Skip to main content

Full text of "The Greek bucolic poets"

See other formats


νν Ί/η^ \ο *Χ 2,8 \ 

ΤΗΕ ΕΟΕΒ ΟΙ.ΑδδΙΟΑΙ. Ι.ΙΒΗΑΚΥ 

ΕΟΙΤΕΌ ΒΥ 
Β. 0ΑΡΡ8, Ρη,Ο., Ι,Ι^.Ο. Τ. Κ. ΡΑΟΚ, Ι.ιγγ.0. \ν. Η. Ο. ΚΟυβΕ, I^IΤΤ Ο. ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤ8 \ ΤΗΕ αΚΕΕΚ 
ΒϋΟΟΕΙΟ Ρ0ΕΤ8 

\νΐΤΗ ΑΝ ΕΝΟΙ,ΙδΗ ΤΚΑΝ8Ϊ.ΑΤΙ0Ν ΒΥ 
Ι. Μ. ΕΒΜΟΝϋδ 

ΓΕΙ.Ι,θν? ΟΓ ίΕδϋβ ΟΟΙ.Ι-ΕΟΕ, ΟΑΜΒΚΙΟΟβ Ι.ΟΝΌΟΝ : ν^ΙΙ.Ι.ΙΑΜ ΗΕΙΝΕΜΑΝΝ 
ΝΕ\ν ΥΟΚΚ : Ο. Ρ. ΡυΤΝΑΜ'δ δΟΝ8 

ΜΟΜΧΤΧ 4442 

Αζ 

Ι3ΙΖ Γ" ΡϊηΙ ρΗηΙεά 1912 
Κ€ρτίηΐ6ά Ματ/ 1916, ^ρ«ί 1919 3 3^^ γ ΡΚΕΡΑΟΕ 

Τηε ΐΓαηδΙαΙοΓ ΛνίδΗβδ Ιο τεοοΓά Ιιίβ ίηάεΒίεάηβδδ 

Ιο Ιϊΐίΐη^ ρΓβά60€880Γ8, ίτΟΠΙ ΐΐΐβ ΑυΐΙΐΟΓ οί" ΐΗβ 8ίχ€ 

ΙάϊΙΙία Ιο Ιΐιβ Ιαίβ Αη(ΐΓ6\ν Ι,αη-^. Ηί8 ΐΗαηΙίδ »Γ6 
αίδο άυ6, αιηοη^ οΙΙιβΓ ίΉβηάδ, Ιο Μγ. Α. δ. Ρ. Οο\ν' 
ίοΓ 3.11ο\νϊη§ Ιιίηι β,οοβδδ ϊο ίΐιβ υηραΜίδΙιβά τβδυΐίδ οί 
Ηίδ ίηνβδίί^αϋοηδ ΐηΐο Ιΐΐ6 " Βυοοίίο Μ3,δ(^υ6Γα(1β " 
ΆΏά Ιΐΐ6 ΡαΙΙβΓπ-ΡοβΓηδ. 

24, Ηαογαχ Κοαό, Οαμβκιοοε. 
8 ΟαοΙ>ετ, 1912. 0ΟΝΤΕΝΤ8 ΡΛΟΕ 

ΡΚΕΓΑΟΕ V 

ΙΝΤΚΟΟϋΟΤΙΟΝ ίχ 

ΒΙΒΙ^ΙΟΟΚΑΡΗΥ ΪΧνϋ 

ΙΚΤΚΟΟϋΟΤΟΚΥ Ρ0ΚΜ3 2 

ΤΗΕΟΟΚΙΤϋβ Ι-ΧΧΧ . 5 

„ Ιη86ΗρΙ%οη8 363 

ΒίΟΝ 383 

ΜΟδΟΗϋδ . . 419 

Μ«ρατα 463 

ΤΗβ Όβαά Αάοηίδ 477 

ΤΗΕ ΡΑΤΤΕΚΝ-Ρ0ΕΜ8 485 

ΙΝΒΕΧ ΟΡ ΡΚΟΡΚΚ ΝΑΜΕ3 513 Λύρα δη σοι κα) κιθάρα λ('ητ€ται ω5 κατά ηόλιν χρήσιμα 
κάΙ αδ κατ' άΎρυύί τοΓι νομ^υσι σΐιρίΎξ &ν η% ίίη. 

ΓΙ.ΑΤΟ, ΒβρηΙίΐί• 399 ά. νίϋ ΙΝΤΚΟΌϋΟΤΙΟΝ 

Ι. — Τηε Ι>ιγε ογ ΤΗΕοεκιτυδ 

Τηε 6χΐ6Γη&1 βνίάβηοβ ίοΓ ΐΗβ ϋίβ οί Τΐιβοοπίυδ 
18 8οαηΙ}τ βηου^ΐκ. Βε^οικί & 1)η6ί δΐΕΪΘΐηβηΙ ΐη 
δαίάαδ, α ο&δπίΐΐ ρΙίΓαδβ ίη 01ιοβΓθΙ)θ8οα8, Ιΐΐ6 βρί^Γ&ιη 
"Αλλος δ Χίος, αηά » οοιηιηΘηΙ υροη α ρ3,88α§6 οί 
Ονίά, Λ\'6 Η&νβ οηΐ^ & ί6\ν δΙιΟΓΐ αηά ηοΐ αίλνα^δ οοη- 
δίδίβηΐ; ηοΐβδ ίη ΐΐιβ οοιηηιεηΐΕΓίεδ \ν1ιΐο1ι εγθ οοηΐΕΐηεά 
ίη ΐ1ΐ6 ηιαηυδΟΓίρΙδ. Ηίδ ροβπΐδ Ιεΐΐ υδ ρΐαίηΐ^ Ιΐι&ΐ 
Ηβ \ν&8 3. ηαϋνβ οί δ7ΓΕθυδ€, αηά Λναδ ίαπιίΙίαΓ αίδο 
Λνίΐΐι ίΐιε άίδΐι-ίοΐδ ο£ ΟΓοΙοη αηά ΤΗυήί ίη Ιΐαΐν, λνίΐΐι 
ΐΗε ίδίαηά οι Οοδ, -ννίΐΐι Μίΐβΐυδ, &ηά \νί11ι Αΐ6Χ3,ηάη&, 
&ηά ϊΙλ&Ι 1ι6 \νΓθΐ6 οεΓί&ίη οί Ηίδ λνοΓί^δ αΐ^οιιΐ ΐΗβ 
ΐΛνεΙίΙΙι γ^Άτ οί Ρίοΐβπι^ Ρΐιίΐαθβίρΐιιΐδ. Τΐιβ ίηδοπρ- 
Ιίοηδ 1ΐθ οοπιροδεά ίοΓ Ιΐιβ δίαΐυβδ οί Οοάδ αηά ροβίδ 
οοηηβοί Ιιίηι, οι• αΐ ΙεαδΙ Ιιίδ ίαηιε, αίδο Λνίϋι Τβοδ, 
ΡίίΓΟδ, Ερίιβδαδ, αηά ΟαηιίΓΠδ. Τΐιβ Γβδί; — αηά ΐΗίΐΐ 
ηΐ6&ηδ πιυοίι οί Ιΐΐ€ ίοΙΙοΛνίη^ ίΐοοουηΐ — ίδ ^οη^^^^:αΓ^. 

Ηίδ ραΓϋηΙδ ΛνβΓ€ ΡΓ&ΧΕ§θΓ&δ αηά ΡΗίΙίηηα, 1»οΙΙι 
ροδδίΐ)!^ οί ϋοέΐη 1)ίΓΐ1ι ογ βχίΓαοΙίοη. Ηίδ βαΓί^ πιαη- 
Ιιοοά λνίΐδ δρβηΐ ίη ΐΗβ Αβ^βαη. Ηβ δββηΐδ Ιο Ηανβ 
δΐυάίοά ηιεάίοίηβ,^ ρΓοΙ)»!)!^ αΙ δαπιοδ, υηάβΓ Ιΐιβ 

^ Ιη ίΐιβ ΑΓ§ηηηβιι^ ίο XI ΓβαΛ προσΒιαλ^Ύ^ται δ Θ. Ιατρφ 
Νικία Μιλησίψ τ}> Ύ^νοί, $ (ηΐ88 &$, 6) συμφοιτητ^$ Ύίγονβν 
Ερασιστράτου Ίατρ})5 2,•ι/ καΐ αύτ}>$ {ηΐ88 Ιατρού υντοί κα\ 
αυτόν) : οΙΙιβΓννίββ 1)θί1ι συν- ειπά κα\ αύτ, β,Γβ ηηίηΐβΙΙί^ίΜβ. ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ 

ίαιηοαδ ρ1ι ^δίοί&η ΕΓΕδίδίΓαΐαδ^ 3,1οη§ λνίΐΐι ΐΗβ Μίΐΰδίαη 
Νίοί&δ Ιο "ννΚοιη Ιιβ άεάίοαίβδ ΐΐιβ €ι/οΙορ8 β,ηά Ιΐΐθ 
Ηι^ίαε. ΤΙιεοοηΙαδ ίδ αίδο δαΐά Ιο Ιιανβ 1)66η α ριιρίΐ 
ο{ ΐΐιβ δ&ιηίέΐη ροβΐ: Αδοίβρίαάβδ, \ν1ιοδ6 βρί^Γαιηδ λνβ 
1ίηο\ν ίη ΐ1ΐ6 Αηΐΐιοΐο^^. Ηβ οβΓίαίηΙγ δρβηΐ; δοιηβ 
γβΆΥδ Β.Ϊ Οοδ, δϋΐίη^ Άί ΐ1ΐ6 ίββΐ οί Ιΐΐ6 §τβαΙ ρο6ΐ αηά 
οΓΐΙίο ΡΙιίΙΐΙαδ, Λνΐιο ηυιηΙ)6Γ6(1 αιηοη^ Ιιίδ ραρίΐδ 
Ζβηοάο1;υδ ΐΐιβ ^Γαιηιηαηαη^ Ηβπηβδίβ,η&χ ΐΐιβ εΐβ^ίδΐ^ 
Άπά Ιΐιβ 7θπη§ ιηαη \ν1ιο λναδ &ίί6Γ\ναΓ(1δ Ρίοΐβιηγ II. 
Τΐιίδ Η3.ρρ7 ρεήοά ο£ οπγ ααΙΙιοΓ'δ ϋίε ίδ αΐιηοδί: 06γ- 
ΙαίηΙ^Γ Γβοαίΐεά ϊη ά ροειη ΛνήΙίβη &1 α ΙαΐβΓ Ιίιηο, ΐΐιε 
Ηατν68ί-}ΐ07η6. ΡΙιίΙΐίΕδ ρΓοΙ^αΜγ άΐβά &1)οπΙ ΐΐιβ ^βαι 
283. Τεη γβαΓδ ΙαΙβΓ \νβ βηά ΤϊιβοοΓΪΙυδ αΙ δ7Γαουδ6, 
δεείίΐη^ ΐ1ΐ6 ίανουΓ οί Ιΐιβ 7οαη§ οίΚοει• Λνΐιο ίη 274 
Ιιαά 1)66η εΐεοΐβά ^βηεΓαΙ-ίη-οΙιίεί' λΛθγ Ιΐιβ ΐΓοπΜβδ 
οί Ρ^ΓΓίιιΐδ' τέ^ΐΊπβ &ηά Λναδ δοοη Ιο 1)β ΙίηοΛνη 3,δ 
ΗίβΓΟ II. ΤΗβ ροειη λ\'6 1ί:ηο\ν αδ ΟιαήΙβε ογ ΤΗβ 
Ονα€68 ρΓθΙ)Εΐ)ΐ7 «,ρρ63.Γ6(1 αδ ερίδϋε-άεάίεαΙοΓ^ Ιο α 
οοΠεοΐίοη οί" ροβηΐδ, €Κανίί68 Ι^είη^ ^^α11^ ΐΗβ Ιίΐΐβ ο£ 
Ιΐΐ6 Λνΐιοίε 1)οο1ί.ι δυοΗ ίαηο^ Ιίΐΐεδ λνβΓβ ΐΗβ ίΈδΙιίοη 
ο£ Ιίιε ά^γ. ΑΙεχαηάεΓ οί" Α6ΐ;ο1ΐα^ ίοΓ ίπδίαηοε, ρυΐ)- 
Ιίδΐιεά α οοΐΐεοΐίοη οαΐΐεά ΤΗβ Μη868\ ΐΐιβ "ηί^ΐιΐ- 
ίη^αΐβδ" οί" Οαΐΐίηιαοΐιαδ' ίαπιουδ Ιϋίΐε ροεπι οη ΗεΓ&ο- 
Ιβϋυδ £ΐΓβ 1)631; εχρίαίηεά ίΐδ Ιΐιε η&αιβ οί Ιιίδ οΐά 
ίηεηά'δ οοΐΐεοΐεά ροεπίδ ; £ΐηά ΑΓβ,Ιαδ ρυΗίδΗβά » 
οοΐΐεοΐΐοη αοίπαΐΐ^ οαΐΐεά 1)7 Ιΐιϊδ ηαπιε, ίοΓ Ηεΐΐ&άίαδ^ 

^ ΤΗβ Βοΐιοΐίοη οη τ)μ*τ4ρα$ χάριταί (Ι. 6) 18 τά οϊκ(Ία 
ΊΓοι-ηματα. ΪΗθ ρ1ΐΓ£ΐ8β στΓοράδ«5 ττοκά ίη ΑΗβιηίάοηιβ' ίηίΓΟ- 
οΙηοίοΓ}^ ροΘΠΐ άοβ3 ηοί, οί οοιίΓδβ, ηβοβδβαηΐ^ ϊηιρίγ ίΙίΆί 
ΙιΐΙΙΐΘΓΐο βαοΐι ροβηι ο£ ίΗθ ΐΗΓββ λπΙ^Κογη Ηβ,ά βχΐβίβά ββρ&Γ- 
αίβίγ. ΤΗβΓβ \νβΓ6 ηο πια^αζίηββ. ^ αρ. ΡΗοί;, ΒίΙΙ. ρ. 531 δ 
14, οί. 532 α 36. ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ 

Λνηΐ68 " Αδ ΑΓέΐΙαδ δαγδ ίη ίΗβ βΓδΙ οί Ηίδ ΟΗαηίβδ," 
Ιν Χαρίτων πρώττ}. \νΐιβΐ1ΐ6Γ ΤΗβοοηΙπδ' Ιίΐίΐε 1)θθ1ί: 
οοηίαίηβίΐ &ηγ οί ΐΗβ βχΐ&ηΐ: ροβπΐδ \νβ ο&ηηοΐ; δα^• 
ϋ ν6Γ7 ροδδίΐ)!^ οοηΐΕίηβίΙ Ιΐιβ €ι/οΙορ3 αηά ΐΗβ 
ΒβΙονεά, Β,ηά ίτοιη ΐΐιβ Ιίΐΐβ ίΐ Ίχιαγ 1>β 3ΐΐί1§6(1 Ιο Ιιανβ 
οοτηρηδβά ηο ιηοΓβ Ιΐιαη ΐΙΐΓββ ρΐ€0θδ. Οηβ Μο- 
^^ι-αρίιίοαΐ ροίηΐ δΗοαΙά 1)β ηοΐβά Ιιβί'β ; ΤΙιεοοήΙυδ 
Λναδ η6\νΐ7 €θΐηβ Ιο δγΓ&ουδβ. λΥβ ^αΙΙιβΓ Γγοπι ϋιβ 
Οιαήίβε Ιΐΐίΐΐ ΗίοΓΟ ^ν&δ \)γ ηο ιηεαηδ ίΐιβ ήΓδΙ ^τ&οΧ 
ηΐΕΠ 1;ο ΛνΙιοΐΏ ΤΙιβοοηΙυδ Ιιαά §σηβ ίοΓ ρΕίΓοηα^β, 
&ηά ίΐ 18 Ιο 1)6 ΓειηαΓίίβά ϊΙιεΙ ΙΗθ ροβΐ ΕδοηΙ)6δ Ιΐιβ 
ϊηάίίΤεΓβηοβ Λνίΐΐι λνΐιίοΐι 1ΐ6 Ιιαά ΙιίΐΗβΓΐο 1)6€η Γβοείνβά, 
ηοΐ Ιο Ιΐΐ6 άίδίιιΛβά δίαΐβ ο£ ϋιβ οοιιηΪΓ^, 1)υΙ ίο ΐΚβ 
οοιηιηεΓοίΕΐ δρΐΓίΐ οί Ιΐιε ε§6. Τ1ι6Γ6 ΛνβΓβ ηο άουΙ)1 
οΙΙΐ6Γ ροδδίΗβ ρ&ίΓοηδ ΙΙίΕη ΗίβΓο ίη δΐοϊΐγ, 1)α1: ρβαοβ 
αηά ΐΓ&η(][πί11ϋγ Ηίΐά ηοΐ 1)66η ΙίηοΛνη ΙΙιβΓβ ίοΓ ΐΆΆΧίγ 
}^6αΓ8. Τ1ΐ6 δ&ηΐ6 &Γ§πηΐ6ηΙ πιαγ 1)β υδβά ίο δΙιΟΛν 
ΐΗ&ΐ Μδ δθ3ουΓη ίη Μα^ηα ΟΓαβοία Λν&δ ηοί άιιήη^ 
Ιΐΐ6 άεο&άε ρι•6€€άίη§ ΐΗβ ραΒΗοαΙίοη οί ΐΐιβ ΟΗαήίβε. 
Τ1ΐ6 ροβηι αρρ^ΓβηΙΙ^ ί&ίΐβίΐ Ιίΐίβ ίΐδ ρΓβάβοβδδΟΓδ ; 
ίοΓ ΤΗβοοήΙυδ, 1ΐ1<:6 Ηίδ Ολνη ΑβδοΗίη&δ, λναδ ίϋίη Ιο 
§ο ον6Γδ€&8 αηά δββίί Ιιίδ ίοΓίαηβ άΙ Αΐεχαηάηα.^ 

ΤΚβ νο^α^β Ιο Εσ^ρΙ Ιαγ 1)^ ^^8^γ οί Ιΐΐ6 δοπί;1ΐ6Γη 
Αβ^βαη, αηά Λνβ &γ6 0Γ6(ϋΙ)1γ ίηίοηηβά ΐΗαΙ 1ΐ6 ηο\ίτ 
δρεηΐ 50Π16 1ίιτΐ€ 3,1 Οοδ. Η β άοιιΙ)Ιΐ6δ8 Ιιαά πιαη)^ 
οΐά ίτίεηάδ Ιο δ66. Ιΐ λναδ ρΐΌΐ)^!)!^ οη ίΗΐδ νογα^β 
Ιΐι&ΐ 1ΐ6 ννΓοΙβ Ιΐΐ6 ΌίίΙαβ^, Ιο αοοοηιραηγ Ιΐιβ §ίΛ Ηβ 
Λναδ Ι&ΐίΐη^ ίυοηι δ^Γ&οαδΟ Ιο ΐΗε Λνίίο οί Ηίδ οΐά ίηβηίΐ 

1 Ββίοοίι Β,ηά οίΙιβΓδ ραΐ) ϊΥιβ ΡίοΙβηιι/ 1)β£θΓβ ί,Κβ ΟΚανίΐβΒ ; 
\)\χΙ «•1ιβη Ιΐιβ !3,1:ϊ€Γ -νταβ \νΓί{:1βη ΗϊβΓΟ ο»ηηοΙ; Ηανβ 1)ββη 
^ΐη§. 8θθ ί.Ηβ ίηί,Γοάαοϋοη Χ,ο ίΚβ ροθΐη. 

χί ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ 

Νίοίίΐδ^ ΛνΙιο Λνα8 ηο\ν δοϋΐβά ίη ρΓ&οϋοβ β,ϊ Μίΐβίαδ. 
Τ1ΐ6 Οι/ΰΙορί 18 ^βηβΓαΙΙγ τβ^Β,τάβά 3,8 α οοηδοΐαΐίοη 
&ά(3Γ€886ά Ιο ΐΗβ Ιονβδίοΐί Νίοίαδ. ΙΓ ΐΗΐδ ίδ ΐΓυβ^ ϋ 
\ν'ου1(1 ίοΐίολν οη ΐΗίδ ρΐαοίη^ οί Ιΐιε Όί^έαβ'ϊΙι&Ι Ιΐΐ€ 
€ί^οΙορ8 \ν&δ ΛνηΙΙβη 1)βίθΓ6 ΐΗβ ΟΗαήΙβδ ; £ογ ΐΐ ίπιρίίεδ 
ΐΐιαΐ ΝίοΪΛδ, Ιο Λνΐιοιη ϊΐ \ν£ΐδ άοιιΐ^ΐΐβδδ δβηΐ &δ ε ΙεϋβΓ, 
Λν&δ Ιΐιβη υηιηαΓΓίβά. Τΐιβ ρΓοΙ)»!)!© &§6 οί ίΐιβ ΐΛνο 
ίτίεηάδ ίη 273 ροίηΐδ, 3,δ \Γβ δΐΐίΐΐΐ δββ, ΐ1ΐ6 δίΐιηβ \ν&^. 
Ιί οη Ιΐΐ6 οΙΙιβΓ Ηαηά Λνβ χη^γ τε^αΓά ΐΐιβ ΟΐβοΙορε &δ 
απ οιιίρουηη^ οί δουΐ οη ΐΗβ ραΗ οί ΐΗβ Ιονβδίοΐί: 
ΤΗβοοπΙυδ, Ιΐιβ αυΙΙιΟΓ Ιίΐίβηίη^ Ηίηίδείί, αηά ηοΐ 
Νΐοίαδ, Ιο ΡοΙ^ρΗεηιυδ, Ιΐιβ ΐΛνο Ηηβδ — ά\\ Ιΐιαΐ Ιι&δ 
1>β€η ρΓ6δ€Γνβ(1 — οί Νΐοίαδ' Γβρί^ 1 τΆΆγ Ββ ίηΙβΓ- 
ρΓβΙβά Λνίΐΐι Π10Γ6 ροίηί : " Ι,ονβ Ιι&δ, ίΐ δββηΐδ, ιη&άε 
^οιι α ροεί," & οοπιρϋπιεηΐ υροη Ιΐιβ βΓδΙ δβποαδ 
ρίβοβ οί \νοΓΐί οί Ηίδ ίηβηά'δ ΐΐι&ΐ Ηε Ηαά δββη. ΤΗίδ 
ίηΙβΓρΓβΙαΙίοη ρυίδ Ιΐιβ Ο^οΙορε 1οη§ 1)6ίθΓ6 ΐΗβ 
ΟΗατϋβΞ, ίηάβρεηάβηΐΐ^ οί ΐΗβ άα1ίη§ οί ίΐιβ Όίείαβ. 
Ιη Β,ηγ οαδβ, Ιΐιβ Ο^οΙορε ϊδ οβΗ&ίηΙν 3λ\ ^3^ν\γ ροβηι. 
ΤΙΐ6 δ&ηΐ6 νίδίΐ; ίο Νίοίίΐδ τη^γ Ιΐίΐνε 1>€6η Ιΐιε οοο&δΐοη 
οί ΐΗε βΐ^ΙιΐΗ ερί^Γαηι, αη ίηδοηρίίοη ίοΓ ΐΗβ ΐ3αδβ ο£ 
Ιΐΐ6 η6Λν δΐβ,Ιυβ οί Αδοίβρίυδ \νί11ι Λνΐιίοΐι ΐΗβ άοοΙοΓ 
Ιι&ά βάοΓηβά Ηίδ οοηδα11ίη§-Γθοπι. \νβ πιε^ -ντβΐΐ 
ίπίΕσίηβ ίΐιαί Νΐοίαδ βηιρίογεά Ηίδ ίποηά ίη ΟΓάβΓ Ιο 
ρυΐ α Ιίίΐΐβ πιοηε^ ίη Ηίδ ροοίίβί; ; ίοΓ Ηίδ ο\νη βρί- 
^Γαηΐδ ίη ίΗβ ΑηΐΗοΙο^^ δΗονν οΙθεγΙ^ ΐΗαί; Ηβ οοπίά 
Ηανβ λνΓΐΙΙβη αη βχοβίίβηΐ ίηδοηρίίοη Ηίηίδβΐί. 

ΤΗθ ΐΜνβ ο/ Ο^ηίεοα, \νίΐΗ ίίδ ΗίηΙ οί αυΙοΗίο^ΓαρΗ ^ 

^ ^ν &ρ' άληθίί τοΰτο, ©βόχριτί' οί Ύαρ "Ε,ραιτα | ΐΓθλλου5 ιτοιτιτα! 
^5ί5αζαν τουί ττρΧν α.μούσου$, 

χίί ΙΝΤΚΟϋυΟΤΙΟΝ 

άπα 118 ίηεηάΐ^ ήΆΐΙβτγ οί* ΡΗίΙ&άεΙρΙιυδ, \ν-α3 ίη α11 
ρΓθΙ)αΙ)ίΗΐγ ΛνΓΪΙΙβη αΙ)οα1: ΐΐιίβ ϋιηε. Τ1ι6Γ6 18 ηο 
(1ουΙ)ί 3.8 Ιο Ιΐΐ6 αρρΓΟχίιπίΐίβ άαΐβδ οί Ιΐΐ6 Ρίοίβτηι/ αηά 
(;1ΐ6 ΙΥοτηβη αί ίΐιβ ΑάοηΪ8 Γβ^ϋυαΙ. ΤΙιβγ πιαβί; 1>οί1ι 
Ηανβ 1)66η ννηΐΐβη άΙ ΑΙεχαπάπα 1)6ΐ:\ν66η ΐΗβ Ιίίη^'δ 
ιη3Γηίΐ^6 -ννίΐΐι Ηίδ δΐδίβΓ ΑΓδΐηοο — ΐΗίδ Ιοοΐ^ ρΐαοβ 
δοιηείίιηο Ι36ΐ\νβ6η 278 αηά 273 — αηά 1ι6γ άβπ,ΐΐι ΐη 
270. ΤΗβ ΡέοΙβτηι^ οαηηοΐ 1)6 ιηαοΐι ΙϋίβΓ ίΐιαη 273 ; 
ΓοΓ α 18 οΙβαΓ ΙΙίΕΐ ΐΐιβ 8γΓΪαη ν/Ά,τ \νΕδ ίη ίΐδ &&ν\γ 
άαγβ, αηά ΐΗίδ Ιϊβ^αη ίη 274. 

Λί ΐΐιίδ ροίπΐ ίΐ 1)6θοιη68 ηεοβδδΕΓ^ ίο (Ιίδουδδ α 
€[υ€δΙΐοη οί §Γ63,ΐ ίιηροΓίαηοβ ηοί οηΐ^ ίο ί1ΐ6 
ΐ3Ϊο§Γ{ΐρ1ΐ6Γ οί ΤΗβοοήΙυδ 1)αί Ιο Ιΐιβ Ιιίδίοηίΐη οί ίΐιβ 
ΡοδΙοΓαΙ. ϋθ6δ ίΗβ Ηαννββί-Ηοιηβ άβαΐ λνίΐΐι τε&Ι 
ρβΓδοηδ ? Τ1ΐ6 δοβηβ οί ίΐιβ ροβιη ίδ Οοδ. λΥβ Ιιανβ 
ΐΗβ ο1ΐ3,Γ3,οΐ6Γ8 δίΐϊΐίοΐιίάαδ αηά ί,^οίάΕδ άπα ίΐιβ άυιηΐ) 
οΙίΕΓαοΙεΓδ ΕυοήΙυδ αηά Αιη^ηΙ&δ ; ΐΗβ 1\νο 8οη§8 
ιηβηΐίοη ίη οοηηβχίοη "νν^ίίΐι οηβ ογ οίΙιβΓ οί ίΐιβδβ 
ρβΓδοπδ Α^βαηαχ, Τϋ^τυδ, ΑΓαίαδ, ΑηδΙίδ, ΡΗϊΙΐηπδ, 
&ηά 1\νο αηηαιηεά δΙιορΙιεΓάδ οί ΑοΙίϋΓπαβ &ηά 
Ι,^οορβ ; ΐη αηοίΙιβΓ ραΓί οί ίΐιβ ροβιη — ΐΙιου^Η 
ίΐιβδβ αΓ6 ηοί ηβοβδδαηΐγ ίο 1)β Γβοΐίοηεά αδ ίηβηάδ οί 
ίΐιβ οίΙιβΓδ — Λνβ Ιιανβ ΡΙιϋίΙβδ, αηά δΐοβίίοΐαδ οί δαιηοδ. 
Οί Ιΐΐ68€, ΡΙιϋίΙαδ ^^γ^3^^ύ^, αηά ΑΓαίυδ ροδδΐΜ7, εγθ 
ΐΗβ λνβΐΐ-ΐίηο'ννη ροείδ ; Ρΐιίΐίηιΐδ ιηΆγ ογ ιηΆγ ηοΐ 1)6 
ΐΗβ Οοαη ΡΗιΗηαδ \ν1ιο \νοη βΧ ΟΙ^ιηρίΕ ίη 264 &η(3 
260 αηά \ν1ιο ίδ ρΓθΙ)αΙ)ΐ7 ΐΐιβ ΡΗίΙίηαβ οί Ιΐιβ ί^ρβΙΙ ; 
ΑηδΙίδ 18 Ά. οΐίρ-ίοπη οί δοπιβ οοιηρουηά Ιίΐίβ 
Αήδΐοά&ιηυδ ; ΑπινηΙαδ ίδ &1δθ οαΐΐεά Απιγηΐίοΐιυδ. 
ΤΗβ Τίΐ^ι-αδ, Ιο \ν1ιοιη, ίη Ιΐΐ6 §αί86 οί α ^ΟΆΐΥί^τά, 

χίίί ΙΝΤΕΟΟϋϋΤΙΟΝ 

ΤΗβοοΓϋυδ άβάΐοαίβδ ΐΗβ 8βτβηαά6, Ϊ8 αίαιοδί: οβΗ^ιίηΙ^ 
Ε Γ6ε1 ρ6Γ8οη, αικί 3,8 ο^γΐΆΐηλγ, ΤίΙγί'αδ \ν&8 ηοΐ; Ιιίδ 
Γβαΐ ηαιηβ ; ΤΐΙγί'υδ 1ι6Γ6 ιη&γ ογ να^γ ηοΐ 1>6 ΐΗε 
δαιηβ ρβΓδοη. δίοείίάαδ, οη βχΙβΓηαΙ ^Γοαηάδ, ίδ 
οβΓίαίηΙγ Ιο 1)6 ίίίθηΐίββά \νϋ1ι ΐΗβ ροεί Αδοίβρίαάβδ ; 
Η ίδ ίο 1)β ηοΐεά Μ^ϊβΧ 1ι6 ίδ οαΐΐβά δΐοβίίάαδ εΙδβλνΙιβΓβ 
ΐΗαη ίη ΤΗβοοηΙαδ ; 1)αΐ; Ιιβ αηά Ρΐιίΐϋαδ &Γβ ίη α 
δ6ηδ6 ουίδίάβ ΐΐιίδ άίδουδδίοη. Γ,αδίΐ^, ΑIη^ηι&δ ΙίΟ&Γδ 
α ΓΟ^&Ι ηαπίΘ. \νβ 1ίηο\ν Ρΐοΐεπι^ ΡΚίΙ&άεΙρΙιαδ ΐ;ο 
Ηίΐνβ 1)66η Ιαυ^Ηΐ \)γ ΡΗίΙίΙαδ ; β,ηά ΐΗου^Ιι Ιιίδ ίαΙΙιβΓ 
Λναδ ΓβρπΙεά Ιΐιβ δοη οί 1.Ε§πδ, Ιΐΐ6 Μαοβάοηίαηδ \νβΓ6 
ρΓοηά ίο Ιίβΐίβνβ Ιιίιη 1;ο 1)6 αοΐυαίΐ^ 11)6 δοη ο£ Ρΐιίΐίρ 
οί Μαο6(1οη, Λν1ιοδ6 ίβΧΥί^τ Λν&δ Αιη7η1;αδ. Ιΐ ίδ 
^6η6ΓΕΐΐ7 Ιΐιου^ΐιΐ; ΐΗαΐ Ρΐιίΐίΐαδ Λν6ηΙ ίο Ρΐιίΐαάείρΐιυδ ; 
1)ΐιΐ ίη νί6Λν 1)οΐ1ι οί* Ιΐιε ο1ίιη&ΐ6 ο£ Ε^^ρί &ηά οί Λβ 
^Γβίΐΐ: ρΓθΙ)Εΐ)ί1ίΪ7 ΐΐι^^* ίΓοιη 301 Οοδ Λναδ & νΕδδαΙ 
βί11ΐ6Γ οί Ρΐοΐ6ΐΏ7 Ι ΟΓ οί Ιιίδ δοη-ίη-Ιβ,Λν Γι^δίπιαοΐιυδ, 
ίΐ; ίδ οΛ, Ι6»δ1; αδ 1ί1ί6ΐ7 ίΐιαΐ ΡΗίΙαάβΙρΙιαδ \ν6ηΙ Ιο 
ΡΗίΙϋ^Εδ. Οοδ, ιηοΓ6ον6Γ, Λν&δ Ρΐιίΐίΐάβίρΐιυδ' 1)ίΓί:1ι- 
ρΐίΐοβ.^ 

Ιί Ιΐΐ6δβ Λν6Γ6 ΐΗβ οηΐγ ίαοΐδ 1)6ίθΓβ ιΐδ, δυβιοίεηί; 
βνί<ΐ6ηθ6 Λνοϋΐά 1)6 δΐίΐΐ ίο δ66ΐ5:; ίοΓ 11ι6Γ6 ίδ 
υηίθΓΐαη3,Ϊ6ΐ7 δοιηβ άουΙ)ί; 3,8 ίο Ιΐΐ6 ίάβηΙίΐ}Γ οί 
ΑΓαίιΐδ. Βαί 1;1ι6Γ6 3Γ6 οΙΙιβΓ οοηδίάβΓίΐίίοηδ \ν1ιίο1ι, 
Ι^ίΐΐίεη λνίΐΐι 1;Η6δ6, 1)ηη§ υδ η6ΕΓ ίο οβΓίΕ,ίηί^. Ιί 
Χ/^οίάαδ ίδ ηοί ε γ631 ρ6Γ8οη, Λνΐι^ άοβδ Ιΐΐ6 ροεί ίηδίδί 
υροη Ιιίδ ο1ΐΕΓΕθΐ6ΓίδΙίο \Ά\χφ, Εηά βιηρίΐίΐδίδβ ίΐιβ 

* II; 18 ΛϊΌΓΐΙι ηοϋη^ ΙιβΓβ ΐΗαΐ ΥβΓ^ίΙ ίη Ιιίβ ΒηβοΙίββ ηβββ 
ίΐΐθ Γογαΐ Μαοβάοηίδ,η ηαιηβ Ιοίΐαβ, ϋίά ΤΗβοοΓϋυβ ίη & Ιοβΐ; 
ροβπι ηβθ ΐΐιίβ ίοΓ βοηΐθ ^Γβα* Μαοβάοηίβ,η οί ίΐιβ ίαηιίΐ^ οί 
ΑηϋραίβΓ ? 

χίν ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ 

βχοβΠεηοβ οί Ιιΐδ ρίΐδΙοΓαΙ ^βΐ-πρ ? Ι£ Αήδΐίδ ίδ ηοΐ α 
ΐ'εαΐ ρεΓδοη, λνΐιγ ίδ 1ΐ6 δο ο;3,Γ6ίυ1ΐ7 (1680ΓΪΙ)6(1, αηά 
\ν1ι&1: 1)υδΐη6δδ Ιιαδ Ιιβ ίη ϊΆέ ρο6ΐη ? ϋ ίδ ΑΓαΙιΐδ' 
Ιονβ, ηοΐ ΑπδΙίδ' 1ίηο\νΐ6ά§6 οί" ίΐ, ΐΐιαΐ; ίδ ίιηροΓΐ;αηΙ 
ίο Ιΐιβ ΠΕΓταΐίνβ. Σ,ΆΒύγ, ΐΙιβΓβ ίδ Ιΐιβ ΐΓαάίΙίοη οί 
ΐΙΐΘ δοΐιοΐία 1\\ΆΪ Ιΐιβ ηαΓΓ&ΙοΓ ίδ βίΙΙιβΓ ΤΙιβοοηΙαδ ον 
οηο οί Ιιίδ ίτίεπάδ^ οί Λνΐιίοΐι αΙΐβΓπ&Ιίνβδ Ιΐιβ ίοηηβΓ 
ίδ ί&Γ Ιΐιβ ιηονβ ρΓοΙ^ειΙίΙβ. Τΐιβ οοηοΐυδίοη Λνβ ιηυδΐ 
οοιηβ Ιο ίδ ΙΙϊΒ,Ι Λ\'6 ίΐΓ6 άβαΐίη^ ΙΙίΓου^Ιιοπΐ Λνίίΐι Γ6&1 
ρβΓδοηδ, δοιηβ οί λνΐιοιη Ιιανβ ΙΙιβίΓ θΓ(ϋηαΓ)Γ ηαιηεδ 
αηά οΙΙιβΓδ ηοϊ. Τΐιίδ άοβδ ηοΐ ιη6»η, οί" οουΓδβ, Ιΐιαΐ 
ίΐιβ " οίΙιβΓ-η&πίΘδ " \ν6Γ6 ίηνβπίβίΐ ίοΓ Ιΐιβ οοοαδίοη 
\)γ Ιΐιβ ροβί. Κ&11ΐ6Γ δΐιουΐά ΐΐιβ}^ 1)6 οοηδίάβΓβά ρεί- 
ηαιηβδ \)γ Λνΐιίοΐι Ιΐιβδβ ρβΓδοηδ ΛνβΓβ Ιίηολνη Ιο ΙΙιβίΓ 
ίΓίβηάδ. Τ1ΐ6Γ6 ΟΛΠ 1)€ ηο οθΓίαίη ίάβηΐίβραΐίοη. 

Α ίαΓίΗβΓ €[υ65ΐϊοη αηδβδ. ^Υΐιβηοβ άίά ΤΗβοοπΙυδ 
άβήνβ ΐ1ΐ6 ηοΐίοη οί δΐίΐ^ίη^ Ιιίπίδβΐί ^ηά Ιιίδ ίηβηάδ 
αδ ΗβΓίΙδίηβη ? Τΐιβ αηδΛνβΓ ίδ ηοΐ ίατ ϊο δβεΐς. ΡίΓδί, 
Ιΐιβ ΟΓββΙί ιηίηά ίΐ8δοοία1:6(ϊ ροείΓγ άίΓβοΙΙ)^ ΛνίΐΙι 
ιηυδίο ; Β,ηά δβ^οη(^1^, ΟΓββΙι Ιιβί'άδίηβη ΛνβΓβ Ιΐιβη^ &δ 
ΐΗβγ &Γβ δϋΐΐ, ρΙαγβΓδ Άπά δίη^ΘΓδ. ΤΗβ ροβίδ οί Ιιίδ 
άΒ,γ, δοιηβ οί ΛνΗοιη άβαΐΐ 1ί1ί6 Ιιίιη Λνίΐΐι οοαηΐΓγ Ιίίε, 
\νου1ά πΕίαΓαΙΙγ Ηρρβ&Γ, Ιο & €ουηΐΓγ-1ονίη§ ροθΐ Ιίΐίβ 
ΤΙίΘΟΟΓίΙυδ, ΐ1ΐ6 1ίί;6Γ&Γ)Γ οουηΙίεΓρίΐΓΐδ^ δο Ιο δρεαίί, οί 
ίΐιβ ΙιβΓάδίηεη, &ηά ΐΗβίΓ ροβΙίΓ^ ίη δοιηβ δβηδβ ΐΐιβ 
3,Γΐ-ίοπη οί ΐΗβ ΙιβΓάδίηβ,η'δ ίοΐΐί-ιηυδίο. ϋ ίδ ηοΐ 
ρβΛαρδ \νί11ιοα1: υΙίβηοΓ πιοΐίνβ ΙΗεϊ Ε^οίάαδ Ιΐιβ 
ρο6ΐ-§θΕΐ1ιβΓ(1 ίδ τηαά& Ιο οΐ&ίπι ίβΠοΛνδΙιΐρ ΛνίΐΗ 
ΟοηπίΐΙαδ Ιΐιβ §οα11ΐ6Γί1-ρο6ί:. Τΐιβ αοοίάβηί Ιΐιαΐ 
οοιηΜηβά ΐΐιίδ δ1;α§ίη§ Λνίΐΐι ίΐιβ υδβ οί ρβί-η&ηιοδ ίη 

XV ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ 

ίΐιίδ ροβιη, 18 ΓθδροηβίΗβ, ΙΙίΓοα^Ιι νβΓ^ίΓδ ίιηίΙ&Ιΐοηδ, 
ίοΓ Ιΐιβ ιηοθβΓη ηοϋοη οί ΐΗβ ΡάβΙοτά}. 

1^61; υδ ηοΛν ΓθΙυηι Ιο ΐΗβ 1ίί*6 οί ΤΙιβοοηΙυδ. Ι£, &5 
18 §&η€Υ8ί\\γ 1)6ΐί6ν6(1, ΐΗβ Ηατ•ν68ΐ-Ηοηιβ ίδ &υ1;οΙ)ίό- 
§Γαρ1ιίο£ΐ1, ίΐ; Λναδ ΛνΓΐΙΙβη β,ίΙβΓ Ιΐιβ ααίΙιοΓ Πϋά \\Όη 
δοιηβ ιη6Ε8υΓ6 ο£ ίαιηβ — Ηβ ιηαΐίβδ Ηίπίδείί' δα^ *1^^*^ 
Ηβ ίδ " ηο πιαΙοΗ ί/βί ατνΜίβ ίοι• ίΐιβ εχοβΠεηΙ; δίοβ- 
ΗθΕδ " — , Άηά ΐΗβ ραδδα^β &1)οαΙ ΐΗβ " δΐηιΐΐίη^ οοοίΐδ 
οί" Ιΐΐ6 Μυδβδ' γΆτά " ίδ α ΓβίβΓβηοβ ϊο ΑροΠοηίιΐδ οί 
Κΐιοίΐβδ Επά Ηίδ ίαιηουδ οοηίΓονβΓδ^' Λνΐΐΐι ϋαΐΐίηιαοΐΐϋδ, 
ΤΙιβοοηΙυδ άεοΐαηη^ Ιιίδ αΐΐ^ι^ίαηοβ Ιο Ιΐιβ ΙαΙΙοΓ, \ν1ιο 
ιηαίηΐ&ίηεά ΙΙΐΒ,Ι ίΐιβ 1οη§ βρίο ροβιη Λν&δ ουί οί" άοΐα. 
ΤΗίδ οοηΙΐΌν€Γ87 ίη ηΙΙ ρΓθΙ)&ΐ3ί1ίί7 1)€^&η υροη ΐΗβ 
ρυΜίο&Ιίοη οί ΐΐιβ ίίΓδΙ; βάίΐίοη οί ΑροΠοηίυδ' Αγ§ο- 
ηαηύοα. ΤΗβ άαΐβ οί ΐΗίδ ίδ υηίοΓΐαηαΙβΙγ άίδραΐεά, 
Ι3ϋ1: ίΐ οαη ΗαΓάΙ^ Ηανβ 1)66η 63,Γΐί6Γ Ιΐιαη 260. Α 
ίαΓίΙ^βΓ δΙίΓβά οί Ιίίο^ΓΕρΙιγ ΤΆΒ.γ ρβΗιαρδ ΐ3β άβΓίνβά 
ίΓΟίη α οοηδίάθΓαΙίοη οί Ιΐιε δίοΓγ οί Οοιτια1:Εδ ίη γθΙε- 
Ιίοη Ιο ΐΗβ οΓϋβΙ άβαΐΐι οί δοΙαββδΛ Τΐιίδ 1)Γαν6 
ουίδροΐίβη ροβΐ: άβηοαηοβά Ρίοΐβιη^δ ίηοβδίυουδ 
ηιαΓΓίΕ^θ^ αηά Λναδ 11ΐΓθ\νη ίηΐο ρπδοη. ΑίίβΓ Ιεπ- 
^αίδΐιίΐ)^ ί1ΐ6Γ6 ίοΓ Ε 1οη§ Ιίιηβ Ιιβ πιπάβ §οο(1 Ιιίδ 
βδΟΕρβ, 1[)ϋΙ ίΕΐΙίη^ βνβηΐαΕίΙ)^ ίηΐο Ιΐιβ ΙΐΕπάδ οί επ 
ΕίΙηιίΓΕί οί Ιΐΐ6 Ε§7ρί;ίΕη Ηβεΐ;, λνΕδ δΐιαί υρ ίη ε ΙβΕάβη 
νβδδβΐ Εηά ^ΓΟΛνηβά ίη ίΐιβ δβΕ. ΤΙιίδ δίΓΕη^β πιβίΚοά 
οί βχβοαίίοη ΟΕΐΙδ ίοΓ δοπιβ βχρίΕηΕίίοη. Οηβ ίδ 
ΙβιηρΙεά Ιο ΐΗίηΙί ΙΙιεΙ δοΐΕάβδ \νΕδ ε ίήβηά οί Τΐιβο- 
ΟΓίΙαδ — 1ΐ6 \νΕδ Ε λνπΙβΓ οί 1ον6-ρο6ΐηδ οί ΐΗβ Ι^ρβ οί 
XII, XXIX, Εηά XXX—, Εηίΐ ΙΙιεΙ; ΕίίβΓ Ηίδ ίπβηά 

ί Ρΐυΐ;. ά6 Ραεν. Εάηο. 15, ΑΙιΗβη. 14. 621. 
χνί ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ 

ΙΐΕά 1)66η δοιηβ γβαΓδ ίη ρηδοη ΤΙιεοοηΙυδ Λνΐ'οΙβ Ιΐιβ 
ΗαΊ-νβεί-ΗοΊηβ, 1ιΐηϋη§ Ιΐιαί; δοΐαάβδ Ιιαά δαίΤει-εά 1οη§: 
6ηου§1ι^ αηά δΐιβίίβηη^ ΠίΓηδεΙί" πηάβΓ α ΓβιηίηάβΓ οί 
Ιιίδ ΟΛνη ^3ίήγ αο^υαίπίαποβ ΛνίΐΙι ΐΐιβ Μη§ αηά α 
(ΙεοΙαΓαΐίοη οί Ιιίδ αΐΐε^ί&ηοβ Ιο Ιΐΐ6 ^Γβαΐ: οουι-Ι-ροεΙ 
ϋ&11ίηΊ&ο1ιυδ. Οη ΐΗβ υηίοΓίυηαίβ ιηαη'δ βδοίΐρβ, Λνβ 
ιηαγ ίιηα^ίηβ, Ιΐιβ δίοΐ'^ οί" ΐ1ΐ6 ίι-υδίν&ΐίοη οί ΐΐΐθ ιηγ- 
Ιΐιίοαΐ Ιίίη^'δ οηιβΐ ριίΓροδβ Ι^εοαιιιβ άίΓβοΐΙγ αρρΙίοαΗε 
ίο Ιΐιβ δΐΐυαίίοη ; ΐΐιβ ρΙίΓΕδβ κακαίσιν άτασθαλίαισίν 
ανακτος \ν3.8 ηο\ν ^θηπΐηβ οβηδυΓβ Άηά ΐΐιβ ραΓϋοΙβ 
θψ Γ6α1 δαί'οαδίη ; αηά \ν1ΐ6η ΐΚβ αάιηίΓδίΙ δεπί \νθΓά 
οί Ιΐΐ6 ΓεοαρΙιΐΓβ, Ρίοΐβιη^ λνίΐΐι α ^ήιη ΐΓοηγ οΓίΙβΓβά 
ΐΥΐΒ,Ι ΐΐιβ ιηοάβΓη ϋοπιαίαδ δΐιοαίά 1)β δΐιαΐ; υρ ίη α 
^ν ιηοάβΓη οΐιβδί; αηά ραΐ Ι^βγοηά τεαοΐι οί ΐΗβ ΕδΰίδΙαηοβ 
οί ΐΗβ 1)66δ. ΗβΓβ &§αίη \νβ οαη αη•ίν6 αϊ ηο άαΐβ. 
ΑΠ \ν6 ΙίποΛν ίδ Ιΐΐίΐΐ δοΐαάβδ' οίίεηοε ιηιΐδΐ Ιιανε 1)6€η 
οοπιπιίΙΙβά 3,ΐ3ου1: 27 δ άπα Ιΐιαΐ Ιιβ \&γ α 1οη§ ΐίιηβ ίη 
ρπδοη. 

λΥβ άο ηοΐ Ιίηολν ίοΓ οβΓΐαΐη \ν1ιβΓβ Τΐιεοοήίαδ 
δρεηΐ; Ιΐιβ Γβδΐ οί Ιιίδ Ιίίβ. ΡβΗΐίΐρδ αίΐβΓ Ιΐιβ ρΐ'οίβδί 
οί ΐΐιβ ΗανυβΞΐ-Ηοηιβ αηά ίΐδ Χ,υά^ϊο δβ^υβί Ιιβ ίουηά ίΐ 
ρΐ'υάβπΐ Ιο Γ6ΪΪΓ6 ίΓοιη Αΐεχαικίήπ. ΒυΙ \νΙΐ6ΐ:1ΐ6Γ 1ΐ6 
ηο\ν Ιβίΐ Ε^^ρΐ ΟΓ ηοΐ, ίΐ ίδ ηιΟΓβ ΐΐιαη ρΐΌΐ)ίΐΙ)ΐ6 Ιΐιαΐ 
Ιιβ δρβηΐ δοιηβ Ιίιηε άυπη§ Ηίδ ΙαΙβι* γβείΓδ ίη Οοδ. 
Τ1ΐ6Γ6 Λν&δ οίοδβ ίηΐ6ΐ•οοαΓδ6 άυηη§ ίΐιΐδ ρβηοά 1)6- 
Ιλνββη Οοδ αηά Αΐβχ&ηάπα, αηά ίί Ιιβ άίά ηοΐ πιαί^β 
Ιΐΐ6 ίδίαπά Ιιίδ Ιιοηιβ, Ηο ηιαγ \ν6ΐ1 Η&νβ ραίά 1οη§ 
δΐιηιΐΉβΓ νίδίίδ ίΙιβΓβ. Ββδίάβδ ΐΐιβ Ηανυβεί-Ηοτηβ, ΐΙιβΓβ 
αΓ6 1\νο οβιΊαίηΙ^ Οοαη ροεηΐδ, Ιΐιβ ΤΗιιτβϊβ αηά Ιΐιβ 
8'ρ6ΐΙ, αηά Ιΐιβδο \νοιιΜ δββηι Ιο 1)6ΐοη§ ταΙΙιεΓ ίο ΐΐιίδ 

χνϋ 

6 ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ 

Ιΐι&ιι Ιο &η 6&γ1ϊ6γ ρβΓΪοά. Αρ&Γΐ &Ηο§6ΐ1ΐ6Γ ίτοιη ΐΗβ 
(^ηβδϋοη ο£ αοΐα»! ίηιρβΓδοη&ΐίοη, ίΐ Ϊ8 ίιηρο88ίΙ)ΐ6 Ιο 
ΓβδίδΙ Ιΐΐ6 οοηοΐυδίοη ϊΙιεΙ λνΗεη δρβαΐίίη^ ο£ Ιΐΐ6 
δίοίΐίαη ΤΗγίδίδ αιιά ΐΐιβ δοη§ 1ΐ6 δαη^ άϊ Οοδ^ Τ1ΐ6θ- 
ΟΓϋυδ Ηαά Ιήπίδείί" 8,1 Ιΐιβ Ι^αοΐί οί Ιιίδ ιηίικί, αηά ΙΗεΙ: 
Λνΐιβη Ηβ ΛνΓοΙβ οί ΤΗ^Γδίδ' νίοΐοΐ'^ ονβΓ Ιΐιβ Σ,ίΙ^γαη, 
Ηβ Λν&δ Ιΐιίηΐίίη^οί δοιτιε οοηΐβδί: ο£ Ιιίδ ΟΛνη — ρβΗιαρδ 
οηβ οί" ΐ1ΐ6 Οίοηγδίαο οοηΐβδίδ ιηβηΐίοηβά ίη Ιΐιβ 
ΡίοΙβηψ — \νϋ1ι ΟαΙΙίπίΕοΙιυδ ο£ Ο^Γβηό. Απά ίΐ οαη 
1ι»Γά1)Γ 1)6 £1 ιηβΓβ οοΐηοίάεηοβ ΙΗ&Ι ίη ΐΗβ βρβΙΙ Τΐιβο- 
οήΐαδ ιηαΐίβδ ΐΗβ αΐΐιΐβίε 1)03,8ΐ ο£ Ιιανίη^ ^' οαίΓαη Ιΐιβ 
£αίΓ ΡΗϋίηαδ/' αηά ίΐι&ΐ α 0θ3,η η&ιηβά Ρΐιΐΐΐηυδ \νΌη 
αΐ ΟΙ^Εορία ίη 264 Άπά 260 ; ίΐ ίδ οηΐ^ ι•68δοηίΐΙ)ΐ6 Ιο 
δαρροδβ Ιΐιαΐ ΤΙιβοοηΙιΐδ λυγοϊθ Ιΐιβδθ ΛνοΓάδ \ν1ΐ6η 
Ρΐιίΐίηηδ' η&ηιβ Λναδ οη βνβΓ^ Οοαη Ιίρ. 

ΕχοβρΙ ΐΗαΙ ίη XXX ίΐιβ ρο6ΐ δρβπΐίδ ο£ Ιΐιβ ίίΓδί 
αρρ63,Γ3.ηο6 ο£ §ν&γ Ιι&ΐΓδ υροη Ιιίδ Ιιοαά, αηά Ιΐιαΐ ίη 
ΐΗβ ΒβΙονβά ΐΗβ οοηιραΓΐδοη ο£ Λβ πιαίά Ιο Ιΐιβ ΙΙιήοΘ- 
\ν6ά Λνί£ε, Λνΐιίοΐι οουΐά ηοί; £αί1 Ιο οίΤβηά ϋιβ Ιΐιηοβ- 
\ν6ά ΑΓδίηοβ, ηπδΐ; Ιιανβ Ιίββη ννηΙΙβη 1)6£ογ€ ίΐιβ 
αυΐΗοΓδ δο^ου^η 3,ΐ Αΐβχαηάηα, ίΙιβΓβ ίδ ηοΐίιίη^ Ιο 
ίηθίοαΐβ Ιο ΛνΙίΕί ρβηοά ο£ Ιιίδ 1ί£6 Ιΐΐ6 τβηιαίηίη^ 
ροεηΐδ 1)6ΐοη§. 

ΤΗβ ΙίδΙ ο£ ΤΗβοοήΙυδ' ΛνοΓίίδ ^ίνεη Ι)^ δυίάαδ Ιβΐΐδ 
αδ Ιΐιαΐ \ν6 ροδδβδδ \>γ ηο ηιβαηδ αΐΐ ο£ ΐΐιβ \ν•0Γΐίδ οηοβ 
&δθΓίΐ36(1 Ιο Κίηι. Ηίδ ΒηοοΙίο ΡοβτπΘ, ίττη οι• Βράματα 
βουκολικά λνβΓβ ίη Ιΐιβ Ιίηιβ ο£ δυίάαδ, ογ ΓίΐΙΙιβΓ ο£ Ιΐΐθ 
\νΓί1:6Γ8 υροη \ν1ιοπι Ιιε άΓ6\ν, Ιιίδ €ΐιί6£ Ιίΐΐβ Ιο £&ηΐ6. 
0£ Ιΐιβ Ερί§τα7ϊΐ8 ογ Ιηεοήρύοηε λνβ Ιιανβ δοηιε, ί£ ηοΐ 
αΐΐ, 1αιο\*^η οδ Ιιίδ ίη αηΐίί^υίΐ^• ΤΗβ Ηψηηε αΓβ ηοΛν 
χνίϋ ΙΝΤΚΟΌϋΟΤΙΟΝ 

ΓβρΓβδθπΐθά \)γ Ιΐιβ ΡίοΙβηΐί/, Ιΐιβ Όίο^αιή, Ιϊΐθ 
Ββκβηίοβ ίΊ-Ε^ηιβηΙ^ αηά ρ6Γΐΐίΐρ8 Ιΐιβ €1ιαήί68. Τ1ΐ6 
ί,1^ή^ Ροοηβ ιηυδί Ιιανβ ίηοΐιιάβά Ιΐιβ Όί^ίαβ αηά 
XXIX αηά ΧΧΧ^ αηά ρβΛαρδ αΐ8θ ΐΗβ ΒβΙονβά αη(3 
ί)1ιβ Ερίί^αΙαηΐί/, ΤΗε ΐ3οο1ν8 Ι^ηοΛνη α8 ΕΙββίβ.ι, 
Ιατϊώίο^, ΐηηβναί Σ,α7η€ηΐ8, αηά ΤΗβ Ηβτοίηβε, απά Ιΐιβ 
δΐη^ΐβ ροεηι οαΐΐεά ΤΗβ ΌαηοΜβτΘ ο/ ΡνοβΙηβ — ρ6Γΐιαρ8 
1ίηο\νη ίο Υ&ν^ιλ, — α11 Ιΐΐ686 αΓβ 1θ8ΐ: λνιΛουΙ; α ΐΓαοβ. 
\\. 18 8ΐΓ&η§6 Ιΐιαΐ δαί(ΐ3,8' ΙίδΙ αρρ&ΓβηΙΙγ οηιΐΐ8 α11 
ΐΏβηΙίοη οί ΐΗβ ηοη-ραδΙΟΓαΙ ιηϊιη68, ίΐιβ Σ,ονβ ο/" 
€ί^ηί8€α, ΐΐιβ 8ρβΙΙ, αηά Ιΐιβ ΐνοηιβη αϊ ίΐιβ Αάοηϊβ 
ΓβεύναΙ, αηά οί" ΐΗβ Ιίΐίΐ© βρΐοδ Ηί^Ιαβ ίΐηά ΤΗβ Σϊϋίβ 
ΗβταοΙβε. Τ1ΐ6 8ρ6ΐΙ ταίΐγ Ηανβ ΐ366η ίηοΐυάοά αιηοη^ 
Ιΐΐ6 1^γγΊ^ Ροβιπδ, ίΐδ οίαίιη Ιο 1)6 δο οΐαδδ^ά Ι^ίη^ ίη 
ϊΐΐθ ρβοαΙϊαΓ λνβ,γ ίη Λ\^1ιίο1ι, ίΐιοιίβΐι ίΐ; ίδ ά ρεί'δοηαΐ 
παιταϋνε^ ΐΐιβ ΓβίΓ&ίη ίδ υδβά ΙΙίγοιι^ΙιοιιΙ: 3,8 ίί ίί \ν^βΓ0 
α 8θη§. ννβ ιηα^ ρειΊι&ρδ ^αβδδ ϊΙιεΙ Ιΐιβ ίΌιιΐ' οΐΐιει• 
ροβπΐδ 1)6ΐοη^6(1 ίο Ιΐΐ6 ΓβηΐΕΐηίη^ 1)θθ1ί ο£ δυίάο,δ' 
Ιίδί, ΐΙΐΘ Ηορβ8^^ αηά ίΐιαΐ ίΗίδ \ν38 ά οοΐΐεοίΐοη 
ρυΗίδίιεά Ι)^ ΤΗεοοηίυδ δοοη αίΊβΐ' Ιιίδ αιτίναί ίη 
Ε^^ρί^ Λνίίΐι Ιΐΐ6 Σονβ ο/ €ι/ηΪ8οα δίαηάίη^ βι•8ΐ: 3,8 ά 
δΟΓί οί άβάίοαίίοη Ιο Ηίδ ίιίβηίΐ Ρίοίβηι^ 3,η(1 θοΗοίη^ 
ίΐιβ Ιϋΐβ'δ νείΐβά ι•6(^υ6δί ίοΓ Ιιίδ ρ3ΐΓοη3§6. 

ΤΗβ ηαπΊβ ειδύλλια, ίίΐ^ΐδ, 38 3ρρ1ΐ6(1 ίο ίΐιβ ροεηΐδ οί 
ΊΊΐ6θ€πίαδ, ίδ οεΐ'ίΛΪηΙ^ 38 οΐά 3δ ίΐιε οοΐΏηιβηίαι-ίβδ 
ννΙιίοΗ αοοοηιραη^ ίΐιβ ίβχί, 3ηά δοηιβ οί ίΐΐϋδβ ρΓΟ- 
1)3ΐ)1^ §ο \)αο\ζ. ίο ί1ΐ6 ίίΓδί ^^ηίι1^^ 1)6ίοΐ'6 Οΐιηδί. 
Ιί \ν38 1ίηο\νη ίο Ρΐίηγ ίΐιβ Υουη§6Γ 38 α οοΠεοίίνβ 

^ Α 1)οο1ζ οί ΙΙΐΘ 8αηΐ6 ϋΐΐβ 13 α8οηΙ)βά Ι)^ δαίάαβ ίο 
.ϋαΐΐίηιαοΐιιιβ. 

χίχ ΙΝΤΚΟΌϋΟΤΙΟΝ 

Η1;1β ίοΓ Β, νοίϋΐηβ οί 81ιογΙ ροβπΐδ ; ϋιβΓβ 18 & οοΠβοΙίοη 
Ι36ίΐηιι§ 11118 ηαιηε απιοη§ Ιΐιβ \\ΌΓΐί8 ο£ Αιΐδοηίαδ. 
ΒυΙ ίΐ Λναδ 3,ρρίΐΓ6ηΐ1^ υη1ίηο\νη αδ Ιΐιβ ϋΐΐβ οί 
ΤΗβοοήΙυδ' ροβπΐδ Ιο δαΐάαδ από Ιιΐδ ρΓβάβοΘδδΟΓδ. 
Τΐιβ ηΐ63ηίη§ οί ίΐ: ίδ ^Μίΐΐΐβ ροεηίδ." \ν6 &Γ6 ίοΐά 
ΐΗαί ΡίηάίΐΓ'δ Ερίηίοίαη Οάβδ ΛνβΓβ 1ίηο\νη αδ ίΐΒη, 
Άπά δυϊάέΐδ ιΐδβδ ΐ1ΐ6 δ&ιηβ ΛνοΓά ίη (Ι6δϋπ1)ίη§ ΐΗβ 
\νοΓΐίδ ο£ δοΐαάβδ. Τ1ι6Γ6 ίδ ηο λναΓΓαπί ίοΓ ΐ1ΐ6 
ίηΐ6ΓρΓ6%Εΐίοη ^^ΗϊΙΙθ ρΐοΙυΓΘδ." 

Ιί \ν6 ΐΏίΐγ αοοβρΐ ΐΐιε ίάεηΙίίΐοΕϋοη οί* ίΐιβ " ρΓβΙΙ^ 
Ιΐίΐΐβ Αηι^ηΙαδ " λνίίΐι ΡΗίΙίΐάβΙρΙιαδ^ \ν6 οάπ §αϊ β. ν&νγ 
οίοδθ {ΐρρΓοχίιηαΙίοη Ιο ϊΐιβ (ΙαΙβ οί" ΤΗβοοηΙυδ' ΐ3ίΓΐ1ι. 
ΡΙιίΐΕάβΙρΙιιΐδ λναδ 1)θΓη ίη 309. Αϊ ΐΗβ ΙίπΊβ 
ά6δοηΙ)6(1 ίη Ιΐΐ6 Ηαννββί-ΗοΜβ 1ΐ6 ίδ οΐ^νίοαδίγ &1)ουΙ 
βίΊεβη. Ιη Ιΐιβ δαιηβ ροβηι Τ1ΐ6θοηΐιΐδ Ιι&δ βλν^Άάγ 
ίΐΙΙαίηεά δοηιβίΐιίη^ οί α Γβρηίαϊίοη, 1)υΙ ίδ δΙίΠ β. 
γοχιΐΛ^ ΊΆΆη. \ν6 δΐιαίΐ ηοΐ 1)6 ίαΐ' \ν Γοη§ ίί Λνβ ρϋΐ 
Ηίδ α§6 3Χ ΐΛνβηΐγ Ιλνο ογ 11ιγ66. Η 6 νναδ ΙίΟΓη Ιΐιβη 
Εΐ)θπί; Ιΐΐ6 ^6αΓ 316, αηά Λνΐιεη 1ΐ6 λυγοΙθ Ιΐΐ6 ΟΙιαήΙβδ 
1ΐ6 λναδ ίΐΙ)ου1; ίοΓΐγ-ΙΙΐΓβε. Τΐιίδ \νου1(1 δυίΐ &(1ιηίΓ&1)1γ 
ίΗβ Λΐι1;οΙ)ίο§ΐ'£ΐρΙιίοα1 ΙιίηΙ ίη Ιΐιε Σουβ ο/ €^Μ8αα ΐΐιαΐ; 
Ιΐΐ6 ροβΐ'δ ΙιαίΓ αΐ Ιΐιβ ΙίηΐΘ οί" Λνηίίη^ \\'Εδ ^αδι 
1)€§ίηηίη§ ίο §ο ^Γβγ. Κ ίΐιβ ΒβΓβηίοβ ο£ Ιΐΐθ 
ίΐ'α^ηιβηΙ: ρΐ'βδβΓνείΙ 1)7 Αΐΐιβηαβυδ ίδ ΐΗβ λνίίβ, ηοΐ οί 
δοΐ6Γ, 1)ηΙ οί ΕαβΓ^βΙβδ, ίί λνοηΐά ίο11ο\ν ΐΐΐίΐΐ: 
ΤΙιεοοΓίίαδ -ννβ,δ αΐ Ιΐιβ Αΐβχαηάηαη €ουι•1 ίη Ιιίδ 
δβνβηΐίβϋι γ^ΒΧ. Ιΐ ίδ 3,ΐ Β,τιγ ταίε οεΐ'ίίΐίη ΐΗαΙ; 1ιβ 
άίά ηοΐ; άίβ ^οαη^; ίοι• δϊαΐίιΐδ οαΐΐδ Ιιίηι ^ϊοηίηί 
8βηβχ.^ 

1 8ίίυ. 5. 3. 151. 
XX ίΝΤΕοουατίΟΝ 

Α 8θ1ιο1ί£ΐ8ΐ οη Ονίά'δ Ιδζδ 1. 549 

υΐνβ Ι^ψ-αϋούο ρΓαβείήοΙα /αηοβ ροβίαβ, 
8:α αηίιηαβ Ιαψιβο ήί νια οίαηαα ίηαβ, 

ίβΠδ α8 ΙΙΐΒ,Ι ΐΚϊδ ίδ " Ιΐΐ6 δ^ι-αοιίδίΐη ρο6ΐ Τΐιεοοήίιΐδ, 
\ν1ιο Λνίΐδ ίΐη•6δΐ6(1 1)7 1ίίη§ ΗίβΓο ίοΓ ιηα1ίίη§ αη 
Ηΐΐαοΐί υροη Ιιΐδ δοη, ΐΗβ Ινΐη^'δ οι)^^^ί; 1)6ΐη§ ιηεΓεΙγ 
Ιο πΐίΐΐίβ ΙιίΐΉ ΐΐιΐπΐν Ιΐΐίΐΐ ]ΐ6 Λναδ §οΐησ Ιο 1)6 ρπΐ: Ιο 
άεαίΐι. «βιιΐ Λνΐιβη ΗίβΓΟ αδί^βά Ιιίιη ίί" Ιιβ λνουΐά 
Ηνοιά ίΐ1)α5ΐη§ Ηίδ δοπ ΐη ίιιΐαΐ'β^ 1ΐ6 1)6§3,η ίο 3,ΐ3υδ6 
Ιιίιη α11 ΐΐιβ ηιοΓβ, 3ηά ηοί οηΐ^ ΐΐιβ δοη 1)αί; Ιΐιβ 
ίαΐΙιβΓ Ιοο. \νΐΐ6ΐ•6αΙ Ιΐΐ6 1ίίη§ ίη ΐηάί^πίΐΐίοη ΟΓάβΓβά 
Ηίιη Ιο 1)6 ριιΐ ίο άβίΐΐΐι ίη Γ6ίΐ1 6αι•η6δΙ, βηά Μ00θΐ•(1ίη§ 
Ιο δοηΐ6 απίΐιοπϋοδ 1ΐ6 \ναδ δΐι-αη^ΐεά αηθ αοοοΓίΙίη^ 
ίο ο11ΐ6Γδ 1)6ΐΐ6η(ΐ6(1." Τ1ΐ6Γ6 ίδ ηοΐΐιίη^ ίηιρΓθΙ)&1)ΐ6 
ίη Ιΐιίδ δίοΐ'γ. \νΐΐ6η Τ1ΐ6θοι•ίΐ;ηδ Λναδ δίχ1:)Γ-βν6 
ΗίβΓο'δ δοη Οβίο Λλ οιιΐά 1)6 ηίη6ΐ66η ; λν6 Ι^ηονν οί ηο 
οί1ΐ6Γ δ^Γαοιίδ&η ροβΐ \ν1ιο ηΐ6ΐ δυοίι & ίαΐ^ ; αηά 
ΑηΙί^οηυδ' ΐΓ6αΙηΐ6η1; οί Τ1ΐ6θοη1ιΐ8 ο£ Οΐιίοδ αηά 
Ρίοίβηιγ'δ οί 8οΙ;ΐ(ΐ6δ 8ΐιο\ν ΙιοΛν Ιΐΐ6 ηιοδΐ βηΐί^ΐιΐ- 
6η6(1 πιΐ6Γδ οί ϋΐ6 ά^γ οοιιΜ άεπ,Ι Λνίΐΐι αάν6Γ86 
οήΐίοίδηι. ΒυΙ ΛνΙιβίΙιβΓ Λν6 1)6ΐί6ν6 ίΐ ογ ηο^ Ιΐΐ6 
δΙοΓν ίδ 6νί(ΐ6ηο6 ίοΓ ίΐ ΐΓίΐάίΙίοη ΐΗίΐΙ Τ1ΐ6θοη1ιΐδ' ΙαδΙ 
(Ια^δ Λν6Γ6 δρβηΐ ίη δίοίΐ}^ ; αηά \ν6 ηιαγ Λνεΐΐ ίηια^ίηβ 
Ιΐιαΐ 1ΐ6 άί6ά αϊ δ^ΓΕουδβ, ΙΙίεΙ; ΜΓΐΗρΙαοε^ αδ 1ΐ6 οπ,ΙΙδ 
α, οί §οοά ηΐ6η αηά ΐΓυ6^ \ν1ΐ6Γ6 Ηίδ ίβΠοΛν-οίΐίζ^ηδ 
1οη§ Είΐ6Γ\ναΓάδ ροίηΪ6ά οιιΐ Ιο 11ί6 οοΠβοΐοι• οί 
ΐηδοΐ'ίρΐίοηδ Ιΐΐ6 δ1α1α6 οί Ιιίδ §Γ6αΙ ίθΓ6Γυηη6Γ Ερί- 
οΐιαι-ηιυδ, αηά ΐΗβ λνοΓάδ \ν1ιίο1ι 1ΐ6 οη€6 ΛνΓοΙε ίοΓ ίΐδ 
1)αδ6^ Ιίΐίΐβ Ιΐιίηΐίίη^ ρβΐ'Ηαρδ ΐΗαΙ Ιΐΐ6 1ίπΐ6 \νου1ά ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ 

οοιηβ Λνΐιβη Ιιίδ βπίο^γ ΛνοαΜ αρρίγ &8 ΐΓυΙ}^ ίο 
Ιιΐιηδβΐί* : " ΤΗβγ Ιΐιαΐ Ιιανβ ΐΚεΐΓ ΙιαΙίίΐαίίοη ΐη ϋιε 
ιτιοδί ιηϊσΐιΐ:^ ^^ί^ ο£ δγΓΕουδβ Ιιανβ 86ΐ Ιιίιη υ ρ ΗβΓβ^ 
&8 1)6€αιη6 ίβΙΙολν-ΐολνηδίϊίΘη^ ίη 1)Γοηζ6 ίη Ιΐιε δίβαά 
ο£ Ιΐιβ Ηθδΐι, Επά ΐΗιΐδ Ιιανβ Γ6ΐη6ΐηΐ36ΐ'6ά ίο ρα^ Ιιίηι 
Ηίδ \να^6δ ίοΓ ΐΐιβ §Γ6αΙ ηβαρ οί ΛνοΓάδ 1ΐ6 ΙιεϊΙτ 
1)υί1(ΐ€(1 ; £ογ ηΐίΐηγ αΓΟ ΐΐιβ ΐΐιίη^δ Ιιβ ΙιαΐΗ ΐοΐά ϊΗοιγ 
οΗΐΙάΓοη ρι•οβΐίΐΙ)ΐ6 υηΐο 1ί£β. Ηβ Ιιαίΐι Ιίιβίι• Ηβ&Γΐ^ 

Π. — Τηε Ι^ιγε ορ ΜοδΟΗυβ 

Τ1ΐ6 ενΜβηοβ £ογ ίΐιβ 1ί£6 ο£ Μοδοΐιιΐδ ίδ οοη1;βΐηβ(Ι 
ίη 3. ηοΐίοβ ίη δαίάαδ αηά α ηοΐβ αρρβηθβά Ιο Ιΐκ; 
ϋηηωναα) Εονβ ίη ΐΗβ Αη11ιο1ο§7. ΤΙιβδβ Ιεΐΐ υ 8 Ιΐιαί 
Ηβ ΛνΗ8 ο£ δ^Γαουδβ^ α §ΓαπιηΐίΐΓίίΐη αηοΐ α ρυρίΐ ο£ 
ΛπδΐαΓοΙιυδ^ αηά ΐΗαί Ιιβ "ννΕδ αοοουηΐβά Ιΐιε δβοοηθ 
Βυοοίίο ροβί; «ιΛβΓ ΤΙιεοοηΙυδ. ΑηδίαΓοΙιυδ Ιίΐυ^ΐιΐ; 
'άΧ, ΑΙβχίΐηάηΕ £Γοηι 180 Ιο αΐίοιιΐ: 144. ΤΙιβ γ^Άν 
150 ΛνίΠ ΐΗβη 1)6 ίΐΙ)ουΐ Ιΐιβ ηιίάίΐΐβ ο£ ΜοδοΗπδ' 
1ί£6. Ηβ ίδ αΐηιοδί οβιΊίΐίηΙγ Ιο 1)6 ίάβηΐίϋείΐ \νίΙ}ι Ιΐιο 
Μοδοΐιπδ Λνΐιο ίδ ηΐ6ηί;ίοη6(1 1)γ Αΐ1ΐ6η&6υδ &δ Ιΐΐ6 
ΕΐιΐΗοΓ ο£ 9, ΛνοΛ οη Ιΐιβ ΚΙιοάίαη άίαΐεοί, ίη Λνΐιίοΐι 
1ΐ6 βχρίαίηεά Ιΐΐίΐΐ λΐτταστή νταδ αη βαΓίΗεηλναΓβ νεδδεί 
1ΐκ6 ΐΗοδο €9,116(1 τΓτω/χατιδες 1)ΐιί: \νί(ΐ6Γ ίη Ιΐΐ6 ιηουίΐι. 
Νοη6 ο£ Μοδοΐιυδ' 6χΐ&ηΐ; \νοιΊνδ ίΐΓ6 τ&&\\γ Βιιοοίίο ; 
£οι• Ιΐΐ6 ί,ατηβηί ^^ο^ Βίοη ίδ 06ΓΪαίη1^ 1)^ αηο11ΐ6Γ Ιιαηθ. 

III. — Τηε Ι,ιγε ογ Βιον 

ΑΠ Λν6 ΙίηοΛν ο£ Βίοη ίδ βα11ΐ6Γ6(1 £Γοηι Γ6£6Γ6η€6δ 
ίη δυίίΐαδ αηά Οίο§6η6δ ΕαεΗίαδ, £γοπι Ιΐιβ α1)ον6- 
ηΐ6ηΐίοη6ά ηοΐ6 ίη Ιΐΐ6 Αηΐΐιοΐοο^^ αηά £γοπι ΐΐιβ ροεηι ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ 

αροη Ηίδ (Ιβαΐΐι λνηΐΐβη Ι)^ α ριιρϋ \νΙιο Λναδ α, ηαΐίνβ οί" 
Μα^ηβ, ΟγΆβοΐΆ. Τΐιβ ΐΙιΐΓά οί Ιΐΐ6 Βυοοίίο ροείδ, £ΐδ 1ΐ6 
\ναδ αρρ&Γ€ηΙΐ7 Γβοΐίοηεά ίη αηΐίί^υΐΐ^, \να8 1)οηι αΐ β. 
Ιϋΐΐβ ρ1&06 οαΐΐβίΐ Ρΐιίοδδα ηεαΓ διη7ΐ•η&. Ηΐδ ρυρϊΐ ο^,Πδ 
Ηίδ ροείΓγ Όοηβη αηά οοηηβοΐδ Ιιίιη \νΗΐι δ^Γίίοιίδβ 
αηά Ιΐΐ6 Μυδβδ ο£ δίοϊΐγ. Βαί ΐΗϊδ τηο,γ 1)6 ηο ιηοΓβ 
Μο^ΓίίρΙιίοαΙ ΙΙιειι Ιιίδ ρΐιι-αδβ " Βίοη ΐΐιε ηβαΙΙιβΓά." 
ΑοοοΓάίη^ Ιο Ιιίδ ρυρίΐ 1ΐ6 \ναδ Ιΐιβ Ιεα,ίΐίη^ ΒαοοΗο 
ροβΐ οί Ηίδ άαγ, Άπά ίΐ ίδ υηίοΓίυηαΙβ ΐΗαΐ πιοδί οί 
Ιΐιβ ρο6ΐηδ Ιΐιαΐ Ιιανβ οοιηε άοΛνη Ιο ιΐδ υηάβΓ Ιιίδ 
ηαηιβ,^ ΐΐιοιι^ΐι αΐΐ ^[αοΐβά αδ εχίΓΛΟΙδ ίι•οιη Ηίδ 
ΒηοοΙίαα, ίΐΓβ τ&ΆΪΙγ ηοΐ ραδΙοΓαΙδ άϊ α11. Ιί ΐδ ηοΐε- 
"ννοΓίΙιγ ΙΙϊΆΐ Όίο^βηβδ οβίΐδ Ιιίιη μελικός τ-οιητψ, β. 
Ιγήο ρο6ΐ. Τ1ΐ6 άβδοηρίίοη Ι^ΐ'ίο ροοηΐδ λνοαίά ίίρρΐ}^ 
— ίη Αΐβχαηάήαη ίίηιβδ — Ιο Ιΐΐ6 ΑίΙοηί^ &ηά ρβΐ'ΐιαρδ 
Ιο δοιηβ οί Ιΐΐ6 δπΐΗ,ΙΐΘΓ ροεηΐδ Ιοο. Είΐΐιβι* ϋΐο^βηβδ 

ΙίΠΘΛν 1;1ΐ6 ΟοΠβΟΐίοη Ι))^ Ιΐΐ6 ίίΐΐβ οί μΙΚη βουκολικά, ΟΙ 

ί1ΐ€Γ6 ΛνβΓ6 Ιλυο οοΙΙβοΐίοΐΊδ οί Λνΐιίοϊι 1ΐ6 1<;η^^ν οηΐγ οηβ. 
Ιί \ν6 ιηαγ Ϊ3.1ΐ6 Ιιίδ ριιρϋ ΙΐΙβίΉΐΙγ, Βίοη \ν8,8 πιογ- 
άβΓβά Ι))^ ιηΘΕη^; οί ροίδοη. ΤΙι6Γ6 ίδ Γβίΐΐΐ^ ηοΐΐιίη^^ 
Ιο 8€ί1ΐ6 Ιιίδ άίΐΐβ. διπ(3αδ' ΟΓάβΓ, ΤΗεοοηΐιΐδ, Μοδ- 
οΐιυδ, Βίοη, ίδ ρΓοΙίαΙ)!^ ίο 1>β τβ^ΕΓάβά &δ οΙίΓοηο- 
Ιο^ίοαΐ, &ηά & οοπιραΓίδοη οί ίΗβ δΐ7ΐβδ οί ΐΗε ΐΛνο 
Ιπδΐ ροβϊδ ροίηίδ ίο Βίοη Ιιανίη^ 1)β6η Ιΐιο ΙαίεΓ. Ιη 
Ιΐΐ6 ρΓ6δ€ηΙ δΐΕίθ οί οαΓ ]<ηο\νΐ6ά§6 ίί; Λνοιιΐά 1)6 πη- 
\νίδ6 Ιο (ΐΓΕΛν α οοηΐΐ'ίΐΓ^' οοηοΐαδίοη ίΐΌηι Ιΐΐ6 οιηίδδίοη 
οί Μοδοΐιυδ' ηαηιβ ίΐ'οηι ί;1ΐ6 αιιΙοΜο^Γ&ρϊιίο&Ι ρα883.§6 
οί 1:1ΐ6 Σαηιβηί. 

^ Τΐιβ Αάοηία 1ια3 Ι3β6η αβοηΐίβά ίο Ιιϊηι οη ίΗβ βαίΐιοηί^^ ο£ 
ΐΗβ Ι/ατηεηΙ/ον Βίοη. ΙΝΤΚΟϋϋΟΤΙΟΝ 

IV.— Τηε Τεχτ 

ΤΙΐ6 ΐ;6χΙ οί" ΐ1ιί8 βάίΐίοη ίδ 1)^56(1 υροη ΑΙΐΓβηδ β,ικί 
Ζίβ^ΙβΓ. ϋ ΟΛνβδ ιηποΐι ίΐίδο ίο νοη λνϋ&ιηοΛνίϊζ- 
ΜοβΙΙεηάοΓβ*. Το ΐΐιβ 1&8ΐ δοΗοΙαΓδ βχοβΠβηί βάΐΐίοη, 
αδ ίΐίδο ίο Ηίδ ναηοιίδ ΐ3θο1ίδ ίΐηά αΓΐίοΙβδ, ραΠΐουΙαΓίγ 
Ιΐιβ ΙίήΙΙίαηΙ ΤβοΊξβίίοΜοΗίβ άβν βήβΰΜεοΗβη ΒιιΙίοΜβΓ, 
Ι ΕΠΙ άββρίγ ίηά6ΐ)ΐ6ά ΙΙίΓου^ΙιοαΙ ΐΐιβ νοίυΐϊΐβ. Ιη 
τϊΐίΐηγ ραδδει§68, ίΐδ ίδ "ννεΐΐ ΙίηοΛνη^ Ιΐιβ ΙβχΙ οί ΐΗβ 
Βηοοίίο ροείδ ίδ Ι)^ ηο τηβαηδ δβΐΐΐβά. Ιη ιηοδΐ ο£ 
ΐΗβδβ Ι Ηανβ Εάορΐβά ΐΗβ επίΘηίΙβ,Ιίοηδ οί" οΙΙιβΓ 
8θ1ιο1αΓ8, §ίνίη§ ιη}' αοΙζηοΛνΙθάί^ιηεηίδ, ΛνΙιβΓβ Ιΐιβ 
ο1ΐίΐη§6 ίδ ίπιροΓΐίΐηΐ, ά\, ΐΐιβ ίοοΐ οί ΐΗβ ρα^β. Ι η 
δοιηβ ΟΕδβθ — Ιΐιοδβ ιπαιΊ^βά Ε ίη ΐΗβ ηοΐβδ — Ι Ιιανβ 
ρΓβίβΓΓβά ιηγ ο\νη. ΜοδΙ βάίΙοΓδ οί" ίΗβ οΐαδδίοδ 
\νΐ11 1)6 Ηυτηαη βηου^Η, Ι Ηορβ^ Ιο δ7ΐηραΐΗίδβ λνίΐΗ 
ΐϊΐγ Ιαοΐί οί ιηοάβδίγ ίη ΐΐιίδ Γβδρεοί;. ΤΙιβΓβ Ιιαδ ηοΐ 
αίλναγδ 1)66η γοοπι ίοΓ ηιοΓβ Ιΐυιη ΐΐιβ ηιβΓβδΙ ίηάίοίΐ- 
ίίοη οί πιν Γ6&δοηδ. ΤΗβδβ \νί11 δΙιοΓϊΙγ 1)6 ^ίνεη, 1))γ 
Ιΐιβ 1ζ:ίηάη6δ8 οί Ιΐιε βάίίοΓδ, ίη ϊ;1ί6 Οίαχ^ϊοαΙ Κευΐβτν.^ 
Τ1ΐ6Γ6 ίδ ηιιιοΐι ίο 1)6 δίΐίά ίοΓ ΡΓθί68δθΓ νοη \νί1αηιο- 
Λνίίζ-ΜοεΙΙεηθοΓίί'δ ι•6-αιτ&η§6ηΐ6ηί οί Ιΐιβ οΓάβΓ οί 
1:1ί6 ροβπίδ. Τ1ΐ6 ιίδυαΐ ροδίΐίοη οί Ιΐΐ6 ^ρβΐί ίδ ρΕΓ- 
ΙίουΐΕΓΐ)^ υηίοΓίυη&ίβ ; ίοΓ ϋ ΐ6αάδ ί1ΐ6 δΐυίίβηί Ιο 
ι•6θ1ίοη ίΐ ίΐδ α ραδίοΓαΙ, \ν1ιίο1ι ίΐ ίδ ηοί. Βαί 1:1ΐ6 

ρθ8ΐ-Κ6ηΕίδδίΐη€6 ΟΓίΐ6Γ Ιΐ&δ 1)66η ΙΟΟ 1θη§ 6δίίΐΙ)1ίδ1ΐ6ί3. 

Ι Ιΐιίηΐί, ίο 1)6 υρδ6ΐ ηοΛν \νίΙ;1ιουΙ §Γ6αί ίηοοην6ηί6η€6 ; 
αηά δο Ι 1ΐΕν6 ν6ηΙαΓ6(1 Ιο Γ6ί;αίη ίΐ. 

^ Ιη ίΐ ίβλν ίηιροΓίαηΙ; οειβββ ΐΚβ ίαΐΐ ΓβίβΓΘΠΟβδ ίο ίΐϊβ Ο.ϋ. 
αΓβ ηο^ν^ (1916) ^ίνεη ίη ί,ΐιβ ηο1;β8. 

χχίν ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ ν. — Τηε ΤεΑΝ8Ι.ΑΤΙΟΝ Ιη ΐΓαηδΙαϋη^ ΐ1ΐ6 ΒαοοΗο Ρθ6ΐ8 ιη^ &ίηι Ιιαδ Ιίεεη 
Ι^ΓΪβίΙ^^ Ιΐιίδ : ίο ΐΐ'αηδίαΐβ ηοΐ 80 ιηιιοΐι ΐΐιβ ΛνοΓάδ αδ 
Ι:1ΐ6ΪΓ πίΘαηίη^^ Ιο οΙ)δβΓν6 ηοΐ ηΐθΓβΙγ Ιΐιβ οΙ)νίοαδ 
Εη^ΙϊδΗ ίάίοηΐδ οί δ^ηίαχ \)\ιΙ Ιΐιβ ηιΟΓβ βν&δίνθ Ι^υί 
θ(|υΕΐΐ7 ίιηροΓί&ηΙ οηβδ οί δΐΓβδδ, Μ^ΟΓά-ΟΓάβΓ, αηά 
1)3,ΐ3.ηο6, αηά ΐο ΟΓβαΐβ αη &Ιηιοδρ1ΐ6Γ6 οί αδδοοίαΐϊοη 
ίη δοηιο δβηδβ αΐίίιι ΐο Ιΐΐ6 αΐπιοδρ1ΐ6Γ6 οί" ίΐιβ οΐ'ί^ίιιαί. 
Τ1ΐ6 ρΓΘδβηΙ ίαδίιΐοη, δ6ί Ι)^ Μγ. ΜγβΓδ ίη Ιιίδ ΡϊηάαΓ, 
ο£ ΐΓαηδΙαΙϊη^ οΐαδδίοαΐ νβΐ'δβ ίηΐο ΕΓοΙιαίο ρΓΟδβ^ Ιιαδ 
ηιυοίι ίη ΐΐδ ίανουΐ'^ αηά ίη Γβηάβηη^ Ιΐιβ δοη§δ ο£ 
ΤΙιεοοΓΪΙυδ' δΐιερίιεί'άδ ΐηΙο νβΓδβ Ι Ιιανβ ηοΐ άίδ- 
οαΓάβά ϋ ^νίΐΐιουΐ άαβ οοηδΐάβΐ'αΐίοη. Ιη ΤΚβοοηΙαδ' 
άαγ 11ΐ6Γ6 Λναδ α οοηνβηΐίοη λνΐιίοΐι ηιαάβ ίΐ ροδδίΗβ 
ίοΓ Ιιίιη^ "ννίΐΐιοαί; νίοΐαΐίη^ ΙίΙβΓ&Γ^ ρΓορηεΐ}^, ϊο γθ- 
ρΓΘδβηΙ Ιΐΐ6 ίοΐΐί-δοη^ οί α δΙιβρΙιεΓοΙ ίη Ιΐΐ6 πιβίΐ'β οί 
Ιΐΐ6 Ερίο. δοπιβ ^βηβΐ'αΐίοηδ 1)6ίθΓ6^ Ιΐιίδ "ννουΐά Ιιανβ 
1)66η οαΐ οί Ιΐιβ 0][υ6δΐίοη. Α δθη§ ίη Ιι^χαιτιβΙβΓδ 
Λνουΐά Ηανβ \)&&η ά οοηΐΐ'ΒάίοΙίοη ίη ΙβΓπίδ. Α δοηιβ- 
\ν1ΐ3,1: δίπιίΐαι• οοηνβηΐίοη ηολνπάα^δ ηιαίίβδ ρΓΟδβ Ιΐΐ6 
δϋίΙ&1)ΐ6 1ίΐ6Γ3,Γ^ νβΐιίοΐβ οί άίαΐο^αβ ογ ηαΓΓαΐίνο, 1>αΙ 
Ιΐΐ6ΐ•6 ίδ ηο βΓηιΐ7-6δ1:αΐ3ΐίδΐΊ6ά οοηνΘηΙίοη οί υδίη§ 
ρΓΟδβ Ιο Γ6ρΓ6δ6ηΙ δοη§. Α Ιϋβν&τγ ίο11ί-δοη§, ίί οηβ 
τΐϊΆγ υδβ ί1ΐ6 Ιεΐ'ηι, λνουΐά ηο\ν 1)6 ίηιροδδίΐίΐε ίη Ηαηΐν 
ν6Γδ6, Ιεΐ: αίοηε ρΓΟδβ. 

δο Ι Ηανβ οΐιοδβη Ιο τβηάβι• ΐ1ΐ6 δοη^δ οί ΤΙιεοοηΙαδ' 
δΙιβρΙιβΓάδ ίη Λγαιβ, αηά ιΐδβά \νίΙ:1ι οη1^ ΪΛνο βχοβρ- 
ΐίοηδ Ιΐΐ6 οοπιηιοη Ι^αΙΙαά-ηιείΓβ \νΓίΐΐ€η 1οη§, \νίΐ1ι 
δβνεη, ΟΓ \ν1ΐ6Γ6 ΐΐιει-β ίδ α ιηεάί&Ι ρααδβ, δίχ, δίΓβδδβδ 

XXV ΙΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ 

ίο ΐΗβ Ιίηβ, 6Γηρ1ο^ίη§ οοοαδίοηαΐ ΕΓοΙιαίδηΐδ ο£ ΛνοΓά 
ΟΓ Γΐι^ΐΐιιη ηοΐ αΙίΘη, Ι Ηορβ, ίο α ιηβίΓε \νΗΐο1ι Ηαδ 
ίοΓ υδ αδδοοΐαΐίοηδ οί δίιηρίβ 1ίνίη§ αηά ιιηδορίιίδΐί- 
οαΐεά ιηοάβδ οί" Ιΐιου^ΐιΐ. 

Ιη Ιΐΐ6 ρΐΌ56 ρίΐΓΐδ οί ιηγ 1:Γ£ΐηδ1ίΐϋοη ο£ ΐΗβ ραδΙοΓ&Ιδ 
Ι ΙίΕνβ ίΐάορΐβά 3,11 αΐ'οΐιαίο δΐ^ΐε ρίαιΊΐγ ΙίβοΕΠδβ Ιΐιε 
δΙιβρΙΐΘΓά ίη ιηοάεΓη ΙίΙβΓαΐηΐ'β άοβδ ηοΐ ΐΒ\\ί ΐΐιβ οηΐ^ 
ιηοάβΓη (ΙίαΙβοΙ 1 1ίηο\ν, ΐΗαΙ οί Ιΐΐ6 αρρβί' ηιίά άΐβ-οΐ&δδ, 
Άπά -ρΆγύγ ΐη 3,η εηάοβ,νουΓ Ιο οιέ&Ιθ ίη Ιΐιβιη αη ϋΐιηο- 
δρ1ΐ6Γ6 δίιηίΙίΐΓ ίο Ιΐιιιΐ οί Ιΐΐ6 δοη^δ. Ι Ιιανβ βχΐβηάεθ 
αΓοΙιαίδίη ϊο Ιλνο οί" Ιΐιβ ΙΙίΓεβ ηοη-ραδΙοΓαΙ ηιϊιηβδ ίοΓ 
ΙνίηάΓβθ ι•€3,δοηδ, Ιο ΐΗβ ί,ονβ-Ροβιηδ 1)60&υδ6 ΐΐιβ}^ 
ίΐΓθ δο Ε1ϊζίΐΙ)6ΐ1ΐ{ΐη ίη δρίπΐ;^ Ιο ί1ΐ6 Ερίο ροεηΐδ 1)β- 
€3,αδ6 Ιΐΐ6 Ερίο ίδ ηεοβδδαηΐν^ ιιηάβΓ ηιοάβΓη οοη- 
άίΐίοηδ^ ίίΓοΙιαίο, αηά Ιο Ιΐιβ Γβδί; 1)60Ευδ6 ϋ ίδ Ιΐΐ6 
ίαδίιίοη ο£ ΐΐιβ άαγ.^ ΊΊιθ ΐνοιηβη αί ΐΗβ Αάοηίβ ΡββϋναΙ 
ίδ οη 3, δ6ρίΐΓίΐΪ€ £οοΙίη§. Ιΐ ίδ δο βηΐίΐ'βΐ}^ ηιΟίΙβΓη ίη 
δρίηΐ, Άπά ΐΗβ οΙιίίίΓ οΙΐίίΓαοΙβΓδ δο οίοδβΐγ Γ6δ6ηιΙ)1β 
Ιΐΐ6 ανβΓα^^β βάαοαίβά Εη^ΙίδΙίΛνοιηαη, \\\?ά. ίΐιε οηΐ}^ 
1:1ιίη§ ίο ^ο ίδ %ο άίδΓ6§3ΐ•ά Ιΐΐ6 ί6\ν αηαοΙίΓοηίδηΐδ οί' 
ηαηΐΘ απά οπδίοιη αηά ΐ'βηάβΓ ίί ίηΐο €ο11ο(|ΐιί{ΐ1 
8ϋΐ3ΐΐΓΐ)£ΐη. 

1 νβΓ8θ-ΪΓαη8ΐαί(ίοη8 ο£ ίΐιβ ΰίδίαβ \ν\\\ \)β ίοαηά ίη ϋιβ 
ΟαιηΙήάρβ Κβνίεχυ ίον Οβο. 8, 1910, αιιά οί XXIX αηά XXX 
ΐη Ιΐιβ ϋΙα88%οαΙ Ββνΐβιυ £ογ ΜαΓοΙι αηά Μαγ, 1911. XXVI ΒΙΒΙ^ΙΟαΚΑΡΗΥ 

ΕάχΗοηβε Ρνίηβΐρββ : — 

ΤΙιβοοΓΪΐ/ΐΐδ \ν3,8 βΓ8ΐ: ρΓΪηΙβ(1 \νίΐ1ι ίΐιβ \νονΙ:8 αηά 
Όαι^α ο£ Ηββϊοά αϊ Μίΐαη αΐίονιΐ; ΐΗβ γβαΓ 1480, 1)η1: ίΚβ 
βάΐΐίοη οοηίαίηβ οηΐγ Ι — XVIII. ΤΪιβ ΑΜϊηβ βάϊΐΐοη 
ο£ 1495 οοηίαίη8 ΤΗβοοΓϋη» Ι— XXVIII αηά Ηηβδ 1-24 ο£ 
XXIX, Βίοη Ι, ΜοδοΗπδ Ι— III, Μελάτα, ΤΪιβ Ββαά 
Αάοηίδ, Άηά ί\\β Ρΐρβ. ϊΐιβ ^ηηί^η6 βάϋίοη ο£ 1515 
αάάβά Ιΐΐθ ΐΊΐβοτΐρίίοηβ , &ηά ίΐιβ Ψίη^δ ειηά Αχβ οί 
8ΐπιΐα8. ΤΪιβ ΑΙΙαν ο£ ϋοβίβ,ίίΐίΐβ βΓ8ΐ αρρββ,Γβά ίη ΐ,Ηβ 
βάίϋοη ο£ Οα11ίβΓ§α3 ΐη 1516. ΤΪιβ Γββί; ο£ Βϊοη αηοΐ 
Μθ3θΙια8 3-8 \νβ11 £18 Ιΐιβ Ε^() ο£ 8ίηιΐα8 -ννβΓβ αάάβά ίη ίΐιβ 
βάΐίίοηβ ο£ ΜβΙίβΓοΙιηδ (1565), δίβρίιαηηδ (1566), ογ 
ϋΓβίηηβ (1568); 1)η1 ίΐιβ ροβηΐ8 ειηοΐ £Γα§ιηβη1:8 ο£ Βϊοη 
αηά Μθ8θ1ιιΐ8 €[ΐιοίβά Ι)}^ 8ΐο1)αβα8 ίη Ιιίβ Ρίονίί&ρϊιιηι Ιιαά 
αίΓβαάγ 1)ββη ρΓίηΙβά ίη ί,ΐιβ βο,Γΐγ βάϋΐοηβ ο£ ίΐιαΐ -ννοΓίί, 
ϋιβ βΓδϋ ο£ \ν1ιίο1ι ■νναβ ριΛΙίδΙιβίΙ Ι)^ νίοΙ:οΓ ΤΓίηοανβ11ιΐ8 
ίη 1536. ΤΪιβ 1αΐ;ίβΓ 1ια1£ ο£ Τΐιβοοηίιιβ XXIX Λναβ βΓβί 
βάϋβά \>γ 0α8αηΙ)οη οη ρα§β 75 ο£ Ιιίβ ΟοπιηιβηίαΓ^ Ιο 
ϋίο§βηβ8 Ι.α6Γΐ;ίιΐ8 ρυΙ)1ί8ΐίβά αί, ΜθΓ§β8 ίη 1583. ΤΪιβ 
8ββ07ΐά Αϋαν •ννα8 βΓβί οοπιηιβηίβά οη Ι)^ 8οα1ί§βΓ ίη Ιιίβ 
Ι(βϋβΓ8 [Ορβνα Ρθ8ίΗηνια, ΡαΓίδ, 1610, ρ. 469), αηά βυεί 
βάίίβά 1)3^ 8α1ηια8ίυ8 ίη Ιιίβ ΙιΐΒονίρί^οηηηι Ηβνοάίδ Αϋίαί 
ΕχρΗοαίΐο (Ραΐ'ίδ, 1619). ΤΙιβοοηΙιΐδ XXX, -ννΐιίοΐι οοοπγ» 
οηΐγ ίη ίΐιβ ΑηιΙ)Γ08ίαη Μ8. 1ίηο\νη α8 Β 75, λναβ 1οη§ 
ονβΓίοοΙζβά, 1)υί \να8 άίδοονβΓβά Ι)^ Ζίβ^ΙβΓ ίη 1864, αηά 
βΓ8ΐ; ρηΜίδίιβά 1)γ ΒβΓ§ΐ£ ίη 1865. 

7'Λβ 1/αί68ΐ ΟνίΗααΙ Τβχί ο£ Ιΐιβ Βηοοίίο Ροβίβ ίβ ίΐιαΐ; ο£ 
νοη \νί1αηιο\ντί1ζ-Μοβ11βηάθΓβΓ(Οχ£οιά, 1905, 1906). 

ΤΚβ. Ββ8ί Εη^ΙίβΚ Οοηιηιβηίατ]/, \ν1ιϊο1ι, 1ιο\νβνβΓ, οοηϊαίηβ 

χχνϋ ΒΙΒΟΟΟΚΑΡΗΥ 

οηΐγ ΤΙιβοοΓϋαβ αηά ίΗβ Μβ^ατα, ΐβ ίΐιαί) ο£ ΟΗοΙιηβΙβ^ 
(Εοηάοη, 1900, βίο). 

Αηιοη§ ΟϋιβΓ Βοοίίβ Ηβίρίιιΐ ίο ϋιβ δίικίβηΐ; πιαγ 1)β 
ιηβηϋοηβά— 

ΑΙΐΓβηδ : ΒηοοΙίοονη7η ΒβΙΐςηίαβ (Εβΐρζΐ^, 1855), αη 
βάίϋοη -ννίίΐι Ιίαϋη ΟΓίϋοειΙ ηοί,ββ αη(3 οορίοιΐ8 
ίηίΓοάηοϋοη άβα1ϊη§ -ννϋΐι ίΐιβ Μ88, β&τΐγ 
■ρτίηΐβά βάϋίοηδ αιιά νβΓδϊοηδ, βΙο. 

ΡήΙ,ζδοΙίΘ : ΤΙιβοονίΗ Ιά^ΙΙϊα (Ι.βίρζΐ§, 1870), αη 
είΐΐϋοη \νϋ1ι Ιιαϋη ηοί,εβ ΟΓΐϋοαΙ Άηά βχβ^βΐ^ίοειί. 

ΖΪ6§1βΓ : ΤΗεοβνίΗ Οαηηίηα (ΤΰΙ)ΐη§βη, 1879) αηιΐ 
Βίοηϊ» 6,1 Μθ8βΜ Οαηηίηα (ϊϋΐ^ϊη^βη, 1868), 
Ι6χΐ8 \νϋ1ι Ιιαϋη οηϋοαΐ ηοίβ8. 

νοη "ννίΙαιηοννϋζ-ΜοβΙΙβηάοΓί : Τ6χΙββ8θΚ{€?ιί6 άβν 
ρνϊβί'ΜβΓΐιβη Βη]^οι^I^6^ (ΒθγΙϊπ, 1906), β, ΚίβίοΓ}-• 
ο£ ίΐιβ ίβχί, αοοοιηρ£ΐηΐβ(1 1)γ α 8βηβ8 οί αΓϋοΙββ 
άβαΐίη^ λνίΙ,Η οβΓίίΐίη ρθ6ηΐ8 απΛ ραδδα^βδ αηά 
(ϋ80ΐΐ88ίη§ ν£ΐΓίοιΐ8 0[υβ8ίΐοη8, δΐιοΐι &8 Ιΐιβ ρΓορβΓ 
ηαηιβδ υδβά Ι)^ ΤΙιβοοΓϋνΐδ ίΐηά Ιΐιβ ά&ίββ ο£ ίΗβ 
οοιηροδϊϋοη ο£ Ιιίβ ναηοιίδ \νοΓΐί8 ; αηοΐ βΐθ7ΐ νοη 
8ηιι/νηα (ΒβΓίίη, 1900), αη βάίΐίοη οί Οαβ ΕατηεηΙ 
/ον Αάοηΐβ ■\νΐ{ΐι ηοίθδ, ΐηίΓοάυοίοΓ^•, ΟΓΪϋοαΙ 
αηά βχβ§βϋο8ΐ1, αοοοηιραηίβά \ίγ ο, νβΓδβ Ιιαηδ- 
Ιαϋοη ϊη ΟβΓπιαη. 

Ιιβ^Γαηά : ύΐηάβ εην ΤΊιέοοΗΐΒ (Ρβ,Γίδ, 1898), α ΒβΓίβδ 
ο£ βδδο,γδ υροη δΐιοΐι (^ιιβεϋοηδ α3 ΐΐιβ Λυϋιβη- 
Χλο,χΧ,γ ο£ ΐΗβ νβ,Γΐοαδ ροβπΐδ, Ιΐιβ 1ΐ£β ο£ ΤΗβο- 
ΟΓΐΐαδ, άπα Ιιίδ βί^ΐβ αηά νοοΕΐ>ιι1ίΐΓγ. 

Ιιίΐη§ : ΤΚβοβνίίηβ, Βίοη, αηά Μθ8θΚη8 (Ειθη(1οη, 
1880, βΙο.), βΊΐ Εη^ϋδΐι ρΓΟδβ ΐΓβ,ηδΙαϋοη -ννϋΐι 
αη ίηΐΓθ(3ιιοΙ,ϊοη οη ΤΗβοανϋη^ αηά Ίχμ Α^ε. 

ΚβΓίΐη : ΤΗβοοηίηβ ίη ΕιιρΙΐβΚ ΙιίΙβναΙητζ. (Ιι^ηοΗ- 
1)ηΓ§, νίί'^ίηίίΐ, 1910), αη βχΐιααδίίνβ αοοοπηΐ; ο£ 
\λ\β Εη^ΐΐδίι ΐΓαηδΙαΙίοπδ ο£ ΪΙιβοοΓΪΙυβ αηά ΐ-ΐιβ 
ίπιΐΐαΐΐοηδ ο£ Ιιΐηι αηά Γβ£βΓβηοβ8 Ιο Κίηι ίη 
Εη^ϋδΙι ΙίίβΓαί/αΐ'Θ. 

ΗαβΙ)βΓΐΐη : Οανηιϊηα ΓίρηναΙα Οναβοα (ΗαηονβΓ, 
1887), 8. ίβχί; ο£ ΐΗβ ΡαίίβΓη-Ροβπΐδ \νϋ1ι ΙιαΙΐη 
ηοί;β8, ^η^^οάα^ί;ο^^, ΟΓϋΐοαΙ αηά βχβ^βΐ,ΐοαΐ, 

"ννβηάβΐ : ΒοΚοΙία ίη ΤΚβοβτϋηηι Υβίενα (Ιιΐρβίαβ, 
1914). 

χχνϋί ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤ8 ΒΟΥΚΟΛΙΚΑ Βονκόλικαϊ Μοΐσαί σιτορά^βς ττοκά, νυν ί* άμα 
ττασαι 
«ντί μια^ μάνΒρας, βντί μιας άγελας. "ΑΧλθ9 ο Χί09• εγώ δβ Θεόκριτος, ο<; τάδ' β^ραψα 
€Ϊς άτΓΟ των ττοΧλών εΙμΧ ^υρακοσίων, 

νΙος ΐΙραξα>γ6ραο ττερίκΚ^ίτης τβ Φίλίνη(;' 
Μονσαν δ' όθνβίην οντιν βφέλκνσάμην. ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΙΝΤΚΟΟυΟΤΟΚΥ Ρ0ΕΜ8 Τη Ε Μαδβδ οί ΐΗβ οουηΐΓγ, 8οαΙΐ6Γβά &\)Υοαά βι•β 
Ιΐιίδ, &Γ6 ηο\ν οί' οηβ ίοΐά Άηά οί οηε ήοοϊί. Τηε Οΐιίαη ίδ ίΐηοΐΙιβΓ ηιαη ; Ιΐΐ6 ΤΗθοοηΐυδ λνΐιο 
Λνΐ'οΙθ Ιΐιίδ 1)οο1ί ίδ οη6 οί Ιΐιε ιηαην ίΗαΙ: αι-β οί δγΐ'ίΐ- 
ουδβ^ ΐΗβ δοη οί' ΡΓαχα^ΟΓαδ αηά ΐΗβ ίαιηβά Ρίιίΐίηα^ 
&ηά Ιιίδ Μιΐδθ ίδ Ιΐιβ Μυδβ οί Ιιίδ ηαΐίνβ Ιαηά. Τΐιβ ίίΓδΙ οί Ιΐιβ Λΐϊονβ ροβπΐδ \νοη1(1 Αρρβ&Γ ίο Ιιανβ ΐ3ββη 
ΑνΓΐίΙβη £θΓ ΐΗβ ϋί/ΐβ-ρα^θ ο£ Ιΐιβ ίΐΓΒί. οο11ϋ(•ΐ6(1 βίΐΐϋοη ο£ ίΐιβ 
Βιιοοίίο ροβΐ^, ριιΙ)1Ϊ8ΐιβά Ι)^ ίΐιβ §Γίΐιτιιηαι•ϊαη ΑΓίβιηίίΙοΓαΒ 
βαρίγ ϊη ίΐιβ βΓ8ί οβηΙιΐΓγ 1)θ£θΓβ Οΐιηδΐ; ; Ιΐιβ δβοοηά Ϊ8 ί1ιθΐΐ§1ιΐ 
ίο ίίανβ δίοοά υροη ίΗθ ϋίΐβ-ρα^β ο£ ά ββραΓαίβ βάίίϊοη 
ο£ ΤΙιβοοΓΪίϊΐδ, ραύϋδΗβά })γ ΑΓίβΓπίάοΓυβ' βοη ΤΗβοη. " Τΐιβ 
ΟΗίΛη" 18 ΙίβΗβνβά 1)γ δοηιβ Ιο ΐ3β ΗοτηβΓ, 1)ΐιί ίβ πιΟΓβ 

ρΓθ)3£ΐΙ)ΐ7 ίΐΐβ ΟΓαΙΟΓ Ληα βρΐ§Γ£ΐηΐΙΏ£ΐ1Ϊ8ί ΤΗβοοηίιΐΒ ο£ 01ΐίθ3. Β 2 ΤΗΕ Ρ0ΕΜ8 ΟΡ ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ Ι.— ΤΗΥΚδΙδ 

Α 8ΗΕΡΗΕΗ0 αιιά α ^οαίΐιβνά ΊϊΐββΙ ιη ίΐιε ρα8ίατ6Χ οηβ 
ηοοηύάβ, αηά οοτηρίΐηιβηί βαοΚ οίΗβν ηροη ΐΗβ'ιΐ' ρΐρίη^. 
ΤΗε βΗβρΗβνά, ΤΗίΐτείβ ό^ ηατηβ, 18 ρβνεηαάεά ό^ ΐΗβ 
οίΗβτ — -/οΓ α σηρ ινΗίοΚ Ιιβ άβεοήΤιεε ύηΐ άθ68 ηοί αίβν8ΐ 
8Ϊιθ7ν — ίο 8ίη§ Μτη Τΐιβ ΑίΗΐοϋοη οΓ ϋαρίιηίδ, α Ϊ)α11α(1 
?νΜοη ίβΙΙε Ηοτό ίΗβ ίάβαΐ εΙιβρΗβτά, ^ήβηά ηοί οηΐι^ ο/ 
Ν^ηιρ/ι αηά Μη86, Βηί ο/ αΙΙ ίΐιβ τνίΐά ϋΐχ(ΐίητ€8, Ιιαυιη^ 
υοιυεά ίο Μ8 βΓ8ί Ιονβ ίΚαί 8Κβ εΚοηΙά 1)β Μ8 Ια8ί, ρίηβά 
αηά άΐβά /ον ίΗβ Ιονβ ο/ αηοίΗβΓ. ΤΗβ βαΙΙαά 18 άίνίάβά 
ιηίο ίΗνββ ρατί8 νιανίίβά δί/ €ΐια秀8 ίη ίΐιβ τββ'αΐη. ΤΗβ 
βτ8ί ρανί, αββΓ α οοηιρίαίηΐ ίο ίΗβ Νι^ΜρΗ8 ο/* ίΗβίτ 
ηββίββί, ί6ΐΐ8 Ηοιν ίΗβ Ηβνά8 αηά ίΗβ Ηβτά8ΐη6ΐι ^αίΗβνβά 
α})οηΙ ίΗβ άψ.η^ ηιαη, αηά Ηβηηβ8 Ηί8 βιίΗβν, αηά 
Ρήαρη8 ίΗβ αυαηίνι^-^οά οβ/βΗίΙϋι^ η)Ηοιη Ηβ Ηαάβοηίβά, 
βατηβ αηά 8ρο1ίβ αηά ^οί ηο αη8ΐνβτ. Ιη ίΗβ 8ββοηά 
ρατί, ίΗβ 8ΐί§Ηίβά Σονβ-θοάάβ88 β07ηβ8, αηά ξβηΐΐτ^ 
ηρ}>Γαίά8 Ηηη, ινΗβνεαί Ηβ 1)νβαΙί8 8ίΙβηββ ινιίΗ α ίΗΐ'βαί οβ 
νβηξβαηαβ αββν άβαίΗ. ΤΗβ Ιίη68 οβ Μ8 8ρββ€Η τνΗίοΗ 
βοΙΙοη) ίβΙΙ ίη νβίίβά ίνοηίο ίβηηχ τνΗαί ίΗβ υβηξβαηαβ οβ 
ίΗ%$ βήβηά ο/ τνΐΐά ίΗΐηξ8 ινιΐί 6β; /οτ ΑηβΗίδβδ τναί 
6 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ Ι 

αββηνατάε 61ί?ιά6ά ό^ Βββί, Αάοηίβ βίαϊη ό^ α ίοατ, αηά 
€ίΐρή3 Η.€ν36ί/' τνοηηάβά ί)ΐ/ ΙΗοτηβά. ΤΗβ βρββαΚ »ί 
βοηίίηηβά ινΗϊι α ^ανβ^νβΙΙ ίο ίΚβ τυίΐά €ν6αίΗΤ68, αηά ίο 
ίΗε τυβΙΙί αηά ηνβτ^ ο/ 8ι/τα€ΐιε6. Ιη ίΚβ ίΗϊτά ραΗ Ηβ 
1}6ψιβαί}ΐ8 Ηϊχ ρίρβ ίο Ραη, βηάίΐ Μβ άι/ί7ΐ§ ερββοΗ ινίίΗ 
αη αάάν638 ίο αΙΙ Ναίητβ, αηά ία ονβπνΗβίηιεά αϊ Ιαβί ιη 
ίΚβ ήνεν ο^' ΌβαίΗ. ΤΗβ εοεηε ο/ ί/ιβ ηύτηβ 18 Οθ8, Βηί 
ΤΗι/ΐ•8ί8 ϋοπιβε/τοηι όΥα/^, αηά 8ίοίΙι/ Ϊ8 ίϊιβ 8€€η6 ο/ Κίε ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΘΤΡ2Ι3 
Άδυ τί το "ψιθύρισμα κοΧ ά ττίτνς αίττόΧί τηνα 
α τΓοτΙ ταΐ<; ττα^γαΐσι μέλίσΒβταί, ά8ύ Ββ και τυ 
σνρίσΒ€<;' μ€τα ΤΙάνα το Ββντβρον αθΧον άττοιστ}. 
αΐκα ΤΎ]νο<^ €\ύ) κβραον τρά^γον, αΐ^α τύ \αψτ}' 
αίκα δ' αιηα Χάβ-τ} τήνος ^βρα^ί, €9 τ€ καταρρεΐ 
ά 'χίμαρο'ζ' 'χιμάρω Ββ καΧον κρβα^;, βστε κ 
άμ6λξΎ)ς. 

ΑΙΠ0Λ02 

αΖιον ω Ίτοιμην το τβον μέλος ή τό καταγής 
την άτΓΟ τάς ττβτρας καταΧείββται ύψόθβν νΒωρ. 
αϊκα ταΐ Μοΐσαι ταν οΙίΒα Βώρον α^ωνται, 
άρνα τύ σακίταν Χαψτ} 'γβρας- αΐ δε κ* άρέσκτ] 
τήνας άρνα Χαββΐν, τύ δε ταν οϊν ύστερον άξτ}. 

ΘΤΡ2Ι2 
λ^9 τΓοτϊ ταν Ι^υμφάν, Χτ}ς αΙττόΧβ τβιΒε καθίξας, 
ώζ το κάταντες τούτο '^εώΧοφον αϊ τε μυρίκαι, 
σνρίσΒεν; τας δ' αΐ^ας ε^ων εν τφΒβ νομενσω. ΤΗΕ ΡΟΕΜ8 ΟΡ ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ 

Ι.— ΤΗΥΚδΙδ δοΜΕΤΗΐΝα δ\ν66ΐ 18 ΐΐΐθ ΛνΗί8ρ6Γ οΐ Ιΐΐθ ρίηβ ίΗαΙ 
ιηίΐ1ί€8 1ΐ6Γ ιηυδίο Ι)^ γοηάβΓ 8ρηη§8, αηά δτνβεΐ ηο 
Ιβδδ, ιηαδΙβΓ Οοαίΐιβί'ά^ Ιΐΐ6 ιηβίοάγ ο£ )γοιιγ ρίρε. 
Ραη οηΐ^ δΙι&Π Ιαΐίβ ρΐίΐοβ αηά ρΐ'ίζβ 3,ίθΓ6 ^οα ; αηά 
ίί ΐ1ΐ6γ §ίν6 Ιιίιη 3, ΙιοΓπγ Ιύ^-^οάΙ, ΐΐιβη α δΐιβ δΐιαίΐ 1)6 
γοιίΓδ ; αηά ίί α δΐιβ 1)6 ίογ Ιιίιη, λνΐι^, 70α δΐιαίΐ Ιιανβ 
1ΐ6Γ Ιίίά ; αηά Ι^ίά'δ ιη6α1:'δ §οο(1 εαΐίη^ ΐΐΐΐ γο\ιν Ιίίάδ 
1)β ιηί1ο1ι-§οαΐ8. 

ΟΟΑΤΗΕΚΟ 

Αδ δ\ν66ΐΐ7, ^οοά δ1ΐ6ρ1ΐ6Γά, £αΠδ γουΓ ιηυδίο η8 
Ιΐΐ6 Γ6δθΐιη(ϋη§ ΛνίΐΙβΓ ϊΙίεΙ §υδ1ΐ6δ άοΛνη ίτοηι Ιΐιβ 
Ιορ ο' γοηάβΓ γοοΙ^. Ιί' ίΗβ Μιΐδβδ ^6ΐ ΐ1ΐ6 6Λν6- 
ΙίΐιηΒ Ιο ί;1ΐ6ίΓ ηιβεά, γοα δΐιαίΐ οίΐιτγ οίΤ Ιΐΐ6 οοδδβΐ ; 
αηά ίΐ δο 1)6 Ιΐΐ6^ οΐιοοδβ Ιΐιε οοδδβΐ, ΐΗε 6\ν6-1?ιπι1) 
δΐιαίΐ οοηιβ Ιο γου. 

ΤΗΥΗδΙδ 

'ΡθΓ6 ΐΗβ Νγηιρίΐδ Ι ρταγ γοιι, ηιαδίβΓ Οο&ϋι&τά, 
€οηΐ6 ηοΛν αηά δίΐ γ& άοΛνη 1ι6Γ6 Ι)^ Ιΐιίδ δΐιείνίη^ 
1)αη1ί αηά ΐΗβδβ 1)Γηδ1ι Ιαιηα,ηδίνδ αηά ρίαν ηιε α Ιαηβ. 
Γ11 Ιίβερ } οιΐΓ §οαίδ Ιΐιβ Λνΐιίΐβ. 

'* οοΒβθί," : 8, ρβί/ ΙλπιΙι. ΪΗΕ ΒϋΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΑΙΠ0Λ02 
ού θέμΐ'; ώ ττοιμηρ το μβσαμβρινον ου θέμι<; 

άμμιν 
σνρίσΒεν. τον ΤΙάνα ΒβΒοίκαμβζ' η ^^αρ αττ' ά^ρα^ 
τανίκα κεκμακώς άμτταύεταί' βστί δβ ττικρός, 
και οΐ άβΐ Βριμβΐα χοΧα ττοτϊ ρίνα κάθηται. 
άΧΚα τύ γα/9 Βη θύρσι τα ΑάφνιΒος αλγβ' άε/δβς 
καϊ τά<; βουκοΧικάς έττΐ το ττΧίον ϊκ€θ Μ^οίσας, 
Βενρ' ύτΓο ταν τττελέαν εσΒώμβθα τω τ€ ΤΙριηττω 
καϊ τάν κραναίάν κατεναντίον, αττερ 6 θώκος 
τήνο^; 6 ΤΓΟίμενικος καϊ ταΐ Βρύες. αΐ Βε κ άείστ]^, 
ώς οκα τον Αιβύαθε ττοτϊ Ύ^ρομιν ασας ερίσΒων, 
αϊ'γά τε τον Βωσώ ΒιΒυματόκον €? τρΙ<: άμεΚζαι,, 
α Βυ εχοισ' ερίφως ττοταμεΧ^εται ες Βνο ττεΧλας, 
καϊ βαθύ κισσνβιον κεκΧνσμενον αΒεΙ κηρφ, 
άμφώες, νεοτενχες, ετί ^γΧνφάνοίο ττοτόσΒον. 

τω Ίτερϊ ^ μεν χείΧη μαρύεται ύψόθί κισσός, 
κυσσος εΧιχρυσω κεκονιμενος' α Βε κατ αύτον 
καρττω εΧίξ είΧεΙται ά<γαΧΧομένα κροκ6εντν? 
εντοσθεν Βε <γυνά τι Θεών ΒαίΒαΧμα τετυκται, 
άσκητα ττέττΧω τε καϊ άμττυκι. τταρ Βε οΐ ανΒρες 
καΧον εθειράζοντες άμοιβαΒϊς άΧΧοθεν άΧΧος 
νεικείουσ^ εττεεσσι. τα δ' ού φρενός άτττεται αντάς' 
ίίλλ' δκα μεν τήνον ττοτιΒερκβται άνΒρα ^εΧασα, 
αΧΧοκα ο αν ττοτι τον ριτττει νοον. οι ο υττ 

έρωτος 
Βηθα κυΧοιΒιόωντες ετώσια μοχθίζοντι. 

^ ιηββ αίβο τώ ττοτΙ ^ ^ ^^ Ι3 ^λίχρυσο! Ληά 'ίλιξ &η 

Λά]βοϋνβ Ε : οΙίΙιβΓβ & δ€ '4\ιζ •* ίΐηβ ίν^-ίβηάΓίΙ " 

ίο ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ Ι, ΐ5-3? αΟΑΤΗΕΚΟ 

Νο, ηο, πίΛη ; ΐΗβΓβ'δ ηο ρίρίη§ ίοΓ ιηε άΙ 1ιί§Η 
ηοοη. Ι §0 ίη Ιοο §υ&β,1 άΓ6αά ο£ Ρ&η ίοΓ ΐΐιαΐ. Ι 
\νοΙ 1ιί§1ι ηοοη'δ Ιιίδ Ιίιηβ ίοΓ 1α1ίίη§ ΐ'βδί αίΐ^ν ΐΐιε 
8\νίη1ί ο' ΙίΙιβ €ΐΐΕ86 ; αηά Ιιε'δ οηβ ο' Ιΐΐ6 Ιβίοΐιγ δΟΓί; ; 
Ιιίδ ηοδΙήΓδ βνβΓ δουΓ λ\'Γ£ι11ι'8 Εΐ)ΐάΐη§-ρ1ίΐοβ. Βαΐ ίοι• 
δίη§ίη§, γοα, ΤΙιγΓδίδ^ υδβά ίο 8ίη§ ΤΙιβ Αβϋοϋοη ο^ 
ΌαρΗηίε αδ Λνεΐΐ αδ αηγ ιηαη ; γοη 3,γ6 ηο 'ρΐ'εηΐίοβ ΐη 
Ιΐιε εγΙ ο£ οοιιηίΓγ-ιηυδίο. δο ΙεΙ'δ οοηιο αηά δϋ 
γοηάβΓ Ιϊβηβίΐΐΐι Ιΐιβ βΐηι^ Ιΐιίδ Λναγ, ονβΓ α^αχηδΐ 
Ρη&ρυδ £ΐη(1 Ιΐιβ Γοηηΐαίη-^οάάεδδΟδ^ \ν}ΐ6Γ6 ΐΐιειΐ 
δΙιβρΙιβΓά'δ δβαΐ ίδ αηά ΐΐιοδβ ο&1ί-ΪΓ6€8. Αηά ί£ γοιι 
Ι^αΐ; 8ίη§ ε8 γοιι δαη§ Ιΐιαΐ άαγ ίη ΐΐιβ ηιαΐοΐι ΛνίίΗ 
ΟΙίΓοπιίδ ο£ υΛ^γΆ, Γ11 ηοΐ οηΐγ §Γαηΐ ^οπ ΙΙίΓεβ 
ηιίΐΐίίη^δ οί" α ΙλνίηηεΓ ^οάΙ \\λά\, ίοΓ αΐΐ 1ι6γ 1:;\νο γουη^ 
γίβΐάδ 1\νο ραίΙΓυΙδ, 1)ΐιΐ Γ11 ^ίνβ γοη α βηβ §Γ6αΙ 
ηΐΕΖ6Γ Ιο Ιίοοΐ, ΛνβΠ δοοιίΓβά λνΐΐΐι δ\νβ6ί; 1)66δΛνΕΧ, αηά 
οί" ΐΛνο 1υ§δ^ 1)Γαη-δραη-η6\ν αηά ΐΗβ δηιαοΐί οί Ιΐιβ 
^Γανεΐ' προη ίΐ: γβΐ. 

Τ1ΐ6 Ιίρ οί* Η 18 Ιιαη^βά αΙ)ουΐ Λνίΐΐι οαΓΐίη§ ϊνγ, 
'ινγ ίΓβαΙίβά λνίΐΐι α οαδδϊάοην Λνΐιίοΐι §068 1\νί8ΐ;ίη§ 
αηά ΐΛνϊηίη§ αηιοη^ Ιΐιβ Ιβανβδ ίη ΐΐιο ρΐ'ίάβ ο£ 1ι€Γ 
δαίϊτοη ίΐ'υίΐα^θ. Αηά Λνίΐΐιίη Ιΐιίδ 1)0ΓάαΓ6 ΐΙιβΓβ'δ 
α Λνοηιαη^ ίαδίιίοηβά αδ α Οοά ηιί^ΐιΐ £α8ΐιίοη ΙιβΓ, 
Ιαρρβά ίη α γοΙ)6 αηά α δηοοά αΙ)οαΙ ΗβΓ Ιιβαά. 
Αηά 6ίΐ1ΐ6Γ δίάβ Ιΐιβ \νοηιαη α δΛναίη λνίΐΗ £αίΐ' αηά 
ΗοΝνίη^ Ιοοίίδ, αηά ΐΐιβγ Ι^αηά^ \νοΓά8 Ιΐιβ οηε -ννίίΐι 
11ί6 οΐίιβΓ. ΥεΙ 1ΐ€Γ ΙιβαΓί ίδ ηοί ΐουοίιεά Ι)^ αιι^ΐιΐ: 
Ιΐιε^ δα^ ; ίοΓ ηοΛν Ίίδ α Ιαυ^ϊιίη^ §1αηοβ Ιο Ιΐιίδ, 
αηά αηοη α Ιιαηάίίιΐ οί ΐ'β^αΓά ίο Ιΐιαΐ, αηά £ογ α11 
ΙΙιβίΓ β^βδ Ιιανβ ΐ566η δο 1οη§ 1ιο11ο\ν ίοΓ Ιονβ ο£ 

** Ρη£ΐρ\ΐ8 αηά ίΐιβ ίοαη1ίαΐη-2θά(1β88β8": οίϊι^ίθβ. " Μο,ζθγ": 
8, 08.Γνβα ΛνοοοΙβη οηρ. ♦' ΟαδδΐοΙοηγ" : ίΐιβ ΕνβΓίίΐδϋη^ ογ 
αοΜϋη-ΤνιίίΒ. 

II ΤΗΕ Βυαοι.10 Ρ0ΕΤ8 

τοΙ<; δβ /χετα ^γρίττεύς τε <γ6ρων ττέτρα τ€ τετνκται, 
Χειτράζ, βφ' α σττενΒων μ€<γα Βίκτυον 69 βόΧον 

€\Κ€1 40 

ό ττρβσβυς κάμνοντί το καρτβρον άν^ρΐ εοικώς. 
φαίης κα Ύυίων νιν όσον σθβνοζ βΧΚοπιβύειν 
ώδε οι ωΒηκαντι κατ ανχβνα ττάντοθεν Ινε^ 
καΐ τΓοΧιω ητβρ εόντί, το δε σθένος άξιον άβα<ζ. 

τυτθον δ' οσσον άττωθεν άλίτρύτοω γέροντος 
ττνρναίακ; σταφυΚαίσι κάλον βέβριθεν αλωά, 
ταν ολί'^ος τί9 κώρος ε'φ' αίμασιαίσι φνΧάσσει 
ημενος' άμφΐ δε νι,ν Βυ άΧώττεκες, α μεν αν ορχως 
φοιτ^ σινομενα ταν τρώξιμον, α δ* εττΐ ττήρα 
ττάντα ΒόΧον τεύ'χοισα το τταιΒίον ου ττρϊν άνησείν 50 
φατί ττρϊν η ^κρατίσΒον ^ εττΐ ξηροίσι καθίξτ). 
ανταρ ογ* άνθερίκοισι καΧαν ττΧεκεί άκριΒοθηραν 
σχοίνω εφαρμόσΒων μεΧεται δε οί ούτε τι 

ττήρας 
ούτε φυτών τοσσήνον, όσον ττερί ττΧεΎματι 'γαθεΐ. 
τταντα δ* άμφΐ Βεττας ττερίττεττταται ύ'γρο'; άκανθος, 
αΙοΧί'χρν θάημα ^ • τέρας κε τυ θυμον άτύξαι. 

τω μεν εγώ ττορθμήϊ ΙίαΧυΒνίω ^ αΖγά τ' εΒωκα 
ωνον καΙ τυρόεντα με^αν Χευκοΐο ^αΧακτος• 

^ ΐΐ (ο)κρατίσδοί' Ε, οί. 8ιΠ(ΐ3-8 άκρατίζω : πΐ88 ακράτιστον 
(δοΐιοΐίίΐ αΐ8θ ακραησμάν), \ν1ιΐο1ι δοτηβ βάϋοΓβ βχρίαΐη 
" ϋ11 1ιβ Ηεινβ \νΓβο1ίβά {ον Β,Ά,ί^λγ άοοίίβά) ί,Ηβ ΒΓβαΙ^ίίΐβί; " 
"^ αιοΧίχον ΒοΗοΙ., οί. αΙόλο5, ττνρρόε, ττυρρίχο! (4. 20): δοΗοΙ. 
λΙβο \νϋΚ Ηβ8}^θ1ιίΐΐ8 αίολικόν : ηΊ83 αΙ-ποΚικόν θά-ημα 

\νίΐ8,ιηο\νϋζ-Μοβ11βηάοΓίϊ', οί. ΑηΐΚ. Ρ. 9. 101, Αυβοη. Ερίβί. 
14. 33, Ηββ^οΐι. : ιη88 τι θάημα ' Ίτορθμτϊι Κα\υ5νΙψ βοΐΐοΐ. : 

βοΗοΙ. λΙβο ντϋΐΐ ΐηββ ιτορθμίΐ ΚαλυίωνΙφ 

12 ΤΗΕΟΟΕΙΤυδ Ι, 39-58 

ΗβΓ, Ιΐιβ7 δρβηά ίΗβΐΓ 1&1)ουΓ ϊη ναϊη. Ββδίάβδ ίΠεβε 
ΙΙιβΓβ'δ αη οΐά ββΙΐθΓ ΛνΓου§Ηΐ οη'Ι αηά α Γυ§§6(1 
νοοίζ, 3,ηά ίΙιβΓβ δίαηάδ §3,ίΓ6ΐ• ^αΐΐιβηη^ ιιρ 1ιί8 
^ΐ'βαί 11 6ΐ ίοΓ 3. ο&βΙ \νϋ:1ι α γι^ΗΙ; ^οοά λνίΐΐ Ιίΐ^β 
οηε Ιΐιαί; Ιοίΐδ ιηί^ΐιΐ αηά ιηαΐη. Υοα Λνουΐά δαγ ΐΐιαΐ 
ιπίΐη Λνβηί 3,1)ουί Ιιίδ ίίδ1ιϊη§ Λνίΐΐι αΐΐ Ιΐιβ δίΓεη^ΐΙι ο'δ 
1ίιηΙ)δ, δο δί&ηάδ ^νβγγ δίπΘλν ίη Ιιίδ ηβοΐί, ίοΓ ε11 Ιιίδ 
^Γ67 ΗαΐΓδ^ ριιίΤβά 3ΐιά δΛ\Όΐΐ6η ; ίοΓ Ιιίδ δί;Γ6η§11ι ΐδ 
ΐ1ΐ6 δίΓβη^ΙΙι οί }Γοα11ι. 

Αηά 1)αΙ α Ιίΐΐΐβ τειηονβά ή'οιη ιηαδΙβΓ \ν6&11ΐ6Γ- 
1363,1; ΐΗβΓβ'δ Ά νίηβγ&γά λνθΠ Ιαάεη Λνΐΐΐι οΐυδίβΐ'δ 
Γ6(1 Ιο Ιΐΐ€ Γίρεηίη^, αηά α Ιΐΐΐΐβ Ιαά δθαίεά λναίοΐι- 
ΐη§ υροη ΐΗβ Ιιεά^β. Αηά οη 6ί11ΐ6Γ δίάε οΓ 
Ιιίιη ΐΛνο Γοχ€δ ; ΐΐιίδ ι-αη^βδ ίο αιιά ίτο αίοη^ ΐΐιε 
Γ0\νδ αηά ρίΙίβΓδ α11 δυοίι ^Γαρβδ αδ \)& Υβαάγ ίον 
βαΐίη^, λνΐιίΐβ ϊϊιάΙ δβΐίβΐΐι &11 Ιιίδ ουηηίη^ αΐ ί1ΐ6 Ιαά'δ 
Λναΐΐεί, Λπά νο\ν8 Ιιβ \νί11 ηοΐ ΙβΙ Ιιίιη 1)6 ϋ11 Ηβ Ιιανβ 
86ΐ Ηΐπι 1)Γ6£ΐ1<:ίη§ Ιιίδ ίαδί λνίΐΐι 1)ΐι1: ροοί' νΐοΐυαίδ Ιο 
Ηΐδ άηηΐί. Αηά α11 ΐΗβ Ιίηιβ ΐΐιβ αΓοΚίη'δ §οί δίαΐ'- 
βο\ν6Γ-δ1α11^δ α-ρίαΐΐίη^ ίο & ΓΟβά ίοΓ Ιο ηιαί^β Ιιίηι η 
ρΓβΙΙγ §ίη £οι• ΙοουδΙδ, αηά οαΓβδ ηβνβΓ δο ηιηοΐι, ηοΐ 
Ηβ, ίοΓ Ιιίδ Λναΐΐεί ογ Ιιίδ νίηβδ αδ Ιιο ΐαΐ^βδ ρΐβαδίιΐ'β ΐη 
Ιιίδ ρΐαΐΐΐη^. Αηά ίοΓ αη βηά, ηιαι-ΐί γοχι, δρΓβαά α11 
£ΐΙ)ουΐ Ιΐΐ6 οαρ §θ6δ Ιΐΐ6 ϋδδοηι 1)6£ΐΐ''δ-ίοοΐ^ & δί§1ιΙ 
ΛνοΓίΙι Ιΐΐ6 866ίη§ Λνίΐΐι ίΐδ ννΓϋΙιβη Ιβανεδ ; 'ΐίδ 3. 
ηιαΓνεΙΙοαδ \νοΓΐί, 'ίΛνΐΙΙ αηιαζβ ^οπγ Ιιεαι-ί. 

ΝοΛν ίοΓ Ιΐιαί ουρ α ίβτνγτΆΒ,η οι Οαΐ^πιηαδ Ιιαά α 
§0£ΐ1 αηά α §α11αηΐ ^τ^Άΐ οΐιββδε-ΐοαί" οί" ιηβ, αηά ηβνεΓ 

'* ΒΓβα1ίΐη§ 1ιΪ8 ίαβί": ίΐιβ οΐιϊβί ίβαίαι-β ο£ β, ΟΓββΙν 
ΐ3Γβα1ίί8,8ΐ;, Λ8 ΐΗβ \νοΓά άκρατίζω δΐιολνβ, \ν•εΐ8 υηιηίχβά \νΐηΘ ; 
ίιΐιίβ, 1)βίη§ ϊη α 1)οί)ϋ6, ίΗϋ ίοχ, βνβη ΐ( Ιιβ \νΐ8ΐιβ(1 ϊί, οοιιΐά ηοΐ 
θχρβοί Ιο £61 &ί, όϋ,Ι^Ίηηαβ ίβ αη ΐβίαηά ηβΕΓ Οοα. »3 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ονδ€ τΐ ττω ΤΓοτΙ γ^εΐΧος βμον θί>γ€ν, αλλ* €τι κείται 
α'χ^ραντον. τω κά τυ μαλα ττροφρων άρβσαίμαρ, 
αϊκα μοί τύ φΙ\ο<ζ τον ίφιμβρον ΰμνον άβίσυς. 
κοΰ τι τυ κβρτομεω. ττόταγ' ώ^αθβ' ταν ^άρ άοώαρ 
ου τι ττα βΐ^ ^ΑοΒαν γε τορ βκΧβΧάθοντα φνΧαξβΐς; 

ΘΤΡ2Ι2 

"Α/)χ€Τ€ βουκο\ίκά<; Μ.οΐσαί φίΧαι άρχ^ετ άοώά<ζ. 
Θυ/οσί9 οδ' ώξ Α.ϊτνα<ζ, και ©ύρσιΒος άδβα φωνά. 
ττα ΤΓΟΚ άρ' ησθ\ οκα Δαφί^ί9 βτάκβτο, ττα ττοκα 

Νύμφαι; 
η κατά ΐΐηνβιώ κα\α τίμττβα, η κατά, ΤΙίνΒω; 
ου <γάρ Βη ττοταμοΐο μέ^γαν ρόον βϊχβτ Άι/αττω, 
ούδ' Αίτνας σκοττιάν, ού8* 'Ακώος Ιβρον ΰΒωρ. 

άρχ6Τ6 βουκοΧικάς Μοΐσαι φίΧαι αρχετ άοιΒάς. 
τήνον μάν θ ώες, τήνον Χύκοι ώρύσαντο, 
τηνον χώκ Βρυμοΐο Χίων βκΧαυσε θανόντα. 

άργ^ετε βουκοΧικάς Μοΐσαι φίΧαι (ίρχετ άοιΒάς. 
ττοΧΧαί οι ττάρ ττοσσί βόες, ττοΧΧοΙ Βέ τε ταύροι, 
τΓοΧΧαΙ Βε ΒαμάΧαι καΐ ττόρτιες ώΒύραντο. 

άρχετε βουκοΧικας Μοΐσαι φίΧαι άρχετ άοιΒάς. 
ηνθ^ 'Έ,ρμάς ττράτιστος αττ' ώρεος, ειττε Βε' ' Αάφνι, 
τις τυ κατατρύχει; τίνος ω^αθε τόσσον ερασαι; ' 

άρχετε βουκοΧικας Μοΐσαι φίΧαι άρχετ άοιΒάς. 14 ΤΗΕΟϋΚΙΤϋδ Ι, 59*79 

γβί ΗαΐΗ ΐί Ιοαοΐιβά ιηγ Ιΐρ ; ίΐ; δίΐΐΐ Ηβδ υηΐιαηάδβΐΐθά 
]3γ. ΥεΙ Γΐο-Μ Λνείοοηιβ Ιο ίΐ 3,1*1 Ιΐιοα, ίί" Ιίΐίβ α ^οοά 
ίβΙΙοΛν' ΙΙιοιιΊΐ 8ίη§ ιηε ίΚαΙ ρΐβαδίη^^ αηά άβΐί^ΐιΐίυΐ 
5θη§. Ναγ, ηοΐ 8θ ; Ι αιη ίη η§1ιΙ βαπιβδί. ΎοΙ, 
^οοά ίΓίβηά; δΐΐΓβ Ιΐιου Λνίΐΐ ηοί; 1)6 1ιοαΓ(ϋη§ ΐΐιαί 
8θη§ &§3.ίη5ί; ΐΗοα 1)6'δ1: οοηιε ΛνΙιβΓβ αΙΓδ ίο镧ο1;? 

ΊΉΥΚ8Ι8 (8ίη§8) 

ΟοηηίΓΐ/-8θ7ΐ§, 8ΐη§ €0ίΐηί7'ί/-80η§, Είνββί Μηεβε. 
'Τίδ ΤΗ^Γδίδ δίη^δ^ οϊ Εΐηα^ αηά ε ταΓβ δ\ν€6ΐ νοΐθ€ 

Ηίΐΐΐι 1ΐ6. 
λνΐΐ€Γ6 ΛνεΓβ γβ, Ν3Γΐηρ1ΐδ, Λνΐιεη Οαρίιηίδ ρίηβά ? γε 

Ν^ιηρΗδ^ Ο Λν1ΐ6Γβ ΛνβΓβ γ ο, ? 
\ν^£ΐδ ίΐ; Ρβηβίυδ' ρΓβΙΐγ \ά\^., ογ Ρίηθυδ' ^Ιβηδ ? 'ΐ\\^αδ 

ηβνει* 
ΛιΐίΙριΐδ' ίίοοά ηοΓ Εΐηα'δ ρίΐίβ ηοι* Αοίδ' Ιιοί^ ηνθί•. 

€οηηΙτΊ/-8οη§, ή7ΐ§ €οηηΐΓί)-8θη^, ^πββί Μη^βχ. 
\νΊΐ6η Όαρίιηΐδ άίεά Ιΐιβ ίΌχβδ λναΐΐβά &ηά ΐΐιβ 

\νο1ν6δ Ιΐΐ67 Λναΐΐεά ίυΐΐ δΟΓβ, 
Τ1ΐ6 Ηοη ίτοιη Ιΐιβ §Γ66ηΛ\οοά ΛνβρΙ \ν1ΐ6η ΟαρΙιηΪΒ 

\νίΐδ ηο ΐΉΟΐ'θ. 

€οιι?ιΙ)Ί^-8οη§, ήιψ οουπίνι^-αοη^, εινββί Μηββε. 
Ο ηιαηγ 1;1ΐ6 Ιαδϊγ δΐεβΓδ αΐ Ιιίδ ί^^Χ,, αηβ ιηαηγ Ιΐιε 

ΙιβίίβΓδ δΐίιη^ 
λίαιΐ}^ ΐ1ΐ€ οαΐνβδ &ηά ιηαη^ Ιΐιβ Ι^ίηβ ΐΐιαΐ ιηαάβ ίΐιβίι• 

ιηο&η ίοΓ Ιιίιη. 

€θ147ΐΐ7Ί/-8071§, βίτΐξ ΟΟϋΤΐίΤΊ^-ίΟΤΙ^, 8ΐν6βί Μΐ18β8. 

Οαιηβ Ηεηηβδ ίίΓδΐ, ίΓοιη Ιΐιβ ΗίΠδ ελ^ε^, εικΙ δαίά "Ο 

Όαρίιηίδ^ Ιβΐΐ, 
" \\Ίιο ίδ'ΐ Ιΐΐ£ΐ1 ίτεΐΐθΐΐι Ιΐιεε, ιη^ 8οη ? λνΐιοηι Ιονβδΐ 

ΐΗοιι δο Λνεΐΐ ? " 
€οιιηίνι/-8θ7ΐ§, ήη§ €οηηΐ7Ί/-χοη§, χτνββΐ ΜιίΕβε. 

" Ρβηβίυβ, Ρϊηάυβ" : α ιίνβΓ αηά & ηιοιιηίαίη ίη ΤΗβββαΙ^. 
" Αηίΐρυ8, Αοίβ" : ηνβΓβ οί δϊοίΐγ. 

15 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ηνθον τοί βοΰταί, τοί 7Γ0ΐμ6ν6<;, ωττοΧοί ηνθον / 80 
ιτάντβ^ άνηρωτβνν, τι ττάθοί κακόν, ηνθ^ 6 ΐΐρίηττος 
κηφα' * Αάφνι τάλαν, τί νυ τάκβαι; ά δε Τ6 

κώρα ^ 
ττάσας άνα κράνας, ττάντ άΧσεα ττοσσί φορεΐταί — 
άρχετβ βουκολικά^ ^οίσαι φίΧαι α/);^ετ' 

άοιΒάς — 
ζάτβίσ' α Βνσερώς τυ<ζ αηαν καΧ αμηγανο^ζ εσσί. 
βουτάς μεν ελεγβυ, νυν δ' αΙττόΧω άνΒρΙ έοίκας' 
ωττόΧος οκκ Ισορτ} τας μηκάΒας οία βατβυνταί, 
τάκβταί οφθαΚμως, οτι ου τράγος αυτός €<γ€ντο, — 
άργετε βουκοΧικας ΜοΓσα^ φίΚαι ο,ρ'χετ 

άοίΒάς — 
καΐ τυ δ' εττβ^ κ εσορτ)ς τας τταρθενος οΙα ^εΧαντί, 90 
τάκεαι οφθαΧμώς, οτι ου μετά ταΐσυ 'χρρεύεις.* 
τως δ* ουδεζ^ ττοτεΧεξαθ* 6 βουκόΧος, άΧΧά τον 

αύτώ 
άνυε τΓίκρον έρωτα, καϊ ες τέΧος ανυε Μοψας. 

άργετε βουκοΧίκας ΉίοΙσαι ττάΧι,ν αρχ^ετ άοιΒάς. 

ηνθε γε μαν άΒεΐα καϊ ά Κύττρίς ηέΧάοισα, 

Χάθρη μεν '^εΧάοισα, βαρυν δ* άνα Θυμον εγρισα, 

κείττε- ' τυ θην τον "Ιδρωτα κατευγεο Αάφνι 

Χνγίξεΐν 

1 τ€ ννΐΐ ίΓΟίη Ιιααΐ'. 32. 16 απά ΡαΓίβ. 2832: οΙΙιθγ ιηββ 
7€| ΤΟΙ, τ» 

ΐ6 ΤΗΕΟΟΕΙΤϋδ Ι, δο-97 

§θαΐ1ΐ6Γί1δ Ιΐϊΐΐΐ 1)6δί(ί6, 

ΑΠ ί&ιη Ιο ΙιεαΓ Λνΐι&ΐ; αίΥά Ιιΐιη ; Ρηάρυδ ο&ιηβ αηά 

οήεά 
" \νΐιγ ρεαίί αηά ρίηβ, πη1ι&ρρ7 \νί§1ιί;, \ν1ΐ6η ί;1ιου 

ηιΐ§1ιί€8ΐ 1)6(1 α 1)ΓΪά6 ? 
" ΡοΓ ΙΙιβΓβ'δ ηοΓ \νοοά ηοΓ λναΐβΓ 1)αΐ ΙιαΛ δββη 1ι6γ 

ίοοίδίερδ ^66 — 

€θΗηί?Ί/-£θ7ΐ§, ήη§ οοηπίν^-εοηβ, εινββί Μη868 — 
'' Ιη δ63,Γο1ι ο' ΐΗββ. Ο Ά ίΌο1-ίη-1ον6 αηά α £661)16 ίδ 

1ΐ61*6, ρ6Γά^6 ! 

" Ν6ίΐΙΙΐ6Γά, ίοΓδοοΙΙι ? 'ϋδ ^οα11ΐ6Γά ηο\ν, οι• 'ίαίΐΗ^ Ίίδ 

Ιίΐίβ ίο 1)6 ; 
-' \νΐΐ6η ^0Εΐ1ΐ6ΐ'ά ίη ΐΐιβ ι•α1ί;ίη§-ίίηΐ6 Ιΐΐ6 8ΐίΐρρίιι§ 

Ιίίάδ (1ο1:1ι δΟίΐη, 
'•' Ηίδ 6^6 §Γ0\νδ δοίΐ, Ιιίδ 6} 6 §Γθλνδ δαά, 1)60&υδ6 Ιιβ'δ 

1)θΐ•η α ηΐίΐη ; — 

€οΐί}ΐίη/-8θ7ΐ§, ήη§ οοιιηί7'ΐ^-6•υη§, ετνεβί Μη86ε — 
" δο γοχι, Λν1ΐ6η ^6 δ66 Ιΐΐ6 1αδδ6δ Ιαυ^ΐιΐη^' ίη ^Άγ γϊό\,, 
" ΥοιίΓ 6^6 ^ΓΟΛΥδ δοίΐ, ^Όαι* 6^6 §Γϋ\νδ δαά, 1)6οαυδ6 

γοα δ1ΐίΐι•6 ϋ ηοΐ." 
ΒιιΙ ηβνβι• Β. ΛνοΓίΙ δαΐά Ιΐΐ6 ροοΓ ηεαΐΐιέΐ'ά, ίοι• α 

1)ί1;ΐ6Γ 1ον6 1)αι•6 Ιΐ6 ; 
Αηίΐ Ιΐ6 1)αΓ6 ϋ; λνεΐΐ, ίΐδ Ι δΐιαίΐ Ι6ΐ1, 1;ο Ιΐιβ 6ηά Ιΐι&ΐ 

Λν&δ ίο 1)β. 

ΟοηηΙΐΊ^-ίοη^, ηιονβ €θΐιηίνι/-8θη§, ^β Μιΐίβχ. 
ΒυΙ αηά Ιΐΐ6 Ο^ρηΕΠ οεπι6 Ηίιη Ιο, αηά δΐηίΐεά οη 

Ηϊηι £υ11 δΛν66ΐ1ν — 
ΡοΓ 11ιου§1ι δΐιβ £3,ίη λνοαίά £θ8ΐ6Γ ΛνΓ&ΙΙι, δ1ΐ6 οοα) Ι ηοΐ 

οΐιοοδβ 1)ΐιΙ δΐηίΐ6 — 
Αηά οΓΪεά " Α1ι, 1)Γ£ΐ§^εΐΓΐ Βαρίιηίδ, ΙϊϊβΛ \»^ϋΐι1άδί; 

ΙΙίΓΟΛν Ιλυο 80 ΐ^Β,ύγ ι 17 ΪΗΕ ΒϋΟΟΣΙΟ ΡΟΕΤ8 

ηρ' ουκ αντο<ί "Ειρωτος υττ άρ'γαλ,έω ελνγί'χ^θης ; * 

άρχ^βτβ βουκολικά^ ΜοΖσαί- ττάλιν άρχβτ άοιΒάς. 
τ αν δ' άρα χω όίάφνι<; ττοταμβίββτο' ' Κνττρι 

βαρβΐα, 
ΚυτΓ/^ί νβμεσσατά, ΙίντΓρι θνατοΐσιν άττβ'χθη^, 
ή^η ^γαρ φράσ^τ} ττάνθ^ αΧιον άμμι ΒεΒυκβΐν; 
Αόφρίζ κην Άί'δα κακόν βσσεται άΧ^ος "Ειρωτι,' — 
άρ'χβτε βονκοΧίκάζ Ήίοΐσαι ττάΚιν άρχ^βτ 
αοίθα<ί — 
ον^ Χέ^γβται, τ αν Κνιτριν 6 βονκοΧο^; βρττβ ττοτ 

"Ι Βαν, 
βρττε ΤΓΟτ' ^Ατ^^ίσαν. τηνεΐ Βρύβς ήΒβ ^ κύττεφος, 
αΐ Ββ ^ καΧον βομβεΰντι ττοτΐ σμάνεσσι μέΧισσαί. 
άρχ€Τ6 βονκοΧικάς Μ-οΐσαι, ητάΧιν άρχετ άοιΒάς. 
ώραΐο<ζ 'χ^ωΒωνι^, ΙττβΙ καΐ μήΧα νομβύα 
καϊ 7Γτώκα<; βάΧΧβί καΐ θηρία ττάντα Βίώκ€ΐ. 

άρχβτβ βουκοΧίκάς Μοΐσαί ττάΧιν άργετ άοιΒάζ. 
αντις οττως σταστ) ΑωμηΒβο^ί ασσον ΙοΙσα, 
καϊ λβγε• τον βούταν νικώ Αάφνιν, άΧΧά μά'χεν 
μοί. 
άργετβ βουκοΧικάς Μοΐσαι ττάΧιν άρχετ άοιΒας. 
ω Χνκοι, ω Θώ6<;, ω αν ώρεα φωΧάΒες άρκτοι, 
'χ^αίρεθ^• 6 βουκόΧο^ νμμιν εγώ Αάφνις ούκίτ αν 
νΧαν, 

1 ου ΟΓαβίβ : ηΐ88 £ΐηά «οΐιοί, ου α^αίηβΐ ΐΗβ άΐαΐβοί; ^ ηδ^ 
"ννί! ίΓοπι ΡΙαΙαΓοΙι : πιεβ ωδε ' αί δέ \νί1 ίΓοιη ΡΙυίβ,ΓοΙι : ΤΗΕΟαΚΙΤϋδ 1, 98-1 16 
"ΤΙιου'Γί ίΗΐΌΛνη, ιηβΐΐιίηΐίδ, ΐΗ^δεΙί οί Γ.ονβ'8 δο 

€θΗηΙ?Ί/-ΧΟ}1§, ίΠΟΓβ €01(ηίνΐ^-.'ίΟ?Ι§, ^β Μη868. 

ΤΗβη ουί 1ΐ6 βραΐίβ ; " Ο Ο^ρΓΪδ οΓαβΙ, Ογρήδ 

νΘπ^είυΙ γβΐ, 
Ο^ρπδ ΗαΙβά οί" α11 ίΐεδίι ! Ιΐιίηΐί'δί &11 1117 δπη 1)€ 

δ6ί? 

1 Ιεΐΐ Ιΐιεβ ενβη Ίηοη§ Ιΐιε άβαά Ό&ρΐιηίδ δΙι&Π 

ΛνοΓίί ΐΐιεβ ί11 : — 

ΟοηηίΓΐ^-3οη§, ηιοτβ €οηηΐΓίΐ-8θηξ, ι^β Μηεβε — 
Μβη Ιαΐΐί οί" Ογρηδ αηά Ιΐιβ Ηίηά ; 1)6^οη6 Ιο Ιά» 

Ηϋΐ, 
Ββ^οηβ Ιο Ιιίηά ΑηοΗίδβδ ; δΠΓβ ΙίϋάδΙι-αΛν ΙΙιβΓβ 

άοΐΐι 1;1ιην6 
Αηά βηε οαΙί-ΐΓββδ 3,ηά ρΐ'Θίΐ^ 1)6βδ ίΐΐΐ 1ιυιηιηίη§ 

2Λ, Ιΐΐ6 Ιιίνθ. 
€θίΐ7ΐίΓΐ/-8θΐι§, ιηονβ €01ΐηίΤί^-80ηξ, Ι^β Μΐ1868. 

'' Αάοηίδ Ιοο ΐδ ΓΪρβ Ιο \νοο, ίοΓ α' Ιβηάδ Ηίδ δΐιββρ ο' 

ΐΐιβ Ιβα 
••' Αηά δΐιοοΐδ Ιΐΐ6 1ι£ιγ6 Β,ηά α-ΐιαηΐίη^ §θ6δ οί α11 Ιΐιε 
Ιιεαδΐδ ΐ1ΐ€^Γβ Ιίβ. 
ΟοηηίΓΐ/-8θη§, ιηονβ €θΐιηίνι^-8οη§, ^β Μιΐ868. 
\τ\ά ΐΗβη ΓΙά Ηανε ΐΗοε ΐαΐ^β %\ϊγ δίαηά Ι)^ 
ΏΊοΥΆ^ά, αηά δα^ 
•'ί δΐ6\ν ί1ΐ6 ηθ&ΙΙιεί'Λ Οθ,ρΐιηίδ ; ίί^ΙιΙ; ηΐθ Ιΐιου 
ίο-άα^.' 
€οη7ΦΊ^-8οη§, ηιοτε €οηηΐΊ'ί^-8οη^, ^β Μη868. 
" Βυΐ 'ί;ίδ \νο1ί ίαΓβΛνβΠ αηά ίοχ ίαΓβλνεΙΙ Επά 1)βαΓ 
ο' Ιΐιβ ιηοιιηΐέΐίη άβη, 
" ΥουΓ ηεαίΗεί'ά ίεΓβ, γοην ϋίΐρΐιηίδ (ΐ€3,Γ, )Γ6Ί1 
ηβνβΓ δ6β α§6η^ 19 

€ 2 ΤΗΕ ΒυαΟΙ,ΪΟ ΡΟΕΤδ 

ονκέτ ανα Βρνμώς, ουκ άΧσβα. χαΐρ ^Αρβθοισα 
ναΙ τΓοταμοί, τοί χβΐτβ κάλον κατά ®υμβρίΒο(; 
νΒωρ. 

άρχ€Τ€ βονκόλικας Μοΐσαί τταλίν αργετ άοώα<;. 
Δαφζ/ί9 βγώι^ οδε τήνος 6 τάς βόας ώδε νομενων, 
/\άφνι<ί 6 τώς τανρως καΐ ττόρτιας ώδε ττοτίσΒων. 

άρχ€Τ€ βονκόλικάς Μοίσαί τταΚιν α,ρχ^τ άοιΒάς. 

ώ ΤΙάν ΤΙάν, €Ϊτ βσσϊ κατ ωρβα μακρά Αυκαίω, 
6ίΤ€ Ίυη άμφιττόλεΐς μέγα Μα/ϊ^αλοϊ^, βνθ^ €7γΙ 

νασον 
τάν ζ,ίκελάν, ΈΧίκας δε Χίττβ ρίον αίττύ τε σαμα 
τήνο ΑυκαονίΒαο, το καϊ μακάρεσσίν άη-ητόν. 

λτ^γετε βουκοΧικας ΙΛοΙσαι ϊτε Χηγετ άοιΒάς. 
βνθ' ωναξ καϊ τάνΒβ φέρεν ττακτοΐο ^ μβΧίττνονρ 
εκ κηρώ σύρΐ'^ηα καΧάν περί χεΐΧος εΧίκτάν 
η γάρ ε<γων ίητ έρωτος ες "ΑϊΒος εΧκομαι, ηΒη. 

Χηγετε βουκόΧικάς Μοΐσαι ϊτε Χηγετ άοώάς. 
νυν ϊα μεν φορεοίτε βάτοι, φορέοίτε δ' άκανθαι, 
ά δε καΧά νάρκισσος εττ άρκενθοισι κομάσαΐ' 
ττάντα δ* εναΧΧα γενοιντο, καϊ ά ττίτνς οχνας 

εν ει και, 
\άφνις εττεί Θνάσκει, καϊ τάς κύνας ωΧαφος 
ίΧκοι, ^ ψ(ρ(υ ΊΤΛΚΎΟίΟ : βοΗοΙ. αίβο φίρ* (ύττάκτοιβ 
20 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ Ι, 1 1 7-135 

" Β^ §1βη ηο ιηοΓβ, Ι^γ ^Ι&άβ ηο ηιοΓβ. Αηά 'ΐΐδ 

Ο ίΕΓβΛνβΙΙ ίο ΐ1ΐ66, 
" δλνββΐ ΑΓβΐΙιυδβ, Άπά α11 ργ^ϋγ ΛναΙβΓδ ύο\νη 

Τ1ΐ}ηη1)η8 ναΐβ Ιΐΐίΐΐ: Ηββ ; 
€οηηίΓΐ^-8θη§, ιηοτβ αοηηίΓΐ/-χοη§, ι/β Μηββε ; 
" ΡοΓ 1:1ιί5, Ο 1:1118 Ϊ8 Ιΐι&ΐ} Οαρίιηίδ, )τουΓ Ιίΐηβ Ιο ίιβΜ 

άίά ΐ3ηη§, 
"^ϊΗΐδ ϋ&ρ1ιηΐ8 1ιβ, Ιβά 8ί;ΪΓΐ<: αηά 8ΐ;66Γ *ο γοιι 

α-\ναΐ6Γίη§. 
ΟοηπίτΊ^-εοηρ , ηιοτβ οοηηίτι^-εοηξ, ί^β Μη8€3. 

" Αηά Ραη, Ο Ραη^ \ν1ΐ6ΐ1ΐ6Γ αΐ Ιΐιΐ8 Ιιοιιγ Ι)^ Ι^^οββ'δ 
ιηουηΙαίη-ρίΐΘ 

• Ογ Μαεηαΐ εΐββρ ΐΐιγ λναΐοΐι Ιΐιου Ιιβερ, οοηιε αλναγ 

Ιο Ιΐιβ δίοίΐ ίδΙε, 

• Οοιηβ 3,Λνα7 ίΓοιη Ιΐΐ6 Ι^ηοΙΙ οί Ηβΐΐοβ »ηά Ιΐιβ 1ιο\ν6 

ΙίίΙ Ιιί^Η ί' ί1ΐ6 Ιβα, 
" Τ1ΐ6 ΗοΛνβ ο£ Ι^γοάοη'δ οΐιίΐίΐ, Ιΐιβ Ηο^νε Ιΐιειΐ Οοάδ ίη 

Ιιβ&ν'η εην^β ; 
€οηηΐΓί/-8θ}ΐσ^ Ιβανβ €0ΐΐ7ΐΙτι/-307ΐ§, ι/β Μη868 ; 
" Οοιηβ, ΜαδΐοΓ, αηά 1;&1ί6 ΐΐιΐδ ρΐ'βΐΐν ρίρβ^ Λίβ ρίρβ 

οί" Ιιοηβ^ Ιίΐ'βαΐΐι, 

• '• Οι \ναχ Λνβΐΐ ΙνίιίΙ Γοιιηά Ιίρδ ίο βΐ ; ίοΓ Ι^ονο Ιιαίεδ 

ιηέ ίο Γηγ άΘαίΙι. 

Οοηηί'π^-εοηξ, ίβανβ €οηηίτΊ/-8θη§, ι/β Μιιεβί. 
" ΒβΛΓ νίοΐβίδ ηο\ν ^6 ΙίΓΪβΓδ^ 76 Ιΐιίδΐΐβδ νίοΐεΐδ 
Ιοο ; 

• ΟίΐίΓοάίΙΙγ τηαγ 1ιαη§ ο ΐΐιβ ]αηίρ€Γ, αηά £ΐ11 ΐΐιίη^δ 

§0 αδίΐβλν ; 
" Ρίηβδ ιηα^ §Γ0\ν θ^δ ηο\ν Ο&ρΐιηίδ άΐβδ, ίΐη<1 Ηΐη^ 
Ιβθ,Γ Ιιοιιηά ίί δ1ΐ6 \νί11, 

" ΑΓβίΗυΒΛ ": Ιΐιβ ίοιιηίαίη ο£ Β^ΓΛοαββ. " Ηβΐίοέ, Ι,γο&οη'δ 
οΙιίΜ ": ίΚβ ίοηι1)8 ο£ Ηβΐΐοέ απά ΗβΓ βοη Αγο8.8 \νβΓβ ίαηιοιιβ 
8ί§1ι1<8 οί Ατύάάί&. 

21 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

κή^ ορέων τοί σκώ7Γ€<ζ άηΒόσι, Βηρίσαίντο\^ 

Χη^ετε βονκοΧικά<; Μοΐσαι ϊτε Χη'γετ άοίδάς. 
χω μεν τόσσ' είττών άττετταύσατο' τον δ' "ΆφροΒίτα 
ήθε\^ ανορθωσαί' τά γε μαν Χίνα πάντα ΧεΧοί'π-ει 
εκ Μοιραν, χω Αάφνις ββα ρόον. εκΧυσε 8ίνα 
τον Μοισαί^9 φίΧον άνΒρα, τον ου ^νμφαισιν 
άττεγθη. 
Χη'^ετε βονκοΧίκάς Μοΐσαί ϊτε Χψ/ετ άοώά<;. 

καϊ τύ ΒίΒου ταν αΐ^α τό τε σκνφο<;, ω<ζ κεν^ 
άμεΧξας 
σττείσω ταΐς Μοίσαις. ω γαίρετε ττοΧΧάκι Μοίσαί, 
γ^αίρετ' €γα) δ' ΰμμιν καϊ ες ύστερον άΒιον ασω. 

ΑΙΠΟΛ02 

7ΓΧήρε<ζ τοί μεΧίτος το καΧον στόμα ^ύρσι ηενοιτο, 
ΊτΧτίρες Βε σγαΒόνων, καϊ άητ Α/γιλω ΙσγάΒα 

τρωηοί<ζ 
ά,ΒεΙαν^ τεττιηος εττεϊ τνγα φέρτε ρον αΒείς. 
ηνίΒε τοί το Βεττας' θάσαι φίΧο<;, ώς καΧον οσΒεν 
'Ω,ράν ΤΓεττΧνσθαι νιν εττϊ κράναισί ΒοκησεΙς. 
ώδ' ϊθι, Κί,σσαίθα, τν δ' α/χελγε νιν. αΐ Βε χίμαιραι, 
ου μη σκφτασείτε^, μη 6 τράγος νμμιν άνασττ}. ^ ζ-ηρίσαιντο 8θ3.1ϊ§βΓ ίΓΟίη ΥβΓ^. ΕβΙ. 8. 55 : πΐ88. Ύαρΰσαιντο 
2 Μν : ιηεδ αίδο νιν ' ιη88 βτκιρτασητί 

23 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ 1, 136-152 

" Αιΐ(1 ΐΗβ 8^ββΙ ηί^Ηϋη^άΙβ 1)€ οαΐδυη^ ί' ΐΐιε άίΐΐε 
ϊ)γ Ιΐΐ6 8θΐ'ΐΙο1ι-θΛν1 ίΓοιη ίΗβ Ηϋΐ." 
€οηηΐΓίΐ-8θ}ΐβ, ίβανβ οοηη&ί/-εθίΐ§, ι/β Μιΐ8€8. 
8αο1ι Λνοΐ'άδ βραΐίβ Ηβ^ αηά 1ιβ δΙα^εά Ηίιη δϋΐΐ ; 
αηά Ο, ΐ1ΐ6 Ι^ονβ-Ι^αάγβ, 
δ1ΐ6 \νου1ά ίαίη Ηανβ Γϋΐδβά Ηίιη ΛνΗβΓβ Ηβ Ια^, 1)υΐ 

ΙΙίΕΐ οοαίά ηενει• !)€. 
ΓοΓ ΐΐιβ ΙΙΐΓβαά \ναδ δριιη αηά ΐΗβ άα^δ \ν€ΐ'6 άοη€ 

ίΐηά ΌαρΗηΐδ ^Όπβ ίο ΐΐιβ ΚίνεΓ, 
Αηά ίΐιε Ν^ιηρίΐδ' §οοά ίηβηά απά Ιΐιβ Μπδβδ' ίβιε 
\ν&δ Λνΐιβίιηεά ί' Ιΐιε "ννΙιΪΓΐ Γογ ©νβΓ. 
€οηηίΓΐ/-χοη§, Ιβανβ αοηηΐτ^-χοηξ, ι/β Μη86». 

ΤΚ6Γ6 ; §ΐν€ ιηβ Ιΐιε §οαΙ αικί ίΗε \Ά\\\ί2Λ'ά, ιη&η ; 
αηά ΐΗβ Μυδβδ δΐιαίΐ Ιιανβ α ΙίΒαΐΐοη οί 1ι6γ ιηίΐΐί. 
ΡαΓβ ^οα λνεΐΐ, γ^ Μιΐδβδ,, αηά α^αίη £εγ6 }^οα Λνβΐΐ, 
αηά Γ11 β'βη 8ίη§ γοιι & δλνβεΙβΓ δοη§ αηοΐΙιβΓ ά^,γ. 

ΟΟΑΤΗΕΚΟ 

Ββ ^οιΐΓ ΪΛ\γ ιηουΐΗ βΠθά \νίΐΗ Ηοηεγ αηά Λβ 
Ιιοηβ^οοιηΙ), ^οοά ΤΗ^^Γδίδ ; 1)€ γοπΓ βαίίη^ οί Ιΐιβ 
δγι^ββί β§8 οί Αβ^ΐυδ ; ίοΓ δΐΐΓβ γοιίΓ δίη^η^'δ αδ 
άβΙϊ^ΗίΓιιΙ αδ ΐΗβ οΓίοΙίβΙ'δ οΙιίΓρίη^ ίη δρηη§. 
ΗβΓο'δ ΐΗβ οαρ (βαΙύίη§ ϋ β'οιη Μί τυαΙΙεί). Ργ£17 ιπεγΙ: 
ΗοΛν §οο(1 ι* δΐηβΐΐδ; }γοιι'11 1)β Ιΐιίηΐίίη^ ίΐ ΙιαΐΗ 1)6βη 
ΛναδΗθά &\, ΐΗβ \νβ11 ο' ΐΗβ δβαδοηδ. Ηΐ11ΐ6Γ, ΒΓΟ^νη- 
ϊη§ ; αηά ιηίΐΐί ΙιβΓ, ^ου. Α ΐΓαοβ Ιο }Γουι• δΐίΐίρ- 
ρΐη§, 3^6 Ιίίάδ ^οηάβΓ^ ογ Ιΐιβ 1)υο1ί§οίΐΙ; \νί11 1)β αίΙβΓ 
νοιι. ΤΗθ ΚίνβΓ" : ΑοΗβΓοη, ί,Ηθ πυθγ οί Ι)βαΐΗ. 

23 II.— ΤΗΕ δΡΕΕΕ 

Τηι8 τηοηοΐοξίιβ, τνΜα/ι ρΓβχβτνβχ ΐΗ,β άίαΙο§ΐΐ€-β)ηη Βι/ 
α άητπΒ οΙιαταβίβΓ, αοηήείε ο/* ίίνο ρατίε ; ϊη ί/ιβ βτεί α 
Οοαη ξΐΗ ηατηβά 8ίΊηα6ίΙια'^ Ια\)8 α βΓβ-ερβΙΙ ιιροη Ηβτ 
ηββίββίβιΐ ΙονβΓ, ί}>£ ι/οιιη§ αίΚΙβΙβ ΌβΙρΜε, αηά ίη ΐΗε 
8€€οηά, ιυλβη Κβτ τηαίά ξοβε σβ^ ίο ετηβατ ΐΗβ αεΚβε 
ηροη Μ8 ΙίηΙβΙ, αΚβ ίβΙΙβ ίΚβ Μοοη Ηοτν Ηί$ ίονβ τνα8 
τϋοη αηά Ιθ8ΐ. ΤΗβ 8οβη€ Ιί€8 ηοΐ βατ βτοηι ίΚβ 
8βα, αΐ α ρΐαοβ τνΙιεΓβ ΐΗτββ τοαάε ηιββί τνίΐΗοηί 
ίΗβ οίίι/, ΐΗβ τοαά8 δβίπβ Ιοτάβνβά ηήΐΗ ίοττώε. ΤΗβ 
Μοοη εΜηεείη ίϊιβ δαοΙύ§τοιιηά,αηάΐη ΐΗβ βονβξνου,ηά 18 α 
ιναι/8ίά6 εϊιήηβ αηά 8ίαίηβ οβ Ηβϋαίβ ιυϋΗ α ίίϋίβ αίίαν 
6β/Ότ6 Η, ϋροη ίΜε αΙΙαν, ίη ίΚβ βτ8ί ραΗ οβ ΐΗβ Ηΐβ, 
ΐΗβ ροοτ §ΐτΙ 6ηνη8 8ηο€688Ϊν€ΐι/ 1}ατΙβ7^-Ίη6αΙ, Ιιαι^-Ιβαυβε, 
α τΌαχεη ρηρρβί^ αηά εοηιβ δταη ; ηβχί, ΐΚβ €θηιίη§ οβ ΐΗβ 
Οοάά€88 Ηανΐη§ Βββη ΚβταΙάεά 6^ ΐΗβ άίείαηί δατΜη§ οβ 
άο§8 αηά τυβίοοτηβά τνϋΗ ίΚβ δβαίίη^ οβ δνα88, ατηίά ΐΗε 
ΙιοΙχ^ 8Ϊΐ6ηοε ΐΗαΙ Ββίοΐίβηε Ηετ ρνβεβηοβ ^ΐτηαβίΗα ροίΐτ8 
ΐΗβ ΗΒαϋοη αηά ρηί8 ηρ Ηετ οΜββ ρται^βν ; ΙαεΙΙ^ εΗβ 
1)ΐιτη8 ΐΗβ Ηβνΐ) Μρροτηαηβε αηά α ρίβοβ οβ ΐΗβ βήη§β οβ 
Ηετ ίονβτ8 οίοαίί. ΤΗε ίηοαηίαϋοη τνΗίοΗ 1)6§ίη8 αηά βηάε 
* 81ιβ 18 ηοΐ α ρΓοίββΒίοη»! βοΓΟθΓβββ, δββ 1. 91. 

24 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ II 

ΙΗ€ /οηΓ-Ιίηβ αίαηζα άβνοίβά ίο ίΚβ ίητηίηβ ο/ βαοΗ ο/ 
ίΚβεβ ίΗίηξδ, αχ τνβΙΙ αβ ίΐιβ ίτνο οβηίταΐ είαηζαχ 6βΙοη§ίη§ 
ίο ίΗβ ΚοΙ'ΐ) βίίβηοβ αηά ΐΚβ ΙίΙ>αίίοη, ίβ αάάνβεεβά ίο ίΚβ 
ηια^β /οηΓ-εροΙίεά τνΚββΙ τνΜοΗ εύΙΙ ύβατε ΐΗβ ηατηβ ο^' ΐΗβ 
Ητά ίΗαί τναβ οή^ηαΙΙι/ ίοηηά ίο εηοΗ τνΚββΙε^ αηά 
τνΜοΗ 18 ίβρί ίίίΓηίη§ Βι/ 8ίηια6ΐΗα ίΗτοηφοηί ΐΗβ ήίβ. 
ΐνΗβη ΤΙιβείι^Ιίε ίνίΐΐιάτατνε τνίΐΗ ίΗβ οοίΐβοίβά αείιβε ίη ΐΗβ 
ΙίΒαϋοη-ΒοτνΙ, Ηβν τηίείτβεε 1)6§ίηε Ηβν εοΐΐΐοίΐηι/. ΤΜε 
αοηεζείε ο/ ίτηο ΗαΙνβε, ίΚβ βτεί ο/ τνΚιοΗ ίε άίνίάβά, % α 
Γββ^αηι αάάτεεεβά ίο ίΗβ Ιΐείεηιιΐξ Μοοη, ίηίο είαηζαε, αΙΙ. 
βχοβρί ίΗβ Ιαεί, ο/βνβ Ιϊηβε ; ίΚβη ίηείβαά ο/ ίΗβ τε/ταίη 
οοτηβε ίΗβ οίίτηαχ οβ ίΗβ είοττιι, ρηί ΒήββΊ/ ίη ίη)θ Ιίηβε, αηά 
ίΗβ εβοοηά Ηαψ })ββίηε, ινίίΗ ίίε ίαΐβ ο/ άβεβνίίοη. Ιη ίΗβ 
ΙαίίβΓ ΗαΙβ ίΗβ αΒεβηεβ οβ ίΗβ τββταΐη ΊνίίΗ ίίε ίι/ήο αηά 
τοηιαηΐίο αεεοάαίίοηε ίε ϋιίβηάβά ίο Ηβΐφίβη ίΗβ βοηίταεί 
1)βίτνββη ίΗβη αηά ηοη), })βίη)ββη ίΗβ βιΐηβεε οβ ^01^ αηά ίΗβ 
βτηρίίηβεε οβάβεραίν. Τοηανάε ίΗβ βηά 1)θίΗ οβ ΐΗβ βτεί 
αηά οβ ίΗβ εβοοηά ραΗε οβ ίΗβ ροβιη ίΗβτβ Ίε α εη^^βείίοη 
ίΗαί 8ίηιαβίΗα οηΐί^ ΗαΙβ ΒβΙίβνβε ίη ίΗβ ββίβαβι^ οβ Ηβν 
ερβΙΙ ; βοτ εΗβ ίΗτβαίβηε ίΗαί ίβ ίί βαίΐε ίο δηη§ Βαοί 
ΌβΙρΗίε' ίονβ ίο Ηβν, ροίεοη εΗαίί ρτβυβηί Ηίβ Ββείοη^ίη§ ίί 
βΙεβτνΗβΓβ. 25 II.— ΦΑΡΜΑΚΕΤΤΡΙΑΙ 

ΐΐα μοί ταΐ Βάφναι; φέρε Θεστυλί. ττα δε τα 

φίΧτρα; 
στέψον ταν κέλββαν φοινικίφ ο16<; άώτω, 
ώς τον εμον βαρυν βυντα φίΧον καταθνσομαι, 

άνΒρα, 
09 μοί ^ωΒεκαταΐο^ άφ' ώ ταλα9 ονΒε ττοθίκει, 
ουδ' ε^νω, ττότερον τεθνάκαμες ή ζοοΐ είμες, 
ονΒε θνρα<^ άραξερ άνάρσιος. ηρά οί άΧλα 
οϊχετ ^ έχων 6 τ "Ερως ταχινας φρενας ά τ 

ΆφροΒίτα; 
βασευμαί ττοτΐ ταν Ύομα'γητοίο ττάΧαίστραν 
αύρων, ως νιν Ι'δω καΐ μεμψομαί οΐά με ττοιεΐ. 
νυν δε νιν εκ θυεων καταΒήσομαί.^ άλλα '^εΧάνα 10 
φαίνε κάΧόν τίν <γαρ ττοταείσομαι, άσνχε^ 

Βαΐμον, 
τα χθόνια θ' 'Κκάτα, ταν καΐ σκύΧακες τρομέοντι 
ερχομέναν νεκύων αν α τηρία κ αϊ μελαν αίμα. 
χαΐρ* 'Έίκάτα ΒασττΧητί, καΐ ες τεΚος άμμιν οττάΒει, 
φάρμακα ταντ ερΒοισα χερείονα μήτε τι Κ,Ιρκας 
μήτε τι ΜηΒείας μήτε ξανθάς ΐΙεριμήΒας. 

Ινγξ, εΧκε τύ ιηνον εμον ττοτΐ Βωμα τον άνΒρα. 
αλφίτά του ττράτον ττυρί τάκεταΐ' άλλ' εττίττασσε 
Θεστι^λι. ΒειΚαία, ττα τας φρενας εκττεττότασαι; 

^ οίχβτ' Ε : Π188 φχ^τ' ^ καταΗσομαι Τουρ : ηΐ88 

καταθνσβμαι, ίτονα. 1. 3 * ασυχ^ ΚΐβΒβΙίηβ : ΠΐΒδ. 'άσυχα, 

{γοπιΙ. 100 ? 

26 II.— ΤΗΕ δΡΕΕΙ. 

\νΗΕΐΐΕ ΕΓ6 ιπ^ 1)Ε)^-1β£ΐν68 ? Οοπιβ, ΤΗβδί^Ηδ ; 
ν\'1ΐ6Γ6 αΓβ ιη^ Ιονο-οΐιαπηδ ? Οοπιβ ΟΓΟλνη πιβ ΐΚβ 
1>θΛν1 \νΐΐ1ι Ιΐιβ οηπΊδοη ί1ο\νβΓ ο' \νοο1 ; Ι λ\Όΐι1ά ίαίη 
Ιι&νβ ΐΐιο ίΐΓβ-δρεΙΙ Ιο ιη)τ οΓαβΙ ^θ&γ Ιΐιαΐ ίοΓ Ιλνβίνε 
(1α}Γ8 ΙιεΙΙι ηοΐ δο ιηιιοΐι 3,δ οοιηβ αηί§1ι ιηο, Ιΐιβ λνΐ'βίοΐι, 
ηοΓ ΙίηοΛνδ ηοί \ν1ΐ6ΐ1ΐ€Γ Ι 1)β αΐίνβ οι• άβαά^ ΠΒ,γ ηοΓ 
βνεη 1ιε1;1ι Ι^ηοοί^βά υροη ιη^ άοοΓ, ίιηρ1αο3,1)1β ιηαη. 
Ι ΛναιταηΙ ^6 ί,ονβ αηά ΐΐιβ Ι^Άάγ 1^6 §οηβ &Λ/νΆγ 
\νί11ι Ιιίδ ίβαΐ ίαπο}^. Ιη ΐΐιβ ιηοηιΐη^ Γ11 Ιο Τΐιηα^βίυδ' 
8θ1ιοο1 άπα δββ Ιιϊηι^ ειηά αδίί λνΐιαΐ 1ΐ6 ιπΘαηδ ίο υδϋ 
πΊβ δο ; \>\ιί,, ίοΓ ΐο-ηΐ^Ηΐ, Γ11 ραί 1:1ΐ€ δρείΐ ο' βΓβ 
ιιροη Ιιΐιη. 

δο δΐιΐηβ ιηκ ί'αϊγ, δλνββί Μοοη ; ίοι• Ιο ίΐιεβ, δΐίΐΐ 
Οοάάβδδ, ίδ Ώΐγ δοη§, Ιο Ιΐΐ6β άπα ΐΗαΙ ΗεοαΙ 
ϊηίβΓηαΙ ΛνΗο ιηαΐ^βδ β'εη Ιΐιβ \ν1ΐ6ΐρδ Ιο δΐιΐνβΐ' οη 
1ΐ6Γ §οΐη§δ Ιο απίΐ ή'ο \νΐΊ€Γ6 Ιΐιβδβ ΙοΐΏΐ)δ 1)β αηά ΐΐιβ 
Γβά Εΐοοά Ιίβδ. Α11 ΙΐΕΐΙ Ιο Ιΐιεβ, άΓβαά αηά α\ν£υ1 
ΗβοαΙ ! Ι ρΐ'ϋΐιοβ δο 1)6ηγ ιηβ οοηιραηγ ΐΐιαΐ Ιΐιίδ 
ιηβάίοΐηβ οί" ιηγ πιαί^ίη^ ρΓονβ ροΐεηΐ: αδ αηγ οί 
Οίΐ'οο'δ ΟΓ Μϋάβα'δ ογ Ρβηιτιβά'δ οί" Ιΐιβ ^οΐάβη ΙιαίΓ. 

ίντΊ/ηοοί, ιννψΐ6€ΐΰ, άιαιν Ιάτη ΙύίΚβτ. 
ΡϊΓδΙ 1)&Γΐ67-ηΐ6£ΐ1 1:ο ΐΗβ 1)υΓηίιι§. Οοιηβ, ΤΙιβδΙ^Ιϊδ ; 
ΙΙιΙΌλν ϋ οη. Αίαοΐί, ροοΓ ίοοΐ ! \ν1ιί11ΐ6ΐ• 3,γ6 ΙΙ13Γ 
νιτϋδ βοηβ \ναηά6ηη§ ? ί,0Γ(1 ! απι Ι 1)€θοιηβ » ΐΗίη^ 27 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤ8 

ηρά γ^ τοί μυσαρά και τ\ν εττίγαρμα τετυ^μαι; 20 
Ίτάσσ άμα κα\ λβγε• * ταύτα τα ΑβΧφιΒος 6στια 
Ίτάσσω.* 

Ινγξ, βΧκε τύ τήνον έμον ττοτΐ Βώμα τον άνΖρα. 
Δβλφίς βμ άνίασβν εγώ δ* βτη ΑβΧφώι Βάφναν 
αϊθω' χώς αΰτα Χακεΐ μέ^α κάκιτυρίσασα^ 
εξαττίνας ^ άφθη κούΒβ σττοΒον εϊΒομες αντάς, 
οΰτω τοί κ αϊ ΑεΧφις ένΐ φΧο^Ι σάρκ άμαθύνοι. 

Ιν^ξ, βΧκε τν τήνον βμον ττοτΐ Βώμα τον άνΒρα. 
ώ? τούτον τον κώρον ^ εγώ συν Βαίμονί τάκω, 
0)9 τάκοιθ* υττ' έρωτος 6 Μ,ννΒιος αντίκα ΑέΧφις. 
χώς Βινεΐθ' οΒε ρόμβος 6 χάΧκεος εξ ΆφροΒίτας, 30 
0)9 τήνος ΒινοΙτο ττοθ' άμβτέραισί θύραισιν. 

Ιν<γξ, εΧκε τύ τήνον εμον ττοτΐ Βώμα τον άνΒρα. 
νυν θυσώ τά ττίτυρα. τύ δ* *Άρτεμί καΐ τον εν 

'ΆιΒα 
κινησαις άΒάμαντα καϊ εϊ τι ττερ άσφαΧες άΧΧο. 
θεστυΧί, ταΐ κύνες άμμιν ανά τττόΧιν ωρύονταν, 
ά θεός εν τρώΒοισί' το 'χαΧκεον ώς τά'χος άγει. 

Ινγξ, εΧκε τύ τήνον εμον ττοτι Βώμα τον άνΒρα. 
ηνίΒε σι^τ) μεν πτόντος, σι^ώντι Β' αήταΐ' 
ά δ' εμά ου σί,^ή στέρνων εντοσθεν ανία, 
αλΧ' ετη τηνω ττάσα καταίθομαι, 6ς με τάΧαιναν 40 
αΐ'τΐ γυναικός εθηκε κακάν καϊ άττάρθενον είμεν. 

Ιυ^ξ, εΧκε τύ τήνον εμον ττοτι Βώμα τον άνΒρα, 
ες τρις άττοσττενΒω και τρΙς τάΒε, ττότνια, φωνώ' 
είτε ^γννά τηνω τταρακέκΧιται εϊτε καϊ άνηρ, 

1 κακ-ηυρίσασα (ξαττίνα! Εί. Μαρ. αη(3 Ηθη. (οί. ΟαΓίη 8ίη(1. 
ϋαΧ. ΡίΙοΙ. ά. 1907) : ιηββ κατητυρίσασα (ΟΓ καττνρ.) κί}ξαπίνα5 
2 κώρον Ε, οί. νβΓ§. ΕόΙ. 8, Ηογ. Εροά. 17, Ον. Ηβτ. 6. 91 ; 
8ορ1ι. /η 481ε κόρον άϊστώσαχ πυρϊ ; 15. 120 : ιη88 κηρόν^ ίνοια 

3, §1088 
28 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ II, 20-44 

Ά ή]1\\γ άΐΆΪ) ΗΙνΘ ΐΙΐΘβ ΤΩ8.γ οι•ο\ν ονβΓ ? Οη, οη 
Λνίΐΐι Ιΐιβ ηιεαΐ, πηά δα^ " Τΐιβδβ 1)β Οβίρΐήδ' 1)οη6δ 

Ι ί1ΐΓΟ\ν^." 

ΐνΐ'ρΐ6€ΐ(, η)Γί^η6θ1{, ώατν Ηϊιη ΗίΐΗβν. 
Αδ ϋείρΐιίδ Ιιαίίι 1)Γ0ΐι§1ιΙ ηιε ραίη, 80 Ι 1)αι•η Ιΐιβ 
\)Άγ 3,§ίΐίηδΐ Οβίρΐιίδ. Αηά αδ ίΐ οΓαοΙίΙβδ Άηά Ιΐιεη 
Ιο ! ίδ 1)ΐΐΓηΙ δυάάβηΐγ Ιο ηου^ΐιΐ αηά Λνε δ66 ηοΐ δο 
ιτιυοίι αδ Ιΐιβ αδίι ο£ ίΙ, β'βη 8θ 1)6 Οβίρΐιίδ' \)θάγ 
\νΗ6ΐιη6(1 ίη αηοΙΙιβΓ Ηαπίθ. 

ΙΥνι^ηβοΙί, ιντ^ηαοΐί, άναιν Ηνη ΜίΚβν. 
Αδ ΐΗίδ ρυρρεί ιηβΐΐδ ίον πιο Ι^βΓοΓο ΗβοαΙ, 
δο ιηείΐ \νί11ι Ιονβ, ε'θη δο δρββάίΐγ, Όείρΐιίδ οί 
Μ^πίΐυδ. Απα αδ ΐΐιίδ λνΐιββΐ οί 1)ΐ•αδ8 Ιαΐ'ηδ 1)γ ^Γαοβ 
οί ΑρΙιΐΌάϋβ, δο ίιίΓη Ιιβ αηά ΙυΓΠ α§αίη 1)6ίθΓ6 ιη^ 
ΐΙΐΓβδΙιοΙά. 

ΤΥτΊ^ηβοΙί, τϋΐΊ^ηβοΙί, άνων Μηι ΗϋΗβν. 
Νολν ίο Ιΐιβ ί1αηΐ6δ \νϋΗ Ιΐιβ 1)Γαη. Ο Αι-ΐβηιίδ, αβ 
Ιΐιοπ ιηονεδί Ιΐΐθ αάαηιαηΐ Ιΐιαΐ ίδ αΐ ΐΐιε ίΐοοι* οί Όεαίΐι, 
80 ηια^δί Ιΐιου ηΊονβ α11 είδο ΐΐιαΐ ίδ υηηΊοναΙ)ΐ6. 
Ηαΐ'ΐί, Τΐιβδίγΐίδ, \ν1ΐ6Γ6 Ιΐιβ άο§δ 1ιο\ν1 ίη Ιΐΐ6 ίο\νη. 
δυΓ6 ΐΗε Οοάάβδδ ίδ αΐ ΐΐιβδβ ΟΓΟδδ-Γοαάδ. ^ϋί^1^, 
1)6αΙ ΐ1ΐ6 ραη, 

ίντ^ηβοΐί, ιυτι^ηβοΐί, άτα^ ΗΐΊη ΗίΐΚβν. 
Ι.Ο ί1ΐ6Γ6 ! ηο\ν λνανβ ίδ δΐϊΐΐ αηά Λνίηά ίδ δΙίΠ, 
Ιΐιου^ΐι ηενεΐ' δΐίΐΐ ί1ΐ6 ραίη ΐΐιαΐ ίδ ίη ηιγ 1)ΐ•€αδ1: ; ίοΐ' 
Ι απι α11 αίΐΓβ ίοΓ Ιιίπι, αΓη•6 αίαδ ! ίοΓ Ιιίηι Ιΐιαΐ Ιιαίΐι 
ηιαάβ ηΐ6 ηο λνίίβ αηά Ιείΐ πιβ ίο χηγ εΐιαηιο ηο 
ηιαίά. 

ΐνη^ηβοΐί, τνηιηβοΐί, άτατν Κιτη ΗϋΚβΓ. 
ΤΗηοε Ιΐιίδ 1ίΙ)αΙίοη Ι ρουΓ, ΙΙΐΓίοβ, Ι^αά^, Ιΐιίδ 
ρι-α^βΓ Ι ΒΆγ : Ι^β \νοπιαη αί Ιΐιίδ ΙιουΓ ογ πια υ Ιιίδ 

Μ^ηάηβ : α ίο\νη οί Οαηίΐ, ορροβίίβ Οθ8. ** Τυηι Ληά 
ίυηι α§αίη ΙϊβίοΓβ ιηγ ί,ΙΐΓββΙιοΜ " : Λνβ,ίϋπβ ίο 1)β Ιβΐ; ίη ; οί, . 
7. 122. 

29 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ^ΐα ΡΟΕΤδ 

τόσσον €χοι Χάθας, οσσον ττοκα %ησεα φαντϊ 
βν Αία Χασθημβν ενττΧοκάμω ΆριάΒρας. 

Ιν^ξ, €Χκ€ τύ τήνον βμον ΐΓοτϊ Βώμα τον άνΒρα. 
ίτΓΤΓομαι^ες φντόν βστί τταρ ^Κρκάσι, τω δ' βττΐ 

ττάσαί 
καΧ ττωΧοί μαίνονται, αν ώρβα καϊ θοαϊ ϊτττΓΟί. 
ως καϊ ΑβΧφιν ϊΒοιμο, καϊ 69 τόδε Βώμα ττεράσαι 50 
μαινομένω ϊκβΧος Χίτταράς βκτοσθβ τταΧαίστρας. 

Ιυ^ξ, βΧκε τν τήνον έμον ττοτΐ Βωμα τον ανΒρα. 
τουτ άτΓο τάς γΧαίνας τύ κράσττεΒον ώλβσβ 

ώγώ νυν τίΧΧοίσα κατ' α^ρίφ βν ττυρί βάΧΧω. 
αίαΐ "Ερωί ανιαρέ, τί μεν μβΧαν εκ χροος αίμα 
εμψνς ως Χιμνατις ατταν εκ βΒεΧΧα ττέττωκας; 

Ινγξ, εΧκε τύ τηνον εμον ττοτΐ Βώμα τον άνΒρα. 
σανραν τοι τρίψασα κακόν ττοτον αΰριον οίσώ. 
^εστυΧί, νυν Βε ΧαβοΙσα τύ τα θρόνα ταΰθ' 

ντΓομαζον 
τάς τήνω φλιάς καθ' ύττερτερον ας ετί και νύξ} βο 
καϊ λεγ' εττιφθύζοισα' 'τα ΑεΧφιΒος οστια μάσσω*^ 62 

ιυ^ξ, εΧκε τύ τήνον εμον ττοτΐ Βώμα τον άνΒρα. 

νυν Βη μώνα εοΐσα ττόθεν τον έρωτα Βακρύσω; 
τηνώθ' άρξεΰμαι,^ τίς μοι κακόν άηα'^ε τοΰτο. 

ήνθ' ά τΏ,ύβούΧοιο καναφόρος άμμιν Άναξω 
άΧσος ες ^ΑρτεμιΒος, τα Βη ττύκα^ ττοΧΧα μεν άΧΧα 
θηρία ττομττεύεσκε ιτερισταΒόν, εν Βε Χεαινα. 

φράζεό μευ τον ερωθ^ όθεν ΐκετο, ιτότνα ΧεΧάνα. 

^ ι/ύξ ΒϋβοΙιοΙβΓ : ηΐ83 νυν - μάσσω Α1ι1\ναΓάΙ : ιη88 ττάσσω, 
ίνοΤΆ 1. 21 ^ ττίνώβ' αρζΐυμαι \νΐ1: 11188 ^κ τΊΐ]νω δ' ίρξω ΟΓ ^κ 

τίνοί αρξώμαι (Άπά άρξομαι) * πύκα ΤΗ. ΕΓΪ<:ζ8θ1ΐβ : Π188 ιτοκα 

61 ^κ θυμώ Βίδίμαι, ί> 54 μ€υ Κά^ον ουΖίνα ποίβΓ, ηο1> ία ΐΗθ ϋββί; 
11138 

3« ΤΗΚυΟΚΙΤϋδ II, 45-69 

Ιονβ-ηΐίΐίβ, Ο 1)6 ΐΙίΕΐ; ιη&ΐ€ ίοΓ^οΐΙβη ϋνβη α8 οΜ 
ΤΗβδβυδ οηο6 ίοι-^πΐ Ιΐιβ ίίΐΪΓ-ΐΓ6886ά άαπίδβΐ ίη Βία. 
Τνη^ηβοΐί, ιντ^ηβοΐί, άτατν Μιη ΜΐΗβν. 

Ηθ1•86-ΐη8.άη688 Ϊ8 3, 1ι6γΙ) §ΓΟΛν8 111 Αΐ'Ο&ά^, Άπά 

ιτι»1ί68 6ν6Γ)Γ βΠ^ί βνβΓ^ β^ίπ^ πι&Γβ Γπη 3,-Γανϊη§ ίη 
ίΗβ ΗίΠδ. Ιη Ιίΐίβ 03,86 θ6ΐρ1ιί8 ιηαγ Ι 866, Β,γ^, 
60ΐηίη§ ίο ταγ (Ιοογ Γγοπι ί1ΐ6 οίΐ αηά Ιΐΐ6 ΛνΓ68ΐ1ίη^- 
ρΐ£ΐ06 1ί1^6 0116 Ιΐιαί 18 Γανίη§ ιηαά. 

ΐννι/ηβα/:, ίντ^ηβοΐί, άτατυ Μηι ΗίΐΚβί'. 
Τΐιίδ ίηη§6 Ιιαίΐι Όβίρΐιίδ ΙοδΙ ίΓοηι Ιιίδ οίοαίί, αηά 
ΐΐιίδ ηοΛν ρΐυοίί: I ίη ρί6068 αηά Ηΐη^ ΆΥίΆγ ίηίο Ιΐΐ6 
Γίΐν6ηίη§ ίΐαηιβ. λΥοε'δ ιη6, ι•6ΐηοΓ86ΐ68δ ]1.ον6 ! \ν1ι^ 
Ιιαδί; οΐυη^ Ιο ιη6 Ιΐιυδ, Ιΐιοα ιηαάάγ ΐ66ο1ι, αηά 
(ΐΓαίη6ά ηιγ ίΐ6δ1ι οί Ιΐΐ6 ι•6ά Ηοοά ς,γ^γγ οίΓορ ? 

ΙΥ'ηιηβοΙί, ιντΊ^ηβοΙί, άναιν Μτη Μί/ιβΓ. 
Γ11 1)Γ£ΐγ ΐ1ΐ66 αη βίΊ Ιο-ιηοΓΓΟΛν, αηά απ ί11 (1πη1<: 
Ιΐιου δΐΐίΐΐΐ ύηά ίΐ. ΒυΙ ίοι• Ιο-ηί§1ιΐ; ίαΙίβ ΐΗοιι 
1;1ΐ6δ6 &δ1ΐ68, Τΐιβδί^ΐίδ, λνΐιίΐβ 'ΐίδ γβΐ ά&γ]^, αικί 
?ίηΐ6£ΐΓ Ιΐΐ6ΐη ρήνίΐ}^ υροη Ιιίδ 1ίηΐ6ΐ αΙ)ον6, αηά δρίί 
ίοΓ \ν1ι&1 ίΐιοα <1θ6δΙ β,ηά Βα,γ " ΟεΙρΗίδ' 1)οη68 I 
δΐηβ&Γ." 

ΐν?Ί^η€€^, τνη^ΊΐβοΙί, άναίν Ηίτη ΗίΙΙιβΓ. 

Νο\ν Ι αηι αίοηε. \νΐΐ6Γ6 δΙίίΐΠ Ι 1)6^ίη Ιΐΐ6 Ιαηιβηΐ: 
οΓ ηι^ 1ον6 ? Η6Γβ 1)6 'Ι 1)6§αη ; Γ11 1;6ΐ1 Λνΐιο '1\νίΐδ 
1)Γου§1ι1: ιη6 ίο Ιΐιίδ ραδδ. 

Οη6 άΆ,γ 0£ΐηΐ6 Αηαχο (1αυ§1ιΐ;6Γ οί* ΕαΙ)υ1υδ ουΓ 
^^2^γ, 6αιη6 α-1)αδ1ν6ΐ-1)6αηη§ ίη ρΐΌ06δ8ίοη Ιο ί1ΐ6 
ίβηιρίβ οί ΑΓί6ΐηίδ, ΛνίΐΗ α ηη§ οί πιαη}Γ 1)β£ΐδ1δ αΙ)ουί 
1ΐ6Γ, Ε 1ίοη688 οηβ. 

ί,ίεί, §οοά Μοοη, ινΗβΓβ Ι Ιβανηί τηι/ ίονίη§ ** Ώί& ": Ναχο3, \ν1ιβΓβ ΤΗβββυβ 8,1)αηάοηβά Αηαάηο. " 8ρϋ 

£θΓ ννΐιαΐ ΐΗοιι άοββΐ " : Ιο ανβΓΐ ϊΙΜαοΙε. 

31 ΤΗΕ ΒυαΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

καί μ ά @€νμαρί8α %ρασσα τροφός, α μ,ακαρίης, 
ά^^-χίθνρος^ ναίοισα, κατβύξατο καί Χι,τάνβυσβ 
ταν ΤΓομτταν θάσασθαί' βγω δε οΐ ά μβ'γάΧοίτο^ 
ώμάρτβνν βνσσοίο καΚον σύροισα γιτωνα 
κάμφίστβίΚαμενα ταν ξυστίΒα ταν ΚΧβαρίστας. 

ψράζβό μβυ τον 'έρωθ' όθεν ϊκ6το, ττότνα Έ^βΧάνα. 
ήΒη Β* ενσα μεσαν κατ' άμαξίτόν, α τα Ανκωνος, 
βϊΒον Αβλφίν ομον Τ€ καΐ ΈύΒάμιτττΓον Ιόντας, 
τοις δ' ^9 ξανθοτερα μεν ελιχ^ρνσοίο '^ενείάς, 
στήθεα Βε στίΧβοντα ττοΧν ττΧεον ή τύ ΧεΧάνα, 
ώς άτΓο ^γυμνασίοιο καΧον ττόνον άρτι Χίττόντων. 

φράζεό μεν τον ερωθ^ όθεν ϊκετο, ττότνα %εΧάνα. 
χ^ως ϊΒον, ώς εμάνην, ώς μοι ττερί θυμός ίάφθη 
ΒειΧαίας• το Βε κάΧΧος ετάκετο, κοΰΒε τι, ΤΓομττάς 
τηνας εφρασάμαν ουΒ^ ώς ττάΧιν οϊκαΒ^ άττηνθον 
ε^νων άΧΧά μβ τίς καττνρά νόσος εζαΧάττα^ε'- 
κείμαν δ' εν κΧίντήρι Βεκ' αματα καΐ Βεκα 
νύκτας. 

φράζ(ζό μεν τον ερωθ' όθεν ϊκετο, ττότνα ΧεΧάνα. 
καί μεν χρως μεν όμοιος ε<γίνετο ττοΧΧάκι θάψω, 
ερρευν ο εκ κεφαΧάς ττάσαι τρίχες, αυτά Βε 

Χοιττά 
οστι' ετ' ης καΐ Βερμα. καϊ ες τίνος ουκ εττερασα, 
ή ττοίας εΧιττον "γραίας Βόμον, ατις ετταΒεν; 
άλν ^9 ούΒεν εΧαφρόν ό Βε χρόνος άνυτο φεν^γων. 

φράζεό μεν τον ερωθ' όθεν ϊκετο, ττότνα ΖεΧάνα, 
χοΰτω τα ΒούΧα τον άΧαθεα μΰθον εΧεξα• 
ει δ' αγε ΗεστυΧί μοι χαΧεττάς νόσω εύρε τι μήχος. 
ττασαν έχει με τάΧαοναν ο Μυ;^δ^09• άλλα μοΧοΐσα ^ άΎχΙθνρο5 Ε : πι 88 ογχ. ' 8ο1ιο1. αίβο ίξίσάΚαζΐ 

32 ΤΗΕΟΟίΙΙϊυδ II, 70-96 

ΝοΛν ΤΙΐθΐιιηαΓίάαδ' ΊΊΐΓίΐϋΐαπ ηυνδβ ϊϊύάϊ ά\ν&\{ 
ηϊ-χί άοογ, £^0116 6Γ6 ίΐιϊδ Ιο ΗβΓ ι•6δΙ, Ιιαά 1>6§§•€(1 αηά 
ρΓϋγ(ίίΙ ηΐ6 ΐϋ ^ο ουί αηά 866 Ιΐΐ6 ρασεαηΐ, αηά δο — 
ΐ11 \νίΐ8 ηιγ Ιυοίν — Ι ίο11ο\\'6ά 1ΐ6ΐ•, ίη & 1οη§ §θΛνη οι 
ίιη6 δίΐΐν, Λνΐΐΐι ΟΙεαΓΪδίΕ'δ οίοαίί ον6Γ ίΐ:. 

Σΐίί, §οοά Μοοη, ιυΗβΐ'β Ι Ιβανηί 7ηί/ Ιονίη§. 

Ι \νίΐδ ΙιαΙΓλ^Εγ ο' ΐ1ΐ6 γοε(]^ 1)68ί(ΐ6 Ι^γοοη'δ, \ν1ΐ6η Ιο ! 
Ι 6δρί6ά \\^α11ίίη§ ί崙6ΐ1ΐ6ΐ• θ6ΐρ1ιίδ αηά Ευάαιηίρρυδ, 
ΐ1ΐ6 Ιιαΐι* ο' ΐΐιβίΐ' οΐιίιΐδ αδ ^οΐάβη 3,δ ο&δδίίΐοηγ, αηά 
1]ΐ6 1)Γ6£ΐδ1:δ οί" Ιΐΐ6ΐη, Γογ ΐΐιβ^ Λν'6Γ6 οη ΐΙιείΓ \νΒ.γ ίτοιη 
ΐΙιβίΓ ρΓ6ΐΐ7 ΐ£ΐΐ3θΐιι• 3,1 1;]ΐ6 δοΐιοοΐ, δ1ιοη6 £υ11 3,8 ίαΐΓ 
'ΐδ ΐΐιοιι^ §Γ6αΙ Μοοη. 

υ,^'ί, §οοά Μοοη, τνΐιβνβ Ι ίβατηί τη^ι Ιονίη§. 

Αηά Ο Ιΐΐ6 ρϋγ οί ϋΐ ίη & ιηοιη6ηΐ Ι 1οο1ί:6ά αηά 
\ν38 Ιοδί, ΙοδΙ αηά δηιίΐ; ί' ΐ1ΐ6 1ι63γΙ ; ΐ1ΐ6 οοΙουΓ \ν6ηί 
Γγοπι ηιγ €ΐΐ66ΐί ; οί" Ιΐιαί; 1)ΐ•3ν6 ρ3§63ηί Ι 1)6ΐ:1ιου§1ι{; 
ηΐ6 ηο ηιθΓ6. Ηο\ν Ι §οΐ ηΐ6 Ιιοπΐ6 Ι Ιαιολν ηοΐ ; 
1)α1; ΐΐιΐδ Ι 1<;ηο\ν, 3, ραΓοΙιίηβ- ί6ν6Γ Ιαίά ηΐ6 \ν38ΐ6 αηά 
Ι Λναδ Ι6η (Ια^8 αηά Ϊ6η ηί^ΐιΐδ αΙ)6ά. 

Σίή, §οοά Μοο7ΐ, ινΗβΊ'β Ι Ιβατηί νιι^ ίουίη§. 

Αηά Ι Λ\οα1ά §ο αδ \ναη αηά ραΐβ αδ αηγ ά76ΐ''8- 
1)θχ\νοοά ; ΐ1ΐ6 ΙιαίΓδ ο' ηιγ 1ΐ6αά 1)6§αη Ιο ίαΐΐ ; Ι Λναβ 
ηου^ΐιΐ 1)υΙ δΐίΐη αηά 1)οη6. Τ1ΐ6Γ6'δ ηοΐ α ο1ιαι•ηΐ6Γ ίη 
ΐΗε Ιο\νη ίο \ν1ιοηι Ι ΐ'6δθΓΐ6ά ηοΐ, ηοΓ λνίΐοΐι'δ Ιιονβΐ 
Λν1ιίΐΙΐ6Γ Ι \ν6ηΙ ηοΐ ίοι* α δρείΐ. Βαί; Ί\να8 ηο 6α87 Ιΐιίη§ 
Ιο €υΓ6 α ηιαίαάγ Ιίΐ^ε Ιΐιαΐ, αηά ΐίηιβ δρεά οη αραο6. 
υ^ί, §οοά Μοοη, ιυΗβΓβ Ι ΙβανηΙ τη^ Ιονίη§. 

Αι ΙαδΙ Ι Ιοίά ηι^ Λνοπιαη α11 Ιΐΐ6 ΐΓαΙΙι. " Οο ϊο, 
ο^οοά ΤΗεδΙγΙίδ," οπβά Ι, " §ο ήηά πΐ6 8οηΐ6 τβηιβά^ 
ίοΓ α δθΓ6 άίδΙβηιρ6Γ. Τ1ΐ6 Μγηάίαη, αίαοΐί ! Η 6 
ρθ886886ί;1ι ΠΙΟ αΙΙο^βΙΙιβΓ. Οο Ιΐιοα, ρΓα^, αηά Λναΐοΐι 

"Οΐβαηβΐβ,": ρβΓΐΐ3.ρ8 ΙιβΓ βίβί^Γ. " ΟΑββΐάοη^ " : ίΐιβ 

ΕνβΓΐ»8ΐίη§ ΟΓ Οο1(1βη-Τυ£ΐ;8. 

33 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤ8 

τήρησον ττοτΐ ταν Ύίμα^γητοιο τταΧαΙστραν 
τηνβΐ <γαρ ψοίττ}, τηνβΐ δε οί άΒν, καθησθαι. 

φράζβό μευ τον €ρωθ* οθβν ϊκετο, ττότνα ΧεΧάνα' 
κητΓβί κά νυν βόντα μάθτ]^ μόνον, ασυχ^α νευσον' 
κ€Ϊή> οτί Χίμαίθα τν καΧεΐ, καΐ νφα^εο ταΒβ.^ 
ως βφάμαν α δ' ηνθβ καΐ ά^α^γε τον Χιτταρό'χρων 
εΙς ε μα Βώματα Αελφιν €γώ δε νιν ώς ενόησα 
άρτι θύρας νττερ ονΒον άμειβόμενον ττοδι κούφω, — 

φράζεό μεν τον ερωθ* όθεν ϊκετο, ττότνα ΧέΧάνα — 
ττάσα μεν εψνχθην χιόνος ττΧέον, εκ 8ε μετώττω 
ΙΒρώς μεν κοχνΒεσκεν ϊσον νοτίαισυν εερσαις, 
ούΒέ τί φωνήσαί Βννάμαν, ούδ' οσσον εν νττνω 
κννζώνται φωνεΰντα φίΧαν ττοτΐ ματέρα τεκνα' 
άλλ' εττά^/ην Βα^ΰΒΰ καΧον χρόα ττάντοθεν ϊσα. 

φράζεό μεν τον ερωθ^ όθεν ϊκετο, ττότνα ΧεΧάνα. 
και μ εσιΒων ωστορ<^ος εττΐ χθονός όμματα ττάξας 
εζετ εττϊ κΧιντήρι καΐ εζόμενος φάτο μνθον 
' ηρά με Χιμαίθα τόσον εφθασας, οσσον ε<γώ θην 
ττράν Ίτοκα τον χαρίεντα τρέχων εφθασσα ΦίΧίνον, 
ες το τεόν καΧεσασα τόΒε στε'^ος η "με τταρεΐμεν. 

φράζεό μεν τον ερωθ' όθεν ϊκετο, ττότνα ^εΧάνα. 
ηνθον ^άρ κεν ε^ών, ναΙ τον ^Χνκνν ηνθον "Ερωτα 
ή τρίτος ήε τέταρτος εων φίΧος αντίκα ννκτός, 
μάΧα μεν εν κόΧττοισι Αιωννσοίο φνΧάσσων, 
κρατϊ δ' έχων Χενκαν, ΉρακΧεος ιερόν ερνος, 
ττάντοθε ττορφνρεαισι ττερί ζώστραισιν ελίκτάν. 

φράζεό μεν τον ερωθ" όθεν ϊκετο, ττότνα ΧεΧάνα. 34 ΤΗΕΟϋΚΙΤυ8 II, 97-123 

ίοΓ Ηίιη Ιίν ΤϊιπΗ^εΙυδ' λνι-εδίΗη^-ρΙαοβ : Ίίδ ΙΙιΐΐΗβΓ 
1ΐβ ΓθδΟΗδ, Ίίδ ΐ1ΐ6Γ6 1ΐ6 Ιογβδ ΛνβΠ Ιο δίΐ. 

ί,Ϊ8ί, §οοά Μοοη, ινίιβγβ Ι Ιβατηί ιηι^ Ιονίη§. 
"Αιιά \ν1ΐ6η δο 1)6 ίΐιου Ιίβ'δΙ δΠΓβ Ιιβ'δ αίοηβ, 
§ΐνβ Ιιίηι α ^βηΐΐε ηοά ο' ΐΐιβ Ιιεαά Άπά Βαγ δΐιηαβίΐΐίΐ 
\νου1(1 866 Ιιΐιη, Β,ηά \)γΊη§ Ιιίιη Ιιίΐΐιβι*." 8ο Μάάβη 
δΐιβ ΛνθπΙ 1ΐ6Γ Λνα^δ &ηά 1)Γου§1ι1; Ιιίιη Ιΐι&ΐ Λναδ δο 
δίεβίί Άηά ^Άγ Ιο ιηγ άννεΐΐίη^. Αηά ηο δοοηβι* 

\νΕ8 Ι ΛνίΙΓβ οί ΐΗβ Η^ΙΐΙ Γίΐΐΐ ο'β ίοοΐ; 3.0Γ083 ιη^ 

ΙΙΐΓβδΙιοΜ, — 

Σίίί, ξοοά Μοοη, ινίιβί'β Ι Ιβανηί τη^ Ιουΐη§ — 
Ιΐιαη Ι ΛνΘπΙ οοΐά ίΐδ ίοε ιη^ 1)0ί1}τ ονει^ αηά ΐΗβ δΛνεαΙ; 
(1ηρρ6(1 Ιίΐίβ άβΛνάΓορδ Γγοπι ηιγ 1)Γ0\ν ; αγβ, Η,ηά ίοι• 
δρβαΐίίη^ Ι οουΐά ηοΐ δο ηιυοίι αδ Ιΐΐ6 \ν1ιΐηιρ6Γ ο£ & 
οΐιίΐά ϊΙϊΆΪ οαΐΐδ οη'δ ιηοΙΙιβΓ ΐη Ιιίδ δίεβρ ; ίοΓ ηιγ 
ίΈϊΓ Ηβδίι \ν£ΐδ ^οηβ 3,11 δΐίίϊ" αηά δΐαΓίί Ιίΐιβ α ρυρρβί'δ. 

Σί&ί, §οοά Μοοη, τν/ιβνβ Ι Ιβανηί 7ηι/ ίονίη§. 
\νΐΐ6η Ηβ 1)6ΐΐ6ΐ(1 ηΐ6, ΙιβαιΊΐβδδ ηιαη ! Ηβ βχβά Ιιίδ 
Ι^ΕΖβ οη Ιΐΐ6 ^ΐΌυηά, δαί Ιιίηι υροη Ιΐιβ \>&ά, αηά 
δίΐΐίη^ Ιΐιυδ δραΐίο : '' \ν\^γ, δίηιαβίΐια, \ν1ΐ6η Ιΐιοα 
Ιίαά'δΙ ηΐ6 ΙιΐΐΗβΓ ίο ΐΐιίδ Ιΐιγ Γοοί, ηιαΓΓ^, ΐΐιοα άίάδί 
ηο £υΓί;1ΐ6Γ οαίΓυη ηι^ ΟΛνη οοηιίη^ ΐΐιαη Ι οηοβ 
ουίΓαη Ιΐΐ6 ργ^ϋγ γουη^ Ρΐιίΐίηπδ. 

ί,ί^ί, §οοά Μοοη, τνΗβΓβ Ι ΙβατηΙ ιηίΐ Ιονΐη§. 
" ΡοΓ Ι Ηαά €οηΐ6 οΓ ηΐ} δβΐί, 1)γ δλνεβΐ Ι^ονβ Ι Ιιαά, 
οί ηι^δβΐί ί1ΐ6 νβΓγ ίίΓδΙ: Ιιοπγ ο£ ηί^ΐιΐ, Λνίΐΐι οοηίΓαάβδ 
Ιλναίη 01" ηιΟΓβ, δοηΐ6 οί" Όίοη^δυβ' ο\νη αρρίβδ ίη χηγ 
ροοίίβΐ, αηά αΙ)ουί ηι^ 1)Γθ\ν ΐΐιβ Ιιοί}^ αδρβη δρΓί§ οί 
ΗβΓαοΙβδ Λνίΐΐι ξ&γ ριίΓρΙβ ΓίΙ)1)οη8 \νουηά ίη αηά οηΐ. 

Σΐ^ί, §οοά Μοοη, τνΙιβΓβ Ι Ιβανηί ηι^ Ιοιιίη§. 

**Ηβ8,Γί.1β88 ηΐίΐη " : ϊο 1)β1ιανβ 8ο αηά ίΐιβη άβββΗ ιηβ. 
•'ΡΙιίΙΐαιιβ" : οί Οθ8, ΙιβΓθ βροΐίβη οί 8.8 α. ^ουίΐι; Ηβ \νοη άΧ 
ΟΙ^ιηρΪΛ ΐη 264 αηά 260. 

35 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ,ΐα ΡΟΕΤδ 

καί κ €1 μΑν μ! εΒβχεσθβ, τα δ' ης φίΧα' και ^αρ 

βλαφρος 
καί κα\6<ί ττάντβσσι μ€τ ήϊθβοισί καΧβνμαί, 
εΰαΒέ^ τ βί μώνον το κάΧον στόμα τβΰ'ζ εφίλησα' 
ει δ* άΧλα μ ώθβΐτβ καϊ α θύρα ύγβτο μογΧω, 
Ίτάντως κιί ττεΧέκβί^; καϊ λα/χτταδβΫ ηνθον εφ> νμεας. 
φράζεό μεν τον ερωθ^ όθεν ϊκετο, ττότνα ΧεΧάνα. 
νυν δε χάριν μβν εφαν τά ΚνττριΒί ττράτον οφειΧαν, 
καϊ μετά ταν ΚντΓριν τυ με Βευτερα εκ ττνρος εϊΧεν 
ώ ηύναι εσκαΧεσασα τεον ποτι τοΰτο μεΧαθρον 
αντως ήμίφΧεκτον "Έίρως δ' άρα και ΑιτταραΙω 
τΓοΧΧάκις Άφαίστοω σεΧας φΧο^ερώτερον αϊθει — 
φράζεό μεν τον ερωθ^ όθεν ϊκετο, ττότνα ΧεΧάνα — 
σνν Βε κακαΐς μανίαις και τταρθένον εκ θαΧάμοιο 
καϊ ννμφαν εσόβησ ^ ετι Βέμνια θερμά Χιττοΐσαν 
άνερος.* ώς δ μεν είττεν εγώ δε οι ά ταχνττειθης 
χβιροζ εφαψαμενα μαΧακών εκΧιν βττΐ Χεκτρων 
καϊ ταχύ χρως εττΐ χρο>τΙ ττεπαίνετο, και τά 

ττρόσωττα 
θερμότερα ης ή ττρόσθε, καϊ εψιθνρίσΒομες άΒύ. 
ώς καί^ τοι μη μακρά φίΧα θρνΧεοιμι ΧεΧάνα, 
επράχθη τά με'^ιστα, και ες ττόθον ηνθομες άμφω. 
κοντέ τι τήνο9 εμίν εττεμεμψατο μέσφα τ6 γ' 

^χθές, 
οντ ε^ω αν τηνω. άλλ' ηνθε μοι ά τε ΦιΧιστας 
μάτηρ τάς άμας αύΧητρίΒος ά τε ΜεΧιξονς 
σάμερον, άνίκα ττέρ τε ττοτ ωρανόν ετραχον ϊττποι 
Άώ τάν ροΒότταχνν άττ* ^ίΐκεανοΐο φέροισαι, ^ €ΰαδ6 Ιί. δοΗιηίάΙ : ιη88 βδδον ^ (σόβησ' ^^,^ο1>8 {γοιπ 
δοΗοΙ., ο£. 13. 48 : ιη88 4<ρόβ'ησ' » καΐ ΥίχΙ ίΓοη V»*. 915 

ληά ΙιέιιΐΓ. 32. 16 : οΙΙιθγ ιηββ κά 

36 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ II, 124-148 

" Απα Ιιαβ ^6 Γ606ίν€ά ηιβ 8ο, ίΐ Ιιαά 1)66η ]ογ ; 
ίοΓ Ι Ιιανβ α ηαιηβ ε8 λνβΐΐ ίοΓ 1)θ&υ1;7 οί* βΐιαρβ ίΐ8 
8ρ6€(1 ο£ £οοΙ Λνίΐΐι αΐΐ Ιΐιο 1>αο1ΐ6ΐΓ7 ο' Ιΐιβ ΙοΛνη. 
;ιηά Ι 1ια(1 1)β6η οοηίβηΐ 8θ Ι Ιιαά οηΐγ Ιίίδδβά Ιΐιγ 
ρΓ6ΐ1:7 1ίρ8. Βιιΐ: αηά ίί γβ Ιιαά δβηΐ: ιηβ ραοΐίίη^ λνίΐΐι 
1)θ1ί αηά \)αγ, ΐΐιεη Ι λνΕίτ^ηΙ γ© αχ68 Άηά ΐοΓοΗβδ Υιαά 
οοιηε α^αΐηδΐ ^οιι. 

Σί^ί, §οοά Μοοη, τυΐιβνβ Ι Ιβατηί τηι^ Ιουίηξ. 

" ΒαΙ^ 866ΐη§ ΐΐιοιι ΙιαθδΙ δβηΐ ίοι* ιηβ, Ι νοννβά ιην 
ΐΐιαηΐίδ ίο ΐΚβ Ο^ρηαη ίίΓδΙ; — 1)υΐ αίΐθΐ• ΐΐιβ ΟγρΓίαη 
'Ιίδ Ιΐιοιι, ίη οαΐΐΐη^ ιηβ ίο ΐΐιίδ ΐ'οοί, δΛνβεΐ ιηαίά^ άΐάδΐ 
δπ&ΐοΐι Ιΐΐ6 ΙιΓίΐιιά Γγοπι α 1)υΓηΐη§ \\ί3Λ, \ν&δ &11 1)ΐιΐ 
άοηβ ; ίοΓ ί' ίαίίΐι, Οιιρίά'δ ΗαΓβ οίΐ \νί11 ουΐΙ)ΐ£ΐζ€ Ιΐΐ6 
Οοά ο' Γ,ίρβ,Γα Ιιϊηίδβΐί, — 

Σ.ί8ί, §οοά ΜοοΊΐ, ινίιβνβ Ι Ιβανηί ηιΐ) Ιονίη§ — 

"^^Απά Λνίΐΐι Ιΐΐ6 (ίϊΓ6 ίΐ'βηζγ οί Ιιίιη ίΐ'ίάϋ ίδ 
(Ιηνεη Γγοπι §γοοιή 6Γ6 Ιιίδ ιηίΐΓη£ΐ§Θ-1)6ά 136 οοΐά, 
ΐϊΐιιοΐι ιηοΓβ α ιηαίά ίτοιη Ιΐιβ 1)ο\ν6Γ ο£ ΗβΓ νΪΓ§ίηΐΐ;γ." 
δο 1ΐ6 βηάεά, ατιά Ι, Ιϊιάϊ \νίΐ8 δο εαδ^ Ιο Λνΐη, 
Ιοοίν Ιιίιη 1)^ ΐ1ΐ6 Ιιαικί αηά ηιαάβ Ιιΐιη ίο Ιίβ 3,1οη§ 
Ιΐΐ6 1)6(1. 8οοη ο1ΐ66ΐί υροη €ΐΐ66ΐ^ §Γ6\ν ηρ6, οαΓ 
ίαοβδ Λναχεά ΙιοΙΙβΓ, αηά Ιο ! δ\ν66ΐ ΛνΙιΐδρβΓδ ΛνβηΙ 
αηά 0&1116. Μγ ρΓαΐίη•^ δΐιαίΐ ηοΐ 1ί66ρ ΐ1ΐ66 Ιοο 
1οη§, §οοά Μοοη : 6ηου§1ι Ιΐιαΐ α11 Λνβ,δ άοηε, 6ηου§]ι 

Λαί 1)θΐ1ΐ (ΐ68ίΓ68 \ν6Γ6 δρβά. 

Αηά Ιίΐΐ Ίλναδ Ι^αΙ 76δΐ6ΐ•(1εΐ7, 1ιβ ίοίιηά ηενει* 
Λ ίαυίΐ ίη πΐ6 ηοΓ Ι ίη Ιιίηι. Βυΐ Ιο ! Ιο-άαγ, \ν1ΐ6η 
δΗβ ο' 1;1ΐ6 Κοδ6-ι•6(1 ΑΓΠΐδ 1)6§&η 1ι6γ δλνίίΐ; οΙιαΓίοΐ- 
ίη§ Γγοπι δ6α Ιο δ1ί;}Γ, οοπιβδ πιβ ΐ1ΐ6 πιοΐΙιβΓ οί 
Μβΐίχο αηά οί οαΓ οηοε Ηυΐε-^ίιΐ Ρΐιίΐίδία, αηά 

"Ι Ιιβ,νο α ηαιηβ": ί)α.& 8β1£-οοτηρ1ίιηβηί;8,Γ3? άθί/9,ίΐ8 ο£ 
ϋβΙρΙιΐΒ' βρββοΐι ίΐΓβ άαβ Ιο ϋιβ ΓβροΓίβΓ. "Οοά οί 

ΙίϊραΓΕ" : Ιΐιβ Ι<ϊρ3.Γίΐβαη Ιδία,ηάβ οοηΙ^αίη νο1οαηοβ8. "Οιιγ 
βη^θ-βίρΐ " : Ιΐιβ ^ΙγΙ \ν1ιο υββά ίο ρ1α7 ϊο Ιιίιη Λπά ιηβ ; ίΗβ 

37 ΤΗΕ ΒυΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

κβίττέ μοί άΧλα τ€ ττοΧλα καϊ ως άρα ΑεΧφίς βραται. 
κ€Ϊτ€ νιν αυτβ ^υναικο<; εχβί ττόθος βϊτβ καϊ άνΒρός, ΙδΟ 
ουκ €φατ άτρβκβς ϊΒμεν, άταρ τόσον ' αΙβν'Έρωτο'; 
άκράτω βττεχ^εΐτο καϊ €9 τέλος ωχετο φβνΎωρ, 
καϊ φάτο οι στβφάνοισί τα δώματα τηνα πυκαξείν.^^ 
ταντά μοί ά ξείνα μυθησατο, βστι δ' άλαθής. 
η ^άρ μοι καϊ τρΙς καϊ τβτράκις αΧλοκ έφοίτη, 
καϊ τταρ* βμίν βτίθευ ταν ΑωρίΒα ττοΧλάκις οΧτταν 
νυν δ€ ΒνωΒβκαταΐος'^ άφ' ώτ6 νιν ουΒβ ττοτβΐΒον. 
ηρ' ουκ αλΧο τι τβρττνον βχει, άμών Ββ ΧεΧασται ; 
νυν μαν τοις φίΧτροις καταθύσομαΐ' αΐ δ* βτι 
κά με'^ 
Χυπ^, ταν ^Α'ίΒαο ττύΧαν, ναΙ Μοίρας, άραξεί' 160 

τοίά οΐ €ν κίστα κακά φάρμακα φαμί φυΧάσσειν 
^Ασσυρίω, Βίσττοινα, τταρα ξβίνοίο μαθοΐσα. 
άΧΧά τύ μεν 'χαίροισα. ποτ ωκβανον τρίττβ ττώΧως, 
ιτότνί' βγω δ' οίσω τον βμον ττόθον ώσττερ ύττέσταν.^ 
χαίρε ΧεΧαναία Χιτταρόχροε, χαίρετε τώΧΧοι^ 
αστέρες εύκάΧοιο κατ άντυ'^α Νυκτός οτταΒοί. 

^ Ίτυκαξζ'ιν Ε : ηΊ88 ττυκάσδεν - δυωδ. λΥί! : 11183 Τ€ δαδ. 

3 κά μ€ ΑΗΓβπΗ : ηΐ88 κημί ^ Οί. Οι. Ιίβυ. 1911, ρ. 68 
^ τώλλοί Ε : ηΐδ8 δ' (οι• κ) άλλο» 3» ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ II, Ι49-Ι66 

ίϋΐιοη§ άΐνβΓδ οίΗβΓ ^:α11^ Λνοιιΐά Ιιανβ ηΐ6 1)6ΐίβνβ 
ΟεΙρΗίδ λν£ΐ8 ίη Ιονβ. Αηά δΐιβ Ι^ηβλν ηοΐ £ογ 8ϋΓβ, δο 
δΐιβ δίΐΐά, Λν1ΐ6ΐ1ΐ6Γ Ιΐιίδ η6\ν^ Ιονθ ΛνβΓβ ο£ ηιαίά ογ οί 
ηΐ8η, οηΐ7 " Ιιε Λναδ βνβΓ άήηΐίίη^ " (^ιιοΐΐι δΐιβ " ίο 
Ιΐιβ ηατηε οί Εονβ, αηά λνβηΐ οίΤ ίη ΙιαδΙβ αί ΐΗβ Ιαδΐ 
8Ηγί秕 Ιιΐδ Ιονθ-^αιΊ&ηάδ \ν6Γβ £ογ δυοίι-απά-δηοΐι ά 
Ιιοιίδβ." δο Γαη ηιγ ^οδδίρ'δ δΐΟΓ}^, αηά δαΓβ 'ΐίδ ΐΓαβ ; 
ίοΐ' ηΙι ! ΐΐιοιι^ΐι ΐΐιηβ Λναδ, ί' ίΕίΙΙι, \ν1ΐ6η 1ΐ6 Λνουΐά 
οοηιο ΙΙΐΓΪοβ αηά ίουΓ Ιΐιηβδ α ά&γ, αηά οίΐεη Ιβίΐ Ηίδ 
Οοη&η Ηαδίν Λνίΐΐι πιε Ιο ίεΐοΐι ίΐ§Ηίιι, ηο\ν 'Ιΐδ ΐΛνεΙνβ 
ίΐπγδ δίηοβ Ι δο πιιιοΐι 8δ δβί; βγεδ υροη Ηίηι. Ι Β,τη 
ίοΓ^Όΐ:^ ίοΓ δυΓ6 ; Ιιΐδ ^ο^ άοΐΐι Ιίβ ο11ΐ€Γ\ν3.γδ. 

Το-ιιΐ^1ιΐ Ιΐΐ6δβ ιηγ βΓβ-ρΙιΐΙΐΓβδ δΐιαίΐ Ιαγ ά δρβΠ υροη 
Ηΐιη ; 1)υΙ; ί£ δο 1)β ΐΐιεν ηιαί^β ηοί αη βηά οί" τηγ ΐΓουΜβ, 
ΐΗεη, δο Ιιείρ ηιβ Ραΐβ, Ιίβ δΐΐίΐΐΐ 1)6 ίοιιηίΐ 1ίηοο1ίί秕 
;ιΙ ΐΗε ^αΐβ ο£ Οβαΐΐι ; ίοΓ Ι ΐβΐΐ Ιΐιεβ, ^Ξ^οοά ΜίδίΓβδδ, 
1 ίιανε ίη πι}- ρι•6δδ ηιεάΐοίηεδ ενίΐ εηοα^Ιι, Ιΐιαΐ οηβ 
οαΐ οί ΑδδγΓίίΐ ΐοΐά ηΐ6 οί. δο ίαΐ'β ΐ1ΐ€6 λνβΐΐ^ ^ν&Άΐ 
Ι^Άάγ ; Ιο Οοεαη \νΐΐ}ι ΐΐι^ ίβαηι. Αηά Ι, Ι \νΐ11 1)β£ΐΓ 
ηιν ϊονε £18 Ι^βδΙ Ι ιη&γ. Ρ&ΓβλνεΙΙ δ\ν6βΙ Ι^αάγ ο ίΐιβ 
δΐιίηίη^ Ραοε, αηά &11 ^6 δίπη-^ ίο11ο\ν6Γ8 ίη ΐίιβ ίΓαίη 
οί (ΐΓθ\ν δγ Νί^ΙιΙ, ίαΓ6Λν6ΐ1, ίαΓβλνεΙΙ. 

8£ΐηιβ 18 δϋΐΐ θΐηρίογβά 1>γ ϋβΙρΗί», αηά ϋ Ϊ8 ί1ΐΓοα§1ι ΙιβΓ 
ιτιο1}ΗβΓ ίΐιβί δΐηηαβϋια Ιβ&Γπβ ί\ι&ί Ιίβ Ιονβδ αηοϋιβί', & δβοοηά 
(Ιαιι^ΗίβΓ οί ίΐιβ βαιηβ λνοηιαη 1)βϊη^ οηβ οί δίιηαβίίΐια'δ 
ββΓνίη^-ηιαϊάβ. "Αβδγηα": ίΐιβ Ιαηα οί ηια§ϊο ΙιβΛδ. 39 ί III.— ΪΗΕ δΕΚΕΝΑΟΕ 

Τη Ε ροβί αρρβαΊ'β ίο ρβνεοηαίβ α Ί^οηη^ ^οαίΠετά, τνΗο 
αββτ βυβ Ιϊηβε άβάίααίοτι^ Ιο α β'ϊβηά ινΚοιη Ηβ οαΙΙβ 
Τίί^ηιβ, 86Γ6ηαά68 Μβ 'ηιί8ίτ688 Αίηα7Ί^ΙΙί8. ΤΙιβ ροβηι 
18 α τηοηοΙο§η€, διιέ, Ιίΐίβ II, ρν686Γν€8 ίΐιβ άίαΙο§η6-/οηη 
ο/ ΐΗβ τηΰηβ ό?/ 7η6αη8 ο/' α άηηώ οΗαναοΙβΐ'. ΤΗβ 
αρρβαί Ιο ΑιηαϊΊ/ίίζ8 νια^ Ββ τβ^ανάβά α8 οοη8ί8ίίη§ ο/ 
ΐΗνββ ραΗ8 βαοΗ 6ηάίη§ τνϋΗ ίΚβ ο^^βκ ο/ α §ίβ — αρρΐ68, 
ξατίαηά, §οαί — αηά α /οηΗΗ ραΗ €οηίαίηίη§ α Ιον6-8οη§ 
ο/' /οητ 8ίαηζα8. ΤΙιβ τβάίβτ ινοηΐά άον6ίΐ688 τηαΐίβ α 
8ΐί§Ηί ραΐί86 ίο Ίϊΐατίί ίΐιβ 7'€/6ϋίΐοη ο/ εαοΗ ξίβ, αηά ίΗβ 
βιίίητβ ο/ ΐΗβ 8οη§ δββονβ ΐΗβ τεηβτναί ο/ ΐΗβ οττΐ) ο/' 
ά68ραΐτ. 41 III.— ΚΩΜΟΧ 

Κωμάσ^ω ττοτΐ ταν ^Αμαρν\\ί8α, ταΐ Βε μοί αΐ'γβ^; 
βόσκονται κατ ορός, καΧ 6 Ύίτνρος αντάς βλαννει. 
Ύίτυρ €μΙν το καλόν ΤΓβφιΧημενε, βόσκε τας αΐ^ας, 
καΐ ΤΓΟτΙ ταν κράναν αηε Ύίτνρε, καΐ τον ενόρχαν, 
τον Αιβνκον κνάκωνα, φυΚάσσεο μη τυ κορύψτ], 

ω χαρίεσσ^ ^ΑμαρνΧλί, τι μ* ούκετι τούτο κατ 
άντρον 
τταρκύπτοίσα καΧεΙς; τον ερωτνΧον ηρά με μισείς; 
ηρά γε τοι σιμός καταφαίνομαι ε'γ'γνθεν ήμεν, 
ννμφα, κ αϊ ττρο'γενειος; άττά^ξασθαί με ττοησεΐς. 
ηνίΒε τοι Βεκα μαΚα φέρω. τηνωθε καθεΐΧον, 10 

ώ μ εκεΧεν καθεΧεΐν τύ' καΐ αΰριον άλλα τοι οίσω 

θάσαι μάν θνμαΧ^ες εμίν αχο^. αϊθε <γενοίμαν 
α βομβενσα μεΚισσα καΐ ες τεον άντρον ίκοίμαν 
τον κισσον ΒιαΒυς και ταν τττβριν, α τν ττυκάσΒεις. 
νυν ε^^νων τον 'Έ/^ωτα* βαρύς θεός• ηρα Χεαίνας 
μαζον εθηΧαξε ^, Βρνμω τε νιν ετραφε μάτηρ' 
ώς^ με κατασμύχων και ες οστιον άχρις Ιάτττει. 
ω το καΧον ττοθορωσα, το τταν Χίθος• ώ κυάνοφρυ 
νύμφα, ττρόστΓτυξαί με τον αΙττόΧον, ως τυ φιΧησω. 
εστί καΐ εν κενεοΐσι φιΧημασιν άΒεα τερψις. 20 

τόι^ στεφανον τΐΧαί με κατ αυτίκα Χειττα ττοησεΐς, 
τον τοι ε^γων ΆμαρυΧΧΐ φίΧα κίσσοιο φυΧάσσω 
άμττΧέξας καΧύκεσσι καΐ εύόΒμοισι σεΧίνοις. 
1 4θ•{ι\αξ« 8ίο\)&β\ΐΒ : ιηββ -α^« > ΰ; Ε οί. 26. 53 : πΐΒθ 5$ 

42 III.— ΤΗΕ δΕΚΕΝΑΟΕ 

Ι αο θ,-ϋοιίΓΐίη^ οι ΑιπαγγΙΥί^, αηά τηγ ^ο&ϊβ Ιΐιεν 
^ο 1)ΓθΛν8ίη§ οη &1οη§ ΐ1ΐ6 ΙιίΠ Λνίΐΐι Τί1ρ'α8 Ιο άηνβ 
ΐΗεπι οη. Μγ Λν6ΐ1-1)6ΐον6ά ΤίΙ^Γϋδ, ρτΆγ ίββά πίθ 
ΐϊΐ^ §οαί8 ; ρΐ'α^ Ιβαά ίΐιβιη Ιο ΛναΙθηη^, ^οοά ΤίΙ^Γαδ, 
Λπά 1)€λνίΐΓ6 ΟΓ ί1ΐ6 Ι^ποΙί^ο&Ι, ΐΐιβ γβΠοΛν 1(ΐΙ)^^αη 
νοιιάβΓ, λνίΐΐ 1)6 1)ΐι11ίη^ γου. 

ΒεαυΙίίυΙ Απ1£ι^^11^δ_, λνΐιγ ρεερ ^οα ηο ιηοΐ'β ίτοιη 
γουΓ €»ν6 αηά οεΙΙ ιηβ ίη? ΗαΙε ^οπ γουΓ δ^νεεί- 
Ηβ&Γΐ; ? Οαη ΐί \)β β. ηεαΓ νίβΛν Ηαΐΐι δΗοΛνη Ιιΐιη δηαΐ)- 
ηοδβά, Νγηιρίι, απά ον6Γ-1)6ΗΓ(ΐ6(1 ? Ι (Ιαΐ'β δΛνβΕΓ 
γου'Π 1>β ΐ1ΐ6 άβαΐΐι οί' ηΐ6. δεβ, ΙιβΓβ Ιιανο Ι 1>Γου§1ι1: 
νου Η&ΐί Ά δοοΓβ οί' »ρρΐ€δ ρΐαοΐίβά ^οηάβΓ Λν1ΐ6Γ€ }^οιι 
1)αά6 ηιβ ρΐαοΐί Ιΐιβιη, Επά Ιο-ιηοΓΓΟΛν Γ11 1)Γίη§ ^οιι 
.18 ηΐίΐηγ α^αίη. . . 

Γ,οοίί, ά\ι ! Ιοοίί ιιροη ιηε ; ιη^ Ιιβαι-ί; ίδ ΐοηι \νίί1ι 
ραίη. Ι Λνίδΐι Ι ΛνβΓβ ^οη Ιιιιΐϊΐηιίη^ 1)66 ίο 11ιγ6£1(1 
ιηγ λνα^ 11ΐΓου§1ι 1:1ΐ6 ίνγ αηά ΐ1ΐ6 ί^εηι γοιι άο ρήηΐί 
νοϋΓ οανβ Λνΐΐΐιαΐ Άηά βηΐ6Γ ίη ! Ο ηο\ν' Ιίηολν Ι Λνεΐΐ 
Λνΐιαΐ Ι.ον6 18. 'Τίδ » €Γυ6ΐ §0(1. Ι Λν»η*£ΐηΐ ^οπ α 
8ΐΐ6-1ΐοη'8 άιι§8 ΐΐ λναδ 1ΐ6 δαο1ί6(1 αηά ίη α ίοΓβδΙ 

Λναδ Υ^ΆΥ^ά, 80 άοΐΐΐ 1ΐ6 8ΐθΛ\'-1)11Γη ηιβ, Β.γ€^, ρί6Γ06 ηΐ6 

ίο Ιΐΐ6 ν6Γ7 1>οη6. ο Νγηιρίι οί' Ιΐΐ6 ρΓβΙΙ^ §1&ηοβ, 
Ιίυί; ά\\ δίοηβ ; Ο ΝγηιρΚ οί' ίΐιβ άαιΊί ά&ΐ'ΐί β^βΙ^ΓΟλν, 
οοηΐ6 οΐαδρ Ιΐιγ §ο&11ι6Γ(Ι ίΗαΐ ΐδ δο ίαίη ίο 1)6 1ίίδδίη§ 
ί:1ΐ66. Ε'βη ίη αη 6ηιρΐ^ Ιίίδδ ΐΙιβΓβ'δ & δΛν66ΐ; άβΙί^Μ. 
ΥοαΊΙ ιηαΐίβ ηΐ6 ΐ6αΓ ίη ρί606δ Ιΐιβ ίν}Γ-\νΓ6&ΙΙι Ι 1ιαν6 
ίοΓ ^011, οΙβΗΓ ΑηιαΓ^ΙΙίδ ; ο£ τοδβΐίαάδ Ιλνίηεά ίί ίδ, 
Ληά ο£ {γ&^τ&ηϊ ραΓδΙε^ ΙβΛνβδ. . • 

43 ΤΗΕ ΒυΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

ωμ,οί €^ών, τι ττάθω, τι 6 Βύσσοος ; ονχ νττα- 
κονβις. 
ταν βαίταν άττοΒνς εΙς κύματα τηνώ αλεϋμαί, 
ωτΓβρ τώς θνννως σκοττιάζεται "Ολττίς ο ^γρητβνς' 
καϊκα μη ^ττοθάνω, το γε μαν τεον άδύ τίτυκταυ. 
€^νων ττράν, ο κ εμβΰ μβμναμβνω, βΐ φιΧ€€ί<; με, 
ούδε το τηΧβφίλον ττοτεμάξατο το ττΧατάγημα, 
αλλ* αντω^ άτταΧώ ττοτΐ ττάγ^βος^ βξεμαράνθη* 30 

εΙτΓβ καΐ Α^ροίω ταΚαθεα κοσκιν6μαντί<;, 
α ττράν ΤΓΟίόΧο'^εΰσα τταραιβάτις, ώνεκ ε<γω μεν 
τίν ολθ9 ε^κειμαι, τύ 8έ μεν Χό^ον ούΒένα ττοίτ}. 
η μάν τοί Χενκαν ΒίΒνματόκον αΐηα φνΧάσσω, 
τάν με καΐ ά Μερμνωνος εριθακίς α μεΧανύχρω<ζ 
αΐτεΐ, κα\ Βωσώ οΐ, εττεί τύ μοί ενΒίαθρύττττ). 

αΧΧεται 6φθαΧμ6<; μεν 6 Βεξίός' ηρά γ' ΙΒησώ 
αύτάν; ασενμαί ττοτΐ ταν ττίτυν ώδ' άττοκΧινθείς' 
και κε μ ίσως ττοτίΒοί, εττεΙ ουκ άΒαμαντίνα εστίν 

ΊτΓίΓομενη^ οκα Βη ταν τταρθενον ηθεΧε ^άμαι, 40 
μά'}^ εν 'χερσίν εΧων Βρόμον άνυεν ά δ* Άταλαι/τα 
ώ9 ϊΒεν, ώς εμάνη, ώς ες βαθύν αΧατ έρωτα. * άτταλώ ΐΓΟτΙ ττάχ^οί, θ£. 12. 24 44 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ III, 24-42 

Αίαδ ίΐπίΐ \ν6ΐ1-{ΐ-(1ίΐ^ ! ννΐιαΐ'δ Ιο 1)6θοιη6 οί" ηΐ6 : 
Αγ 1116 ! γοα \\^ί11 ηοΐ αηδ\ν'6ΐ•. Γ11 άοίΐ ηΐ}^ ρΐαίά αηι] 
ί^Ό ίο Οΐρίδ' \νΕίο1ιίη^-ρ1αο6 ίοι• ΐιιηηίοδ αηά Ιε&ρ 
ίΓοιιι ίΐ ϊηΐο ΐΗβ Λνανβδ ; αηά ίί" Ι άίβ ηοΐ, '1\νΐ11 1)β 
ΙΙίΓου^Ιι ηο ίαυϋ οι γοηΐ'δ. Ι ίουηά ίΐ ουί ΐΌΐ1ΐ6Γ 
άαγ ; ηιγ Ιΐιοιι^ΐιΐδ \ν6ΐ•6 οί' ^οιι αηά \^^11^ΐ116^ οι• ηο 
νου Ιονβά 1116, αηά Λνΐιβη Ι ρ1έΐ)τ6ά δίαρ Ιο 866, ί1ΐ6 
1ον6-ίη-£ΐΐ3δ6η€6 ίΗαΙ δΐιοπίά 1ιαν6 δίαοί^: οη, δΐιηνβΐΐεά 
ιιρ ίΌΓΐΙίλνΐΐΙι α^αΐηδΐ Ιΐΐ6 δοίΐ οί ηιγ αιτη. Α§ιό60 
Ιοο, Ιΐΐ6 8ί6ν6-Λνϋ;ο1ι ΐΙίΕΐ \ν3,8 ουί Ιΐΐ6 ο1:1ΐ6Γ ά&γ 
α-8ίιηρ1ίη§ 1)681(16 ί1ΐ6 1ιαΓν6δ1:6Γ8, 8ΐΐ6 δρο1ί6 ιη6 ί;Γυ6 
Λν1ΐ6η δΙΐ6 δαΐά γοιι πΐΕά6 ιηβ ο£ ηοηβ Εοοοαηΐ, ΐΗου^Ιι 
Ι Λναδ α11 \νι•ίΐρ1: υρ ίη γου. Μαγτγ, α Λν1ιίί;6 ΐΛνίηη6Γ- 
ί^οαΐ 1ΐίΐν6 Ι Ιο §ίν6 νου, -ντίιΐοΐι ίΐιαΐ ιιυΙ-1)Γθ\νη 
1ίΙΐ;ΐ6 1ιαη(1ϊηίΐΐά6η οί' Μεηιιηοη'δ ίδ ίαίη Ιο ^61 οί ηιβ 
— αηά §6ΐ 1ΐ6Γ δ1ΐ6 δΐιαίΐ, δ66ΐη§ ^ου ο1ιοοδ6 ίο ρίαν 
1116 Ιΐΐ6 άαΐηΐ^ ΐ;1ΐ6Γ6ίη. . . 

Σ.Ο 11ΐ6Γ6 ! 3, ΐΛνίΐοΙι ο' ιη^ Γί^ΐιί 676. 81ιε11 ι 1)6 
δ66ίη^ 1ΐ6Γ ? Γ11 §0 ΐ6&η ηΐ6 α^αΐιΐδΐ ^οη ρίη6-ΐΓ66 
Λπά δίη§ ίΐ\ν1ιίΐ6. Ιΐ ιηαγ 1)6 δίΐ6Ί1 1οο1<: υροη ηΐ6 
Ιΐΐ6η, 1)6ίη§ δ1ι6'δ ηο Λνοιηαη οί αάαηι&ηΐ. 

(είη§ή \νΐΐ6η 8ο1ιθ6ΐιυδ' 1)Γί(ΐ6-Γαο6 Λν£ΐ8 1)6§υιι, 
Αρρΐ68 ίεΐΐ ίτοηι οη6 ΐΐιαΐ τυη ; 
δ1ΐ6 Ιοοίίδ, δΐιβ'δ ΙοδΙ, αηά Ιοδΐ άοΐΐι ΐ6αρ 
ΙηΙο 1ον6 80 άαΓίί: αηά (ΐ66ρ. " ΤΙίΓου^Ιι ηο ίαιύΐ ο£ ^όιιγβ" : ίΐιβ (ΪΓββΙί 18 " αϊ αηγ ταΐβ 
Η8 ίβ-Γ 3,8 γοα Άτβ οοποβπιβά ϋ 1ΐ8,8 {ί.β. ν^\\\ Ιιβ,νβ) 1)ββη άοιιβ 
8,8 γοη \νΪ8ΐιβά." '* Ιιονθ-ΐη-α1)8βιιοβ : & βονι^θΓ. Τΐιβ Ογθθ^ 
18 " δΐηο^ ηοί; οη αϊ ίΐιβ δίαρρΐη^-^αηιβ." " Α ίττϋοΐι ο' 
ιηγ τίφί βγβ" : & §οοοΙ οτηβη. " 8ο1ιθΘηη3Ί)ηάβ-Γ&θθ " : 
Ηΐρροιη6ηβ3 -ννοη ΑΙαΙαηί,β, ΐΗβ βββϊ-ίοοίβά άΛΐι§1ιί;βΓ ο£ 
8ο1ιοβηιΐ5 \)γ αανονίΐη^ αη αρρίβ ίη ίΥιβ γλοθ {ογ Ιιθγ Ιιαιιά : ίΐΐθ 45 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤ8 

τ αν αη^αν χώ μάνΊΐ^ αιτ ''Οθρυο<; αγε ΜεΧάμιτου^; 
€9 ΐΙνΧον α δβ ΙΑίαντο'ζ εν ά>^κοίναισίν €κΧίνθη 
μάτηρ α γαρίβσσα ττερίφρονο'ζ ^Αλφεσιβοίας. 
τ αν δε καΧαν Κ^υθερειαν εν ώρεσι μήΧα νο μένων 
ούχ οντω(;"Ω,Βωνί(; εττΐ ττΧεον ά^α^ε Χνσσας, 
ώστ ονΒε φθίμενόν νιν άτερ μαζοΐο τίθητι; 
ζαΧωτος μεν εμίν 6 τον άτροττον νττνον Ιαύων 
'ΈνΒνμίων, ζαΧώ Βε φίΧα ηύναι 'ϊασίωνα, 
ος τοσσην εκύρησεν, 6σ ου ττευσεΐσθε βεβαΧοι. 

αλγ€ω τάν κεφαΧάν, τϊν δ' ου μεΧει, ούκετ 
άείΒω, 
κεισεΰμαί Βε ττεσών, καΐ τοί Χύκοι ώδε μ εΒονται. 
α)9 μεΧν τοι ^Χυκύ τούτο κατά βρό-χθοιο γένοιτο. 46 ΤΗΕΟΟΕΙΤϋδ III, 43-54 

ννΐιεη Ιΐιο κββΓ ίη'8 1)ΐΌΐ;1ιβΐ''8 ηαιηβ 
λνίΐΐι 11ιο8€ Ιίίηβ Ιο Ρ7ΐα8 οίΐιηβ, 
Βία8 Ιο Ιΐΐ6 3θ)Γ-1)€(Ι Ιιίβδ 

\\'Ήβη06 δρΐίΐη^ Α1ρ]ΐ68ίΙ)€β Ιΐΐ6 Λ\ίδ6. 

\νΐΐ6η Α(Ιοηί8 ο'βι* ΐΗβ δΐιεερ 

Ιη Ιΐιε Ηίΐΐδ Ιιίδ Λναΐοΐι άίά Ινβερ, 

Τ1ΐ6 ί.ον6-Βίΐπΐ€ ρΐ'ονεά 80 \\4ΐά α ΛνοοβΓ, 

Ε'εη ΐη άεΗΐΙι δΐιε οΐΐρδ Ηιηι ίο Ιιβι•. 

Ο \νουΜ Ι Λν6Γ6 Εηά^ιηίοη 
ΤΙιαΙ δΐ66ρ8 Ιΐιβ υηοΐιαη^ίη^ 8ΐαηιΙ)6Γ οη, 
Ογ, Ιί^Άάγ, 1ίη6\ν Ιΐιγ ^&8^οη'δ ^Ιββ 
ννΐιίοΐι ρΓοί&ηβ €^β8 ηΐΒ,γ ηβνβΓ δββ ! . . . 

Μγ 1ΐ6α(1 αοΐιβδ δΟΓβ, 1)υί; Ίίδ ηου^Ηΐ Ιο νου. Γ11 
ΓηαΙίβ αη βηά, Εη^1 ΐΙίΓΟΛν ιώθ άοΛνη, Β,γ^, Άπά δίΐΓ ηοί 
ίί ί1ΐ6 \νθ1ν6δ άβνΟΙΙΓ 1116 — ί1ΐ6 Λνΐιϊοΐι Ι ρΓίΐγ 1)β ίΐδ 
δΛνββΙ ]ιοη6)^ ίη Ιΐΐ6 Ιΐιΐ'οαΐ Ιο γοιι. 

8ββΓ ΜβΙαίΏρη» Βγ 1)Γίη§ίη§ ίο ϋιβ 1ίίη§ ο£ Ργ1α8 Ιΐιβ οχβη ο£ 
Ιρ1ιίο1υ8 Μτοη ΐΗβ ^ίη§'8 (Ιαυ^ΙιΐβΓ Ρθγο ίοΓ 1ιΪ8 1)Γθ1}1ιβΓ Βίβ,β : 
ίΐΗΙιοιι^Η 1ιβ Λναβ δίβ,ίη 1οη§ α§ο, ΑρΙίΓΟοΙϋβ ΟγΐΙιβΓβα Ιονββ 
ΙΐθΓ Α(ίοηΪ8 80 άββ,Γΐγ Ιΐιαί δΐιβ 81/ϊΙΙ οίαβρβ Ιιΐηι — ο,ί Ιΐιβ Αάοηί8 
ίββϋναί — ίο ΙιβΓ ΙϊΓβαβΙ: : Εηάγιτιϊοη λναβ Ιονβά \)γ ϋιβ Λίοοη, 
αηά ^»8^οη — αβ ίη Ιΐιβ Εΐβαβΐηίαη ιη}'8ΐβη*β8 — \}γ Ώβτηβίβν. 47 ΐν.—ΤΗΕ ΗΕΚ08ΜΕΝ 

Α οοΝΥΕΚβΑΤίοΝ ίβίίνββιι α §οαϋΐ€?•(1 ηωηβά ΒαίΙηε αηά 
ΗΪ8 {βΐίοτν §ϋαί/ΐ6ίά €οΐΊ/άθ7ΐ, ινίιο «,ν ανύη^ υχΐιβνά ίη 
ρίαϋβ ο/' α ϋβΗαίη Αβ^οη ινίιο 1ια8 1)6€η ρβΓΞηαάεά ό^ οηα 
ΜΐΙοη χυη ο/' Σ,αΊηρήαάαβ ίο §ο αηά ϋοηψβίβ ίη α Ι)οχίη§- 
ηιαίοΗ αϊ Οίρηρία. €οτι/άοη8 ΐ67}ψοταΐΊ^ νΐΕβ ίη ταηΗ 
ί^ΐνβχ οοοαήοη β)τ εοτηβ β'ίβηάΐι^ δαηίβτ — τνΜοΗ ίΗβ 
ΗβηΙβηίίοη^ ^^6ιίο^ν άθ68 ηοί αίτνατ^ε ηηάβτΒίαηά — ναήβά 
ιν'ιΐΚ 1)ϊΙί€Τ νβ/βΓβηϋβ^ ίο Μίίοηβ Ηανίη^ ^ηρρίαιιίεά ΒαίΙηβ 
ίη ίΗϋ /ανοηΓ8 ο/' Αηιαη^ΙΙίβ. ΤΗβ νβ/ενοιαβ ίο ΟΙαηοβ 
Α'χβ8 ίΗβ ΪΏΐαφιατί^ άαίβ α8 ϋοηίβτηροτατι^ ιυίίΗ Τ1ΐ60ΰήίη8. 
ΤΜ8 18 ηοί ίΗβ §7•6αί Μίίοη, Βιιί αβ€ίίίίοιΐ8 8ίνοη§ ίηαη ο/ 
ΐΗβ 8α?η6 ίοη)η οαΐίβά, 8ηίία})1ίΐ βηοηφ, })ΐ^ Μ8 ?ιαηΐ6.^ ΤΗβ 
ροβηι, Ιί/ΰβ αΙΙ ίΗβ οίΗβν ^βηηΐηβ 8Η6ρΗβνά-ιηΪ7ηβ8, €οηίαΪ7ΐ8 
α 8οη§. Ζαα7/ηίΗη8 18 8ίίΙί βαΙΙβά ίΗβ βθ7νβι- ο/* ίΗβ Σβυαηί. 
ΤΗβ 8€βηβ 18 ηβατ Ονοίοηα ίη 8οηίΗβνη ΙίαΙτ/. 

^ Τΐιβ ΐάβηϋβοαίίοη ο£ Μΐΐοη -ννίΐ:]! Ιΐιβ §ιβί3,ί αΐΗΙβίβ ίδ 
ίηοοΓΓβοί,. ΤΗβ §Γ6αί/ Μϊΐοη ϋοαηβΐιοίΐ β.Ο. 510; ύχ& 
Βοΐιοΐΐαβί, Ιίπολνβ οί ηο δΐιοΐι ίβαίδ ϊη οοηηβχΐοη \νϋΙι Ηίηι ; αηά 
Ιΐ)6 ίβαίβ αβΟΓίΙΰβά ίο Ηιηι Ι)^ αηΙΙιοΓβ 8,ρ. Αϋιοη. 10. 412 β, £, 
αΓΘ \ίγ ηο ϋίΘαηβ ϊάβηϋοειΐ Λ^ήίΐι ί1ιβ8β. 49 ΙΥ.—ΝΟΜΕΙΧ ΒΑΤΤ02 

ΡΑττέ μοί ώ ΚορνΒων, τίνο<; αΐ βόβ^; ηραΦίΧωνΒα; 

ΚΟΡΤΔΠΝ 

ουκ, άλλ' Αϊ^ωνο<;' βόσκειν δε μοι αύτας 'έ^ωκεν. 

ΒΑΤΤ02 

η ττά ψβ κρνβΒαν τα ττοθβσττερα ττάσας άμελ^γεις; 

ΚΟΡΤΔΠΝ 

αλΧ' ο αγέρων νφίητί τα μοσ^ία κήμ€ φνΧάσσβί. 
ΒΑΤΤ02 

αύτ6<ζ δ' €9 τίν άφαντος ό βουκόΧο^ Φχ'^'^^ %ώραι/; 

ΚΟΡΤΔΠΝ 

ουκ άκουσα^;; αηων νιν Ιττ 'Αλφβορ φχ^το Μνλων. 
ΒΑΤΤ02 

καΐ ττόκα τήνος βΧαιον βττ' οφθαΧμοΙσιν οττώττβι; 

ΚΟΡΤΔΠΝ 

φ αντί, νιν 'ϊΙρακΧηί βίην καϊ κάρτο<; βρίσΒβιν. 

ΒΑΤΤ02 
κήμ' βφαθ' α μάτηρ ΤίοΧυΒβύκεο^ζ ημεν άμείνω. 5ο ΐν.— ΤΗΕ ΗΕΚϋδΜΕΝ 

ΒΑΤτυδ (Ϊ7ΐ α Βαηίεήη^ ίυηβ) 
Ννΐι&Ι;, ΟοΓ^άοη ηΐίΐη ; Λνΐιοδβ ηιαγ νοοΓ οοΛνδ 1)6 ? 
ΡΙιίΙοηάαδ'δ ? 

€011ΥΙ)0Ν 

Ναγ, Αβ^οη'δ ; 1ιβ ΙιηϊΙι ^ίνβη ηιβ ΐΗβ ίββίΐίη^ οί" 
ΐΗειη ίη Ιιίδ 8ΐθΕ(3. 

ΒΑΤΤυβ 

Αηά Ι δυρρο86, οοιηβ βνβηΐη^, )?οπ ^ίνβ Ιΐιβιη αΐΐ 
Η ιηί11ίίη§ Ηυ§§6Γ-ιηπ§§6Γ ? 

ΟΟΚΥΟΟΝ 

ΝοΙ 8θ ; Ιΐΐ6 οΙά ηιαδΙβΓ δοβδ ιιιβ Ιο Ιΐιαΐ ; Ιιβ ρυίδ 
ΐΐιβ οίΐΐνεδ Ιο δυοίί, Ιιίιπδβΐί*. 

ΒΑΤΤυβ 

ΒυΙ Λν1ιϋ1ΐ6ΐ• δο ί&Γ λναδ ΙΙιβίΓ ΟΛνη ρΓορβΓ ΙιβΓοΙδ- 
ηΐίΐη ^οηβ ? 

αοΗΥηοΝ 

Βίά γοιι πενβΓ ΙιβαΓ ? Μίΐοη οαιτίβά Ιιίηι οίΤ \νίΐ;1ι 
Ιιΐηι ίο ίΐιε Αίρΐιβυδ. 

ΒΑΤΤϋδ 

Λ^οτά ! \\'^1ιβη Ηαά Ιΐιβ Ιίΐίβδ οί* Ιιίηι ενθί* δο ηιιιοΐι 
αδ δ6ΐ βγβδ υροη α Η&δΐί οί οϋ ? 

εοιίΥΟΟΝ {86ηί6ηαοη8ΐί/) 
Μ 6η 83,}^ 1ΐθ Γϊναΐδ ΗβΓαοΙβδ ίη ηιί^ίιΐ. 

ΒΑΤΤυδ (ί>€0^71§) 

Αηά πιαπηηγ δ&γδ Γηι &ηοΐ1ΐ6Γ Ροΐ^άβαοβδ. 

*' Ηι駧βΓ-ιηυ§^βΓ ": οη ΐΗβ βΐ^τ. *' 011 ": ηββά ΐ3ν 8,ΐ.1ι1βίβ8 
αροη ΙΚβΐΓ 1)θ(ϋβ8. 

Ε 2 ΤΗΕ ΒϋΟΟΣΙΟ ΡΟΕΤ8 

ΚΟΡΤΔΠΝ 

κφχβτ €γων σκαττάναν τ€ καΐ βϊκατι τουτόθβ μηΧα, 10 

ΒΑΤΤ02 
ττείσαι κα^ Μίλων καϊ τώς Χύκο^ αντίκα Χυσσην. 

ΚΟΡΤΔΠΝ 

τα\ ΒαμάΧαι δ' αντον μνκώμβναί αϊΒε ιτοθευνη. 

ΒΑΤΤ05 

ΒβίΧαΐαί 'γ αύται, τον βονκόΧον ώς κακόν βνρον. 

ΚΟΡΤΔΩΝ 

η μάν ΒβίΧαΐαυ 'γβ, καϊ ουκίτι Χωντι νβμεσθαι. 

ΒΑΤΤ02 
τήνα<ζ μβν Βη τοι τάς ττόρτως αύτα ΧίΧείττταί 
τωστια. μη ιτρωκα^ σιτίζεται ωσττβρ 6 τβττιξ; 

ΚΟΡΤΔΠΝ 

ου Ααν, αλλ* οκα μεν νιν εττ* Αίσάροιο νομεύω 
καϊ μαΧακώ 'χόρτοιο καΧαν κώμυθα ΒίΒωμι, 
άΧΧοκα δε σκαίρει το βαθύσκιον άμφΐ Αάτνμνον. 

ΒΑΤΤ02 

λ€7ΓΤ09 μαν χω ταύρος 6 ττυρρίχος. αϊθε 

Χάγριεν 2υ 

^ κα ΑΙΐΓβηδ : ηΐ88 κ^, τοι, τι 52 ΤΗΕΟαΚΙΤϋδ IV, Ι0-20 

αοκγοοΝ 
νν^εΐΐ^ 1ΐ6 Ιοοίί α δοοΓβ οί* δΐιββρ αηά α δρ&άβ Λνίΐΐι 
Ηΐηι, Λνΐιεη 1ΐ6 ΛνεηΙ. 

ΒΑΤτυδ (ίΐήΐΗ α τηοηιβηίανι/ Κΐίβνηββε) 
Α\\, ίΗ&Ι Μίΐοη ! Ιιε'ΐά ρβΓδυαάβ α λνοΐί" Ιο τυπ ηιαθ 
£θΓ ΐ1ΐ€ αδίίίη^. 

ΟΟΙΙΥΟΟΝ 

Αηά Ιιίδ ΙιοΐίβΓδ ιηίδδ Ιιΐιη δΟΓβ ; ΗαΓίί Ιο ΐΐιείι- 
1ο\νίη§. 

ΒΛΤτυδ (τ68η7ηίη§ Με ΒαηΙβΓ) 

Αγβ ; 'ίΛνΒ,δ ϋπ ί11 άΆγ ΐοτ ΐΐιβ Ιίΐηβ ; ΙιΟΛν 80γγ ^ α 
ΗβΓίΙδπιαη ίΐ ΐ3Γθΐι§1ιΙ ΐΐιβιη ! 

ΓοκγοοΝ (πιτ8ΐιηά6Γ8ία7ΐάίη^ 
Μαιτγ, αη ΐ11 άαγ ίΐ Λναδ, αηά ΐΚβ^ &γ6 οίΤ ΐΗβίΐ' 
ίββά ηο\ν. 

ΒΑΤΤυβ 

Ι^οοίί γοα ηο\ν, γοπάβι• 1)68,δΐ, δΐΐθ'δ ιιοϋ^ΐιΐ 1)αί δΐίίιι 
ίΐηά Ιιοηβ. Ρΐίΐ^, άοΐΗ δΗβ ίεβά οη άβνν^άΓορδ Ιίΐ^β 11ΐ6 

ΟΓίοΙίβΐ ? 

ΟΟΪΙΥΟΟΝ 

Ζ6113 ! ηο. ^Ιιχ, δοιηβΐίιηβδ Ι §γ&ζ6 Ιιβί' πΐοη^ 
ΐΗε Αεδαΐ'ϋδ αηά ^ίν6 Ιιβι* ίΐ 1)Γαν€ 1)ο1:Ιΐ6 οί' Ιΐιβ 
ΙεηάβΓβδΙ §ι•66η §Γ3δδ, αηά οΓίβηϋιηβδ Ιιβν ρΐα^- 
^ΐΌΐιηά'δ ίη Ιΐΐ6 άεερ δΐιαάβ οί* ί,αίγηιηυδ. 

ΒΑΤΤϋδ 

Α^6, αηά Ιΐιε τεά-ροΠ 1)υ11, Ιιε'δ Ιβαη αδ οαπ 1)6. 
(ΙήϋβνΙίΐ α§αίΐΐ) Ι οηΐ^ \νου1ά Ιο Οοά, \ν1ΐ6η Ιΐιβί'β'δ α 

*'Α 8οοΓβ ο£ 8ΐΐθθρ•': Η.11ι1β1βί? λνΐιβη ΐΓαίηϊη^ £β(1 Ιαν^βΐ^ 
ηροη ιηβαΐ, αη(1 Ιίβρί ΐΗβηιββΙνββ ίιι οοηάϋίοη ΐίγ βΗονβΙΙϊη^ 
δβ,ηά. '*ΡβΓ8υ3,άβ β. \νο1{": ά. β. " 1ιθ Ι36§ιιί1βά Αβ§οη Ιο 

οοιηρβίβ &ί; 01}^ιηρΐα ί,1ιοιι§1ι Ηβ Ϊ8 1)αί; α ροοΓ Ιιαηά βΛ, βοχίη^ 
(οί. 1. 7) ίυβί 8.3 1ΐ6 ΐ3β8ΐιΐ1βο1 ΑηΐΛΓγΙΙίδ αλναγ ίΓΟίη ιηβ ί)1ιοη§1α 
δΐιβ ηβνβΓ Γβαΐΐγ Ιονβά Ηΐιη." 

53 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

τοί τω ΑαμττρίάΒα, τοί Βαμόται οκκα θνωντι 
τα 'ΐίρα, τοίόνΒβ' κακοχράσμων ^αρ 6 Βάμος. 

ΚΟΡΤΔΠΝ 

καί μαν 69 στομαλιμνον βλαννβται €? Τ€ τα 

Φνσκων ^, 
και ΤΓΟτΙ τον ^ηαοθον, οττα κάΧα ττάντα φνοντί, 
αΐ^ίττυρος καϊ κνύζα και βύώΒης μέλίτβία. 

ΒΑΤΤ02 

φβν φευ βασβύνταί και ταϊ /90€9 ω ταΚαν Αϊ^ων 
6^9 "Α'ίΒαν, οκα καϊ τυ κακάς ήράσσαο νίκας, 
'χα συριηζ βυρωτι τταΧυνεται, αν ιτοκ βττάξα. 

ΚΟΡΤΔΠΝ 

ου τηνα γ', ου Νυ/χφα9, €7Γ€^ τγοτΙ ΐΐΐσαν άφβρττων 
Βώρον βμίν νιν βΧβίττεν εγώ δε Τί9 είμϊ μελίκτάς, 
κ€υ μεν τα Τ\αύκα<ί ανακρούομαι, ευ δε τα ΤΙύρρω' 

Αίνέω τάν τε Κρότωνα καΧάν ττοΚιν άτε Ζά- 
κυνθον^ 
καϊ το ΤΓοταωον το Αακίνιον, αττερ 6 ττύκτα^ί 
Μιλωι/^ ο^Βώκοντα μόνος κατεΒαίσατο μάζας, 
τηνεΐ καϊ τον ταΰρον άττ ώρεος αγε ττιάζας 
τάς οττΧάς κηΒωκ ΆμαρυΧλίΒι, ταΙ δε γυναίκες 
μακρόν άνάϋσαν, γω βουκόΧος εξε^έλασσεν. 1 Φνσκων 80 Ραΐαί,. 330, οί. ΡΙιίΙοΙο^ηΗ, 1908, ρ. 466 : οίΙιβΓ 
ιη83 Φνσκω ^ καλέίν ττόλιν δτβ Ζάκυνθορ Ε, οί. 8> Ιιαοοηϊαη 

ίηδΟΓίρϋοη Ι. Α. 19 ταύτα &τ€ =: οΰτω5 ώ$, &τ\ά & πιοάβιη ϊοΙΙί- 
βα^ίη^, Τ] Ζάκυνθυ$, η Ζάκυνθο5, τι) &ι^θο$ τη5 Άνατο\η5 : ηΐ88 
«αλά ΊΓΟ\ΐ5 δτ€ (ΟΓ & τΐ) Ζάκννθοε ^ ΜίΚων Ν^ά^^(^^, αι. 1. ^ ; 

ιη88 8,11(1 8θ1ΐθ1. Αίγων 

54 ι ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ IV, 21-37 

53€πβθ6 Ιο ΗβΓίΙ ΐπ ϋΐ6ΪΓ ΛναΓοΙ, Ιΐΐ6 80η8 θ£ 

Ι,&ηΊρΐ'ίίκΐΗδ ηιί^ΐιΐ §6ΐ δαοΗ αηοΐΐιβι* &8 1ΐ6 : ΐΐιε}^ αΐ'β α 
ίουΐ ιηΐχεη 8θΓΐ, ίΗβγ ο' ΐΗαΙ Λναι-ά. 

ΟΟΗΥΟΟΝ 

Α11 ΐΗε δίΐηΐ6 Ιΐι»1; 1)ΐι1Γ8 άΓΪνβη ίο Ιίιβ δβ^-ΐπΐ^ε αηά 
ίΐιβ ΡΚ^δοίίΐη 1)θΓά6ΐ', αηά ϊο ΙΗ&Ι ^ίΐΓίΙβη ο£ ^οοά 
ΐΗίη^δ, §θΕΐ-ί1ο\ν6ΐ', ιηαΐΐβΐ, δννβεί οάοΓοπδ Ι^αΐδαιη, 
ίο \νϋ: ΝβΕβΐΙιυδ. 

ΒΑΤτυβ (3Ί/7ηραέ/ιί6Ίη§ α8 ιυίίΐι αηυΐΐιβί' ο/ ΜίΙοη8 νί€ΐίηΐ8) 
Ηβί^Ιιο, ροοΓ Αβ^οη ! Λ}^ νβι-γ Ιίίηβ πιαδί ηββάδ 
ιηβ6ΐ Ιΐιείΐ' (Ιβαΐΐι 1)60ίΐα86 Ιΐιοα αιΊ ^οηβ Η-ΛνΗοΓίη^ 
ίίΛβΓ ν£ΐίη§1οι•γ, αιιά Ιΐιβ Ιιεί'ίΐδίηαη'δ ρϊρβ Ιΐιοα οηοε 
(ΙιάδΙ ιηα1ν€ ΐΗ^δβΙί' ίδ &11 οηε ηιίΐίίβλν. 

ΟΟΚΥΟΟΝ 

Νίΐγ, 1>ν ΐΐΐθ Νγΐϊΐρΐΐδ, ηοΐ ίΐ. Ηβ Ιίβς^υβαΐΚβίΙ ϋ Ιο 
ηΐ6 \ν1ΐ6ΐι Ηβ δβΐ οαί ίοΓ Ρίδα. Ι ϊοο αιη δοιηβΐΐιίη^ ο£ 
3, ιηυδΐοΐαη. ΜαΛ γου, Γηι & άΒΐ)8ΐ6Γ 3,1 Οίαιιοό'δ 
δηαΐοΐιβδ αηά 11ιο86 ίΐϋΐΐβδ Ρ^πΊιυδ ιη£ΐ1ί68 : {ίίϊη^Ε) 

Ο ΟΐΌΐοη ΐδ α Ιίοηηγ Ιο\νη &8 Ζα€}Μΐί1ι Ηγ Ιΐΐ6 δβα, 
Αηά α Ιίοηηγ δί^ΐιΐ; οη ]ί6γ β&δίλνίίΓΓΙ 1ΐ6ί§1ιΙ ίδ Ιΐιβ 

£»η6 ο£ ί,ίΐοίηγ, 
ννΐΐ6ΐ•6 1)οχ6Γ Μίΐοη οηε ίιηε Γηονη ιηαίΐβ ί'ουΐ'δΟΟΓβ 
Ιοανβδ Ιιΐδ ηΐ6£ΐ1_, 

Αηά άο\νη Ιΐιβ ΗίΠ αηοΙΙιβΓ άαγ, 
\νΐήΐ6 Ιαδδβδ Ιιοΐΐβ,'ά \)γ Ιΐιε ν^Άγ, 
Το Αηιαί'γΐΐίδ, Ιαυ^ΐιΐη^ ^Άγ 
1,6(1 ΐ1ΐ6 ί)υ11 Ηγ Ιΐιβ Ιιββί. *' Μΐ§1ι1} §βί βηοΐι αηοίΙιβΓ ": ΙΗβ ^ΓβαίβΓ ραιΐ, οί β, βαοηβοβά 
Ληίιηαΐ νιτΑΒ βαΐβη \>γ ίΐιβ Ββ,ΟΓίβοβΓβ. " ΜηΙΙβΙ ": βοιηβΐίηιββ 
οαΐΐβά 'ββα1)αηβ.' 55 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤ8 

ΒΑΤΤ02 
ω 'χαρίβσσ ^ ΑμαρνΧλί, μάνας σεθεν ούδε θανοίσας 
\ασ€νμ€σθ'' όσον αΙ'γ6<; βμίν φίΧαί, οσσον άττβσβης. 
αίαΐ τω σκΧηρώ μάλα Βαίμονος, 09 με λελόγχε^. 40 

ΚΟΡΤΔΠΝ 

θαρσβΐν χρή φίΧε Βαττε• ταχ' αύρων έ'σσετ' 

άμανον. 
ε'λττίδες εν ζωοϊσιν, άνεΧτηστοί δε θανόντες, 
•χω Ζευί άΧΧοκα μεν ττεΧει αϊθριος, αΧΧοκα δ' νει. 

ΒΑΤΤ02 

θαρσεω. βάΧΧε κάτωθε, τα μοσγ^ία•^ τάς >γαρ 

ελαίας 
τον θαΧΧον τρώ^οντι τα Βνσσοα. 

ΚΟΡΤΔΠΝ 

σίτθ^ 6 ΑετταρΎος, 
σίτθ' ά Κνμαίθα ττοτΐ τον Χόφον. ουκ εσακούεις; 
ηξώ ναΙ τον Ήάνα κακόν τεΧος αντίκα Βωσών, 
ει μη άττει τοντώθεν. Ι'δ' αν ττάΧίν αδε ττοθερττει. 
είθ* ης μοι ροίκόν τι^ Χα^ωβοΧον, ως τν ττάταξα. 50 

ΒΑΤΤ02 

θάσαί μ ω Κ,ορνΒων ττοττώ Αως• ά >γαρ άκανθα 
αρμοί μ* ώδ' εττάταξ* νττο το σφυρόν. ως δε 

βαθεΐαί 
τάτρακτνΧΧίΒες εντί. κακώς α ττόρτις οΧοιτο- 
εΙς τανταν ετνττην γασμεύμενος. ηρά γε Χενσσεις; 

ΚΟΡΥΔΩΝ 

ναΧ ναι, τοις οννγεσσιν εγω τε νιν αδε καΐ αντά. 

^ ^άλλ€ κάτωθ€, τα μ. Ε, οί. βά\\' 4$ κόρακα^ : οϊΙΐΘΓβ βάΚΚ^ 
κάτωθ€ τά μ. ^ ^οικάν τι ΗβΓιηαηη : ηΐ88 (>. τί) οτ τυ 

56 ΤΗΕοοκιτυδ ιν, 38-55 

ΒΑΤτυβ (ηοΐ ρνοο/ αβαίπΜ ΐΗβ ία€ίΐ688 Γβ/βνβιιοβ ; 
αροβίτορΗϊβίιι^ 
Ο 1)€&υ1ίίιι1 ΑιηαΓ^ΙΙίδ, ΐΐιοπ^ΐι γο\ι 1)6 ά^Άά, Ι αιη 
ΐι-αε^ αηά Γ11 ηενεν ίοΓ^βΐ γοιι. ί/ίγ ρΓβΐΙγ ^οαΐδ ίΐΓβ 
(Ι^αι* Ιο ιηβ, 1)ΐιΙ άβΕΓ ηο Ιβδδ & ιηαίάβη Ιΐιαΐ ίδ ηο 
ιηοΓ6. Ο Λ\'6ΐ1-α-€ΐ3.}^ ΐΐιαΐ ναγ Ιιιοΐί ΙαΓηβά δο ΐ11 ! 

εοκγοοΝ 
δοΛ ^ου, ^οοά ΒαΐΙαδ ; 136 οοιηΓοΓίβά. Οοοά 1αο1< 
οοπιβδ \νΐΐ1ι ΕηοίΗβΓ ιηοΓη ; λνΐιΐΐβ ΙΙιβΓβ'δ Ιίί'β 1;1ΐ6Γβ'δ 
Ιιορε ; ταίπ οηο ά^γ, δΐιίηβ Ιΐιβ ηβχΐ. 

ΒΛΤτυδ 
ί.6ΐ 1)6 Ι Ίΐδ \ν6ΐ1. (οΗαη^πξ ΐΗβ ^ιιΒ^'βοί) ϋρ λνίΐΐι 
7ου, 76 οίΐΐνβδ ; ιιρ Ιΐΐ6 ΙιίΠ ! Τΐιβγ &Γ6 αϊ ΐΗο §Γ66η 
οί 1:1ιοδ6 ο1ίν6δ^ ίΐιε ν&Γΐ6ΐδ. 

ΟΟΚΥΟΟΝ 

Ηβ^ ιιρ, δηοΛνάΓορ ! Ιιβγ υρ, ΟοοάΙ)οά7 ! Ιο Ιΐΐ6 
Ηίΐΐ \νϊ' γ6 ! ΑγΙ ΐΗοη άβαίΡ 'Ρογ6 Ρλπ ΓΙΙ 
{)ΐ•6δ6ηίΐ7 οοιηβ Ιΐΐ66 αη 6νί1 6η(1 ί£ ΐΐιοιι δίαγ ΐΗβΓβ. 
Εοοίί 76 11ΐ6Γ6 ; Βαοΐί δ1ΐ6 οοιη6δ π^αΐη. \λΌυ](1 
11ΐ6Γ6 \ν6Γ6 1)αΙ 3, 1ιυΓΐ-1)Εΐ: ίη ιηγ Ιιαηά ! Ι Ιιαά Ηαά 
ίΐΐ: 11166. 

ΒΑΤΤυβ 

Ζ6υδ 8αν6 ΐ1ΐ66, ΟθΓ}Γ(1οη ; 866 Ιΐ6Γβ ! Ιΐ 1ια(1 αΐ 
ιη6 αδ ΐΗοιι δαΐάδΐ ΐ1ΐ6 ΛνοΓά, ΐΐιίδ ϊΗογπ, 1ι6ι•6 υηά6Γ 
πιν ίιη1^16. Αηά 1ιο\ν ά66ρ Ιΐΐ6 δρίηάΐ6-11ιθΓηδ §ο ! 
Α ρΐα^αβ ο' Ιΐι γ 1ΐ6ίί*6ΐ* ! Ιΐ: &11 ο&πΐ6 ο' ιηγ ^3,ρΐη§ 

3.ίΐ6Γ ίΐ6Γ. {ΟοΤϊ^άοη 007)168 ίο ΗβΙρ Μνί) ΟοδΙ δ6β 

Ιιίιη, \άΑ ? 

ΟΟΚΥΒΟΝ 

Α76, Άγ^, άάΑ Ηανβ §οΐ Ιιίιη 'ίλνίχΐ ιη^ ηαίΐδ ; αηά 

Ιο ! Η6Γ6 Κο 18. 57 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΒΑΤΤ05 

οσσίχον εστί το τύμμα καϊ αΧίκον άνΒρα δαμάζει, 

ΚΟΡΤΔΠΝ 

εΙς όρος οκχ^ βρττΎ)^, μη νήΧίττος 6ρχ€0 Βαττβ• 
βν ^αρ 6ρ€ΐ ράμνοί τβ και άστταλαθοί κομέονταί. 

ΒΑΤΤ02 

ε^ΤΓ* ά>γ€ μ ω ίίορνΒων, το 'γβρόρτιον ηρ' βτι μύΧΚβι 
τηναν τ αν κυάνοφρυν ερωτΙΒα, τας ττοκ βκνίσθη; 

ΚΟΡΤΔΠΝ 

ακμάν γ' ώ ^βίΚαΙα' ττρόαν γε μβρ αύτο•^ έττβνθων 60 
και ΤΓΟτϊ τα μάνΒρα κατελάμβαναν άμο<ζ ενηρ^εί, 

ΒΑΤΤ02 

εν γ' ώνθρωττε φιλοΐφα• τό τοί <^ενο<ζ'η Χατνρισκοις 
εηηνθεν η ΐΐάνεσσί κακοκνάμοίσιν ερίσΒει^, 58 ΤΗΕΟΟΙΙΙΤϋδ IV, 56-63 

ΒΑΤτυδ (ίη ηιοοΙί-Ηβνοίο Ηναίη) 
Ο \ν1ΐ£ΐΐ α Ιίΐΐΐβ Ιίηγ Λνοιιηά Ιο ονβΓΐη»8ΐβΓ δο 
ιπΐ^Μ^ α ηΐίΐη ! 

ουκγοοΝ (^ροί7ΐΗ?ι§ ίΚβ ιηοναΓ) 
ΪΚοιι 8ΐιοιι1(1'8ί ριιΐ οη ΐΗγ δΐιοεδ \ν1ΐ6η ΐΗοα §0€8ΐ: 
ΐηΐο Ιίιβ ΙιίΠδ, Βαίΐιΐδ ; 'ΐίδ υάυ^ §ΐΌυηά ίοΓ ΙΙιοΓΠδ αηά 
ί^οΓδο, ί1ΐ6 Ηϋΐδ. 

ΒΑΤΤϋδ 

Ρι•α^ ΐβΐΐ ηιο, ΟοΓγάοη, οοπιβδ ^αίίβΓ ^βΐ ΐΗβ §3,1- 
Ιαηΐ: \νί11ι Ιΐιαΐ άαΓ^-Ι^ΐ'Ολνβά ρί606 ο' Ιονβ Ιιβ τ^^αδ 
δπιίΙΙβη ο£? 

ΟΟΙΙΥΟΟΝ 

Αγ^, Ιΐι&ΐ άοεδ 1ΐ6, ίΐΐ'δ Ιιίδ Ιυοίί. Ι Ιιβ,ρρβηβά ο£ 
Ιΐΐ6ΐη 1>υ1: Ιχνο άα^δ α^οηβ;, &ηά ηββ,Γ Ι)^ Ιΐιε Ι^^ΐ'β, Ιοο, 
ίΐηά ίαΐΐΐι, §α11αηΐ Λν&δ Ιΐΐ6 ΛνοΓά. 

ΒΑΤτυδ (αρο8(νορΜ8ίη§) 
λνβΠ άοηο, §οοάιηαη Γ,ί^Ηΐ-ο'-Ιονβ. 'Τϊδ ρΐαίη 
Ιΐιοπ οοηιβδΐ ηοΐ ίατ 1)6]ο\ν ΐΐιβ οΐά δαΐ^Γδ αηά ίΐΐ- 
^Ηίΐηΐίβά Ραηδ ο' ΐΐιβ οουηΐΓ^-δίάβ ίοΓ Ιίηεαο-β. 

" Οΐά δαί^^Γθ " : βίΚ^ΐββ οί Ραη Ληά ϋιβ δαί^Γβ \νβΓ6 ά 
ίββ,ίϋΓβ ο£ ίίΐιβ οουηίΓγ-βίάθ. 59 ν.— ΤΗΕ ΟΟΑΤΗΕΚΟ ΑΝΟ ΤΗΕ δΗΕΡΗΕΚΟ 

Τηε 8€εη6 ο/ ίΜε εΗβρΗβγά-Ίηίτηβ μ Ιαίά ίη ίΚβ τνοοάβά 
ρα8ΐητ68 ηβατ ΐΗβ τηοιιίΗ ο/ ίΚβ νίνβν ΟταΐΜε ίη ΐΗβ άίείήοΐ 
ο/8ι^Βαή8 αηά Τΐιηήί ίη ^οηίΚβτη ΙίαΙι^. ΤΗβ /οτβρτοηηά 
Ϊ8 ίΚβ εΐιοτβ ο/ α Ια§οο?ι ηβαν τνΚίοϊι 8ΐαηά β^^^ίβε ο/ ΐΗβ 
Ν^ηιρΗβ ινίιο ρτεεΐάβ ονβν ίί, αηά ίΗβνβ 18 οίοεβ /λζ/ α ηιεϋο 
8ΐαίιΐ6 ο/ Ραη ο/ ΐΗβ εβαείάβ. ΤΗβ οΚαταοΙβΓε ατβ α ^οαΐ- 
Ηβτά ηατηβά Οοηιαίαε αηά α ι^οηη§ εΙιβρΗβνά ηατηβά Σαοοη 
ιυΗο ατ6 τναίΰΜηρ ίΗείΓβοοΙίε. Ηανιη^ εεαίβά ί}ΐ67η86ΐν€8 
80ΐη6 Ιϋΐΐβ άΪ8ίαη€β αρανί, ΐΗβι^ ρτοοββά ίο οοηνενββ ίη ηο 
νετ^ βήβηάΐ^ 8ρίύί, αηά ίΗβ ίαΙΙί ^ταάηαΙΙι^ Ιβαάε ίο α 
οοηίβεΐ ο/ 80ηξ τνίΐΗ α ινοοάουϋβτ ηατηβά Μοτ8θη /οτ ΐΗβ 
βιά§βα7ΐά α ΙαιηΙ) αηά α ^οαί/ον ίΗβ είαίεβε. ΤΗβ οοηίβεΙ. 
18 α 8ΐήνίΙβά, ηοί ίο 8αι/ α ϋίίίβτ, οηβ, αηά οοιΐ8ί8ί8 ο/ α 
8βήβ8 ο/ αΐίβτηαίβ αοηρίβίε, ίΗβ βΐάβν τηαη βνεί 8ίη§ΐ7ΐ§ Ηΐ8 
οοηρίβί αηά ίΗβ ι/οηη§6τ ίΗβη ίτι/ίη§ ίο })βίίβτ Ηίηι αϊ ίΗβ 
8αηιβ ίΗβπιβ. ΤΗβ ίΗβτηβε ϋοιηαίαε οΗοοεββ ατβ ναήοιΐ8, 
Βηί ίΗβ άοηιίηαηί ηοίβ, αε οβ,βη ίη ΤΚβοβτίΙηε, ίε Ιονβ. Ιη 
8οηιβ ο/ ίΗβ Ιίηβ8 ίΗβιβ ίε τηοτβ ηιβαηίη§ ίΗαη αρρβανε οη 
ΐΗβ εητ/αοε. Αβ,βν βΌητΙββη ραίνε ο/ αοηρίβίε, Μοτεοη 
Ι)ΓβαΙθ8 ίη δββ)Γ6 Σαβοη Ηαε νβρίίβά αηά αινατάε Ηίε ΙαπιΒ 
ίο ΟοιηαίοΛ, 6ι ν.— ΑΙΠΟΛΤΚΟΝ ΚΑΤ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΝ 

Κ0ΜΑΤΑ2 

ΑΖγ€9 βμαί, τήνον τον ττοιμένα τον ^νβαρίταν 
φεύ^βτε τον Αάκωνα- τό μβυ νάκο^ βχθες εκΧβψβν, 

ΛΑΚΠΝ 

ουκ άτΓο τάς κράνας σίττ άμνίΒβς ; ουκ βσορήτβ 
τόν μβυ τάν σύριηηα ττρόαν κΧέψαντα Κομάταν; 

Κ0ΜΑΤΑ2 

ταν ΤΓοίαν σύρΐ'γ'γα; τύ ^γάρ ττοκα δωλβ Έ^ιβύρτα 
6κτάσα σύρνηηα; τι δ' ουκβτί συν ΚορύΒωνι 
αρκεί τοί καΧάμας αύΧον τΓοτητύσΒεν βχ^οντι; 

ΑΑΚΠΝ 

τάν μοι βΒωκε Αύκων ώΧβύθερε. τίν δβ το ττοΐον 
Αάκων ά'γκΧβψα'; ττόκ ββαν νάκος ; είττβ Κομάτα» 
ούΒε Ύαρ Εύμάρα τω Βεσιτότα ης τί ενεύΒβίν. 10 

ΚΟΜΑΤΑ2 
το Κ.ροκύΧο<ζ μοι εΒωκε, το ττοικίΧον, άνίκ βθυσβ 
ταΐ<ζ ^ύμφαις ταν αϊ^α ' τύ 8* ώ κακέ καϊ τόκ 

ετάκευ 
βασκαίνων, καϊ νυν με τα Χοίσθία ^υμνον εθηκας, 

62 ν.— ΤΗΕ ΟΟΑΤΗΕΕΒ ΑΝΌ ΤΗΕ 8ΗΕΡΗΕ.ΚΒ αΟΜΑΤΑδ 

δ^Βαπδ, 1)βΛ\;ΐΓ€ οί ί.αοοη ; 1ΐ6 δίοΐβ ηιγ δΐίίη-οοειΐ; 

^6δΐ6Γ(ΐ3,γ. 

Ι.Α0ΟΝ 

Ηβγ υρ ! ιηγ ρΓβΙΙγ Ιαηιΐίΐίίηδ ; &\νΆγ ίΐ'οιη ΐΐιε 
8ρηη§. §66 7ου ηοΐ ΟοιηαΙίΐδ ΐΐιαΐ δίοΐβ ηιγ ρίρε 
ΐΛνο άίΐγδ α^οηβ ? 

ΟΟΜΑΤΑδ 

Ρίρβ ? δίΙ)γι•ίίΐδ' 1>οιΐ(1ιιΐ3,η ροδδβδδβά οί" 3, ρίρβ ? Ηβ 
ΐΐι&ΐ \να8 οοηΐεηΐ ίο δΐΐ ΛνίΐΗ ΟοΓγάοη «ηά ΙοοΙ υροη 
3. ρβ,ΓοβΙ ο' δίΓαΛνδ ? 

Ι,ΑΟΟΝ 

Υβδ, πίΕδίβΓ ίΓββπΐίΐη, Ιΐΐ6 ρίρβ 1-γοοη §£ΐνβ ηιο. 
Αηά 3,δ ίοΓ γουΐ' δΐίίη-οοαΐ, \νΙΐΕΐ δΐίΐη-οοίΐί; ίΐηά Λνΐιεη 
Ιιαδ βνβΓ Ι,αϋοη ο&η'ϊβά οίΤ ο' ^ουί'δ ? ΤβΙΙ ηιβ Ιΐΐέΐΐ:, 
ΟοΐΏ&Ι&δ ; λνΐιγ, γοιίΓ Ιοί'ά Ευιηβ,Γ&δ^ Ιβΐ αίοηβ Ιιίδ 
1)οη(1πΐ3η^ ηενβΓ ίΐ'άά οηβ βνεη ίο δίεβρ ίη. 'Τίδ ΙΗεΙ ϋΐΌο^Ιαδ §αν6 ιηβ, ί1ΐ6 άαρρίβ δΐίίη, αίΊει• 
ίΗ&Ι 1ΐ6 δαοήίΐοεά Ιΐι&ΐ δΙιβ-^ΟΕΪ Ιο ΐΐιβ Ν^ιιιρίΐδ. 
Αϋά Ε8 νοιίΓ ίοιιΐ βηνίουδ 6^68 \ναΐβι•6ά ίογ ϋ ΐίιβη, 
δο γουΓ ίοαΐ εηνΐοιίδ Ιιαηάδ Η&νβ Μά ιηβ §ο Ιιεηοε- 
ίοΓΐΙι ηαΐίβίΐ ηο\ν. 

63 ΤΗΕ Βυοοι.ια Ρ0ΕΤ8 

ΛΑΚΛΝ 

ου μαύτον τον ΤΙάνα τον άκτων, ου Τ€ γβ Αάκων 
ταν βαίταν άττβΒνσ' 6 ΚνΧαίθο8θ({,^ ή κατά τηνα<ζ 
τάς 7Γ6τρα<; ώνθρωττε μανβΐς €ΐς Κ.ράθίν άΧοίμαν. 

ΚΟΜΑΤΑ2 
ου μαν ου ταύτας τας Χι,μνάΒας ω^αθβ Νύμψας, 
αϊτβ μοι ίΧαοί τ€ καΐ εύμενέες τβΧβθοίβν, 
ου τευ ταν σύριηηα Χαθων εκΧεψα Κομάτας. 

ΑΛΚΩΝ 

αϊ τοί ΊΤίστευσαίμί, τα ΑάφνίΒος αλγε' άροίμαν. 
αλλ' ων αϊκα λ§9 εριφον θέμεν, εστί μεν ούΒεν 
Ιερον, αλλ* αγε τοι Βιαείσομαι, εστε κ άτΓείτΓτ}^, 

Κ0ΜΑΤΑ2 
ΰς ΤΓοτ Άθαναίαν εριν ηρισεν. ήνίΒε κείται 
ωρίφος' αλλ* αγε κα\ τύ τον εΰβοτον αμνον ερισΒε.^ 

ΛΑΚΩΝ 

καΐ ττώς ω κιναΒεϋ τάΒ^ ερίσσεται^ εξ ϊσω άμμιν; 
τις τριχίας άντ ερίων εττοκίξατο ; τις Βε τταρεύσας 
αί^^ος ττρατοτόκοιο κακαν κύνα ΒήΧετ αμεΧηειν; 

ΚΟΜΑΤΑ2 

όστις νικασείν τον ττΧατίον ως τύ ττεττοίθει,^ 

σφαξ βομβεων τέττι^ος εναντίον. άΧΧά ^αρ 
>/ 
ου τι 

ωριφος ΙσοτταΧης τοι,^ ΪΒ' 6 τράγος ούτος• ερισΒε. 

^ ΚυΚαίθι^οΒ Ββοΐιίβΐ ίροιη ΗθΓοάαβ 6, 50; ιηββ Καλ. ' ίρισΖ^ 
\νϋ1ι 3,00118. ο£ δΐαΐίβ : ιηβδ αίδο ερειδβ ^ τάδ' (ρίσσ^ται 

(ρβ,βδίνβ) Ε : 1Ώ88 τάδ' {τάγ, τάδε -γ') εσσεταί * πεττοίθβί 

Ηβίηβίυβ : ιηβΒ ττ^νοίθαί '^ τοί ΑΙΐΓβη8 : ηΐ88 τι» 

64 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ ν, Ι4-30 

Ι,ΑυΟΝ 

Να}', η&γ^ ]^γ Ρηπ ο' ΐΗβ 8Ιιοι•6 ; Γ.ίΐοοη 8οη οί 
ϋ)^1α6ΐ1ιί8 ηενθΓ ήΙοΗβά οοαΐ οί" ΐΐιίηε, ίεΐίολν, πι»}" ί 
Γαη Γανίι駕 ιηίκΐ βίδβ αηά Ιβαρ ίηΐο Ιΐΐ6 ΟναΐΐΊΐδ ίΓΟίη 
^)Γ0ηίΐ6Γ Γοοίί. 

0ΟΜΑΤΑ8 

Νο, ηο, Ι)^ ίΐιβδβ Νγιηρίΐδ ο' Ιΐΐ6 ΙαΙ^β, ιηαη ; δο 
δαΓβΙγ αδ Ι λνίδΐι 'βιη Ιίίηά αηά ρΓορίΙίουδ^ ϋοπιαΐαδ 
ηβνβΓ 1^11(1 δηοαίίίη^ Ιιαηά οη ρίρβ ο' ΐΐιίηβ. 

Ι.Α0ΟΝ 

Ηβανβη δβηά ιηβ ΐΗβ αίϋίοΐίοη ο£ ΟαρΙιηίδ ίί* β'βΓ Ι 
1)6ΐΐ6νβ Ιΐιαΐ Ι&Ιβ. Βαί βηου^ΐι οί" Ιΐιΐδ ; ίί" ΐΗοαΊΐ 
λνα§6 ιηβ 3. Μά — 'ΐίδ ηοΐ ΛνοΓΐΙι Ιΐιβ οαηάΐβ, 1)υΙ 
ηβνβΓΐΙιεΙβδδ οοιηβ οη ; Γ11 Ιιανβ ε οοηΐεηΐίοη ο* 
8οη§ \νίΐ;1ι Ιΐιεβ Ιίΐΐ ΐΗοα ογγ ΙιοΜ. 

0ΟΜΑΤΑ8 

'Τΐδ Ιΐιβ οΐά δΙοΓγ — ΙεαοΙι Ιΐιγ ^Γαηάαιη. Τ1ι6Γ6 ; 
ιη^ Λν&§6 ίδ Ιαίά. Αηά ΐΐιου, ίοΓ ΐΐιίηβ, Ια^ πΐ6 ΐΗγ 
βηβ ίΈΐ ΙαιηΙ) β,^αίηδί; ίΐ. 

Ι.Α0ΟΝ 

ΤΗοα ίοχ ! ρη11ΐ66 Ηολν δΐιαίΐ δυοΗ Ιαγίη^ ίαά^β ? 
ΐΑδ Λνβΐΐ ιηί^ΐιΐ οηβ δΙιβαΓ ΙιίηίδΘΐί' ΙιαΪΓ Λνΐιεη α' ιπί^Ηΐ 
Ιιανβ Λνοοΐ, Η,δ λνβΐΐ οΗοοδβ Ιο ιηΐΐΐί. α ίοιιΐ Μΐοΐι 1)6ίοΓβ 
α 7θΐιη^ ιηίΐοΐι-^ο&ΐ:. 

αΟΜΑΤΑδ 

Ηβ ΐΗαΙ'δ &δ δαΓβ αδ Ιΐιοιι ΛαΙ Ιιβ'Π ναικ^αίδΐι Ιιίδ 
η6ί§1ιΙ)θΐΐΓ ίδ Ιίΐίβ ΐΐιβ Λν&δρ 1)αζζίη^ α^ΕΐηδΙ: ί1ΐ6 
οηοΐίβΐ'δ δοη§. Βαΐ 'ΐίδ ε11 οηβ ; 1117 ίίίά ίΐ,δββηΐδ ίδ 
ηο ίίΐίι• δίαΐϋε. δο Ιοοΐ:, Ι Ια^ Ιΐΐ€€ Ιΐιίδ ίυ11-§Γ0\νη 
Ιιε-^ΟΕί ; αηά ηο\ν 1)6§ίη. 

" Τί'αοΐι ΐΗγ ^Γβ,ηάαιη " : ΐΗβ ΟΓββΙζ ίβ " ΐΗβ 8θ\ν οοηίβηάβά 
8,§3,ίη8ΐ Αΐΐιβηίΐ." "Γαίΐ^β": 1)6 βηίίαΜβ. 

65 ΤΗΕ Βυοοι,ια Ρ0ΕΤ8 

ΛΑΚΛΝ 

μ^η στΓβΟδ' • ου ^άρ τοι ττυρί θαλττεαι. άΒων αστ} 
τ€ίδ' ύτΓΟ ταν κόηνον καΐ ταΧσεα ταύτα καθίξα<ζ. 
ψυγρον ΰΒωρ τηνεΐ καταΧβίββταΐ' ώδε ιτβφύκει 
ττοια γα στιβας άΒε, καΐ άκρίΒες ώδε ΧαΧβΰντί. 

ΚΟΜΑΤΑ2 

αλλ' ου τι σττειίδω• μβ^α δ' άγθομαι, βΐ τύ με το\μτ)'ζ 
ομμασι τοΐσΒ^^ ορθοΐσι ττοτφΧίττβν, ον ττοκ Ιόντα 
τταΐΒ* βτ β^ων βΒιΒασκον. Ι'δ' ά χάρί^ εις τι 

ΤΓοθβρΤΓβί. 

θρέψαί τοί Χυκώβΐς, θρίψαι, κυνά<ζ, ώς τυ φά<γωντί. 

ΛΑΚΠΝ 

καΐ 7γ6κ β'γωρ τταρα τβΰ^ τι μαθών καΧον η και 

άκουσας 
μεμναμ ; ω φθονερον τύ καΐ άτΓρετΓες άνΒρίον 

αΰτω'ζ. 

ΚΟΜΑΤΑ2 

άνίκ εττύηιζόν τυ, τύ δ' άΧ^εες' αϊ Βε χίμαιραι 
αϊΒε κατεβΧηγωντο, καϊ 6 τράγος αύτας ετρύττη. 

ΑΑΚΠΝ 

μη βάθιον τηνω Ίτυψσματο<ί υβε ταφείηζ. 
άΧΧα ^αρ €ρφ\ ώδ' ερττε, καϊ ύστατα βουκο- 
Χιαξτ}, 

ΚΟΜΑΤΑ2 
ύύχ ερψώ τηνεΐ' τουτεΐ Βρύες, ώδε κύττεφος, 
ώδε καΧον βομβευντι ττοτΐ σμάνεσσί μεΧίσσαι• 
ενθ' ΰΒατοζ ψυχρώ κράναι Βύο' ταϊ δ' εττΐ ΒένΒρει 
ορνιχε^ ΧαΧα<γενντΐ' καϊ ά σκιά ούΒεν ομοία 
τα τταρα τίν βάΧΧει Βε καϊ ά ττίτυς ύψόθε κώνοι<ζ. 

1 6μμασι τοΓσδ* ΗβΠΏαηη : ιτΐ88 ΰ. το7$ 

66 ΤΗΕοακη υ8 ν, 31-49 

Ι.ΑΟΟΝ 

8ο£ΐ, 8οίΐ ; ηο ίΪΓίί'8 1)αΓηΐη§ ίΐιεβ. ΥοιιΊΙ 8ΐη§ 
1)6ΐί;€Γ 8ΪΙΐίη§ υηάεΓ ΐΗβ λνίΐά οΐίνβ απά Ιΐιίδ οορρίοβ. 
ΤΙΐϋΓο'δ €θθ1 ΛναΙβί' ίαΐΐίη^• γυηάβΓ, αηά Ιιεί'β'δ ^Γ3,8δ 
;ιηά α §Γ€βη1[)6(1, αηά ίΐιβ ΙοοαδΙδ αΐ ΐΙιβίΓ ρΓΕίίΙίη^. 

ΟΟΜΑΤΑ8 

ΓπΊ ΐη ηο ΙΐίΐδΙβ^ ιιοί Ι, 1)υΙ ίη δΟΓΓΟΛν γηΙΙιθγ Ιΐιαΐ 
νοιι άίΐΓβ Ιοοίί ιη6 ϊη ΐΗβ ίΉοβ^ Ι Ιΐιαΐ Η&ά Ιΐκί ΙβΗοΙιίιιο 
οί }Όΐι \ν1ΐ6η γοιι ΛνβΓβ 1)ΐιΙ Ά οΙιίΜ. ί,οτά ! 1οο1< 
\ν1ΐ6Γ6 Ιίίηάηβδδ §θ68. ΝιίΓδβ α \νο1ί-οιιΙ), — η^γ γ8,1;1ι6γ, 
ηυΓδβ & ρπρρ^-άο^ — ίο 1)6 εαίθη £ογΊ;. 

Ι.Α0ΟΝ 

Αηά Λνΐιεη^ Υ^τ^^γ, ίΐο Ι ιηίηά πιβ ίο ίιανβ Ιβαηιΐ; οι* 
1ΐ6αΓ(1 αυ^Ιιί; οί §οοί1 ίτοπι Ιΐΐ€6 ? Ρίο υροη ΐΐιββ ί*θΓ 
8. Π16Γ6 βηνΐουδ αηά οΙιαΓίίδΙι ρίβοβ οί α ιηαη ! 

εΟΜΑΤΑδ 

€αιη 6§ο Ιβ ρα6άΐ€α1)αιη, Ιυς[υο (1οΐ€ΐ)έΐδ 6ΐ οαροΙΙαβ 
1)ίΐ1&1)αηΙ εΐ οαρβΓ 6Εδ ΐ6Γ6ΐ>Γα1)Ηΐ. υΐίηαιη ηε ίδΐίΐ ραβίΐΐοαίίοηθ^ ^ΐΙ)ΐ36Γ^ ρΓοίυικΙίυδ 
δ^ρ^4^α^^δ ! Βαΐ ά ΐΓαο6_, ηΐ£ΐη ; 1η1:1ΐ6Γ_, οοιηο ΐΐιου 
ΗΐΐΙιβΓ, £ΐηά ΐΗοα δΗαΗ δίη§ ΙΗ^ οοαηίΓγ-δοη^ £ογ Ιΐιε 
Ιπδΐ Ιίιηε. 

00ΜΑΤΑ8 

Τ1ιί11ΐ6Γ ΛνίΠ Ι ηβνβΓ οοιηε, ΗβΓβ Ι Ιιανε οβ,ΐΐδ 3.ηά 
1)6άδΐΓα\ν^ Ηπά Ι366δ Ιιυηιιηίη^ Ι^γευθΙ^ αϊ ΐΗβ Ιιίνβδ, 
Ιΐθΐ'β'δ Ιννο δρΐ'ίη^δ οί" οοοΐ ΛναΙβι* Ιο ίΐιγ οηβ, αηά 
1)ΪΓ(1δ, ηοΐ Ιοουδΐδ^ α-1)&1)1)1ίη§ υροη Ιΐιβ Ιΐ'εβ, Άπά, ίογ 
δΐιαάε, ίΐιίηβ'δ ηοΐ Ιιαίί δο §οοά ; αηά \ν1ιαΐ'δ ηιΟΓβ Ιΐιβ 
ρίηβ ονβΓίιεαά ίδ οαδίίη^ Ιιθγ ηυΐδ. 67 ΤΗΕ βϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

ΛΑΚίΙΝ 

η μαν άρνακίΒας Τ6 καΐ βϊρια τεΐΒε ττατησβΐς^ 
αίκ' €νθ7]ς, ΰττνω μαλακώτερα' ταΐ δε τρα^βΐαι 
ταΐ τταρα τίν οσΒοντί κακώτβρον ή τύ ττβρ 6σΒ€ί<;. 
στασώ δε κρατήρα μβ^αν ΧβυκοΙο γάλακτος 
ταΐς Ννμφαίς, στασώ δε καΐ άδεο9 αΧλον βλαίω, 

ΚΟΜΑΤΑ2 

αΐ δε κ€ καΐ τύ μόΧτ)^, άτταΧαν τττβριν ώδε ττατησεΐς 
καΧ ηΚάγων άνθβΰσαν νττβσσβίταυ δε 'χ^υμαιραν 
Βέρματα ταν τταρα τίν μαΧακώτβρα τ€τράκι<ζ 

αρνών. 
στασώ δ' οκτώ μβν ^γαν\ως τω ΐΐανί ^αλακτο<ί, 
οκτώ δε σκαφιΒας μβλίτο^ζ ττΧβα κηρι εγ^οίσας» 

ΛΑΚΠΝ 

αύτόθε μοι ττοτέρίσΒε καΐ αυτόθε βονκοΧίάσΒεν 
ταν σαυτώ ττατβων ε%ε τά9 Βρνας, άΧΧα τίς άμμε, 
τίς κρίνει; άΐθ* ενθοί ττοχ 6 βουκόΧος ώδ' 6 
Ανκώττας. 

Κ0ΜΑΤΑ2 
ονΒεν εγώ τήνω ττοτιΒεύομαΐ' άΧΧλ τον άνΒρα, 
αϊ λ^9, τον Βρυτόμον βωστρησομες, ος τας ερείκα^ 
τηνα^ τας τταρά, τΙν ξυΧογίζεταί' εστί δε ^όρσων, 

ΛΑΚΛΝ 

βω στ ρέω μες, 

Κ0ΜΑΤΑ2 

τύ κάΧει νιν, 

ΛΑΚΠΝ 

Ιω ξένε μικκον άκουσον 
τ€ίδ' ενθών άμμες ^αρ ερίσΒομες, όστις άρείων 
βουκοΧίαστάς εστί. τύ δ' ώ^αθε μητ εμε Μόρσων 
εν χάρίτί κρίνρς, μητ ών τύ<^α τούτον 6νάστ]ς, 

68 ΤΗΕΟΟίΙΙΤυδ ν, 50-69 

Ι.Α€ΟΝ 

Απ νου'Π οοιηβ \\&ΐ'β, Γ11 Ι&γ νοιι δΐιαίΐ Ιγ€&(1 
1ίΐιην)8ΐίίη8 αηά 8ΐιβ6ρ'8 \νοο1 &8 δοίΐ αδ δίβθρ. Τ1ΐ08β 
1>ιιο1ί§θΕΐ-ρ€ΐΐ8 οί ΐΐιίηβ δΐηβΐΐ β'βη ΓαηΙζβΓ ΐΗίΐη ΐΐιου. 
Αηθ Γ11 86* υρ ά §γ6εΙ 1)0Λν1 οί λνΐιίΐβδί; ιηίΐΐί ίο 
ί1ΐ6 Ν^ιηρίΐδ, Β,ηά εΐίθ Γ11 δβΐ υρ αηοίΗθΓ οί 
δΛνββΙβδΐ οίΐ. 

ΟΟΜΑΤΑ8 

Κ οοιηε γου άο, γοιι δΐιαίΐ ΐΓβαά ΙιβΓβ ΙαρβΓ ί*6Γη 
αηά ΟΓ^αη^ α11 £ΐ-ΐ3ΐο\νίη§^ άπα ίοΓ γοαΓ Ι^ίη^ άο\νη 
ΙΙιβΓβ'δ 8ΐΐ6-^ο&ί;-δ1ίΐη8 ίοιίΓ Ιϊιηβδ αδ δοίΐ &δ ΐΗοδβ 
1&ιηΙ>δΐ5:ίη8 ο£ Ιΐιίηβ. Αηά Γ11 δβΐ υρ ίο Ραη εί^Κΐ 
ραίΐδ οί ιηίΐΐι &ηά βΐ^β βί^ΐιΐ; ροΐδ οί ίυΐΐ Ιιοηθ^- 
οοιηΙ)δ. 

Ι.ΑΟΟΝ 

Οο Ιο ; Ββ "\ν1ΐ6Γβ γου \νί11 ίοΓ ιηε ίοΓ ΐΗβ ηΐΕίοΙι ο' 
οουηίΓ7-δοη§. Οο ^ουτ ο\νη §&1β ; ^ουΊ'β Λνβίοοιηβ 
ίο γουΓ οαΐίδ. Βυί \ν1ιο'8 ίο 1)6 ουί' ίυά§6, δ^γ \ν1ιο ? 
Χνουΐά Οοά η€αίΙΐ6Γ(1 Ι/γοορ&δ ιηί^ΐιί οοιηε ίΐιίδ λνίΐγ 
&1οη§. 

ΟΟΜΑΤΑ8 

Ι δυββΓ ηο \ναηί οί Ηίιη. λΥβΊ! Ηοΐΐα ταίΙιεΓ, ίΐη'ί 
ρΐ6£ΐδ6 νβ, οη γοη \νοο(3ουίίβΓ ίΐιαί ίδ αίίβΓ ίυεί ίη 
ίΐιβ Ηβ&ίΗβΓ ηβ&Γ \ν1ΐ6Γ6 γου 1)β. ΜοΓδοη ίί ίδ. 

Ι.Α€ΟΝ 

ΑΥβ Λνίΐΐ. 

αΟΜΑΤΑβ 

0&11 Ηίιη, )Γου. 

Ι.ΑΟΟΝ 

Ηο, ίηβηά ! ΙιίίΙιβΓ αηά Ιεικί υδ )^ουΓ βΕΓδ αλνΐιίΐο. 

\^^6 ίΛνΟ Ιΐθ,νβ 8, ΠΐαίοΗ ΪΟ\νΆΥά, ίο δ66 \ν1ιο'δ ίΐιβ 

1)6ίί€Γ ιηαη αί α οουηίΓ^-δοη^. (μοκ80ν αρρτοαοΗβΒ) 
Βε γου ία,ΐΓ, §οοά ΜοΓδοη; ηβίίΙιεΓ ^υά§6 ηΐ6 ουί οί 
ίανουΓ ηοΓ γ&ί 1)6 ίοο Ιίίηά ίο Ιιΐιη. 

69 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤ8 

ΚΟΜΑΤΑ2 
ναϊ ΤΓοτΙ τάν Ί>ίνμφάν Μόρσων φίλε μήτε Κομάτα 70 
το ττΧζον €νθύντ)<ζ, μητ ων τν<γα τωδε %α/?^^?7• 
άΒβ τοί ά τΓοίμνα τώ %ονρίω εστί 'Ζιβνρτα. 72 

ΛΑΚΠΝ 

μη τν Τις ηρώτη ττοττώ ί^ίός, αϊτέ ^ίβύρτα 74 

αϊτ εμον εστί κάκιστε το ττοίμνιον; ώς Χαλος εσσί. 

Κ0ΜΑΤΑ2 
βεντισθ^ ούτος, εγώ μεν άΧαθεα ττάντ αγορεύω 
κονΒεν κανχώμαί' τν δ* ά^αν φιλοκερτομος εσσί. 

ΛΑΚΠΝ 

εΐα λέ'Ϋ, ε'ί τι Χέζεις, και τον ξένον ες ττόΧιν 

αυθυς 
ζωντ άφες' ω ΐΐαίάν, η στωμύΧος ησθα Κ.οματα. 

ΚΟΜΑΤΑ2 

ΎαΙ Μ.οΐσαί με φιΧεΰντι- ποΧύ ττΧεον η τον άοιΒον 80 
Αάφνίν βγώ δ' ανταΐς χιμάρως 8νο ττράν ητοκ 
εθυσα. 

ΛΑΚΠΝ 

καί ^άρ εμ ^Ω,ττόΧΧων φιΧεει, μεηα, καϊ καΧον 

αντω 
κρών βγω βόσκω, τα 8ε Κάρνεα καϊ Βη εφερττει. 73 Ευμάρα δ€ τά$ αΐ-γα^ 6ρ^9 ψίΚΐ τώ Ι,υΒαρίτα. \νί1 
ΓΪ^Ηϋ^Γ οιηϋβ. 

70 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ V, 7ο-δ3 

εΟΜΑΤΑδ 

ιιβϋΗβΓ ηιΐο αηΐο €οιηα1:αδ ιύιογ6 Ιΐιαη Ιιΐδ άιΐ6 πογ γ&Ι 
^ΐνβ ^οαΓ ίανουΐ' ίο Ι-.ε€οιι. Τ1ιί8 ίΐοοίί ο' δίιβερ, Ιοοίί 
}'θυ, ίδ δί1)}Ί•1&δ' οί ΤΗηΐ'ϋ, 

Ι.Α€θΝ 

Ζβϋδ! ίΐηά ϋνΐιο αδίίβά ΐΐιββ^ ίοπΐ Ιαιανβ, ΛνΙιβΙΙιβΓ 
ίΐιβ Ηοοίί Λν&8 ηιίηβ ογ δίΙ)7ΓΪ{ΐ8' ? Ι,ΟΓά, Λνΐιαΐ α 
1)αΙ)1)ΐ€ΐ• ίδ 1ΐ6Γ€ ! 

ΟΟΜΑΤΛδ 

Μοδΐ βχοβίίβηΐ 1)1θ€ΐ5:1ΐ6&ά, &11 Ι δ^)^, Ι^ ίδ ϊγχιο, 
ίΐιοιι^ΐι ίοΓ ηΐ7 ραΓί, Γιη ηο \)ΥΆ^§αγΙ ; 1)ΐι1: Ι^οΐ'ά ! 
\ν1ΐΕΐ; α ΐ'ίΐίΙεΓ ίδ ΙιβΓβ ! 

ι,ΑεοΝ 
ϋοιη6_, ϋοηιβ ; δαγ Ιΐιγ δαγ £ΐηά 1)6 άοηε, αηά Ιβΐ'δ 
8ΐιίΪ6Γ ίΐ'ίεηά ΜοΓδοη Ιο οοιηβ οίί" ΛνίΐΗ Ηίδ Ιίίβ. 
Αροΐΐο δανβ υδ^ 0οηΐ£ΐΐ3,8 ! ΐΐιοα ΙΐΕδΙ ΐΐιβ §ίίϊ ο' 
Ιΐιβ §αΙ). 

(ΤΗβ 8ί?ι§ίη§ ΜαίοΚ) 

ϋΟΜΑΤΑδ 

Τΐιβ Μιΐδ€δ 1)6&Γ ιηβ ^ΓβαΙβΓ Ιονε Ιΐιαη ϋαρΗηίδ θγθ 

άίά δ€€ ; 
Ληά Λνβΐΐ Ιΐιβγ ηια^, ίοΓ Ι'οΐΙιβΓ άΆ,γ \\\&γ Ιιαά ΐ\νο 

§θ3,ΐ8 ο£ ιηβ. 

Γ,ΑΟΟΝ 

Βαΐ ΑροΠο Ιονβδ ηιε α11 αβ λνβΐΐ, αηά αη οίΪ€πη§ Ιοο 

Ιιανβ Ι, 
Α βηβ ίαΐ Γαιη Ε-1)αΙί;'ηίη§ ; ίοΓ Αροΐΐο'δ Γβαδΐ βΐΆν δ 

ηί^ΐι. 

' ' Ρουΐ Ιίηα,νβ " : Οοιηβ,ίαδ' β,ρρ&ΓβηΙΙν ίηηοοβηΐ ^βη1£ι^1^ 
ΐηιρίίβδ ϋΐθ Ιαιιηί; οί δΙανοΓ}^ ; οί. 11. 5 αηα 8. ** Ββ-ρΗπίβ " : 
Ι-Ηβ ΟΓββΙς 1ΐίΐ8 Ήΐΐθ ροβΐ; ϋαρΗπίβ." 

71 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ,Ιϋ ΡΟΕΤδ 

ΚΟΜΑΤΑ2 
ττΧαν Βνο τα9 Χοιττας ΒίΒνματόκος αΐ^α^ ά/^ελγω, 
καί μ ά 7Γαΐ<; ττοθορεΰσα ' τάΧαν ' λεγε^ * αύτο9 
άμέΧ'γας; ' 

ΛΑΚΛΝ 

φευ φβΰ' Αάκων τον ταΧάρως σ'χεΒον ζίκατι ττΧηροΙ 
τυρώ καΧ τον άναβον €ν άνθεσί τταΐΒα μοΧννεί. 

ΚΟΜΑΤΑ2 
βάΧΧει καΐ μάΧοισο τον αΙττόΧον ά ΚΧβαρίστα 
τα<ζ αΐ'γας τταρεΧάντα και άΒύ τι ττοτητυΧίάσΒεί. 

ΛΑΚΠΝ 

κήμ€ ^αρ 6 }ίρατίΒα<ζ τον ττουμβνα Χεΐοζ ύτταντών 90 
έκμαίνβί' Χιτταρα δε τταρ* ανγβνα σειετ' βθαρα. 

ΚΟΜΑΤΑ2 
αλλ' ου σύμβΧητ €στΙ κυνόσβατος ούΒ* άνεμώνα 
ττρος ρόΒα, των άνΒηρα τταρ αίμασίαΐσι ττεφνκει, 

ΛΑΚΛΝ 

ουδέ γα/5 ουδ' άκνΧοις ορομαΧίΒες' αΐ μεν εχοντι 
Χεπτον ^ άττο ττρίνοιο Χεττύροον, α'Ι δε μεΧιχραί. 

^ Κ^Ίττόν : ο£ ΙαβΙθ 
72 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ V, 84-95 

0ΟΜΑΤΑ8 

Νί^Ιι ίΐΐΐ ηΐ}Γ §ο&ΐ8 Ιιανβ ΐΛνίπδ &ί Ιβ&Ι ; 11ι6Γ€'8 οηΐ^ 

1\ν'ο \νίΐΗ οηβ ; 
Αηά ϊΐϊβ άίΐηίδεί 8668 αηά ΐΗβ άίΐιη86ΐ 8α}'δ ^Ροογ Ιαά, 

άοδί; ηιΐΐΐί ίΐ1οη6 ? ' 

Ι.Α0ΟΝ 

Ο Ιαΐβ οί Λνο6 ! 1ΐ6Γ6'8 Εβ,οοη, Ιΐιου^ΐι, β1ΐ8 οΐιββδβ- 

Γίΐοΐίδ Λν6ΐ1-ηί§ΐΊ ΐΛν6ηΐ3^ 
Αηά 1ί68, §οοά Ιΐίΐρ ! ίη Ιιίδ Ιειηαη'δ Ι&ρ πήά Ηο\νβΓδ 

ι]\Ά^ \ήο\ν δο ρΐ6ηΐ7. 

€ΟΜΑΤΑ8 

Βαΐ \νΗ6η 1ι6γ ^οεΛίιβτά \>ογ §θ63 Ι)^ ^οιι δΐιουΐά 866 

ηι^ ΟΙβΗΓίδΐ 
ΓΗη§ αρρίβδ, αηά 1ι6γ ρΓ6ΐΙ^ Ιίρδ 03.11 ροιιϋη§ Ιο 1>6 

Ιίίδδβά. 

ΕΑΟΟΝ 

Β αϊ ιη3,(1η68δ Ίΐ8 £ογ ί1ΐ6 8Η6ρ1ΐ6Γά Ιο ιηβεΐ 1:1ΐ6 

δ1ΐ6ρΐΊ6Γ(3'δ 1θν6, 

δο 1)Γθ\νη αηά 1)η§1ι1; 3,γ6 ΐΗε ΐΓ6δδ68 1ϊ§1ιΙ ϋιαΐ ίοδδ 

ΪΙΐΆΐ 8ΐΐ01ΐ1ά6Γ &1)θν6. 

€ΟΜΑΤΑ8 

ΑΙι ! 1)υί Ιΐΐ6ν6'8 ηο οοιηραΓίη^ \νίηάί1θΛν6Γ \γ]ΙΙι γο86 

3,1 3ΐ1, 
ΝΟΓ Λνίΐά (1θ§-Γ086 λνϊΐΐΐ 1ΐ6Γ ΐΙΐ3Ϊ ΗοΛνδ 1)βδίά6 Ιΐΐ6 

ΐήπι οΓοΗαΓά'δ ΛναΙΙ. 

Ι.Α0ΟΝ 

Τ1ΐ6ΐ•6'8 ηο 1)6ΐΐ6Γ 1ί1ί6η6δδ, η6ί11ΐ6Γ, 'ΙλνίχΙ ίΓυίΙ οί 

ρ63Γ 3ηά Ιιοΐιη ; 
Τ1ΐ6 αοοΓπ δανοαΓδ ίΐαΐ; &ηά δίβίε, ΐΗε ρ63Γ'8 Ιίΐ^β 

1ιοη67θοιηΙ). 

'* Ρθλγ" : ϊη Ιΐιβ Ονββί, & 8\ν6β^ Ιίίηά ο£ ^ν^ίΐά αρρίβ. 

73 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΚΟΜΑΤΑ2 
κη^ω μβν Βωσώ τα τταρθβνω αντίκα φάσσαν 
€κ τάς άρκενθω καθέΧών τηνεΐ γ^/ο εφίσΒει. 

ΛΑΚΛΝ 

άλλ' βγω €9 χΧαΐναν μαΧακον πόκον, οτητόκα ττεξω 
ταν όΐν ταν ττβΧλαν, ΚρατίΒα Βωρήσομαι, αυτός. 

ΚΟΜΑΤΑ2 
σίτ.τ' άτΓΟ τάς κοτίνω τα\ μηκάΒβς• ώΒβ νεμεσθε, ΙΟΟ 
ως το κάταντες τούτο 'γεώΧοφον αϊ τε μυρΐκαο. 

ΑΑΚΠΝ 

ονκ άτΓο τάς Βρνος ούτος 6 Κώναρος α τε Ίίιναίθα; 
τοντεΐ βοσκησεΐσθε ττοτ αντο\άς} ως ό ΦάΧαρος. 

ΚΟΜΑΤΑ2 

εστί Β ε μοι 'γανΧος κντταρίσσινος, εστί, Βε κρατήρ, 
ερ^ον ΤΙραξοτέΧευς' τα τταιΒΙ Βε ταύτα φνΧάσσω, 

ΑΑΚΠΝ 

χάμΐν εστί κνων φιΧοττοίμνιος, ος Χνκος αηχει^ 
ον τφ τταιΒΙ ΒίΒωμν τα θηρία ττάντα Βιώκειν. 

^ τΓοτ' άντολάϊ "ιιρίιϊΐΐ" Ε, οί. 4. 44 ίΐπίΐ ανατίλλω Αρ. ΕΗοά. 
2.1247 : οΙΗθγβ •* ΙτΟΛνΛΓθβ ίήβ βαβί " 

74 ) ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ V, 96-107 

ΟΟΜΑΤΑ8 

Ιη ^οη(16^ ^υη^ρ6^-ι^1^^1^6ι ά οαβίιαΐ δίΐβ οη Ιιει* 

11681 ; 
ΠΙ §0 1;1ιΐ5 ά^γ Β,ηά ίβίοΐι Ηβΐ' &^^^8^γ ίον ΐΗβ ιη&ίάεη Ι 

Ιονβ 1)6δί. 

ι,ΑεοΝ 
8ο δοοη 0,8 β'βΓ ηι^ δΐιββρ Ι δΙιβαΓ, α γ&γθ βηβ §ίίΊ Γ11 

ΐΆ\ίβ ; 
Γ11 §ίν6 γοη Μαοΐί βλνβ'δ ρΐΈΐΙγ οοαΐ ηιγ άαΓίίη^'δ 

οίοαίί ίο ηι&ΐίβ. 

ΟΟΜΑΤΑ8 

Η^γ, ΙιΙεαΙβΓδ ! αν^&γ ίτοιη ΐΐιβ οΐίνβ ; ΛνΙιβΓβ \νου1ά 

1)6 §Γ3,ζίη§ 111611 ? 

ΥουΓ ρίΐδΐαΓβ'δ \ν1ΐ6Γβ ΐ1ΐ6 ΐαηΐΕΓίδΙί §Γ0Λνδ Άπά ΐΗο 
δίορβ Ιιίΐΐ άΓορδ ίο 11ΐ6 ^Ιεη. 

Ι.Α0ΟΝ 

\νΐΐ6Γβ αΐ'6 γβ 1)ΓθΛνδίη§, ΟΓαιηρΙβ ? αηά, ΒΓο\νηίη§, 

Λν1ΐ6Γ6 3,Γ6 γβ ? 

Οΐ'&ζ6 υρ ΐ1ΐ6 Ιιίΐΐ αδ ΡΐεΜά "νν^ίΠ, &ηά ΐ6ΐ ΐ1ΐ6 οαΐί- 

ΐ6Εν68 1)6. 

60ΜΑΤΑ8 

Γν6 Ιαίά υρ 3, ρΐ^^ίη οί ογρΓβδδ-Λνοοά &ηά α 1)0Λν1 ίοΓ 

ηιίχίη§ Λνίη6, 
Τ1ΐ6 ΛνοΓίί οί §Γ6&1 ΡΓ&χίΐβΙβδ, 1)ο1;Η ίογ Ιΐιαΐ Ιαδδ οΓ 

ιιιίη6. 

Ι.Α0ΟΝ 

Αηά Ι^ Ι Ιιανβ α ήοο\ί-άο^, 8. ΛνοΙνεΓ ο£ §οο(1 ίαιπε, 
δΐιαίΐ §() α ^ίίΐ Ιο ιηγ ά6&Γ6δ1; αηά ΗυηΙ Ιιίιη α11 
πι&ηη6Γ ο£ §αιη6. 

'* Οΐβ&ί Ριαχίίβίββ " : ηοί; ίΐιβ ΒοιιΙρίοΓ. 

75 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΚΟΜΑΤΑ2 
άκρίΒβς, αΐ τον φρα^μ,ον υττερτταΒήτβ τον άμόν, 
μή μ€ν Χωβάσησθβ τας άμττάΧο^' εντί 'γαρ &βαί.^ 

ΛΑΚΏΝ 

τοί τέττιρ^Β^ 6ρήτ€, τον αΙττόΧον ως ερεθίζω* γιο 

οΰτωζ κνμμβς θην ερεθίζετε τώς κάλαμευτάς, 

ΚΟΜΑΤΑ2 
μισεω τας Βασυκερκος αλώττεκας, αΐ τα Μίκωνος 
αΐεΐ φοιτωσαι τα ΐΓοθεσττερα ρα'^ίζοντί. 

ΑΑΚΠΝ 

καΐ 'γαρ εγώ μισεω τως κανθάροζ, οι τα ΦίΧώνΒα 
σνκα κατατρώ^γοντες νττανεμωο φορεονται» 

ΚΟΜΑΤΑ2 
η ού μεμνασ\ οκ εηω τν κατηΧασα, καΐ τν σεσαρως 
βΰ ΊΓΟτεκνγκΧίζευ καϊ τάς Βρνος εϊχεο τηνας; 

ΑΑΚΠΝ 

τοντο μενού μεμναμ!• οκα μάν τοι^ τεΐΒε τυ Βήσας 
Έίύμάρα<ζ εκάθαρε, καΧώς μάΧα τοΰτό γ' ϊσαμι. 

ΚΟΜΑΤΑ2 
ηΒη τις Μόρσων ττικραίνεταΐ' ή ούχΙ τταράσθεν; 220 
σκίΧΧας Ιων γραίας άττο σάματο'ζ αντίκα τίΧΧειν. 

^ ^βαι : ΐη88 αίαι, ^βαι, 2ίβαι, κοίιοΐ. αίαι, &ζαι, αύταί : ρΓΟ- 
1)α1)1γ δρβοίαΐ ηαιηβ οί ά οΐιοΐοβ βογΙ ο£ νΐηβ, ο£. Ηθθ^^οΙί. 
τηβη- ϋμπ6λο5 : δοΐΏθ ίαΐνβ Η 8,8 " ^'ουί,Ηβ," ΐ.β. ^^ουπβ νϊηοβ 
^ μάν τοί \νϊ1 : ηΐ88 μάν ποκα ΟΓ μάν 

76 » ΤΗΕΟαΚΙΤυδ ν, ιοδ-ΐ2ΐ 

εΟΜΑΤΑδ 

Αναιιηΐ, αναηηΐ:, ^β ΙοοαδΙδ ο'βΓ πίΕδΐεΓδ ί*6ηο6 ΙΗεΙ 

δρηη§ ; 
Τ1ΐ6δβ 1)6 ηοη6 οι γοητ οοηιιηοη νΐηβδ ; Ιιανβ άοηβ 

Ι.Α0ΟΝ 

δεβ, οήοΐίβίδ^ δ6β 1ιο\ν νβχβά Ηβ 1)β ! 86β πιαδΙ^βΓ 

ΟοαΙΙιβΓά 1)θί1ΐη§ ! 
'Τίδ 6ν6η 80 γοα νοχ, Ι ΐΓΟΛν^ Ιΐιβ τεαρβΓδ αί ΙΙιβίΓ 

1οί1ΐη§. 

αΟΜΑΤΑδ 

Ι ΙιαΙβ Ιΐΐθ ΙίΓαδΙι-ΐΕίΙ ίοχβδ, ίΐιαΐ δοοη αδ άαγ άβοΐίηβδ 
ΟοπίΘ οΓββρίη^ ίο ΙΙιβίΓ νίηίΕ§ίη§ ιηίά ^οοάιηαη 
Μίοοη'δ νίηβδ. 

Ι^ΑΟΟΝ 

δο Ιοο Ι Η&Ϊ6 Ιΐιβ 1)β6ΐΐ6δ οοιηε ηάΐη§ οη ΐΐιβ 1)ΐ•€6Ζ€, 
ΟυΙΙΙο Ρΐιίίοιίίΐαδ' οΐιοίοβδί ή§3, αηά οίΤ αδ (^υίοΐί &δ 
νοα ρΐεαδβ. 

0ΟΜΑΤΑ8 

Νυιη οΗίΙυδ 6δ ΐαιη, ουιη 6^ο ΐβ ρβΓΟίιΙίβΙίίΐιη, 
(^ιιαιη ραΙοΙίΓβ ιηίΐιί ία ΐυ&ιη οαηθαιη ίαοίανβηδ ηη^βπδ 
6ΐ ς[α6Γουΐ ϊΠΐ αάΙιαβΓβηδ ? 

Ι.Α0ΟΝ 

Ιδίϋά ς[πί(1βιη ηοη β^ο ιπΘπιίηί ; αϊ Ιητη, οιιιη Ιιίο ΐ6 
ΕυιηαΓίΐδ αΐΐί^αίαιη άβρβοΐβΐϊαΐ;, ς[υί(1 αοοίά^γϋ ρι•οΙ)β 

8θίθ. 

ΟΟΜΑΤΑ8 

δοιη6ΐ)θάγ'8 \ναχπι§ \νί1(1, ΜοΓδοη ; 86β γοη ηοΐ ΛνΙίΕΐ; 

ίδ ρΐαΐη ? 
Οο ρίποΐί Ιιίιη 8(][ΐιί1ΐ8 ΐτοτα. αη ο1ά\νίίβ'δ §Γ»νβ ίο οοοΐ 77 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΛΑΚΠΝ 

κη'^ω μαν κνίζω Μόρσων τινά• καΐ τν δε Χβύσσει^. 
Ινθων τάν κνκΧάμινον ορυσσε νυν €? τον" ΚΚεντα. 

ΚΟΜΑΤΑ2 
Ίμερα ανθ" νΒατο^ ρβίτω 'γαλα, καΧ τν Βε Κ,ράθί 
οϊνω 7Γθρφνροί<ζ, τα δε τοί σία καρττον ενβίκαι. 

ΑΑΚΠΝ 

ρείτω χα Χνβαρΐτί<ζ εμίν μβΧι, και το ττότορθρον 
ά ιταΐς άνθ^ νΒατος τα καΧττίΒι κηρία βάψαι. 

ΚΟΜΑΤΑ2 
ταϊ μεν εμαϊ κύτισόν τε και αϊ^γιλον αΐ^ε^ εΒοντι, 
και σχΐνον ττατεοντι και εν κομάροισι κεονται. 

ΛΑΚΛΝ 

ταΐσι δ' εμαΐς οίεσσι ττάρεστί μεν ά μεΧίτεια 130 

φερβεσθαι, ττολλός δε και ώς ροΒα κίσθος εττανθεΐ. 

ΚΟΜΑΤΑ2 
ουκ εραμ ^Αλκίτητα^;, οτι με ττράν ουκ εψίΧησε 
των ώτων καθεΧοΐσ, οκα οι ταν φάσσαν εΒωκα. 78 ί . ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ V, 122-133 

Ι.Α0ΟΝ 

Νϋγ, Ι 1)6 ηβΐΐΐίη^ βοιτιβί^οά^ ; \ν1ΐ3,ΐ πεβάδ ίΐ γο\ι Ιο 

ί6ΐ1? 

Ββ οίΤ Ιο Ηαΐβίδ' 1)£ΐη1ί, ΜοΓδοη, Λπά άί§ Ηίιη αη 

€ΟΜΑΤΑ8 

Εβί; ΗίιηβΓα'δ δίΓεαιη ταη ΛνΗϋβ ννίΐΗ οΓβαιη, αηΛ 

ΟΓίΐΐΙιίδ, α8 ίοΓ ΐΗίηβ, 
Μΐά αρρΐ6-1)6ίΐηη§ Ι^βάδ ο£ Γββά ιηα^ ϋ τυπ Γβά λνΐΐΐτ 

Λνίηβ. 

Ι.Α0ΟΝ 

Ι^βΙ δγΐ^έΐηδ' Λνεΐΐ 8ρηη§ Κοηβγ ίοΓ ιηβ, αηά θγθ ΐΗβ 

δυη 18 αρ 
Μ&ν ΐΗβ λνβηοΐι ΐΐι&ΐ §06δ ίογ ΛναΙβΓ άΥΆ\ν 1ιοηβ)τοοιηΙ)8 

ίοΐ' ιηγ ουρ. 

ΟΟΜΑΤΑ8 

Μγ §οαΐδ βΆΪ §θΆΐ-§τ&88, ιηίηβ, αηά Ι^ΓΟΛνζβ υροη Ιΐιβ 

οΙονβΓ, 
Τι-βαά πι&δΐίοΐι ^Γββη ^ηά 1Ϊ6 ΒβΐΜτβθπ ίΐιβ ίΐΓΒαΐβδ 

λνίΐνίη^ ονβΓ. 

Ι.Α0ΟΝ 

ι^ ιη&γ 136 δο, 1)11^ ΓΜ Ηανβ γ& 1ίηο\ν ΐΐιβδβ ρΓβΙ;!;^ 

δίιβερ οίιηίηβ 
ΒΓ0\νζ6 Γθο1ί-Γθ8β8 ΐπ ρΐβπΐγ Επά δλνββί £18 β^ΐίΐηΐίηβ. 

ΟΟΜΑΤΑ8 

ννΐιβη Ι 1>Γθΐι§1ι1; ΐΗβ οαδΗαΙ 'ίοΐΚβΓ ηί^ΐιΐ; 'ίίδ ΐΓυε 

ΑΙοίρρα Ιζίδδβά πι β, 
ΒαΙ ΆΪ&οίί ! δΗβ ίΌΓ^οΙ: Ιο Ιίίδδ 1>γ Ιΐιβ ροί, αηά δΐηοε, 

ροοΓ Λνεηοΐι, βΐιβ'δ ιηίδδβά ιηβ. 

*' Κΐ88 \}γ ίΐϊβ ροΐ" : ίο 1^133 ί&ΐίίη^ Ιιοΐά ο£ 1)0ΐΙι βαι». 

79 ΤΗΕ ΒϋϋΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΛΑΚΛΝ 

άλ\ εγώ Ενμϊ'ιΒενς βραμαί μ^<^α' και >γαρ οκ 

αυτω 
ταν σύριη^ ώρεξα, καλόν τι με κάρτ βφίΧησεν, 

Κ0ΜΑΤΑ2 

ου θεμιτον Κάκων ττοτ άηΒόνα κίσσας ερίσΒειν, 
ούδ' 67Γ07Γα9 κύκνοισί' τύ δ' ώ τάλαν εσσϊ 
φιλεχθης. 

ΜΟΡ2ηΝ 
τταύσασθαι κεΧομαι τον ττοίμενα, τΐζ/ δβ Κ.ο μα/Τα 
Βωρεΐταί Μ,όρσων ταν άμνίΒα• καϊ τύ δε θύσας 
ταΐ<ζ ^νμφαί<ί Μόρσωνι καΧον κρεα^ αντίκα 

πεμψον, 140 

ΚΟΜΑΤΑ2 

ττεμψώ ν αϊ τον ΤΙάνα. φριμάσσεο ττάσα τρα^ισκων 
νυν ά'γεΧα' κη^ών ^γαρ Γδ' ώ9 με^α τούτο καχάσΒω ^ 
καττώ Αάκωνος τω ττοιμενος, οττί ίγοκ ήΒη 
άνυσάμαν ταν άμνόν 69 ωρανον ΰμμιν άΧεΰμαί, 
αΐ^ε^ εμαϊ θαρσείτε κερούτιΒες ^ • αύρων νμμε 
ττάσας εγώ Χουσώ ΧνβαρίτίΒος ενΒοΘι Χίμνας, 
ούτος 6 Χευκίτας ό κορυτττΙΧος, εϊ τιν 6χ^ενσεΐ<ϊ 
ταν αΐ^ών, φΧασσώ τυ, ττρίν ή εμε καΧΧίερήσαι 
ταΐς ^ύμφαις ταν άμνόν, ο δ' αν ττάΧίν, άΧΧα 

/γενοίμαν, 
αΐ μή τν φΧάσσαιμί, ΜεΧάνθίΟζ άντΙ Κομάτα. 150 

1 καχάσδω Ε, οί. 2. 153, 23. 46 : ιηβδ καχαξώ 2 ^^^^^, 

τιδβϊ ΑΙΐΓβηβ : πίδβ κ€ρουχί5ΐ$, 8θ1ιο1. αίδο κ€ρουλί5ζ$, κ^ρουλ- 

«ίδ€5 8ο ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ ν, 134-150 

Ι.ΑΟΟΝ 

ννΐιβη ίαΐΓ ΕαηιβΛβδ Ιοοίν Ιΐΐθ ρίρβ Ιΐιαΐ; ννπδ 1π8 

Ιονβι-'δ Ιοίίβη 
Ηβ 1ίί886(1 Ιιίιη δλνεβΐ: &8 δΛνεβΙ; οοαΜ 1)6 ; 1ιί8 ΙονοΓ'δ 

Ιονε'δ υηΙ)ΐΌΐί6η. 

0ΟΜΑΤΑ8 

'Τΐ8 η&Ιαί'β'δ ΙαΛν Ιΐιαΐ ηο ίαοΙιάαΛν Λνίΐΐι ηί^ΐιίίη^αΐβ 

δΐιαίΐ 1)ίο1ί6Γ, 
Νοι• ΟΛνΙ Λνίΐΐι δ^αη, 1)υί; ροοι* ί,&οόη \ν£ΐ8 1)θΓη α 

(][ΙΙΗΙ'Γ6ΐ-ρίθ1ί6Γ. 

ΜΟΚδΟΝ 

1 1)ΐά Ιΐΐ6 δ1ΐ6ρ1ΐ6Γ(1 ϋ€ίΐδ6. Υου, ΟοπιαΙαδ, νηΒ,γ 
ίίΐΐίβ Ιΐΐ6 Ιαηύ) ; αηά λνΐιβη ^οα οίϊβι• 1ΐ6ΐ• Ιο Ιΐιβ 
Ν^ιηρίΐδ 1)6 δΐΐΓ6 γου ρΓ6δ6η11}Γ 86ηά ροοΐ" ΜοΓδοη α 

\ν6ΐ1-ΐ£1(ΐ6η ρ1&ΙΪ6Γ. 

60ΜΑΤΑ8 

ΤΙίΑΐ \νί11 ι, 'ίΌΓ6 Ραη. €οιη6^ 8ηοι•ΐ γβ, πιγ ηΐ6ΐ•Γ^ 
1)αο1<:-§οαΙδ &11. Ι,οοίί γοιι 1ιο\ν §υ&άΙ ά Ιαυ^ΐι Ι Ιιπνβ 
ο£ δΙΐ6ρ1ΐ6Γ(1 ΙιΕοοη ίοΓ ϊΙί&Ι Ι 1ιαν6 αϊ: ΙαδΙ αο1ιί6ν6ά 
Ιΐΐ6 ΙαιηΙ). Τΐ'οίΐι, Γ11 οαρ6Γ γου ίο 1;1ΐ6 \ν6ΐ1<:ίιι. 
Οοοά 8ΐΐ6-§ο&ίδ πιίηβ, ίπδΐί ίΐ αικί 1)6 ιη6ΓΓ7; ίο- 
ιηοπΌλν Γ11 Λναδίι γοα οη6 &ηά α11 ίη δγΙ)αΓΪδ Ιαΐίβ. 
\νΐιαί, \νΐιίί6€θ{ΐΐ^ ΐΗου ΛναηΙοη ! ίί" ΐΐιου Ιβανβ ηοΐ 
ηιεάθΐίη^ Λνίΐΐι Ιΐΐ6 δ1ΐ6'8, 1)6ίΏΓ6 βν6Γ Ι δαοΓΪίιοβ Ιΐιβ 
ΙαιηΙ) Ιο ΐ1ΐ6 Ν^ιηρίΐδ Γ 11 1)Γ6ίΐ1ί 6ν6Γ)Γ 1)οηβ ίη 11ι)γ 
1)0^7- 1.0 11ί6Γ6 ! Ιιβ'δ αϊ ίΐ α^αΐη. Ιί Ι 1)Γ6α1ν ί;1ΐ66 
ηοΐ, 1)6 ηιγ ΙαδΙ 6ηά Ιΐΐ6 6ηά ο£ Μβίαηΐΐιίιΐδ. 

"ο\ν1": ί;1ΐθ Οΐ'ββίί 1ΐ£ΐ3 " Ηοοροθ." " ΜβΙαηίΜαβ " : 

11ΐ6 ^οαϋιβΓά ιηαί^ϊΐΒ,Ιβά ϊίγ ΟάγΆΆβηΒ αη(1 Τβίβΐΰαοΐιαβ ίη ύιβ 
ί\ν&ηίγ-8&οοηά 1)οοΙς οί' ύιβ Οάι/886ΐ/, δι VI.— Α ΟΟυΝΤΕΥ 8ΙΝΟΙΝΟ-ΜΑΤ0Η 

ΤΗΕοοηιτυδ άβάϊοαίββ ΐΗβ ροβτη ίο ΐΗβ Αναίηβ ο/ ιυΚοτη 
}ΐ6 8ρ6α]ί8 ίη ΐΗβ Ηηΐ'νβδΙ-ΗοιηΘ. ΤΗβ εοβηβ ίε α 8ρήη^ 
ίη ίΐιβ ρα8ίητ68, αηά ΐΗβ Ιίτηβ α 8ηηιηΐ€Γ ηοοη. ΤΗβ ίΚβιηβ 
18 α ^^ήβηάΐί^ €οηίβ8ί Ιίβίινββη α οβΗαιη Όαγηοβίαε αηά 
' ΐΗβ ηβαΐΗβνά ΌαρΙιηί8.' ΤΜ8 18 ρΓοΙ)αΙ)Ιι/ ίΚβ ΌαρΚηί8 
ο/ ΐΗβ ΤΙι^Γδίδ. 1/ 80, ίΚβ ίϊΌΟ 8ίη§6Τ8 ανβ τηβαηί ίο Ιβ 
οοηΙενη,ροτατΓΐ) ιυ'ύΚ ΐΗβ ρβτεοπΒ ο/* ίνϊιοηι ίΗβ^ι 8ίη^, α8 
ανβ ϋιβ 8ίη§6Γ8 ο/ IV, V, αηά Χ. ΕαοΗ 8ΐη§8 οηβ 8οη§. 
ΌαρΙιηί8, αρο8ί7•ορΜ8ίη§ ΡοΙι/ρΗ6ΐηυ8, α8/£8 τνΐι^ Ηβ ίχ 
ΙΙίηά ίο ίΗβ Ιονβ ο/ ίΗβ 8βα-ηψηρΚ θαΐαίβα. Ώα7ηο6ία8, 
ρ€ν8οηαίίη§ Μπι, άβοΐατβε ίΗαί Ηίε αραίΗί^ Ζ8 αΙΙ ρυ,Ι οη, ίο 
ιηαΗ Ηβν Ιονβ 8β€υ,τ€. 83 
α 2 VI.— Β0ΤΚ0ΛΙΑ5ΤΑΙ 

Ααμοίτας χώ Δ,άψνίς 6 βονκόΧος βίς βνα χο)ρον 
ταν αη^\αν 7γ6κ\ "Αρατε, συνά^α^γον ή<; δ' δ μβν 

αυτών 
ττυρρός, ο δ' ήμι^γβνειος• βττΐ κράναν δε τιν^ αμφω 
βσΒόμενοί θερεο^ μ^^-ψ αματυ τοίάΕ* άβιΒον. 
ττράτος δ' άρξατο Αάφνι<ί, εττβΐ καΐ ττράτος βρισΒε' 

Βάλλε* τ οι ΤΙοΧύφαμβ το ττοίμνίον α ΤαΧάτεια 
μάΧοισιν» Βυσίρωτα τον αΙττόΧον άνΒρα καΧβυσα' 
καϊ τύ νιν ου ττοθόρησθα τάλαν ταΚαν \ άλλα 

κάθησαί 
άδεα συριστών, ττάλίν αδ' Ι'δε ταν κννα βάΧλει, 
α τοι ταν οίων εττεται σκοττό<;' α δε βαύσΒει 
€19 α\α Βερκομένα, τα δε νιν κάλα κύματα 

φαίνει ^ 
άσυχα καγΧάζοντος ε'ττ' αΙ^ιαΧοΙο Θεοισαν. 
φράζεο μη τάς ττα^δος εττΐ κνάμαισιν ορούστ) 
εξ άλος ερχομένας, κατά δε χρόα καΧον άμύξτ). 
α δέ καΐ αντόθε τοι Βιαθρντττεταΐ' ώς απ άκανθας 
ταΐ καττνραΐ χαΐται, το καΧον θέρος άνικα 

φρύ^ει, 
καϊ φεύ'^ει φιΧεοντα καϊ ου φιΧέοντα Βιωκει, 

1 τ(ίλαι/ Ε 8,00118. ηθΐιΐ. ο£. Μβη. Ερ. 217 : οΙΙιθγβ νοο. ιηα^ο. 
*-' φαΐνα : βοΚοΙ. αίβο ^αίι^ίΐ 

84 VI.— Α αΟϋΝΤΚΥ δΙΝΟΙΝΟ-ΜΑΤΟΗ 

ϋαιηοεί&δ αηά ηβαΙΙιβΓίΙ Όαρίιηίδ^ Αι•&ίυ8^ 1ια1£- 
ΙίβαΓάεά ίΐιβ οηε^ Ιΐιβ οίΗβΓδ οΐιίη Γυά(ΐ7 Λνΐΐΐι Ιΐΐ6 
άοΛνη, Ιιαά άΓίνεη βαοΐι Ιιίδ ΗβΓά Ιο^βΐΗβι• Ιο 3, δίη^ΐβ 
δροί 3,1 ηοοη ο£ α δυιηηΐ6Γ'δ ά&γ^ Β,ηά δίΐίίη^ ΐΐιβιη 
άοΛνη δίάβ 1)7 δίάβ αΐ; α \ναΐ6Γ-δρηη§ 1)6§3,η Ιο 
δίη^. ϋαρίιηίδ δαη^ βΐ'δΐ;, ίοΓ ίτοιη Ιιίιη οαιηβ ΐΐιβ 
οΐιαίΐεη^β : 

§66, Ογοίορδ ! Οαΐαΐβα'δ αΐ Ιΐι^ ύοοίί \νϊΐ1ι αρρίβδ, 

δ€6 ! 

Τ1ΐ6 Ερρίβδ ήγ, αηά δΐιβ άοΐΐι ονγ ^ Α ίοοΓδ-ίη-Ιονο 

£ΙΓ6 ^θ ' ; 
Βαΐ \νίίΗ ηβνθΓ & Ιοοίί Ιο Ιΐιο ιηαίά^ ροοΓ ΙιεαΓί, ίΐιοα 

δίΐ'δΐ αηά ρίρβδί δο βηβ. 
Γ,ο γοηάβΓ α^Είη δΐιβ ί1ίιι§8 ΐΐιβιη αιηαίη &1 Ιΐιαΐ 

§οοθ ήοοίί-άο^ ο' ΐΐιίηβ ! 

§66 }ΐΟ\ν 1ΐ6 Ιοοίίδ ίο δ6ΕΛν3Γ(1 3,11(1 Ιϊ&^δ 1ΐ6Γ ίΓΟΙΠ Ιΐΐ(ί 

ΙαηάΙ 

δ66 Ιΐονν Ιΐβ'δ §ΐ3δδ6ά Λν1ΐ6Γ6 1ΐ6 ΓΠΠδ δΟ ίέΐδΐ ί' ΐΗο 

ρΓβΙΙγ Λνεβ Λνανβδ ο' ΐΐιβ δΐΐ'αηά Ι 
Β6\ν3Γ€ ΟΓ ΙιεΊΙ Ιβαρ 38 δ1ΐ6 οοιηβδ Γγοιπ ΙΙιο άβερ^ 

ΐ63ρ οη 1ΐ6Γ ΐ€§δ δο 1)οηη7, 
Αηά ΙοΛνδβ ΙιβΓ δ\ν66ί; ρτ^ϋγ ίΐεδίι — Βυΐ; Ιο ΛνΙιβΓβ 

β'εη ηοΛν δΐιβ \ν3ηΐοηδ υροη γ& Ι 
Ο ΐΗβ Ιιί^Ιι ΐ1ιίδΙΐ6-άο\\'η απά Ιΐιβ άτγ ΐΐιίδΐΐβ-άολνη ί' 

ΐΗβ \ι&8.ϊ ο' Ιΐιβ ρΐ'βΙΙγ δυιηπιβΓ Ο ! — 
δΙιεΊΙ ήγ γβ Ά,ηά άβηγ γ& ίΐ γβ'ΙΙ 3-Λνοοίη§ §ο, 

"Αρρίβδ": Ά Ιονβ-^ίίί, οί. 2. 120, 3. 10. "βίαββθά": 
ΐΚβΓβ 18 £ΐη βηοίβη!) ναηαηί, "βρίαβίιβά." 

85 ΊΉΕ Βυ^ο\.ι^ ροεί'8 

καϊ τον άπο 'γραμμάς κινβΐ Χίθον ^ ^αρ ερωτι 
ΊΓοΧλάκις ω ΐΙοΧνψαμβ τα μη καΧα καλά 
ττέφανταί. 

τω δ* €7γΙ Ααμοίτας άνββαΚΚετο καϊ ταδ' άβίΒεν 20 

ΈΙΒον ναΙ τον Τίάνα, το ττοίμνιον άνίκ ββαΧλε, 
κού μ €\αθ\ ου τον €μον τον βνα ^Χυκύν, ω 

ΤΓοθορωμο 
€9 Τ€λθ9, ανταρ 6 μάντί<ζ 6 ΎήΧ€μο<; βγΟρ αγορεύων 
έχθρα φβροι ττοτΐ οίκον, οττως τεκίεσσι φυΧάσσοι. 
αλλά καϊ αύτος εγώ κνίζων ττάΧιν ου ιτοθόρημι, 
άλλ' αΧλαν τίνα ψαμί ^υναΐκ βχβν α δ' ά'ίοισα 
ζαΧοί μ* ω ΤΙαιαν και τάκεται, €κ δε βαΧάσσας 
οίστρεΐ τταττταίνοισα ίτοτ άντρα τε καΐ ττοτΐ 

ΤΓοίμνας. 
σίξα^ δ' υΧακτβίν νιν καϊ τα κυνί' καϊ ^αρ 6κ ηρών 
αυτα^, βκνυζήτο ίτοτ Ισχία ρύ<γχο<; έχουσα. 30 

ταύτα δ' ϊσω^ εσορώσα ττοεΰντά με ττοΧΧάκι, 

ττεμψεΐ 
ά^^/εΧον. αύταρ ε'γώ κΧαξώ θύρα<ζ, εστε κ ομόσση 
αυτά μοι στορεσεΐν καΧα Γύμνια τάσδ' εττϊ νάσω, 

^ αίξα Κυΐιηΐίβιι : ιη88 σίη/α, σΊ^α, σι-γα, σίγα 

86 ΤΗΕΟΟΙΙΙΤυδ VI, 18-33 

Βιιί 06&δ6 ΐο \νοο αηά βΙΐθΊΙ ραΓδαβ, αγβ, ΐΐιβη 1;1ΐ6 

Μη^'δ Ιΐιβ ΐΉονβ ; 
ΡοΓ οίΐ Ιΐΐ6 ίοαΐ, ^οοά ΡοΙγρΗβιηβ, ίδ ίαίτ ϊ 1\\ο &γο5 

οί Ιονβ. 

Τΐιβη ΟαπΊοβΐΕδ ίη 3,η8\ν6Γ ΙίίΐΘά υρ Ιιΐδ νοίαβ, 
δΐη§ίη§ : 

Ι δϋλν, Ι δαΛν ΗβΓ ίϋη§ Ιΐιβιη, ί,οηΐ Ραη ιη^ λνϋηβδδ 

1)6 ; 
Ι \\'3,δ ηοΐ 1)1ίιιά, Ι νο\ν, Ι)^ ΐΗΐδ ιιΐ}^ οηε δ\ν66ΐ — ί;1ιίδ 
\νΐΐ6ΐ•β\νί11ι Ηβαν'η δβηά Ι 866 Ιο ΐΗβ εηά, αηά 

Τέΐβπιυδ \ν1ΐ6ΐα 1ΐ6 
ΓοΓβΙεΠδ 1116 Λνο6, ΐ1ΐ6η 1)6 α 8θ, 1)αΐ \νο6 ίοΓ Ιιίηι 

Άΐίά Ιιίδ ! — ; 
'Τίδ Ιίΐ £οι• ΙαΙ, Ιο Ιβίΐδβ 1ΐ6ΐ' οη Ι Ιοοίί ηοί; οιι ΐΗβ ^&(^6 
Ληά 83, γ ΐΙΐ6Γ6'8 ο11ΐ6Γ Λνίν68 ίο λ\'6ά, αη(1 Ιο ! δ1ΐ6'δ 

^63,1ουδ ιη&οΐβ, 
,ίίίίΐΐουδ ίοΓ Π16, ίιογά 8&ν& ιΐδ ! αη(1 '^ίηδ ίο ρίηβ ίοΓ 

ιη6 
Λη(1 §1ο\ν6Γ8 ίτοιη Ιΐΐ6 ά66ρ οη ΐ1ΐ6 οαν6 άπα ί;1ΐ6 

δ1ΐ66ρ 1ί1ί6 α ΛναηΙ-\νίΐ Ιαδδ ο' ΐ1ΐ6 δβα. 
Λιΐ(1 Ιΐΐ6 άο§ ΐΙΐΗΐ ΙίΒ,γβά, Ι Ηίδδεά Ιιίηι οη ; ίοΓ Λνΐιεη 

'Ιλν&δ Ι ίο Λνοο 
Μβ'ΐά Ιαγ Ιιίδ δηοα* Ιο 1ι6γ Ιαρ, 1ι6γ Ιαρ, αηά λνΐιίηβ 

1ΐ6Γ ίτΐειιάΐν Ιο. 
Μίΐ^1)6 δΐιε'ΐΐ δ6η(1 ηΐ6 ηΐ6δδ3,§68 ί£ Ιοη^ Ι ^ο Ιΐιίδ 

§αΐ6; 
Ηυί Γ11 1)αΓ ΐ1ΐ6 άοοι• ίίΠ δ1ΐ6 δ\ν'6αΐ' ο' ΐΗίδ δ1ΐ0Γ6 Ιο 

1)6 τηγ \ν6ά€ΐ6ά πιαίβ. 

" ΤΗβ ί'ΐΏξ " : πιονβά 8,8 α Ιαβί) ΓββοιίΓΟβ ίη βοιηβ ^^απιβ Ηΐίβ 
οΐΓΒ,υεΜβ ΟΓ 1)8,οΐ£§αιηιηοη. "Τβΐθΐηιιβ": ρΓορΙιβΒίβά ΙΗθ 
Ι^ΐίηαιηβ ο£ ΡοΙ^ρΗβπηίΒ \)γ Οά^βδβυβ. 

«7 ΤΗΕ ΒϋΟΟΙ,ΙΟ ΡΟΕΤδ 

και 7«Ρ ^ν^ ούδ' εΙΒος έχω κακόν, ω<ί με \ε'^οντι. 
η 'γαρ ττράν €? ττόντον εσέβΧεττον, ης δε ηάΧάνα, 
και κοΐΚα μ\ν τα ^ίναα, καλά Ββ μεν α μία κώρα, 
ως τταρ* εμΧν κεκριται, κατεφαίνετο, των Βε τ 

οΒόντων 
Χενκοτέρα αυ<^α ^ ΐίαρίας υττί'χαινε ^ Χίθοιο. 
ώς μη βασκανθω δε, τρ\<ζ εΙς εμον ετττυσα κόΧττον 
ταντα Ύαρ α ηραία με ΚοτυτταρΙς εξεΒίΒαξε. 40 

Ύοσσ είττων τον Αάφνιν 6 ^αμοίτας εφίΧησε, 42 
χώ μεν τω σνριηη 6 δε τω καΧον αύΧον εΒωκεν. 
αύΧει Ααμοίτας, σύρισΒε δε Αάφνις 6 βούτας' 
ώρχενντ εν μαΧακα ταΐ ττόρτιες αντίκα ττοία. 
νίκη μαν ούΒάΧΧος, άνησσατοι Β^ εηενοντο. 

1 λ€υκοτ4ρα αύ-^ά Μβϊηθίίβ, οί. β.ρ. 2.152, 10. 30, 11. 12: 
1Τ188 \€νκοτ4ραν αυ'γάν ^ ϋττίχαινί Ε : ηΐ83 ύηίφαινί ίΓοηι 
κατ^φαίν^το 3,1)θνβ 

41 & νραν άμάντ^σσι παρ' Ίττιτοκίωνι ττοταϋΚ^ι, Νθ4 ίη ΙΙΐΘ 
Ι5β8ί) ηΐ8, 8,ίΐ6Γ 42 ίη αηοίίΙΐθΓ. 88 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ VI, 34-46 
ΙΙΙ-ίίΐνουΓεά ? τιαγ, ίον ε11 ΐΥι^γ 8αγ ; Ι Ιιανβ Ιοοί^βά ί' 

Αηά, ίοΓ ΆΌ-φΙ Ι οοαίά βρ^, 1)ο11ι 1)6£ΐΓά αηά 6)Γ€ 

ΛνβΓβ ρΓβίΐγ 8,8 \νθ11 οουΜ 1)6, 
Αηά ΐ1ΐ6 Ιβεΐΐι »11 α-ΓΟΛν 111^6 ιηαΓΐ)ΐ6 1)6ΐθΛν, — αηά 

Ιΐιαΐ ηοη6 δΐιοαίά ο'6Γΐοο1ί ιη6 ο£ ϋ, 
Αδ Οοοάγ ΟοΙγΙΙαγίδ Ιαυ^ΐιΐ; ιη6, 11ΐΓί€6 ίη ιηγ 1)Γ6£ΐ5ΐ 

Ι βρϋ. 

δο ΐ&τ Οαιηο6ΐ3,8, αηά 1ίί886ά Οθ,ρΐιηίδ, αηά ϊΗβ,Ι: Ιο 
Ιΐιίδ §αν6 α ρίρ6 Άηά ίΐιΐδ ίο Ιΐιαί; α ρτ^ϋγ ΗιιΙβ. 
Τ1ΐ6η Ιο Ι 1116 ρίρ6Γ λναδ ηβαΐΙιβΓά Οαρίιηίδ αηά ΐ1ΐ6 
ί1πΐ6-ρ1α76Γ 0&ιηο6ί3,δ, αηά Ιΐΐ6 άαηοβΓδ Λν6Γ6 ΐ1ΐ6 
1ΐ6Ϊί6Γδ Λνΐιο ίοΓΐΚλνίΙΙι Ββ^απ Ιο 1)0\ιηά τηίά Ιΐΐ6 
ΙεηάβΓ §Γ&88. Αηά αδ ίοΓ Ιΐΐ6 νίοΙοΓγ, ΙΚεΙ ίεΐΐ Ιο 
η6ί11ΐ6ΐ• 0116, 66ΐη§ ΐ1ΐ67 Ιιοΐΐι δίοοά αην&η(^υίδ1ΐ6(1 ίη 
Ιΐΐ6 ηΐΕίοΙι. 

** Αηά ί\ΐ6 ΙββίΗ α11 3,-Γθ\ν " : Ιΐιβ (τΓββΙί 1ΐ9,8 " ο£ ιηγ ίββίΗ 
1)β1ο\ν, Ιΐιβ δΐιββη §αρβά "ννΙιΐΐβΓ Ιΐΐίΐη ιηαΓΤοΙβ." " Ο'βΓίοοΙί 
ΐΏΘ " : ίο 86β οηο'8 Γβββχΐοη ιηαάβ οηβ ΗαΜβ ίο Ιΐιβ οίΤβοίβ ο£ 
ΐΚβ βνίΐ 6^6 ; δρϋϋη^ ανοιίβιΐ Ι/Μβ. 8ν VII.— ΤΗΕ ΗΑΚνΕ8Γ-ΗΟΜΕ 

Τη β 2)061 ίβΐίχ ίη ΐΗβ βτεί ρβτΒοη Ηοτυ ΐΗΐ'ββ /ήοιάβ τνεηΐ 
οηΐ ^ΥΟΊΠ 0θ8 Ιο Ίοιη ίη α ίιαΓνβΗ-Ηοηιβ αϊ α /αηη ίη ΐΗβ 
αοηηίτ^. Οη ΐΗε τυαι^ ίΗβ^ ονβτίαΐίβ α ϋνβίαη βοαίΗβνά 
ηαηιβά Σι/άάοίΐ, αηά ΐΗβ οοηνβνεαϋοη Ιβαάβ ίο α /ήβηάΐ^ 
.ή7ΐ§ίη§-ιηαίαΗ Ββίίνββη Μτη αηά ΐΗβ ηατταΐοτ ^ίτηίοΜάαχ. 
Ι^ι/άίΙαίί' 8οηξ, ινΜϋΗ τνα8 αρρατβηίΐ^ οοτηρο^βά ίΐιβ ρνβ- 
νίοηχ ΝονβηιΒβν, 18 ρήτηαήΐι/ α 8οη§ ο/ §οοά η;ί8ίΐ68 /ογ 
ΐΗβ 8α/€ ρα88α§6 ο/ Μ8 Μονβά Αββαηαχ ίο ΜίίίΐΙβηβ, })ηί 
ίΚβ §Γ6αί6τ ρανί ο/" ΐί 18 οοηοβηιβά τνίίΗ ίΗβ τηβπΊ^ιηαΜηξ 
τνλίαΗ τνιΙΙ οβΙβΗταίβ Λί* 8α/6 ατΗναΙ, αηά ίη€ΐιιά68 αη 
αάάν688 ίο ίΗβ ηιτ/ίΜοαΙ ^οαίΚβΓά-ροεί €οηιαία8, η)]ΐ08β 
8ΐοη/ 18 ίο 1)6 8ΐί7ΐ§ Βι/ ΤαΊ/ηΐ8 οη ίΗβ ^βδίϊνε θ€οα8ίοη. 
8ίηύ€Μάα8 τ6ρίΪ68 ηήίΗ α ρταί^βν ίο Ραη αηά ίΗβ ί,ον68 ίο 
})ήηρ ίΗβ /αίτ ΡΗϊΙίηη8 ίο Ηί8 Ιονβν Αναίιΐ8, α ρΓαί/βΓ 
η)ΜϋΗ ρα8868, ΗοινβυβΓ, ΐηίο αη αρρβαί ίο Αναίιΐ8 ίο 06α86 
8ηβΗ ι^οηίΗβιΙ β)1ίί68. Ε^άάα8 ηοη) 1)68ίοιν8 ίΗβ €τοο/{ 
ινΗΐοΗ Ηβ Ηαά Ιαη§Ηίη§Ιι/ οβ'β7'βά α8 α 8ία]ίβ, αηά Ιβαυββ ίΗβ 
ίΗτββ βτΪ6ΐιά8 αϊ ίΗβ &ιιίταηββ ίο ίΗβ /ανιη. ΤΗβ τβ8ί ο/ 
ίΗβ ροβίη 18 α άβ8€ΓΪρίίοη ο/ ίΗβ^βα8ί. ΤΗβ 8€ΗοΙΐα ρνβ- 
86)1)6 α ίταάϊΐίοη ίΗαί 8ί7ηί€Μάα8 18 ΤΗβθ€ήίη8 Ηίπΐ86ΐ/, 
αηά ίηάββά ίΗβΓβ 18 ξτβαί ρνοΙίαΗΙΐίι^ ίΗαί τνβ ατβ άβαΐίη^ 
ίΗνοηξΗοηί ίΗβ ροβνι ηήίΗ τβαΐ ρβν8οη8. Α άί8€ΐΐ88ίοη ο/' 
ίΗί8 ^ιιβ8ίίοη ινϊίί Ιβ/ον,ίΐά ίη ίΗβ ΙηίτοάηβΙΐοη, 

91 VII,— ΘΑΛΤ^ΙΑ 

Ή9 χρόνος ανίκ εγώ τ€ και Έ>νκρίτο<; βίς τον 

"Αλβντα 
βφτΓομες έκ ττόΧιος, συν καΐ τρίτος άμμιν Αμύντας, 
τα Αηοΐ ^αρ ετευγβ ΘάΧνσια καϊ ΦρασίΒαμος 
κΑντι^βνης, δυο τέκνα Αυκώττβος, βϊ τί ττερ βσθΧόν 
γ^αών των βττάνωθεν ^ από Κ,Χντίας τβ καϊ αύτω 
^άΧκωνος, Έονριναν ος βκ ττοΒος άνυβ κράναν 
€ν ^ ένερεισάμενος ττετρα ηόνν, ταΧ δβ τταρ αύταν 
αϊ^γεφοι τττέλέαι τε εϋσκιον άΧσος ύφαιναν^ 
'χΧωροΐσιν ττεταΚοίσι κατηρεφβες κομόωσαι. 
κοΰττω ταν μεσάταν οΒον άνϋμες, ονΒε το σάμα 
άμΐν το Έρασίλα κατεφαίνετο, και τιν οΒίταν 
εσθΧον συν Μ-οίσαισο Κ,υΒωνικον εΰρομες άνΒρα, 
οΰνομα μεν ΑυκίΒαν, ης δ' αίττόΧος, ούΒε κε τις νιν 
η<γνοίησεν ΙΒών, εττεί αΙττόΧω ^ζογ εωκει. 
εκ μεν <γαρ Χασίοιο Βασντριχ^ος εύγε τρά^οίο 
κνακον Βέρμ ωμοισί νέας ταμίσοίο ττοτοσΒον, 
άμφϊ Βέ οί στηθεσσί ^έρων εσφί'γ'γετο ττεττΧος 
ζωστήρι ττΧακερω^, ροικαν δ' εγεν ά'γρίέΧαίω 
Βεξίτερα κορύναν. και μ ατρεμας είττε σεσαρως 
ομματί μειΒίόωντί , <γεΧως Βε οί εϊ'χετο 'χ^είΧευς• 
* Χιμί'χίΒα, ττα Βη το μεσαμέριον ττόΒας εΧκει,ς, 

1 €νάν(ΰθ€ν Εβίδΐίθ, ο£. Ερ. 22. 3 : ιτιβδ ίτ' άνωθίν 2 ^τ 

ΗβΓΠ)8.ηη : ηΐ88 (ύ -γ' ^ νψαινον Ηβίηδϊϋβ ίΓοιη ΥβΓ^. 

ΕβΙ. 9. 42 : ηΐ88. ϊφαινβν * 8α1ιο1. αίβο πλοκίρψ 

92 VII.— ΤΗΕ ΗΑΕΥΕδΤ-ΗΟΜΕ 

Οηο6 υροη α Ιίιηβ \ν€ηΐ Εποήΐυδ αηά Ι, αιιά ΐογ & 
ΙΙιίΓά^ ΑιηγηΐΕδ^ ίΓοιη ΐΐιε Ιολνη Ιο Ιΐιβ Ηαΐβίβ. 'Τ\νΕ8 Ιο 
α Ηαΐ'νβδΙ-ίβαδΙ; Ιιοΐάεη ΐΐιαΐ άαγ υηΐο Οεο Ι)^ ΡΙίΓαδί- 
άαιηυδ αηά ΑηΙί^βηβδ Ιΐΐ6 ίΛνο 8οη8 οι Ι,γοορθυδ,δοπδ ίο 
\νϊΙ οί* α βηβ ρί€€6 ο£ ΐΗβ §οοί1 οΙά δΙυίΤ Ιΐΐίΐΐ οαηιβ 
οί ΟΙγΙΪΆ, οί αγΙίΆ 3,ηά οί" Ιΐιαί; νβΓ^ Οΐιαίοοη \ν1ιθ86 
δΙιΐΓάγ Ιίΐιεβ ρΐαηΐεά οηοβ α^Είηδΐ ΐΐιβ γοοΙ^ 1)θΐ;1ι 
ιηαάε ΒαΓίηα ίουηί Ιο §ιΐδ1ι ίοΓΐΙι άΙ Ιιίδ ίεβΐ αικί 
ο&υ8Ρ(1 εΐιη αηά ^δρεη ίο Λνεανε αΙ)ονβ ΐΐ α λνανίη^ 
οαηοργ οί βτεβη Ιεανβδ αηά ά\)ο\ιϊ ϋ α ρΓβείηοΙ; οί 
δΐιαάβ. Εγ6 \ν6 \ν€Γ6 \ϊΒ\ΐ\\&γ ΐΙΐίΐΙΐβΓ, 6Γβ \ν6 8ίΐ\ν 
Ιΐΐ6 ΐοιηΐ) οί Βι•α8ίΐΕ8, 1>γ §ι•αο6 οί Ιΐιβ Μαδβδ \ν6 ονει•- 
Ιοοίν Ά βιΐ6 ίβΐίολν οί Ογάοηΐα, 1>γ ηαπιε Σ,γοίάΆ^ Άπά 
\)γ ριοίβδδίοη α ^οΆϊΙι^γά, Λνΐιίοΐι ίηάεβά Άηγ ΐΐιαΐ δίΐ\\^ 
Ιιϊιη ηιαδί Ιι&νβ 1ίηο\νη Ιιίιη ίοΓ, δββίη^ Ιίΐίβι• οουΐά 
ηοΐ 1)6. Γ'οΓ ιιροη Ηίδ δΙιοαΙάβΓδ ΙΙιβΓβ Ιιυη^^ γηπΙ^ οί 
ηε-νν Γεηηβΐ;, & δΙι&^-ΙιαίΓβά Ι^ηοΐί-^οαΐ'δ Ιαν/ηγ ίΐββοβ, 
αοΓΟδδ Ηΐδ 1>Γ6αδ1: α 1)Γοα(1 Ββΐΐ άίά §ίγά αη αηοίεηΐ δΙιΐΓΐ, 
αηά ίη'δ Ηαηά Ιιβ Ιιείά ά ογοοΙ^ οί λνίΐά οΐίνβ. Οεηΐΐγ, 
\}ΥθΆά\γ, αηά \νί1;1ι & ΐΛνίηΙίΙίη^ βγβ Ιιβ δπιίΐεά υροη 
ιηε, Επα Λνίΐΐι Ιαιι^ΙιΐεΓ ροδδβδδΐη^ Ιιίδ Ιίρ, " λΥΗαΙ^ 
δίιηίοΙιΐά&δ/' δα)Γδ Ηβ ; " λνΙιίΙΙιβΓ ανί&γ ΐΗίδ δΐι1ΐΓ}τ 

*' ϋβο" : ϋβιηβΙβΓ. " ^1^1;^8ι αηά ΟΙιαΙοοη " : Ιβ^βηάΆτγ 
ςυββη αηά ΐ£ΐη§ οί Οοβ. *'ΒνΐΓίη8."ί Ιΐιβ ίοηηίαΐη βϋΐΐ 
ΰβΕΐ•3 ιΐιΐβ ηαιηβ, 

93 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤ8 

άνίκα Βη καί σαΰρο<ζ βν αίμασιαΐσι καθβύΒεί, 
ονδ' βτΓίτυμβίΒίαί κορυΒαΧλΙΒες ήΧαίνορτι; 
ή μετά Βαΐτα κ'λητ6<; εττεί'γεαί; η τίνος αστών 
Χανον 67Γί θρωσκζΐς; ως τεν ττοσΐ νισσομενοιο 
ττάσα Χίθος ττταίοισα ττοτ' άρβνΧίΒβσσι,ν άείΒει.^ 

τον δ' εγώ άμβίφθην ' ΑυκίΒα φίλε, φαντί τυ 
ττάντες 
ημεν σνρικταν μεη νττείρογον εν τε νομενσιν 
εν τ άματήρεσσι. το Βη μαλα θυμον Ιαίνει 
αμετερον καίτοι κατ εμον νόον Ισοφαρίζειν 
εΧπομαι. ά δ* όδος αΒε θαΧνσιάΒ^^' η ^αρ εταίροι, 
άνερες εύττεττΧω Ααμάτερι Βαΐτα τεΧεϋντι 
οΧβω ατταργόμενοΐ' μάΧα ηάρ σφισι ττίονι μετρώ 
ά Βαίμων ενκριθον άνεττΧηρωσεν άΧωάν. 
αλλ* αγβ δτ;, ξννα ^αρ 6Β6ς ξυνα Βε καΐ άώς, 
βουκοΧίασΒώμεσθα' ταχ' ωτερος αΧΧον ονασεΐ. 
καΐ ^αρ βγω Μ.θίσάν καττνρον στόμα, κήμε Χε^οντι 
Ίτάντες άοιΒον άριστον βγω δε τις ου ταχνπειθης, 
ου Αάν ου 'γάρ πω κατ εμον νόον ούτε τον εσθΧον 
ΧικεΧίΒαν νίκη μι τον εκ Χάμω ούτε ΦιΧίταν^ 
άείΒων, βάτραχος Βε ττοτ' άκρίΒας ως τις ερίσΒω.' 

ως εφάμαν εττίταΒες' 6 δ* αΙττόΧος άΒύ '^εΧάσσας 
' τάν τοί ' εφα ' κορύναν Βωρύττομαι, οΰνεκεν εσσί 
τταν ετΓ άΧαθεία ττεττΧασ μενον εκ Δί09 ερνος. 
ως μοι καΐ τεκτων μεη άττεχθεταν, όστις ερευνγι 
Ισον ορευς κορυφα τεΧεσαι Βόμον ^ΠρομεΒοντος^, ^ θαλύσιάδ{ζ) Ε : ιηββ θαλυσιάχ " Φίλίταν ΟΓΟηβΓί : ηιββ 
>ι\4\ταν '^ δοΚοΙ. αίβο (ύρυμίΒοντοχ 94 ΤΗϊΐοοκιτυδ VII, 22-46 

ηοοηΐίάβ, Λνΐιβη β'βη Ιΐιβ ΗζίΐΓά ΛνίΠ 1)β δίβερίη^ ϊ Ιΐι' 
1ιβά§6 8ηά Ιΐιβ ΟΓβδΐεά ΙεγΙ^β ^ο η οι αύοΐά ? Ι8 'ί 
€ν6ΐι α άίηηβι* 3^^011 1>6 Ιίϊάάβη ίο ογ ίΐ ίεΙΙοΛν-ΐοΛνηδ- 
ηιαη'δ νίηΙα§6-Γοαΐ Ιΐιαΐ ΐϊΐαίιβδ γοα δοπιτγ 80? ίοΓ 
ΤηϊΙΙι^ ενβΐ'γ δΙοη€ ί' ΐΗβ τοπά δίήΐ^βδ δίη^ίη^ α^ίΐίηδΐ 
νουΓ Ηαδίβηίη^ 1)Γ0§ιΐ6δ." 

" 'Τΐδ δαΐά, άβίΐΓ ί.γοίάΆ5," αιΐδλνβΓβά Ι, " γοη 1)6£ΐί 
;ι11 οοιηβΐ'δ, 1ΐ6Γ(1δΐη&η ογ Ιι&ΓνβδΙβΓ, 3,1; ΐΗε ρίρβ. 8ο 
Ί:ΐδ δαΐ(3, αηά η§1ι1:§1αά αηι Ι ίΐ δΐιουΐά 1)6 δαίά ; 1ιο\ν- 
1)6ίΙ ϊο τηγ ΐΗίη1ίίη§ Γιη αδ §οοά α ιη&η αδ }'θπ. Τΐιΐδ 
οϋΓ 30ΐιΐ'η6)Γ 18 Ιο α ΙιαΓνβδί-Ιιοιηε ; δοηιβ ίΊ-ίβικΙδ οι 
ουΓ8 ιηαΐίθ Ιιοΐ^άα^ ίο ίΐιβ ίαίΐ'-ΓοΙίβά ΒβιηβΙβΓ Λνίΐΐι^ 
βΓδί-ίΓϋίΐδ οίΊΙΐθΪΓ ΐηοΓβαδβ, 1)βοαιΐδ6 Λβ Οοάάβδδ Ιιαίΐι 
βΠβά Ιΐιείΐ' ΐΙΐΓβδΙιίη^-ίΙοοι• ίη ιηε&δυΓβ δο ίυΐΐ αηά ΐ&Ι. 
8ο οοιηβ, Ι ργ&γ γοη, δΐηοο ΐΐιβ λνα^ ίίικί ΐΐιε ά&γ 
1)6 γοιίΓδ αδ Λνβΐΐ αδ οιΐΓδ, ππά ΙβΙ ^οιι απά τηα πιαίίε 
οοηηΐΓ^-ηιυδίο. Αηά εαοΐι ίτοιη ίΐιε ο11ί6γ ιηΆγ Λνβΐΐ 
ΐαΙί6 δοηΐ6 ρΓοθΙ, δ66Ϊη^ Ι, Ιΐΐιε ^ου, &ιη & οΐ63Γ-νοίθ6ίΙ 
ιιΐ0ϋ1;1ιρί606 οί" 1}ΐ6 Μυ86δ, αηά, Η1ί6 γοιι, αιη &οοουηΐ6ά 
1)6δΙ οί πιυδίοίΛηδ 6ν6Γ7\νΙΐ6Γ6, — αίΐ^εΐΐ; Ι αιη ηοΐ δο 
^αίοΐί, Ζβιΐδ ΙϋίοΛνδ, Ιο 1)6ΐί6νβ Λνΐιαΐ Γιη ϊο\ά, 1)6ίη§ 
Ιο ηιγ Ιΐιίηΐίίηο' ηο πιαίοΐι ίη ηιπδϊο ^61 &Λ\^1ιίΐ6 ίοΓ ί1ιΐ6 
6Χ€6ΐΐ6ηΙ δί€6ΐί(3α8 οί" δαηιοδ ηοΓ «ι^αίη ίοΓ Ρΐιίΐίΐαδ, 
1)υΐ Ι Άΐϊΐ 6ν6η αδ α ίτο^ ΐΗαΙ ίδ ίίιίη ίο ουίνίβ ΐ1ΐ6 

ρΓβΙΙγ 0Γί6ΐί6ΐ8." 

8ο δαίά 1 οί δ6ΐ ραι•ροδ6, αηά ηΐίΐδΐ6Γ ΟοαίΗβΓά 
λνϋΐι α ηΐ6η•7 Ιαυ^Η " Ι ο4"6γ ^ου ίΐιΐδ ογοο1<:/' δα^δ Ηβ, 
"&8 ίο α δρη§ οί §Γ6ίΐΙ Ζβυδ ΙΗ&Ι ίδ ηιαάβ Ιο ίΐιβ 
ρ&Ιΐ6Γη οί Ιΐ'υΐΐι. Ενβη ε8 Ι ΗαΙβ }'ουΓ ηιαδοη "ννΐιρ, 
Λνίΐΐ 1)6 δίΓίνίη^ Ιο Γ6ΕΓ Ιιίδ Ιιουδβ 1ΐί§1ΐ Εδ ΐ1ΐ6 
1>6α1ί οί Μοιιηΐ ΟΓΟπιεάοη, δο Ιιαΐε Ι Ιίΐίβλνίδβ ^οαΐ' 

"ΤΗβ ρίρβ" : ΗθΓβ ϋ ίιηρ1ίβ8 «ιιιβίο ββηβΓΛίΙγ. " 8ρηβ 
ο£ βΓβΕί; Ζβιΐ8 " : ΤΓαίΙι \νίΐ8 άαιι^Ιιί,θΓ ο£ ΖβιΐΒ. ΟΓοιηβάοη 
18 ρΓοΙίΕΐ)!^ Λβ 1ιί§1ΐΘ8ί ιηο\ιιιΐ8,1η ίη Οοβ. 

95 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

καϊ Μοισαν ορνί'χ^ες, όσοι ττοτΐ Χΐον άηΒώ^ 

άντία κοκκύζοντβς έτώσια μογθίζοντί. 

άλλ' αγε βονκόΧικας ταγίω^ άρξώμβθ^ άοιΒάς, 

Χίμίγ^ίΒα' κή^ώ μβν, ορη φί\ο<;, €Ϊ τ οι αρέσκει 50 

τοϋθ^ ΟΤΙ ττραν €ν ορβι το μβΧύΒριον βξβττόνασα' 

"Εσσεταί Ά^/εάνακτι κα\6ς ττΧόος €ΐ<ζ Μ^τυ- 
Χηναν, 
-χώκκβν^ έφ' εστΓβρίοις 'Έ^ρίφοις νότος ύ^ρα ΒιώκΊ] 
κύματα, γ^Ω^ρίων οκ'^ βττ' ωκεανφ ττόΒας ϊσγτ}, 
αϊ κβν τον ΑνκίΒαν οτττβνμβνον βξ^ ^ ΑφροΒίτας 
ρύσηται' θερμός ^αρ έρως αύτω με καταίθει. 
'χυΧκνόνες στορεσεΰντι τα κύματα τάν τε θάλασ- 
σαν 
τον τε νότον τον τ εΰρον, ος έσχατα φυκία 

κινεί, 
αλκυόνες, ^Χαυκαΐς Νηρη'ίσι ταΐ τα μάλιστα 
όρνίχων εφίληθεν, οσαις τε ττερ εξ αλός α^ρα, ^^ 

Ά^γεάνακτι ττλόον Βιζημενω εις ΜιτυΧήναν 
ωριά ττάντα ^γένοιτο, καϊ ενττΧοος ορμον ικοιτο, 
κη'^ω τήνο κατ άμαρ άνητινον η ροΒόεντα 
ή καϊ Χευκο'ίων στεφανον ττερί κρατί φυΧάσσων 
τον τΓτεΧεατικόν οίνον άττό κρατήρος άφνξώ 
τταρ ττνρϊ κεκΧιμενος, κύαμον Βε τις εν ττνρϊ 
φρνξεί. 

1 άηδώ Ε, οί. 1. 136, 5. 136, ΒαοοΙι. 3. 98, αικί ΒβΓ^Ιί ΡοβΙ. 
Ι/ΐ^τΛ III ρ. 140: ηιββ αοιΖόν * χ&κκ^ν Ε: ηΐ83 χώταν 

3 δκ' Ε : 11188 8τ' 

96 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ VII, 47-66 

δΐηιΐΐίη^ οοοίίδ ο' ίΐιβ Μαδββ' γαγά Λνΐιοδβ 0Γ0\νΐη|5 
ιη&1ί68 δο ρίΐΐίαΐ οοηίβηΐίοη α^αίηδΐ ΐΗβ ΟΗίαη 
ηί^Ιιίίη^Είβ. Βυΐ βηου§1ι ; ΙβΙ'δ 1)6§ίη ουι• οοιιηίΓγ- 
δοη^δ, δΐιηΐοΐιϊάαδ. ΡίΓδΙ \νί11 Ι — ρταγ Ιοοίί ίί γοιι 
πρρΓονβ 1;1ιβ άϊϋγ Ι ηιαάβ ίη ίΐιο ΚίΠδ 'ΐοΙΙιβΓ 
ά&γ ; (είηξή 

^V^1€ι^ Ιΐιου^ΐι ΐΗβ Κίάδ ίΐΐ3ονβ ΐΗβ ίϋ^Ηΐ; οί Λνανβ 

1)βίΌΓ6 Ιΐιβ -ννίηά 
Ηαη§ \ν6δΐΛν8,Γά, αηά Οηοη'δ Γοοΐ ίδ β'εη υροη Ιΐιβ 8βα? 
ΡαΐΓ νογα^β Ιο Μϋνίβηέ ίοΛνη Α^έαηαχ δΐιαίΐ βηά, 
0ηο6 ίΓοηι ΐΗβ ίπηιαοβ οί Ιιίδ Ιονο Μδ ί,γοίά&δ 1)6 ίΓββ. 
Τΐιβ Ιιαίογοηδ — αηά ο£ &11 Ιΐιβ ΜΓάδ λνΐιοδβ Ιίνίη^'δ ο£ 

ίΐιβ δβαδ 
ΤΗβ δλνββΐ §Γ6βη Ό3,α§Ηΐ6ΐ•8 ο£ Λβ ϋεερ Ιονβ ηοηβ 

δο ^νείΐ &δ ΐΙΐΘδβ — 
Ο Ιΐΐ67 δΐιαίΐ δίίΠ ΐΗβ δουί;1ι\νίηά αηά ϋΐ6 Ι&η^ΐε-Ιοδδ- 

ίη§ Ε&δΐ, 
Αηά \αγ ίογ Ηίιη Λνίάβ Οοβ&η αηά Ιιίδ Λνανβδ &1οη§ Ιο 

Γ6δΙ. 

Α§€£ΐη£ΐχ ΙαΙβ *1ιου§1ι 1ιβ 1)6 ίοΓ ΜίΙ^Ιβηβ 1)οαηά 
Ηε&ν'η 1)Γίη§ Μηι ΜεδΙ \νί' ί1ΐ6 δβ&δοη'δ 1)68ί; Ιο ΙίΕνβη 

δ&ίβ &ηά δουηά ; 
Αηά ΐΗ&ΐ; άαγ Γ11 ηιαίίε ηιειτγ, αηά Ιίίικί &1)θΐιΙ ιη)τ Ι^ΓΟΛν 
Τΐιβ αηΐδβ δ\ν66ΐ ογ δηολνίΐαΐίε ηεαΐ; οι• Γ086ΐ)ΐΐ(Ιδ &11 α- 

ΓΟΛν, 

Αηά 1;1ΐ6ΐ•6 \)γ ΐΐιβ ΙιεαΓίΙι Γ11 Ιαγ ηιε άοΛνη 1)6δί(ΐ6 Ιΐΐ6 

ο1ΐ66ΐ•£υ1 ουρ, 
Αηά ΙιοΙ ΓοαδΙ 1)63η8 δΐιαίΐ ηιαίίβ ιη^ Μΐβ β,όΛ εΐηιγ 

\νίη6 ηιγ 8υρ ; 

"ΤΗβ ΟΚΐ&η ηϊ§1ιϋη§α1β " : ΗοηιβΓ. «'ΤΙιβ Κΐάβ": ΙΗβ 
Ιίηΐθ οί ϋΐθ γβαΓ ίηάίο&ΐβά ίβ αϊ; ί\ιβ βηά ο£ ΝονβπιΙϊβΓ. 
" ΤΗβ Ηδ,ΐογοηβ" : βαίά ίο οοπιιηαηά 3, οαίιη ίοΓ ϋαάτ ηθ8ί,ιη§ 
Λΐίοηί; ΙΙΐθ -ΝνίηίβΓ-βοΙβϋοβ. '* Εΐιηγ -νν^ΐηθ " : γτίηθ ΗανοιίΓθά 
\νϋ1ι βΙηι-ΟΛίΙίίηΒ, ογ θΙβθ " νίηβ οί ΡΙβΙβα," 

97 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

γα στιβα^ βσσεΐται ττεττυκασμβνα βστ βττΐ ττάχνν 
κνύζα τ άσφοΒέΧω τε τΓοΧνγνάμτττω τβ σέΧίνω, 
καί ττίομαι μαλακών; μεμναμβνος Ά^γεάνακτος 
αυταίσιν κνΧίκεσσι καΐ €9 ιρύηα γεΐΧος εράνων. 
αύΧησεΰντι δε μοί 8ύο ττοιμένε^, εΙ<; μεν 

^Αγαρνενς, 
εις Βε Ανκωττείτα^' 6 δε Ύίτνρος εηηνθεν ασεΐ, 
ως 'ποκα τάς Ηενεας ηράσσατο Αάφνις 6 βουτάς, 
χώς ορός άμφεττονεΐτο, καϊ ώς Βρύες αυτόν εθρη- 

νευν, 
Ίμερα αϊτέ φύοντι τταρ' ογθαισίν ττοταμοΐο, 
είτε χίων ως τις κατετάκετο μακρόν ύφ* ΑΙμον 
ή "Αθω ή 'ΡοΒότταν ή Καύκασον εσγατόωντα. 
ασεΐ δ' ώς ίγοκ εΒεκτο τον αΙττόΧον ευρέα 

Χάρναξ 
ζωον εόντα κακαΐσιν ατασβαΧίαισιν άνακτος, 
ως τε νιν αΐ σιμαΧ Χειμωνόθε φερβον ίοΖσαι 
κεΒρον ες άΒεΙαν μαΧακοΙς άνθεσσι, μεΧισσαι, 
οΰνεκά οι ^Χυκύ Μοΐσα κατά στόματος γεε νέκταρ, 
ω μακαριστέ Κομάτα, τύ θην τάδε τερττνά, ττεττόν- 

θεις, 
καϊ τύ κατεκΧάσθης ες Χάρνακα, καΐ τύ 

μεΧίσσάν 98 ΤΗΕοακιτυ8 νιι, 67-84 

Αηά 8θίΐ Γ11 Ιίβ, ίοΓ 6ΐΙ)θΛν-1ιί§1ι ιηγΙ)θά δΙίΌΛνη {;1ιίο1< 

αηά Λνεΐΐ 
81ι&11 1)6 οί" οηηΐίΐεά ραΓδΙβγ, ιηυΐΐβΐ^ αηά αδρίιοάβΐ ; 
Αηά 80 ί' Α^βΆΏΆχ Γ11 άηηΐί^ άήηΐί Λνί' ηπγ άβίΐΓ ϊη 

ιτιίηά, 
Όΐ'ίηΐί λνΐηβ β,ηά Λνίηθ-οαρ αϊ ά άταη^ΐΛΐ αηά Ιβανβ ηο 

1668 1)6ΐιίηά. 

Μ)^ ρίρ6Γ8 δΙίβ,Π 1)6 ΐ\ν^Ο δΙΐ6ρ1ΐ6Γάδ, Β, ΏΙΆΤΙ οί 

Αο1ΐΕΓηα6 1ΐ6, 
Αηά 1ΐ6 Ε ηιαη οί" ίτ^οόρέ ; δίη^βΓ δΐιαίΐ ΤίΙ)Γηΐ8 1)6, 
Αηά δίη§ 1)6δίά6 ηΐ6 ο£ Χ^ηεα &ηά ηε&ΐΙιβΓά ϋ&ρΐιηίδ' 

1ον6, 
Ηο\ν 1;1ΐ6 ΙιίΠδ ΛνβΓβ ίΓΟίιΗεά θ,Γοαηά Ηιηι αηά Ιΐΐ6 

οαΐίδ δαη^ άίΐ'§6δ αΙ)ον6, 
8αη§ \νΙΐ6Γ6 ΐΗε^ δΐοοά 1>γ Ηΐπΐ6Γα8 θοοά, Λν1ΐ6η 1ΐ6 

α-\να8ΐίη§ Ιαγ 
Ιήΐίβ δηολν οη Ηα6ηιυ8 οι• Αίΐιοδ ογ Οαιιοαδαδ ΐ&τ ϊάυ 

Αηά Γ11 1ιαν6 ΙιΐηΊ δΐη^ Ηολν οηοε α Ι^ίηί^, οί Λνίΐίυΐ 

ιηα1ΐθ6 Ι36ηΐ, 
Ιη ΐ1ΐ6 §Γ6αΙ οοίίει• α11 αΐίνε Ιΐΐ6 §οα11ΐ6Γά-ρο6ΐ 

ρ6η1, 
Αηά Ιΐιβ δηιιΙ> 1)66δ οαηιε ίΊ'οηι Ιΐΐ6 ηΐ6αάο\ν ίο Ιΐιε 

ΟΟίΤβΓ οί δ\ν66ΐ: 06άαΓ-ΐΓ66, 

Αηά ί&ά Ιϊίτη 1;1ι6Γ6 ο' Ιΐΐ6 ίΙοΛνβΓείδ ίαΐΓ, 1)6€αυδ6 Ιιΐδ 

Ιίρ Λναδ ίΓ66 

Ο' Ιΐΐ6 Μυ868' Λ\4η6 ; Οοηιέΐαδ ! 'ΐΛναδ ^ο^, α11 ίογ Ιο 

Ιΐΐ66 ; 
ΤΗου^Ιι ΐΐιου ΛναδΙ Ιιίά 'η6α1:1ι 06άαΓη ϋά, ΐ1ΐ6 1)668 Ιΐιγ 

ηΐ6αΙ άίά 1)ηη^, 

" ΜιιΙΙθΙ " : δοιηβϋηιββ ο&ΙΙβά * ββ3,1)αηβ.' " Ηί8 Ηρ \νίΐ8 

ίΐ'ββ οί ϋιβ Μχίδβδ' Λνίηβ" : ί\\β Οτββί \ιάβ "ηβοίαΓ," β,ηίΐ ίΐιβ 
ιηβαηΐη§ 18 ϋιαί) Ηβ \νίΐ8 Ά ροβί;. 99 
Η 2 90 ΤΗΕ ΒϋΟΟΙνΙΟ ΡΟΕΤδ 

κηρία φερβόμβνος έτος ωριον ίξβιτονασα^. 
αίθ' €7Γ* Ιμ,ευ ζωοΐς εναρίθμως ώφελες ημεν, 
ώ9 τοί εγώί; ενόμευον αν ωρεα τας καλας αί^α<ζ 
φωνάς είσαίων, τύ δ' υττο ΒρνσΙν ή υττο ττενκαι^ 
άΒύ μεΧισΒόμενος κατεκεκΧισο θειε Κομάτα.^ 

χώ μεν τόσσ είττων άιτετταύσατο' τον δβ μετ 

κή^ω τον εφάμαν ' ΑνκίΒα φίλε, ττολλα μεν άΧλα 
'Ννμφαι κήμε ΒίΒαξαν αν ωρεα βουκοΧεοντα 
εσθΧά, τά ττον καΐ Ζηνο^ εττΐ θρόνον ά<γα^ε φάμα' 
άλλα το 7* εκ ττάντων /χεγ* νττείροχ^ον, ω τυ ^εραίρειν 
άρξενμ' αλλ' ΰττάκουσον, εττεί φίΧος εττΧεο Μο/- 
σαίς' 

'^ιμί'χίΒα μεν "Κρωτες εττεττταρον' η ^αρ 6 
ΒειΧος 
τόσσον ερα Μ^νρτονς, όσον εϊαρο<; αΙγ€9 εράντι. 
"Ω^ρατος δ' ο τα πάντα φιΧαίτατος άνέρι τηνω 
τταίΒος υττο σττΧάηγνοισιν εγείΐτόΘον' οΙΒεν'Άρισ- 

εσθΧοζ άνηρ, με'γ άριστο^;, ον ούΒέ κεν αντοζ 

άείΒειν 100 

Φοίβος συν φ6ρμι^<γί τταρα τριττόΒεσσί με^γαιροι, 
ώ9 εκ ΊταιΒος'Άρατος υττ οστεον αϊθετ ερωτι. 
τον μοί ΤΙάν, 'ΟμόΧαζ ερατον ττεΒον οστε ΧεΧο'γχ^ας, 
άκΧητον κείνοιο φίΧας €9 χ€Ϊρα<; ερείσαος, 

1 αυτ£5 ΑΙΐΓ : ιη88 αδθίϊ 100 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ VII, 85-Ι04 

ΤΠΙ ΐΗοιι άίύδΐ ΐΐιοίε, ή^ΐιΐ Ιιαρργ δοιιΐ, Ιΐι^ ίλνβΐν^ 

ιηοηΐΐΐδ' ρηδοηίη^. 
Αηά Ο οί ΐΚβ ς[ΐιϊ€ΐί ΐΐιοα λνειΐ ΐ1ιΪ8 άΆγ ! Ηολν 

^Ιαάΐγ Λθη Λνίΐΐι ιηΐηε 
Ι Ιιαά Ιίβρί 1:1ΐ}? ρΓβΐΙ^ ^οαΐδ ί' ΐΗβ Ιιίΐΐβ, Ιΐιβ \ν1ιϊΐ6 

'ηβαΐίι οαΐί ογ ρίηβ 
ΤΗοιι 'άδΐ Ιαίη &1οη§ αηά 8ΐιη§ ιηβ α 8οη§, Οοιη9,ΐ£ΐ8 

Ιΐιβ άϊνϊηβ ! " 

δο ιηιιοΐι βαη^ Ι-^οίάαδ Άπά βηάβά ; &ηά ΙΙιβΓειιροη 
" ΌεαΓ Ι/^οίάίΐδ " 8αίά Ι, "ειΐιβίά λ\άΐ1ι ιη^ΙιβΓάδ οηΛβ 
Ιιϋΐδ Ι αίδο Ιιανβ Ιεαηιΐ; ο£ ΐΐιβ Ν^ηιρίΐδ, αηά ΙΙιβΓο'δ 
ηι&ηγ Ά §οοά 8οη§ οί ιηίηβ Λνΐιίοΐι ΚιιιηουΓ ηι&ν ^νβΐΐ 
Ηανβ ο&Γπεά υρ ίο ίΐΐθ ΐΙίΓοηβ οί Ζεαδ. Βαί ΐΗί8 οί 
αΐΐ ίδ ίαΐ' ΐ1ΐ6 οίιοίοβδί, Ιΐιίδ ΛνΗίοΙι Ι ΛνίΠ δίη§ ηοΛν ίοι* 
γοαΓ (Ιβΐί^ΐιΐ. ΡΓαγ §ίνβ βαΓ, αδ οηβ δΐιοιιΐά ΛνΗοηι 
ίΐιβ Μιΐ86δ Ιονε : (<8ί?ι§8) 

ϊΐιβ ΙίΟνβδ Ιΐίΐνβ δηβεζβά, ίου δΠΓβ ΐΐιβ^ 1ι»νβ, οη ροοι- 

δίιηίο1ιί<1&δ : 
ΡοΓ 1ιβ Ιονβδ ιη&ίά ΜγΗο αδ §θΕΐδ ΐΗβ 8ρηη§ : 1)ΐιΙ 

ΛνΙιβΓβ Ηβ Ιονβδ Λ Ιαδδ 
Ηϊδ (ΙβαΓδΙ ΑΓαΐπδ δί^ΐΐδ ίοΓ α Ιαά. Αηδΐίδ, άεαν 

§οοά ιηαη — 
Αηά 1)6δΐ ίη ίαπιβ αδ 1)6δΙ ίη ηαιηβ, ίΐιβ ί,οτά ο' ΐΐιβ 

1^γν€^ οη Ιιί^Ιι 
Ββδίάβ Ιιίδ Ιιοί)^ ΐΓίροά ^ουΜ ΙβΙ Ηίηι πι^Ι^β πιβ1θ(1}Γ — 
Απδίίδ 1^ηο\νδ ΑΓαΙαδ' \νοβδ. Ο 1)ηη§ Ιΐιβ Ιαά, δ\νβ6ΐ 

Ραη, 
δλνβεί Ι^ΟΓά οί Ιονβΐ^ Ηοπιοΐέ, 1)ήη§ Ιιίπι ιιηΜά ίο 'δ 

ίβΓθ, 

" Ηανβ βηβθζθά " : ίΐ βηββζβ ιηβΕηί> §οοά Ιηοΐί, αηά α. ηιαη 
ί1ββρΐ5Γ ίη Ιονβ \νΛ8 88.ίά ίο Ιϊ&νβ 1>ββη βηββζβά ηροη Ι)^ ϋηβ 
Ι^ον^ " Ι^οι-α ο£ Λθ Ιι^Γθ " : ίΐΐθ Ονβαί Ιιω " Δροΐΐο." 

ΙΟΙ 110 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΊ8 

€ίτ €στ άρα ΦιΧΐνος 6 μαλθακός βϊτε τις άΧλος. 
κ^Ι μβν ταντ βρΒοις ώ ΪΙάν φίΧβ, μη τι τυ 

τταΐΒες 
^ΑρκαΒικοϊ σκίΧλαισιν υττο πΧβυράς τβ καΧ ώμως 
τανίκα μαστίσΒοιβν, 6τ€ κρεα τυτθα τταρείη' 
εΐ δ* άλλως νενσαις, κατά μεν χρόα ττάντ 

ονύγεσσι 
^ακνόμενος κνάσαιο καΐ εν κνίΒαισι καθεύΒοις, 
εϊης δ' Ήδωϊ^ώ^' μεν εν ωρεσι χείμαη μεσσω 
'Έβρον τταρ τΓοταμον τετραμμενον εηηνθεν^' Κρκτωί 
εν δε θερει ττυμάτοισι τταρ ΚΙΘιόττεσσι νομενοι^ 
Ίτετρα ντΓο ΒΧεμύων, όθεν ουκετυ Νείλος ορατός, 
ΰμμες δ' 'ΎετίΒος καΐ ΒυβΧίΒος άΒύ Χίττόντες 
νάμα καΐ Οίκεϋντα, ξανθάς εΒος αίττύ Αιώνας, 
ω μαλοισιν "Ερωτες ερευθομενοισιν όμοιοι, 
βάλΧετε μοι τόξοισι τον ιμερόεντα ΦιΧΐνον, 
βάλΧετ, εττεί τον ξεΐνον 6 Βύσμορος ουκ ελεεί 

μεν. 
καΐ Βη μαν ^ άττίοιο Ίτετταίτερος, αϊ δε γυναίκες ΐ20 

^'αιαν^φαντϊ "Φιλΐνε, το τοι κάλον άνθος άττορρεΐ.^' 
μηκετι τοι φρονρεωμες εττι ττροθύροισιν "Αρατε, 
μηΒε ΊτόΒας τρίβωμες' 6 δ' ορθριος άλλον αλέκτωρ * δί/ μάν : 11188 ίΐΐδϋ δτ; μάλ' Ι02 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ VII, Ι05-Ι23 

\νΐΐ6ΐ1ΐ€Γ ΡΗΐΙίηαδ, δοοΐΐι ίο &3,γ, ου οίΗβΓ 1)β Ιιϊδ άβ&ι\ 
ΤΗίδ άο, 8Λν66ΐ Ραη, αηά ηβνβΓ, \ν1ιβη δΐίοβδ 1)6 ίοο ίβ\ν, 
Μ&γ ΐΐιβ Ιββίίδ ο' Ιΐιβ Ιαάδ οί" ΑτοΕίάγ Ι^βΆΐ ίΐιββ Μαοΐί: 

αηά Ηαε ; 
Βηΐ: Ο ΐί" οίΙιβΓ^&Ιβδ ίΐιοη §ο, τηαγ ηβΐΐΐβδ ιηαΐίβ ΙΙ17 

1)6ά 
Αηά δβΐ Ιΐΐ66 δΟΓαΙοΙιίη^ Ιοοίΐι ατιά τΐΆΐί, δοι*αΙο1ιίη§ 

ίτοιη 1ΐ66ΐ Ιο 1ΐ6αά, 
Αηά 1)6 ΐ1ι 7 Λνίηΐ6Γ-1θ(1σίη§ ηί^ΐι 11ί6 ΒβαΓ ιιρ Η6ΐ)Γυ8 

Λναγ 
Γ ί;1ΐ6 Ιιίΐΐδ ο£ Τ1ιγ3,€6 ; Λνΐιβη δαιηιηβΓ'δ ίη, ιηίά 

ίπΓΐΙιβδΙ Αίι-ΐοα 
Μα^δΐ ί*66ά Ιΐιγ Ηοοίί Ι)^ ί1ΐ6 Βΐ6ΐη7&η τοοίί Ιϋβγοηά 

Νΐΐ6'8 6αΓΐί6δί; δρΓίη^. 
Ο 001116 76 ΆΜνΒ,γ, γβ Ιΐΐΐΐβ Εον6δ 111^6 £ΐρρΐ6δ τεά- 

Ηαδίιίη^, 
Ργοπι Β^Μίδ' ίοηηΐ; αηά Ο6θΐΐδ' ιηουπΐ ίΐιαΐ; ϊδ ϊλιυ- 

1ΐ3,ίι•6(1 Οίοη'δ ]ογ, ^ 

€οιη6 δΐιοοΐ ΐΗβ ίαΐΓ Ρίιίΐίηυδ, δΐιοοΐ ιη6 1:1ΐ6 δΐΠ^ 1)07 
ΤΗ&ΐ ίΐοαίδ 1117 ίι*ίβΓΐί1 ί Υ^Ι αίΊ;6Γ &11, Ιΐΐ6 ρ6&Γ'8 ο'εν- 

ηρ6 Ιο ΙΆ8Ϊ&, 

Αηά ί;1ΐ6 άαϊηδ6ΐ8 δί^ΐι αηά Ιΐΐ6 άαηΐδ6ΐ8 &Άγ ^ Τ1ι ν 

Ηοοιη, οΐιίΐά, ίαίΐδ ΐ1ΐ66 £αδΐ ' ; 
8ο ΙβΙ'δ ΛναΙοΙι ηο ιηοΓβ Ιιίδ ^αϊβ 1)6ίΌΓ6, ΑΓαΙιΐδ, ο' 

ΐΗΐδ §6αΓ, 
Βυΐ 6α86 ουι• αο1ιίη§ ί66ί, ιη^ ίΓΪ6ηά, αηά ΙβΙ οΐά 

οΙιαηΐ;ίοΐ66Γ 

" Ι.ββ1ί3 " : ί)Ηβ 863,-ΐΘβΙί 1ΐ3,ά ρυηβθ8,^θΓ7 υβββ; ΙΙιβ ροβΐ; 
Γβί6Γ8 ΙιβΓβ Ιο \ν1ΐ8,1: -γνΕβ αρραΓβηϋγ ΐΗβ οιιγγθπϊ βχρίαηαϋοη 
ο£ α β裏ΐη§ γιΙθ — Ιΐιβ ο1ιθΓΪ8ίβΓ8 β裏βά ΐΐιβ δί&ίαβ οί Ραη αϊ 
ΙΙιβ ίβα8ΐ} 1)βοαα8Θ Ιΐιβγ Ιιαά οηοβ Γβοβΐνβά βΙιοΓί- οοιηιηοηβ. 
" Βΐοη " : ϋΐδηβ ίβ ΑρΙίΓοάΐΐβ ογ ΙιβΓ ιηοίΙΐΘΓ ; ΐΗβ Ι^ονβδ αΓβ 
δαπιπιοηθά ίΓοιη ί\χβ άΐΒίνϊοί ο£ ΜΠβϊυδ. '* Ο' ί/ΙιΪ3 ^θεγ" : 
ΐη ϋιΐ3 Λναγ. ** ΑοΗΐηε; ίββΐ)" : £γοιτι 8ΐαηάίη§ αΙ)θη1: 8,1: ΐΗβ 
ιΙοοΓ, οηβ ο£ ίΐαβ οοηνβηΐΐοηίΐΐ βί^ηβ οί 1)βΐη§ ίη Τονβ. 

Ι03 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ,ΐα ΡΟΕΤδ 

κοκκύζων νάρκαισυν άνιαραΐσί 8ι8οίη, 

€ίς δ' άτΓο τασδβ φεριστε μοΧων ά^γοιτο τταΧαί- 

στρα^} 
άμμιν δ' άσυγία τε μέΧοί ^/ραία τε τταρείη, 
ατι<ζ ετηψθνζοισα τά μη καΧα νόσφιν βρνκοί* 

Ίοσσ βφάμαν δ δε μοι το Χα^ωβόΧον, ά8ύ 
^γέλάσσας 
ώ9 ττάρος, εκ Μοισάν ξεινηΐον ώττασεν ημεν. 
χω μεν άτΓοκΧίνας ε'ττ' αριστερά ταν επΙ ΤΙνξας 
είρφ^ 6Β6ν, αύταρ εγώ τε καΐ Έύκριτοζ ες Φρα- 

σώάμω 
στραφθεντες χώ καΧος Άμνντι,χος εν τε βαθείαις 
άΒείας σγρίνοίο γαμεννίσιν εκΧίνθημες 
εν τ€ νεοτμάτοισι γε7α<9ότε9 οίναρέαίσι. 

ΤΓολλαΙ δ' άμμιν ΰττερθε κατά κράτος Βονεοντο 
αϊ^ειροι τττεΧεαι τε* το δ' εηηύθεν ιερόν ν8ωρ 
Ι^νμφάν εξ άντροιο κατειβόμενον κεΧάρνζε. 
τοί δε ΤΓΟτΙ σκιαραΐς οροΒαμνίσιν αιθαΧίωνε<ζ 
τεττ^γες ΧαΧα'γενντες έχον ττόνον α δ' οΧοΧνηων 
τηΧόθεν εν ττνκιναΐσι βάτων τρύζεσκεν άκάνθαις. 
άειΒον κόρυΒοι και άκανθίΒες, εστενε τρνηων, 
ττωτώντο ξονθαΐ ττερί ττίδακας άμφϊ μεΧισσαι. 
ττάντ ωσΒεν θερεος μάΧα ττίονο^, ωσΒε δ' οπώρας. 
οχναι μεν τταρ ττοσσί, ττερΙ ττΧευραΐσι δε μαΧα 
ΒαψιΧεως άμΐν εκυΧίνΒετο' τοΙ δ' εκέχυντο 
ορττακες βραβίΧοισι καταβρίθοντες εραζε. 

τετράενε^ δε ττίθων άπεΧύετο κρατ6<ζ άΧειφαρ' 
'Ννμφαι ΚασταΧίΒες ΤΙαρνάσσιον αιττος εχοισαι, ^ Οί. Ρΐίΐί/. Οοτ^. 439 ϋ άλλην σοί ^Ικόνα Κίγω ίκ τον αντου 
γυμνασίου τ^ νυν, αηά Ατ, Υεβρ. 526 

Ι04 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ VII, ΐ24-ΐ4δ 

Ονγ ' δΙιίνβΓ ' ίο δοιηβ οϋΐ6ΐ• \ν]ΐ6η Ηο ΐΗε (ΙίίΛνη δΙι&Π 

8ίη§ ; 
Οηβ 5ο1ιο1ει* ο' Ιϊι&Ι δοΙιοοΓδ βηοα^ΐι ίο Ιιανβ ιηβ* Ιιίίί 

άβαΐΗ ί' ίΙΐ6 Γίη§. 
'Τΐδ ρβαοβ ο£ ηιίηά, Ιαά, \νβ πιαβί; ήηά, &ηά Ιιανβ η 

ί)€ΐάίΐΐϊΐ6 ηί^Η 
Το 811 ίοΐ' υδ αηά δρίί ίοΓ υδ αηά Ιίίά αΐΐ ί11 §ο \ίγ." 

δο ίΪΕΐΓ 111}^ δοη§ ; ατιά Σ>γοίάΆ8, Λ\ά11ι β. τηβγγγ Ιβ,α^ΐι 
&δ 1)6£οι•6, ίβδΙοΛνθίΙ ΐ1ΐ6 οΓοοΙί ιιροη ιηβ ίο 1)β ΙΗθ > 
Μαδβδ' ρ1β(1§6 ο£ ίΐ'ίβηάδΐιίρ, &ηά δο Ι^βηΐ: Ιιίδ νί&γ ίο ; 
ΙΗθ ΙεΓΐ-Ιιαπά αηά \ν'6ηί άοΛνη Ιΐιβ Ργχα γοαά ; &ηά \ 
ΕυοηΙιΐδ αηά Ι αιιά ρνεΐΐ^τ ΙίΙΙΙβ ΑπιγηΙαδ ίυηιοά ίη | 
3.* ΡΙίΓαδίθ&ιηυδ'δ αηά ίη άββρ §ΓββηΙ)6άδ οί ίΓΕ^ΓαηΙ / 
Γβεάδ αηά ίΓβδΙι-ουί νΐηβ-δίπρρΐη^δ Ιίΐϊά ιΐδ ι•β3θίοΐιι§ 
(Ιολνη. 

Μαη^ απ ίΐδρεη^ ηιαη^ αη βΐιη 1)0\ν€(1 αηά Γυδίΐβίΐ 
ον6Γΐΐ6Ηά, αηά ΙΐίΐΓά Ι-ίγ, ϊ\ι& }\Ά\\ο\ν€ά ΛναΐβΓ ΛνβΠβίΙ 
ραΓίίη^ ίοΓίΙι οί ά οανβ οί ΐΗο Νγηιρίΐδ, Λ\Ίιί1β ίΐιε 
ϊ)Γ0\νη οηοΐίβΐ οΗϊΓρβά 1)ΐΐδί1γ αιηίίΐ Ιΐιβ δΐιαάγ \&ΆΪα§β, 
Άπά ίΐιβ ΐΓββ-ίΐ'ο^ ιηυηηιίΓεά αίοοί ίη ΐΐιβ άβηδβ 
ΐΗοΓηΙίΓαΚβ. Ι^αΛ αηά §ο1άίίηο1ι δίΐη^ αηά ΐπΓΐΙβ 
ηιοαηβά, &ηά &1)οιι1: ΐΗβ δρπη§ Ιΐιο 1)66δ Ιηιηιηιβά Άηά 
ΙιονβΓβά Ιο αηά ή'ο. Α11 ηβίαΐ'β δπιβίΐ: οί Ιΐιβ οριιίβηί 
δΐιηιηΐ6Γ-ΐίπΐ6, δΐηβΐί οί* ίΐιβ δβ&δοη ο£ ίΓαίΙ. Ρε&ι-δ 
Ι&γ &1 ουΓ ίββί;, αρρίβδ οη βίΐΗβΓ δίάβ, ι•ο11ίη§ αΙ)ΐιη- 
ά&ηϊΐγ, &ηά ίΐιβ γουη^ ΐ3ΐ•αηοΙΐ68 Ιαγ δρίαγβά υροη Ιΐιρ 
^Γουηά 1)6οαυδ6 ο£ ΐ1ΐ6 \ν6ί§1ιί; ο£ ΐίιβίι• άαηίδοηδ. 

ΜβαηΛνΙιίΙβ Λνβ 1)Γθ1ί6 ϋιο ίουΓ-^βαΓ-οΜ 86&1 ίτοιη 
οίΤ ύιβ Ιίρδ οί" Ιΐιβ ^Ε^δ, αηά Ο γβ ϋ&δί&ΐίαη Ν^πιρίΐδ 
ϋι&Ι ά\νβ11 οη ΡίίΓη&δδαδ' Ιιβί^Ηΐ;, άίά βνβΓ Ιΐιο &§&ά 

"Οηβ δϋΙιοΙαΓ ο' ίΗαί, βοΙιοοΓ' : οηβ ά&ΠίβΓ \νίί1ι βιιοΚ 
ίοΐΐίβδ. ^Ό&ΗίθΛί&,η Ν}/ΊηρΙΐ8": 3,11 η^ιηρίΐδ ννβΓβ 

Ο&δίαΐί&η. 

Ι05 ΤΗΕ ΒϋΟΟΤ.ΙΟ ΡΟΕΤ8 

ηρά γ€ Ύτα τοιόνΒε Φό\ω κατά Χαίνον άντρον 
κρατήρ Ήρακ\ήί ιγέρων βστάσατο Χβίρων; 150 

ήρά γε ττα τήνον τον ττοιμβνα τον ποτ Ανάπω, 
τον κρατβρον ΤΙοΧύφαμον, ος ώρεσι νάας ^ ββαΧλβ, 
τοΐον νέκταρ βττεισε κατ αυΚια ττοσσί 'χρρβΰσαι, 
οίον 8η τόκα ττώμα 8ί€κρανάσατ6 Ί!^νμψαί 
βωμφ τταρ Αάματρο^; ολωίΒος; ας βττΐ σωρω 
αντί<ζ εγώ ττάξαιμί μέ<γα τττύον, α δε ^ελάσσαι 
δρά^γματα καϊ μάκωνας βν άμφοτβραισον εχοίσα, 

* νάα$ Ηθίηβίιΐδ : ιη89 λάα$ Ιθ6 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ VII, 149-157 

ΟΗβίΓοη 111 Ρΐιοΐαδ' ΐ'οοίίγ οανβ 8βΙ 1)β£θΓ6 Ηει-αοΐβδ 
δΐιοΗ α 1)ο^ν1ί\ι1 ίΐ8 ίΐιαΐ ? Αηά ίΗβ ιηί§1ιΐ)τ Ροΐ7ρ1ιβιηθ 
Λνΐιο ΙίβρΙ δΐιββρ Ι36δΐ(ΐ6 ΙΙΐΘ Αηπ,ρυδ αηά Ιιαά αϊ δΐιίρδ 
\νϋ1ι ιηοαηΐ&ίηδ, λναδ ίΐ £ογ δαοίι ηεοΙαΓ 1ΐ6 ίοόόβά ίΐ 
αΓουικΙ Ιιίδ δίεαάίη^ — δποΐι α άΓαπ^ΙιΙ; αδ γβ Ν^ιηρίΐδ 
§αν6 υδ Ιΐιαΐ; άαγ οι γοητ δρΓΪη^ Ι)^ Ιΐΐ6 βΙϊάυ οί 
Ι)6ΐη6ΐ6Γ ο' ΐ1ΐ6 ΤΙΐΓ6δ1ιίη§-ί1οοΓ ? οι ΙιβΓ, Ιο λνίΐ, υροη 
\ν1ιοδβ οοΓπΙιβ&ρ Ι ρΓαγ Ι τηαγ γβΐ α^αίη ρΐ&ηΐ Ιΐιβ 
§γβΆϊ ριΐΓ^η^-ί&η -ννΐιίΐβ δΐιβ δίαηάδ δΐηίΐίη^ 1))γ \νίί;1ι 
Λν1ΐ6&1δ1ΐ6αν6δ αηά ρορρίβδ ίη βίΐΙιεΓ Ιιαηά. 

" 0£ >^οηΓ δρηη^" : ^Υιβ λνίηβ \ν^8ΐ,8 (Ιηιηΐί ιηΐχβά \νίί1ι -«'αίθΓ. 
" ϋβΐϊΐβίβΓ " : Λ 1ιαΓνθ8ΐ;-ββι§7. Ϊ07 VIII.— ΤΗΕ δΕΟΟΝΌ ΟΟϋΝΤΚΥ δΙΝΟΙΝΟ- 
ΜΑΤΟΗ 

Τηε οΗαΓαοίβη ο/ ΙΗ8 βΗβρΗβτά-ηύηιβ ανβ ΐΗβ ηιι^ΐΜααΙ 
ρ6Τ£θηᧀ8 ΌαρΗηίβ ΐΗβ ηβαΐΚβτά αηά ΜεηαΙοαδ ΐΗβ 
Μ^βρΗβΓά, αηά αη ηηηατηβά ^οαίΠενά ινΗο ρΙα^8 ηιηρίΓβ ί?ι 
ίΛβίτ €θηί68ΐ οβ 8οη§. Αββν /ουί' Ιΐηββ ό^ τναι^ ο/" 8ΐα§6- 
άζΓβοΗοη, ίΗβ €θηνβτ8αύοη ορβη8 τνίίϊι τηηίηαί δατιέβ)" 
1)6ΐινβ6η ίΗβ ίινο 'ΐ^οηη^ οοηηίηιηιβη, αηά Ιβαάχ ίο α 
.ή?ι§ίη§-ιηαέοΗ πϋΚ ρίρ68β)Γ Ιΐιβ 8ίαΙΐ68. ΕαοΗ 8Ϊη§8/ου.τ 
αΐίβτηαίβ βίβξίαα φιαίναίη8 αηά αη βηυοι^ ο/' €Ϊ§Η( Ηβχα- 
7ηβί€Τ8. Ιη ί]ΐ6 βτ8ί ΐΗτββ ραίν8 ο/ φιαίΓαίη8 Μ6ηαΐ€α8 
.\•6ΐ8 ϋιβ ίΐιβ/ηβ αηά ΏαρΗηί8 ία1ί68 ίί ηρ. ΤΗβ βν8ί ραη 
18 αάάτ6886ά ίο ίίΐ6 Ιαηά8οαρ6, αηά οοηίαίη8 τηηίηαί οοτη- 
ρίίηΐ6?ιί8 ; ί/ιβ Γβτηαίηάβν άβαΐ τνίΐΗ Ιονβ. ΤΗβ Ια8ί ραίν 
ο^ ψιαίταιη8 αηά ίΗβ ίννο βηνοι^8 άο ηοί €θΤ7'β8ροηά ίη 
ΐΗβηιβ. ΤΗβ τβ86ηι})1αηββ ο/ ιηο8ί ο/ ίΗβ βοιηρβίίηρ 
8ΐαηζα8 Ηα8 €αη8βά 1)θίΗ Ιθ88 αηά ίταη8ρθ8ίίίοη ίη ίΗβ 
νιαηη8€ήρί8. Γτοηι ηιβίήααΐ αηά Ιίη§ιιί8ίίο €οη8ίάβΓαίίοη8 
ΐΗβ ροβιη 18 οΙβαΗι/ ηοί ίΗβ ιυοτΤϋ ο/ ΤΗβοοήίηχ, 109 VIII.— Β0ΤΚ0ΛΙΑ2ΤΑΙ 

Αάφνώί τω γαρίενη σννηντβτο βονκοΧβοντί 

μαΧα νέμων, ώς φαντί, κατ ώρβα μακρά ΉίεναΚκα^, 

άμφω τώγ' ηστην ιτυρροτρί'χω, άμφω άνήβω, 

άμφω σνρίσΒεν ΒεΒαημένω, αμφω άείΒεν. 

Ίτράτος Β* ων ττοτΐ Αάφνιν ΙΒών αγόρευε Μεναλκας' 

' μυκητάν επίονρε βοών Αάφνι, ΧτΙς μοί άεΐσαι; 

φαμί τυ νικασεΐν οσσον θεΚω, αύτο<; άείΒων.^ 

τον δ' αρα χω Αάφνίς τοίωΒ* άπαμείβετο μνθω' 

' τΓΟίμην είροττόκων οίων συρικτα Μ.ενάΧκα, 

οΰττοτε νικασεΐζ μ\ ούΒ' εϊ τι ττάθοις τύη άεΙΒων.' ίο 

ΜΕΝΑΛΚΑ2 

χρϊ]σΒείς ων εσιΒεΐν; χρτίσΒεις καταθεΐναι άεθΧον; 

ΔΑΦΝΙ 2 

χρτ)σΒω τοντ εσιΒεΐν, χρρσΒω καταθεΐναι άεθΧον, 

ΜΕΝΑΛΚΑ2 

καΐ τίνα θησενμεσθ\ οτις άμΐν άρκιος εϊη; 

ΔΑΦΝΙ2 
μόσχον ε<γω θησώ' τν Βε θεζ ίσομάτορα τήνον.^ 

1 τηνον Ε : ιηββ άμνόν (\νίί;1ι υηΐϋςβΐ^ Ηίβ,Ιιιβ) ίΐΌΐη §1ο88 
Ι ΙΟ VIII.— ΤΗΕ δΕΟΟΝΌ ΟΟυΝΤΚΥ δΙΝΟΙΝΟ- 
ΜΑΤΟΗ 

Ον€Ε οη α άαγ ΐΐιβ ΐαϊν Οαρίιηίδ^ ουί υροη Ιΐιβ 
1οη§ Ιιίΐΐδ \νίΐ1ι 1ιί8 οαΐΐΐβ^ ιηεΐ Μβηαΐοαδ Ιίβορίη^ Ιιίδ 
8ΐΐ66ρ. Βοΐΐι Ιιαά Γυάθγ Ιιβαάδ, 1)θ11ι ΛνβΓβ δίηρίίη^δ 
^τοΛνη, 1)ο11ι ΛνβΓβ ρ1α76Γδ οί" πιιΐδίο^ Άπά 1)θΐ1ΐ Ιίΐιβλν 
ΙιΟΛν ίο δίη§. Γ.οο1ίίη§ ηο\ν ΐολναΐ'άδ ϋΑρΗπίδ, 
Μεηαΐοαδ βΐ'δί: ' ^\ιάϊ, ϋαρίιηίδ^' οηβδ Ηβ, ' Ιΐιοιι 
νναίοΐιπίίΐη ο' ΐ36ΐ1ο\νίη§ Ι^ίηε, β,υϊ ΐΚοα Λνί11ΐη§ Ιο δίη^ 
1116 δΟΐηβΛνΙιαΐ ? Γ11 \νΛη•αηΙ^ οοπιβ ιηγ Ιυηι^ Ι δΐιαίΐ 
Ιι&νβ αδ ιηυοίι Ιΐΐ6 1)6ΐΐ6Γ οί Ιΐιββ &δ Ι οΐιοοδβ.' Αηά 
Ιΐιίδ \ν&δ ϋαρίιηΐδ' αηδ\νβΓ : ^ Τΐιου δΙιερΙιβΓά ο' \νοο1ΐ7 
8ΐΐ66ρ, ΐΐιου ηΐΘΓβ ρίρΘΓ Μβηαΐοαδ, ηβνβΓ δΐιαίΐ Ιΐιβ 
Ιΐΐίθδ οί" ΐ1ΐ66 Ηανβ ΐΚβ ΙίβΙΙβΓ ο£ ιη6 ίη α δοη^, δΐηνβ 
Ιιβ ηβνβΓ δο ΙΐΕΓά.' 

ΜΕΝΑΙ.0Α8 

Τ1ΐ6η \νϊ11 'ΐ ρΐβαδβ ^οιι Ιοοίί Ιιίΐΐιει• ? \νί1Γΐ: ρΐβίΐδβ 
γου Ιαγ α -νν&^β ? 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Αγβ, ΙΙΐΆϊ α ΛνίΠ ; Γ11 1)ο11ι Ιοοίί γου Β,ηά \αγ γοη, 

ΐοο. 

ΜΕΝΑΙ.0Α8 

Αηά ΜτΙίΐΆϊ δΐιαίΐ οιιγ Λνέΐ^β 1)6 ? ΛνΙίΕΐ; δΐιαίΐ 1)6 
δΐιίΒοΐβηΙ ίοΓ πδ ? 

ΟΑΡΗΝΙδ 

Μίηε δΐιαίΐ 1)6 α οαΐί, οηΐ)^ ΙβΙ ^τοιίΓδ 1)6 ΐΐιαΐ )ίηο11ΐ6ΐ•- 
ίαΐΐ ί6ΐ1ο\ν^ γοηάβΓ. III ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

ΜΕΝΑΛΚΑ2 

ου θησώ τΓοκα τήνον^, βττβϊ χαλεττός 6 πατήρ μεν 
γα μάτηρ, τα δε μάΧα ττοθεσπερα ττάντ άριθ- 
μβΰντί. 

ΔΑΦΝα 

αλλά τι μαν θησεΐς; τί δε το ττΧέον ίξβΐ 6 νικών; 

ΜΕΝΑΛΚΑ2 
σύριηη αν εττόησα καΧαν εγώ βννεάφωνον, 
Χενκον κηρον βγοισαν ϊσον κάτω Ισον άνωθεν 
τανταν κα θείην, τα δε τω ττατρος ου καταθησώ. 20 

ΔΑΦΝΙ2 
η μάν τοί κη<γω συρίγγ* έχω βννεάφωνον, 
Χευκον κηρον ίγρισαν ϊσον κάτω Ισον άνωθεν, 
ττρώαν νον συνέτταξ^' βτι καΐ τον ΒάκτυΧον αλγίω 
τούτον, €7Γ€ΐ κάΧαμός με Βιασγισθείς νιν ετμαξεν.^ 

ΜΕΝΑΑΚΑΣ 

αλλλ τΐ9 άμμε κρίνει; τί<ί εττάκοος εσσεται άμέων; 

ΔΑΦΝΙ2 

τήνον Ίτως ενταύθα τον αΙττόΧον, ην καΧεσωμε^, 
φ τΓοτΙ τα?9 ερίφοί<ζ 6 κύων ο φαΧαρος ύΧακτεΐ, 

χοΐ μεν τταΐΒες άϋσαν, 6 δ' αΙττόΧο^ ^νθ* εττα- 
κοΰσαι, 
01^ μεν τταΐΒες άειΒον, 6 δ' αΙττόΧος ηθεΧε κρίνειν. 
ττράτοζ δ* ων άειΒε Χαγων Ιυκτά ^ενάΧκα<ζ, 30 

είτα δ* άμοίβαίαν υττεΧάμβανε Αάφνί<; άοιΒαν 
βουκοΧίκάν οΰτω δε ΜενάΧκας άρξατο ττράτος' 

^ Ίτοκα ΎΎ\νον Ε : Γη33 -κόκα ίαμν'όν, οί. 14 * νιν ζτμαξ^ν 

Μβίηβ^β : ιη38 ίι4τμαξ( ' βί Ε : ιηβΒ χοί 

112 ΤΗΕΟ0ΚΙΤυ8 VIII, 15-32 

ΜΕΝΑΙ^ΟΑδ 

Η 6 δΐΐίΐΐΐ Ι3β ηο \ν&§6 οί" ιηίηβ. ΡαΙΙιβΓ αηά 
ιηοίΗβΓ &Γ6 1)ο1;1ι 8οιιγ αδ οαη 1>β, Άηά ίβΐΐ ΐΐιβ ίΐοοίί Ιο 
ίΐ 1ΐ6&(1 βνβΐ'^ ηΐ^Ιιί;. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

νΥεΙΙ, Ι)ΐιΐ Λνΐιαΐ ίδ'ί ίο 1)6 ? άπα ΛνΗαί'δ ίΚβ \νΐηηβι• 
ίο §6ΐ ίοΓ'δ ραίηδ ? 

ΜΕΝΑΙ.0Α8 

ΗβΓβ'δ α §Εΐ1αηΙ ηίηβ-δΐορ ρίρβ Ι Ηανβ ιηαάβ, \νΐ11ι 
^οοά λνΐιΐΐβ 1)€β8Λναχ ίΐιβ δαηιε Ιορ αηά ΐ3θΐ;1:οιη ; Ιΐιίδ 
Γιη \νί11ίη^ ίο λαγ, 1)ΐιΙ Γ11 ηοΐ δίαΐνβ ΜνΥιαϊ ί& τηγ 

ίίΐΐΙΐΟΓ'δ. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

ΜαΓΓ^, Ι Ιιανβ α ηίηβ-δίορ ρίρβ 1ίΐ£β\νίδο, Άηά ϋ Ιίΐίβ 
)^ουΓ8 Ηαΐΐι §οο(1 Λνΐιίΐε 1)ββδΛν»χ Ιΐιβ δαπιε Ιορ ,αηά 
ΙϊοΙΙοιη. Ι Γπαάβ ίΐ ΐ'οΙΙιβΓ άαγ, Άπά ιηγ βη^βΐ' ΙιβΓβ 
δΟΓβ γβϊ ΛνΙιβΓβ 3. δρΙΗ Γ6€ά Ο αϊ: ίΐ ίοΓ ιπΘ. (βαο^ 
8ΐα1ί68 α ρίρβ) 

ΜΕΝΑΙ^ϋΑδ 

ΒιιΙ λνΚο'δ Ιο 1)6 ουΓ ]αβ^6? -ννΐιο'δ ίο άο ίΗβ 
Ιΐ6ίΐηιι^ ίοΓ αδ ? 

ΟΑΡΗΝΙ8 

ΡβΓαάνβηΐαΓβ 1;Η3.1; ^οα11ΐ6Γά γοπάβΓ, ίί" \ν6 οαΐΐ 
Ηίιη ; Ιιίιη Λνί' ΐΗαί δροΙίεΛ ί1οο1ί-άο§ 3.-1)ίΐΓΐίΐη^ ηβ»Γ 
1)7 Ιΐιβ Ιίίάδ. 

δο ΙΙΐΘ Ιίΐίΐδ Ηοΐΐα'ά, αηά Ιΐΐ6 ^οίΐΐΙιβΓά οαιηβ 
Ιο Ιιβαΐ' Ιΐιβηι, Ιΐιβ Ιαάδ δπη^ πηά Ιΐΐ6 ^οαΐΐιβί'ά \\'{ΐ8 

ί'έΐίη ίο 1)6 ίΙΐβΙΓ ^1ΐά§6. ΕοΙδ \ν6Γ6 ΟΆΒΪ, Άπά 'ίΛναδ 

Μ6η&1ϋ&8 ί.ου(1-ο'-νοΐο6 ίο 1)6§ίη ΐΚβ οονιηΐΓ^-δοη^ 
Ηηά Οαρίιηίδ ίο ίαΐίβ Ιιίιτι ιιρ \>γ οοπΓδε. Μεηαΐοαδ 
ίΐιιΐδ 1)6§£ΐη : 

*' Β}^ ϋοπΓββ " : βίαηζα Ι)^ β^β,ηζίΐ. 

113 ΤΗΕ ΒυϋΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

"Αγ/ίβΛ καΐ τΓΟταμοί, θείον ιγένος, αϊ τι Μβναλκας 
ττηττοχ 6 σνρικτας προσφί\€<; ασβ μβλος, 

βόσκοίτ €κ ψνχάς τας άμνάΒας' ην δε ττοκ βνθτ] 
Αάφνις έχων ΒαμάΧας, μηΒβν βΧασσον β'χρι, 

ΔΑΦΝΙ5 

κραναι κσΧ βοτάναι, ^γΧυκερον φντόν, αϊιτερ ομοΐον 

μουσίσΒβι Αάφνις ταίσιν άηΒονίσι, 
τούτο το βουκόΧιον ττιαίνετβ' κήν τί Μ,βνάΧκας 

τ€ΪΒ^ αγάγτ;, γαίρων άφθονα ττάντα νβμοι. 40 

ΜΕΝΑΛΚΑ5 

βνθ^ οϊς, ενθ' αΐ^ες Βώυματόκοι, βνθα μίΧισσαι^ 45 

σμάνβα ττΧηρονσιν, καΐ Βρύβς υ^^ίτβραι, 46 

€νθ^ ό καΧος ΜίΧων βαίνει ιτοσίν αΐ δ' αν άφερτττ), 47 

χω ΤΓΟίμην ξηρός τηνόθι χαί βοτάναι. 44 

ΔΑΦΝΙ2 
τταντα εαρ, τταντα Βε νομοί, τταντα Βε '^άΧακτος 41 

ονθατα ΤΓίΒωσιν,^ και τα νεα τρέφεται, 42 

ένθα καΧα Ναΐ'9^ εττινίσσεταΐ' αΐ δ' αν άφερττΎ), 43 

χώ τα9 βω<; βοσκών 'χαΐ βόες ανότεραι. 

ΜΕΝΑΛΚΑ2 

ω τρά<γε, τάν Χενκαν αΐηων άνερ, ω βάθος ^ νΧας 
μνρίον {αΐ σιμαΐ^ Βευτ εφ* νΒωρ εριφοι)• 50 

^ 41-47 ίΓαηβροδβά \)γ Αηοη. ΕρΚβιιι. Οοίΐι. 1803. 22 
2 -ιαίωσιν ΑΙΐΓθηβ : Πδβ πηδώσίΓ, βοΐιοΐ. αίβο πλ'ί)θουσιν ' Ναΐ^ί 
Μβΐη : ιη88 παΓ ϊ * & βάθοε βοΐιοΐ. : Γη88 3} β. ^^ αΐ σιμαΐ 

"ννίΐ : ιηδδ & σ. 

114 ΤΗΕοακιτυδ νπι, 33-50 

Υβ Λνοοάδ αηά \νίΐΙ;6Γ8, \νοη(ΐΓθΐΐ8 Γ&οβ, 
Ι,ίΐΐι Β,ηά ΙίδΙβη ο£ ^οιιγ §ι•αοβ ; 
Ι£ (ί'βι* ιηγ 8θη§ \ναδ γοιίΓ άεΐί^ΐιΐ; 
Ρεεά ιην 1αιηΙ)8 \νί11ι &11 γοιίΓ πιΐ§1ι1: ; 
Αηά ίί όαρίιηίδ Λνβηά Ιΐιί8 λνα^, 
Μδΐίϋ Ιιίδ οαΐνβδ 3-8 ΐαΐ &8 Ιΐιεγ. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Υβ (3&Γΐίη§ Λνβΐΐδ Άπά ιηβαάοΛνδ ά^αν, 
δΛνββΙδ ο' Ιΐΐ6 βαιΊΐι, οοηιε Ιβηά αη βαΐ' ; 
Κ Ιίΐίβ Ιΐιβ ηί^Κΐίη^αΙβδ Ι δίη§, 
Οίνβ ιηγ οοΛνδ §οοά ραδίιιηη^ ; 
Απά ί£ Μβηαΐοαδ β'βΓ γοα δββ^ 
Ρίΐΐ Ιιίδ Ηοοίί αηά ιηαΐίβ Ιιίιτι ^Ιββ. 

ΜΕΝΑΙ.0Α8 

\νΐΐθΓ6 δ\\^β€ί; Μίΐοη Ιηρδ ΐ1ΐ6 Ιβαδ 
ΤΙιβΓβ'δ ΓιιΠβΓ Ιιίνβδ αηά ΙοΛίθΐ• 1;Γβ€δ ; 
\νΐΐ6ΐ•6'6Γ ΐ1ιθδ€ ρΓβΙΙγ ίοοίίπ^δ ίαΐΐ 
Οοαΐδ Β,ηά δΐιββρ οοιηε 1:\νΐηη6Γ8 &11 ; 
Ι£ ο11ΐ6Γ\ν1ΐ€Γ6 ΐΐιοδβ ίεεί; 1)6 §οηβ, 
ΡαδΙπΓβ'δ Ιεαη αηά δΙιβρΙιβΓά Ιοηβ. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

\νΐΐ6Γ6 8\ν66ΐ; Ναϊδ οοπιεβ 3.-δΐΓα^ίη^• 
Τ1ΐ6Γ6 Ιΐιβ ^Γ€6η ΐϊΐβίΐάδ §ο ίΐ-ηι&^ΐη^• ; 
ννΐιβΓβ'βΓ 1ΐ6Γ ραι11^να^ Ιίβδ αίοη^, 
Τΐιεί'β'δ δρηη^ίη^ Ιε&Ιδ β,ηά §ΓθΛ\•ΐη§ 70ΐιη§ 

Ι£ 0ΐ1ΐ6Γνν1ΐ61•6 1ΐ6Γ §αΐ€ 136 §οη€, 

ΟοΛνδ ΕΓΘ άΓ7 ίΐηά ΙιβΓά ΓοΓάοηβ. 

ΜΕΝΑΙ.0Α8 

Βιιοΐί-^οαΐ^ 1ιυδΙ)αη(1 ο£ Ιΐιβ δΐιο'δ^ 
Ηίβ ίο ΙΗ' Λνοοά'δ ίηβηίΐίεδ — 
Ναγ, δηυΐ3ΐ)ίβδ, ΗΐΐΗβΓ Ιο ίΐιβ 8})ηη§ ; 
Τΐιίδ βΓΓβηά'δ ηοΐ £ογ ^ο^γ Γαηητη^ ; — 

" 8ηιι1)1)ΐβ8 » : Ιιίάβ. 1 2 'ΐ5 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

βν τηνψ Ύαρ τήνος- ϊθ' * ώ καΧβ^' καΙ λέγε, * 'Μ.ίΚων, 
ο ΤΙρωτβνς φώκας καΐ θβος ών^ βνβμβ.* 

ΔΑΦΝΠ 

********* 

ΜΕΝΑΛΚΑ2 

μη μοι ηαν Π€λθ7Γθ9, μτ] μοι Κροίσεια ^ τάλαντα 

€Ϊη β'χβίν, μηΒ€ Ίτράσθβ θεβιν άνεμων 
αλλ νττο τα ττέτρα ταδ* ασομαι ά^^κας €'χων τυ, 

σύννομε^ /ίαλ' ^, εσορών ταν Χικελάν 69 αλα. 

ΔΑΦΝΙ2 
ΒενΒρβσο μεν χειμων φοβερον κακόν, νΒασί δ' 
ανχμός, 
ορνισιν δ' νσ7Γ\α<γξ, ά<γροτέροί<; δε Χίνα, 
άνΒρϊ δε τταρθενίκάς άττάλάς ττόθος. ω ττάτερ ώ Ζεϋ, 
ου μόνος ηράσθην καϊ τυ ^/υναίκοφίΧας. 60 

ταύτα μεν ων, Βι αμοιβαίων οΐ τταΐΒες άεισαν 
ταν Ίτυματαν δ' φΒαν όντως εξαρ'χε Μ.ενά\κας' 

ΦείΒευ ταν ερίφων, φείΒεν Χύκε ταν τοκάΒων μεν, 
μηΒ^ άΒίκεί μ, οτί μικκος εων ττοΧλαΐσιν όμαρτεω. 
ω ΑάμτΓουρε κύον, οΰτω βαθύς ύπνος εχεο τυ; 
ου χρη κοιμασθαι βαθέως συν τταιΒΙ νεμοντα. 
ταΧ δ' ΟΪ69, μηΒ^ ΰμμες όκνεΐθ^ άττάλάς κορεσασθαί 
ιτοιας' ου τι καμεΙσθ\ οκκα πάΧιν αΒε φύηται. 

^ καλί 8θ1ιο1. : ιηδβ αηά βοΙιοΙ. κολε ^ ^^ Μβίη : ηΐ88 ώϊ 

' Κροίσΐΐα ^ο^^^η : πιβθ χρύσ^ια ■* σύννομα ΟΓίΐθίβ : ιηββ 

σύννομο. ^ κάλ' Μβίη : 11188 μα\' 

ιι6 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ VIII, 51-68 

Οο, 1)αο1ί, αηά " ΡαίΓβδί Μίΐοη " 8Άγ, 
" Α Οοά Ιίβρί: δβαΐδ οηοβ οη & ά&γ." 

[ΌαρΗηί8 νβρίι/ ζ* Ιθ8ΐ] 

ΜΕΝΑ1.0Α8 

Ι ΛνουΜ ηοί Ρβίορβ' ίίΗΙι υηΙοΜ 

ΝοΓ 3,11 0Γθ68υ8' οοίΤβΓβά ^οΐά, 

ΝοΓ γεί Ι' οπίίοοΐ ΐ1ΐ6 βΙοηη-Λνΐηά'δ 1)ΐ•βΛΐ1ι, 

δο Ι ιηα}^ δίΐ Ιΐιίδ Γοοίί 1)6ηβ&ΐ1ι, 

Ρτ&ϋγ ραδΐαΓβ-ηΐΕίο, Λνί' Ιΐιεβ, 

Αηά §αζ6 οη ΐΗβ δίοίΐί&η 86&. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

\νοοά άοΐΗ ίβαΐ' Ιΐιβ ΐβιηρθδΐ'δ ΪΓβ, 
λναΐβι• δπιηπιεΓ'δ άΓοαίΙιγ ίίνβ, 
ΒθΕδΙδ Ιΐιβ ηεί ατιά \)ίνάΒ Ιΐιβ δηαΐ'β, 
Μ&η Ιΐιβ Ιονβ οί" πΐίΐΐάβη ί&ΐΓ ; 
Νοΐ; Ι αίοηο Ιίβ ιιπιΙθγ Ι)Εη ; 
Ζβυδ Ηίπίδβΐί' 'δ α Λνοιηαη'δ ιηαη. 

δο ϊάυ \νβηί; ΐΐιβ Ιαάδ' δοη§δ ϊ>γ οουΓδθ. ΝοΛν '1\να8 
Ιΐΐ6 6ηνο}Γ, αηά Μβηίΐΐοαδ ΐΐιυδ Ι3€§£ΐη : 

δρ&Γβ, §οο(1 νΥοΙί, Ιΐΐ6 ^Οίΐΐδ γοπ δθ€, 
δρ&Γ€ Ιΐΐ€ΐη άαιη αηά 1<:ί(1 ίοΓ ηιβ ; 
Ιΐ ίΐοοίί 1*8 §ΐ'6αΙ αηά Ηοοίίηΐίΐη δπιαίΐ, 
Ιδ'ί Γ63.δοη ^οιι δΙιουΜ ΛνΓοη§ ιΐδ α11 ? 
Οοηιβ, λνΐιίΐβ-ΐαίΐ, λνΐι^ δο δοηηά Εδίεερ ? 
Οοοά άο§8 λναΐίε \ν1ΐ6η 1)078 Ιβηά δΐιβορ. 
Ρβ&Γ ηοΙ, 6Λν€δ, ^ουΓ ή11 ίο εαΐ ; 
ΡοΓ Λνΐιβη ίΐιβ ηβ\ν Μ&άβ δρΐΌυΐ6ΐ;}ι δΛνβεί;, 
ΤΗβη νε δΐιαίΐ ηο ΙοδβΓδ 1)6 ; 

** Α Οοά Ιίβρί: Ββαΐβ " : ΡΓοΙβιΐΒ ; ΐΗβ ιτιβ88Ε§β ιηβαηβ * ϋο 
ηοί άββρίδβ ^οαΓ Ιονβι• 1)βθ£ΐ\ΐ8β Ιιβ Ιίββρβ βΐιββρ.' *' Ι^ίβ 

τιηάβΓ 1)0,11 " : 1;1ιθ Ορββίε 1ΐ8,8 * Ηανβ ίαΐΐβη ίη Ιονβ.' 

117 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

σίττα νέμεσθε νεμβσθε, τα δ' οΰθατα ττΧησατε 

ττάσαι, 
ώζ το μεν ωρνε<ζ εχωντι, το δ* €? ταΧάρως αττοθώμαι. 70 

δεύτερος αΰ Αάφνίς \ί<γνρώς άνεβάΧΚετ άείδεν 

Κημ εκ σττήΧνγ'γος^ σύνοφρυς κόρα εχθές 18οΐσα 
τ ας Βαμαλας τταρεΧάντα κάλον κα\6ν η μεν 

εφασκεν 
ου μαν ού8ε \ε<γων εκρίθην άττο τον τηκρον αντάς,^ 
άλλα κάτω βΧεψας ταν άμετεραν 686ν είρττον. 
άΒεν ά φωνα τάς ττόρτιος, άΒύ το ττνευμα' 76 

άδυ δβ τω θερεος ιταρ ΰΒωρ ρεον αίθρωκοιτεΐν. 78 
τα Βρνϊ ταϊ βάλανοι κόσμος, τα μαΧίΒυ μάΧα, 
τα βο'Ι δ' ά μόσχος, τω βονκόΧω αϊ βόες αύται. 80 

0)9 οΐ τταΐΒες άεισαν, ό δ' αΙττόΧος ώΒ* ά^όρευεν 

' άΒύ τί το στόμα τοι και εφίμερος ώ Αάφνί φωνά. 

κρεσσον μεΧττομενω τεν άκονεμεν ή μεΧι Χείχειν. 

Χάζεο τας σύρί<γ^ος^' ενίκασας γά/3 άείΒων. 

αΐ Βε τι Χ^ς με καϊ αύτον άμ αΙττοΧέοντα ΒιΒάξαι, 

τηναν ταν μιτύΧαν ^ Βωσώ τα ΒίΒαή:τρά τοι αΐ'γα, 

άτις ύπερ κεφαΧάς αίεΐ τον άμοΧ^εα ττΧηροΐ,^ 

^ σπήλ 117705 Ε, ο£. 16. 53 : ηΐδβ τω &ντρω * κί'γων αηά 

αυται Ε, 1;3.1ίΐη§ αττΐκρίθ-ην ΆΒ 'ρβ,ΓΐβοΙ ίΓΟίΏ,' 8ΐιρρ1^ΐη§ \6'γον : 
«188 κοπούν ΟΓ ΚόΎον 3,ηά αυτά, * ταί σύρΐ'γ'/οί 8οα1ΐ§βΓ : 

«188 τά5 σνρΐΎγαί ^ μιτύλαν ' γο\ιη§β8ί αηά βιηβ,ΙΙβδί; ' Ε : 

οϋΐ6Γ8 α3 ΣιΒ,ί. ιηηΐίΐη» ' Ι-Ιιαΐ Ιι&β Ιοδί ΗβΓ Ιιογπβ ' : ιη88 μιτάλαν, 
μιτύλαν 

77 άδί» δβ χώ μόσχοί '/αρύίται, άδι/ δέ χα βίύ5. ΕγοιϊΙ 9. 7 ? 
νΈΙοΙζβηϋβΓ Γΐ^ΐιΐΐγ οιηϋβ. 

ιιδ ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ VIII, 69-87 

Το 'ί, Άπά ί6€(1 }Όα βνβΓ^ δΐΐβ, 

Ρβεά Ιϋΐ βνβι•^ υάάβΐ' Ιεεηι 

δΐοΐ'6 ίοΓ Ιαιηύδ αηά 8ΐοΓ6 ίοΓ οΐ'βίΐΐϊΐ. 

Τΐιβη ϋίΐρΐιιιΐδ, £θΓ Ιιίδ βηνο^, ΗΛεά υρ Ιιίδ Ιαιιβί'αΐ 
νοίοβ, 8ίη§ίη§ — 

ΥβδΙβι-ιηοΜΐ α 1οη§-1)ΓθΛν6ά ηιαίά, 

δργίη^ ή'οηα α Γοοίίγ δΐιαάβ 

ΝβαΙ αηά ηβ&ΙΙιβΓά ρ&δδίη^ 1>γ, , 

Οΐ'ίβδ " λλ'^ΐι&ί 3, ρΓβΐΐγ 1)θ7 αιη Ι ! ** 

Όίά ρΓβΙΐγ 1)θ7 ΐ1ΐ6 ]αρ6 Γβραγ ? 

Να^, 1)6ηΙ Ιιίδ Ιιβαά αηά λνεηΐ Ιιίδ \νΆγ» 

8\ν6β1: Ιο ΙΐϋαΓ αηά δλνββί; Ιο δΐηβΐΐ, 

Οοά Λνοί Ι Ιονβ α ΗβίίεΓ λνβΐΐ, 

Αηά δ\ν66ΐ αΐδό 'ηβαΐΐι δυιηπιβΓ δ1<:)Γ 

Το δίΐ λν1ΐ€Γ6 1)Γθο1ί8 §0 1>αΙ)1)1ίη§ Ι^γ ; 

Βιιΐ Ίίδ 136ΓΓ7 Επά 1)α8ΐι, Ίίδ ίΓαΐΐ αηά ΐΓββ, 

'Τίδ €α1£ αηά €0\ν, Λνΐ' ηΐ}^ Ι^ίηβ αηά πιβ. 

δο δαη^ Ιΐιοδβ ΐ;Λνο Ιαάδ, αηά Ιΐιίδ ίδ ΛνΗαί Ιΐιβ §οαΙ- 
1ΐ6Γά δαΐά οί ΐΙιβίΓ δοη^δ : " Υοιι, §οοά ϋαρίιηίδ, Ηανβ 
α δΛνβεΙ αηά άβΐΐ^ΐιΐίαΐ νοίοβ. Υουν δίη^ίη^ ίδ ίο ΐΗβ 
6αι• αδ Ιιοηβγ Ιο Ιΐιβ Ιΐρ. ΗβΓβ'δ ΐΗβ ρίρβ ; ΐαΐίβ ίΐ ; 
7ουΓ 8θΐι§ Ηαδ ΫΆ\γ\γ Λνοη ίΐ ^οιι. Αηά ίί γοα αΓβ 
\νί11ίη§ ίο ΐβαοΗ ηιβ Ηολν ίο δίη§ αβ γοη δίη^ Λνΐιίΐβ 1 
δΙιαΓβ ραδΙιΐΓβ Λνίΐΐι )^οη, γοιι δΐιαίΐ Ιιανβ Ιΐιβ 1ί1;ί1β 
δ1ΐ6-§οαΙ γοηάβΓ ίο γοαΓ δο1ιοο1-ηιοη6}Γ, αηά Ι Λναιταη!; 
7011 δΐιβ'ΐΐ β11 γοαΓ ραϋ υρ Ιο ΐΐιβ 1)Γίιη αηά £ιΐΓΐ;1ιβΓ." 

" Ιιοη§-1)Γθ\νβ(1 " : Ιΐιβ ΟΓββΙε ίβ *\νϋ1ι ιηββίίιι^ 6γβ-1)Γθ\ν8.' 
"'Τίδ 1)βΓΓ7 αηά 1)ΐΐ8ΐι " : ΙΙΐθ (χΓββΙί ίδ * αοοΓπ β,άοΓηβ οαΐς, 
ειρρίβ αρρΙβ-ΐΓββ, οβ,ΐί οο\ν, Εηά οο\ν8 οο\ν1ιβΓά.' ι η) ΤΗΕ ΒϋΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ώί μίν 6 7Γα?9 ^χάρη καί άνάΧατο και ττΧατά^ησε 
νικάσα^ί, όντως βττϊ ματβρι νββρο^; αΚοιτο. 
ώ9 δε κατεσμύχθη καΧ άνετράττετο φρένα Χνττα 90 
ώτερος, οΰτω καί νύμφα Βμαθεΐσ^ άκάχοιτο. 
κήκ τούτω ττράτοζ τταρα ττοιμβσι Αάφνίζ β^εντο, 
καΐ ^ύμφαν άκρηβος εων ετι Ναΐ'δα ^γάμεν. 

* δ/*αβ€ίσ' ΑΙΐΓβηβ : ηΐ88 Ύαμ€θ€Ίσ% 'γαμ-ηθίισ* 130 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ VIII, 88-93 

Αι ύϊΆί ΐΐιβ Ιαά Λναδ Ιι•αη8ρθΓί€ά, αηά οαρβΓβά αηά 
οίΕρρβά Ιιαηάδ ίοΓ ^ογ οί 1ιΐ8 νίοϊονγ ; 80 ο&ρβΓδ α 
ί'ϋΛνη αΙ ΐΗβ δί^Ηί οί Ιιίδ άαιη. Αϊ; ϊ\ι&1, Ιοο, ίΐιβ 
οΐΐιβι-'δ βΓβ Λναδ αΙΙεΓΐ}^ βχΐίηοΐ, αιιά Ιιίδ ΙιβαιΊ ίαΓηβά 
αρδίάβ-θολνη ίοΓ §ΓΪβ£ ; 80 ιηοιίΓηδ α ηιαΐάβη Λαΐ; Ϊ8 
\νβά &§&ίηδΐ ΗθΓ \νί11. 

ΡΐΌΐη Ιΐιαΐ άαγ ίοΓΐΙι Βαρίιηίδ ΙΐΕά Ιΐΐ6 ρΓβ-ειηίηεηοΘ 
ο£ ΐ1ΐ6 δΙιερΙιβΓάδ, ίηδοπιιιοΐι ϊΗβίΙ 1ΐ6 Λναδ δΟέίΓΟβ οοιώθ 
ϊο ηΐίΐη'δ ΘδΙαΐβ βΐ'β Ιιβ Ηαά Ιο Λνΐίβ ΐΐιαΐ Ναϊδ ο£ Λνΐιοιη 
1ιβ 8αη§. 

"Ναϊ8": αρραΓβηϋγ ΙΙΐΘ ηγιηρίι ίο \ν1ιοΐΏ ϋαρίιηΐβ &ίίβγ- 
λναΓάδ δννοΓβ Ιΐιβ οαϋι \ν1ιίοϊι, \ν1ιβη 1ιθ £θ11 ΐη Ιονβ Ανίίΐι 
Χβηβα, 1ιβ άΐβά ταίΙιβΓ ίΐιαη 1>Γβ3.ΐ£. 21 IX.— ΤΗΕ ΤΗΙΚϋ ΟΟϋΝΤΕΥ δΙΝΟΙΝΟ- 
ΜΑΤΟΗ 

Τ Η 18 ροβνι τνοηΐά εββιη ίο δβ τηβτβΐι^ α ροον ίτηίίαΐίοη ο/ 
ίίιβ 1(181. ΤΗβ οΗαταοίβτβ ατβ Ιτνο ηβαΐΗβτάε, Όαρίιηίε αηά 
ΜβηαΙϋαε, αηά ΐΗβ ινήΐβν Μτη^βΙβ ΙΥβ ατβ ίο ίτηαρηβ 
ΐΗβ οαίίΐβ ίο ^ιανβ^η8ι Βββη άήυβη οηί ίο ραβίηνβ. ΤΗβνβ 
18 ηο οΗαΙΙβη^β αηά ηο 8ίαΙί6. Αϊ ίΚβ Γ6ςίΐ68ί ο^ ίΚβ ιυνίίβν 
ίϊιαί ίΗβι^ 8}ιαΙΙ οοτηρβίβ ίη 8θη§ 1)6β)Γβ Μηι, βαοΗ ο/' ίΗβ 
}ΐ6νά87ηβη 8ίη§8 86ν6η Ιώι€8, Ώαρ}ιηί8 86ίίίη§ ίΐιβ ίΐιβηιβ ; 
αηά ίΚβη ίΗβ η)ήίβτ, Ιβαυίη§ίί ίο δβ ίιηρίίβά ίΚαΙ Ηβ^ιιά^βά 
ίΗβτη βφιαί, ίβΙΐ8 η8 Ηοη) Ηβ §αυβ ίΚβηι βαοΚ α ^ίβ αηά 
ινίιαί Η 7να8. ΤΗβ τνΗίβτ ηοη) αρρβαΐ8 ίο ίΗβ Μη8β8 ίο 
ΙβΙΙ Μηι ίΗβ 8οηξ Κβ Ηίηΐ8βΙ/' 8αη§ οη ίΗβ οοβαδίοη, αηά Ηβ 
ήη§8 α 8ίχ-1ίη€ 8οη§ ίη ίΗβΐν ρταίίβ. 123 IX.— ΒΟΤΚΟΛΙΑΣΤΑΙ 

Βονκόλιάζεο Αάφνι, τν δ* ωΒά<; αρχβο ττράτος, 
ωδα9 αρ'χβο ττράτος, βφβψάσθω Ββ Μ,βνάλκας, 
μόσ'χ^ως βονσΐν άφ6ντ€<ζ εττι}, στείραισί Ββ ταύρως. 
γ^οΐ μβν άμα βόσκοιντο και βν φύΧλοισί ΊτΧανωντο 
μηΒβν άτιμα^έλενντα' βμίν Ββ τύ βουκοΚιάζευ 
€κ τόθβν,^ αΧΚωθεν Ββ ττοτικρίνοίτο Μ.€νά\κα<;. 

ΔΑΦΝΙ2 

Άδύ μεν ά /-ί,οσχο9 ^γαρνεται, άΒύ Βε χα βώ<!, 
άΒν Βε χα συρί^γξ χώ βονκόΧος, άΒύ Βε κή<γώρ. 
εστί, Βε μοί τταρ ΰΒωρ ψνχρον στιβάς, εν Β ε 

νενασται 
Χευκαν εκ ΒαμαΧάν καΧά Βερματα, τάς μοί άττάσας 10 
Χϊψ κόμαρορ τρω^γοίσας άπο σκοττίάς ετίναξε. 
τω Βε θερευς φρύ^οντο'ζ εγώ τόσσον μεΧεΒαίνω, 
οσσον ερων το 7Γατρο<ζ μύθων καΐ ματρος άκούειν. 

ούτως Αάφνις άεισεν εμίν, ούτως Βε Μ,ενάΧκας' 

Αϊτνα ματ ε ρ εμά, κή^ω καΧον άντρον ενοικεω 

κοίΧαυς εν ττέτραίσιν εχω Βε τοί, οσσ εν ονείρω 

φαίνονται, ττοΧΧάς μεν οϊς, ττοΧΧας Βε χίμαιρας, 

ων μοι ττρος κεφαΧα καΐ ττρος ττοσΐ κώεα κεΐταί. 

^ αψ4ντ€5 €7Γί Ε : 11188 ύψ4ντί$ ύνό (Υαί. 91ο 4πί) ίΓοηι 4. 4? 
^ €κ τόθίν 01ιο1πιβ1β)Γ ίΓοηι Αρ. ΚΙιοά. 2. 531 (ο£ ίίηιβ) : ιηββ 
αηά 8ο1ιο1. (μ-κοθ^ν αηά %ΐ' ττοβ' %ν 

124 IX.— ΤΗΕ ΤΗΙΚΒ ΟΟϋΝΤΚΥ 8ΙΝΟΙΝΟ- 
ΜΑΤΟΗ 

δίΝβ £1 οοιιηΐΓ7-8οη§, ϋΗ,ρΙιηϊδ. Βθ γοιι Ιΐιβ ίίΓδΙ; 
ηηά Μ€ηίΐ1θϋ8 ίοΐΐονν' Λνΐιεη γοα Ιιανβ 1<:^ΐ οιιΐ ΐ1ΐ€ 
0{ΐ1ν€8 ίο Γΐιη ΛνΐΐΚ ίΐιβ οοΛΥδ αικί ΐ1ΐ€ 1)υ1ΐ8 Λνίΐΐι ΐΐιβ 
1)Εΐτβη ΙιβίίβΓδ. Αδ ίογ Λβ ο&ΙΙΙβ, πΐΆγ ΐΐιε^ ίεβά 
1;ο§6ΐ;1ΐ6Γ Β,ηά ν^&ηά&γ ΐο^βΐΐιβι* αηιοη^ ΐΐιβ 1βαν68 αηά 
ηενβΓ 8ΐΓ&7 αίοηβ, 1)ΐιΙ άο γοπ οοιηβ αηά 8ί秕 ιτιθ νοιιν 
8οη§ οη Ιΐιίδ δίάο αηά Μβηαΐοαδ δίαικί £ογ ^υ(^§Iη6η1^ 
ίΐ^αίηδί; γοη οη ΐΐιαΐ;. 

ΟΑΡΗΝΙδ (8ίη§3) 

Ο δΛνεεΙ: Ιΐιβ οτγ ο' ΐΗβ οαΐί, αηά δΛνεβΙ: ΐΐιβ οι•^ ο' ΐΐιε 

Αη(1 δλνεεί: ΐίιβ ΐιιηβ ο' ΐΗβ ηεαΐΙιβΓά'δ ρΐρβ^ αηά Ι 

δΐη§ δλνββΐ 6ηο\ν ; 
Αηά 3, §Γ6βηΙ)6ά'δ ιηίηβ Ι)^ Ιΐιβ οοοΐ Ι^ΐΌοΙί-δίάβ 
Ρϊΐβίΐ Ιΐιίοΐί αηά ΐΐιίοΐί λνίΐΐι ηιαη^ α Ιιίάβ 
Ργοπι Ιΐιε ρΓβΙΐν ΙιείίβΓδ \νί' δΐίίη 80 Λνΐιίΐβ 
^νΐιίοΐι ίΐιβ δΙΟΓπι ίοαικί 1)Γ0\νζίιι§ οη ΐΐιβ Ιιβί^ΙιΙ 

Αηά ΙιυΓίβά Ιΐιβηι α11 1)6ΐο\ν : 
Αιιά Εδ ηιυοίι τεοΐί Ι ο' ΐΐιβ δοοΓοΙιίη^ ΙιβαΙ 
Αδ 3. Ιονθ-δίηιοΐί Ιαά οί" Ιιίδ ί&ΙΙιβΓδ ΙΙΐΓβ&ί. 

δο δ€ΐη§ ηιβ Όέΐρΐιηίδ^ αηίΐ Ιΐιβη Μβηαΐοαδ ΐΐιυδ : — 

Είπίΐ, τηοΐΐιβί' ο' ηιίηβ 1 ηι^ δΐιείΐει* ΐΐ ΐδ α §ι*οΙ;, 
Α ρΓβΙ^γ ΓϊΛ ίη 3. ΙιοΙΙοΛν οΐίίΐ; αηά ίοι• δΐίίηδ ίο ηΐ}Γ 
\)6ά, Οοά ΛνοΙ, 

Ηε&ά 2ΐηά £οο1: 'Ιίδ §οαΙδ αηά δΐιββρ 

Αδ ιηαη^ αβ 1)β ΐη α νίδίοη ο' δίββρ, 

125 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

βν ττνρΐ Ββ Βρν'ίνω χόρια ζεΐ, βν ττυρϊ δ' αΰαι 

φα'γοϊ χβιμαίνοντος' βχω δβ τοί ουδ' όσον ώραν 20 

χείματος ή νω^ος καρύων άμνΧοιο τταρόντος. 

τοις μβν ετΓβττλαταγτ/σα καΐ αντίκα Βώρον βΒωκα, 
Αάφνώί μεν κορύναν, τάν μοι ττατρος ετραφεν 

ά<γρ6ς, 
αυτοφυή, ταν δ ούδ' αν ϊσως μιμάσατο ^ τβκτων, 
τηνω δε στρόμβω καΧον οστρακον, ω κρέας αύτος 
σιτηθην ττέτραισιν εν ^Ικαρίαισι Βοκεύσας 
7Γ€ντ€ ταμών ττέντ ουσιν' ο δ' εηκαναχησατο 

κόχΚω. 
βουκοΧίκαΙ Μοίσα* μαΚα χαίρετε, φαίνετε δ' 

ωΒάν,^ 
ταν τ6κ εγώ τήνοισι τταρων άεισα νομεΰσι' 
μηκετ επϊ ^γΧώσσας άκρας 6\οφυ^<^όνα φύστ)•^ 30 

Ύεττιξ μεν τεττί'γι φίΧος, μύρμακί δε μύρμαξ, 
ϊρηκες δ' ϊρηξιν, εμίν δ' ά Μ,οΐσα καϊ φΒά. 
τάς μοί ττας εϊη ττΧεΐος Βόμος. οΰτε ^γαρ ΰττνος 
οΰτ εαρ εξαττίνας^ ΎΧυκερώτερον, οΰτε μεΧίσ- 

σαις 
άνθεα' τόσσον εμΙν Μοΐσαι φίΧαΐ' ους <γαρ^ 

ορενντί^ 
^αθεϋσαι,^ τούσΒ^ ου τι ποτω ΒαΧησατο Κίρκα. 

^ μιμάσατο ΑάβΓί : ΐη88 μωμάσατο ^ ΐη88 εΙβο ^δάϊ τάί 

^ φύσγ \νί1 : Π188 φύσ-ρχ * ΡβΓίίΕρδ (ξάηινοΐ'&άί., οί. Ηίρρ. 

άβ Αβ 517. 19 (αάν.) ο,ηά ^ξάτιινα »άν. Ι.ΧΧ, Ν. Τ., αηά 
Βγζαηΐ). ^ πΐ88 εΙβο οϋχ μ^ρ ^ 8ο1ιο1. λΙβο δρητί, όρωσαι 
^ -γαθ^νσαι : Π188 αηά 8ο1ιο1. γαθ€ϋσι{ν) 

120 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ IX, 19-36 

Αηά αη οαΐίβη ίΐΓβ ί' Ιΐιβ λνίηΙβΓ ά&γδ 
\νίΐ1ι οΙιβδΙηυΙδ ΓΟΕδΙίη^ 31; Ιΐιβ 1)1αζ€ 

Αηά ραάάίη^'δ ίη ΐΐιο ροΐ : 
Αηά 3,8 Ιίΐΐΐβ οαΓΘ Ι ίοΓ Ιΐιβ ΛνΐηΐΓγ βΐιγ 
Αδ ίΐιβ ΙοοΙΙιΙεδδ £οι• ηυΐδ Λνΐιεη ροΓΓΪά§6 ίδ Ι)^. 

ΤΗβη οίαρρεά Ι ΐΐιβ Ιαάδ 1)οΐ1ι^ αηά ΐΚβη αηά ΐΙιβΓβ 
^ανβ Ιΐιβηι βΒ,οΙι & ^ΐΐΐ, ΟαρΗηϊδ α οΐυΐ) Λνΐιίοΐι ^ΓβΛν 
ιιροη ηι^ ίαΐΗβΓ'δ ΓαΓηι αηά β'βη Ιΐιβ δαπιβ αδ ίΐ §Γ€Λν — 
3ΐΙ)6ίΙ απ ανϋήοβγ οουΐά ηοΐ ηιαί^β οηβ Ιο ηιαίοΐι ϋ: — , 
αηά Μβηαΐοαδ α ραδδίη^ ίίηβ οοηοΐι, ο£ Λνΐιίοΐι ΐΐιβ βδΗ 
Λνΐιβη Ι Ιοοίί ίΐ αηιοη§ ΐΐιβ ΙοαΓίαη τοοί^δ ίπΓηίδΙιβά 
βνβ ροΓίίοηδ ίοΓ βνβ ηιουΐΐΐδ, — αηά Ηβ 1)ΐ6Λν α Μαδΐ 
ιιροη Ιΐιβ δΐιείΐ. 

ΑΠ Ιιαϋ, §οοά Μηδβδ ο' Ιΐιβ οοαηΐΓ^δίάβ ! αηά ΐΐιβ 
δοη§ Ι άίά δίη^ ΐΗαΙ άα^ Ι^βίοΓβ 1:1ιοδ6 ΙΐθΓάδίηβη, ΙβΙ 
α ηο Ιοη^βΓ Γαίδ6 ριΐδΗβδ οη ΐΐιβ Ιίρ ο' ιη^ ΐοη^υβ, 
1)αΙ δΙιοΛν α ιη© ^ου : 

(ίΐιβ ίοη§) 

Ο οήοΐίβί ίδ Ιο οΓίοΙίβΙ άεαΓ, αηά αηΐ ίοΓ αηΐ άοΐΗ 

1οη§, 
Τ1ΐ6 ΙιαΛνΙί'δ ί1ΐ6 άαΓίίη^ οί Ιιίδ ίβνβ, αηά ο' ηιβ ΐΗβ 
Μαδβ αηά Ηθγ 8οη§ : 
Οί δοη^δ 136 ιηγ Ιιοαδβ ΐΐιβ Ιιοηιβ α\\νΆγ, 
ΡοΓ ηείΐΐιβι* δίεορ, ηοΓ α δΐιάάβη δρΓΪη§-άαγ, 
ΝοΓ ΗοννβΓδ Ιο ΐίΐ6 1)66δ, αΐ'6 αδ δΛνββΙ αδ ΐίιε^; 

Ι Ιονβ ΐΐιβ Μυδβ αηά ΙιβΓ 8οη§ : 
ΡοΓ Β,ηγ ΐ1ΐ6 Μιΐδβδ 1)β §1αά ίο δββ, 
Ιδ ρΓοοί α^εη Οίνοό'δ ΛνίΙοΙιβΓ^β. 

"Ραβίιββ" : ρΪΓηρ1β8 οη ί;1ιβ ίοη§ιιβ, Ιΐιβ κοίιοΐίίΐβί; ίθΐΐβ η8, 
\νθΓβ α 8ί§η ί\\Άί οηβ Γθίυβββ Ιο βΐνβ ηρ -ννΐιειί; αηοίΙιβΓ Ιιαβ 
βηίΓαΒίβά Ιο Ιιΐιη. 127 χ.— ΤΗΕ ΚΕΑΡΕΚ8 

Τηε οΚαναοίβνε ο/ ίΜ8 ροΕίοταΙ τηίτηβ ατβ ίινο τ6α2)6Γί<, 
ΜίΙοη, ίΚβ ηιαη ο/ βχρβήβπϋβ, αηά Βιΐϋαβη^, οαΙΙβά αίχο 
Βηοίΐ8, ΐΗβ Ιονβήοίε ^οηίΚ. ΤΚβ οοην6Τ8αύοη ΙαΙιβΒ ρΐαοβ 
ίη ΐΗβ €οητ8β ο/ ίΚβίΐ' τβαρΐη^, αηά Ιβαά8 ίο α Ιου6-8οηβ 
βΌΏΐ ίΗβ Ιονετ αηά α Τ6αριη^-80ηβ β-οιη Μ8 ΜηάΙι/ 
Μβηίον. ΐνΚβη ΜίΙοη €αΙΐ8 Μ8 8οη§ ίΐιβ 8οη§ ο/' ίΗβ 
άίυίηβ ί,ΐίι^6Γ868 Ηβ 18 2ΐ8ίη§ α ξβηβηο ίβητι. ΤΗβνβ 7να8 
αΐ Ιβα8ί οηβ ίταάίίίοηαΐ ν6αρίη§-8οη§ ινΜοΗ, ίοΐά Κοιν 
]^α^6Ί•868, 8071 ο^' Μίάα8, ο/ ΟβΙαβηαβ ίη ΡΗνι/^ια, αββι- 
βηΐβτίαίηϊη^ 8ίΐ'α秀Γ8 }ΐ08ρίίαΜι^, ιηαάβ ίίιβηι νβαρ τνίίΐι 
Ηίτη ύΙΙ σνβηίηξ, ινίιβη Ηβ οηί ο^^' ίΚβίν Ηβαάε αηά Ηίά ίΗβϊν 
ΰοάί68 ίη ΐΗβ 8/ΐ6αν68. ΤΜ8 αρρανβηίΐι/ §ανβ ίΚβ ηαιηβ Ιο 
αΐί Γ€αρίη§-8οη§8. ΜΐΙοη8 8θη^, αββν α ρναι^βν ίο 
ΌβηιβίβΓ, αάάτ68868 ίί86ΐ/ ίη 8η€€β88ίοη ίο Μηά6?'8, 
ίΗ?'€8ΐΐ6Γ8, αηά τβαρβτδ, αηά Ια8ίΙ^ ίο ίΗβ 8ί6τναΓά. ΒοίΗ 
8θη§8 ατβ 8ηρρθ8βά ίο Ι)β ΐηιρί'οιηρΐα, αηά 8ηηο αχ ίΑβ 
ηιβη νβαρ ο?ι. 129 Χ.—ΕΡΓΑΤΙΝΑΙ Η ΘΕΡΙΣΤΑΙ 

ΜΙΛίΙΝ 

Έ/)γατιζ/α Έονκαΐβ, τι νυν φζνρβ ττβττόνθβι^ί ; 
οΰτε τον ο^μον ά^^βίν ορθόν Βύνα, ώς το ττρίν α^€ς, 
οΰθ^ αμα Χαοτομεΐς τω ττΧατίον, αλλ* άττοΧβίτΓτ} 
ωστΓβρ οϊς ττοίμνας, ας τον ττόΒα κάκτος βτνψε. 
ΤΓοΐός τις ΒβίΧαν τν καΧ €κ μέσω άματος εσσ^, 
09 νυν άρ'χρμβνος τάς αΰΧακος ουκ άττοτρώ^βις; 

Β0ΤΚΑΙ02 

Μίλωϊ/ οψαμάτα, πέτρας άττόκομμ άτεράμνω, 
ούΒαμά τοι συνέβα ττοθεσαι τίνα των άττβόντων; 

ΜΙΛΠΝ 

ούΒαμά. τις δε ττόθος των βκτοθβν βργατα άνΒρί; 

Β0ΤΚΑΙ02 

ονΒαμά νυν συνίβα τοι ά^ρυττνήσαί 8ι βρωτα; ίο 

ΜΙΛΠΝ 

μηΒέ 76 συμβαίη' χαΧεπον χορίω κύνα <γ€ΰσάι* 

Β0ΤΚΑΙ02 

άλλ' €^ώ ω ΜίΧων βραμαι σχεΒον ενΒ^καταΐος' 
130 χ.— ΤΗΕ ΚΕΑΡΕΚδ 

ΜΙΙ.ΟΝ 

ΗϋδΒΑΝΟΜΑΝ Βυοίΐ6ΐΐ8^ λνΥΐΆϊ αίΐ8 γβ ηοΛν, ^οοά 
(1ι•αά§€ ? ^οα ηεΐΐΚει• οαη οηΐ γουι• 8Λναΐ1ι βΐΓαΐ^Ιιΐ 3,8 
οηοβ γόη Λίά, ηοι* Ι^βερ ΐϊιηβ ίη γοιίΓ τεαρΐη^ Λνίΐΐι 
νοιίΓ η6ί§1ι1)οιΐΓ. Υοπ'γ6 ΙβίΊ 1)6ΐιΐη(1 Ι^γ ίΐιβ ίΐοοίί 
ϊϊΐίβ α βννβ \νί1;1ι α Ιΐιοηι ίη ΙιβΓ Γοοΐ;. Ηο\ν Λνίΐΐ 
ίί; 1)6 \νί' )^οα ΛνΙιβιι ηοοη 18 ραβί αηά άαγ ο' ϊΗθ 
ΛναπΘ, ίί ϊΥΐΜΒ &Β.ήγ γοχι ιηαΐίβ ηοΐ α οΐβαη 1)ί1:6 ο' 
γοιίΓ ίαΓΓΟιν ? 

ΒυοΑΕυβ 

Οοοά ιηαδΙβΓ €&Γΐ7-&η(1-ΐ3,Ι:6-Λνί'-8ίοΜ6^ §οο(1 δΐι- 
ο1ιίρ-ο'-11ΐ6-βίη1;, ^οοά Μίΐοη^ Ιιαΐΐι ϋ ηβνβΓ Ιίβίαΐΐοη 
1;1ΐ€6 Ιο λνίδΐι ίοΐ' οηβ ϊΐιαΐ ίδ α^ναγ ? 

ΜΙΙ.ΟΝ 

ΝβνβΓ, ϊ' ίαίΐΐι ; \ν1ΐ3,1: Ηαβ α οΙοΛνη Ιίΐίβ ηιβ ίο άο 
Λνΐΐΐι "ννίδΐιίη^ί^ ΛνΙιβΓβ ΐΙΐΘΓβ'δ ηο §€ΐ1ίη§? 

ΒυοΑΕϋδ 
Τΐιβη Ιιαΐΐι ίΐ ιιενβΓ Ι3ϋί&1ΐ6η Ιΐιββ ίο Ιίβ αλναΐίβ ο' 
ηί^Μδ ίοΓ Ιονβ ? 

ΜΙίΟΝ 

Ναγ, αηά Οοίΐ ίΌι•1)ίά ϋ δΐιουΐά. 'Τίδ ί11 ΙβΙΙΐη^ Ιΐιβ 
(1ο§ ΙαδΙβ ρυάάίη§. 

ΒυΟΑΕϋδ 

Βυΐ: Γνβ 1)6€η ίη Ιονβ, Μίΐοη, ΐΐιβ 1)β1;ΐ;6Γ ρ&Γΐ οί 
Ιβη άα^δ ; — 

131 
κ 2 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΜΙΛΛΝ 

6λ: ττίθω άντΧβί^; Βηλον, εγώ δ' βχω ούΒ* αΧί^ οξος. 

Β0ΥΚΑΙ02 
τοίγα/) τα προ θυραν μοι άττο σττόρω άσκάλα 
ττάντα. 

ΜΙΛΛΝ 

τ/9 δε τν τάν τταίΒων Χυμαίνεται; 

Β0ΤΚΑΙ02 

ά ΐΐόλνβώτα, 
α ττραν άμώντεσσι τΐαρ 'Ιπττοκίωνι, ττοταύΧει,. 

ΜΙΛΩΝ 

ενρε Θβος τον άΧίτρόν €^€ί<ζ ττάΧαυ ων βττεθύμει,ς, 
μάντις τοί ταν νύκτα 'χ^ροϊξβΐθ* ά καΧαμαία, 

Β0ΤΚΑΙ02 
μωμασθαί μ αργγ) τύ' τνφΧος δ* ουκ αύτο<ί 6 

ΤΓΧοντος, 
άΧΧα καΧ ώφρόντιστος "Ερως. μη Βη μ€<γα μυθεν. 20 

ΜΙΛΠΝ 

ού με^α μνθενμαί• τν μόνον κατάβαΧΧε το Χαον, 
και τι κορα<ί φίΧικον μεΧος άμβάΧευ. άΒίον όντως 
ερ^αξγΐ' καΐ μαν ττρότερόν ττοκα μονσυκος ήσθα. 

Β0ΤΚΑΙ05 

Μώσαί ΤΙιερίΒες, σνναείσατε ταν ραΒινάν μου 
ΊταΐΒ^' ων 7«/ο χ αψησθε θεαί, καΧα πάντα ποεΐτε» 32 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ Χ, 13-25 

ΜΙίΟΝ 

Τΐιβη Ίίδ ιηέΐηίί'βδΐ 1;1ιου άΓ&Λν'εΐ ΐΗγ Λνϊηβ ίΓοιη ίΐι© 
Ιιο^δΙιβΛά Ιΐΐ6 Λνΐιϊΐβ Ι &ηι βΚογϊ οϋ νίηβ^αΓ-ΛναΙβΓ. 

ΒϋΟΑΕυδ 

— ^Αηά 80 ίΐ: ίδ ϊ\ι&1 Ιΐιβ Ι&ηά αϊ πΐ}^ υθγ^ άοοί' δίηοε 
ΛνΕδ δββά-Ιίιηβ ΙϊΆΐΙϊ ηοΐ ίβΐί Ιιοθ. 

ΜΙΙ.ΟΝ 

Αηά Λνΐιίοΐι ο* ΐΗβ Ιαδδβδ ίδ Ιΐι^ αικίοίη^ ? 

ΒϋΟΑΕυδ 

'Τίδ Ροΐ7ΐ)θΙ:Εδ' άαυ^ΙιΐβΓ, δΐιβ ΙΙλβ,ϊ Λν&δ αϊ Ηίρρο- 
οϊοη'δ ί;Όΐ1ΐ6Γ άαγ α-ρίρίη^ Ιο ΐΐιβ ΓβαρβΓδ. 

ΜΙΙ.ΟΝ 

Σ,ογά ι ΐΗγ δίη Ιιαίΐι ίοπηά Ιΐιββ οηΐ. ΤΙιου'άδΙ 
\νίδ1ΐ6ά αηά \νίδ1ιβά^ αηά ηο\ν, 'ίαίΐΐι, ΐΗοιι'δΙ Λνοη. 
ΤΗβΓβ'Π 1)β α Ιοοαδί; ίο οΐαδρ Ιΐιββ ίΐΐΐ ηί§1ιΙ 1οη§. 

ΒυΟΛΕϋδ 

ΤΗοιι 1)ίά'δ1; ίαΐν Ιο ρΐαγ ιηβ ίαηΙΐ-βηάβΓ. ΒιιΙ 
ίΙιβΓβ'δ Μίηά ιηβιι ίη Ιιβανβη 1)6δίάβ8 Ηίιη ο' Ιΐιβ 
Μοη67-1)&§δ, £οο1 €ιιρίά £ογ οηβ. 8ο ρηΐΐιββ Ιαΐΐί ηοΐ 
δο 1)ί§. 

ΜΙΙ.ΟΝ 

Ι Ι&ΙΙς ηοΐ 1>ί§, ηοί Ι ; γναγ 1)6 οοηίβηΐ, §ο Ιΐιοιι οη 
λνί' ΙΗ}Γ \Β.γίη§ ο' Ιΐιβ ή^Ιά, Άηά δίήΐίβ υρ β, 8οη§ ο' 
Ιονο Ιο ΐΐΐ}^ Ιειη&η. 'Τ\νί11 δλνεβίβη ΐΐιγ Ιοίΐ. ΜΆΐΎγ, 
ι Ιίηολν ΐΗοη Λναδί; α δίη§6Γ οηοβ. 

ΒϋΟΑΕυβ (ίίΤί^*) 

Ρίβηαη Μιΐ86δ, ^οίη \νίΐ1ι ιηβ β, δίβηάβι* Ιαδδ Ιο 8ίη§ ; 
ΡοΓ α11 ^6 1<&άί€8 Ιαΐίβ ίη Ηίΐηά γβ πιαίίβ α ρνβΙΙγ 
ΐΗίη§. 

* * 8ίηοβ νι^Λβ 8ββοΙ-ϋηιβ " : α ρΓονβΓΐ)ί{ΐ1 βχΒ,^^βν&ϋοη ; {ογ 
Ηβ Η&8 1>βθη ίη Ιονβ οηΐ^τ ίβη άβ,^^β, αηά Ιΐιΐβ ίβ Η&ΓνββΙί-ϋπιβ. 

133 ΤΗΕ ΒϋΟΟυΟ ΡΟΕΤδ 

Βομβνκα χαρίβσσα, Χνραν κάλβοντί τυ πάντες, 
ισχνά,ν αλίόκανστον, €γώ δε μόνο<ζ μβλίχΧωρον, 
καϊ το ϊον μέΧαν εστί καΐ ά (γρατττα υάκινθος, 
άλλ' βμττας €ν τοις στεφάνοις τα ττράτα Χέζονται, 
ά αΐξ τ€ίν κντισον, 6 Χύκος ταν αΙ>γα Βιώκει, 30 

ά (γερανός τωροτρον, εγώ δ' ε'ττΐ τ\ν μεμάνημαι. 
αϊθε μοί ης, οσσα Κροΐσόν ιτοκα φαντϊ ττεττάσθαι, 
χ^ρύσεοί αμφότεροι κ άνεκείμεθα τα ΆφροΒίτα, 
τως αύΧως μεν εχοισα καϊ ή ρό8ον η τυηα 

μαΧον, 
σ'χγιμα δ' εγώ καϊ καινας εττ άμφοτεροοσιν 

άμνκΧας. 
Έομβνκα γαρίεσσ , οι μεν ττόΒες άστρά^αΧοί τεν 
ά φωνα δε τρύγνος' τον μαν τρόττον ουκ εγω 

ειπείν. 

ΜΙΛΠΝ 

η καΧας άμμε^ ττοών εΧεΧάθει Κούκος άοιΒάς, 
ώς εΰ ταν ΙΒεαν τάς αρμονίας έμετρησεν. 
ωμοί τω ττώ'γωνος, ον άΧιθίως άνεφυσα» 40 

Θασαι Βη καϊ ταύτα τα τω Θείω Αιτυερσα. 

Αάματερ ΤΓοΧνκαρττε ττοΧύσταγν, τούτο το 
Χαον 

&μμ9 : ΐηββ αίβο άμμι 134 ΤΗΕΟϋΚΙΤυ8 χ, 26-42 

ΒοηιΙ)7€Η £^11•, ίο οίΗβΓ ί'οΐΐί }?οιι πιαγ & Οψ8γ Ββ ; 
8ιιηΙ)υΐΊΐΐ αιιά Ιεαη Ιΐιβγ οίΐΐΐ νου ; νου'Γβ ίιοηβ^- 

1)Γ0Λνη Ιο ιηβ. 
Οί ίΙοΛνβΓδ ίΙΐ6 νϊοΐβΐ'δ άΆγ\ί, αηά (ΪΗΐΊί Ιΐιβ ΙβίΙβΓβά 

Ηασ-ΗοΛνβΓ Ιά\\, 
Βυΐ λυΗθι! ΙΙιβΓβ'δ ηοδβ^α^δ πΐίΐΐίίιι^ *1^^7 οΐιοοδβ ί;Ιιβιη 

βΐΈΐ ο£ αΐΐ. 
ϋαιιΐ6 ΟοΕΐ ριΐΓδΐΐ6δ ί1ΐ6 οΙονβΓ^ Οπιγ \νο1ί' άοΐΐι §03,1; 

ρυΐ'δυβ^ 
8ίι• δίοιίί ραΐ'δΐιεδ Ιΐιβ ρίου^ΐι ; πιιά Ι — Ο ! Ι αιη Λνίΐά 

ίοΓ ^οιι. 
λΥουΙά αΐΐ οΐά ΟΓΟβδίΐδ Ιιαά λνβΓβ ηιίηβ ! Ο ΐΐιβη 

-ννβ'ΐά β^υΐ'βά 136 
Ι η §οοά Γβά §ο1ά ίον οίΤβηη^δ υάυ& Ι^είοΓβ ίΐιβ 1.0 νε- 

Υοη \νίΐ1ι γοαΓ ρΐρβδ, α ΓΟδβ ΐη Ιΐϋΐιά ογ αρρίε, 1 1)6άΐ§1ιΐ 
ΑΙ)ον6 Λνίΐΐι ιηαηΐΐβ ήηβ, 1)6ΐο\ν^ ηεΛν Ι3ΐΐδ1ίίηδ Ιβίί αηά 

ΓΪ^ΙιΙ;. 
ΒοιηΙ)^ο3, ίΆΪγ, )τουΓ ρΓβΙΙγ ί'ββΐ αΓ6 ΙϋΐιιοΜβΙϊοηβδ, 

ίΐηάΟ! 
Υοαι• νοίοβ ΐδ ρορρ}Γ_, 1)ΐιΐ }^ουΓ λν&γδ — ίΐιβγ ραδδ ηι^' 

ρΟλνβΓ Ιο δΙίΟΛν. 

ΜΙΙ.ΟΝ 

ΜίΛΥγγ, 'ΐλν»δ ηο 'ρΓβηΙίοβ Ιιαηά άϊΧ,^υ α\\. Μάυ]<. 
1ιο\ν ουηηΐη^ΐγ Ηβ δΐιαρβά Ιιίδ ΐαηβ! ΑΙαοΙίΕοΙαγ, 
ΛνΙΐΒ,Ι Ά άοΜ \ν&δ Ι ίο §61 ιηβ & 1)β€ΐι•<1 ! ΒαΙ οοιηβ 
]ΐ6Εΐ• Ιΐιίδ ο£ ΐΗβ (ϋνίηβ Ιίί^βΓδβδ : (ρτίβή 

θ6ΐη6Ϊ€ΐ% ^α66η ο£ ίΓυΗ αηά €&γ, Μβδδ Ο 1>ΐ68δ οιιγ 
ββΐά; 

'*(χίρ837": Ιΐιβ ΟΓββΙε 18 'δχήαη.' *' Κηαϋ1{1βΙ)οηβ8" : 

ΒοιηΒγοα ρίρββ, άΕποθβ, αηά 8ίη§8 Ι)^ ρΓοίβδβίοη (οί. 11. 16 
αηά 3-1) ; βΗθ ίίΐη§8 Ιιθγ ίββί. ίΐΙ>οιιΐ η8 α ρΙα^βΓ ίοββββ ίΐιβ 
1<ηυοΐΕΐβΙ)οηβ8, ΙίβΚί^Ι^ απά βαβϋ^, αηά Ιιθγ βίηβίηβ 8θο1;1ιβ8 ϋιβ 
ΙίβΙθηβΓ Ιΐΐίβ 8, πΛΓοοϋο. " νίΐι&ί α άοΐΐ) Μταβ Ι " : * ν^Υιαί β. 

135 ΤΗΕ Βυαοι,ια ΡΟΕΤδ 

ενερ'γόν τ βϊη καί κάρτημον οττι μάλιστα, 

σφ/γγβτ' ά//<αλλοδ€τα^ τα 8ρά<γματα, μη ττ αριών 

ης 
βϊτΓΤ}* ' σύκινοι ωνΒρες'^ άττωλβτο γ^οντοζ 6 μισθός»* 
69 βορέαν άνεμον τάς κόρθυος ά τομα ΰμμιν 
κα\ ζεφνρον^ βλεττέτω- ττιαίνεται 6 στάχνς όντως, 
σΐτον αλοιώντας φειτγειν το μεσαμβρινον ΰπνον 
εκ καΚάμας αγυρον τεΚεθει τημόσΒε μάλιστα, 
άργεσθαι δ' άμώντας ε<γειρομενω κορνΒαλΧω, 50 

και λη>γειν εΰΒοντος, ελινϋσαι θε το κανμα. 
εύκτος 6 τω βατράχω, τταΐΒες, βίος' ου μελεΒαίνει 
τον το τΓίεΐν ε'γχεΰντα' ττάρεστι <γαρ άφθονον 

αυτω.^ 
καΧλίον^ ω ^ττιμελητα φιλάργυρε τον φακον 

εψειν 
μη *7Γΐτάμ7}ς ταν χείρα καταττρίων το κύμινον, 

ταύτα χρη μοχθενντας εν άλίω άνΒρας άείΒειν, 
τον δε τεον Έουκαΐε πρεττει λιμηρον έρωτα 
μνθίσΕεν τα ματρϊ κατ εύναν ορθρευοίσα. 

^ €ΪΐΓ|7 Βηιηοΐζ : ηΐδβ βϊποί &ν^ρΐ$ Ε : ηΐ88 &νΖρ€$ ^ και 
Ε ; ^5 βορίαν καΧ ζίφυρον ιηβαηβ " ΝθΓϋι-\νβ8ί," ο£. 8ο1ιο1. Ρϊηά. 
ΡΛΟ. Β. ί'στί 7Γρ})5 ανατολών κα\ μ^σημβρίαν = 8θΐΐΐΗ-βίΐ8ί; : Γη88 
^ ζ4φυρον ' οί. ΡΗβΐϋΟΓ. αρ. Αϋιβη. 10. 430 Ληά ΖβηοΙ). 
2. 78 * κα\\Ιον' Ε, ο£. 11. 44 : ιηββ κά\\ιον 

136 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ Χ, 43-5δ 

ΟγειιΙ; ουΓ ίηοΓβαδθ §Γ6&ΐβ8ΐ 1)6 ΐΐιαΐ Ιοίΐ ΐΗβΓβίη ιηα^ 

γίβΐά. 
Οηρ Ιί^Ηΐ γοπΓ δΐιβανβδ, §οοά ΒίηάβΓδ ε11, ογ ραδδβΓδ- 

1>γ \νί11 8»}^ 
' Τ1ΐ68β 1)6 ιηβη οι 6ΐά6Γ-Λνοο(1 ; ιηοΓ6 λνα§68 ΐΙίΓΟΛνη 

'ΤλνΐχΙ ΝοΓΐΙίΛνίηά αηά λν6δΐ\νίη(1 ΐ6ΐ 8ΐΓα\ν8 6ηά1οη§ 

1)6 Ιαίά ; 
Τ1ΐ6 1)Γ66Ζ6 Γΐιηδ πρ 1:1ΐ6 ΙιοΙΙοΛν Β,ηά 1;1ΐ6 βαΓ ίδ 

ρΙπιηρβΓ ιπίΐάε. 
ΓοΓ Τ1ΐΓ6δΗ6Γ8, Ιθ,άδ, Ιΐιβ ηοοηΙίά6 ηαρ'δ α ηαρ 1)6δϊ(ΐ6 

Ιΐΐ6 ΙϋΛν, 
ΡοΓ ηοοηΐίάβ'δ ΙΗ6 1)6δΙ ΐίά6 ίοΓ ηΐΕίζίη^ οΗαίΤ οί" 

δίΓαλν ; 
ΒϋΙ Κεαρεί'δ 1:Ιΐ67 αΓ6 πρ \νΐ' ΐ1ΐ6 λ&γΐί, &ηά Λνίΐΐι ΐ1ΐ6 

\αγ]ί ίο 1)6(1 ; 
Το Γ6δΐ ΐ1ΐ6 ΗεαΙ ο' ΐΚβ άαγ, Βίαηάδ Κ6αρ6Γ8 ίη §οοά 

Αηά 'Ιίδ Ο Ιο 1)6 α ίτο^, τηγ Ιαάδ, &ηά 1ίν6 αίοοί ίτοιη 

0ΕΓ6 ! 

Ηβ η66(ΐ8 ηο θΓΕλν6Γ Ιο Ηΐδ άήηΐ: ; 'Ιίδ ρΐ6ηΐ7 ^νβγγ- 

\νΐΊβΓ6. 

Ρί6, ίΐ6^ δΪΓ δ1;6ΛναΓά ! 1)6ΐ:Ι:6Γ 1)63,η8^ αηΐ ρΐ63,δ6 γ&, 

£ΐηοΐΙΐ6Γ άαγ ; 
Τΐιοα'ΐΐ οηΐ ϊΐ^γ βη^βΓ, ηί^^Άγά, α-δρίίΐΐίη^ οατανίΆγ. 

ΤΗαΐ'δ 11ί6 80γΙ ο' 8θη§ ίοΓ δΐιοΐι Εδ \νοΓΐι ί' Ιΐιβ δυη ; 
1)υΙ Ιΐι&ΐ δΙίίΓνβΙίη^ Ιονβ-άίΐί^ ο' 1:1ιΐη6, Βαοα6υ8^ 
λνουΐά ιη3,Ιί6 1)Γ3-νβ ίβΠίη^ ίο Ιΐι^ ιηαπιιη^ 3,1)6ά οι ά 
ιηοΓηίη^. 

'*Ε1άβΐ'-\νοοά" : ίΗβ ΟΓββΙε 1ΐ£ΐ8 "ήζ\νοοά," -ννίΛίοΙι \νιΐ8 
υ8β1β88; οί. 81ια1ί8. Μβττι/ Ψίνβ8 2.3.Ζ0 ' Μ γ Υχβα,νί οί θΜθγ.' 
" 'ΤΪ8 Ο ίο 1)β & £γο§" : ίΐιβ 8ΐ;θ>ν8.Γά Ϊ8 βϋη^^τ τ(ΓΪί;1ι 1;1ιβ άηηΐε 
α8 \νΐ11ι ΐΗθ Ιβηίίϊΐβ. 

«37 XI.— ΤΗΕ 0Υ0Ι.ΟΡ8 

ΤΗΕΟΟΚίΤϋδ ο^βνε α οοηδοΐβ,ΐίο απιοήδ ίο Ιύ8 β-ΐβηά 
ίΗβ ροβΙ-ρΙΐΊ/εΐα,αη Νίάαβ ο/ ΜίΙβίη^,^ ινίΟι ινΗοτη Ηβ 
βίηάΐβά ηηάβτ ΐΗβ ρΗι^βίάαη Εναβίβίναίηα. Αββτ α Βήβ/ 
ΐηίνοάηϋϋοη ό^ τναι^ ο/ βίαξβ-άίτβούοη, Ιιβ ίβΙΙό' Μηι ΐΗβ 
^θίΐ§ ΐΗβ Ο^οΙορε &αη§ ίο Μβ Ιονβ ίΚε ββα-ηι^ΏίρΗ. 
ΜεΙήοαΙ αηά ^ταηιτηαύοαΐ ΰοηβίάβναύοΊΐβ ιηαΐίβ Ίΐ ρνοί)- 
οΒΙβ ΐΗαί ΐΗβ ροβτη ίναβ αη βανίί) οηβ ; ϋ 7ηαί) ινβΙΙ 1)6 
αηΐβήοτ ίο ΤΗβ ϋίδΙαίΤ. ΤΗβνβ 18 ' ίνα^ίο ίΐ'οη^ ' ϊη ίΗβ 
Ο^οΙορ^' τβββΐπιοβ ίο Μ8 βί/β ινΗβη 8ρ€αΗη§ ο^' 8Ϊη§6ί?ι^ 
Ιύ8 })6ατά, αηά αΐ80 ίη Μ8 τηβηίίοη ο^ ίΗβ ρο88Ϊ6ΐ6 αάνβηί 
ο/ α 8ίταηξ6τ βτοτη ου€ν8εα8. 

^ ¥οτ &ηο1;ΙιβΓ ϊηΙ;βΓρΓβΐ8.ϋοη βββ ΙΗθ Ιη^Γοάιιοίίοη. 39 XI.— ΚΤΚΛΩΨ 

ΟύΒβν τΓΟττον βρωτα ττβφύκβί φάρμακον αλ\ο, 
"Νικία, οντ β^χ^ρίστον, έμίν Βοκβΐ, οΰτ εττίτταστον, 
η ταΐ ΐΙίβρίΒες' κονφον δε η τούτο καΐ ά^ν 
<γίν€τ 67Γ άνθρώτΓοις, βύρεΐν δ' ου ρά^ιόν βστι. 
^ίνώσκβίν δ' οΐμαί τυ κα\ώ<; ίατρον Ιόντα 
και ταί9 Ιννεα Βη ττεφιλημένον βξο'χ^α Μοισα^9. 
οΰτω ηονν ράίστα Βιαη ό Κ.νκΧωψ 6 τταρ άμΐν, 
ώρ'χ^αΐος ΏοΧύφαμος, 6κ ηρατο τάς Τάλατβία^;, 
άρτι ^γβνειάσΒων ττερί το στόμα τώ? κροτάφως τ€. 
ηρατο δ' ου μάλοις ούΒβ ρόΒω ούΒβ κικίννοις, 10 

άλλ' ορΘαΐς μανίαις, αηείτο δε ττάντα ττάρβρ^α. 
τΓοΧλάκι ται 6ϊ€<; ττοτΐ τωύΧιον αύται άττηνθον 
γΧωράς €κ βοτάνα<ζ' ό δε ταν ΤαΧάτβιαν άειΒων 
αυτός έττ άϊόνος κατβτάκετο φυκιοέσσας 
εξ άοϋς, εχθιστον ε'χων ύττοκάρΒιον έλκος, 
Ί^ύττριΒος εκ με^αλας τό οι ήττατι ττάξε βελεμνον. 
άΧλά τό φάρμακον εύρε, καθεζόμενος δ' εττΧ 

ττετρας 
νψηΧάς ες ττόντον όρων άειΒε τοιαϋτα' 

*Ω, Χευκα ΤαΧάτεια, τί τον φιλεοντ άττοβάΧλτ), 
Χενκοτερα ττακτας ττοτιΒεΐν, άτταΧωτερα άρνός, 20 
μόσγω ^αυροτερα, φιαρωτερα^ ομφακος ωμάς; 

^ Μβδ φιαρωτίρα : δοΐιοΐ. β-ίβο σφιγΎαν^ωτίρα (».β. σφριγανω- 
τ4ρα) 

Ι40 XI.— ΤΗΕ ΟΥΟΙ,ΟΡδ 

Ιτ 86βιη8 ΙΙιβΓβ'δ ηο ιηβάίοίηβ ίοΓ Ιονβ, Νίοί&δ, 
η6ί11ΐ6Γ δΕίνβ ηοΓ ρΐ3,8ΐ;6Γ, 1)υ1: οιιΐ^ Ιΐιβ Ρίβπαη Μαίάδ. 
Αηά Ε §6ΐι1ΐ6 ιηβάΐοΐηβ ίΐ Ϊ8 αηά δΛνεβΙ ίοΓ ίο υ86 
υροη ΐΗβ λυογΜ, 1)υΙ ν6Γ7 1ι3,γ(1 Ιο ήηά, &8 ίηάεβά οηβ 
Ιίΐίβ γόη ιηιΐδί; 1ϋΐθΛ\', 1)6ίη§ 1)ο1;1ι ρ1ΐ78ίοίαη αικί \ν6ΐ1- 
'ϋβίον'ά ΙΐΙίβΛνίδβ οί" Ιΐΐ6 Νίηβ. 'Τ^ναδ ΐίιίδ, 3,1 ΙβαδΙ^ 
^ανβ 1)β8ΐ οοιηίΌΓΐ ίο ηΐ}^ οοπηίΐ'^ιηαη ΐΐιβ Ο^οίορδ^ 
οΜ Ροΐ^ρΐιβιηιΐδ, Λνΐιβη Ιιβ Λν&δ ίίΓδΙ δ1ιο\νίη^ 1)6αΓ(1 
υροη ο1ΐ66ΐ^ αηά οΐιίη αηά Οαΐαίβα λναδ Ιιίδ Ιονε. Ηΐδ 
Ιονβ Λναδ ηο ηιαΐΐβΓ ο£ αρρίβδ, ηβίΐΙιβΓ, ηοΓ οί* ΓΟδβ- 
1)υάδ ηοΓ Ιοοίΐδ οί Ιιειγ, 1)αΙ α ή&Ι ίΓ6ηζ7 \ν1ιΐο1ι τεοΐ^βά 
ηου^ΐιΐ οί α11 βίδβ. Τίιηβ αηά α^αίη Ιιίδ δΐιβερ λνουΐά 
Ιεανβ Ιΐΐ6 ίΓβδΙι §Γ€βη ραδΙπΓα^β αηά οοηιβ \)Β.ο\ί 
\ιηΙ>ίάάβη Ιο ίοΐά, Λνΐιίΐβ ΙΙιβίΓ ηιαδΐβΓ ηιαδΐ ρβαΐί αηά 
ρίηβ αίοηβ υροη Ιΐΐ6 -ννΓαοΙί-δίΓΟΛνη δΙιοΓβ α-δΐη§ΐη^ 
α11 Ιΐιβ άαγ1οη§ οί Οαΐαΐεα, δίοΐ^ αϊ 1ΐ€αΓί οί Ιΐιβ 8ρίΙ:6- 
ίυΐ Λνουηά ίΐΐθ δΐιαίΐ οί Ιΐιβ ^ΓβαΙ 07ρΐ'ΐαη Ιιαά άβαΐΐ 
Ηίπι. ΝβνθΓΐΙιβΙβδδ 1ΐ6 ίουηά ΐΐιβ ηιβάίοίηβ ίοΓ ϋ, αηά 
δίίΐίη^ Ιιΐηι άο\νη υροη αη πρ8ΐαηάίη§ γοοΙ^ Ιοοί^εά 
δβαΛναΓάδ αηά 8αη§ : 

Ο Οαΐαΐεα ίαΐΓ αηά λνΐιίΐβ, λνΐιίίβ αδ ουι•άδ ΐη λνΐιβ^, 
ΌαρρβΓ αδ ΙαπιΙ) α-ίήδ1ίίη§, ΛναηΙοη αδ οαΐί αΐ ρ1α7, 
Αηά ρΐυηιρ ο' δΐιαρβ αδ Γυάά}^ίη§ ^ΐ'^ιρε, Ο \ν^1ΐ)Γ άβη^ 
ϊΙ\γ ΙονβΓ ? 141 ΤΗΕ ΒϋΟΟΟα ΡΟΕΤδ 

φοίτ§9 Βανθ' ^ οΰτω<;, οκκα 'γΧνκύς νττρος βχη με, 
οϊχΊ) δ' εύθν<ί ίοΙσ\ οκκα ^Χυκύς νττνος άντ} με, 
φεύγεις δ' ώσττερ 6ϊ<ζ ττοΧίον \υκον αθρήσασα. 
ήράσθην μεν έγωγα Ίεου<; κόρα, άνίκα ττρατον 
ήνθες ε μα συν ματρί ΘεΧοισ υακίνθίνα φύΧΚα 
εξ ορεος Ερεψασθαι, εγώ δ* οΒον ά<γεμόνευον. 
παύσασθαι δ' εσιΒών τν καϊ ύστερον ουδ' ετι 

Ίτα νυν 
εκ τήνω Βύναμαί' τϊν δ' ου μεΚει, ου μα ΔΓ 

ουΒεν» 
ηινώσκω χαρίεσσα κόρα, τίνος ώνεκα φεύ^εις' 30 
ωνεκά μοι Χασία μίν οφρύς εττΐ τταντί μετώττω 
εξ ώτ09 τεταται ττοτϊ θώτερον ως μια μακρά, 
εΙς δ' όφθαΧμός ΰττεστί,^ ττΧατεΐα Βε ρΙς εττϊ 

χείΧευ. 
ίΐλλ* ούτος τοιούτος εων βοτα χίΧια βόσκω, 
κηκ τούτων το κράτιστον άμεΧ>γό μένος γάλα 

ττίνω' 
τυρός ο ου Χειττει μ ουτ εν σερει ουτ εν οπωρα, 
ου χειμώνος άκρω' ταρσοί δ' υττεραχθεες αιεί. 
συρίσΒεν δ' ώς οΰτις εττίσταμαι ώΒε Κ.υκΧώττων, 
τίν τε φίΧον >γΧυκύμαΧον άμα κημαυτον άείΒω ^ 
ΤΓοΧΧάκι νυκτός άωρί. τρέφω Βε τοι ενΒεκα 

νεβρώς 40 

Ίτάσας μαννοφόρως * καΐ σκύμνως τεσσάρας 

άρκτων. 

1 δαΟβ' (ΟΓ δ6ί;θ'?) Ε "ΗϋΗβΓ," οί. Αίο. /η 19 δβΟτβ, Νβιο 
¥τα^. 2, 6 δτ^Οτ', 8αρρ1ιο Ν€,ΐΰ Ενας. 1, 15 δαυτ' : ηΐδβ δ' αυθ' 
2 υτηατι \νϊη8βηι : πΐ88 Ι'πεστί ' τ€ Β,ηά άείδω Ε ; Ηθ οοΐϊΐά 
ηοΐ; ρ1α7 αηά δϊηε άΧ Ιΐιβ ββ,ιηβ ίΐηιβ : ηΐ88 τ6 αηά άβίδων 
^ μαννοψόρω: δοΙίοΤ. ν. 1 : Π)Θ8 αμνοφόρωχ 

142 ΤΗΕΟϋΚΙΤϋδ ΧΙ, 22-41 

Ο 8θοη βηοΛν ίΙιοιι'ιΊ 1ΐ6Γβ, Ι Ιτο^ν, Λνΐιβη 8\ν€6ί; δίβθρ 

0011168 ιη6 ονβιν 
Βυ* υρ Άπά ^οηβ Λνΐιβη δίΘβρίη^'δ άοηβ — Ο ηβνβι• 

βθ68 80 ί"α8ΐ 
Ελνβ Ιΐι&ΐ άοΐΐι 8ρ7 §Γ&7 Λνοΐί αηί^ΐι, &8 Ιΐιοη Λνΐίθη 

8ΐαΐηΙ)6Γ'8 ρΕ8ΐ. 
Μγ Ιονβ ο£ Ιΐΐ66 ϋθ^αη^ δλνββίΐη^, \ν1ΐ6η ΐΐιοη — Ι 

ιηίηά α "ννεΐΐ — 
\ν^&8ΐ: οοιηβ Ε-ριι11ίη§ 1υο68 \νί' ιηγιηοΙΙιβΓ οη ΐΗβ ίβΐΐ; 
Ι δΙιοΛνβά γβ ΛνΙιβΓβ ίο Ιοοίί £ογ ΐΐιεπι, αηά ίτοιη ϊΙλάϊ 

ΙιοιίΓ ίο ΐΐιίδ 
Γνβ Ιονεά γβ ΐηιβ ; Ι3υ1: Ι1«ογ(1 ! ίο γοα ιηγ Ιονβ &8 

ηοΐΐιίη^ 18. 
Ο Λνεΐΐ Ι \νοΐ ρΓβΙΙ^ ιηαίά, ρΓβΙίγ ιη&ίά, ίοΓ Λνΐι^ 

ϋιοη δΐιαη'δΐ ιηβ 80^ 
Οηβ Ιοη^ 8ΐια§ βνβΙίΓΟλν 6&γ Ιο θαΓ ιηγ ίοΓθΙΐθίκΙ ο'βΓ 

άοΐΐι §0, 
Αηά 1)υί; οηβ βγβ Ι3βηβίΐΐ1ι άοΐΐι Ιίβ^ αηά ΐΐιβ ηο8β 

δΙαηάΒ Λνίάβ οη Ιΐιβ Ιίρ ; 
ΥβΙ 1)β αδ Ι τηΒ,γ, δΙίΠ ΐΐιίδ Ι δ^γ, 1 ίββά ίιιΐΐ α 

Ιΐιοπδαηά δΐιββρ, 
Αη<1 ΐΗβ ιηίΐΐί Ιο τηγ Ηαηά'δ ΐΗβ Ιιβδΐ ί' Ιΐιβ Ιαηά, αηά 

ιη^ οΐιββδβ Ί:ί8 ρ1βη1;^ αΐδό ; 
Οοηιβ δαιηιηβΓ πιϊΐά, οοηιβ ΛνίηΙβΓ Λνίΐά^ ιηγ οΗββδβ- 

Γαοΐίδ βνβΓ ο'βΓίΙολν. 
Αηά, £θΓ ρίρίη^, ηοηβ ο' ιηγ 1<:ίη ΗβΓβΙι^ οαη ρΐρβ 

Ιίΐίβ ιηγ ρΐρίη^, 
Αηά οί Ιΐιββ αιιά ιηβ, άβαΓ δ\ν6β1;-ίΐρρ1β, ίη οηβ δοη^ 

οίΐ Ι δίη^, 
ΟίΙβη Β.Ι άβαά οί ηί§1ιΐ. Αηά Ο^ Ι^ΙιβΓβ'δ ^ίΛδ ίη δΙΟΓβ 

ίοΓ ΐΗββ^ 
Εΐβνβη ίίίΛνηδ, η11 \\'1ιϋ:6-€θ11άΓ8, αηά οοβδβΐ 1)β&Γ'8 οαΙ)8 

ίου Γ ίοΓ ΐΗββ. 143 ΤΗΕ βυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

άλΧ' άψίκβνσο ττο^' άμύ, και βξβΐς ούΒβρ βΧασσον, 
ταν 'γΧανκάν δε θάΧασσαν βα ιτοτΐ γ^ερσον ορβ^- 

θβΐν. 
άΗον^ βν τώντρω τταρ έμΧν ταν νύκτα Βιαξεΐ^' 
€ντΙ Βάφναί τηνεΐ, βντί ραΒίναΙ κυττάρίσσοι, 
βστί μέλας Κισσός, βστ αμιτέΧος α ηΚυκνκαρ- 

ΤΓος, 
βστι Λ^τυχρον νΒωρ, τό μοι ά ττοΧνΒένΒρβος Αίτνα 
Χβυκάς εκ 'χιόνος ττοτον άμβρόσων προίητι,. 
τις κα τώνΒε θάλασσαν εχειν καΐ κύμαθ^^ βλοιτο; 

αΐ δε τοί αύτος ε^ων Βοκεω Χασοώτερος ημεν, 50 
εντϊ Βρνος ξύλα μου καΐ νττο σττοΒώ άκάματον 

Ίτυρ' 
κα όμενος δ' ύττο τεΰς καΐ ταν ψνχ^αν άνεχοίμαν 
καϊ τον ^ν οφθαΧμόν, τω μου ^λυκερώτερον 

ονΒέν. 
ώμοι, 6τ ουκ ετεκεν μ ά μάτηρ βρά^'χί' έχοντα, 
ώς κατεΒνν ττοτϊ τίν καϊ τλν χέρα τενς εφί- 

Χησα, 
αϊ μη το στόμα λτις, εφερον δε τοι ή κρίνα 

λευκά 
ή μάκων άτταλ^ν ερυθρά ττλαταηωνι εχοισαν. δ7 

νυν μαν ω κόριον, νυν αΰ τό η α νείν μασευμαι^ 60 
εΧ κα τις συν ναι ττλεων ξένος ώδ' άφίκηται, 
ώς εΙΒώ, τί ττόχ άΒύ κατοικεΐν τον βυθον ΰμμιν. 

1 α^Ιον* Ε. οί, 10. 54 : Π188 ίίδων ^ καϊ κύμαθ' ΑΙΐΓβηβ 

ίΓΟηι δοΗοΙ. : Π188 ί) κύμ. ^ αδ τό γα ν^Ίν μασ^υμαι (ΐ.β. 

μαθησομαι, \ν1ιΐο1ι 00011Γ8 ίπ Ιΐιβ δοΐιοΐίβ,βΐ'β ρ&ΓαρΙίΓαββ) Αΐιρ : 
η88 αυτό 7« ''**'' μ^μο-θ^υμαι (γβ μαΒ^υμαι) 

58 άλλα ται μ\ν Θ4ρί05, τα δε γίνζται €ν χαμώνι, 
ώστ' ουκ άν τοι ταντα φ4ρ€ΐν αμα τνάντ 4δυνάθην. 
ΤΙΐθ Γθ&βοηβ £θΓ ΓβΐεοΙίη^ ΐΗθδο 1ΐηβ8 α^αΐηβΐ; ίΗβ πίδδ εγθ ί;οο 
1οη§ ίο 1)6 ^ΐνβη ΗθΓβ. 8θθ Οία88. Ε^ν. 1912, ρ. 246. 

144 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XI, 42-62 

Ο Ιβανε ίΐ 1)β, Ιΐιβ Μαβ Μαβ Β€ά, Ιο μ;Β.Βρ αιι Ί Λνϋΐ 

ο' ΐΐιβ δΗοΓβ, 
ΑικΙ οοΐΏβ }^6 α\ν^{ΐγ ίο ηιβ, ίο ηιβ ; Γ11 Ιαγ γ&'1\ ήηά 

ηο ί11 δίοΓβ. 
Α 8\ν6βΐ;6Γ ηΐ^Μ ΐΗοα'ΙΙ ρίΐ88 ϊ ϋΐ6 οανβ \νϋ;1ι ιηβ 

ΐΐιαη Β,\ναγ ϊ ΐΐιβ 1)ηη6 ; 
Τ1ΐ6Γ6'δ ΙαυΓβΙ αηά ΙαρβΓ ογρΓ688, βΛν&Γΐ ίν^αηά δΛνΘβΙ- 

ί"ι•υίΐ νίηβ, 
Αηά ίοΓ Ιΐΐ7 άήηΐίίη^ Ιΐιβ οοοΐ \νίΐΙέγ Μνοοάγ Εΐη& 

ροαί'δ 80 ίτ66 
ΡοΓ ιη^ άθΐί^ΐιί; Λόπι Ηίδ 8ηο\ν δο Λνΐιίΐβ, ίΐηίΐ ά 

Ιιεαν'ηΐγ άΓΕΠ^Ηΐ ίΐ 1)6. 
νοΛ\' \ν1ιο Λνουΐά οΐιοοδβ Ιΐιβ δββ, &ηά Ιιίδ Λν&νβδ, αποί λ 

Ιιοιηβ Ιίΐίβ ΐΐιίδ ίοΓ^ο ? 
ΒυΙ ίί 80 1)6 Ιΐιβ ιηαδΐβΓ ο' ί Ιοο δ1ια§ Ιο Ιΐιγ άββηι- 

ϊη§ δΐιολν, 
ΤΗβΓβ'δ Λνοοά ΐη δΐονβ, αηά οη Ιΐιβ ίΐοοί' ά ήνβ Ιΐιαί; 

δΐηουΙάεΓδ δΙίΠ, 
Αηά ίί" Ιΐιοα Λνοπίά'δΐ 1)6 1)υΓηίη§, πια^δί; 1)υΓη τηγ 

δοιιΐ Επ Ιΐιοα \νί11, 
Υεα, αηά ΐ1ΐ6 ά63,Γ 8ΐ οί" αΐΐ ιηγ ^οοάδ, ιη}^ οη6 άβαι• 

676. Ο ιη6 ! 
ΤΙιαΙ Ι Λν&δ ηοί 1)θΐ•η ΛνίΐΗ βηδ ίο 1)6 άίνίη§ άοΛνη ίο 

ί1ΐ66, 

Το Ιίίδδ, ίί ηοί ίΐιγ Ιΐρδ, αί ΐ6Λδί ίΐιγ Η&ηά; &ηά §ίν6 

ί1ΐ66 ροδί6δ 
Οί ρορρίβδ ίηιη \νίί1ι δοαΓίβί ηηι ογ 8ηοΛν-\ν1ιϊίβ 

Λνίηί6Γ-Γ0868 ! 

Αηά ίί" α 8ίΓίΐη§6Γ Ε-δ1ιίρΙ)οαι•(1 οοιη6, β'βη ηοΛν, ιη^ 

Ιίίίΐ© δλν66ίΐη§, 
Ε'6η ηο\ν ίο δλνίιη Γ11 Ιβαηι ο£ Μιη, Ά,ηά ί1ΐ6η δΐιαίΐ Ι 

1)6 \ν66ίίη§ 

\νΐΊ6Γ6£θΓβ ίί 1)6 }Γ6 ίοΐΐί ο' ί1ΐ6 86^ ΛΓβ 80 1ίβ£ ίΟ 1)β 

Ηνίη§ 1)β1ολν. 

145 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ,ΐα ΡΟΕΤδ 

βξένθοι^, ΤαΧάτεια, και έξβνθοΐσα Χάθοιο 
ωστΓβρ €^ων νυν ώδε καθήμενο^; οϊκαΒ^ άττενθβΐν, 
7Γ0ίμαίν€ίν Β'βθέΧοί,ς συν έμίν άμα καΐ γαλ* άμέΧιγίΐν 
καϊ τυρον τταξαι τάμισον Βριμβΐαν βνβΐσα. 
ά μάτηρ άΒίΚβΐ με μόνα, καϊ μέμφομαι αϋτα* 
ονΒεν ττηττογ^ 6\ως ττοτΐ τίν φίΧον είττεν ύττέρ 

μεν, 
καϊ ταΰτ αμαρ εττ αμαρ όρευσά με Χειττύνοντα} 
φασώ'^ ταν κεφαΧαν καϊ τώ9 ττόΒας άμφοτερω<ζ 

μεν 70 

(τφύζειν, ώς άνίαθτ}, ειτεϊ κή^ων άνιώμαι. 

ώ ΚύκΧωψ ΚύκΧωψ, ττα τάς φρένας εκττεττό- 
τασαι; 
αΐκ^ ενθων ταΧάρως τε ττΧεκοι^; καϊ θαΧΧον 

άμάσα<ζ 
ταΐ<ζ αρνεσσι φέροις, τάγ^α κα ττοΧύ μάΧΧον εχοις 

νων. 
ταν τταρεοΐσαν άμεΧ^ε' τι τον φεύ^οντα Βιώκεις; 
εύρησεΐς ΤαΧάτειαν ϊσως καϊ καΧΧίον άΧΧαν. 
ΤΓοΧΧαΧ συμτταίσΒεν με κόραι ταν νύκτα κέΧονται, 
κΐ'χΧίζοντί δε ττάσαι, εττεί κ ανταΐς ύττακούσω. 
8ήΧον οτ εν τα ηα κη^ων τις φαίνομαι 9}μεν. 

ούτω τοι ΤΙοΧνφαμος εττοίμαινεν τον έρωτα ^0 

μουσίσΒων, ραον δε δ^αγ* η ει χρυσον εΒωκεν. 

^ Χ^ΊΤτΰνοντα Μβίηβΐίβ : ηΐδβ λετΓτ^ι/ ^άντα ^ Μ88 φασω οΐ' 

ψΚασίύ, 8θ1ΐθ1. φασω ^ αΐκ (ί.β. αί, οί. ου ουκ) \νΐ1, οί. 

Ερίο}ιαΓηιιΐ8 αηίΐ ΟγειοΙθ ίη ΗοΙί;. ΐ. 174 : ηΐ88 αίκ 

ι φ ΤΗΕΟΟΚΐΤϋδ XI,, 63-81 

Οοιηβ ίοΓίΙι Άπά ίίΛναν, πιγ ρΓβΐΙγ ίίίγ, αηά ΛνΗβη 

1;1ιοα οοιηεΒΐ, Ο 
ΡοΓ^βΐ, ίΐ8 1ΐ6 Ιΐιαί δίΐΐεΐΐι ΗβΓβ, ΐΐι^ λναγβ α^αίη ίο §ο ; 
Ρβεά ίΐοοίί: \\'ί' ιώθ^ (ΐΓ8,\ν ιηίΐΐί Λνί' ηΐ6, άπά ίΐ 'Ι ιη^ 

άίΐΓΐίη^ ρΐβαδβ^ 
Ρουΐ' ΓβηπΘΐ ΐαιΊ Ιΐιβ ουΓάδ ίο ρ&Γΐ; αηά 86ΐ ΐΗβ §οοά 

\ν1ΐίΐ6 θ1ΐ668β. 

'Τίδ α11 ιηγ ιηοΐΙιβΓ'δ άοίη^ ; δ1ΐ6 δΟΓβ Ιο 1)ΐΕΐηβ Ηαΐΐι 

1)ίη ; 
ΝβνβΓ §οοά Λνοΐ'ά Ηαΐΐι βροΐίθ γοιι ο' ιηβ, Ιΐιου^ΐι δΐιβ 

δ6€8 ηΐΘ Λναχίη§ δο ΐΜη. 
Γ11 ίβΐΐ 1ΐ6Γ ο£ 1;1ΐΓθΙ)1)ίη§ ίεεί, Γ11 Ιεΐΐ Ηβι* οί" αοΐιίη^ 

β^ηβ ; 
Ι Εΐη ίαιη Ιΐιαΐ ιηίδβΓ^ 136 Ιιβί'δ δίΐΐι ιηίδει•}^ 1)6 ιηΐηβ. 

Ο ϋγοίορδ, Ο7θ1ορδ, Λν1ΐ6Γ6 1)β γοαΓ λνϊΐδ §οηβ ϋγίη^ ? 
ΙΙρ, ίβΐοΗ )Γοα Ιορρίη^δ ίοΓ γοιιΐ' 1αιηΙ)8^ ογ ^ο ά Λνίίΐιν- 
ρΐ^ίη^ ;^ 

ΤΗβ \ν6ίΙΓί6Γ'δ Οίί ΐΗβ \νί86Γ 1113,11, £111(1 ΐΙΐΒ,ϊ ΐΙΐθΓβ'δ 110 

Μίΐΐ^ ΐ1ΐ6 δίαγίη^, Ιεανε ί;1ιο δΙι•α}Γίη§, οΐιαδβ ηοΐ ΐΐιβιη 

ϊΙλάΙ δϊϊγ ; 
ΜαγΙίΕρ γοη'Π βηά β'εη δ\ν€6ΐβΓ Οαΐαΐβαδ 1)γ &ηά Ι)^. 
Τΐιεί'β'δ ηιαηγ α ίϋΐ 8ε^8 ' Οοιηβ ηη γοπ Λνϋΐ αηά ρΐίΐγ 

α11 ηί^ΐιΐ; \\ά' ηιβ/ 
Αηά ΐΗβ Ιαα^Κ Ι Ηθεγ Λνΐιβη Ι ^ίνε 6αι• ίδ δοίΐ αηά 

δ\ν66ί; α8 οαη 1)6 ; 
Ε'6ΐι Ι, 'ίίδ ρΐαίη, 1)6 δοπιεί^οά^, αδίιοΐ'β, ίί ηοΐ ί' Ιΐιβ 86α. 

Τΐιυδ (Ιίά Ροίγρίιβιηιΐδ Ιεικί Ιιίδ 1ον6-δίο1<.η688 ^νίΐΐι 
ιηιΐδίο, Ηηά §ο1; ιηοΓ6 οοηιίονί ΐ1ΐ6ΐ•6οαί; ΐΗαη 1ΐ6 
οοαίά Ιιανβ Ιιαά ΐογ αηγ §ο1ά. 

" ΤΙιιόΙ)!:)!!!^ ίββΐ": Κβίΐά&οΐιβ β,ηά ίοοίαοΐιβ — ΐΗβ Ι&ϋβτ 
ϊιονη ν/ΆϋΪΏ^ οη ϋιβ 1)β1ονβι1'8 ΙΙΐΓβδΙιοΙά — \νβΓβ οοηνβαϋοηαΐ 
ϋΐ^ηβ ο£ ΐ>βΐη§ ΐη Ιονβ. 

147 
Ι* 2 XII.— ΤΗΕ ΒΕΕΟνΕΟ 

Γι Ι Ε ΟνβεΙίΘ Θοτηβϋηιβε βχαΐίβά /ηβηάβΐύρ ίο α ρα$ήοη, 
ωιά 8Η0Η α βΊ6?ιά&Μρ άοιώίίβεβ ίηψίνβά ΐΜβ βηβ ροβτη. 
ΤΙΐ6θοΐ'ίΙη8 (ΐοΙίΊίοτνΙβάξβΒ }ιί8 ιηάβΜβάηβ^Β Ιο ΐΗβ Ιοηίαη 
Ιίΐήείβ αηά βίββΐβίβ δι/ κμπ^ ϋιβίτ άίαΐβοΐ. ΤΗβ ρα6'χα§6 
νβηάβνέά Ηετβ ίη νβτ86 οοηίαΐηχ τνΗαί αΐ βτ8ί 8ίφΙ Ιο6Ιΐ8 
Μβ α τηβτβ άί8ρΙαι/ ο/ Ιβαπύη^, διιΐ Ιια8 8ίηιρίι/ ΙΜ8 
ϊηίβηϋοη : ^ Οην Ιονβ 7ΐήΙΙ Ββ /αηιοη8 αηιθ7ΐ§ 80 τβτηοίβ α 
ροδίβήίίΐ ίΚαΙ ΐΗβ νβΤΊ^ 7νονά8 /ογ ϋ τνίΐί Βε τηαϋβτ /οτ 
Ιβανηβά εοιητηβηί,' 149 XII.— ΑΙΤΗ2 

"Ηλυ^€9 ώ φίΧε κονρβ' τρίτΎ) συν νυκτΐ καΐ ηοΐ 
ήΧνθες^' οΐ Ββ τΓοθβΰντβς €ν ηματί ^γηράσκουσιν. 
'όσσον βαρ 'χβιμώνο^, όσον μήΧον βραβίΧοιο 
ήΒιον, 'όσσον οϊς σφετέρη^; Χασιωτβρη άρνό^, 
όσσον τταρθβνίκη ττροφβρβί τρν^άμοω '^υναικό^^ 
οσσον βΧαφροτβρη μόσ'χρυ νββρό^ί, όσσον άηΒων 
συμττάντων \ι^ύφωνο<; άοώοτάτη ττετβηνών, 
τόσσον βμ εΰφρηνα<ζ συ φανβίς, σκι,ερην δ' ύττό 

φη<^όν 
ΊμΧίου φρύ^οντος οΒοίττόρο^ί βΒραμον ως τίς. 
€ίθ* ομαλοί ττνεύσβιαν έττ άμφοτέροίϊν "^ "Ε/οωτ69 
νώϊν, βτΓβσσομένοίς δε ^γβνοίμεθα ττάσυν άοιΒη• 

* Βίω ^ Βή τινε τώΒζ μετά ττροτέροίσι * ^βνύσθην 
φώθ\ ο μβν βϊσττνηΧος, φαίη χ* 'Ω,μυκΧαϊάζων, 
τον δ* βτερον ^ ττάΧιν, ώ? κβν 6 ^βσσαΧος εϊττοί, 

αίτην. 
άΧΧηΧους δ* έφίΧησαν ϊσφ ζυ<γω. ηρα τ6τ ήσαν 
'χ^ρύσβιοί ττάΧιν ανΒρες, ότ άντεφίΧησ 6 φίΧη- 

θείς.' 

^ ΡοΓ ρυηοΐιιβ,ϋοη ο£. δαρρΗο ίη ^υ1^αη Ε2ή8έ. 59 ρ. 379 
ΗβΓοΗβΓ ^ αμφοτ4ροι'£ρ Ε : «188 -οισιν ^ δίω ΑίΐΓβηβ : 

ηΐ88 3-ηΛ βοΗοΙ. δοίω * μ^τά προτ4ροισι ΤαγΙοΓ ίΓοιη βοΗοΙ, : 
11188 μ^τ' άμψοτ4ροισι * τ^ν 'ίτ^ρον αΙιίΓίΐοίβά ίοΓ δ '4τ^ρο$ XII.— ΤΗΕ ΒΕΙ^ΟνΕΌ 

ΤΗου'κτ οοιηβ, άβαΓ ΙιβαΗ ; ΙΙιοα'Γί οοηιε αίϊ^γ ϊ\νο 
άίΐ^δ Επά ηί^Ηΐδ^ €ΐ11)6Ϊ1; οηβ Λνΐΐΐ Ιαπι α ΙονβΓ §ΤΆγ. 
Αδ 8ρηη§ 18 8\ν6€ΐ;6ΐ• Ιΐιαη λνίηίβι•^ ίΐηά ρίρρίη ΐΗαη 
άαπίδοη-ρΐιιηι ; η8 ιηοΙΙιβΓ-βλνβ Ϊ8 δΙια^^θΓ ΐΐι&η 1ι6γ 
Ι8ΐη1)1ί:ίη, αιιά ηιαΐάβη ιτιΟΓβ Ιο 1)6 άβδΪΓβά ΐΐιαη ά 
ΐΙΐΓίοβ-Λνβά \νίί6 ; £18 Ιΐΐ6 ίΆΜ'Ώ 18 ιιίιπΙ^ΙβΓ-ίοοΐβά ΐΐι&ιι 
ίΐιβ 08.\ΐ, Άπά ϋΐ6 ηί§1ι1;ΐη§αΐ6 ο1βαΓ68ΐ;-1;οϊΐ^ιΐ6(1 οί αΐΐ 
ΐΐιβ Λνΐη^βίΐ 8οη§8ΐβΓ8 ; 8θ ηπι Ι ^Ιαάάβά &1)ον6 &11 αί 
ίΐιε δί^ΐιΐ οί Ιΐΐϋβ, αηά ι•υη Ιο ΐΐιεο α8 α ΜνΆγί&,γ^γ 
Γΐιηηβΐίι Ιο Ιΐιβ δΐιαά^ οίΐΐς \ν1ΐ6η Λβ δΐιη ίδ Ι^αΓπίηβ- 
Ηοί. Αηά 'Ιΐδ Ο Ιΐιαΐ 6ί[υα1 Γ.ονθ8 Γηί^ΙιΙ ίηδρίΓο ίΐιββ 
άπα τηε, αηά Λνε 1)60θϊη6 Ιΐιΐδ 8οη§ αηΛ 8&3Γίη§ ιιηίο 
α11 11ΐ6Γη Ιΐιαΐ ίοΠολν αΛβΓ : — 

ΗβΓβ ινβιβ ίινο ηιβη ο/ 7ηί§Ηί 
Τίΐ6 αηϋ^Ηβ ^6ατ8 αηιοιι^, 
ΤΙιβ οηβ ΙηδρίΓαηΐ; ΜξΜ 
Γ ίϊι Απιι/οΙαβαη ίοιίβΐιβ, 
Τ1ΐ€ ί'οίΗβτ Γ6Γ6 ΐΌοηΙά ΰβ 
Ιη βρββοΗ ο:[ ΤΗ€88αΙι^6 ; 
ΕαοΗ Ιουά βαοΗ, ενβη-ρβϊ^ϋ : 
Ο οίΗβΓ §οΙάση άα^8, 
ΐν/ιβηαχ Ιονβ-Ι Ιονβ-^οη 
ΑΙΙ ηιβη άίά ΗοΙά/οτ ίηιβ ί Τ5Ι ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

βΐ γάρ τοντο, ττάτβρ ΚρονίΒη, ττβλοί, εΐ γα/ί, ά^ήρω 
αθάνατοι, ^βνετ}^ δβ Βίηκοσίυσι,ν βττειτα 
ά'γ'γείΧειεν έμοί τις άνέξοΒον εις ^ Α.'χεροντα' 
* Ύ) ση νυν φιλότης καϊ του χαρίεντο<; άίτεω 20 

Ίτάσι Βία στόματο<;, μετοι, δ' ήϊθεοισι μάΧιστα.^ 
άλλ' ήτοι τούτων μεν νττερτεροι Ούρανίωνες- 
εσσονθ*^ ώς εθελουσιν εγώ δε σε τον καΧον αΐνεων 
ψεύΒεα ριν6<; ΰττερθεν άραιη<ζ ουκ άναφύσω. 
ην <γαρ καί τι ΒάκΎΐ<ζ το μεν άβΧαβες ευθύς 

εθηκας, 
ΒιττΧάσιον δ' ώνησας, έχων δ' εττίμετρον άττηλθον. 

Ί^ισαΐοι Με^αρήες άριστεύοντες ερετμοΐς, 
όλβιοι οίκείοιτε, τον ^Αττικον ώς ττερίαΧλα 
ξεΐνον ετιμησασθε Αωκλεα τον φιλότταιΒα. 
αΐεί οΐ ττερί τύμβον άοΧλεες εϊαρι ττρώτω 30 

κούροι εριΒμαίνουσι φιλήματος άκρα φερεσθαι. 
ος Βέ κε ττροσμάξτ} ^λυκερώτατα^ χείλεσι χείλη, 
βριθόμενος στεφάνοισιν εήν ες μητερ άττηλθεν. 
όλβιος, όστις τταισΐ φιλήματα κείνα Βιαιτα' 
ή πτου τον χαροττον ΤανυμήΒεα ττόλλ^ εττιβωται 
ΑυΒί-ρ ίσον εχειν ττετρτ} στόμα, χρυσον οιτοίτ) 
ττεύθονται μη φαύλος ετήτυμον άρ<γυραμοιβοί. 

^ 'ίσσονθ' Ε, ο£. ίσσαμ4να;ν Τΐαηο., 'ίσσατο Ρΐηιΐ. Γν. Οχι/γΗ. 
3. 408, 'ίσσαντο ΕιιρΙιοΓίοη 99 : ιηβδ ίσσο^θ' ^ -γΚυκ^ρώτατα 
Ε, οί. 15. 139 : ηΐΒβ -τ^ρα 15» ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XII, 17-37 

Ο λνοαίά ϊο 1:1ΐ6€, ΡαΐΗβΓ Ζβυ8, Β,ηά Ιο γοη, αηα^ίιι^ 
ΗοδΙ οί Ηεανβη, ϊΗάΙ \^ Ιιεη α ΙιυηάΓβά Ηυηάΐ'βά γβαΐ'δ 
δΐιαίΐ 1)6 ραδδβά Ά,νί&γ, οηβ ΐ3ήη^ ιηβ Λνοι-ά υροη ΐΗβ 
ρή8οηίη§ 1)αη1ί οί ΑοΙιθιόιι οπγ Ιονβ ίδ ^βΐ; προη βνεΐ'^ 
ΐίρ, αροη Ιΐιβ ^ουη^ ιηβη'δ ηιθ8ΐ ο£ α11 ! Ββ Ιΐιαΐ ογ 
ηο Ιΐιβ Ρβορίβ οί* ΗβΕνβη δΐιαίΐ δΙαΜίδΙι αδ ΐΐιβγ \νί11 ; 
ίοΓ ΐΙιβίΓδ ίδ ΙΙΐΘ άοιηίηίοη; ηο\ν, λνΐιεη 1 δίηο^ Ιΐιγ 
ρΓ3.ίδ6δ, ΐΗβΓβ δΐιαίΐ ηο ρυδΗ-ο'-Ιε&δίη^ ηδβ υροη ΐΐιε 
Ιίρ οί ΐΗίδ ΐοη^ιιε ; ίοΓ ί£ β'βΓ Ιΐιοα ^ίν'δΐ ηιβ Ιοι-πιβη!;, 
ΐΗοιι ΙιεαΙβδΙ ί1ΐ6 \νοιιηί1 οηΐ: οί* Ιιαηά, αηά Ι αιη 1)6ΐΐ€ΐ• 
οίΤ ίΐιαη Ι^βίοΓβ, δβ^ϊη^ Ι οοηιε Β,\νΒ.γ \νί11ι ονβΓ- 

Π16»8αΓβ. 

Ηεανεη ΓβδΙ γοιι §\Β,ά, Νίδαβαη ηιβ,δΙβΓδ ο' ΐΗε οαι•, 
ίοΓ ΐΗαΐ ^οιι Ιιανβ (Ιοηβ δυοίι οχοεεάίη^ ΙιοηουΓ ιιη1:ο 
αη Αΐΐΐο 8ΐι•ίΐη§6ΐ• ΙΙιεΙ λναδ &πιοη§ γοιι, ίο \νί1; υηΐο 
ϋίοοίβδ ; αΐίοιιί: \νΐΊθδ6 ^Γ&νβ, δο δαΓθΙγ &δ 8ρηη§ 
οοηιεΐΗ τοιιηά, νοπΓ οΙιίΙάΓβη νίε ίη & Ιίΐδδΐη^-ηιαίοΐι, 
8,ηά\ν1ιθ5θ6νβΓ ρι•6δ86ΐ;]ι Ηρ 8\ν66ί1ί6δΙ υροη 1ϊρ,οοηΐ6ΐ:1ι 
ΆΜνΆγ ΐο'δ ηιο11ΐ€Γ Ιοαάοη λνίΐΐι ^αΓίαηάδ. Ηαρργ Ιΐΐ6 
ΐπδΐίοβι* Ιιοΐάοΐΐι ΐΗαΙ οοπγΙ: ο£ Ηδδίη§ ! Οο(1 \νοΙ 
1ιβ ρΓα^δ ΐ363,πιγ Οαηγτη^ά, αηά ρΓίΐγδ ίηάεεά, ίο 
ηιαίίβ Μδ Ηρβ ΗΙ^β Ιΐιβ Ιουοίΐδίοηβδ λνΐιΐοΐι δ1ιο\ν 
ΐΗβ πιοηε^-οΙίΕη^ει• ννΗβϋιβΓ ΐΐιβ ^οΐά 1)β §ο1ά ογ' 
άΐ'Οδδ. 

*'Ριΐ8ΐι-ο'-1βθ,8ίη§" : ίη ϋιβ ΟΓββΙί ΐΗβ ίβΠ-ΙίΐΙβ ρίπιρίβδ, 
ΐΗβΐΏδβΙνββ ΟΆΪίβά Ίΐβδ,' ηββ, ηοΐ) χιροη Ιΐιβ Ιοη§ιιβ, Βηί; υροη 
Ιΐιβ Ιΐρ οί ΐΗβ ηο8β. ** Οίοοίβδ" : ίΐη Αΐΐΐθπίαη ννΐιο, \ν1ιϊ1β 
1ϊνΐη§ ίη βχίΐβ &ϊ Μβ^ατΆ, άίβά ίη 1)8,ί,1,1β Ιο δϋνβ ί\ια γοηίΥι 
Ηβ Ιονβά. 153 XIII. ΗΥΙ.Α8 

ΤΗΕοεκιτυβ ΙβΙΐ8 Ηιε β^6ηά Νίάα8 ίη βρίο 8Ηαρβ ίΐιβ ΙαΙβ 
ο/* ΐΗβ Αροί}ΐ6θ8ί8 ο/ Ηι^/^ιχ, ΐΗβ ΒβΙονβά ο/ ΗβΓαοΙβε. Ι/, 
((8 ΐ8 ρΓοΒαΜβ, ΐΗβ ?νονά8 ' 08 Λνβ 8667η ίο ίΐιίηΐί ' ανβ α 
ά6ΐί€αΐ6 ιυα^) ο/ 8αψη^ ' α8 γο\χ 8667η ίο ΟιίηΙί,' ίΚβ ρθ67η 
ιηα^ πβΙΙ 1)6 αη αη8ΐν6Γ ίο α /ήβτιάΐι^ ΓβόωΛβ ο/" ΐΗβ 
αηίΗον ο^XI1, XXIX, αηά XXX, 155 XIII.— ΤΛΑ2 

Ούχ άμΐν τον "Έρωτα μόνους έτεχ', ώς βδο- 

Νικία, φτίνι τούτο θβών ττοκα τίκνον €<γ€ντο' 
ονχ άμΐν τα καΧα ττράτοίς καΧα φαίνβται ημβν, 
οΐ θνατοί ττεΧόμεσθα το δ* αύρων ουκ έσορώμβς' 
άΧΧα καΐ ^Αμφίτρνωνος 6 'χ^αΧκ€οκάρ8ιο<; υΐό^ί, 
09 τοι^ Χΐν νττέμβΰνβ τον α^ριον, ηρατο τταίΒός, 
τον 'χ^αρίεντο^^ΎΧα, του ταν ττΧοκαμΐΒα φορεΰντος, 
και νιν ττάντ εΒίΒαξβ ττατηρ ώσβΐ φίΧον νΐία, 
οσσα μαθών ά^αθο<; καϊ άοίΒίμο<; αντος β^γεντο- 
χωρίς δ' ούΒέτΓΟκ ης, οΰτ βΐ μβσον αμαρ άροιτό^, 10 
ούδ' οκΎ ά ΧβύκητΊτος άνατρβχοι ^ €9 Δ609 'Αώ9, 
ούΒ* οττοκ ορτάΧι,γοί μινυροΧ ττοτΐ κοΐτον οροιεν * 
σβισαμίνας τττβρα ματρος βττ' αΙθαΧόβντί ΊΤβτβνρω, 
ως αύτω κατά θυμον 6 τταΐς ΤΓβττοναμβνος βϊη, 
αύτώ ^ δ' €ν βΧκων ές άΧαθινον άνΒρ άποβαίη. 

αλλ' 6τ€ το χρύσβίον βττΧεί μβτα κώας ^Ιάσων 
ΑΙσονίΒας, οΐ δ' αυτω άριστηβς συνύττοντο 
ττασάν έκ ττοΧίων ττροΧεΧε^μένοί, ων οφβΧός τι, 

^ &5 (δοκΐΰμ^ί, Ιϊΐίβ -^ν &ρα, ' αβ ίϋ 8βθΐη8 \νβ ΐΗΐηΙί,' οΐ. ω$ 
δοκΐΐ 11. 2, άρα 1. 66 αηά 18. 1, νυ Βίοη 2. 1 αηά βτξ/ο ογ {^^^α^ 
ΡΓοροΓί. 4. 6, 1. 8, 3. 5, Ονίά ΤΗβΛ 3. 2, 3. 9, Ανι. 2. 7 ; 
8>ηά ίοΓ ϋιβ βΓδί; ρβΓβοη ο£. ΡΐηάΕΐ- Ρ. 3. 107 ^ άροιτο Ε, 

οΓ. 1. 12 : ιη88 υροιτο ^ αν^τρίχοί βοΙι&βίβΓ : ιη88 -τρίχ^ι 

* οροκν Ε, ο£. Ηβ8. ώ'οίίί. 437 : ηΐ88 δρψ^ν ^ αύτώ = αύτάβίν^ 

80 8θ1ΐθ1. 

•56 XIII.— ΗΥΕΑδ 

Ρηομ Λνΐιαί Οοά δοβνβΓ δρΓυη^, Νίοί&δ^ Γ«ονβ Λναβ 
ηοΐ, 88 Λνβ 8€6ΐη Ιο Ιΐιΐηΐί, Ι^οΓη ίον υ 8 &1οιΐ6 ; ιιογ ίιΐ'δΐ 
υηΐο 118 ο£ πιογΙ&Ι βθδΐι ΙΗ&Ι οαηηοΐ: δββ Ιΐιβ ηιοηΌ\\% 
Ιοοίί Ιΐιίη§8 οί" 1)6ααΐ7 1)6&ιιΐίίυ1. Ρογ ΑιηρΙιίΐΓ^οη'δ 
ΙίΓίΐζβη-ΙίθαΓί: δοη +.1ια1: 1)Γαν6ί1 Ιΐιβ υοάυιώ^ Ιίοη, 1ΐ6 Ιοο 
οηο6 Ιονοά 3, \&ά. Ιο \νίΐ Ιΐΐ6 Ι^εαιιΙβουδ Ηγΐίΐδ οί" Ιΐιε 
οπΓΐγ Ιοοί^δ, Άηά, βνεη αδ ίαΐΙιβΓ Ιιίδ 8οη, Ιιαά Ιαιι^ΙιΙ 
Ιιΐιη α11 ίΐιβ Ιογθ ΐΐιαΐ πΐέΐάβ Ιιίπίδβΐί' ά §οο(1 ιηαη αηά 
\)Υθ\ι§\ϊϊ Ιιίιη ίίίπιβ ; αηά \νου1ά ηβνβΓ Ιβανβ Ιιίπι, 
ηβίΙΙιβΓ ίί" ΏΆγ Ιι&ά ηδοη Ιο Ιΐιβ ηοοη, ηοΓ λνΐιβη 
Οα^νη'δ -ννΐιΐΐε δίββάδ ίίΓδΙ ^αΐίορεά υρ ίηΐο ΐΐιβ Ιιοιηβ 
ο£ Ζβιΐδ^ ηοΓ ^βΐ \ν1ΐ6η Ιΐιβ 1;^νίΐ1;6Γίη|>' οΐιίοΐίεηδ "ννβηΐ 
δοαΓΓγίη^ 3,1 ίΐιβ ίΐ^ρρΐη^ οί' ϊΗθϊγ ιηοΙΙιεΓ'δ \νίη§8 Ιο 
ϊΙιβίΓ Ιϊοά υροη ΐΐιβ δΐΏοΙίγ Ιιβη-ΐΌΟδΐ. Τΐιΐδ άίά Ιιβ 
ϊ\\Άϊ 1ΐ6 ΐϊΐί^ΐιΐ: Ιιανβ Ιΐιβ \αά ίαδίιίοπεά Ιο Ιιϊδ ιηίικί^ 
Είκΐ Ιΐιαΐ ρα11ίη§ 3, δΐΐ'αΐί^ΐιΐ; ίαιτολν ί'ΐΌίτι Ιΐιβ οιιίδβΐ 
Ιΐΐθ δαηιβ ιηί^ΐιΐ οοιηβ ίο 1^6 & ΐΓυβ ηιαπ. Νο^ν \\^1ΐ€η ^3,δοη δοη οί Αβδοη Λναδ Ιο §ο Ιο ίβίοΐι 
ΐΗβ Οοΐάεη Ρΐεεοβ ΛνΗΐι Ιιίδ ίοΠολνΐη^• οί οΙίΕπιρίοηδ 
ΐΗαΙ ΛνοΓβ οΐιοδβη οί Ιΐιο 1)68ΐ; ουΐ οί αΐΐ ΐΐιβ οΐΐίβδ ίη 157 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

Χκ€το χώ τα\α€ρ'^ο^ άνηρ €9 άφνβών ^ΙωΧκόν, 

^ΚΧκμ^ηνα^ νΙος Μίδβατίδος ήρωίνας, 20 

συν δ' αύτω κατίβαινβν^ΎΧα^ βνεΒρορ βς 'Α/)γώ, 

άτις κνανεαν ούχ ηψατο 'ϊ,ννΒρομάΒων νανς, 

άΧλα Βιβξάίξβ, βαθυν δ' ζΙσίΒραμβ Φασι,ν 

αΐβτος ως μέ^α ΧαΙτμα' άή> ου τόθι^ 'χ^οοράΒες βσταν, 

αμος δ' άντέΧλοντί ΐΙεΧβιάΒβς, έσχ^ατίοΐ δε 
άρνα νέον βόσκοντι, Τ€τ ραμμένου βϊαρος ηΒη, 
τάμος ναυτιΧίας μίμνάσκβτο θείος αωτος 
ηρώων, κοίΧαν Ββ καθιΒρυθέντες ες ^Αρ'γω 
ΈΧΧάστΓοντον Ίκοντο νότω τρίτον άμαρ άεντι, 
εϊσω δ' ορμον εθεντο ΤίροττοντίΒος, ένθα Κ,ιανών 30 
αύΧακας ευρύνοντι βόες τρίβοντες άροτρα, 
εκβάντες δ' εττΐ θΐνα κατά ζυ'γά Βαΐτα ττενοντο 
ΒειεΧίνάν, ττοΧΧοΙ Βε μίαν στορεσαντο γαμεύναν 
Χειμών ηάρ σψίν εκείτο, με^α στίβάΒεσσιν ονειαρ, 
ένθεν βούτομον οξύ βαθύν τ ετάμοντο κύττειρον. 

κωγεθ^ ^'ΎΧας 6 ξανθός ΰΒωρ ετη,Βόρττιον οϊσων 
αύτω θ' ΉρακΧηϊ καΐ άστεμφεΐ ΎεΧαμώνι, 
οΐ μίαν άμφω εταίροι, άεΐ Βαίνυντο τράττεζαν, 
γαΧκεον άηηος έχων. τά'χ^α Βε κράναν ενόησεν 
ήμενφ εν γωρω' ττερϊ Βε θρύα ττοΧΧά ττεφύκει, 40 

κυάνεόν τε 'χεΧίΒόνων 'χΧωρόν τ' άΒίαντον 
καΐ θάΧΧοντα σεΧινα καΐ είΧιτενης ά<γρο^στι,ς. 
ΰΒατί δ' εν μεσσω 'Νύμφαί χορον άρτίζοντο, 
Νύμφαι ακοίμητοι, ΒείναΙ θεαϊ ά'γροιώταις, 

^ τόθΐ " ΐ1ΐθΓ6,'' Ε : 11188 Τ(ίτ6 

158 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XIII, 19-44 

1;1ιβ Ιαηά, ΐΐιβιί οβ,ιηθ ΐΙιβΓβ Λίπίΐι ΐΗβιη ίο ΐΗβ ηοΐι Ιοίουβ 
Ιΐιβ ξΥ^Άϊ τηαη οι Ιού \ν}\ο Λναβ 8θη ο£ Ιΐιβ 1ιί§1ι-1)θΓη 
Αίοιηβηα οί Μίάεα, αηά \ν6ηΐ άολνη ΛνίΐΗ Η ^Ιαδ άϊ Ηίδ 
δίάθ Ιο ΙΙϊΒ,ϊ ^οοά δΗΐρ Αυ^ο, ενβη Ιο Ηθγ ίΐιαΐ; 
δρβεάίη^ ηη^ΥΆΖ^ά οΐβαη ΙΗγοπ^Ιι ϊΙιθ 1)1ιΐ6 ΟΙαρρβΓδ, 
Γίΐη ίηΐο Ρΐιαδίδ \:)Β,γ αδ απ εα^ΐβ ίηΐο α ^ΓβαΙ ^ιιΐί", 
νν1ΐ6Γ6α£ΐ;6Γ Ιΐιοδβ ΟΐαρρβΓδ Ιιανβ δίοοά δΙίΠ, Γββίδ βνβι•- 

ΙΤΙΟΓβ. 

Αηά ΆΪ ΐΐιβ Γΐδίη^ οί Ιΐιβ Ρΐείαάδ, \ν1ιαΙ ΐίιηβ ο£ 
ΐΚβ λναηίη^ δρηη§ ΐΐιβ γουη^ 1ίΐιηΙ)δ βηά ραδίιιΐ'β 
111 Ιΐΐ6 υρίαπάδ, ΐΐιβη ίΐ: \να8 Ιΐιβ,ΐ ΐΐιαΐ άϊνίηε 
ΗοΛνβΓ οί ΗβΓΟ-ίοΙΙί. Λναδ ιηίηάβά οί* ίΐδ νογα^ίη^, ατιά 
ί;£ΐ1ί:ίη§ δβαΐ ίη Ιΐιβ Αγ^ο'8 Ηυΐΐ ο&ιηβ αΓίβι* ί;\νο 
ίΐΕ}^8' ΐ3ΐο\νίη§ ο£ Ιΐιβ δοιιίΙίΛνίικΙ Ιο Ιΐιε ΗβΠβδροηί;, 
;ιη(1 ηιαάβ ΙίΕνβη "ννίίΗίη ΡΓοροηΙίδ 8,1 Ιΐιβ δροί ΛνΙιβΓβ 
ίιίΓΓΟλν 18 1)Γθ&ά6η6ά αηά δίιαΓβ Ι^π^ΙιΙβηβά \)γ Ιΐιρ 
οχβη οί" Ιΐιβ Οίαηίαηδ. Ββίη^ ^οηβ ίοΓίΙι υροη ΐΗβ 
8^;^αη<^^ &δ £ογ ΙΙΐθίΓ δαρρβΓ Ιΐιβ^ \νβΓβ ιηαΐίίη^ ί1• 
ιοίΐίΐ^ Ιΐι\νίΐι•1 Ι)^ ΐ;1ι\ναι*ί ; 1)υί οηβ οουοίι Λν&δ 8ΐΐΌ\νη 
ίΐιβιη ίοΓ 3,11, £οΓ ΐΐιε^ ίουηά Ιο ΙΗθιγ Ηαηά α ιηεαάοΛν 
ύΐΒ,ϊ ίΐίΓηίδΙιεά §οοά δίοΐ'β ο£ ΙίΙΙβΓ, αηά ΐΗεηοβ άίά 
οιιΐ Ιΐιειη Ιαρει- τυδίιβδ &ηά ΐαΐΐ Ι^βάδΐΓ^Λν. 

ΜεαηΛνΙιίΙβ Ιΐΐ€ ^οΜεη-ΗαίΓβά Ηγΐ&δ Λναδ ^οηε Ιο 
1)ηη§ ΛναΙει* α^αΐηδΐ δαρρβΓ £ογ Ηίδ ΟΛνη Ηεναοΐβδ απά 
£θΓ Ιΐιβ ναΐϊ&ηΐ Τθΐ&ιηοη — £ογ Ιΐιβ^ ΐΛνο (ϋά βνβΓ ^αΐ 
ίο^οΐΙιεΓ Β,ϊ Ά οοιηΐϊΐοη 1)οαΓ(1 — §οηβ\νίΐ1ι α 1)Γαζ6η6\ν6ΐ•. 
Εγ6 1οη§ 1ιβ βδρίβίΐ α 8ρηη§; ΐη α 1ιο11ο\ν ίΐ Ιε,γ, 
λν1ΐ6Γ€&1)οαΐ ΙΙιβΓβ §Γ6\ν πίΕΠ}^ ΙιβΛδ, &δ λνβΐΐ Ηυβ 
8\ν&11θΛν-ΛνοΓΐ Άπά £Γ6δ1ι ^Γββη ΐϊΐαίάβπΙιαίΓ αδ Μοοιηίη^ 
ρ»Γδΐ67 αηά ΐΕη§1ίη§ άεβΓ^Γαδδ. Νο\ν ίη Ιΐιβ ιηίάδΐ 
ο£ ΐ1ΐ6 ΛναΙβΓ Ιΐΐ6ΐ'6 Λν&δ Ε άαηοβ ο£ ΐΗβ Νγιηρίΐδ α£οοΐ;, 
ο£ ΐΐιοδβ Ν^τηρΙΐδ λνΐιο, Ηΐίβ Ιΐιβ ΛναΐβΓ, ίαΐίβ ηο Γβδί;, 
ΐΗοδβ Νγηιρίΐδ Λνΐιο αι-β Ιΐιβ (1γ6&(1 Οοάθβδδβδ ο£ Ιΐιβ 159 ΤΗΕ ΒυαΟΟΟ ΡΟΕΤδ 

Εύνίκα καΐ Μαλ^<? έ'αρ θ* ορόωσα Νύχβ^α. 
ητοί 6 κούρος εττε^χε ττοτω ττοΧυχανΒέα κρωσσον 
βάψαί €7Γ€ί<γ6μ6νος' ταΐ δ' ει; χβρί ττάσαί βφυσαν 
ττασάων γάρ βρως άτταΧας φ ρίνας βξβσόβησβν^ 
Άρ^είω €7γΙ τταίΒί. κατηριιτβ δ' €? μέΧαν νΒωρ 
αθρόος, ως οτε ττυρσος αττ' ουρανού ήρίττβν άστηρ 50 
αθρόος βν ττόντφ, ναύταις δε τις βίττβν ίταίροος 
' κονφότβρ* ω τταΐΒβς ττοιεΐσθ^ οττλα• ττΧευστίκος 

ωνρος^. 
^νμφαί μεν σφβτίροις έττΐ ^ούνασί κοΰρον βχοίσαί 
Βακρνόεντ αηανοΧσι τταρεψνχοντ εττββσσίν. 

^ ΑμφίτρνωνιάΒας δε ταρασσόμενος ττερί τταιΒΙ 
ωγετο, ΜαίωτίστΙ Χαβων εύκαμττέα τόξα 
καΐ ρότταΧον, τό οί αΐεν εγ^άν^ανε Βεξίτερά χειρ. 
τρΙς μεν "ΎΧαν άϋσεν, όσον βαθύς ηρνγε Χαιμός' 
τρΙς δ* άρ* ό τταΐς νττάκονσεν, άραια δ' ϊκετο φωνα 
εξ νΒατος, τταρεων δέ μάΧα σχεΒόν εΐ'δετο ττόρρω. βο 
νεβρον φθε^ξαμενας τις εν ονρεσιν ώμοφά^ος Χΐς 62 
εξ ευνας εσττευσεν ετοιμοτάταν εττΐ Βαΐτα' 
ΉρακΧεης τοιούτος εν άτρίπτοίσιν άκάνθαις 
τταΐΒα τΓοθών ΒεΒόνητο, ττοΧύν Β* εττεΧάμβανεχώρον. 
σχετΧιοί οί φιΧέοντες, άΧώμενος οσσ εμό^ησεν 
ονρεα καΐ Βρνμονς,τα δ' ^Ιάσονος υστέρα ττάντ ^ς. 
ναυς 'γεμεν^ άρμεν εχοισα μετάρσιατών τταρεόντων, 

^ 4ξ«(τόβ•ησ€ν δ&οο\38, οί. 2. 137 : ιη88 4ξ€φόβησ€ν ογ αμφΐ- 
κά\νψ€Ρ ^ -πΚΐνστικόί : ταδ» αίδο ιτν^νστικόί ωυροί Ε : 

ιη88 ουροί ^ 'γ4μ€ν ΗβΓΠίαηη : ιη88 μ4ν 

61 ώί δ' όττότ^ 7]ϋ^ίνΐΐο$ άττόπροθι λίϊ έσακούσαί 
ΟιηίίΊ^βά Ι)^ ^^^ ^β8ΐ Π18 αηά \)γ ίΐιβ βοΗοΙ. ; ίοΓ αβγικίβϋο 
ίηίίΓοάαοίίοη οί βϊιηϊΐθ, οί. 14, 39. 

ι6ο ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XIII, 45-67 

ϋοαηΐιν-ίοΐΐί, Ευηίϋα Ιο \νίΙ αιΐίΐ Μαΐίδ αηά Ν^οΐιβία 
ννίΐΐι ΐΚβ 8ρηη§;ϋιιΐ€ 6^68. Αηά Ιΐιβδβ, \ν1ΐ6η ΐ1ΐ6 Ι&ά 
ρυΐ ίοΓίΙι ΐ1ΐ6 οαραοΐοαδ ρΐΙοΙιβΓ ίη Ιι^,δΙβ Ιο άΐρ ίί; ίη. 
Ιο ! \νΐ11ι οηβ αοοοΓά Ιΐιβ}^ α11 οΙυη§ ί&8ΐ Ιο Ιιίδ άυϊπ, 
1)6€&υδ6 Ιονβ οί* ΐΐιβ γοιιη^' ΑΓ^ίνβ Ιιαά ΗιιΙΐβΓβά α11 
ΐΙιεΪΓ ΙβπίΙεΓ 1)Γ6&8Ϊ8. Αη(ί άολνη 1ΐ6 δαηΐί ίηΐο Ιΐιβ 
Ηαοΐί \ναΐ6Γ Ιιεαάΐοη^, αδ \ν1ΐ6η α ί&ΙΙίη^ δΙ&Γ \νί11 
δίηΐί Ιΐ6αά1οη§ ίη Ιΐιβ ηιαίη αηά α ηιαηηβΓ ογγ ίο 
ίιίδ δΐιΐρπιαΐβδ ^ Ηοίδί Ά\νΆγ, τηγ Ιαάδ ; ΐΐιβ 1)ΐ'66Ζ6 
ίΓ6δ1ΐ6η8.' ΤΙιεη Ιοοίί ΐΐιβ Ν^πιρΗδ ΐΗβ Λνββρίη^ Ιαά 
αροη ΙΙιβίΓ 1αΐ668 αηά οίΤβΓβά Ιιίπι οοτηΐονϊ οί §&ηϊ\β 
δρβεοΐι. 

ΜβαηΙπηβ ΐΗβ δοη ο£ ΑηιρΙιίΐΓ^οη Λναδ ^ΓΟΛνη 
ΐΓουΜεά £οι• Ιΐιβ οΐιίΐά, αηά §οη6 ίοι-ΐΐι Λνΐΐΐι ΐΐιαί 
Ι30\ν οί Ιιίδ ΐΗαΙ \ναδ 1)6ηί; δο^ΙΙιίαη-Λνίδβ αηά Ιΐΐ6 
οπά§6ΐ ΐΗαΙ Λναβ βνβΓ ίη 1;Ιιβ ^Γαδρ οί Ιιίδ η^ΐιΐ; Ιιαηά. 
ΤΙΐΓίοβ ΟΓίεά 1ιβ οη Η^ΐαδ αδ Ιουά αδ Ηίδ άβερ ΙΙίΓοϋΙβ 
οουΐά 1)6ΐο1ι δουηά ; ΐΐιηοβ Ιίΐίβλνίδβ άίά ίΐιβ οΐιίΐά 
ηιαίίβ αηδλνβΓ, α11)6ϋ Ιιίδ νοίοθ οαηιβ ΐΐιίη ίτοπι ίΐιβ 
Λναΐ6ΐ• αηά Ηβ Ιΐιαΐ Λναβ ΙιαΓά \)γ δββηιεά νβι•^ ία,Γ Β,ντΆγ. 
\νΐΐ6η α ίαλνη οηβδ ίη Ιΐιβ Ηίΐΐδ, δοηιβ τανβηίη^ Ιίοη 
λνίΐΐ δρβεά £γοπι Ηίδ ΙαίΓ Ιο §6* Ιιίηι α ιηβαΐ δο τεαά}^ ; 
αηά ενεη δο Λνεηΐ Ηβΐ'αοίθδ Λνίΐάΐ^ ίο αηά ίτο απιίά ί1ΐ6 
ραΐΐιΐβδδ 1)Γα1ί6, αηά οονβΓβά πηιοΐι οουηΐΓ^ 1)6οαυδ€ 
ο£ Ιιίδ 1οη§ίη§ £ογ ίΐιβ οΐιίΐά. Αδ ΙονβΓδ 1ίηο\ν ηο 
Ηίηοΐιίη^, δΟ βηάΐβδδ Λναδ ίΗβ ΐοίΐ οί" Ηίδ λναηάβηη^ 1))γ 
\νοοά αηά λνοΐά, αηά α11 ^αδοη'8 1)αδίη6δδ λναδ 1)υ1: α 
Ιίγ-βηά. Αηά α11 Ιΐιβ λνΐιίΐβ ΐΗβ δΐιίρ δίοοά Ιαοΐίΐβ 
αίοΛ, αηά δο £αΓ αδ ηιί^ΐιΐ !>€, Ιαάεη, αηά ίΐιβ ΙιβΓοβδ 

'* Ταοΐίΐβ βΙοϋ " : \νίί1ι ϊΗθ βϊΐίΐ Ηοίβίίβά 1)ΐιίί ηοΐ; γ&ί ίιΐΓπβά 
Ιο ϋιβ \ν1η{3, ο£. Αίοαβιιβ Ν. Κ 1. 15. ι6ι ΤΗΕ Βυαοι.10 Ρ0ΕΤ8 

ούρον ^ δ' ημίθβου μεσονύκτων βξβκάθανρον 
ΉρακΧηα μένοντες, δ δ' α 7ΓΟδ69 α<γον βγωρει 
μαινόμβνος' χαΧβττος ^/αρ βσω θβος ητταρ άμνσσβν. 

οντω μβν κάΧλιστος'^ΎΧας μακάρων άριθμβΐταί' 
'Ή.ρακ\€ην δ' ηρωβς ίκερτομεον Χίττοναύταν, 
οννβκεν ήρώησε τρίακοντάζνγον ^Αρ^ώ' 
ττβζα δ' 6^9 Κολ%οι;9 τ€ καΙ άξβνον ϊκβτο Φάσιν. 

^ βύρόν Ε, οί. II. 2. 153 : πιβδ ίστία & οοπ'βοϋοη ο£ ούρον 62 ΤΗΕΟΟΚΙΤυβ XIII, 70-76 

ραδδβά Ιΐιβ ηΐ^ΐιΐ; ίΐ-οΐβ&ηη^ ο£ Ιΐιβ οΙίΕηηβΙ, Λν&ϋίη^ 
αροη ΗβΓαοΙβδ. ΒαΙ Ιιβ αίαδ ! λναβ Γυηηίη§ ΛνΙιίΐΙιβΓ- 
δοβνβΓ Ηίδ ίββΐ ιηί^ΐιί οαντγ Ηίιη, ίη α ίΓβηζ}^, ΐΐιβ ΟοΛ 
άιά Γβηά δο ΓΓαβΠγ ΐΐιβ ΙιβαΓί. Λνίΐΐιίη Ιιίιη. 

ΤΗυδ οαιηβ ίαΐΓβδΙ; Η^ΐαδ ίο 1)6 ηιιιηΙ)6Γ€(1 ο£ ίίιε 
ΒΙβδΙ, αηά Λβ ΙιβΓοβδ ίο ^ΐΓά άΙ ΗβΓ&οΙβδ ίοΓ α 
άβδβΓίβΓ 1)€€&υ8β Ιιβ ΛναηάβΓβά Ά,ηά Ιείΐ Ιΐιβ §οο(1 δΐιίρ 
οί ΐ1ΐ6 ΙΙιΐΓίγ ΙΙίλνΕΓίδ. ΝβγβΓίΙιβΙβδδ Ιιβ τα&άο Ιΐιο 
ίη1ιθ8ρίΐ;αΙ)1β Ιαηά οί* ΐΗβ Οοΐοΐιίαηδ Β,ίοοΙ;. 

" Τΐιβ οΐιαηηβΐ " : ί,ΐιβ 1ιο11ο\ίτ ίη Ιΐΐθ βαηά άονη ΐΛτΙιίοΙι ϋιβ 
δΐιίρ ^οαΐά 1>β Ιβ,αηοΐιβά. 103 
Μ 2 XIV.— ΤΗΕ Ι,ΟνΕ ΟΓ ΟΥΝΙδΟΑ 

Τηε Ι,ονΕ ΟΓ ΟγΝίδΟΑ 18 α άίαίο§Η6 ο/ οοιητηοη Ι^β. 
ΤΙιβ 806716 18 η6Η}ΐ6ν Ε^ρΙ ηον 8ίάΙ^, ρ6Ί'}ιαρ8 €θ8. 
ΤΙΐ6 €}ιατα6ΐ6Τ8, νιΐάάΐ6-α^6ά 7)ΐ6η, οη6 οτΙ^ τνΗοιη Ηα8 1)66η 
ϋΓ0886ά ίη Ιουβ, ηΐ66ί ίη ΐΗβ νοαά, αηά ίη ί/ιβ 6η8ΐίίη^ 
€οην6Τ8αΙίοη ΐΗβ Ιονβν ίβΙΐ8 ί/ιβ 8(ονί/ ο/ Μ8 (ΐιιαττβΐ ινίίΗ 
Οι/ηί8€α, αηά 6ηά8 ΊνίίΗ 6χρ7'688ίη§ ΚΪ8 ζηί6ηίΐοη ο/ §οί?ι^ 
β)Γ α8θΙάΪ6τ αΒτοαά. Η^8β^6ηά 8ΐ駧68ί8 ΐΗαί Ηβ 8ΗοηΙά 
6ηΙί8ί ίη ί}ΐ6 αττηί^ ο/" ΡίοΙειηι/, αηά §ϊν68 ΐΗαί τιιοηατοΐι α 
βαΙΙβνίη^ ΐ68ΐίιηοηϊαΙ, ινΜοΗ })6ίταψ ΐΗβ Ηαηά ο/ ίΚβ ή8ίη§ 
ρθ6ΐ ?νΗο 8661ί8^Ό^ τ6€θ^ηίύοη αΐ οοηΗ, 165 ΧΙΥ.— ΚΤΝβΚΑ^ ΕΡίΙΖ 

ΑΙ2ΧΙΝΑ2 
^αίρβιν ΊτόΚλα τον άνΒρα ^υώνίχον. 

ΘΥΠΝΙΧΟΣ 

άΧλα τοιαύτα 
Αίσχίνα. 

ΑΙ2ΧΙΝΑ2 

ώς χρόνιος. 

ΘΤί1ΝΙΧ02 

χρόνιος' Τι δε τοι το μβλημα; 

ΑΙ2ΧΙΝΑ2 
ττράσσομβς ούχ ως Χωστά θυώνίχβ. 

ΘΥΠΝΙΧΟΣ 

ταντ άρα Χετττός, 
χω μνσταξ ττοΧνς ούτος, άνσταΧβοι Ββ κίκιννοι. 
τοιούτος ττρώαν τις άφίκετο ΤΙνθα'γορικτάς, 
ωχρός κάνντΓοΒητος' ^Αθηναίος δ' €φατ ημεν. 

ΑΙ2ΧΙΝΑ2 
ήρατο μαν καΐ τηνος; 

ΘΤηΝΙΧ02 

βμίν Βοκεΐ, οΊΓτω άΧβνρω. 

ΑΙ2ΧΙΝΑ2 

τταίσΒβις ώγά^' εχων' βμε δ' ά χαρίβσσα Κ,ννίσκα 
ύβρίσΒει: Χασώ δέ μανείς ττοκα, θρίξ άνα 
μίσσον^ 

ι66 XIV.— ΊΉΕ ΕΟΥΕ ΟΡ ΟΥΝΙδΟΑ 

ΑΕδΟΉΙΝΑδ 

Α ΥΕΗΥ ^οοά άαγ ίο ιηαδΙθΓ ΪΗ^οηΐοΙιαδ. 

ΤΗΥΟΝΙ€Ηυ8 

Το Αβ8θ1ιίη£ΐ8 ίΐιβ δ&ιηβ. 

ΑΕ80ΗΙΝΑ8 

\\'β11 ιηβΐ ! 

ΤΗΥΟΝΙΟΗυ8 

ννβΐΐ ιηβί; ίΐ ίδ ; 1)αΙ Λν1ΐ3,1; ίΐίΐδ γ& ? 

ΑΕ80ΗΙΝΑ'3 

Γ,αοΐί'δ Λν&γ'δ ηοΐ ηι^ ν^αγ, Τ1ΐ}^οηΐο1ιιΐ8. 

ΤΗΥΟΝΙΟΗϋδ 

ΑΚ ! Ιΐιαΐ'δ ί"οι• Λνΐιγ ΙΚοιι'γΙ 80 Ιβαη αηά ΐΚβ Ιι&ιγ ο' 
Ιΐΐ7 Ιίρ 8θ Ιαηΐί^ αηά Ιΐιγ Ιονβ-ΐοοίίδ &11-1;ο-1)€ΐηοίΐ6ά. 
ΤΙιοπ'γΙ 1ί1ί6 0116 οι γοΜΥ Ρ7ΐ1ια§0Γ6αη6Γ5 Ιΐιαΐ οαιηβ 
ΐΌΐΙικΓ άαγ, ρ&ΐβ-ί&οβά ατιά ηβνβΓ 3, δ1ΐ06 ΐο'β ίοοΐ ; 
Ιΐϋίΐβά ίΐΌΐη ΑΐΚεηδ, Ηβ δπίά. 

ΑΕ80ΗΙΝΑ8 

Αηά \ναδ 1ΐ6, Ιοο^ ίη 1ον6 ? 

ΤΗΥΟΝΙΟΗϋδ 

Αγ&, ΐΏΆΥγγ, \να8 1ΐ6 — \νί11ι ίΐ άίδΚ ο' })θΓη(1§β. 

ΑΕβεΚΙΝΑδ 

ΤΙιοιιΊΐ 1)6 6ν6ΐ• &ϊ ϊ\ϊγ ^[αίρδ, §οοά Ιαά. νν^ίίΐι πΐ6 
'Ιίδ Ιΐΐ6 ρΓ6ΐ:1)^ Ο^ηίδοα, Άπά δ1ΐ6'8 ρΐ&^ίη^ ΐ1ΐ6 ^α(^6. 
Αηά Ι άοιιΙ)1 'ΐΐδ ί>υΙ α ΙιαίΓ'δ-Ι^ΓβαάΙΙι 1)6ί;\νίχΐ ιηβ αηά 
α ηιαάαιαη. 

ι67 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ,ΐα ΡΟΕΤδ 

ΘΤηΝΙΧ05 
τοιούτος μβν άβΧ τν ψ^λ' ΑΙσγ^ίνα, άσνχα^ 6ξν<;, 
ττάντ βθίΧων κατά καιρόν ομω'ζ δ' βϊττον, τι το 
καινόν; 

ΑΙ2ΧΙΝΑ2 
Ώ,ρ<γ€Ϊος κη^ων καΐ 6 Θβσσαλόί ίτητοΒιώκτας 
^Αγ69^ καϊ Κ.\€ννίκο<ζ έττίνομες 6 στρατοώτα^ 
βν χώρω τταρ* €μίν. Βνο μβν κατβκοψα νβοσσαχ; 
θηΚάζοντά τ€ χοΐρον, ανωξα δε ΈίβΧινον αντοΐς 
€νώ8η, τετόρων ετβων, σχεΒον ως άττο Χανώ' 
βόλβοτίνα,^ κοχΧίας βξαρεθη. ης ττότος ά8νς. 
ή8η Ββ ττροϊόντος, εΒοξ' εττι-χεΐσθαι άκρατον 
ώτινος ήθβΧ* έκαστος• εΒει μόνον ωτινος είττεΐν. 
άμμες μβν ψωνενντες επίνομες, ώς εΒεΒοκτο' 
α δ' ούΒεν τταρεόντος εμεν. τίν εχειν με Βοκεΐς 

ν ων; 
'ού φθε^ξτ} ; Χνκον εΙΒες ;' ειταιξί τις. 'ώς σοφός' 

€ί7Γ€, 

κήψάτΓτ^' ενμαρέως κεν αττ* αύτας καϊ Χνχνον 

άψας. 
εστί Ανκος, Ανκος εστί, Αάβα τω ^είτονος νίός, 
εύμάκης, άτταΧός, ττοΧΧοΐς Βοκεων καΧος ημεν 
τούτω τον κΧύμενον κατετάκετο τήνον έρωτα, 
χάμΐν τούτο Βι ώτός ε'γεντο ττοχ' ασνχα οντως' 
ου μαν εξηταξα μάταν εΙς άνΒρα αγένειων. 

ήΒη δ' ων ττόσιος τοί τέσσαρες εν βάθει ημες, 
χώ Ααρισαΐος * τον εμον Χνκον ' αΒεν αττ αρχάς, 

^ άσνχ^ αηά 27 ποχ' άσυχ^ οΰτωχ : ο£. Μβη. Ηβν. 20. 
2 "^7*5 \νί1 : ιηβΒ ^Απίϊ » βοΚβοτίνα Ε : οί. Α<:Ιιβη. 3186 

\ν1ιβΓ© βολβοτίνη 18 ο1ιειη§βά Ι)}^ βά,ΐίοΓδ Ιο βολβιτίνη : ϊπηβ 
βολβάί τίί ίΓΟίη βολβόν τίνα ^ κ^ι<ραιττ{ο) βοΐιοί : ιηββ κΐίφατ' 

ΐ68 ΤΗΕ0€ΚΙΤϋ8 XIV, 10-30 

ΤΗΥΟΝΙΟΗυδ 

'Ρ»ϋ;1ι, ΐΐιαί'δ βνβΓ ηι^ Αβδοΐιίηαδ; δοιηβϋιίη^ ΙιαδίίβΓ 
ίΚαη ιηί^ΙιΙ 1)β ; ΛνίΙΙ Ιιανβ αΐΐ Ιιίδ ο\νη Λν&γ. ΒυΙ 
οοιηβ, λνΐιαΐ ίδ ϋ; ? 

ΑΕδΟΗΐΝΑδ 

Τ1ΐ€ΐ'6 Λναδ Ιΐΐθ Αΐ'βίνβ Άηά Ι αηά Α§ίδ Ιΐιβ ^ο^1^^^ 
οιιΐ; ο' ΤΙΐθδδ&Ι}^, άπα €ΐ6ΐιηίουδ ΐΐιβ ιηαη-αΙ-ίΐΓΐηδ 
α-άήη1ίίη§ αΐ ιη}Γ ίαπη. Γά Ιίίΐΐβά & ραΐΓ ο£ ρπΐΐβίδ, 
Ιοοίί γοΏ, άπα ά δαοΐίΐη^-ρί^, αηά 1)ΓθίΐοΙΐ6ά 'βιη ά 
Ιιο^δΗβαά οί ΒίΙ)1ίη6 βηβ Β,ηά ΐτ&^νΒ,ηΙ — £οπγ ^θΕΓδ ίη 
ΐ1ΐ6 οαδίί, ΐϊΐΕΐ'Ιί γοα, αηά γβΐ, λνΙιβΓβ ηβ\ν'δ 1)6δΙ, αδ 
§οο(1 αδ η6\ν — αηά οη Ιΐΐ6 1)οαΓ(1 α οπίΐΐοίΐδΐι αηά 
οοοΜβδ Ιο 1)θοί ; ί'ΓαίΐΙι, α ^οΐΐγ 1)οαΙ. 

Το'Ι Λνβ Μ'βηΐ, αηά \ν1ιβη ΐΗίη^δ λναχβά ΛναΓηΐ6Γ 
'ΐ\ναδ α§Γ€6ά Λνβ δΐιοηΐά ΐοαδΙ: βνβΐ'^ πιαη Ιιίδ ίαηογ ; 
οηΐ^ Λνβ δΐιοαίά ^ίνβ Ιΐιβ ηαηιβ. ΒαΙ Λνΐιβη Λνβ οαηιβ 
Ιο άΓίηΙί, Ιΐιβ Λνβηοΐι Λνοαίά ηοΐ Ιίββρ Ιο ΐΐιβ 1)οηά Ιίΐίβ 
ΐΐιβ Γβδΐ; οί υδ, £οΓ α11 Ι Λναδ ίΚβΓβ. ΗοΛν, ίΐιΐηΐί γοη, 
Ι Ιίΐίβά οί" ΙΙΐΒ.1 ? ' λνϋΐ 1)β ηιυπι ? ' δα^δ οηβ, αηά ίη 
36δΙ, ' Ηαδί; πιβΐ α Λνοΐί ? ' ' Ο Λνβΐΐ δαΐά ! ' οήβδ δΐιβ, 
αηά £α11δ α-ΗυδΙιίη^ Ιίΐίβ ίΐΓβ ; 1.0Γά ! }Γου ηιί^ΐιΐ Ιιανβ 
1ϋ α βαηάΐβ αΐ ΙιβΓ ίαοβ. Οηβ λΥοΙί" ΙΙιβΓβ ΐδ, Ιοοίί γοη, 
ηιαδΙβΓ λνοΐί" Ιΐιβ δοη ο£ ηβΐ^ΙιΙίουΓ Γ.αΙ>αδ, οηβ οί γοπΓ 
Ιαΐΐ αηά δίββίί δΟΓί;, ίη δοηιβ ίοΐΐίδ' β^βδ α ρΓορβι* ηιαη. 
'ΤΛναδ Ηβ δΐιβ ιτιαάβ δο 1)Γανβ α δΗοΛν οί ρίηίη§ ίοΓ οηΐ 
ο' Ιονβ. Αηά Γά Ηαά \νίηά ο'Ι: Ιοο, ηιίηά γου, δοίΐΐγ, 
δοηιβΗοΛν, αηά δο-ΐο-δρβαΐ^ ; 1)υ1: ΐΙιβΓβ ! Ι ηβνβΓ ταίδβά 
ίης[πίΓ7 ίοΓ αΐΐ πΐ}^ 1)βαΓά'δ δο 1οη§. 

Ββ ΐΐιαΐ αδ ίΐ πιαγ, \νβ ίοαΓ §οοά ηιβη ΛνβΓβ Λνβΐΐ ίη, 
ΛνΙιβη Ηβ οί Ι,αηδδα, Ιίΐίβ ΐΗβ ηιίδοΐιίβί Ηβ Λναδ, ίβΐΐ "Ηαδί: ΐΏβί α Λνο1ί? " ϋιβ βί^Ηΐ ο£ 3. τνοΐί Μταβ ΒΛΪά ρΓονβΓΐ)- 
ί&ΪΙγ ίο ιηα^β α τη&η άηιηΐ». 

109 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

%£σσα\ίκον η μεΧοσμα, κακοί φρ6ν€ς* ά δε 

Κ,ννίΰ^κα 
βκΧαβν Εξαττίνας θαΧβρώτβρον ή τταρα ματρϊ 
τταρθβνο^ βξαίτη^ κολττω Ετηθυμησασα. 
τάμος €^ών, τον ϊσαυ^ τύ €)υώνιχ€, ττύξ έττΐ κ6ρρα<ζ 
ηλασα, κάΧΚαν ανθίς. άνβφύσσασα δε ττίιτΧω^ 
βξω αττφγβτο θασσον 'έμον κακόν,οΰ του άρίσκω; 
αΚΚο^ τοί ^Χυκίων νττοκόΧτηο^ζ ; άΧΧον Ιοΐσα 
θάΧτΓβ φίΧον. τηνω τ€α ^ Βάκρνα μάΧα ρβοντι.^ 
μάστακα Βοΐσα ^ τίκνοίσυν ύττωροφίοισο γβΧίΒων 
αψορρον ταχινα ττετεταί βίον άΧΧον ά^βιρβίν 40 

ώκντέρα μαΧακάς άττο 8ίφρακο<; βΒραμβ τηνα 
Ιθυ 8ι άμφίθύρω καί ΒίκΧίΒο<ζ, α ττόΒβς α^ον 
αΙνός θην Χέζεται τις * ββα καί ταύρος ^ αν νΧαν. 
είκάΒί' * ταΐ δ' οκτώ, ταί δ' εννβα. ταΐ δε Βεκ 

αΧΧαι, 
σάμερον ενΒεκάτα' ττοτίθες Βεκα, και δυο ^ μήνες, 
εξ ω αττ' άΧΧάΧων ουδ' ε^' ^ρακιστί κεκαρμαι, 
οΖδε. Κύκος νυν ττάντα, Αύκω καΙ νυκτός άνωκταί' 
άμμες δ' ούτε λόγω τίνος άξιοι οντ αριθμητοί, 
Βνστηνοι Μ.ε^αρήες άτιμοτάττ) ενϊ μοίρτ). 
κεΙ μεν άττοστερξαιμι, τα πάντα κεν εις Βέον 

ερτΓοι. 50 * τεά ΑΙΐΓβηβ : ηΐδ^ τά ου τά σά μαλα οί. Μβ(^α^α 56 
' ίοΊσα δοΚοΙ : ηΐ88 δ' οΤα ^ ^0α κάΙ ταυροε βοπιβ πΐ88 αηά 

8θ1ιο1 : οίΗβΓΒ ίβακ^ν τανρο5 ΟΓ (βα κίνταυροί ^ ίΐκάίι Ε : 

ιη88 ΐίκαη ^ ζίκα καΙ δυο Ε : ιηδ8 δύο κάΙ 54κα οτ 5ύο καΐ 

δύο ({ο11ο\νίη§ 1\ιβ οοΓΓίιρϋοη εϊκατι αΙ)ονβ) : νν^ϋΐι Ιΐιβ ραδβα^β 
οί. Αγ. ΝηΙ). 1116. 170 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XIV, 3Ι-50 

Ε-8ίη§ίη§ 8, Τ1ιβ888,1ίαη ο&ΐοΐι 1)6§ίηηίη§ ^ Ήίγ ίΊΐβηά ΐΐιβ 
\νο1£'; \ν1ΐ€Γ6ΐιροη Ο^^ηίδοα 1)αΓ8Ϊ8 οιιΐ α-λνβερίη^ αηά 
&-Λν&ΐ1]*η§ 1ί1ί€ α δίχ-^βαΓ-οΜ ιηαίάβη ίη Λναηΐ οί" ά Ιαρ. 
ΤΗβη — ^5^011 ΙίΐιοΛν ιηε, ΤΗγοηίοΙιιΐδ, — Ι ιιρ &ηά ίβίοΐιβίΐ 
1ΐ€Γ 3, ϋίοιιΐ ο' ΐΐιβ 63.1% αηά α§βίη α, οίοιιΐ. \νΐΐ6Γ€αί; 
δΐιβ οαίοΐιβά αρ ΙιβΓ δΜΗδ αηά Λναδ ^οηβ ίη 3, Ιλνίηΐί. 
^^ Αηι Ι ηοΐ ^οοά βηου^ΐι, ιηγ 8\νβ6ΐ ηιίδοΙιΐβί'Ρ ίΐ38ΐ 
ονθΓ 3 ΙϊβίΐΘΓ ίη 1;1ΐ3Γ ΐ3ρ ? Οο ίο, ρ3θ1<;, 3ηά 1)6 οΐίρ- 
ρίη§ 3ηοΐ1ΐ6Γ. Υοη'δ 1ΐ6 Ιΐιοιι Λνβερ'δΙ 3ρρΐ6δ ονβΓ.' 
ΝοΛν & δΛν3ΐ1ο\ν, πΐ3Γΐί ^ο\x, ΙΥϊάΙ 1)Γίη§6ΐ:1ι 1ι6γ 7θπη§ 
63ν6δ-(ΐΛν6ΐΐ6Γδ ΙΙιβίΓ ρ3ρ, §ίν6δ αηά ίδ §οη6 α§3ίη ίο 
§61: 1ΐ6Γ Π10Γ6 ; δο (^ηίοΜγΙΙιαΐ ρί606 \\^38 υρ ίΐΌηι 1ι6γ 
οαδίιίοηδ 3ηά οίΤ ΐ1ΐΓου§•1ι άοοΐ'-ρΐ306 3η(1 ΙΙιγοπ^Ιι 

άοΟΓ, 1ΐΟ\νδ06ν6Γ 1ΐ6Γ ^661 ΛνΟΙίΙά 03ΓΓ7 1ΐ6Γ. Αγβ, 'ΐίδ 

3η οΐά δΙΟΓ)^ ΙιΟΛν Ιΐιβ 1)α11 Λν6ηΐ ΙΙίΓου^Ιι ί1ΐ6 Λ\'οοά. 

1.61: ηιβ 866, Ί:Λν38 Ιΐιβ ΐΛν6η1;ί6ΐ1ι ο' ΐ;1ΐ6 ηιοηΐΐι. 
Εί^ΐιΐ, ηίη6, Ι6η; 1;ο-ά3γ'δ 1;1ΐ6 6ΐ6ν6η1:1ι. Υοπ'νε 
οηΐ^ Ιο 3(1ά 1;6η ά3γ8 3ηά 'ίΛνίΠ 1)6 ΐ\νο πιοηΐΐΐδ δίηο6 
λνβ ρ3ΓΪ;6(1 ; 311(1 1 ηΐ37 136 Τ1ΐΓαοί3η-θΓορρ6(1 £ογ 3α§1ι1; 
8ΐΐ6 1ίηο\νδ. Α1ι ! 'ίίδ 3ΐ1 λΥοΙί ηοΛν3ά378 ; λΥοΙί" Ιιαΐΐι 
ΐ1ΐ6 άοοΓ ΙβίΙ ορ6η ίοΓ Ηίηι ο' ηί^ΙιΙδ ; 3δ ίον πΐ6, 
Ι ίοΓδοοΙΙι 3ηι α11:ο§6ΐΐΊ6Γ 1)68ί(ΐ6 1;1ΐ6 Γ6θ1<οηίη§, 1ί1ί6 

ΐηίδ6Γ3ΐ)ΐ6 Μ6§3ΓΕ, 1381) ί' 1:1ΐ6 Ιίδί. 'Τίδ ΐΓυβ, ίί Ι 

Λνοαίά Ιίυΐ 1;£ΐ^6 ηιγ Ιονβ οίΤ ΐΐιβ \ν6ηο1ι, 3ΐ1 \νοιιΜ 
^ο \ν6ΐ1. ΒυΙ 3ΐ3ο1ί ! ΗοΛν 03η 11131: 1)6 ? \νΐΐ6η 

"Αάά Ιβη (1ϋ)'8 αηιΐ Ί\νϊ11 1)6 ΐ-ννο ιηοηίΗδ" : ΙΙιθ ιηβαηΐη^ 
ϊδ ' ίη αηοίΙιβΓ λνββίί ϋ ΛνίΠ Ιίβ ΐΐιβ 2011ι ο£ ΙΙιθ ηθχί ηοηΐΐι ΒιιΙ 
οηβ ' ; ίβη ίβ ει Γοαηίΐ ηαιιιΙ)βΓ, £ογ ίη Ογθθοθ ίΐιβ -ννββΙίΒ ννβΓβ 
οί ί;6η (Ια^δ, οί. σχ^^όν 10. 12. Τΐιβ οαΐΌΠδβ ίοοίί ρΐαοθ, Βα^, οη 
ϋιβ 2011ι ΑρΓΪΙ ; ίη αηοΙ^ΙιβΓ ' \νββ1^ ' ϋ \νΐ11 1)6 1;1ΐθ 20ί1ι ^ιιηβ. 
" ΤΙίΓαοίειη-οΐΌρρεά " : οί. 1. 4: ίΐΐθ ΤΙΐΓίΐοίαη ΙίαΛαηαηδ 
ΜΌΓβ ίΗβίΓ Ηα,ίΓ 1οη§. "Μβ^είΓα": ΐΗβ Μ6§αηαη8, ηροη 

αβίείη^ ϋιβ θΓαοΐ6 \ν1ιίο1ι -νναβ ίΐιβ βηββΐ; ρβορίβ ίη ΟΓεοοβ, 
ΛνβΓβ ΐοΜ ίΙΐΒΐ) ΤΙίΓαοβ Ηειά βηβ ΗοΓβββ, ΒραΓ^α βηβ \νοηΐ6η, 
αηά δ^Γαοιιββ βηβ ιηβη, 1)ΐιί Αγ^οβ βιίΓραβββά ΐΐΐθΐη 8,11 ; αηά 
»3 ίοΓ ΜββΕΓΛ, βΐιβ τναβ οιιί ο£ ΐίιβ ιεοΐ^οηίη^ αΗο^θίΗβι•. 

171 ΊΉΕ ΒυΟΟυΟ ΡΟΕΤ8 

ννν δε ΤΓοθβν; μυς, φαντί, %υώνί,χ€, '^βνμεθα 

ττίσσα^;. 
χωτί το φάρμακόν εστίν άμηχ^αν6θντο<ζ βρωτος, 
ουκ οΐΒα. ττΧαν "ϊ^ΐμος 6 τάς βττιχαλκω έρασθβΐς 
έκττΧβύσας ύ^γίης €7Γανήνθ\ βμος αλίκιώτα<;. 
ττΧενσονμαί κή^ων Βίαττόντίος' οΰτβ κάκιστος 
οΰτ€ ττράτος ίσως, όμαΧος Ββ τίς 6 στρατίώτας, 

ΘΤηΝΙΧ02 

ώφβΧβ μβν χωρ€Ϊν κατά νών τβόν, ων βττβθνμβις 
ΑΙσχίνα. βΐ δ' ούτως άρα τοο 8οκ€Ϊ ό'στ άττοΒαμεΐν, 
μίσθοΒότας ΤΙτοΧβμαΐος έΧβυθερω οίος άριστος. 

ΑΙ2ΧΙΝΑ2 
τάΧΧα δ' άνηρ ττοΐός τις βΧευθίρω οίος άριστος; 60 

ΘΤηΝΙΧ02 

ευ'^νώμων, φιΧόμουσος, ερωτικός, €ΐς άκρον άΒνς, 
€/δώ9 τον φιΧβοντα, τον ου φιΧβοντ €τι μάΧΧον, 
ΤΓοΧΧοΐς ΤΓοΧΧα ΒιΒούς, αΐτβύμβνος ουκ άνανεύων, 
οΙα χρη βασιΧη' αΐτβΐν Ββ Βεΐ ουκ βττι τταντί 
Αίσχίνα. ώστ εϊ τοι κατά Βεξιον ωμον αρέσκει 
ΧωτΓος άκρον ττερονάσθαι, ειτ αμφοτεροις Β\ 

βεβακως 
τοΧμασεις ειτιόντα μένειν θρασύν άστηΒιώταν, 
α τάχος εις Κϊ^υιττον. άττο κροτάφων ττεΧόμεσθα 
Ίτάντες 'γηραΧεοι, και εττισχερώ ες <γενυν ερττει 
Χευκαίνων 6 χρόνος' ττοιειν τι Βεΐ» ας ηόνυ χΧωρόν. 70 172 ι ι ΤΗΕοεκιτυδ χι ν, 51-70 

ιηουδβ 1;&8ΐ68 ρίΐοΐι, ΤΗ^οηίοΙιαδ — ; αηά Λνΐιαΐ τηαγ 
1)6 ΐΐιβ ιηβάίοίηθ ίοΓ 3. Ιονβ ίΐΐθΐ'β'δ ηο §6ΐ1ίη§ Ά\νΒ.γ 
ίτοτη, 'ίΒ,α\ϊ, Ι 1νηο\ν ηοΐ — 83,ν6 Ιΐιαΐ: δΐιηαδ Ιΐιαΐ ί*β11 ίη 
Ιονβ, αδ ΐ1ΐ6 5&7ίη§ ίδ, λνΐΐΐι ΜίδΙί'βδδ ΒΓαδδΙ)οαηά βηά 
ΛνεηΙ ονεΐ'δθαδ, 1ΐ6 οαιηβ Ιιοπιθ Λνΐιοΐβ ; ά ηιαίβ οί* ιηίηε 
1ΐ6 \να8. δυρροδβ Ι οΐ'Οδδ Ιΐιβ ΛναΐβΓ, ΙίΙίΘ Ιιίιη ; γοηι• 
5θ1άΪ€Γ δ 1ί£θ, Ε8 'ΐΐδ ηοί; Γηα^Ι)^ ο' ΐΗβ 1ιΐ§1ΐ6δί^ δο ίδ ίΐ 
ηοΐ ο' Ιΐΐ6 1θΛ\'6δΙ, 1)ΐιΐ 'ϋδ β'βη αδ §οοά αδ αηοΙΙιβΓ. 

ΤΗΥΟΝΙΟΗϋδ 

Ι Λνοαίά ίηάεβά Ιΐιγ άβδΪΓβ Ιϊ&ά Γυη δΐηοοίΐι, 
Αβδοΐιίηαδ. ΒυΙ ίί" δο 1)6 Ιΐΐ}^ ιηϊηά ίδ ϊη&(ΐ6 υρ Ιο §ο 
ίΗ}^ Λναγδ αΙ^Γοαά^ Γ11 β'εη Ι6ΐ1 ΐ1ΐ66 Ιΐιβ 1)6δΐ ραγ- 
ιιιαδί;6Γ α ίΓ66ΐιΐ3,η οαη Ιιανε ; Κίη§ Ρίοΐβιη^. 

ΑΕ80ΗΙΝΑ8 

Αηά \ν1ΐΕΐ} δοΗ ο£ ιηαη, γ>ΥΆγ, ίδ Ιΐιίδ Ιή&Ι ίδ ΐΐιβ 1)6δ1 
α ίτεβιηαη οαη Ιιανβ ? 

ΤΗΥΟΝΙΟΗυβ 

Α Ιίίηά 1ι6&γ1;^ ά πιαη οί" ραΐ'ίδ^ ά 1ηΐ6 ^αΐΐαηΐ, αηά 
ΐΗβ ίορ ο' §οοά-£6ΐ1θΛν8ΐιίρ ; 1ίηο\νδ \ν6ΐ1 Ιΐιβ οοΐουι* οί 
ίΐ ίΓί6ηά^ αηά δΐίΐΐ 1)6ΐ;ΐ6Γ ΐΐιβ Ιοοίί οί" α ίθ6 ; 1ί1ί6 α 
Ιι-αε Ιίίη^, ^νβδ ίαι* αηά "ννίά6 αηά δα)^δ ηο ηιαη ηα^ — 
α11)6ί1: 'Ιίδ ΐΓαε οηβ δΐιουΐά ηοΐ 1)6 ίοΓ 6ν6Γ αδίίίη^ 
αΐηΐδ^ Αβδοΐιίηαδ. (ίη ηιοο^-Ιιεί'οίο 8ΐναίη) 8ο αη ΐΗου 
1)6'δί πιίηάβά Ιο οΐαδρ ΐ1ΐ6 λναιτίοΓ'δ οίοαίί αΙ)οηΙ Ιΐΐ66, 
αηά 1β§8 α8ΐ;Γίά6 ίο αΐΰίάβ Ιΐΐ6 οηδβΐ οί" \\\α ΥϊΒχάγ ίο&- 
ηιαη, ίο Ε^γρΙ Λνίΐΐι Ιΐΐ66. Το 3ΐιά§6 Ι^γ οιιγ ηοάάΐ68 
\ν6'Γ6 α11 \ναχίη§ ο1ά_, αηά οΐά Τίηΐ6 οοηιβδ υδ ^πζζΐίη^ 
Ιίηε Ι)^ Ιίηβ άο\νη Ιΐΐ6 ο1ΐ66ΐί. \νβ πιαδί £αίη 1)6 υρ 
αηά άοίη^ Λν1ιίΐ6 11ΐ6Γ6'δ δαρ ίη οπγ Ιβ^δ. 

" \νΐιβη 1Ι10113Θ Ι^ειβΙββ ρΐΐοΐι '" : ίΐιβ ιηουδβ ϋιβ-Ι. ίβΐΐ ίηίο Ιΐιβ 
οαΙάΓοη ο£ ρϊΐοΐι λνειβ ρΓονβΛίαΙ ο£ ϋιοδβ \ν1ιο βηά Ιΐιβιηββίνβδ 
ίη €ΐϊίϊϊονιΗίβ8 ϋιΐΌυ§1ι ϋιβίτ ο-ννη ίοΐΐγ. " Μίδίι-βββ Εγληβ- 
ν^οιιηιΐ " : οοηΙβιηροΓίΐΓ^ 8ΐαιι§ £ογ Ι^Ιιθ βοΙάϊβΓ'β δΐιΐβΐά. 

173 XV.— ΤΗΕ λνΟΜΕΝ ΑΤ ΤΗΕ ΑϋΟΝΙδ- 
ΡΕδΤίνΑΙ. 

Τηε 866ηβ ο/ ίΜ8 ηύηιβ 18 ΑΙβχαηάήα, αηά ΐΗβ οΜβ/ 
οΗαΐ'αοίενβ ανβ ίινο /βΙΙοιν-οοηηίτί^τνοιηβη ο/ ίΐιβ αηίΚον. 
ΟοΓξΟ, ρα^ίη§ α ιηοηιίηξ οαΙΙ, βηάχ Ρταχίηοα, ινϋΚ Ηβτ 
Ιίνο-ιιβαν-οΙά οΜΙά, 8ηρ6ήηΙβηάίη§ ΐΗβ ερίηηίηξ ο/' Ηβι- 
Ώΐαΐάε, αηά α8ΐϋ8 Ηβν ίο οοηιβ ηήίΐι Ηβτ Ιο ίΚβ Ρβ8ύναΙ 
ο/ ΑάοηΪ8 αΐ ίίιβ ραΐαοβ ο/ ΡίοΙβηιι^ II. Ρναχίηοα 
ηια1ί68 80Ίη6 άβτηην, διιί αϊ Ια8ί 7να8Η68 αηά άνβ8868 αηά 
8αΙΙί68^ΌτίΗ τνϋΐι Ηβν νίεϋον αηά ΐΗβ'ιν ίινο 7ηαίά8. Αββν 
8ηηάν^ 6η€οηηί6Γ8 ίη ΐΗβ οτοϊνάβά 8ίν66ί8, ί/ιβι/ βιιίβν ίΐιβ 
ραΐαοβ, αηά 8θοη αββν, ίΗβ ρι-ίπια άοηηα 66§ίη8 ϋιβ 
ΏΊί'^β — ιυΜοΚ 18 ϊ'βαΙΙίΐ α ινβάάί7ΐ§-807ΐ§ οοηίαίηίη^ α 
^ονβοα8ί οβ α άη^β — ιυϋΚ αη αάάτ688 ίο ίΗβ Ι^ήάβ 
Αρίιτοάϋβ αηά α νβ/βνβηοβ ίο ίΗβ άβίβοαϋοη ο/ ίΗβ ^ιιββη 
ο/* Ρίοίβηιι^ Ι. ΤΗβ 8οη§ άβ8θήΙ)β8 ίΗβ 8€βηβ — ίΗβ ο^^β^- 
ίη§8 άί8ρΙαί/βά αΒοηί ίΗβ 7ηανήα§β-δβά, ίΗβ ίινο €αηορίβ8 
ο/ §Γ€βηβΓ^ αΙ)ονβ ίί, ίΗβ 1)βά8ίβηά τυίίΗ ίί8 νβρΐ'β86ηίαίίοη 
ο/* ίΗβ Βαρβ ο/ Οαηψηβάβ, ίΗβ οονενΙβί8 ινΗιοΗ βητνναρ 
ίΗβ β^§ίβ8 οβ ΑάοηΪ8 αηά ΑρΗτοάίίβ, ίΗβ ίηια§β ο/ ίΗβ 
ΗοΙ^ Ι)7'ίά6§τοοηι Ηίηΐ8βΙ/' — α?ιά βηά8 τνίίΗ αη αηίίοίραίίοη 
ο/" ίΗβ οΗοναΙ άίτ^β ίο 1)β 8η?ι§ οη ίΗβ ιηοηοιν αί ίΗβ 
βιηβταί ο/ Αάοηά. 

175 XV.— ΧΤΡΑΚΟΧΙΑΙ Η ΑΔΩΝΙΑΖΟΤ2ΑΙ ΓΟΡΓΛ 

'ΈνΒοι, ΤΙραξινόα; 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 

Τορ^οΐ φίΧα, ως χρόνω' βν^οι. 
θανμ ΟΤΙ καΐ νυν ήνθβς. ορη Βίψρον Εύνόα αυτά, 
βμβαΧβ κ αϊ ττοτίκρανον. 

ΓΟΡΓΛ 

β'χβί κάΧλιστα. 
ΠΡΑΞΙΝΟΑ 

καθίζευ. 

ΓΟΡΓΠ 

ω τας αλεμάτω ^ ψυγάς' μόΧίς ΰμμιν εσώθην, 
ΤΙραξινόα, ττοΧΧώ μεν οχλω, πολλωζ^ δε τεθρίττ' 

ττων 
Ύταντα κρηττΐΒες, τταντά χΧαμυΒηψόροι άνΒρες' 
α δ' όδ09 άτρυτοζ' τύ ό εκαστάτω ώς εναποικεΐς'^. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 

ταυθ" 6 ττάραρος τήνος' εττ έσχατα ^άς εΧαβ' 

ενθων 

ίλεόν, ουκ οϊκησΰν, οττως μη γείτονες ωμές 

άΧλαλαίς, ττοτ εριν, φθονερον κακόν, αίεν όμοιος, ίο 

' α\€μάτω 8ί;βρ1ΐ8,ιιυ8 : ιηββ άδΐμάτω (βο θΓβ§. Οογ. ), άδβί- 
μά{ν)του, αΒαμά{ν)του ^ εκαστάτω ώί ίναιτοικβΤί Ε, θ(. 1. 45 

τυτθ^ν (ίσσον άττωθ^ν απά ώϊ * ΛνΙΐΘΓβ ' 1, 13 : 0188 ίκαστίρω 
{ίκαστοτΐρω) ^μ ανοικ^ΐ! 

ιηβ XV.— ΤΗΕ ν\ΌΜΕΝ ΑΤ ΤΗΕ ΑΌΟΝΙδ- 
ΡΕδΤίνΑΙ. 

οοκοο {ινίΟι Ηβτ τηαίά Εηί^οΗίε αϊ ίΗβ άοοτ, αβ ίΚβ τηαίά 
Εηηοα ορβηβ ίί) 
ΡΓΕχίηοΛ βΛ. Ιιοιηε ? 

ΡΚΑΧΙΝΟΑ (ΐΊΐηηίη§β)ηνανά) 
ΟεαΓ ΟθΓ§ο ! άϊ Ιαεΐ ! δΐιβ 18 &ϊ Ηοιηβ. Ι ςυίίβ 
1:Ιιου§1ιΙ γου'ά ίοΓ^οΙΐεη ηΐ6. (ίο ίΗβ ιπαΐά) Ηβΐ'ε, 
Ευηοα, α οΙιαΪΓ ίοΓ Ιΐιβ Ιαάγ^ αηά α οϋδΐιίοη ίη ϋ. 
οοκοο (τββιείη^ ίΗβ οιι^Μοτι) 
Νο, ίΚαηΙζ γο\ι, Γβ&ΐί^. 

ΡΚΑΧΙΝΟΑ 

Ώο 8ίΙ άο^η. 

οοκοο (8ααη§) 

ο \ν1ΐ9.ΐ Ε 8ί1ΐ3Γ Ι λν&δ ίο οοιηβ ! λΥΙι&ί; \νϋ1ι Ιΐΐ6 οηίδΐι 
ΗΠίΙ ίΗβ 1ΐ0Γ868, ΡΓαχίηο», Γνβ δοαΓοεΙγ^οϊ 1ι6Γ6 ίΐΐίνβ. 
Ιί'δ &11 Μ^ 1)οοΙδ Άηά ρβορίβ ίη υηίίοπη. Αηά Ιΐιβ 
5ΐΓ6€ΐ Λναδ ηενοΓ-επάΐη^^ αηά γοιι ο&η'ΐ Ιΐιίηΐί 1ιο\ν 
Γλγ νοαΓ Ιιοαδβ ίδ ίΐΐοη^ ίΐ. 

ΡΚΑΧΙΝΟΑ 

ΤΙιαΙ'δ ιηγ ΙυηαΙίο ; οαιηε αηά ιοο1^ οηο αΙ ϋιβ βπίΐ 
οί Ιΐιβ \νοΓΜ^ Άπά ιηοΓβ αη αηίιηαΓδ άθπ, ίοο^ Ιΐιαη α 
ρΐαοβ ίοΓ Ά Ηηιηαη 1)6ίη^ Ιο Ιίνβ ίη, 3υ8ΐ Ιο ρΓβνβηΙ 
γοιι αηά ηΐ6 1)6ίη§ ηεί^ΗΙ^οιίΓδ, οηΐ οί δΙιεβΓ 8ρίΐ€^ Λβ 
^^£ι1οι^8 οΐά \νΓ6ΐα1ι Ι Ηθ'δ α1\ν'£ΐ)^8 Ιΐιβ δαηΐθ. 177 ΤΗΕ ΒυαΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΓΟΡΓΠ 

μ,η λέγε τον τβον άνΒρα, φιΧα, Αίνωνα τοιαύτα 
τω μικκώ τταρβόντος' ορη ^ύναι, ώς ττοθορτ} τυ. 
θάρσβι Ζωττνρίον, ^Κυκερον τβκος' ου λεγε^ άτΓφνν} 

ΠΡΑΕΙΝΟΑ 
αισθάνεται το βρέφος, ναΙ ταν ττάτνιαν. 

ΓΟΡΓΠ 

κα\6<ί ά7Γφν<;. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 

άττφνς μάν τήνοςταττρόαν — Χύ^ομες δε ττρόαν θην 
* Ίτάτητα,^ νίτρον κα\ φΰκος άττο σκανα<ί αηοράσ- 

Ββιν ' — 
ηνθε φέρων αΧας αμμιν, άνηρ τρισκαώβκάτταχυ^ί. 

ΓΟΡΓΠ 

χώ/χ09 ταύτα ^ β'χει, φθόρος άρ'γνρίω, ΑιοκΧείδας' 
έιττα^ρά^μως κννάδας, <γραιάν άττοτίΧματα ττηράν, 
ττέντβ ττόκως βΧαβ' εχθές, άτταν ρύττον, ερ^ον ε'ττ' 

έργω. 
άλλ' ϊθι τώμττέχονον καΐ ταν ττερονατρίΒα Χάζευ. 
βάμες τω βασιΧήος ες άφνειώ ΤΙτοΧεμαίω 
θασόμεναι τον "ΑΒωνιν' ακούω χρήμα καΧόν τι 
κοσμεϊν ταν βασίΧισσαν. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 

εν οΧβίω οΧβια ττάντα. 

* Ζωκύριον (άίιηίηυΐίνβ ο£ Ζωττυροί) ΒυβοΙιβΙθΓ : ιτΐ88 -ί&ιν 

λ€7€ί : ιη88 αΐ8θ λβ^ω ^ πάππα λΥϊΙ ίΐΌΐη Ει. Μα(/. : 

11188 πάντα α-ΎοράσΒαν ΑΙΐΓβπΒ ; 1)αΙ)γ-1αη§αα§β, οί. ΤΙιβορίιι•. 

ΟΑαν. 7. 10 : ΐη88 α,'γοράσζων ^ ταύτ^ ΑΙΐΓθΐΐδ : 11138 ταΰτ οι* 

ταυτά γ 

1^& ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XV, ιτ-24 Μγ ά^8^^^ ρτΆγ άοπΊ οεΙΙ }^οιιγ §οοά Οίηοη δαοΐι 
ηίΐηΐΘδ ΙϊβίοΓβ ΒαΙ}^. δεβ 1ιο\ν Ηβ'δ βίαηη^ β,Ι )Γου. 
(ίο ίΐιβ οΜίά) Ιΐ'δ &11 η^ΐιΐ, Ζορ}Γ, ιη^ ρβί. Ιΐ'δ ηοΐ 

ΡΚΑΧΙΝΟΑ 

ϋροη ιηγ \νοΓά, ΐΗβ οΐιίΐά αηάβΓδΙαηάδ. 

οοκοο 
Νίοβ άαά-άαά. 

ΡΚΑΧΙΝΟΑ 

Αηά γ^ϊ ϊΙΐΒ,Ι ά&ά-ά&ά οί* Ιιίδ ΐΐιβ οίΗβΐ' ά^γ — Ιΐιβ 
ο11ΐ6Γ άαγ, ηο\ν, Ι ΙβΠ Μιη ' Οαάάγ, §&1 πιοϊΙιθγ δοηιβ 
δοαρ 3,ηά τοα^β ίΐΌΐη ΐΗβ δΗορ/ αηά, Λνουΐά ^ου 
Ι^βΐίβνβ ϋ ? 1)αο1ί 1ΐ6 οαιηβ \νίΐ1ι α ραοΐίβΐ οί* δαίΐ, ΐ1ΐ6 
§Γ€&ΐ δίχ ίεεί οί ΐοΥίγ ! 

αοκαο 
Μΐηβ'δ )ΐΐ8ΐ; Ιίιο δ&ιηε. Όίοοΐ€ί(1»δ ίδ α ρβΓίβοί 
δρβηάΐΐιηίΐ. ΥβδΐβΓά&γ Ηβ ^ανβ δβνβη δ1ιί11ίη§8 αρίβοβ 
ίοΓ ιηβΓβ 1)ϋ8 οί άο^'δ Ηβ,ίι•, ιηβΓβ ρΐαοΐίΐη^δ οί" οΐά 
1ιαηάΐ3ίΐ§δ, βνε οί ΐΗθίη, α11 βΐΐΐι, α11 λνοΛ Ιο 1)6 άοηβ 
ονβΓ α^αΐη. ΒυΙ οοιηβ, ιη^ άεείΓ, ^βΐ: γοηι* οΙοάΙχ. 
ίΐηά §θΛνη. Ι \ναηί γοα ίο αοιηβ Λνίΐΐι ιηβ (§ναηάΙι/) 
ίο οαΐΐ οη ουι- 1ιί§1ι ίΐηά ιηί^ΙιΙγ Ρπηοβ Ρίοίειηγ ίο 
866 11ΐ6 Αάοηίδ. Ι ΙιβαΓ 11ί6 ^υ66η'8 §6ΐ1ίη§ υρ 
δοιηβΐΐιίη^ (|ΐιϊΐ;6 δρίβηάίά ΐΐιίδ γε&Γ. 

ΡΚΑΧΙΝΟΛ (/ΐβΜίαΙίΠατ) 

Ρίηε ίο1]<8, βηβ \ν'α^δ. 179 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΓΟΡΓΠ 
ων ίδ€9, <*>ν βίττες καϊ ΙΒοΐσα τύ τφ μη 'ώόντί, 
€ρπ€ίν ωρα κ βϊη. 

ΠΡΑΕΙΝΟΑ 

άερΎοΐς αΐβν ίορτά. 
Εννοα, αίρβ το νήμα καϊ βς μβσον αΙνόΒρντττβ 
θές τταΚιν' αϊ ^γάλεαί μαΧακώς χρχίζοντι, καθβύ- 

Β€ίν. 
κίνβυ Βή, φέρβ θασσον νΒωρ. νΒατος Ίτρότβρον 

δβί, 
α δ^ σμαμα ^ φέρει. Βος ομω^. μη Βη ττόλν, 

Χαστρί' 2^ 

€<γχ€ί νΒωρ. Βνσταν6, τι μεν το γ^ίτώνων άρΒεις; 
ττανε' οκοΐα θεοΐς έΒόκει, τοιαύτα νένιμμαι. 
α κλαξ τα9 μβΎολας ττα Χάρνακος; ώΒβ φερ 

αντάν. ΓΟΡΓΛ 

ΤΙραξινόα, μαλα τοι το κατατττυχες εμττερόναμα 

τοντο ττρεττει' λέγε μοι, ττόσσω κατέβα τοι αφ' 

ιστώ; 

ΠΡΑΕΙΝΟΑ 

μη μνάσ7)ς Τορ^οΐ' ττΧέον άρ^νρίω καθαρω μναν 
η Βνο' τοις δ' ερ<γοις καϊ τ^ν ψνχαν ττοτέθηκα. 

^ δ^ σμαμα 0-. ΗβΓίηβ,ηη : ιη88 δ' ε$ νάμα λι^στρί Ε. 

8ο1ιιναΓΐ.Λ; ο£. ΗβΓοάαβ 6. 10 : ιηδβ &πληστ€ 

ΐδο ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XV, 25-37 

οοκοο 

Υ68 ; 1)ΐι1; δί^ΙιίδββΓδ ιη&ΐίβ §οοά ^οδδίρδ, ^οιι 1ϋΐο\ν, 
ΐ£ ^ου'νβ Ι3β6η αηά οτΙιβΓ ρεορίβ Ιιανβη'ί;. Ιΐ'δ ίίιιιβ \ν6 
\νβΓ6 οη 11ί€ ιηονβ. 

ΡΚΑΧΙΝΟΑ {εΐαΐ Η68αααη§) 

Ιΐ'δ α1\ναγ8 Ιιοΐίθα^δ λνίΐΐι ρβορίβ Λνΐιο'νβ ηο11ιϊη§ Ιυ 
άο. (ΒηάάβηΙ^ ηιαΜη^ ηρ ΗβΓ ιηΐηά) ΗβΓθ, Εηηοα, ^οιι 
δθΓ3.1ο1ι-ί'αο6, ίαΐνβ υρ Ιΐΐε δρίηιιί秕 ππά ριιΐ ίΐ α\ναγ 
>νΐ11ι Ιίιβ Γ6δΙ. Οαΐδ αΐ^να^δ τν'ιΙΙ Ιίθ δοίΐ. Οοιηε^ 
1)6δΐίΓ γοιίΓδβΙί". ^ιι^^1^^ δοηιβ \ναΐ€Γ! {Ιο Οογ§ο) 
\ναΐ6Γ'δ λν&ηΐβά ήΓδί;^, αηά δΐιβ 1)Γίη§δ ΐΐιβ δοαρ. (ίο 
Εηηοα) ΝβνβΓ ιηίηά ; ^ίνβ ΐΐ ιηβ. (Ε. ροητε οηί ΐΗβ 
ροτνάβτβά εοαρ) Νοί: ε11 ϊΙίηΙ, γοα Λνίοΐίβά λν&δΐβ ! 
ΡουΓ ουί Ιΐιβ ΛναΙβΓ. (Ε. ιναεΗβΕ Ηβτ τηίβίνβββε Ηαηάβ 
αηά /ααβ) ΟΗ, γοη ΛνΓ6ΐ€ΐι ! "ννΐιαΐ; άο γοιι ιηβαη 1))τ 
\ν6ΐϋη§ ιηγ Ι^οάίοβ Ιίΐίβ ΙΙι&ΐΡ ΤΙιαΙ'δ βηοα^Ιι. (ίο 
Θοτ§ο) Γνβ §οϊ ΐϊίγδβΐί" Λν&δΐιβά δοπιβίιονν, Ιΐιαηΐί 
^οοάηβδδ. (ίο Εηηοα) Νο\ν -ννΐιβί'β'δ ΐΐιβ \ί&γ οί 1\ΐ€ 
Εί§ €αρΙ)03,Γά ? Βηη§ ϋ ΗβΓβ. (ΤαΙίβε οηΐ α Όοήαη 
ρΐηηβν — α ^οτνη ^αείθηβά ινΐΐΗ ρίη8 ον 1)νοο€}ΐ68 ίο ίΗβ 
εΗοηΙάβτβ αηά νβαοΜη^ ίο ίΗβ §νοηηά, τνϊίϊι αη ονβτ^οΐά 
εοηιϊη§ ίο ίΐιβ ιναΪ8ί — αηά ρηί8 ϋ οη τνίίΚ Εηηοα 8 αίά 
ουβτ ίΗβ ίηηβτ βαηηβηΐ τνΐΐΗ εΙιοΗ εΐββνβε τόΜοΗ βΗβ ιυβατε 
ίηάοοη) 

οοκοο (τβ/βττίη^ ίο ίΗβ είι/Ιβ ο/ ίΗβ ονβν/οΐά) 
ΡΓ&χίηοα, Ιΐιαΐ £α11 ^αΙΙιεΓίη^ δαίΐδ γοα Γβαΐΐ^ \νβ11. 
Οο Ιβΐΐ ιηβ Λνΐιαΐ γου §ανβ ίοΓ ΙΗβ ιηαΐοηαΐ. 

ΡΚΑΧΙΝΟΑ 

Βοη'Ι δρ63.1ί ο£ 'ιΧ,, Οογ§ο ; ίΐ: \ναδ ιηοΓβ ΐΐιαη βί^ΐιΐ; 
^οΐάβη δον6Γ6Ϊ§ηδ, αηά Ι οαη ίβΠ ^οα Ι ραΐ τηγ νβΐ'ν 
δοαΐ ίηΐο ιηα1ίίη§ ίί ιιρ. 

" \νίο1ίβ€ΐ \να8ΐβ " : ϋιβ ^^^6θ1^ Ϊ8 ** ρΪΓΛίθ-νβδββΙ. " 

ι8ι 40 ΊΉΕ ΒϋΟΟΟΟ ΡΟΕΤ8 

ΓΟΡΓΠ 

άΧλα κατά ^νώμαν άττββα τοι. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 

7 

τώμτΓβγονον φέρε μοί καΐ ταν θο\ιαν κατά 

κόσμον 
άμφίθβ^, ουκ άξώ τν τίκνον. μορμω Βάκν€ί 

17Γ7Γ09. 

Βάκρυ, οσσα θέΧβι,ς, χώλον δ' ου δει τυ ηζ,ν^σθαι. 
βριτωμε^. Φρν^γία, τον μικκον τταίσδε Χαβοΐσα, 
ταν κυν βσω κάλεσαν, ταν αϋλβίαν άπόκΧαξον. ώ θβοί, οσσος ο'χΧο^ζ' 7Γω? καϊ ττόκα τούτο 
ττβρασαι 
χρη το κακόν; μύρμακβς άνάρυθμοί καΐ άμετροι. 
ΤΓολλά τοί ω ΐΙτοΧβμαΐβ ττβΤΓοίηται καΧα βρ^γα, 
Ιξ ω €ν άθανάτοι<ζ 6 τεκών ούΒεΙ^ κακοερ^ο^ 
Βάλεΐται τον Ιόντα τταρερττων Αΐ^νπτίστί, 
οΙα ττρϊν εξ άπάτας κεκροτημενοι άνΒρε<; ετταοσΒον 
άΧΧάλοίς όμαΧοί κακά τται^νια ττάντες ερειοί} δΟ 

αΒίστα Τορ^οϊ, τι 'γενοίμεθα; τοΙ ττοΧεμισταΙ 
ϊτητοί τω βασιΧηος. άνερ φΙΧε, μη με ττατηστ^ς. 
ορθός άνεστα ό ττυρρό^' Ι'δ' ώς ά^ριοζ. κυνοθαρσης 
Έννοα, ου φενξτ}; Βυαχρησεΐται τον άγοντα, 
ώνάθην με'^άΧω^;, οτι μοι το βρέφος μένει ενΒοι.^ 

^ ^ρ^ιοί : ιηββ 4ριοί, βχρίαϊηβά \)γ Ηβδ^τοΗ. αβ καινοί 
2 €ί'δοί Α1ΐΓβη8 : ηΐ88 ^ι/ξον 

ι82 ΤΗΕΟϋΚΙΤυδ XV, 38-55 

οοκαο 
\νβ11, α11 Ι 08,11 δβ,γ 18, ίί'δ 7ηθ8ί δαο€688ί\ι1. 

ΡΒ,ΑΧΙΝΟΑ 

Κ'δ νβΐ'γ ^οοά οί" ^οα ίο δέΐ}--^ 8θ. (ίο Εηηοά) Οοιηβ, 
ρυί οη ιηγ οίοαίί αιιά ΙιαΙ; ίοι* ιηβ, αηά ΐϊΐίικί ^ου άο ϋ 
ρΐΌρβΓίγ {Εηηοα ριιίβ Ηβν οίοαίί αΒοηΙ Κβν Ιιβαά αηά 
ΛοηΙάβτΒ αηά ρίηβ ίΐιβ 8ΐνα?ν βηη-ΗαΙ ίο ϋ). (ίαΜη§ 
ηρ ίΗβ οΜΙά) Νο; Γιη ηοΐ: §οίη§ Ιο ίαΐίβ ί/οη, ΒαΙ)^. 
Ηοι•86-1)ο§6γ 13Ϊ1:68 Ιίΐΐΐβ 1)θ78. (ΐΗβ οΜΙά οήβ^) Υοιι 
ιηαγ ονγ αβ ιηυοίι £ΐ8 γοιι Ιίΐίβ ; Γιη ηοΐ §οίη^ ίο 
Ιΐίΐνβ γόη Ιαηιεά £οι• Ιίίβ. {ίο Οον§ο, §ΐνίη§ ίΗβ οΗίΙά ίο 
ί/ΐ6 ηηνββ) Οοηιβ &1οη^. Ταΐ^β Β&Ι)^ αηά αιηυδβ Ιιπη, 
ΡΙΐΓ^^ίίΐ, Άπά οαΐΐ Ιΐιβ άο§ ίηάοοΓδ αηά Ιοοίί ΐΐιβ ίΓοηΙ- 
άοοΓ. 

(ίη ίΗβ 8ΐτ6βί) Ηβανβηδ, \ν1ι&1 α οΐΌ\νά ! ΗοΛν 
\νβ'Γβ Ιο §6ΐ; ΙΙίΓοιι^Ιι ΐ1ιΐ8 ΕΛνίηΙ ΟΓΠδΙι αηά 1ιο\ν 1οη§ 
ΐί'δ §οίη§ Ιο Ιαΐίθ ιΐ8, Ι οαη'Ι ίπια^ίηβ. Ταΐΐί οί αη 
αηΐΐιεαρ ! {αρο8ΐΓθρ}ιί8ΊΗβ) Ι 7ηη8ί ΒΆγ, ^οη'νβ άοηβ 
υδ ιηαηγ α §οοά ίπηι, ιηγ §οοά Ρίοΐβιηγ, δίηοβ ^ουι• 
ία11ΐ6Γ λνβηΐ ίο Ιιεανεη. ^Υβ Ιιανβ ηο νίΠαίηδ 
δηεαίίίη^ υ ρ ίο ηιυΓάει• αδ ίη ίΗβ δίΓββίδ ηοΛναάα^δ ίη 
ί1ΐ6 ^οοά οΐά Ε§3Γρίίαη δίγΐβ. ΤΙιβγ άοη'ί ρΐαγ ίΐιοδθ 
α\νία1 ^αηΐ6δ ηο\ν — ί1ΐ6 ίΙιΟΓου^Ιι-ραοβά Γο^ηβδ, θνβΓ^τ 
οηβ οί ίΐιεηι ίΐιβ βαπιβ, α11 (^ιιεβΓ ! 

ΟοΓ^ο άεαί'βδί ! \ν1ιαί 8ΗαΙΙ Λνβ άο ? Τΐιβ Κογαΐ 
ΗοΓδβ ! Όοη'ί Γυη ιηβ άοΛνη, ιηγ §οοά ιηαη. Τίιαί 
\^Άγ'& Γβαηη^. Εοοίί, \ν1ιαΐ ίειηρβί'! δίαηά Ηαοΐί, 
Ειιηοα, γοιι ΓοοΜβδδ ^ιγΙ ! ΗβΊΙ 1)β ίΐιβ άβαίΐι 
οί ίΐιαί ιηαη. Τΐιαηΐ^ ^οοάηοδδ Ι ΙβίΙ ΒαΙ)^ θ,ί 
Ιιοηιβ ! •83 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΓΟΡΓίΙ 

Θάρσβί Τίραξίνοα' καΐ Βη ΎβΎβνημεθ^ οτησθβν, 
τοί δ' ββαν €9 γ^ωραν} 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
καύτα συνα'^βίρομ,αι η8η. 60 
ϊτττΓον καΐ τον ψνγ^ρον όψιν τα μάλιστα ΒεΒοίκω 
6Κ τταιΒός. σττβύΒωμβ^' ογΧος ττοΧύς άμμιν 
βττφρβΐ. 

ΓΟΡΓΠ 

βξ ανΧάς ώ ματ 6 ρ; 

ΓΡΑΤ2 
έ'^ων, τέκνα. 

ΓΟΡΓΠ 

βίτα τταρενθβΐν 
€νμαρ€ς; 

ΓΡΑΤ2 
ε? Ύροίαν ττβιρώμενοί ηνθον ^Αχαιοί, 
καΧλίστα τταίΒων ττβίρα θην ττάντα τβλβΐται. 

ΓΟΡΓΠ 

γ^ρησμως ά ττρεσβντις αττωγβτο θβσττίξασα, 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 

ττάντα ^νναΐκ6<; ϊσαντι, καΐ ώς Ζβύς ηηάη^θ* '^Ηραν, 

ΓΟΡΓΛ 

θάσαι ΤΙραξινόα, ττερί τας θύρας οσσος ομιΧος. ^ 0£. Χβη. Οι/τ. 4. 5. 37, λνΚβΓβ ασύΐ'τακτα ΐΐναι Ϊ8 ορρο8θ(3 
Ιο χωράν λαβ(Ίν, ίΙ)ΐά. 8. 6. 19 συναΎ^ίρ^ιν στρατιάν, Ρΐβ,ί. 
Ρ^0^. 328 ά (μαυτ})ν ώσπβρεί συνα-γ^Ιραί 

1 84 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XV, 56-65 

οοκοο 

1**8 δΐΐΐ η^ΐιΐ:, ΡΓ&χίηοα. \νβ'νβ ^οΐ Λνβΐΐ 1)β}ιίηά 
ίΗβιη, γοα 866. ΤΗβ^'Γθ &11 \ν^1ΐ6Γ€ Ιΐιβγ ου^Ηΐ Ιο \>&, 
ηο\ν. 

ΡΚΑΧΙΝΟΑ (τ6θονβήη§) 

Αηά ίθΓΐ;υη»ΐ6ΐγ Ι οαη δ&γ Ιΐιβ 83,ιη6 ο£ ιηγ ροοΓ 
ΛνίΙδ. ΕνβΓ δϊηοβ Ι -νναδ ά ^ίτ\, 1\νο ΐΐιίη^δ ίιανβ 
ίΓί^ΙιΐβηβίΙ ιηβ ηιοΓβ Ιΐι&ιι αη3Ί;1ιίη§ βίδβ, α ΙιοΓηά 
5ΐίιη3Γ δηαΐίϋ &ηά α ΙιοΓδβ. ϊ.6ΐ'δ ^βΐ οη. ΗβΓβ'δ 
ονβΓ δαοΐι α οτονίά ροπηη§ αίΙβΓ υδ. 

οοκοο (ίο αη ΟΙά Ψοηιαη) 
Η&νβ γοη οοηαβ β•οιη Ιΐιβ ραΐαοβ, ιηοΐΙιβΓ ? 

ΟΙ.Ο \\ΓΟΜΑΝ 

Υβδ, ιη^ άβίίΓδ. 

ΟΟΚΟΟ 

ΤΗοη Λνβ ΟΒ,η §βΙ; ϊ)Λβνβ &11 η^Ηΐ, ο&η Λνβ ? 

ΟΙ.Ο λνΟΜΑΝ 

ΤΓγίη§ Ιοοίί Ύγογ, τηγ ργ^ϋγ ; θοη'Ι ΐΗβγ 8»^ 

\νΐΊ6Γ6 ΐίΐ6Γ6'δ Β, Λνίΐΐ ΐΙΐβΓβ'δ Ά \νΆγ ? 
ΟΟΗΟΟ 

ΤΗαΙ οΐά Ιαθγ §ανβ ιΐδ δοιηο ΟΓ&οΙβδ, άίάη'ΐ δ1ΐ6 ? 

ΡΚΑΧΙΝΟΑ (τηοοίί-εβηίβηϋοιίίΐίι/) 
Μγ ά€ΆΥ, \νοιη6η Ι^ηοΛν βνβΓ^ΐΙιίη^. Τΐιβ}^ 1αιο\ν' 
αΐΐ 3,ί)0ΐιΙ Ζβυδ ηΊαπ'ρη^ Ηθιέ. 

οοκοο 
Όο Ιοοίί, ΡΓαχίηοΑ ; λνΐιαΐ ά οΓοννά ΙΙιβΓβ ίδ άϊ ίΐιο 
(Ιοογ! 

"Ι θ£ΐη 8&Υ ίΐιβ 83,πιβ" : ί\ιβ ΟΓββΙί Ηαβ & ρηη οη 
' {ΐδίΡηΛΙϊη^ ' ίΓοορβ αηά 'οο11βοϋη§' οηβ'ε \νίί8. "Ο&νβ 
118 ΒΟΓηβ ΟΓΛοΙβδ": ί.β. ΙιβΓ δβηίβηϋοιίδ ΓβιηαΓίίδ \νβΓβ £ΐΙ)θΐι^ 
Λ8 ιΐδβίυΐ αδ οι•&ϋ1β8 ^θΐιβιαίΐγ α,Γβ. 

ι85 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
θβσττίσιο'ζ. Γορ<γοΐ, Βος ταν χ^ρα μοι- Χαβε καΐ τν 
Έιύνόα ΈίύτυχίΒο^' ττότεχ αύτα, μ,η τυ ττΧαναθτ]^. 
ττασαί άμ είσβνθωμες• άττρίξ βχβν Έιύνόα άμών. 
οϊμοι Εβίλαία, Βίχα μεν το θβρίστριον ή8η 
εσχισται, ΤορΎοΐ. ττοττώ Αιός, βϊ τι ^ένοίο 70 

ενΒαιμων ώνθρωττε, φνλάσσεο τώμττέχονόν μεν. 

ΞΕΝ02 
ονκ εΐΓ εμίν μεν, όμως 8^ φνΧαξενμαι. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 

ογλθ9 άθρως' 
ωσεννσ ωσττερ υες. 

ΞΕΝ02 
θάρσει ηνναι- εν καΧω είμές. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 

«€^9 ώρας κηττειτα, φίΧ" άνΒρών, εν καλώ εϊης 
αμμε ττεριστεΧλων. χρηστω κοίκτίρμονος άνΒρός. 
φΧίβεταο Έίύνόα άμμιν αγ' ώ 8είΧα τύ βιάζεν. 

κάΧΧιστ' ' εν8οί ιτασαι^ ο ταν ννον είττ άττο- 
κΧάξας. 

ΓΟΡΓΗ 

ΐΐραξινόα, ττόταη ώ8ε. τά ττοικίΧα ττράτον άθρη- 

σον, 
ΧετΓτα καΐ ώς χαρίεντα' θεών περονάματα φάσεις. ι86 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XV, 66-79 

ΡΚΑΧΙΝΟΑ 

Μ3,Γν6ΐ1οιΐ8. Οίνβ Μβ ^οπΓ αΐΊΐι, ΟοΓ^ο ; Άηά ^ου 
ΐΗΐί6 Ηοΐά οί Εαίγοίιίδ' Β,ηη, Επηοβ. ; αηά γοιι Ιιοΐά οη 
Ιί^ΐι*, Ειιΐ7ο1ιί8, ΟΓ γοα'Π 1)6 δβραΓίΐίβά. ΧΥβΊ! α11 §ο 
ΐη ίο^εΙΙιβΓ. Μΐηά γοπ Ι^ββρ Ιιοΐά ο£ πιβ, Επηοίΐ. 
01ι ά^&ν, ο1ι άβ&Γ, ΟοΓ^ο ! ιηγ. δυιηιηεΓ ο1οα1ί'8 ΐοηι 
ΓΪ^Ηΐ; ίη ΐ\νο. (ίο α Θΐναη^βΓ) Ρογ Ηβανβη'β δαίίβ, ίΐ8 
γοιι Λνίδΐι Ιο 1)β 8αν6ά, ιηΐηά ιηγ οίοαίί, δίΓ. 

ΡΙΚδΤ 8ΤΚΑΝΟΕΙΙ 

Ι Γβαΐΐ^ οαη'Ι Ιιείρ Λνΐΐίΐΐ Ιιαρρεηδ ; 1)αί; Γ11 άο ιη^ 

1)68ΐ. 

ΡΚΑΧΙΝΟΑ 

ΤΗβ οΓθ\ν(1*8 δίιηρίγ βηοηηοηδ ; ΐΗβγ'Γβ ρπδΐιίη^ 
Ιΐΐίβ Ε άΓονβ οί" ρί§8. 

ΡΙΚ8Τ δΤΚΑΝΟΕΚ 

Οοη'ΐ 1)β Εΐανιηβά, ιηαάαιη ; Λνβ'Γβ α11 η^ΐιΐ. 

ΡΚΑΧΙΝΟΑ 

Υοη άβδ^Γνβ ίο 1)6 αΐΐ η§1ιΙ Ιο ΐΐιβ βηά οί γουι* 
άΕ)Γ8, ηΐ7 άβ&Γ 811% £θΓ Ιΐΐ6 0ΕΓ6 ^οα'νβ Ι3β6η ί:Εΐίίη§ οί 
118. (ίο Οθ7'§ο) \νΐι&ί; α Ιζίηά 6οη8ί(ΐ6ΐ•αΐ6 ιπίΐη ! Ροογ 
Ευηο&'δ §6ΐ:1ίη§ ^ψι^βζ^ά. (ίο Εκηοα) Ρυδίι, ^οιι 
οοΛνίΐΓά, Οίΐη'1; γοιι ? (ίΗβι^ 2X188 ί?ι) 

ΤΙιαΙ'δ ίΐΐΐ Γϊ^ΐιΐ. Α11 ίηδίάβ, αδ ϋιε 1)ηά6^Γ00ΐη 
8αϊά Λν1ΐ6η 1ΐ6 δΐιυΐ Ιΐΐ6 άοοΓ. 

αοκοο (τβ/βνήπβ, α8 ίΗβί^ ηιουβ /οηνανά ίοινανάε ίΗβ 
άάί8, ίο ΐΗβ ίΙι•αρβή68 ίόΜοΗ /ιαη§ ΒβίτνββΊΐ ίΗβ ρί11αν8^ 
Ρι•ίΐχίηο&, άο οοιηβ 1ιβΓ6. Ββίοι-β νοιι άο αη^ΐΐιίη^ 

6ΐδβ Ι ίπδίδΐ ηροη γοαΓ Ιοοί^ίη^ άΧ, ΐίιβ 6ϊηΙ)ΐ*οί(ΐ6Γίβ8. 

Ηο\ν ά6ΐίθΕΐ:6 ίΐιεγ &Γ6 ! αηά ίη δΐιοΐι ^οοά Ιαδίβ ! 

ΤΙιβ^'Γβ Γβαΐΐγ ΙΐίΐΓάΙν Ιιιιιηαη, άυο, \}\^γ ? 

'* 8ιιηιιη6Γ οΙολΙι " : ΙΙιβ £β8ϋν6ΐ1 χναβ γΐο\)Ά\Αγ ΙΐθΜ υροη 

ι87 ΪΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΠΡΑΗΙΝΟΑ 

τίΟΊνι ^Κθαναία' ττοΐαί σφ* έττόνασαν βριθοι, 
ΤΓοΙοι ζωοΎράφοί τάκρίββα Ύράμματ β^γραψαν. 
ώς €τυμ ίστάκαντι, καί ώς βτνμ βνΒίνεΰντί' 
βμψν)^, ουκ βνυφαντά. σοφόν τοο^ ΧΡ^Ι^ άνθρωττος. 
αντος δ* ώς θαητος ίττ άρ'^υρίας κατάκβιται 
άρμοΐ'^ Ίτρατον ϊονΧον άττο κροτάφων κατα- 

βάΧΚων — 
ό τρίφίΧητος "ΑΒωνί<ζ, ο κην ^Αγ^έροντο φιΧβΐταί. 

ΕΤΕΡ05 ΞΕΝ02 
παύσασθ^ ω Βύστανοί, άνάνυτα κωτίΧΚοίσαι 
τρν^γόνβς' βκκναίσβΰντι ττΧατείάσΒοίσαι άτταντα. 

ΠΡΑΞΙΝΟΑ 
μα, ττόθβν ώνθρωτΓος; τι δε τίν, €0 κωτίΧαι 6ΐμ€<;; 
ττασάμβνος ίττίτασαβ. ^υρακοσίαος βτητάσσζίς. 
ώζ €/δ^9 καί τοντο, }ίορίνθίαί βΐμβς άνωθεν, 
ώ9 κα\ 6 ΈεΧΧβροφών' ΐΙβΧοττοννασίστΙ ΧαΧενμβς' 
ΑωρίσΒβν δ' βξεστο Βοκώ τοΐ<; Αωριέβσσι,. 
μη φύη. Μελετώ δ€9, 09 άμών καρτ€ρος εϊη, 
ττΧαν €νός. ουκ άλεγω. μή μοι κενεαν άπομάξτ^ς, 

ΓΟΡΓΠ 

σ/γα ΤΙραξινόα' μέΧΧει τον "ΑΒωνον άείΒειν 
ά τα9 ^ Αρηειας θυ^άτηρ, ττοΧνϊΒρις άοοΒός, 
ατί9 καΐ ττερυτιν ^ τον ίάΧεμον άρυστεναε. 

^ τοι 8ο1ιο1. ίο 8ορ1ι. Αιιί. 343 : ιη88 η ^ αρμοί ΚαΐΙ)6ΐ, 

οί. Οαΐΐΐιη. /τ. 44, Αρ. Κΐιοά. 1. 972 : Γπββ κλισμώ : Λνίί)1ι 
αρΎυρίαί βυρρΐ}^ κλίναε ' ιτίρυτιν Κβΐδίίβ : ΐηββ ττίρχην ον 

σιτ4ρχιν 

ι88 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XV, 80-98 

ΡΚΑΧΙΝΟΑ 

ΗυδΛνίίβ Αϋιβηα ! ΐΐιβ ΛνεανβΓδ ΙΗ&Ι ιηαάβ ΙΗ&Ι; 
πίΕίβηαΙ &ηά Ιΐΐ6 6ΐηΙ)Γθί(ΐ6Γ6Γ8 Λνΐιο άίά Ιΐιαΐ οίοδβ 
άβίαϋβά ΛνοΛ αΓ6 δίιηρΐ^ ηι&ι-νβίδ. Ηο\ν ΓβαΙίδΙίοίΐΙΙγ 
ΐΗβ Ιΐιίη^δ β\\ δΐαηά άπα ιηονβ 2ΐΙ)οηΙ ίη ίΐ ! ΙΙιβγ'Γκ 
1ίνίη§ ! Ιΐ 13 Λνοπάβι-ίαΐ Λνΐιαΐ ρεορίβ οαη άο. Απα 
Ιΐιεη Ιΐιβ Ηοΐγ Βογ ; Ιιολυ ρβΓίεοΙΙγ Ιίβαιιΐίίαΐ Ιιβ Ιοοίίδ 
ΐ3άη§ οη Ιιίδ δίΙνβΓ οουοίι, "ννίΐΐι Ιΐΐ6 άο\νη ο£ ιηαηΐιοοά 
]ΐΐδΙ 8ΐιο\νίη§ οη Ηΐδ οΐιββίίδ, — (τβΙί^ΟΒΟ) Ιΐιβ Ιΐιήοε- 
1)β1ον6ά Αάοηίδ, 1)€ΐον6ά βνεη άοΛνη ΐ3€ΐθΛν ! 

8ΕΓΟΝΟ δΤΚΑΝαΕΙΙ 

01ι άβίΐΓ, οΗ (ΙβαΓ, Ιαάίβδ ! άο δΙο}) ϊ\ϊ2Λ, βίβπΐίΐΐ 
ϋθοΐη§. {ίο ίΐιβ 6ι/3ΐα7ΐά6ν8) Τήε^ΊΙ \νβΆγγ ιηβ ίο 
άβαΐή -ννίΐΐι ΙΙιβίΓ α1ι-&1ι-&1ι-ίη§. 

ΡΗΑΧΙΝΟΑ 

Μγ ννοΓά ! λν1ΐ6Γ6 άθ68 \\ΐ3Λ ρβΓδοη οοηΐ6 ΐτονα ? 
\νΐΐ3.1 1)υ8ΐη6δδ ίδ ίΐ οί" ^ουί'δ ί£ Λνβ άο οοο ? Βηγ γοιίΓ 
δίανβδ ΙίβίοΓβ γοιι οι-άβΓ Ιΐιειη £ΐ1)ου1:, ρτΆγ. Υοη'Γβ 
^ίνίη§ }7οαΓ ΟΓάβΓδ ίο δ^Γαουδαηδ. Ιί ^ου τηζ/ίί Ι^ηοΛν, 
ννβ'Γβ ΟοΓίηΙΙιί&ηδ 1)γ εχΐΓ&οΙίοη, Ιίΐίβ ΒβΙΙοΓορΗοη Ιιίιη- 
δβΐί. λνΐΐΕΐ τνβ Ιαΐΐί'δ Ρείοροηηβδίαη. Ι δπρροδβ Οοήαηδ 
ιηαγ δρεαίί Όοηο, πιαγηΊ; Ιΐιβ^ ? ΡθΓδβρΗοηβ ! ΙβΙ'δ 
Ιιανε ηο ιηοΓβ ιηαδΙβΓδ ΐΗαη ΐΗβ οηβ λνβ'νο ^οϊ. Ι δΐιαίΐ 
άο ^αδί Εδ Ι ΙΐΙίΘ. Ρι•α^ άοη'Ι ΛναδΙβ γουΓ Ι^ΓβαΙΙι. 

αοκΘΟ 
Β© ς[υίβΙ, ΡΓαχίηοα. δΐιβ'δ ^αδι; §οίη§ Ιο Ββ^ΐη ϋΐ6 
δοη§, Ιΐιαΐ ΑΓ^ίνε ρβΓδοη'δ άαιι^ΗΐβΓ, ^ου ΙίηοΑν, Ιΐιβ 
^' αο,οοιηρίίδΐιβά νοοαίίδΐ " ΐΐιαΐ \ναδ οΐίοδεη Ιο δίη^ 

" ϋοιι'Ι "νναβίβ ^'ΟΠΓ 1)Γβει11ι " : ί)1ΐ6 Οιββίί 1ΐ8,8 'άοη'ί: βοΓαρβ 
ΐΐιβ ίορ ο£ αη βηιρίγ ιηβαβπΓβ.' " Αοοοιηρίίδΐιβά νοοαίίδί " : 
ί;1ιβ ότΓβθ^ ρΙίΓαδβ 18 Ερίο, ρβιΗαρβ α φΐοίαϋοη £γοιιι αη 
α,<1ν6Γί;Ϊ8βηΐ6ηί ογ ί,Ιιβ ϋΐίβ. 

1 89 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

φθβΎξβΐταί τί, σαφ' ο18α, καλόν ΒιαθρυτΓτβται 
η8η, 

ΓΤΝΗ Α0ΙΔ05 

ΑέστΓΟίν, α Γολγώ9 τ€ καϊ 'Ιδάλίοι^ έφίΧησα^;, κχ) 

αΙτΓβίνόν τ "Ερυκα, 'χρυσωπίζοισ ^ ^ΑφροΒίτα, 
οΙόν τοί τον 'ΑΒωνιν αιτ άενάω ^Α^βροντος 
μηνϊ ΒυωΒβκάτω μαλακαίττοΒβς ^ ατ^αηον ^Ω,ραί, 
βάρΒισταο μακάρων ^ίϊραι φίΧαί, αλλά ττοθβιναϊ 
βρχονταί ττάντεσσι βροτοΐς αΐβί τι φορβνσαι. 
}ζ.ν7Γρί Αίωναία, τύ μβν άθανάταν αιτο Θνατα^^ 
άνθρώττων ώ9 μνθο^, βττοίησας ^βρβνίκαν 
άμβροσίαν €? στήθος άττοστάξασα ηυναι,κόν 
τ\ν δε 'χ^αριζομενα, ττοΧυώνυμβ καϊ ττοΧυναβ, 
ά Έερβνίκβία θνγάτηρ Έλειπα είκνΐα 110 

Άρσινόα Ίτάντεσσί κάλοΐς ατιτάΧλβί ΆΒωνιν. 
ττάρ οι ^ ώρια κβίται, οσα Βρυοζ άκρα φέρονται, 
Ίταρ δ* άτταΧοΙ καίτοι 7Γ€φυΧα<γμ€νοι έν ταλα- 

ρίσκοις 
αρ^υρβοις, ^νρίω δε μνρω χρνσβι αλάβαστρα" 
βϊΒατά θ' οσσα ηυνα'ίκζς εττι ττλαθάνω ττονβονται 
ανθβα μίσ<γοισαί λβνκω τταντοΐα μαλβνρω, 
οσσα τ άττο ^λυκερώ μέλιτος τά τ έν ύ^γρω 

ίλαίω, 
ττάντ αυτω ττβτεηνα καϊ βρττετά τείδε ττάρβστί. * χρυσωττίζοισα Ιίΐιάλνΐοΐι, οί. καλλωπίζω &ηά χρυσώττΐ5 : ιηβδ 
χρυσφ παίζοισα * Μββ αίβο μαλακοί ττόδα! * παρ οί Ε : 

ιη88 παρ μίν οί 

190 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XV, 99-1 ιδ 

ϊΗθ άΐΓ^β Ια8ΐ γ^'ά,γ. Υοιι ιηα^ 1)6 δαΓβ βΙιβλΧ §;ΐνβ α8 
δοιηβΐΐιίη^ §οοά. 1^ο6\ί, βΐιβ'δ ιη3.1ίίη§ Ιιβι* 1)ο\ν. 

ΤΗβ Ό{τ§6 
ΙίΟνβΐ' οί' Οο1§ΐ αηά ΙάαΙγ Β,ηά ΈιΥγχ δίββργ ΙιοΜ, 
Ο Ί^Άάγ ΑρΙίΓοάίΙβ Λνίΐΐι ΐΐιβ ίαοβ ΐΙιπ,1 1)6αιη8 Ιίΐ^β §οΜ, 
ΤλΥθΙνε ηιοηΐΐΐδ ίΐΓβ δρβά άπα δοίΐ-ίοοίέά Ηβαν'η'δ 

ρΓβΙΙ^ Ια^^αΐ'άδ, δ66, 
Βηη§ ο'θΓ ΐΐιβ ηβνβΓ-ΐαΓΓρη^ δίΓβαιη Αάοηίδ 1)&ο1ί Ιο 

ΐ1ΐ66. 

ΤΗβ δβαδοηδ, ίΐιβ δεαδοηδ, ίιιΐΐ δίολν Ιΐιβγ §ο αηά οοηΐθ, 
Βιιί; δοηΐΘ δ\ν'66ΐ Ιΐιίη§ ίΌΐ' α11 Ιΐιβ^ 1)Γίη§^, αηά 80 ΐ1ΐ€^ 

&Γβ Λν6ΐοοιη€ Ιιοιηβ. 
Ο 03φΓί8, ϋίοη'δ άαυ^ΙιΙβΓ,, οΓ Ιΐιεβ απΘαΙβά, Ίίδ δέΐίά, 
Ουί' ^υ66η ΐΐιαΐ \νΕδ 1)οι•η ο£ Λνοιη&η ίδ β'βη ίιηιηοΓίαΙ 

ιη&ίΐβ; 
Αηά ηοΛ^^, δλνββΐ Σ,αάγ οί ιη»η}Γ ηαιηβδ, οΓ υα&ηγ δΗήηβδ 

Ύ\\γ §ιΐ6Γ(3οη'8 ^ίν'η ; ίοΓ ΐΐιε ^π^βη'8 άΆΐιφϊέγ, αβ 

Ηείβη ΐ&ίν Ιο 866, 
Τΐι^ Ιαά άοΐΗ άί^ΐιΐ \νϋ:1ι α11 άβΐί^ΐιΐ προη Ιΐιίδ Ιιοίγάα^; 
ΡοΓ ΐΙιβΓβ'δ ηοΐ: ά ίτυϋ Ιΐιβ ΟΓοΙιαΓά 1)6αι*δ 1)υΙ ίδ 1ι6Γ6 

ίοΓ Ιιίδ Ιι&ηά ίο Ι&ΐίβ, 
Αηά οΓβδδβδ Ιηιη αΐΐ Ι^βρΐ £οι• Ιιϊιη ίη ιηαη ^ α δίΙνβΓ Ιναγ, 
Αηά δγτίατι 1)α1ιη ίη νίαΐδ οί §ο1(1 ; αηά 0_, ΙΙιβΓβ'κ 

ενβι•}^ 03,1ί6 
ΤΙιαΙ βνβΓ \νοπιαη Ιίηβαάβά οί 1)θ11;6(1 ιηβ&Ι δο ίαΐΓ 
λνίΐΐι Μοδδοπίδ ΜβηΙ οί βνβΓ^ δοβηί ογ οίΐ ογ Ηοηβγ 

ΓαΓ6 — 

Ηβΐ'β'δ α11 οαϋ&ίά ίη δβηιΙ)1αηοβ πιαάβ οί' βνβΓ^τ 1)ίι•θ 
αηά 1)6αδ1;. 

" Ι,αεΙ γβΆτ" : ΐΗβ άΛγ υ£ ίΥιβ ίββίΐν&ΐ \να8 αρραΓβηΙΙγ 
Γβ^ίΐΓίΙβίΙ α8 Ι,ΐιβ βΓ8ί, ά3,3^ ο£ Αάοηίδ' βίχ ιηοηίι1ΐ8' 8ΐαγ ιιροη 
ί;1ιβ βο,ΓΐΙι, ί,ΐιβ οΙΙιβΓ δίχ 1)βίηβ βρβη^ ίη Ηαάββ. "Αηβαΐβά " : 
'Ληοίηΐβά,' 

191 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

χλω/)ά δέ σκίάΒβ μαλακω βρίθοντ άννηθω ^ 
ΒέΒμανθ'- οΐ δε τ€ κώροι νττβρτΓωτώνται "Ε/οωτεν, 
οϊοί άηΒονιΒήβς άεξομ^ναν έττΐ ΒβνΒρω ^ 
ττωτώνται τττβρύ'^ων ττεφώμενοι όζον άττ οζω, 
ώ βββνος, ώ γ^ρνσός, ώ €κ Χβνκώ €λέφαντο<ί 
αίετοί ^ οίνοχ^όον ΚρονίΒα Δ^Ι τταΐΒα φέροντβς. 
ττορφύρεοί δε τάιτητβ'; άνω μαλακώτ€ροί ΰττνω* 
ά Μ.ί\ατος ίρβΖ χώ ταν %αμίαν καταβοσκων 

* βστρωται κΧίνα τΠΒώνιΒί τω καλώ άμά' ^ 

τον μβν Κύττρις βχβο, τον δ'^ ο ροΒότταχυς 
^ΑΒωνις.^ 
οκτωκαίΒεκύτης η βννεακαίΒεχ 6 γαμβρός• 
ου κβντβΐ το φί\ημ\ €Τί οι ττερϊ χείΧεα ττνρρά. 
νυν μαν Κύττρίς βχοισα τον αντά<ζ χαφέτω 

άνΒρα' 
αωσεν ο αμμβς νιν α μα οροσω ασροαι βξω 
οίσεΰμε*; ττοτΐ κύματ εττ' άϊόνί τττύοντα, 
Χύσασαι δε κόμαν καΐ εττΐ σφύρα κόΧττον άνεΐσαι 
στ^ίθεσι φαινομένους Χι^γυράς άρξεύμεθ' ^ άοιΒάς' 

* ερττείς, ώ φίΧ* "ΑΒωνί, καΐ ενθάΒε κείς ^Αχέροντα 

^ χλωρά δε σκίάδί μαλακφ βρίθοντ' ((Ιιιειΐ) άννηθύ) Ε, θ£. 1. 
75, 18. 5, αηά ^β1)ι^ οη 8ορ1ι. 0.0. 1676: ηΐ88 χΚωραΧ δβ 
σκιάΒί 5 μαλακφ βρίθοντ^ί ανηθω ^ άίξομ^νάν (§βη. ρ1.) «ττί 

Β4]^5ρφ ΑΙΐΓβηδ : ιη88 -νων βττΐ Βίνξρων ^ αΐ^τοί : ΐΏδδ αίδο 

αίβτώ * αμά ΑΙΐΓβηβ : ΐη88 &λ\α ^ τον μ\ν Επά τί>ν δ' 

Ε (ίτΗβΓβ \ν6Γβ ίννο οονβΓΐβΙ.8, Ιίΐιί; οηβ ννεώΐίη^-οοαοΐι) : ηΐ88 
ταν μ\ν Άπά ταν δ' *» αρξ^ύμίθ' Ο•. Κί(588ΐϊη§[ : ΐη88 αρξωμΐθ' 

102 ΤΗΕΟϋΚΙΤϋδ XV, 1 19-136 
Τ\νο ίθδΙθΓδ §Γ66η Ιΐιβγ Ιιανβ ρ1ί§1ι1; γβ, Μνίύι ά&ίηΐγ 

(ϋ11 νν'βΠ (ΐΓ68δ6(3, 

ννΐΐ6Γ6θη, 1ϊ1ί6 ριιη^ ηίβΐιΐίη^αΐβδ ίΐιαΐ ίΐίΐ ίΐΌΐη 1)ου§1ι 

Ιο 1)0ΐι§1ι 
Τγ^ιπ^ ΙΙιβΐΓ \ν3,χΐη§ \νίη§8 ίο δρΐ'βαά, ΐΗβ ί.ον€-1)&1)€8 

ΙιονβΓίη^ §ο. 
Ηο\ν ΐ&ίγ ϊή^ βΐϊοηγ αηά Ιΐΐ6 §ο1ά, Ιΐιο ίνοΓ^ Λνΐιίΐο 

1ιο>ν ΐαίτ, 
Αηά βα^ΐβδ Ινν&ίη Ιο Ζβυδ οη Ιιί^ΐι ΐ3Γίη§ίη§ Ιιίδ ουρ- 

1)6ίΙΓ6Γ ! 

Αγ€, &ηά ΐΗβ οονειΊεΙδ δρΓοαά ίοΓ γβ &γ€ δοΛβΓ δρΓβαά 

ΐΗαη δίεβρ — 
ΓοΓδΟοίΗ Μΐΐβΐυδ ΐοΛνη ηια^ δα^, οι• ΐΗε ιηαδΐβΓ οί 

δαιηΐαη δΐιβερ, 
^' ΤΙιβ 1)η(1α1 1)€ά £ογ Αάοηίδ δρΓβαά οί* ιη)^ ο\νη 

ιηαΐίίη^ ίδ ; 
Ο^ρΓίδ Ιιαίΐι Ιΐιίδ ίοΓ Ιιθγ ΛνΓαρρίη^, Αάοηίδ Ιΐιαΐ £οι• 

Ιιίδ." 
Οί εί^ΐιΐβεη ^βαΓδ ογ ηίηβίββη ίδ ΙυΓηεά ΐΐιβ ΓΟδβ- 

1ίηΊΐ)6ά §Γθοπι ; 
Ηίδ ρι•6ϋγ Ιίρ ίδ δΐηοοίΐι Ιο βίρ, ίοΓ ϋ 1)βαι•8 Ιίαί; ίΐαχβη 

1)1οοιη. 
Αηά ηο\ν δΐιβ'β ίη 1ι6γ ΙιυδΙ^αηά'δ αΓηΐδ, &ηά 8θ \νβΊ1 

δ&γ §Όθά-ηί§1ιΙ ; 
ΒαΙ Ιο-πιοηΌ\ν Λνβ'Π €οηΐ6 \^ά' ίΐιβ ά6\ν, Ιΐιβ ά6\ν, αηά 

Ϊ3Ϊ\ίβ 1ΐ3,ηάδ αηά 1)6αΓ Ιιίηι ΆνίΆγ 
\νΐΐ6Γ6 ρ1αδ1ιίη§ \ναν6 ΐΐιβ δΙιοΓβ άοΐΐι Ι&νβ, αηά ΙΙιβΓβ 

ΛνίΐΚ Ιοοίίδ υηάί^ΐιΐ 
Αηά 1)θ8οηΐδ 1)αι*6 α11 δ1ιίηίη§ ΓαίΓ \νί11 ΐ'αίδβ ίΐιίδ 

δΐιήΐΐίη^ Ιαγ : — 
" Ο δΛνβεϊ Αάοηίδ, ηοηβ 1)α1: Λεβ ο£ ΐΗβ βΙιίΙάΓβη οί 

Οοάδ αηά ηιεη 

"Μΐΐβίιαβ, δαιηίαη δΐιββρ": Μϊ1β8ΐ&η Ληά δαππαπ \νοο1 ννβ,β 
ίϋΐηοαβ. 

193 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

ήμιθβων, ώς φαντί, μ,ονώτατο^. οντ ^ Αγαμέμνων 
τοντ €τταθ\ οντ Αϊα<; 6 μέ^ας, βαρνμάνιο'ζ ηρω<ζ, 
ονθ' "Έίκτωρ 'Έικάβα^ ό ^βραίτατο^ ^ βϊκατι 

τταίΒων, 
ου ΤΙατροκΧής, ου Ώνρρο<ζ άττο Τροίας ττάΧιν 

βνθών, 
ονθ* οΐ €τι ττρότερον Ααττίθαι καΐ ΑενκάΧίωνες, 
ου ΤΙβλοτΓηϊάΒαί Τ€ καϊ "Αρ^εος άκρα Πελασγοί. 
ΪΧαθί νυν, φιλ! "Αδωι/ί, κα\ €<? νβον '^. εύθυμήσαος 
καϊ νυν ηνθες *ΆΒωνί, καϊ οκκ άφίκτ}, φίΧος 

ηξεί^ί» 

ΓΟΡΓΛ 
ΐΐραξινόα, το γ^ρημα σοφώτατον α θηΧεια' ^ 
οΧβία οσσα ϊσατί, ττανοΧβία ώς 'γΧνκύ φωνεΐ. 
ώρα ομω<ζ κείς οίκον, άνάριστο^ ΑίΟκΧείΒας. 
χ^ώνηρ οξος άτταν, ττεινάντί δε μηΒε Ίτοτενθτ)^. 
χαίρε "ΑΒων ά^αττατε καϊ ες χαίροντας άφικνεΰ^ ^ Μββ αίβο '/€ραίτ(ρο5 ^ Μβδ αίδο νίωτα αηά νίω ^ ά Θήλ6ία 
= τί» θη\υ ; ίΙΐΘΓβ Ϊ8 ϋΐ6 οοιηιηοη οοηίυδίοη ίη 146 Ι^βί-ίνεθη 
^βηβΓ»! αηά ραΓίϊοιιΙαΓ. * Μββ αψΙκ(υ &ηά αψίκν^υ 194 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XV, 137-149 

'Τ\νίχΙ ονβΐ'λνοιΉ απά ιιηάβΓννοιΊά άοϋι ρίΐ88 αηά ραδδ 

ίΐ§6η ; 
ΤΗίΐΙ οαηηοί Α^απίθηιηοη, πογ Ιΐιε Ι^ΟΓά ο' ΐΗβ 

νΥοείαΙ δρίββη, 
ΝοΓ ΙΙΐΘ βΓ8ΐ οί ΙΙίθ Ιλνίοβ-Ιβη οΐιίΐάΐ'βη ΐΗαΐ οαιηε ο£ 

ΐ1ΐ6 ΤΓο^αη ς[υ66η, 
ΝοΓ ΡαΐΐΌοΙιΐδ 1)Γ£ΐν6, ηοΓ Ρ^ΓΓίιυδ 1)θ1ά ΐ;1ι»ί; Ιιοιηε 

ίΐΌΐη ΐΗβ \ναΓ άίά \νίη, 
ΝοΓ ηοηβ ο' Ιΐιβ Ιίίΐΐι ο' Ιΐιβ οΐά 1»&ρίί;1ι ηοΓ ο£ ΐΐιβιη 

οί Οβυοαίίοη'δ Ηη — 
Ε'εη Ρβίορδ 1ίη6 Ιαοΐίδ ί&Ιβ δο βηβ, «πα Ρβΐαδ^ίαη 
ΑΓ^οδ' ρηάβ. 

Αάοηίδ δ\νβ6ΐ, Αάοηίδ άβΒ,ν, 
Ββ §Γ3,οίουδ ίΌΐ' 3,ηο11ΐ6Γ γ&Β,γ ; 
ΤΗοιι'γΙ \ν6ΐοοιη6 ίο ΐΗίηβ ΟΛνη &\\νάγ, 
Αηοΐ \ν6ΐοοιη6 λνβ'ΙΙ Ι30ΐ1ι ογγ Ιο-άαγ 
Αηά ηβχΐ Αάοηίδ-Ιίάβ," 

οοκαο 
Ο Ρναχΐηοίΐ ! ΛνΙίΕΐ οΙβνβΓ Ιΐιίη^δ Λνβ \νοιτιβη ίΐΓβ ! 
Ι άο 6η νγ ΙΐθΓ 1<:ηο\νϊη§ α11 ϊ\ιά\:,, αηά δΙίΠ ιϊιογθ Ηβ,νίη^ 
δΐιοΐι 3, Ιονβΐγ νοΐοβ. Βαΐ Ι ιηιΐδί; 1)6 ^6ΐ:1ΐη§ 1)ίΐο1ζ. 
Ιΐ'δ Όίοοίείάαδ' άίηη6Γ-Ιίιη6, αηά Ιΐιαΐ ιηαη'δ 3,11 
ρ6ρρ6Γ ; Ι λνουΐάη'ΐ α(1νίδ6 ίΐη^οη6 Ιο οοιηε ηβαΓ Ιιίιη 
6ν6η, Λν1ΐ6η Ιιε'δ 1ί6ρΙ Λ\'αί1ίη§ ίον Ιιΐδ ίΌοά. Οοοά- 
\}γ&, Αάοηίδ (1αΓΐίη§ ; αηά Ι οηΐ^ ΙναδΙ γοη πια^ ήηά 
ιΐδ &11 Ιΐιηνίη^ Λνΐιεη γοα οοπιβ ηβχΐ; γ&ΆΥ. 

"Τήβ ΕοΓά ο' ΙΙιβλνοβΜ δρίββη": Αΐαχ. **Τ1ιββΓ8ΐ; 
οί ΙΗβ 1,\νίοβ-ίβη οΜΜγθπ": ΗβοΐοΓ. ** Α11 ρβρρβΓ": ίη 
ίΐΐβ ΟτΓββ^ ' ε11 νίηβ§3,Γ.' Ϊ95 Χνΐ.~ΤΗΕ ΟΗΑΚΙΤΕδ 

ΓπΕ ΙταάϋίοηαΙ ηατηβ ο/ ίΐιίε ροβνι, Τ1ΐ6 ΟΙιβ,ήΙβδ οτ* 
θΓΕ€β8^ ιηαί^ Ηαυβ δββη τβαΙΙί) ίΚβ ύίΐβ ΤΗεοαήίιΐΕ ΗαΛ 
ζίυεη ίο ίΚβ τνΗοΙβ νοίητηβ ο/ α ετηαΙΙ ϋοΙΙβοϋοη ο/ ροβηιε, 
β)Γ ινΜοΗ ίΙΐί8 ροβτη ινα8 ηοτν τνΐ'ΐϋβιι α8 α ερβοίαΐ 
άβάΐοαϋοη. 1η ίί Ηβ ΒβιναίΙε ΐΚβ ϊηάιβ^βΓβηοβ ο/ α τηοηβ^- 
Ιονΐη^ α§6, αηά α8ΐί8 ^οτ ίϊΐ6 ραίνοηα§6 ο/ Ηίβνο, ΐΗβη 
ξβηβναΙ-ίη-ϋΜβ/', α/ϊβηνανά8 Ηη§, ο/ 8ίΐναοη86, βνβη α8 
8ίηιοηίά68 Ιιαά ΙΙιβ ραίτοηα^β — ηοί ο/" ίΐιβ βτ8ί Ηίβνο, α8 
Ηβ τνοηΐά Ηανβ 8αίά Ηαά ΐΗί8 Ηίβνο ίΐιβη δββη Μη§, Βηί 
— ο/ίίΐ6 βνβαΐ Ιονά8 ο/ Τ/ΐ688αΙ^. *91 χνΐ— χαριίέ:^ η ιερών 

ΑΙεΙ τοΰτο Δλο9 κονραις μβΧβί, αίβν άοιΒοΐς, 
νμνβΐν αθανάτους, ΰμνβΐν άβαθων κΧβα άνΒρών. 
Μονσαί μβν θεαΐ βντί, θβονς θεαΐ άβίΒοντί' 
άμμες δε βροτοί οιδβ, βροτούς βροτοί άβίΒωμβν. 

τίζ ^αρ των οττοσοι '^Χανκαν ναίονσιν υττ* α ω, 
ημετέρας Χ,άροτας ^ ττβτάσας ύττοΒβξβταο οϊκω 
άσττασίως, ούδ' αύθις άΒωρήτους άττοττέμψβί, 
αΐ δβ σκνζομεναί ^υμνοΐς ττοσίν οϊκαΒί* ϊασι, 
ΤΓοΧλά μ€ τωθάζοίσαι, οτ αΧιθίαν 686ν ηνθοτ, 
οκνηραΐ δε τταλίν κβνβάς βν ττνθμένί 'χτηΧοΰ 
ψυχ^ροΐς εν <γονάτ€σσί κάρη μίμνοντυ βαΧοΐσαι, 
ενθ^ αΐεί σφισυν εΒραι, εττην άπρακτοι ϊκωνται; 
τις των νυν τοίόσΒε; τις εν είττόντα φίΚησευ; 
ουκ οΙΒ^' ου ^άρ ετ άνΒρες εττ' ερημασιν ώς ικΊρος 

εσθΧοΙς 
αΐνεΐσθαί σιτεύΒοντι, νενίκηνταυ δ' ϋττο κερΒέων 
ττάς δ' υτΓο κόΧττω 'χεΐρας έχων πόθεν οϊσεται άθρεΐ 
άρ^νρον, ούΒε κεν Ιον άποτρίψας τινί Βοίη, 
άΧλ* ευθύς μυθεΐταν * άπωτέρω ή ^όνυ κνάμα' 
αυτω μοί τι ηενοιτο ^; θεοΧ τιμωσιν άοιΒούς. 

^ 7]μ€τ4ρα5 Χάριτα! : 8θ1ΐθ1. το οϊκΐΐα ποι-ηματα ^ τί 

-γίνοίτο ; Ε, ο£, ΤΙιβορΙΐΓ. ΟΙιατ. 14. 2 λο'/ισάμίροί ταΓί ψή^οϋ 
καϊ κίψάλαιον ττοι•ί]σα$ ^ρωταν Ύ})ν Ίταρακαθημίνον τί γΐ^νίται; 
* \ν1ΐ3,1;^άοβ8 ΐί οοιηβ ίο ? ' : ιηβΒ τί ογ τι 

Ι9δ XVI.— ΤΗΕ ΟΗΑΚΙΤΕδ 

'Τΐ8 6ν6Γ Ιΐΐ6 €&Γβ οί" Ζβιΐδ' άαιι^ΗΐβΓδ Άϊΐά βνβΓ οί 
1;1ΐ6 ροβίδ ίο Γηα^ηίίγ Ιΐΐ6 ΙπιπιογΙεΙ Οο(ΐ8 Άηά βΐ^β 
Ιο ιηα^ηίί^ Ιϊΐ6 αοΐιίενβιηβηΐδ ο£ §Γ€αΐ ιηοη. Βυΐ 
ΐΗε Μυ868 εγθ Οοάδ, &ηά 1)6ίιι§ Οοάδ άο 8ίη§ οί 
Οοάδ^ \ν1ιί1β α8 ίον \ΐ8 Λνβ 3,γ6 ιηβη, αηά 1)6ίη§ πιβη ΙβΙ 
118 8ΐη^ ο£ ιηβη. 

Νο\ν ΛνΗο ο£ β\\ ΐΥΐΆί άνίοϊΐ Ιϊβηβαΐΐι Ιΐιβ §ΤΆγ άΆψη, 
^Άγ ΛνΙιο,λνίΠ ορβη 1ιΐ8 άοοΓ Ιο ι-εοεΐνβ ηαγ ρΓεΙΙγ ΟΓβ,οβδ 
|2;1αά1γ^ αηά ηοΐ ταίΙιεΓ δβηά Ιΐιβιη α-νναγ βηιρί^- 
Ηαηάβά^ δο ΙΙιεΙ ΐΐιβγ §6^ ΐΗειη Ιιοιηβ ίτοΛνηϊη^ αηά 
ΙϊαΓβίοοΙ, ΐ1ΐ6Γβ Ιο ήββΓ Άΐ ιηβ ίοΓ δβηάϊη^ Ιΐιβιη ίΐ 
ΓοοΓδ θΓΓαηά, Ιΐιεί'β ίο δΐιήηΐί οηοβ α^αίη ίηΐο Ιΐΐ6 
1)ο1:Ιοιη οί" &η ΘΐηρΙ^ ρΓβδδ, αηά δίηΐ^ίη^ ΙΙιβΪΓ Ιιβαάδ 
αροη ΐΙιβΪΓ οΐιίΐΐ Ι^ηββδ Ιο αΐ^ίάβ ΛνΙιβΓβ ΐΐι^γ βνβι• 
1οά§ο Λνΐιεη ΐΗβγ ΓβΙυηι υηδίιοοβδδίυΐ ίτοπι αΙ)Γοα(1 ? 
ννΐιο^ Ι δΆγ, ίη Ιΐιίδ ρι•6δ6ηΙ ΛνοΓίά \νί11 Ιβί Ιΐΐ6ΐη ίη, 
ίΐηά Λνΐιο ίη Ιΐιβ ρΓβδβηΐ άαγδ Λνΐΐΐ Ιονβ οηβ Ιΐι&ΐ 
Ιι&ΐΗ δροΐίβ Ιιίιη Λνβΐΐ ? Ι οαηηοΐ ΙεΙΙ. Τΐιβ ρΓαΐδβ 
οηοβ δου§1ιΙ £ογ ηοΗβ αοΐδ ίδ δοα§1ιΐ ηο ηιοΐ'β ; ρείί" 
Γβί^ηδ οοηί^υβΓΟΓ οί" βνβΓ^ ΗβίΐΓί;; αηά ανβτγ ηιαη 
Ιοοίίδ Ηαηά ίη ροοί^εΐ ΛνΚβΓβ Ιιβ τπΒ,γ §6ΐ Ιιίπι δίΙνβΓ ; 
παγ, 1ΐ6 Λνοαίά ηοΐ §ίνβ αηοίΗβΓ δο ηιυοίι αδ Ιΐιβ οίΤ- 
δΟΓαρίη^δ ο£ Ιΐΐ6 ταδί: ο£ ϋ, 1)η1; δΐ;Γ&ϊ§1ιΙ\ν'Λ}Γ οήβδ 
" ΟΙιατϋγ 1)6§ίηδ αΐ Ιιοηιβ. \νΗαί; οοηιβδ ΐΗβΓβουΙ; £ογ ** ΟΙχ&ήίγ Ιίβ^ίηδ η,Ι Ιιοπιβ " : ίη ΐΗβ ΟΓββΙς ' ΐΗβ βΗίη 1ίβ3 
ίαΓϋΐθΓ ύΐΆΐχ ϋαβ Ιίηθβ.* 

199 ΤΗΕ ΒϋΟΟΙ^ΐα ΡΟΕΤδ 

τίς δε κ€ν άΧλον άκονσαι; αλις ττάντβσσιν'^ Ο μηρός. 20 
οΰτος άοί^ών Χωστός, ος βξ Ιμβΰ οίσβταί ούΒέν. ' 
Βαιμόνίοι, τι δε κβρΒος 6 μνρίος €νΒοθί χρυσός 
κείμενος; ούχ αδε ττΧούτον φρονίουσιν ονασις, 
αΚΚα το μίν ψνχα, το δε ττον τινι Βοϋναι άοιΒών 
ΤΓοΧλούς ^ €ν βρξαι τταων, ττοΧλονς δε καΙ αΧλων 
ανθρώπων, αίεϊ δε θβοΐς βτηβώμια ρβζβιν, 
μηΒε ξβονοΒόκον κακόν εμμβναι, αλλά τραττεζα 
μβίλίξαντ άττοΊτεμψαί, εττην εθεΧωντί ^ νίεσθαι, 
Μ,ονσάων δε μάΧιστα τίειν Ιερούς νττοφητας, 
οφρα καϊ είν ^Α'ί'Βαο κεκρυμμενος εσθΧος ακούσιας, 30 
μηΒ^ άκΧεης μύρηαι εττΐ ψνχρον ^Κγεροντος, 
ωσεί τις μακεΧα τετυΧωμενος ενΒοθυ γεΐρας 
άχην εκ ττατέρων ττενίαν ακτήμονα κΧαίων. 

ττοΧΧοϊ εν ^Αντίόχοιο Βόμοις καϊ άνακτος Άλευα 
άρμαΧιαν εμμηνον εμετρήσαντο Ίτενεσται• 
ΊΓοΧΧοΙ δε ΧκοττάΒαίσιν ελαννόμενοο ττοτΐ σάκους 
μόσχοι συν κερααΐσιν εμυκησαντο βόεσσι, 
μυρία δ' αμ ττεΒίον Κραννώνιον ενΒυάασκον 
ττοιμενες εκκριτα μήΧα φυΧοξείνοισί ΚρεώνΒαις' 
άλλ' ου σφιν των ηΒος, εττεί ^Χυκύν εξεκενωσαν 40 
θυμον ες εύρεΐαν σχεΒίαν στν^νοϊο ^έροντος,^ 
αμναστοί δε τα ττοΧΧα καϊ οΧβια τήνα Χιττοντες 

* ΊτοΧλουχ Ανϋ : ΐη88 πολλοι>5 δ' ''^ Μ88 4θ4\οντι 

' στυγροω -γέροντο! ΗβιτιβίθΓΗιι^β ίΓΟίη ΡΓορβΓί;. 3. 18. 24 : 
ιτίβΒ (ττυγνον Κχίροντο^ 

200 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XVI, 20-42 

πΐ6? 'Τίδ Ιΐΐ€ Οοάδ ϊΙλβ.1 ΗοηοιίΓ ρο6ΐ8. ΗοιηβΓ ίδ 
βηοπ^ΐι ίοΓ αΐΐ. Ηίιη τ&ηΐί Ι 1)68ΐ οί" ροβίδ, λνΐιο ο£ 
ιηβ δΗαΙΙ §6ΐ ηοΐΐιίη^." 

ΡοοΓ δίιηρίο ίοοίδ ! \ν1ι&ΐ; ρΐ'οβίδ ίΐ α ιηαη ίϊΐΆΪ Ιιε 
Ιι^νβ ΐΗουδαιιάδ ο£ §ο1ά Ι&ίά Ι^γ ? Το Ιΐιβ Λ\'ίδ6 ΐ1ΐ€ 
^I1^ο^1η6ηΐ οί ηο1ΐ6δ ίδ ηοΐ ϊϊια^, 1)ΐιί; ταΙΙιβΓ Ιο ^ίνβ 
ίίΓδΙ; δθΐη6\ν1ΐ£ΐ1 ίο Ιιίδ ΟΛνη δοπΐ, απά ίΗβη δοιηεΐϋιίη^, 
ιηεΐΐιίηΐίδ, ίο οηβ οί" ΐΐιβ ροβίδ ; Ιο νίίΐ, ϋ ίδ βΓδί; ίο 
(Ιο ηιυοίι §οοά αδ λνβΠ Ιο οΐΙιβΓ ιηβη αδ ίο Ηίδ 
Ι^ίηδίοΐΐί:, ίο πιαίίβ οίΤβηη^ οί δ&ΟΓίβοβ αηο€Εδίη§1)Γ 
ιιροη ίΐιβ αΐίαΐ'δ οί ί1ΐ6 Οοάδ, Άπά, Ιίΐ^β οηβ Ποδί^ΐίαΜ^ 
ιηίηάεά, ίο δβηά Ιιίδ ^υβδίδ, \ν1ΐ€η §ο ίΙΐ67 Λνίΐΐ, 
1<;ίη(1ΐ7 βηίΓβαίβά 3.\νΆγ ; αικί δβοοηάΐ^ αηά ιηοΓβ 
ίΗαη 8,11, ίί ίδ ίο 1)6δίθΛν Ιιοηουι• προη ίΐιβ Ηοΐ^ 

ίηί6ΓρΓ6ί6Γδ οί ί1ΐ6 Μΐ1δ6δ, ίΐΐαί δΟ }Ό11 ΐηα}^ Τ&ίΙΐθΓ 

1)6 \ν^6ΐ1 δροΐίβη οί βνβη Λνΐιεη ^οα Ιίβ Ηίά ίη Όεαίΐι, 
ίήαη, Ιίΐίβ δοιηβ ΙιοΓΠ^-Ιι&ηάβά άβίνίη^ δοη οί ίΐ ροοΓ 
ίαίΙΐ6Γ 1)6Λναί1ίη§ Ηίδ 6ηΊρί7 ρβηυΓ)^, ιηαΐίβ ^οπγ ηιοαπ 
ΙίΘδίάβ οΙιίΠ ΑοΗβΓοη'δ 1)Γίη1ί Λνίίΐιοηί βίίΙιβΓ ηαηιβ ογ 
ίαιηβ. 

Μίΐη^ ίηάεβά ΛνβΓβ ίΙΐ6 Ι^οηάιηβη βαΓηβά ίΙιβίΓ 
ιηοηίΐιΐγ ιηεβά ίη ίΐιβ ΗουδΡδ οί Αηίίοοίιυδ αηά Κίη^ 
Αίβυαδ, πι&ηγ ίΐιβ ο&ΐνβδ ίΐιαί Λνεηί 1ο\νί秕 \νίίΚ 
ί1ΐ6 ΗοΓηβά Ιίίηβ Ηοηιβ ίο ίΐιβ 1)γΓβδ οί ίΐιβ 8οοραάδ, 
ίΐηά ίεη ίΐιοαδ&ηά ΛνοΓβ ίΐιβ βηβ δΐιεερ ίΐιαί ίΐιβ 
δΙιερΗβΓάδ οί ί1ΐ6 ρΐαίη οί ΟΓαηηοη \ν3,ίο1ΐ6ά &11 
ηί^ίιί ίοΓ ίΐιβ 1ιοδρίίαΙ)ΐ6 ΟΓβοηάαβ ; ΐ3αί οηοβ ά\1 ίΐιβ 
δ\νβ6ί Λνίηβ οί ίΙιείΓ Ιίίβ Λναδ ίη ίΐιβ §Γ6αί ουρ, οηοβ 
ί1ΐ67 ΛνβΓβ βπιΙ)3,ι•1ν6ά ίη ί1ΐ6 1)αΓ§6 οί ίΐιο οΜ πιαη 
ΙοαίΙΐδοηΐΘ, ίΐιβ ]θ7αηοβ αηά ρΙβΕδΠΓβ οί ίΐιοδβ ίΐιίη^δ 
\νίΐδ ίΙιβΪΓδ ηο Π10Γ6 : αηά ίΙιου^Κ ίΗε^τ Ιβίί 1)ε1ιίηά 20Ι ΤΗΕ ΒυΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

δβίλοΐς €ν νβκύζσσί μακρούς αιώνας βκβιντο, 
€1 μη θείος άοίΒος 6 Έίηϊος αΙοΚα φωνβων 
βάρβίτον €9 τΓοΧνχορΒον €ν άνΒράσί θήκ ονο- 
μαστούς 
όττΧοτεροις, τιμάς δβ καΐ ώκέβς βΧΚαγρν ϊττ'ποι, 
οϊ σφίσίν ζξ Ιερών στεφανηφόροι 'ηνθον αηωνων. 

τίς δ' αν άριστήας Ανκίων ττοτε, τις κομόωντας 
ΪΙριαμίδας ή θηλυν άττο 'χροίής Κνκνον €^νω, 
βΐ μη φνΧότΓίΒας προτέρων ύμνησαν άοώοί; 
ούδ' ^ΟΒυσεύς εκατόν τε καϊ εϊκοσι μήνας άΧαθεΙς 
ττάντας εττ* ανθρώπους, ^ΑΊΒαν τ εΙς εσ'χατον ενθων 
ζωος καϊ σττηΧνγ^α φν^ών οΧοοΐο Κ.νκ\ω7Γ0ς 
Βηναών κΧεος εσχεν, εσι^άθη δ' αν νφορβος 
Έιϋμαίος καϊ βονσΐ ΦιΧοίτιος άμφ^ ά<γε\αίαις 
ερ^ον ε'χων, αυτός τε περίσττΧα^χνος Ααερτης, 
εΐ μη σφεας ώνασαν *ϊάονος άνΒρός άοί8αί. 

εκ Μοισάν αγαθόν κΧεος έρχεται, άνθρώττοισί, 
'χ^ρηματα δε ζωοντες άμαΧΒύνουσί θανόντων. 
αλλ' Ισος <γαρ 6 μόχθος εττ αόνι κύματα μετρεΐν, 
οσσ άνεμος χερσονΒε κατά ^ ^Χαυκάς άλος ώθεΐ, 
ή ΰΒατί νίζειν θοΧεραν ΒίαειΒεϊ ττΧίνθον, 
καϊ φνΧοκερΒεία βεβΧαμμενον άνΒρα τταρείττεΐν ^ 
χαιρετώ οστίς τοΐος, άνάριθμος Βε οΐ εϊη 
άργυρος, αίεΐ Βε ττΧεόνων εχοι ϊμερος αυτόν, 
αύταρ εγώ τνμάν τε καϊ ανθρώπων φιΧότατα 
ποΧΧών ήμιόνων τ€ καϊ ϊττπων πρόσθεν εΧοίμαν. 

1 ίίατο ΒιιβοΗβΙθΓ : ιηββ μβτά * τταραπ^Ίν : ϊϊϊβη ά\βο 

ναρΐ\Θ(ΐν 

202 ΤΗΕΟΟΚίΤϋδ XVI, 43-67 

Ιΐιβιη &11 ΐΥϊ&Ι §ι•6»1 βχιά ηοΜβ Λνε&ΗΙι^ Ιΐιεγ Ιιαά Ι&ίη 
ίΐπιοη§ ίΐιβ νίΐβ άβαά 1οη§ α^βδ υηΓ€ηΐ6ηιΙ)6ΐ*6ά,1ι&ά ηοΐ 
ΐΗβ §Γ6Εΐ Οβίαη οηβά 8Λν66ΐ ναηβά 1α}^8 ϊο Ιΐΐ6 δΐήη^δ 
αηά ίαιηοαδεά Ιΐιβιη ΐη ροδίβήΐ^, αηά Ηαά ηοΐ Ιΐΐ6 
οουΓ86Γ8 ΙΗ&Ι οαιηβ Ιιοιηβ Ιο Ιΐιειη νίοΐοήοιίδ οαΐ οι 
ϊΐϊβ Οαιηβδ Εοΐιίβνβά ΐΐιβ ίιοηοιίΓ αηά §1θΓγ \ν1ιίο1ι 
οαΐΐβά ΐΐιβ ροβΐ ίο Ηίδ ΐίΐδΐί. 

ΤΗβη ΐοο ΐΗβ ΙοΓάδ ο£ 1:1ιο οΐά Ι-γ^ϊ^^^^ί ^^^^ *^^ 
1οη§-ΙιαΪΓ6ά οΗίΙάΓβη ο£ Ρηαηι οι• Λ&Ι 0}Γοηυδ Ιΐιαΐ 
Λν&δ \ναη 38 3, Λνοιηαη, — βαγ Λνΐιο Ιιαά ΙίηοΛνη αιι^ΐιί; οί 
Ιΐιβιη, Ιιαά ηοΐ ροβΐδ Ιιγηιηεά Ιΐιβ 1)αΐΐΐ6-οη6δ ο£ 3η 
οΙάβΓ άαγ} ΜοΓβονβΓ Οάγδδβαδ 1ΐ3(1 ΛνΕΐκΙβΓβά Ιιΐδ 
ΙιαηάΓβά ιηοηΐίΐδ 3η(1 ΐλνεηΐ^ ΙΙίΓου^Η 3ΐ1 ΐΐιβ \νοι•Μ, 
οοτηε ίο αΙΙβηηοδΐ Η3(1βδ Βΐίνβ, Άπά §οη6 Β&ίβ ίτοιη 
ουί ΙΐΊβ 03νβ οί ίΐιβ ίβΠ Ο^οίορδ^ 3η(1 Ιΐιεη 1ΐ3(1 ηβνεΓ 
βη^ο^6ά Ιΐιβ 1οη§ 3ηά ΐ3δΐίη§ §^ογγ ο£ ίί 3ΐ1 ; 3ηά 
38 Λνεΐΐ §Γ63ί;-1ΐ63Γί; Ι.36Γί;€δ ΠΐΓηδεΙί" 3δ Εαπΐ36υδ Ιΐιε 
1ιο§-\ν3Γά 3ηά Ρΐιϊΐοβίίυδ ΐΐιβ Ι^ββρβΓ ο£ ΙιβΓάοά Ιίίηε, 
3ΐ1 3ΐί1ί6 1ΐ3(1 1)66η υηάβΓ δΐίβηοβ ίΐ3(1 ίΐ ηοΐ ρΐ'οβίβά 
ίΐιεπι ο£ ΐΗβ ΐ3^δ ο£ 3 πΐ3η οί ΙοηΪ3. 

Υεδ ; §οοά ίϊειπιε ηιβη ΤΩΆγ §6ΐ ο£ ΐΗβ Μυδβδ, 1)υΙ 
ηοΐιβδ 1)6 ΛνΕδΐεά ο£ ΐΙιείΓ ροδΐβήΐγ 3£1;€γ Ιΐιογ 3Γ6 
άβ3(1. Βυί; δββΐη^ οηβ ιη3γ 38 Λνβΐΐ δΐηνβ Ιο \ν3δ1ι 
€ΐ63η Ϊη €ΐ63ΐ• Μ^3ί;6Γ 3 δΐιη-άηβά 1)ΐ•ΐο1ί_, 3δ λνβΐΐ δΐ3η(1 
οη Ιΐΐ6 1)€3€Η 3η(1 ηυηιΙ)6Γ Ιΐιβ Λν3ν68 άήνβη δΙιοΓβ- 
\ν3ΐ'(1 ο£ Ιΐΐ6 \νϊηά ίτοηι Ιΐιβ 1)1υ6 863, 38 866ΐί: ίο λνίη 
\)γ \νοΓάδ οηβ λνΐιοδβ 1ι63γ1: ίδ λνοιιηάβά Λνϋΐι Ιΐιβ Ιονβ 
ο£ §3Ϊη, Ι Ηά 3ΐ1 δαοΐι 3 \βγγ §οο(1 άαγ, Άηά Λνίδΐι 
Ιΐΐ6ηι δί1ν6Γ Ιίβ^οηά οουηΐίη^ 3ηά Ιοη^ 1ί£6 Ιο 11ΐ6ΪΓ 

€Γ3Λάη^ £θ1* Π10Γ6. ΡΟΓ Π1^δ6ΐ£, Ι "ννουΜ Γ3ΐ;1ΐ6Γ Ιΐιβ 

6δί;66ηι αηά £η6η(1δ1ιίρ ο£ηι^£6ΐ1ο\ν-πΐ€η 1}ΐ3η ίιυηάΓ6(1δ 
ο£ ηιπΐ6δ 3ηά ΙιΟΓδβδ. 

" Τΐιβ §Γβίΐί Οβίαη " : 8ΐιηοηϊ(1β8. "Α ηιαπ ο£ Ιοηΐα": 
ΗοηιοΓ. " διιη-άήβά 1)ηο1ί": \ν1ιβη \νβϋ6ά ϋιΐβ Ιοβοοπιββ 

2 ©3 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ,ΐα ΡΟΕΤδ 

Βίζημαί δ', οτινί θνατων κβχαρίσμβνος βνθω 
συν Μο/σαί9• χαλεπαΐ γ^Ρ όδοΙ τέλεθουσίν άοώοΐς 
κουράων άιτάνευθβ Αώζ μί^α βονΧενοντος. 70 

ονττω μήνας ά'γων βκαμ ουρανός ούδ' ενιαντούς• 
ΤΓοΧλοΙ κινησονσιν βτί τρο'χρν άματος ^ ϊττττοί. 
βσσεται οντος άνήρ, ος βμβν κβγ^ρησετ άοιΒον 
ρεξας ή Άχίλβύς οσσον μέ^ας ή βαρύς Αϊας 
€ν ΤΓβΒίω Χιμόεντος, οθί Φρυ^ος ήρίον "Ιλου. 

ήΒη νυν Φοίνικες υττ* άεΧίφ Βννοντί 
οίκενντες ΑοΧνβας ^ άκρον σφυρον ερρί^ασιν 
ήΒη βαστάζουσί Χνρακόσωι μέσα Βονρα 
ά'χθόμενοί σακεεσσι βραγίονας Ιτείνοίσιν 
εν δ' αντοΐς Ίερων ττροτεροις ϊσος ήρώεσσι 80 

ζώνννταί, ίΤΓΤΓειαί Βε κόρνν σκιάουσίν^ εθειραι. 
αΐ <γαρ Ζεν κνΒιστε ττάτερ καϊ ττότνί ^Κθάνα 
κώρα θ\ ή συν ματρϊ ττοΧνκΧάρων ^Έ^φνραίων 
εϊΧηχας με^α άστυ τταρ' ϋΒασί ΑνσιμεΧείας, 
ε'χθρούς εκ νάσουο κακαΐ ττεμψειαν ανάηκαι 
ΧαρΒόνιον κατά κύμα φίΧων μόρον ά'γ^γέΧΧοντας 
τεκνοίς ηΒ^ αΧό'χρισιν αριθμητούς άττο ττοΧΧών 
άστεα Βε Ίτροτέροίσί ττάΧιν ναίοιτο ττοΧίταις, 
Βυσμενεων οσα χείρες εΧωβησαντο κατ άκρας, 
αΎροΙ δ' ερ^άζοίντο τεθαΧότες,^ αΐ δ* άνάριθμοί 90 

μαΚ,ων χιΧίάΒες βότανα ΒιατηανθεΙσαι 
α μ ττεΒίον βΧαχωντο, βόες δ' άγελαδόι^ €9 αΰΧι,ν 

^ &ματο5 \νϊ1 : ηΐ88 αρματο5 ** Αιλύβα! ΚυϊρβΓ : ιηβδ 

Αιβύα! ^ σκιάουσιν : πΐ88 εΐίβο σκ^ιτάουσιν * άγροϊ δ' 

^ργάζοιντο (ρ8,88ίνβ) τ€θα\ότ€5 Ε ; Πίδδ άγροχ/! δ' 4ργ. Τ€θα\ότα5 

204 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XVI, 68-92 

Αηά 8θ ηο\ν Ι &ιη οη η1^ λναγ Ιο δβθΐί ίο Λνΐιοιη ίη 
Μ 11 Ιΐιβ ΛνοΓίά Ι \νί11ι Ιΐιο Μα868 ηιαγ €0πΐ6 αηά Ι)^ 
ννβίοοιηβ ; — Λνίΐΐι Ιΐιβ Μυδβδ, ίοΓ Ίΐ8 ί11 ΐΓανβΠίη^ £ογ 
}Όυι* ρο6ΐ ίί" 1ΐ6 Ηανε ηοΐ \ν^ΐΙ;1ι Ηΐιη Ιΐιβ ϋαη^ΐιΐβνδ 
οί Ιΐιβ Ου^άϊ ΟουηδθΠοΓ. ΝοΙ γ^Ι αΓβ Ιΐιβ Ιιε&νοηδ 
Λνβαΐ'ϊβίΐ ο£ 1)ηηβ'ΐη§ Γουηά ΐΗβ ιηοηΐΐΐδ ηοΓ ΐΐιβ γβΕΓδ ; 
ιηαη}^ ΐΗβ ΗοΓδβδ γβΐ; ΛνίΠ γοΙΙ ϊΗο λνΐιβοί οί" Ιΐιβ άαγ ; 
αηά Ι δΐιαίΐ γ&\^ ήηά ΐΐιβ ιηαη Λνΐιο ίΚβί'βίοΓβ δΐιαίΐ 
ηββά ιηβ £θΓ Ηίδ ροβΐ: 1)6οαιΐ86 1ΐ6 δΐιαίΐ ΙίΕνβ άοη© αδ 
άου^ΐιΐϋγ αδ ενβΓ άΐά §γ6&1 ΑοΙιίΠβδ ογ άΐ'&Β,ά Αίαδ \ίγ 
ΐΗο §Γ3,ν6 οί ¥Ιϊγγ§ΪΆη Ιΐηδ ίη δίπιοβίδ ναΐβ. 

ΡοΓ Ιο! ΐ1ΐ6 Ρ1ιθ6ηίοί»η άλνβΠβΓ ίη Ιΐιβ ίοοί ο£ 
Είΐγΐ)© ίη Ιΐΐ6 \ν6δ1; δΙιαάίΙβΓδ αΙνβΆάγ &ηά δΐιαί^βδ ; 
ϊΐϊβ 8γΥ8ίοα5αη Ιιαΐΐι αίΓβαάγ Ιιίδ δρε&ΐ' \>γ 1\ι& πιίάάΐβ 
αηά Ιιίδ \νίο1ί6Γ Ιαΐ'^ε υροη Ιιίδ άυώο. ; απά ΐΙιβΓβ Ιίΐίβ οηβ 
οί Ιΐιβ οΐάβη 1ΐ6Γ0€δ δίαηάδ ΗίοΓΟ ^ίνάίη^ Ιιίδ Ιοίηδ 
απιοη§ Ηίδ πιβη, α ΙιοΓδο-ΙιαίΓ ρΐυηιβ \νανίη^ οη Ιιίδ 
ΟΓβδΙ;. Αηά Ι ΛνοιιΜ Ιο ΐΗββ, ΓεηοΛνηεά Ρε11ι6γ, αηά 
ίο Ιΐιβε, Σ,Β,άγ Αΐΐιβηα, Ι λνουΐά Ιο Ιΐιββ, Μαίάεη \ν1ιο 
-ννίΐΐι ϊίιγ ΜοΙΙιβΓ άοδί; ροδδβδδ Ι^γ Ι/γδίηιβΙβία'δ δίάβ 
Ιΐιβ §Γ6&1 ^^ιγ οί ΐΐιβ τίοΐι ΕρΙιγΓβαηδ, Ι Λνουΐά Ιΐιαΐ 
βνίΐ ηβοβδδίΐίβδ ηΐΕ}Γ οΙεαΓ οπγ ίδίαηά οί Ηοδίίΐβ ίοΐΐί 
αηά δβηά Ιΐιεηι άο\νη ΐΗβ δαί'άίηίαη λνανβ Λνίΐΐι Ιίάίη^δ 
οί άβαΐΐι Ιο \νίν6δ αηά οΗίΙάι-βη, α τεπιηίΐηί; εαβγ ίο 
ηιιιηΙ)6ΐ• οί α πιί^ΙιΙ^ Ιιοδΐ ; αηά Ι ρταγ Ιΐιαΐ &11 ΐΐιβ 
ίοΛνηδ Ιΐΐ6 Ιιαηάδ οί εηβηιίβδ Ιιανβ Ι&ίά δο υίΙοΓίγ ΛναδΙβ, 
νπΆγ 1)6 ιπΙι&Μΐβά α^αίη οί ΙΙιείΓ αηοίβηΐ ρεορίβδ, αηά 
ΙΙιείΓ βεΐάδ ΐ3.1)οιιι•€ά αηά ηι&άβ Ιο 1)ηη§ ίοΓΐΙι αΙ)ΐιη- 
άΆΐύΙγ, ΙΙιεΪΓ 1ο\ν1αηάδ βΠθά Λνίΐΐι Ιΐιβ 1)ΐ6αϋη§ οί ί&Ι 
Ηοοίίδ ίη ΐΙιβίΓ Ιβηδ οί Ιΐιουδαηάδ, αηά ΐΐιβ ΐ\νί1ί§1ιΙ 

**1<ίΐ5^ΐ3β" : ΐΗβ ΛνββίβΓΠ αη^ΐθ ο£ 8ίοΐ1γ, ϋιβ ρΓοιηοπίοΓ^ οί 
Ι(11γΙ)ίΐβιιηι. ΤΗβ τβίβΓβηοβ Ιο Ιΐιβ οοιηίη§ οβ,ιηραΐ^η α§αίη8() 
ϋιβ ΟαΓ^Ηα^ΐηΐ 3,118 άαίββ ΐΗβ ροβηι ϊη ίΐιβ γβαΓ 274. " Τΐιβ 
Μ9.1άθη " : ΙΗβ ηιαΐάβη ΐβ ΡβΓββρΙιοηθ, Ιΐιβ πιοΙΙιθγ ϋβηιβΙθΓ, 
ααά Λβ οίΐγ 8>^Γ3,οα8β. 

205 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΪ8 

€ρχόμ€ναι σκνιφαίον βττίσττβνΒοίβν οΒίταν 

νειοί δ' βκποΧβοίντο ^ ττοτι σττόρον, άνίκα τίττνξ 

τΓοιμβνας βνΒίονς ιτβφνΧα^ μένος ύψόθί ΒάνΒρωρ 

άχ^Εί βν άκρβμόνεσσίν άράγνια δ' €69 οττλ* άράγναί 

\€πτα Βίαστάσαιντο, βοάς δ' €Τί μηΒ^ δνομ βϊη' 

ύψηΧον δ' Ίέρωνί κΧβος φορύοιεν άοίΒοϊ 

καί Ίτόντου %κυθικοίο ττίραν καΧ οθί ττλατύ τβΐχος 

άσφάλτω Βησασα Χβμίραμίς βμβασίΚευσβν. 

βίς μεν β'γώ, ττοΧλονς δβ Δίος φίλβοντί καϊ άλλους 

θνγατέρβς, τοις ττάσί μέλοί "Ζίκέλαν ^ Αρβθοισαν 

υμνβΐν συν Χαοΐσι καϊ αΙ'χμηΎαν ^Ιέρωνα. 

ώ ^ΈίΤβόκΧβιοί Χά/)6Τ€9 Θβαί, ω ^ινύειον 
'Ορ'χρμβνον φιλίοισαί άττβ'χΘόμβνόν ττοτε ^ηβαις, 
άκλητος μεν έγωγε μένοι,μί κεν, ες Βε καΚ^υντων 
θαρσησας Μ,οίσαισι συν άμετεραισιν ϊοιμ άν.^ 
κάλΧείψω δ' ουδ' ΰμμε' τι ^αρ Χαρίτων αηαττατον 
άνθρώτΓοις άττάνευθεν ; άεΐ ^αρίτεσσιν αμ εϊην. 

^ ίκττοΚ^οινΎο Ε, ' ΐ3β ρίουβίιβά ηοί Ηοιθ αηά ΙΙιβΓβ οηΐ^ 
1)ΐιί; 11ΐΓοα§1ιου1) ίΐιβ Ιαηάδοαρβ ' : ιη88 4κπον4οιντο, ^κπΚίοιντο, 
4κτ€\4οιντο ^ ίοιμ' &ί' \νϊ1 : ιη83 ΙοΙμαν, ίκοίμαν " Ε1βοο1β8 " : ίΐιΐδ β&νΐγ 1ίΐη§ ο£ Οΐ'οΐιοιηβηιΐδ ΐη ΒοβοΙία, νναβ 
8αΐά ίο Ηανβ ΙίΘβη ίΐιβ ίΐΓΒί ίο οίϊβΓ δαοήβαβ ίο ίΗβ ΟΓβ,οββ, αηά 
Τ1ιβΙ)β8 Ηίΐά Γβαβοη Ιο Ηαίβ ΐΗβ βαπιβ ΟΓοΗοιηβηνίΒ Ιίβοαυββ α 2θ6 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XVI, 93-Ι09 

ΐΓ&νβΠβΓ λνΕπιβά Ιο Ηίΐδίθη Ιιίδ δίβρδ ϊ)γ ί1ΐ6 Ιιοιηβ- 
§οίη§ ο£ ίηηϋΐη6ΓαΙ)1β ΙιβΓάδ ; αηά Ι ργ&γ Ιίΐίβλνίδβ ΙΗ&Ι 
α^αίηδΐ ΐΗβ Ιίιηβ Λνΐιβη ΐΗβ οηοΐίβί ίδ ίαϊη Ιο 8ίη§ 
Μ§1ι ίη 1;1ΐ6 1\νί§8 ονβΓΗβαά 1)βοααδ6 οι Ιΐιβ ηοοηΐίάβ- 
Γβδΐίη^ δΙιβρΙΐΘΓίΙδ, α^αίηδΐ; Ιΐι&ΐ Ιίιηβ, ΐΐιβ ΐίιηβ οί 
8θ\νίη§, ηοηβ οί Ιΐιβ ίαΐΐο-ννδ 1)6 Ιείί ιιηΙιΐΓΠβά οί 
Ιΐιβ ρίου^ΐι, αηά 38 ίοΓ ΐΚβ Λνβαροηδ οί" λυάυ, ιηίΐγ 
δρΐάβΓδ Λνβ&νβ ονβΓ Ιΐιεηι Ιΐΐθίι• δίβηάεΐ' \ν6ΐ)8, αηά οί' 
Ιΐΐ6 \ναΓ-0Γ^ ΐ1ΐ6 νβΓ^ ιιαίΗθ 1)6 ίοΓ^οΐ. Αηά ΙΙιθ ^Ιογ}^ 
ο£ ΗίβΓΟ, ίϊΐΒ,ϊ τη&γ ροβίδ ν^ΆΪΙ 1ιΐ§1ι 1)οΐ1ι ονβΓ 
Ι:Ηβ δογίΗίαη ιη&ίη αηά βΐίβ ΛνΙιβΓβ δειηίι-αιηίδ Γεί^ηβά 
\νίΐΗίη ϊήΒ,Ι 1)Γθ&ά \να11 δΐιβ ιηαάβ Λνΐΐΐι πιογϊ&γ ο£ 
ρίΐοΐι ; Β,ηά οί ΐΐιεδβ ροείδ Ι αηι οηβ, οηβ οί ΐΚε ιηαη^ 
1)6ΐον6(1 1)7 Ιΐιβ άαα^ΙιΙβΓδ οί' Ζβαδ, \ν1ιΐο1ι αΐ'β οοηοθΐ-ηβά 
α11 οί ίΐιβιη ίο ιπίίσηίίγ δίοίΐίαη ΑΓβΐΙιπδβ Λνίΐΐι 1ι€γ 
ρβορίβ »ηά ΗκΓ ιηί^ΙιΙ^ ιηαη οί' λν&Γ. 

Ο Ιιοί^ θΓ3,06δ βΓδΙ αάοΓβά οί' Εΐβοοίβδ, Ο ΙονβΓδ ο£ 
ϊΥΐΆϊ Μίηγαη ΟΓοΙιοιηβηπδ \ν1ιΐο1ι Τ1ΐ6ΐ)6δ Ιιαά οαυδβ ίο 
ΙιαΙβ οί οΐά, &8, ίί Ι 1)β οαΐΐβά ηοΐ, Ι ΛνίΠ αΜάβ αϊ: 
Ηοιηβ, 8ο, ΐί Ι 1)6 ο&1ΐ6ά, Ι ΛνίΠ 1α1ί6 1ι6&γ1: αηά §ο 
ΛνίΛ οπΓ Μυ868 Ιο ΐ1ΐ6 1ιοιΐ86 οί Επ^ ΙΙϊΒ,Ι οαΐΐ. Αηά 
γοη δΐιαίΐ €θΐη6 Ιοο ; ίοΓ ηιοι-ΐαΐ ιη&η ρο886δδ6ΐ;1ι 
ηοίΐιίη^ €ΐ6δΪΓαΙ)ΐ6 ίί 1ΐ6 1ι&ν6 ηοΐ Ιΐιβ θΓΕ06δ, αηά Ίίδ 
ιηγ ρΐ'&γβΓ ΐΐιε ΟΓαοβδ 1)6 Λνϋΐι πΐ6 6νβπϊΐθΓ6. 

οβιίΕΪη ΕΓ§ίηη8 ίη Γβνβη^β £ογ ίΚβ ιηιίΓοΙβΓ οί 1ιΪ8 {αΐΗβΓ 1ΐ8,(1 
ηιαάθ Ϊ1ιβ1)68 ίηΙ)αΐ;ΕΓ7 ίο ΟΓοΗοπίΘηιΐδ ; ΤΙίβοοΓΪΙιιβ Ιιίηίβ α,ί α 
ΛνίβΗ ϋϊίΐί ΗίβΓο ΐΏαγ ίο11ο\ν Ιΐιβ βχΗΐΏρΙβ ο£ Εί-βοοίββ ίη ΐΗβ 
ιηαΐίβΓ ο£ ραΐΓοηα^β, αηά δίταοιίδβ ρΓβναϊΙ ονβΓ Οο,τίΙι&^β αβ 
θΓθΙιοηιβηϋ8 άίά ονβΓ Τ1ιβ1)β8. "Τΐιβ θΓ£ΐοβ8" : 1ιβ ρ1αγ8 οη 
ί;\7θ πΐθ3,ηίη§8 ο£ ΙΙχβ \νοΓ(1 ΟΚατϋβδ, ϋΐ3ηΐ£8 ογ βταίϊΐνιάβ οι• 
£8,νοΐΐΓ, αηά Ιΐιβ ΟΓαοββ ττΐιο \νβΓβ ΐίΐθ 8ρίΓί1;8 ο£ 1)β8,η*7 αηά 
βχοθΠβηοβ αηά Ηαηάπιαίάβηβ ο£ ϋιβ Μνΐ8β8, 207 XVII — ΤΗΕ ΡΑΝΕΟΥΕΙΟ ΟΡ ΡΤΟΕΕΜΥ 

Α ΡΑΝΕθΥκΐ€ ο/' ΡίοΙβίΗί^ II, ΡίιζίαάβίρΗιι^, τνΗο νβί^ηβά 
β^ΟΊπ 285 ίο 247. ΤΗβ τββ'βνβηοββ ίο ΜεΙοήοαΙ ρβτβοη- 
α§63 αηά βνβηίε, οοηρίβά ινίίΗ α οοιηραήβοη πήίΗ XVI, 
ροίηΐ ίο 273 0$ ίΚβ άαίβ ο/ ίΗβ ροβτη. ΤΗβ ΡίοΙβηιίβχ, 
Ιίΐίβ ΑΙβχαηάβν, ίταοβά ίΗβΐΐ' (Ιβ^οαιί /γοιή ΗεναοΙβ^. 
ΡίοΙβηιι/ Γ, 8οη ο/ Ι,α§ιΐ8, τνα&' άβίββά αΰοηί 283^ αηά Ηίε 
φιββη ΒβΓβηίοβ ΙβΙιυββη 279 αηά 2 7 δ. 209 ΧνΐΙ.—ΕΓΚΩΜΙΟΝ Εβ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΝ 

νΕ/ί Δί09 άρ'χώμβσθα και 69 Αία λη^βτβ Μοΐσαί, 
αθανάτων τον άριστον βττην αΙΒώμεθ^ ^ άοιΒαΐ^• 
άνΒρών δ' αν ΤΙτο\€μαΐο^ ένΐ ττρώτοίσί Χβ^βσθω 
καΐ 7Γνματο<; καϊ μύσσος' ο ^γαρ ττροφβρίστατο^ 

άνΒρών. 
ήρωβς, τοί ττρόσθβν αφ* ημιθβων β^βνορτο, 
ρίξαντ€<ζ κα\ά βρ^γα σοφών εκνρησαν άοιΒών 
αυτά ρ βγω ΐΐτόλεμαΐον βτηστάμβνος κα\ά βίττύν 
ϋμνησαιμ' ΰμνοι δβ καϊ αθανάτων (γβρας αυτών. 
'ΐΒαν €9 τΓοΧνΒβνΒρον άνηρ νΧατόμος ίΧθων 
ττατΓταίνβί, τταρβόντο^ άΒην, ττόθεν άρξεται βρ^ου- 
τι ττρώτον καταΧβξω ; βττβΐ ττάρα μνρία είττεΐν, 
οίσι θεοί τον άριστον βτίμησαν βασιΧήων. 

€Κ πατέρων οίος μβν βην τβΧέσαι μέηα ^ρηον 
Αα<γβίΒας ΐΙτοΧεμαΐος, όκα ψρεσίν β^κατάθοίτο 
βονλάν, αν ουκ άΧλος άνηρ οϊός τ€ νοήσαί. 
τηνον καϊ μακάρβσσι ττατηρ όμότιμον βθηκβν 
αθανάτους, και οι 'χρύσεος Βόμος €ν Αώς οϊκω 
ΒίΒμηταί' τταρά δ' αύτον ^ΑλέξανΒρος φίΧα βΙΒως 
βΒριάει, ΤΙβρσαίσί βαρύς θεός αίοΧομίτρας. 

^ αΐδώμίθ' Ε : 1X188 άίΐδώμίΡ ΟΓ οδα-^βν 2ΙΟ XVII.— ΤΗΕ ΡΑΝΕΟΥΗία ΟΡ ΡΤΟΙ.ΕΜΥ 

\νιΤΗ Ζεηδ ΙθΙ αδ 1)6§ίη, Μιΐδβδ^ αηά Λνϋΐι Ζβαβ Ι 
ρΥΆγ γοη βηά Λνΐιβη Ιΐιβ §Γ6&ΐ€8ΐ οί Οοάδ ίδ δΐιολνη 
ϊιοηουΓ ίη οιιγ 8οη§ : 1)υΐ ίοΐ' ιηβη βΓδΐ, ιηίάδΐ: αηά 
ΐΕδΙ 1ί6 Ιΐΐ6 ηαιηβ οί Ρίοίειπγ ; ίοΓ Ηβ ίδ οί" ιηβη ΐ1ΐ6 
οΗίβίβδΙ. 

Τ1ΐ€ 1ΐ6ΐΌβ8 ύι&ϊ ο&ιηβ οί άειηί^οάδ οί ^ΟΓβ ίουηά 
δΐίΐΐΐ^ δί秀Γδ οί Ιΐιβ ^Ιοί'ίοαδ άεεάδ \ν1ιΐο1ι Ιΐιβγ ^ΐ^ 5 
Άπά ίη Ιίΐίβ ιηαηηβΓ & ουηηΐη^ ΙβΠβΓ οί ρι-αΐδβδ δΐιαίΐ 
Γαΐδβ Ιΐΐ6 1ΐ7ΐηη Ιο Ρίοΐβιη^, δββίη^ Ιιγιηηδ ιηαΐίβ ΐ1ΐ6 
11166(3 6ν6η οί ΐ1ΐ6 Οοάδ αΙ)ον6. 

Νο\ν \ν1ΐ6ΐι Ιΐΐ6 ί6ΐ]6ΐ• §06δ ιιρ ΐο ΐΐιΐοΐί: Λνοοάγ Ιάα 
1ΐ6 Ιοοίίδ £ΐΙ)οιιΙ Ηίηι \ν1ΐ6Γ6 Ιο ΐ36§ΐη ίη εΙΙ Ιΐιαΐ 
ρίβηΐ}^; αηά δο Ι, Λν1ΐ6Γ6 ηοΛν δΐιαίΐ Ι ΙαΙίβ πρ ηι^ 
ίαΐβ Λν1ΐ6η Ι πιί^ΐιΐ Ϊ6ΐ1 οί ΐ6η Ιΐιουδαηά \ναγδ \ν1ΐ6Γ6ίη 
Ιΐΐ6 Οθ(ΐ8 Ιιανε άοη6 ΙιοηοιίΓ Ιο ΐ1ΐ6 §Γ63.1:6δϊ οί 1ίίη§δ? 

'ΐν&δ ίη Ιΐΐ6 1)1οοά. ΡίΓδΙ \ν1ΐ£ΐΙ αη αοΗίβνβΓ οί 
ηιί^ΐιΐ^ 6χρ1οίΙδ \νεΐδ Ρΐ:οΐ6ηΊγ ί,α^ίά \ν1ΐ6η Ιιίδ πιίηά 
οοηο6ίν6ά α ά6νίθ6 δΐιοΐι Εδ ηο ο11ι6γ πιίηά οοαίά 
οοηΐ6 Ι)^ ! \νΐιοηι ηολν 1:Ιΐ6 ΡαΙΙΐ6Γ Ιιαΐΐι ηι&άβ οί 
^ψιαΐ ΪιοηουΓ λνίΐΐι Ιΐΐ6 Βίβδδεά ; α ^οΐάεη πιαηδίοη 
ίδ ν)υί1ά6(1 Κίηι ίη ΐΗβ Ιιοαδβ οί Ζ6ΐΐ8^ αηά δεαίβά 
ίΓί6ηάΐ7 1)6δί(ΐ6 Ιιίηι ίδ ΐΗβ ί.0Γά οί ίΐιε Οίαηοίη^ 
ΒαΙάΐΊο, ΙΙι&Ι Οοά οί \νο6 Ιο ί1ΐ6 Ρ6ΓδίΕηδ, Αΐεχαηάει•, 

" 'ϊ\νεΐ8 ίη Ιΐιβ 1)1οο(1 " : ίΐιβ ΟΓββΙί 18 ' '1\ν'εΐ8 £γοπι Ιιίβ ίαί1ΐ6Γ8,' 
£Λΐ;1ιβΓ8 ιηβαηΐη^ ραΓβηΐ8, 3,8 ίη Ι,οη§ιΐ8 4. 33 ; ΤΗβοοηΙιΐδ 
άβαΐδ βΓδί \νίί-1ι 1ιί8 ίαίΙΐΘΓ Ρ^ο1βIη^ Ιι&^ίά β,ηά ίΗβη \νϋ1ι Ηίκ 
ηιοϋιβΓ ΒβΓβηίοβ. 

211 

Ρ 2 ΤΗΕ ΒυαΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

άντία δ* ^ΙΛ.ρακΧηο'ζ βΒρα κενταυροφάνοιο^ 
ίΒρυταί στερεοΐο Τ€τυ^μ6να εξ άΒάμαντο^, 
ένθα συν αΧΧοισιν θάλία<ζ έχει ΟύρανίΒαι,σι, 
χαίρων υίωνών ττεριώσίον νίωνοΐσον, 
οττί σφεων Κρον18ας μεΧεων εξείΧετο <γήρα<;, 
αθάνατοι 8ε καΧεϋνταν εοΐ ^ νεττοΒες <γε^αώτες. 
άμψω ^'/αρ ΊτροΎονός σφιν 6 καρτερος '^Ή.ρακΧείόα'^, 
αμφότεροι δ* άριΘμευνται 69 εσχατον 'ΐΙρακΧήα, 
τω καΐ εττεί Βαίτηθεν ϊοι κεκορημενο^ ηΒη 
νεκταροζ εύόΒμοιο φίΧας €9 Βώμ" άΧόχοίο, 
τω μεν τόξον εΒωκεν ϋττωΧενιόν τε φαρετραν, 
τω Βε σιΒάρειον σκύταΧον κεχαραημενον οζοις' 
ο'ί δ' εΙ<ζ άμβρόσων θάΧαμον Χευκοσφύρου"1Λ.βα<ί 
οττΧα και αύτον αηουσι ηενειηταν Δί09 υΐόν. 

οία δ' εν ττινυταΐσι ττερικΧειτα Βερενίκα 
εττρεττε θηΧντεραις, οφεΧος με^α ηείνομενοισι? 
τα μεν ΊίντΓρον εχοισα Αιώνας ττότνια κούρα 
κόΧτΓον €9 εύώΒη ραΒινας εσεμάξατο χεΐρας' 
τω ούττω τινίι φαντί άΒεΐν τόσον άνΒρΙ ^γυναικών, 
οσσον ττερ ΤΙτοΧεμαΐος εάν εφίΧησεν ακοιτιν. 
η μάν άντεφίΧεΐτο ττοΧν ττΧεον ώδε κε τταισΐ 
θαρσησα^ σφετεροισιν εττιτρεττοι οίκον ατταντα, 
ότΓττότε κεν φιΧεων βαίντ) Χεχο<ζ €9 φιΧεοίσας, 
άστόρηου Βε ηυναικο<^ εττ άΧΧοτρίω ν6ο<; αΐεί, 
ραίΒιοι Βε ^γοναί, τέκνα δ' ου ττοτεοικότα ττατρί. 

^ βδρο κΐνταυμοφάνοιο Ο•. Κϊβ88ΐϊη§ : ηΐ88 ίδρακ^ ταυροφ. 
'^ €θϊ Ηβϊηβΐιιβ : ΐη88 θ€οί ' 'γ^ινομ^νοισι Ε, ββηβΓΛίίβϊιι^ 

ρΙιΐΓ&ί : ιη88 Ύ^ναμίναισί 

212 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XVII, 20-44 

Λγΐιΐΐβ ονβΓ £ΐ§£ΐίηδΙ Ιιίιη ίδ 86ΐ ΐΗθ δΙθ,Γΐί Εάαιη&η1:ίη6 
8€α1; ο£ ΟεηΐαιίΓ-δΙαγβΓ ΗβΓαοΙβδ, ΛνΙιο 1:&1ί6ΐ;1ι Ιιίδ 
ιηβίΐΐ λνίΐΐι ΐ1ΐ6 οΐ1ΐ6Γ 8οη8 οί" Ηε&νβη,, Γβ]οί€ίη^ 
€Χ06β(ϋη§1γ ΐΗοαΙ 1)γ §γ&06 ο£ Ζβυδ ΐΐιβ οΜΙάΓβη οί 
Ιιίδ ο1ιΐ1(ΐΓ6η'δ οΙιϋάΓβη Ηανβ οΐά α^β ηο\ν Ιίίΐ ίΪΌΐη 
ΙΙιβίΓ 1ίιηΙ)8 Επά ΐΐιβγ ίΐιαΐ Λνβΐ'6 1)0Γη Ιιίδ ροδίεηΐγ 
ΕΓ6 ηαιηοίΐ ίΐηά Ι^ηοΛνη οί" Ιΐιβ ΙηιιηοΓίαΙδ. Κογ ιιηΐο 
6ΪΙΙΐ6Γ Ι^ίη^ Ιΐιβ ναΐίαηΐ ίΌπηάβι• οί" Ιιίδ τΆοα \νΕ8 α δοη 
οί" ΗβΓαοΙβδ ; Ιΰοίΐι ίη τΐιβ 1οη§ ΙαδΙ ι•6θ1ίοη Ηβΐ'αοΐβδ 
οίΙΙιβΪΓ Ηηβ. Αηά 1;1ΐ6Γ6ίθΓ6 ηοΛν Λνΐιοη ίΐιβ δαιηε 
Ηεναοΐβδ Ιιαίΐι 1ι&(1 βηου^ΐι οί" Ιΐιβ ίΐ'α^^ΐ'ίΐηΐ ηβοί&ι• 
αηά §06δ ίΐΌΐη ΙαΜβ ίο δββίί ίΐιβ Ιιοιίδο ο£ ΐΐιβ \νί£β 1ΐ6 
Ιονβδ, 1ΐ6 §ΐν6δ ΐΐιβ οηο Ιιίδ 1>θλν αηά Ιιαη^ίη^ (^πίνβΓ 
αηά ίΗβ οΐΐιβι• Ιιίδ Ι^ηα^σγ ίι-οη-ΙιαΓά οίαΐ), ίο οαη•γ 

1)68ίά6 Ιιίιη £18 1ΐ6 §068, ΐΗίδ 1)α8ΐΐ-1)6£11•(ΐ6ά δοη οί 

Ζευδ, Ιο Ιΐΐ6 3,ιηΙ)Γθδία1 ο1ιηπιΙ)6γ οΓ Ιιιβ Λνΐιίίβ-αηΐίΐε 

Τΐιβη δβοοηάΐγ ίοΓ Ιιίδ ιηοΐΐιβι• ; ΙιοΛν 1)η§1ιΙ ατηοη^ 
οΐίΐιηεδ άΐδΟΓββί δΐιοηβ Ιΐιβ ίαηιβ οί Βεΐ'εηΐοβ . \\Ίι&1 α 
1)οοη ίο 1ΐ6Γ ρΓΟ^βηγ Λν&8 δΐιε ! Οί Λνΐιοπι ΐΗε Ιίαθγ 
ρο886δδθΓ οί όγρηίδ ΐΐιαΐ ίδ άαυσΙιΙεΓ οί Οίοηέ Ιαίά 
ΐΕρβΓ β秀Γδ υροη ΐ1ΐ6 δΛνεβί δοίί ΐ3θ8θπι, &ηά δυοίι, 
ίΐιεγ δ&γ, (Ιίά ιηα1ί6 Ιιθγ Ιΐιαΐ ηενθΓ -ννοιηαη ^ανβ ιη&η δο 
^Γβαΐ άβΙίίτΗί 3.δ Ρίοΐϋΐηγ Ιοοΐ^ ίη Ηίδ Ιονβ οί Ιΐιαΐ Ηίδ 
\ν^ίί6. Αγβ, 1ΐ6 ^οΐ 3,11 δ,δ ηιυοΗ &δ Ιιβ ^αν^ αηά πιοΓβ; 
ίοΓ \ν1ιίΐ6 Ιΐΐ6 λνίίβ Ιΐιαΐ Ιονβδ ηοΐ: δ6ΐδ ΙιβΓ Ιιε^τί βνβΐ' 
υροη ΐΗίη§3 αΐίβη, Άπά Ηαδ οίΓδρηη§ ίηάοεά αΐ 1ι6γ 
άεδίΓβ ΕΐΙ)6ί1: ΐΚβ €ΐιί1(1ι•6η ίανουι• ηοΐ Λβ ίαΐΙιβΓ, 'ϋδ 
\νΙΐ€η Ιΐιβ 1ον6 οί ΐΐιβ ηιαιτία^β-Ι^βά ίδ οαοΐι ίο βαοΐι 
ίΐιαΐ \νίΙ:1ι §οο(3 οουΓα^β οηβ τη&γ Ιοανβ, Ιίΐίβ Ρίοΐεπιγ, 
ίΐΐΐ Ιιίδ ΗουδΘ Ιο 1)β οιάβΓίίά οί Ιιίδ οΙιίΙάΓβη. Ο Ι^αάγ 

" Τΐιβ \νί£β ύι&ί Ιονβδ ηοΐ " : ΙΜβ ΓβίθΓθ ίο ηο άββηίΐβ \νοιηαη, 
ΛνΗίοΙι ■ννοιιΐθ 1)β ηοί οηΐν ίη ίΐιβ ΛνοΓδΙ ίίΐδΐβ 1)νιί οβΓίΛΪη ίο 
άβίβαί ίϊϊ& ο\)ΐβοί ο£ ϋΐ6 ροβιη, Ιΐιβ ννίηηίηβ ο£ Ρίοίβηι^'β 

213 ΤΗΕ Βυαοι.10 Ρ0ΕΤ8 

κάΧλβί άριστ€ύουσα θβάων ιζοτν ^ΑφροΒίτα, 
σοΙ τηνα μεμβλητο' σίθβν δ* βνεκεν Ι^βρβνίκα 
εύβώης Άχφοζ^τα ττοΧύστονον ουκ έττέρασβν, 
άΧλά μίΡ αρττάξασα, ττάροοθ^ €7γΙ νάα κατεΧθβΐν 
κυανεαν καΧ ατν^/νον άζΐ ττορθμήα καμόντων, 
6? ναον κατ6θηκα<ζ, €α<ζ δ* άττεΒάσσαο τιμά^' 
ττασιν δ' ηττιο^; αδβ βροτοί^ μάλακού'^ μεν βρωτα^ 
ττροσττνβίει, κούφα^ δβ Βώοΐ ττοθεονη μερίμνα•;. 

* Αρχεία κυάνοφρυ, συ \αοφ6νον ΑίομηΒεα 
μίσ^ομενα ΎυΒήί τεκές, Κ,αΧυΒώνίον άνΒρα, 
αλλά θετίς βαθύκόλττος άκύντισταν 'Αχιλήα 
ΑΙακίΒα Τ1η\ψ, σε δ* αίχμητα ΤΙτοΧεμαΐε 
αίγ^μητα ΪΙτοΧεμαίω άρίζηΧος Έερενίκα. 

και σε Κόω9 άτίταΧΧε βρεφο<; νεο^ιΧΧον ευντα, 
Βεξαμενα τταρα ματρός, οτε ττρώταν ϊΒες άώ. 
ένθα ηαρ ΈίΧείθυιαν εβώσατο Χυσίζωνον 
Άντί^όνας θυ^γάτηρ βεβαρημένα ώΒίνεσσιν 
α Βε οΐ ευμενεοισα τταρίστατο, καΒ δ* άρα ττάντων 
νωΒυνίαν κατεχευε μεΧων ο Βε ττατρί εοίκως 
τταΐς αΎαττατος ε^εντο. Κοω9 δ' οΧοΧυξεν ΙΒοΙσα, 
φα Βε καθατττομενα βρεφεος χείρεσσι, φίΧαισιν 
* οΧβιε κούρε ηενοιο, τίοίς Βέ με τόσσον, όσον ττερ 
ΑαΧον ετίμασεν κυανάμττυκα Φοΐβος ^ΑττόΧΧων 
έν Βε μια τι,μα Ύρίοττον ^ καταθεΐο κοΧώναν 

1 ΎρΙοτΐον 80 ηΐ88 : 8ί;βρ1ΐ8,ηυ3 ρβΓίιαρδ ΓΪΐί1ιΐΊ>' ΊρΊοττοί 214 ΪΗΕΟΟΚΙΤϋδ XVII, 45-68 

Αρίη-οίϋΐί;, οΐιϊβίβδί 1)6ίΐυΐ7 οί Ιΐΐ6 Οοάάβδδβδ, &8 
'Ινναδ ΐΚοα ΐΐιαΐ Ιιαίΐδΐ ηΐίκΐβ 1ι€γ Ιο 1)6 δυοίι, δο 'ίΛναδ 
οί Ιΐΐ66 ΙΙΐΒΐ Ιΐΐ6 ίαΐΓ ΒβΓθηίοέ ρ&δδβά ηοΐ δπά 
Ιαιηβηΐίΐΐίΐβ Αο1ΐ6Γοη^ 1)υΙ ογ β'βι- δΗβ ΓβαοΗεά ϋιο 
111111-1^7 δΐιίρ απά ίΐιαΐ ενβΓ-δαΙΙβη δΐιΐριηαη ίΐιβ ίβΓήβι• 
οί Ιΐιβ (ΙβραΓΐθά^ Λναδ ταρί αλν&γ Ιο Ιοβ α Οοάάβδδ ίη 
;ι Ιεπιρίθ, Λνΐιβΐ'6 ηο\ν' ρ&ιΊίοΐρΕίϊιι^• ίη ΐΐιγ ^ν^Άϊ 
ρΓβΓΟ^αΙίνεδ, λνίΐΐι α ^^ηΐΐβ 1)Γ6αΐ1ι δΐιο 1)θΐ1ι ίπδρίΐΈδ 
αΐΐ ιηαηΐίΐηά αηΐο δοίΐ οΙβδίΓβδ αηά Η^Κίεηδ ϋΐ6 οαΓβδ 
οί Ιιΐηι Ιΐι&ΐ Ιιαίΐι Ιονεά αηά ΙοδΙ. 

Ενβη 3.δ Ιΐΐθ άαΓΐί-1)Γ0\ν6(Ι Ανθινε ιηαΐά άΐά 1)6αΓ ιιηΐο 
Τ^άουδ Οίοιηβά οί Ο&Ι^άοη ΐ1ΐ6 δΙα^βΓ οί ρβορίβδ, 
1)α1; αηά βνβη &δ (Ι66ρ-1)θδοηι'(1 ΤΗβΐίδ 1)αΓ€ πηΐ^ο 
Ρείβυδ Αβαοΐά ^αν^1^η66^ ΑοΙιίΠβδ, ίη Ιίΐίβ ηΐίΐηηβΓ, Ο 
ηιγ 1ί6§6, ίΐίίΐ Γβηολνηεά ΒβΓβηίοέ Ι^εαν Ιο ΛναιτίοΓ 
Ρίοΐεπιγ αηοΙΙιβΓ \ναιτίθΓ Ρίοίβηι^. 

Αηά^νΐιβη ΐΐιοη ίίΓδΙ; δαΛν'δΙ: ΐΐΐθ άα^νη, δΐιβ Ιΐιαΐ: Ιοοίι 
ί1ΐ€β ίΓΟπι Ιΐιγ πιοΙΙιβΓ αηά άαηάΐβά Ιΐΐ66, ροοΓ 1)αΙ)6, 
οη ΙιβΓ Ιαρ, Λναδ Ιΐιβ §οοά Ιαά^ Οοδ ; ίοΓ ϊΙιθγθ ίη Οθ8 
ίδίαηά Ιιαά ΐΗβ άαα^ΗίοΓ οί ΑηΙί^οηέ οήβά πΐουά ίο 
ΐΗβ ΟίιάΙίί-ΕοοδεΓ ίη Ιΐιβ ορρι-βδδίοη οί ραίη, ΐΗβΓβ 
Ιιαά ϋΐ6 Οοοίίΐβδδ δίοοά 1>γ ϊο οοηιίοΓΐ Κει* Άπά Ιο δΐιβά 
ίιηιηηηίΐγ ίΓΟίη ^Γίεί υροη α11 1ι6γ 1ίιηΙ)δ, «ηά ΙΙιβΓβ 
\ναδ ΐ3θΓη ίη Ιΐΐ6 Ιίΐ^βηβδδ οί Ιιίδ ίαίΙιβΓ Ιΐιο 1)6ΐον6(1 
δοη. Αηά Λνΐιβη δ1ΐ6 Ιίβΐιείά Ιιίπι, §οοά ϋοδ 1)Γθ1ί6 
ΐηΐο 3. ΟΓν οί ^07, αηά οΐ&δρίη^ Ιΐιβ 1)αΙ)6 ίη 1ΐ6ΐ• 1ονίη§ 
ίΐηηδ Ή^Άναη Ι^Ιεδδ Ιΐιβθ^ ^ογ/ δαίά δ1ΐ6, 'αηά §ν&ηϊ 
Ι ηιαν Ηανβ &11 &δ ηιυοίι Ηοηοιη• οί Ιΐιββ αδ Ηαβ- 
δηοοάβά Βείοδ Ιιαά οί Ρ1ιθ6ΐ)υδ ΑροΠο ; &ηά ηοΙ; Ι 
οηΐ)^, 1>πΙ Ηβανβη δβηά ΐΚου αδδί^η βί^ιίΕΐ ρηνΐΐβ^© ϊο 

ραΐΓοηα,^β. ΤΗβ ρΙίΓαββ 13 βίπιρίγ * ίοίΐ. ΤΗβοοΓϋνιβ ητιβαηδ 
ίΐιαί) Ρί^οΐβιτιγ Ι \νοιι1(Ι ηοΐ Ηανβ αΒίϋοαΙβά 1ΐίΐ(1 Ηβ ηοί; ΙιλγΙ Ιιίβ 
ννίίβ'β Ιονβ Άηά εΠ ίΐιαί 1\ί&ί βηΐαίΐβ. ** ίΐιβ ΑΓ§ΐνβ πιαίΛ " : 
Ββϊργίέ. 

1115 ΤΗΕ Βυοουο Ρ0ΕΤ8 

Ισον έ^ωρίββσσι νεμων ^έρας εγγύς έονσιν 
ίσον καΐ 'νηναίαν άναξ βφίΧησβν * ΑττόΧλων,^ 
ως άρα νασος εβίττεν ο δ' νψόθεν εκΧα^/β φωνα 
€9 τρϊς άτΓΟ νεφίων μέ'γας αίετος αίσιος όρνις. 
Τίηνός ΤΓον τόΒε σάμα. Αιι Κρονίωνι μεΧοντι 
αΙΒοΐοι βασιληες' ο Β* εξοχ^ος, 6ν κε φιληστ) 
^εινόμενον τα ττρώτα' ττοΧνς Βέ οι 6\βος οτταΒεΐ, 
ΤΓοΧΧάς Βε κρατάει ^γαίας, ττοΧΧάς Βε ΘαΧάσσας. 

μνρίαι άττειροί τε καΐ εθνεα μνρία φωτών 
Χηϊον άΧΒησκονσιν οφεΧΧόμεναι Αιος ομβρω' 
άλλ' ούτις τόσα φύει οσα 'χθαμχιΧα Αϊ^ντΓτος, 
ΝεΐΧος άναβΧύζων Βιεραν οτε βώΧακα θρύτττει, 
ούΒε τις άστεα τόσσα βροτών έχει ερ^α Βαεντων. 
τρεις μεν οι ττοΧίων εκατοντάΒες ενΒεΒμηνται, 
τρεις δ' άρα χιΧιάΒες τρισσαΐς εττι μνριάΒεσσι, 
ΒοιαΙ Βε τριάΒες, μετά Βέ σφισιν εννεάΒες τρεΐς' 
των Ίτάντων ΤΙτοΧεμαΐος ά'γηνωρ εμβασιΧενει. 
καΐ μαν Φοίνικας άττοτέμνεται Άρραβίας τε 
κα\ ουρίας Αιβνας τε κεΧαινών τ Αιθιοττηων 
ΤΙαμφύΧοισί ^ τε ττάσι καΐ αίχμηταΐς Κ.ιΧίκεσσι 
σαμαίνει, Αυκίοις τε φιΧοτττοΧεμοισί τε Καρσί, 
καΐ νάσοις ΚυκΧάΒεσσιν εττεί οι νάες άρισται ^ 
ττόντον ετΓΐΊτΧώοντι, θάΧασσα Βε ττάσα καΐ αία 
καϊ τΓοταμοι κεΧάΒοντες άνάσσονται ΤΙτοΧεμαίω, ^ ΤΙαμφνλοισι 8θ1ΐΓ»(1βΓ : ηΐ88 ΤΙαμφυλίοκτι ^ άρισται 

δίβρίιαηηβ : ιη88 άριστοι ΙΙίΓοιψΗ πιΪ8ηη€ΐβΓ8ΐαη(ϋη§ οί 2ΐ6 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XVII, 69-92 

ίΐΐΐ Ιΐιβ η6ί^1ιΙ)0ΐΐΓ Οοηαη οίΗβδ ίη 1;1ιβ ]οίηΙ ΗοηοαΓ 
οί" ί;1ΐ6 Τηορίαη Ηίΐΐ ; £οι• Αροΐΐο ^ανβ ΚΗβηβίίΐ βί^ααΐ 
ΙονβΛνίΙΙι ϋβίοδ.' Τΐιυδ ίαγ Ιΐιβ Ιδίίΐηά; αηά Ιο ! ίΓοηι 
ύϊβ οίουάδ αΙ)ον6 οαιηε ΐΐιηοβ ονβΓ ί;1ΐ6 1)οάίιι§ ΟΓοαΙν 
ο£ Λ §Γ€ίΐΙ βα^ΐβ. Αηά ΊαϋΙϊ, '1\ν&δ οί Ζβπδ Ιΐιαΐ δί^η ; 
ίοΓ Ζβαδ ΟΓοηίοη, αδ 1ΐ6 ΛναίοΙίΘδ ονθΓ ά\\ τενεΓ^ηά 
1ίίη§8, δο εδρβοίαΐΐγ οαΓβΐΙι Ηβ ίοΓ α 1ίίη§ ΐΗαί; 1ιβ Ηαΐΐι 
Ιονβά ί"ΐΌΐη Ηίδ οαΠΐεδΐ Ιιοιιγ. δυοΗ αη οηο ΐδ 
αΙΙβηάβά οί §Γβα1: ^οοά-ίοΓίυηβ, αηά \νίη8 Ιιίπίδείί 
Ιΐιβ πίΕδΙβΓ 7 οί ιηιιοΐι Ιαηά αηά οί πιαιι^ δβαδ. 

Τβη Ιΐιοιίδαηίΐ αΐ'β Ιΐιβ Ιαηάδ αηά ΐεη ΐΐιουδαηά Ιΐιβ 
ηαΐίοηδ ΐΐΐίΐΐ; ιηαΐνβ Ιΐιβ ΟΓορδ Ιο δρηη§ υπάει* αίά οί 
ΐ1ΐ6 Γ3,ίη οί Ζβιΐδ, 1)υ1: ΙΙιβΓβ'δ ηο οοιιηΐΓ γ δο ίΓπίΙίηΙ αβ 
Ιΐΐ6 1ο\ν^-οουη1;Γ^ οί Ε§^ρ^: \ν1ΐ6η Νίΐβ οοηΐθδ §υδ1ιΐη§ 
ιιρ Ιο δοαίί 1:1ΐ6 δοίΐ αηά 1)Γ6α1ί ίΐ, ηοΓ ηο οοαηΐι•^, 
ηείΐΗβΓ, ροδ86δ86(1 οί δο ιηίΐηγ οίΐίβδ οί ιηβη ΙβαΓηεά ίη 
1ίΐΙ)ουΓ. Τ1ΐ6 οίΐίβδ 1)αί1ά6ά ΙΙιβΓβίη ατβ ΙΙΐΓββ ΙιιιηάΓβοΙδ 
&ηά 11ΐΓ66 Ιΐιουδαηάδ αηά ΐΙΐΓββ Ιϋηδ οί Ιΐιοαδαηάδ, 
Άΐΐά ΙΙίΓεβδ ΐΛναίη αηά ηίηβδ 11ιγ€6, αηά ίη ΐΗεηι Ιΐιβ 
ΙοΓά αηά ηιαδΙβΓ οί α11 ίδ ρΓουά ΡίοΙεηιγ. Αγο:, αηά οί 
Ρΐιοεηίοία αηά ΑΓαΙ>ία Ηε ΐαΐίβΐΐι Ιο Ηίηι α Ιιαηΐΐβ, αηά 
θΐίβ οί δ^τία αηά Σ,ιϊίγΒ, αηά οί Ιΐιβ δ\ναΓΐ: Αβίΐιίορ'δ 
οουηΐΓ^; αηά Ιιβ ^ίνβΐΐι Ιΐιβ ΛνοΓά ίο α11 ΐ1ΐ€ηι οί 
Ραηιρ1ΐ}Γΐία αηά α11 ί1ΐ6 λναΓΓίοΓδ οί Οίΐίοία ; αηά Ιο ΐΐιβ 
ρεορίε οί Σ,γοίΒ. αηά λναιΊίΙίβ Οαήα αηά ϊο Ιΐΐ6 Ο^οΐαά 
Ιδίβδ 1ΐ6 ^ίνβΐΐι ϋ ; αηά Ιΐιίδ 1)6οαυδ6 1ΐ6 Ηαΐΐι α ηοΙ)ΐ6 
ηαν}τ δαίΐίη^ Ιΐιβ ηιαίη, δο Ιΐιαΐ α11 Ιΐιβ δβα, ^νβγγ Ιαηά, 
αηά βαοΐι οί Ιΐιβ δοπηάίη^ τίνβΓδ άοΐΐι αοΙ^ηοΛνΙθά^β 
Ιιίδ άοηιίηίοη, αηά ίυΐΐ ηιαη^ αΓβ ΐΗβ ηιί^ΐιΐ^ ΛναΓΠοΐ'δ 

"Κ1ιβηβϊ&": αη ΐβίαπύ ηβίΐΓ ϋβίοβ ; ϊηοριιηι ίβ α ρΓοιηοη- 
ΙοΓγ οί ΟαΓΪέΐ ΛνΙΐΘΓβ ΐΗβ ϋοΓίίΐη Ρβηίαροΐΐδ οί Οθ8 αποί ί,ΐιβ 
ηβϊ^1ι})οηΓΪιι§ οΐϋββ οβ1βΙ>ΓΕΐτβ(1 Ά οοιπηιοη \νοΓ8ΐιϊρ ο£ Αροΐΐο 
Λη€ΐ οϋΐ6Γ Οοάδ. ΤΙΐθ Ρβηίαροΐίβ \νίΐ8 αρρείΓβηίιΙ^ αβίίίη^ 
Ρΐ»1βιη}^ ίοΓ δοιηβ ρΓΪνϋοββ Άί ίϊιΐδ Ιΐιηβ. 

217 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤ8 

τΓοΧΧοΙ δ* ί7ητη€<;, ττοΧλοΙ 8ε μιν άσιτιΒιώται 
χ^αΧκω μαρμαίροντι σεσα^γμένοι άμφα'^ίρονταί. 

οΧβω μ€Ρ ιτάντα^ Κ€ καταβρίθοί βασίΧηα^' 
τόσσον βττ' αμαρ βκαστον €? άφνβον βρχεται 

οίκον 
ττάντοθε. ΧαοΙ δ' βρ^α ττβριστ^ΧΧονταί ^ βκηΧοι. 
ου ^άρ Τί<ζ Βηίων ττοΧυκητ€α ΝεΓλοζ^ υ7Γ€ρβα<ς 
τΓβζος έν άΧΧοτρΙαισι βοαν βστάσατο κώμαις, 
ονΒέ τι<; αΙ'γίαΧόνΒε θοάς εξάΧατο ναός 100 

θωρη'χθβίς €ττί βουσίν άνάρσως Α.1^υ7ττίαίσί' 
τοΐος άνηρ πΧατέβσσι,ν βνιΒρνταί ττβΒίοίσί 
ξανθοκόμας ΤΙτοΧεμαΐος, βτηστάμενος Βόρυ 

ττάΧΧβιν, 
ω εττίτταΎχν μέΧβι ττατρώια ττάντα φνΧάσσαν 
οΤ αηαθφ βασιΧψ, τα δβ κτβατίζβται αυτός, 
ου μάν αχρείος γβ Βόμω βνΐ ττίονί χρυσός 
μυρμάκων άτβ ττΧοντος άβΐ κβχυταί μο^εόντων 
άΧΧα ΤΓοΧύν μεν εχονη θεών ερίκνΒεες οίκοι, 
αΐεν άτταρχομενοίο συν άΧΧοίσιν '-γβράεσσι, 
ττοΧΧον δ' Ιφθίμοισι ΒεΒώρηται βασιΧεΰσι, 110 

ΤΓοΧΧον δε τΓτοΧίεσσι, ττοΧύν δ' αηαθο'ίσιν εταίροις, 
ούΒε Αίωννσου τίς άνηρ ιερούς κατ αγώνας 
ϊκετ ετηστάμενος Χί>γνραν άναμεΧψαι άοίΒάν, 
ω ου Βωτίναν άντάξιον ώττασε τεχνας. 

Μονσάων δ' ύττοφήται άειΒοντι ΤΙτοΧεμαΐον 
άντ ευερηεσίας. τι Βε κάΧΧίον άνΒρί κεν εϊη 
οΧβίω ή κΧεος εσθΧον εν άνθρώττοισιν άρεσθαί; 
τοντο καϊ ^ΑτρείΒαι,σι μενεΐ' τα δε μυρία τήνα, 

^ ττζρίστίΚΧονται ι ΐα88 ϋ1$υ πίριστέλλουσιν 
2ΐ8 ΤΗΕΟ0ΚΙΤυ8 XVII, 93-1 1 8 

α-1ιθΓδβΙ)&ο1ί αηά ίιιΐΐ πιαιΐ}- Ιΐΐ6 1)αΓηί8ΐιβ(1 ΐ3ΓΗ8δ-ο1&(1 
ΙαΓ^βΙεβΓδ ΕίΌοΙ; Ιΐιβ,ΐ ΓΟ,ΙΙγ ίοΓ Ιΐιβ 1)Ηΐ:ί1β ΕΓΟιιηά Ιιίδ 

ΡοΓ λνβαΗΙι, Ιιίδ ΛνοιιΜ οαΐννεΐ^ΐι ΐΐκ; \ν6Ηΐ11ι ο£ »11 
ΐΐιε ρηηοβδ οι ΐΐιε 6ηγ11ι Ιο^βΐΐιβι-, — δο ιηιιοΐι οοιηβδ 
ϊηΐο Ιιίδ ηοΐι 1ιαΙ)ϋ:ίΐΐίοιι 1)θΙΙι ίΐαγ \)γ άΒ,γ αηά ίΓΟίη 
ί^ν^γγ (ΐιΐΆΐ'ί^γ. Αιΐ(1 αδ ίον Ιιίδ })6ορ1θδ^ ί^Ι^β}^ οοουρ}" 
ΐΐιεΐΐ' 1)αδίη6δδ Λνίΐΐιοιιΐ: Ιβΐ: οι• ΙιΐιιθΓίΐηοθ^ δεβίη^ Ιΐιαΐ 
ηο ίοεπιαπ Ιΐίαΐΐι €ΐΌ8δ€θΙ αίοοΐ Ιΐιαΐ: πνει* ο£ ιηοηδίβΓδ 
ίο δθί; ιιρ α ογγ ίη αΙίΘη Ιο\νηδ1ιίρδ, ηοι• ηοηβ Ιβ&ρΙ 
ίΐ'οηι δΛνΐίΐ δΐιίρ υροιι 1\\άϊ 1)6&οΙι α11 ηιαίΙβΛ ϊο πιαί:^ 
Ιιανοο οί ίΐιβ Ε^^ρϋίΐη Ινίηβ, — οί" δΐιοΐι ηοΜβ δοιΊ ίδ 
ΐΙΐΘ ί1αχ6η-1ι&ίΓ€(1 ρηηοε ΐΐιαΐ ίδ ϊΗιόπθοΙ ίη Ιΐιεδο 
Ιβνβΐ ρΐαίηδ^ α ρηηοβ Λνΐιο ηοΐ οηΐγ Ιΐϋΐΐι οιιηηΐη^ Ιο 
Λνΐβΐά ΐΗβ δρβ&Γ^ 1)111;, αδ α §όο(1 1ίίη§ δΐιοιτίοΐ, ηιαί^βδ ίΐ 
Ιιίδ οΗίβίεδΙ οαΓβ 1)θ11ι Ιο Ι^ββρ 3,11 ΐΗαΐ; Ιιβ ΙιαΐΗ οί" Ηίδ 
ίίΐΐΙιβΓ Β,ηά Ιο αάά δοηιβλνΐιαΐ £οι• ΙίΣπίδεΙί. ΒυΙ ηοΐ ίο 
ηο ρυΓροδθ άοΐΐι Ιιίδ ^οΐά 1ΐ6, Ιϊΐίβ δο ηιποΐι ηοΐιβδ οί Ιΐικ 
δϋ11-Ιοί1ίη§ €ηιηΐ6ΐ, ίη Ιιίδ ορυΐβηΐ Ιιουδβ ; ηιποΐι οί" ίΐ 
— £θΓ ηβνεΐ' ηιηΐίβδ Ιιβ οίϊβπη^δ οί ήΓδίίΐ'υίΙδ Ι3ΐι1 §οΜ 
ίδ οηβ — ^ίδ δρεηΐ αροη ίΐιβ δρίβηάίά (1\ν6ΐ1ίη§δ οί ΐΐιε 
Οοάδ, Εηά ηιυοίι οί ίΐ α^αίη ίδ ^ίνοη ίη ρΓβδβηΙδ Ιο 
οίΐίβδ, ίο δΙαΙνναΓί; Ινίη^δ, ογ Ιο ΐ1ΐ6 ^οοά ίήεηάδ ΐΗαΙ; 
1)β£ΐΓ Ιιίηι οοπιραη^•. Ν»}^, ηο οιιηηίη^' δίη^βι* οί 
Ιιιηείαΐ δοη^ ΐΗ;ιί; Ηαίΐι δουσίιί ραιΊ ίη Οίοη^δϋδ' Ιιοί^ 
οοηΐβδΐδ Ιίαΐ; ΙιπίΙι Γβοβίνβά οί Κίηι α ^ίίί Ιο ΐΗβ ίυΐΐ 
ΛνοΓϊΙι οί Ηίδ δΐίίΐΐ. 

ΒαΙ 'Ιίδ ηοΐ ίοΓ Ιιίδ λνεαίΐΐι Ιΐιαΐ ΐΗβ ίηΙβι-ρι-βίβΓδ οί 
ΐΙΐΘ Μϋδβδ δίη§ ρΓίΐίδβ οί Ρίοΐίίηι^ ; ΐ'ίΐΐΐιερ ίδ ίΐ ίοΓ 
Ηίδ ΛνβΠ-άοίη^. Αηά λνΐιαΐ οαη 1)6 βηβΓ ίοΓ ά Λνβ&ΗΙι^ 
αηά ρΓΟδρει-ουδ ιηαη ΐΗ&η ίο εαηι ά ί&ίν ίίΐηιβ αηιοη§ 
Ιιίδ ίβΐΐονν-ηιβη ? ΤΗίδ ίΐ ίδ Λνΐιίοΐι εηθαΓβΙΙι βνβη ϊο 
ΙΗθ 8οη8 οί ΑίΓεπδ, αΐΐίοίί £ΐ11 ίΐιοδβ ΐοη ΐΐιουδαηά 219 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 Ρ0ΕΤ8 

οσσα μέ^αν ΤΙριάμοιο Βόμον κτεάτισσαν βΧόντες 
άερι ττα κβκρυτΓται, όθεν ττάΚιν ονκ,ετι νόστος, 
μοννος οΒε προτέρων τε καΐ ών^ ετι θερμά κονία 
στεφομένα καθύττερθε ττοΒών εκμάσσεται ϊχνη, 
ματρϊ φίΧα καϊ ττατρί θνώΒεας εΐσατο ναούς• 
εν δ' αυτούς 'χρυσω ττερικάΧΧεας ήΒ^ εΧεφαντι 
ϊΒρντατ 7Γάντ€σσιν ετηχ^θονίοισίν αρωγούς. 
τΓοΧλα Βε τΓίανθεντα βοών ογε μηρία καίει 
μησί ττεριττΧομενοίσιν ερευθομενων εττΐ βωμών, 
αυτός τ Ιφθίμα τ αΧογος, τας οΰτίς άρείων 
νυμφίον εν με<γάροίσί ^υνα ττεριβαλΧετ αγοστώ, 
εκ θυμοϋ στερηοισα κασίηνητόν τε ττόσιν τε. 
ώΒε καΐ αθανάτων ίερος ^άμος εξετεΧέσθη, 
ους τεκετο κρείουσα 'Ρέα βασιΧηας ^ΟΧνμττου' 
εν Βε Χέχος ^ στόρνυσιν Ιαύειν Ζανϊ καϊ "ϋρα 
χείρας φοίβησασα μύροις ετι ^ τταρθενος ^Ιρις. 
χαίρε άναξ ΤΙτοΧεμαΐε• σεθεν δ' βγω Ισα καϊ 
άΧΧων 
μνάσομαι ημιθέων, Βοκέω δ* εττος ουκ άττόβΧητον 
φθέ^ξομαι εσσομένοις' άρετάν γε μεν εκ Δί09 ^ Τ6 κα\ ων ΒγΪ^§8 : ηΐ88 τΐκίων ΟΓ τοκίων ^ (ν δέ λβ'χοϊ : 
1Τ188 αίδο ά^ν})!/ δβ (ΑΙΐΓ. ά'γνον δβ) ^ «τι = άίί α3 ϊη Ε2^^9• 2^ 
αηά Ερ. Βίοη. 92 ■* αΐτ^ΰ : ηΐ88 αίδο €'|€ΐ5 220 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XVII, 1 19-137 

ρο88688ίοη8 ΐΐιαΐ ίεΐΐ Ιο Ιΐιβιη Λνΐίθη Ιΐιεγ Ιοοίί 
Ρηαιη'δ ^τεαΐ; Ηοιίδβ, ΐΗβγ Ιίβ Ιιΐά δοιηβΛνίιβΓΘ ίη 
ίΐιαΐ: ιηίδΐ Λνΐιβηοβ ηο ΓβΙυπι οάπ 1)6 ενοηηοΓβ. Αηά 
ΐΐιίδ ιηαη Ιιαϋι άοηβ ίΐιαί; ΛνΗίοΗ ηοηβ 1)6£ογ6 ΙιαίΗ 
(Ιοηβ, 1)6 Η6 ο£ Ιΐΐ6ΐη οί" οΐά, 1)6 1ΐ6 οί 11ιοδ6 \ν1ιοδ6 
ίοοΙπίθ,Γΐίδ &Γ6 γβΐ νίΆΥΐη ίη ίϊιβ άυδί Ιΐιβγ ίΓοά ; }ΐ6 
ΙιαίΗ 1)αΐΙ(ΐ6(Ι ϊηοβηδε-ίΊ'α^ΓΕπΙ; ίβιηρίβδ Ιο ίιίδ ιηοίΗβΓ 
αηά ίαΐΐιει• άεαΓ, αηά Ιΐίΐΐΐι 86ΐ Ι;1ΐ6Γ6ίη ίιηα§68 ο£ Ιΐΐ6ηι 
ίη §ο1ά Άΐϊά ΐνοΓγ, νβν^ 1)6αυ1ί£α1, ίο 1)6 1:1ΐ6 αιά ο£ &11 
Ιΐι&ΐ Ιΐνβ υροη Ιΐΐ6 ε&ΓίΙι. Αηά ηιαηγ &γ6 1116 Ιΐιί^ΐΐδ 
ο££&ί1;6ά οχ6η ΐΗαΐ 3,8 Ιΐιε πιοηΐΗδ ^ο ΐΌΐιηά 1ΐ6 οοη- 
δυηΐ6δ ιιροη 1;1ΐ6 Γ6άά6πίη§ αΙίΕΐ'δ, 1ΐ6 αηά Ιΐιαΐ Ιιίδ βηε 
ηοΙ)ΐ6 δρου86, Λνΐιο ηιαίίεΐΐι Ηίηι α 1)6ΐ;ΐ6Γ \νΐ£6 ίΐιαη 
6ν6Γ ο1αδρ6ά 1)ηά6§Γθοηι ηηά6Γ αη^ γοο£, 866ίη<^ ΐΗαΐ 
δΐιβ Ιονεΐΐι ΛνίΐΗ 1ι6γ λνΐιοΐβ ΙιεαΓί 1)γοϊ1ι6γ αηά 1ιηδΙ)αηά 
ίη οη6. δο Ιοο ίη Ιιβανεη λναδ 1:1ΐ6 Ιιοΐγ \ν6ά1οο1ί 
αοοοηιρίίδΐιεά ο£ ΐ1ιθ86 \ν1ιοηι αα^ιΐδί Κ1ΐ6α 1)αΓβ Ιο 
1)6 Γαΐ6Γ8 ο£ Οίγηιρπδ, δο ΐοο ΐΐιβ ηι^ιτίι-οΐεαηδβά 
Ιιαηάδ ο£ 1:1ΐ6 6ν6Γ-ηιαίά6η Ιπδ 1α^ 1)ΐιΙ οη6 οούοΐι £οι• 
Ιΐΐ6 8ΐυπιΙ)6Γίη§ ο£ Ζ6ηδ αηά ΗβΓα. 

Αηά ηο\ν £αΓ6\ν6ΐ1, Ι,ΟΓά Ρΐ:οΐ6ηΐ)Γ; αηά Ι \νί11 
δρ6α1ί ο£ Ιΐΐ66 αδ ο£ ο11ι6γ άβηιί-^οάδ, αηά ηιβίΐιίηΐίδ 
λνΐιαί; Ι δΐιαίΐ δαγ ΛνίΠ ηοΐ 1)6 ΙοδΙ; υροη ροδΙίίΓίΙ^ ; 'ΐίδ 
Ιΐιίδ — 6Χ€6ΐΐ6ηο6 αδίί ή'οιη ηοηβ 1)ΐιΐ Ζ6ΐΐ8. 221 XVIII.— ΤΗΕ ΕΡΙΤΗΑΙ.ΑΜΥ ΟΡ ΗΕΕΕΝ Τηι8 ί* α 8}ιοΗ Ερίο ρίβοβ ο/ ίΐιβ εατηβ ίί^ρβ α8 XIII. 
ΒοΐΚ 1)6§ίη, αχ άο XXV αηά Βίοη II, τνϋΐι α ρΚτααε 
811^^681171^ ΐΗαί ΐΗβ^ ατβ οοη86ψι&ϊύ ηροη 807η6ίΜηξ 
ρΐ'6υίθΗ8 ; ΒηΙ ΙΜ8, Ιίίβ ίΚβ εν^ο ον ί^ίΙιΐΓ ο/' Ρτορ6Ηίη8 
αηά Ονίά, 18 ηο τηοτβ ΐΗαη α τεοοβηΐχβά τναί^ ο/ Ιββίηηϊιι^ 
α 8ΗοΗ ροβτη. ΤΗβ ίηίΓοάιιοϋοΊΐ, ηπΜβ ΐΗαΙ ο/ XIII, 
€θηΙανΐ8 ηο άβάίοαίίοη. ΤΗβ χοΗοΙία ίβΙΙ η8 ΤΗ6οσήίη8 
Ηβτβ ίπιϋαΐβδ αβΗαίη ρα88α§β8 ο/ 8ίβ8ί€}ιοηΐ8 βνεΐ Ερί- 
ΐΗαΙατηι^ ο/ ΗβΙβη. Ηβ 866Μ8 αΐ^ο ίο Ηανβ Ηαά 8αρρΗο'8 
Ι)θοί ο^' }ν€άάίη^-8οηξ8 Ιβ^ονβ Ιώη. 22$ XVIII.— ΕΛΕΝΗΧ ΕΠΙΘΑΛΑΜΤΟΧ 

Έζ^ ιτοκ άρα ^ττάρτα ξανθότρίχι τταρ Μβζ^βλάω 
τταρθβνικαΐ θάΧλοντα κόμαι^ υάκινθον εχοισαι 
ττρόσθε νεοΎράτΓτω θαλάμω χορον εστάσαντο, 
ΒώΒβκα ται ττραταί ττοΚιο^ζ, ^βγα χρήμα Αακαινάν, 
άνίκα Ύυν8αρίΒα κατεκΧά'ζβτο τ αν αηατταταν 
μναστβύσα^ ΈΧέναν 6 νεώτερος Άτρέος υΙών. 
άβώον δ' άρα ττάσαι €? βν μέλος €<γκροτ€θίσαί 
ΤΓοσσΙ ΊτεριττΧίκτοΐς, υττο δ' ϊαχμ Βώμ υμβναίωι. 

Οιίτω Βη Ίτρώίζα κατέΒραθες ω φίλε <γαμβρ€ ; 
ηρά τις βσσί \ίαν βαρν^ώνατος, ήρα φίΧυττνος, 
ήρα τΓοΧύν Ίΐν ετηνβς, 6κ ^ εΙς ενναν κατεβάλΧεν ; 
εΰΒειν μάν σττενΒορτα καθ^ ώραν αύτον εχρήρ 

τυ, 
τταΐΒα δ' εάν συν τταισΐ ψίΧοστόρ^γω παρά ματρί 
τταίσΒειν ες βαθυν ορθρον, εττεί καΐ ένας καϊ ες 

αω 
κείς έτος εξ ετεος, Μενελα, τεά ά ^ νυος άΒε. 

^ 'όκ' λνϋ : παββ 'ότ' ^ Μανίλα τ€ά ά Μβίηβΐ^β : ιώβρ 

Μ€ί/6λα€ τβά 

224 XVIII.— ΤΗΕ ΕΡΙΤΗΑΕΑΜΥ ΟΡ ΗΕΙ.ΕΝ 

Ιτ δββηΐδ ΙΙι&Ι οηοβ υροη α ΐίπιβ 3,1 1;1ιβ Ιιοαδβ ο£ 
Ηαχβη-ΙιαίΓβίΙ Μβηβίαπδ ίη δραΗα^ ΐΐιβ ίίΓδΙ ΐλνβίνβ 
ιη&ΐίίβηδ οί ΐ1ΐ6 ΙοΛνη, βηβ ρίβοβδ αΐΐ ο£ 11<9,οοηί£ΐη 
λνοϋΐΕΐιΙιοοά, οαιηβ ΟΓΟλνηβά Λνίΐΐι ίτεδίι ΗοΛνβηη^ 
1υο6δ, &ηά 1)θίΌΓ6 α ηβλν-ραίηΐβά ο1ΐ3,ιηΙ)6Γ Ιοοίί αρ 11ΐ6 
άαηοβ, λνΐιβη ΐΐιβ γουη^βΓ οΐιϋίΐ οί" ΑΐΓβυδ δΐιαΐ: Ιΐΐ6 
\ν6(1άίη§ άοοΓ υροη ΐΚβ ^ϊγΙ ο£ Ηίδ \τοοίη^, υροη ΐΐιβ 
(ΐ3,υ§1ιΐ6Γ οι Τ)ΓηάαΓ6ϋδ, ίο \νίΐ ΐΐιβ ΐ36ΐον6(1 Ηβίβη. 
ΤΗβΓβ ΛνϋΗ ΐΙιβίΓ ρΓβΐΙ^ £661 οΓΪδδ-οΓΟδδίη^ α11 Ιο Ιΐιβ 
Ιίιη6 ο£ οη6 ΐυηβ ΙΙ167 δαη§ ΐίΐΐ ΐ;1ΐ6 ραΐαοβ γ&η^ α^αϊη 
λνίΐΐι Ιΐΐ6 6θ1ιθ6δ ο£ ΐΗίδ \ν6(1άίη§-δοη§ : — 

\νΐΐ£ΐί; ΒΓί(ΐ6§Γθοπι ! άβαΓ Βήάε^Γοοπι ! Ιΐιυδ βΆτΙγ 
αΙ)6ά αηά αδΐ66ρ ? 

ν^αδΐ 1)θΓη β, πιαη ο£ δ1υ^§αΓ(ΐ76^ 
Ογ ίδ 1117 ρίΠοΛν δ\ν66ΐ ίο Ι:1ΐ66, 
Ογ 6Γ6 Ιΐιοα οαιη'δΐ ίο 1)6ά ηια7ΐ)6 
Οΐάδί άηηΐί α Ιίΐίΐβ (ΐ66ρ ? 
ί£ ίΗου \ν6Γί δο £&ίη Ιο δΐ66ρ 1)6ίίπΐ6δ, '1\ν6Γβ 1)β11;βΓ 
δίβερ &1οηβ, 

Αηά ΐ6ανβ β. τα&ίά νίίϋι πιαίάδ ίο ρΐαγ 
Βγ Β, £οη(1 ηιοί1ΐ6Γ'δ δΐά6 Ιίΐΐ άαΛνη ο£ άαγ, 
δΐίΐι £θΓ ΐΐιβ ιηοΓΓΟΛν αηά ίΐδ ηιΟΓη, 
ΡοΓ ίΐιίδ αηά α11 ίΐιβ 76ΕΓδ υηΙ)0Γη^ 
Τΐιίδ δΛν^εβί 1)Γίί1β 18 ίΐιίηβ οινη. λ 225 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ολβί€ <γάμβρ\ άιγαθός τίς έττβττταρβν βρχομενφ 
τοι 
€9 ^ττάρταν άττερ ώΧΧοι άριστέεζ ώς άνύσαιο. 
μοΰνος βν ήμιθβοις ΚρονίΒαν Αία ττενθερον βξβΐ^ 
Ζανός τοί θυ^γάτηρ υττο ταν μίαν ϊκετο χΧαΐναν, 
οία ^Αχ^αΐίάΒων >γαΐαν ττατβΐ ονΒεμι άΧΚα. 20 

η μεηα κά τί τβκοίτ, εΐ ματερι τίκτοί ομοΐον 
άμμε<ζ ταΐ^ ττάσαί σννομάλίκες, αϊ<; Βρόμο<ζ ωύτος 
χρίσαμεναις άρΒρίστΙ τταρ Έινρώταο \οετροΐ<ζ, 
τετράκίς εξη κοντά κοραι, θήλυς νεοΧαία — 
ταν ουδ' ην ^ τί<; άμωμος, εττεί %' ^ΕΧενα τταρι- 
σωθτ}. 

άως άντεΧΧοίσα καΧον Βιέφανε^ ττρόσωττον, 

ττότνία Νι;^, ατε Χευκόν εαρ 'χειμώνος άνέντος' 

ωΒε καϊ α 'χ^ρυσεα ^ΕΧενα Βιαφαίνετ εν άμΐν. 

τηείρα μεηα Χαον ^ άνεΒραμε κόσμος άρούρα 

ή κάττφ κυπάρισσος ή άρματι @εσσαΧ6ς ϊτητος' 30 

ωΒε καϊ ά ροΒόχρως *ΕΧενα ΑακεΒαίμυνι κόσμος. 

^ ταΐ Ε : ηΐ88 δ' αί ον γαρ ^ ^νΕ: ηΐδβ ΐιν, & οοΓΓβοϋοη οί 
ίΐΐθ οοΓΓυρϋοη ί^ν " ζι^φαν^ ΑΙ 
λ^ον Είοϊίβί&βάί : ιη88 μ€γά\α &τ' 

220 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XVIII, 16-31 

ννΐιβη ϋιοα Ιίΐ^β ο11ι6Γ8 οί Ηί^ΐι άβ^ΐ'ββ οέΐηι'δί; 1ιβι•6 

8ιΐΓβ δοιηβ §οοά Ιίοάγ, Λνεΐΐ ίδ Ιΐιεβ, δηββζοά ΐΐιβε ίΐ 

ρΓορβΓ 1)ΐ6δδίη§ ; 
ΡοΓ οί &11 Λβδβ 1θΓ(ϋη§δ ΙΙιβΓβ'δ 1)ΐι1; οηβ δΗαΙΙ 1)6 δοη 
οί ί1ΐ6 Ηί§1ι Οοάΐιβάά, 

Αγ^, 'ηβαΐΐι οηο οονβΓίβΙ \νΐΐ1ι ΐΐιεβ 
Οΐ&Άΐ Ζβυδ Ιιίδ ά&υ^ΙιΙβΓ ΐδ οοιηο 1:ο 1)6, 
Α \αάγ Λν1ιοδ6 Ιϊΐίβ ίδ ηοί; ίο δ66 
ννΐΐ6Γ6 Οΐ'βϋίαη λνοιη6η ΐΓβίΐά. 
Αηά ί£ δ1ΐ6 1)ΐ•ίη^ β. ιηο11ΐ6ΐ•'δ 1)£ΐίΓη 'ίΛνίΠ 1)6 ο( ά 

ΛνοηάΓοαδ ^ι-ίΐοβ ; 
ΡοΓ δαί'β 9.11 λνβ Λνΐιίοΐι 1ι6γ ί'6ΐ1ο\\^δ 1)6, ΐΗαΙ γεπ Λνίΐΐι 

1ΐ6Γ Ιΐΐ6 Γ3,06, 

Αηοίηΐ6ά 1αδ868 1ϊ1ν6 Ιΐΐ6 Ιαάδ, ΕαΓοΙαδ' ροοίδ 1)6δί(1β — 
Ο' Ιΐΐ6 £οιΐΓ-ΐίιη6δ 1:1ΐΓ66δοοΓ6 ιηαί(ΐ6ηδ ΐΐιαΐ \ν6ΐ"6 

δραΐ'Ια'δ βο\ν6Γ αηά ρΐΊ(36 
Τ1ΐ6Γ6 \ναδ ηοη6 δο ίαΐΓ αδ ιηί^ΐιΐ οοιηραΓ6 Λνίΐΐι 

Μ6η6ΐααδ' 1)Γίά6. 

Ο Ι^Άάγ Νί^Ηΐ, 'Ιίδ ραδδίη^ 1)π§1ι1; 1;1ΐ6 ίαοβ ο' Ιΐιο 
η8ίη§ άΆγ ; 

"Τίδ 1ί1ί6 ΙΚ6 Λν1ιίΐ6 8ρηη§ ο' ΐ1ΐ6 ^6αΓ 
λνΐιβη \νίηΐ6ΐ• ίδ ηο 1οη§6Γ Ιι6Γ6 ; 
ΒυΙ δο δ1ιΐη6δ ^οΐάβη Η6ΐ6η οίεαι* 
Αιηοη§ οαΓ ιη6ίηίβ δο ^Β,γ. 
Απα Ιΐΐ6 ΟΓορδ ΙΙϊΒ,Ι υρδίίΐηά ίη α ΐ&ϊ ρ1ου§1ι1άη(1 (Ιο 
ιη»1ί6 ϋ ίαΪΓ Ιο 866, 

Αηά α ογρΓ68δ ΐ1ΐ6 §αΓ(ΐ6η Λν1ΐ6Γ6 δ1ΐ6 §Γθ\ν8. 
Αηά 3, Τ1ΐ6δδαΐ7 δΐ;66(1 1:1ΐ6 οΙιεγιοΙ; 1ι6 Ι^πομέ ; 
Βαΐ δο άοΐΐι Η6ΐ6η Γ6ά 88 Ιΐΐ6 ΓΟδβ 
Μ&1ί6 ί&ΐΓ ΙιβΓ ά^ΆΥ οοιιη1:Γ76. 

" ΤΗθ Α\•1ιϋ6 3ρι•ίη§'* : ι^ΐιίίθ \ν^ϋ1ι βο\ν6Γ8. "Μβίηΐβ" ; 
οοιηραη^. 

227 

« 2 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤ8 

οΰτ€ τ^9 €Λ ταΧάρω ττανίσΒεταί βρ^α τοιαύτα, 
οΰτ ένϊ ΒαίΒαΧέω ττυκινωτερον άτριον ίστω 
κβρκίΒί σνμπΧβξασα μακρών βταμ €Κ κβΧεόντων 
ου μαν ούδε Χύραν ^ τις έττίσταται ώδε κροτησαι 
"Αρτβμιν άείΒοισα καΐ βύρύστερνον ^Κθάναν, 
ώς 'ΈίΧένα, τάς ττάντες έττ ομμασιν ϊμεροι έντί. 
ώ καΧα ώ χαρίβσσα κόρα, τν μεν οΐκέτις ηΒη, 
άμμβς δ' €9 Βρόμον ηρι καΐ €9 Χειμώνια φνΧΧα 
ερψενμες στεφάνως Βρεψενμεναι άΒύ πνέοντας, 
τΓοΧΧά τεοΰς *ΈϊΧενα μεμναμέναι ώς ίγαΧαθηναΙ 
άρνες ^ειναμενας οίος μαστον ττοθεοισαι. 
ττράτα ^ τοι στεφανον Χωτώ χαμαΐ αυξομίνοιο 
ττΧεξασαι σκιεραν καταθησομες ες ττΧατάνιστον, 
ττράτα ^ δ* άρ^υρεας εξ οΧττιΒος ύ<γρον άΧειφαρ 
Χαζύμεναι σταξενμες υττο σκιεραν ττΧατάνιστον 
γράμματα δ' εν φλοιω (γε^ράψεται, ώς τταριών 

τις 
άννείμτ), Αωριστί' ' σεβεν μ\ ΈΧένας φυτον 

εμμι. ** 

χαίροις & ννμφα, χαίροις ενττενθερε ^^αμβρε. 
Αατω μεν Βοίη, Αατω κουροτρόφος ΰμμιν ^ ουδέ Χΰραν : ΐηβδ αίβο ου κιθάραν ^ ιτράτΐ}, Κθίδίεβ : 

ιη88 πρατΜ • σ4β€υ 8,ηά 4μμϊ Ηβηηαηη : ιηββ σ•4βου &ηά 

€Ϊμ\ 

22δ ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XVIII, 32-50 
Αηά ηβνβΓ άοΐΐι Λνοιη&η οη 1>οΙ)1)ίη Μ^ίηά δυοΗ ΙΙΐΓβαά 

&8 1ΐ6Γ 1)3,8ΐ<:β1:8 Ϊ66ΐη, 

ΝοΓ δΙιιιΙΙΙβλνοΓίί 8θ ο1θ86 αηά βηβ €ΐιΐ8 ίτοιη ίΐΐθ 

Λνε&νβΓδ 1)6&ιη, 
ΝοΓ ηοηβ 1ι&11ι 8κί11 Ιο ρίγ ίΐιβ (^υϋ! ίο Ιΐΐ6 Οοάδ οί 

λνοιηβη 3,1)ονβ 
Αδ Ιΐιβ ιηαΐάεη Λνΐ86 ίη \ν1ΐ086 Ι^η^Ηί; βγβδ άΛνβΙΙδ αΐΐ 

άβδίτβ αηά Ιονβ. 

Ο πίΕΐά ο£ \)&Β,\ιϊγ, ιηαίά οι §υβ.ο&, ΐΚοα άυϊ β. Ιιυδλνίίβ 

ηο\ν; 
ΒιιΙ Λνβ δΐι&ΐΐ Ιίβΐίπιβδ Ιο ίΐιβ ηιηηίη^-ρΙαοΘ ί' Ιΐιο 

ιηεαθδ Λν1ΐ6Γ6 βοΛνβΐ'δ άο 1)1θΛν, 
Αηά ΟΓορρΐη^ ^αΓίαηάδ δΛνβεΙ αηά δλνββΐ ίΐΐ3οαί οιιγ 

1)Γ0\ν8 Ιο άο, 
Ι^ίΐίβ 1αηιΙ)8 αΐΚίΓδΐ ίοΓ ΐΐιβ πιοΙΙιβΓ'δ ΐβαΐ δΗαΙΙ 1οη§^ 

άοαΓ Ηείβη, ίοΓ ^οα. 
ΡοΓ γοα αίοΓβ &11 δΐιαίΐ α οοΓοηαΙ οι Ιΐιβ ^&γ ^τοιιηά- 

1ίη§ ΐΓβίοίΙ 
Ηαη§ ίο α δΐιαά^ ρΙαΙαη-ΪΓββ, αηά α νίαΐ ο£ ταηηίη^ 

οϋ 
Ηίδ οίΓβΓίη^ άηρ ίτοηι α δίΐνβι• Ιίρ Ι^εηεαίΐι ΐΗβ δαπιβ 

ρ1αΙαη-ΪΓβ€, 

Αηά α Όογϊο τβάβ 1)β ΛνηΙ ί' ίΙΐΘ \)Άγ\ί 
ΡοΓ Ιιίπι ίΐιαΐ ραδδβίΐι \)γ Ιο τπΆΥΪί, 
Ί αιη Ηβίβη'δ ; Λ^ΟΓδΗίρ ηιβ.' 

Αηά 'ϋδ Βηάβ ίαΓβΛνβΙΙ, αηά Ογοοπι ίαΓβΛνβΙΙ, ΐΗαΙ 1)6 

δοη οί α ηιί^ΐιΐγ δίΓβ, 
Αηά Ι^βίο, §Γβαΐ ΝιίΓδβ 1.61:0, ^ταηί οΙιίΙάΓβη αϊ; ^οπγ 

άβδίΓβ, 

*'^α^1Γ': ίΐιβ ρ1βοί)Γΐιιη οί ίΐιβ Ι^γθ. *'Τ1ιβ Οοάβ ο£ 
\νοιηβη" : ίΐιβ 0Γβ6^ Ιιεβ * ΑΓΙβιηΐΒ αηά ΑΙ-Ηβη».* 

229 ΤΗΕ ΒυαΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

βύτβκνίαν, Κ-ύττρις δε, θβά Κύττρις Ισον βρασθαι 
άΧΚαΧων, Ζευς δε, Κ.ρονί8α<; Ζενς άφθιτον 

6\βον, 
ως έξ εύττατρώάν εις βνπατρίΒας ιταΚιν ενθΎ). 
εΰΒετ €<; άΧλαλων στίρνον φίλότατα ττνάοντες 
καϊ Ίτόθον β'γρεσθαι δε ττρος άώ μηττιλάθησθβ. 
νβύμβθα κάμμ€<ζ βς ορθρον, βττβί κα ιτράτος 

άοίΒος 
Ιξ εύνάς κελαΒηστ] ανασχων βΰτριγα Ββιράν. 

'Ύμην ώ *Ύμ6ΐ>αί€, ^γάμφ βπΐ τωδε γαρβίης. 230 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XVIII, 51-58 

Αηά Ο^ρΐ'ίδ, Ηοΐ)^ 0}Γρΐ'ίδ, επ βς[α&1 Ιονβ αΐνίάγ, 
Αηά Ζβυδ, Ιιί^Ιι Ζβυδ, ρΓ08ρβηί;7β 
ΤΙιαΙ (ΐΓ3,Λνη ο£ ρ&ΓβηΙδ ο£ Ιιί§1ι άβ^Γοβ 
δΗαΙΙ Ρ&88 ίο Ε ηοΙ)ΐ6 ρΓ0§6η)Γ6 
ΡοΓ ενβΓ Άτιά Ά άαγ. 
δίεβρ οη αηά Γβδί, αηά οη βίΐΙιβΓ 1)Γβαδ1; ιηα^ ίΐιβ 
1ονβ-1)Γ63.1:1ι ρΐ&^ίη^ §ο ; 

δίββρ ηο\ν, 1)υΙ \ν1ιρη Ιΐιβ άογ δΐιαίΐ 1)Γ6α1ί 
ΡοΓ^εΙ ηοί ίΓοιη γοιπ- δίεερ Ιο \ν&1ί6 ; 
ΡοΓ λνβ δΐιαίΐ οοπΊβ μ^ι' Ιΐιβ ά8,\νη &1οη§ 
δοοη 8,δ ίΐιβ βΓδί-λναΙίΘά ηΐΕδίβΓ ο' 8οη§ 
ΙαίίΙ ΐ&Άί\ι&γγ ηβοΐί ίο €Γ0\ν. 

8ίηβ Ηβ^ /οΓ ΐΗβ Τνβάάίη^, ήπξ Ηο ^οτ ΐΗβ ΙΥβάάβν, 
αηά ύαηίίε ίο Μτη ίΗαΙ τηαάβ ϋ / 231 XIX.— ΤΗΕ ΗΟΝΕΥ-δΤΕΑΙ,ΕΚ 

Τηι8 ΙϋίΙβ ροβτη ρνοΒαδΙι^ 1)6ΐθ7ΐ§5 Ιο α ΙαΙβν άαίβ ίΗαη ί/ιβ 
ΒηοοΙίο 7ϋήίβτ8, αηά τναε Βτον,ξΜ ίηίο Ιίιβ οοΙΙβοϋοιι 
ιηβτεΐ'ΐ) οινΊη^ ίο ϋε τβεβηώΐαηοβ ίο ΐΗβ ΚυηαλνΛ^ Ι,ονβ 

ο/ Μθ8ϋΗί18. «33 XIX.— ΚΗΡΙΟΚΛΕΠΤΗ2 

Ύον κ\€7Γταν ΤΓΟτ' "Έρωτα κακά κέντασβ μέλισσα 
κηρίον €κ σίμβΧων συΧβνμβνον, άκρα δε 'χβυρών 
ΒάκτνΧα ττάνθ^ νττβννξβν. ο δ' αλγ€€ καϊ ')φρ 

βψύση 
καϊ ταν 'γαν βττάταξβ καϊ αΧατο, τα δ' ΆφροΒίτα 
Ββΐξβρ €αν ^ οΒύναν καϊ μίμφβτο, δττί γε τυτθον 
θηρίον βστϊ μίΧι,σσα καϊ αΚίκα τραύματα ττοι^Ι. 
χά μάτηρ ηεΚάσασα' * τι δ'; ουκ ϊσος €σσϊ 

μβλίσσαις, 
ος τντθ6<; μβν €€ΐ<ί,^ τα δε τραύματα τάλίκα^ 

7Γ01€Ϊ<!; ' 

^ Ιλν "ννίΐ : ηΐ88 τάν ^ ^5 ΥαΙοΙίβηΛβΓ : ητιββ χω Κίΐ5 

λνΠ 11ιίη^8 ρΓθΙ)Λΐ)1β : ιϊιββ ^η5 * ταλίκα ΡθΓ8οη : ιηβδ 
α\1κα 234 XIX.— ΤΗΕ ΗΟΝΕΥ-δΤΕΑΙ,ΕΚ 

\νΗΕΝ Ιΐΐ6 Ιΐιΐβνίδΐι Ι<ον6 οπβ άαγ λν&δ δίβαΐΐη^ 
ΙιοηβγοοιηΙ) Γγοιπ ΙΙίθ Ιιίνβ, ά λνΐοΐίβά 1)66 δΐυη^ Ιιίιη, 
αηά ιηΕά6 αΙΙ Ιιίδ βη§6Γ-1:ίρ8 ίο δπίΕΓί. Ιη ραΐη αηά 
^ήβΐ 1ΐ6 1)ΐ6Λν οη Ιιίδ Ιιαηά αηά 8ΐαιηρ6ά &ηά Ι6αρ1 
αροη Ιΐΐ6 ^Γοπηά, 3.η(1 \ν6ηΐ αηά δΙιΟΛνβά Ιιίδ ΙιπγΙ ίο 
ΑρΙίΓοάϊΙβ^ αηά τη^άβ οοιηρίβ,ίηΐ Ιΐιαΐ δο α Ιίΐΐΐε α 
1)6&δΙ αδ & 1)66 οουΐά ιη3,ΐ5:6 δΟ ^6&1 & Λνουπά. 
\νΐΐ6Γ6Εΐ Ιιίδ ιηο11ΐ6Γ 1αυ§1ιίη§, ' ^V11Η1; ? ' οήοδ δ1ΐ6, 
' αγϊ ηοί; 3. ιη&ΐοΐι ίοτ & 1)ββ, Εηά Ιΐιοα δο Ιίίΐΐθ αηά γ^ϊ 
8.\Λ& ϊο ηιαί^θ λνοιιηάδ δο §γ6&1; ? * «35 XX.— ΤΗΕ ΥΟυΝΟ ΟΟϋΝΤΚΥΜΑΝ 

Α ΝΕΑΤΗΕΚϋ, οΗαβπξ δβοαη^β α άί^ τυβηοΗ άί8άαίη8 Μτη, 
ρΓθί68ΐε ίΚαί Ηβ 18 α Ηαηά8οηιβ ^^βΙΙοτν, αηά ΐΗαΙ θοά8 
Ηαυβ })6βη ^οτνη ίο τηαίβ Ιουβ ίο οοηηίΐΊ^η/οΙΙί, αηά οαΙΐ8 
άοτνη ηροη Ηβν ΐΗβ οητ8β ο/ ρβτρβίηαΐ οβίίύαα/. ΤΜ8 
8ρίήί6ά ροβηι 18 α πιοηοίο^ηβ, ύηί ρτ686τυβ8 ίΚβ τηίτηβ- 
β)ηη ό^ ηΐ€αη8 ο/ άητηύ €ΐιαταοί€7•8, ίΐιβ 8ΚβρΗ6νά8 ο/ 
Ιϊηβ 19. 8ί^Ιί8ίίο €οη8ίάβνααοη8 ύβΐίβ ίΚβ ίταάίίίοη τνΗϊοΗ 
α8σηΙ)68 ϋ Ιο ΤΙιβοοηίΜδ. ^37 XX.— Β0ΤΚ0ΛΙ2Κ0Χ 

Είύνίκα μ €^€\αξ€ θεΚοντά μιν ά8ύ φίλήσαί, 
και μ έτΓίκερτομέοίσα ταδ' βννεττβν * ερρ* απ εμείο. 
βονκόΧος ων έθέΧβίς με κύσαί ταΧ,αν; ου μεμάθηκα 
ά^γροίκως φιΧεειν, άλλ' αστικά 'χείΧεα ΘΧίβειν. 
μη τν^ε μεν κύσατ)^ το καΧον στόμα μη8' εν 

6νείρου<ζ. 
οϊα βΧεττεις, οτητοΐα ΧαΧεΐς, ώς αστικά τταίσΒείς, 6 
'χείΧεα του νοτεοντί} χέρες 8ε τοί εντί μεΧαιναι, 9 
καΐ κακόν εξόσΒεις. αττ' εμεΰ φν<γε, μη με 

μοΧννης.' 
τοίάΒε μυθίζοίσα τρΙς εΙς εον ετττυσε κόΧττον, 
και μ άττο τάς κεφαΧάζ ττοτϊ τω ττόΒε συνεχές 

εΙΒε 
χείΧεσί μυχΘίζοισα καϊ ομμασι Χοξά ΡΧεττοισα» 
καΧ τΓοΧύ τα μορφα θηΧύνετο, και τι σεσαρος 
καϊ σοβαρον μ* ε<γέΧαξεν. εμοί δ' άφαρ εζεσεν 

αίμα, 
καϊ χρόα φουνίχθην υττο τωλτ/εος ώς οό8ον ερσα. 
χα μεν εβα με Χιττοΐσα' φέρω 8 ύττοκάροιον 

ορ^άν, 
οττί με τον χαρίεντα κακά μωμησαθ* εταίρα. νοτέοντι δαυρρβ : «188 νοσίοντι 

7 ύΰ$ τρυφ(ρ}>ν καλ€€ί5, ω$ κωτίλα βήματα ψράσδίΐί' 

ω5 μα\ακ})ν τί> ^έν^ιον ^χβυ, ώ$ άδβα χαίταν. 
Αβ \νΠ Βθβδ, 1}1ιβ86 Ηηβδ οαπηοί 1)6ΐοη2 Ηθγθ. 238 XX.— ΤΗΕ ΥΟϋΝΟ αουΝΤΚΥΜΑΝ 

\νΗΕΝ Ι Λνοιιΐά ΙίΕνβ 1^1886(1 ΗβΓ δλνβοϋγ, Ευπίοα 
ίΙββΓΟίΙ αΙ 1116 αηά βουΐϋά ιηβ δα^ίη^, ^ Οο λνίΐΐι ά 
ιηί8θ1ιί€ί ! λνΐιαί; ? Ιίίδδ ιηε ά πι{ΒβΥα\Λ& οΙοΛνη Ιίΐί© 
ϊΗεβ ? Ι ηβνβΓ ΙεαΓηβά γουΐ' οοηηΐηβεά Ι3υ88ίη§ ; ιηγ 
Ινίδδΐη^ 18 ίη ΐ1ΐ€ ίαδίιίοη ο' ΐΐιβ ΐο\νη. Ι \νί11 ηοΐ: 
Ιιανβ δποί) αδ ΐΐιεβ ίο Ιίίδδ ιη^ ρΐ'θίΐγ Ιίρδ, η&γ, ηοΐ ΐη 
Ιιίδ άΓβαιηδ. Σ,ογά, 1ιο\ν γοα Ιοοίι ! Ι,ΟΓά^ ΚοΛν 7*^^ 
Ιαΐΐ^ ! Σ,ογά, 1ιο\ν γοα Β,ηϋϋ ! Υοιιγ Ιίρδ ΆΥβ \νβΙ αηά 
γοΜΥ Ιιαηίΐδ 1)ΐΕθ1ί^ αηά γου δΐηβΐΐ γατύί. Ηοΐά οίΤ β,ηά 
1)6§οη6, ΟΓ γοιιΊΙ Ι^βίοιιΐ ιηβ ! ' Τβΐΐίη^ ΐΐιίδ ίαΐβ δΐιβ 
δρίΐ ΐΐιήοβ ίη ΗβΓ 1)θδοιη, &ηά αΐΐ ΐ;1ΐ6 Λνίχίΐβ βγβά πΐ6 
ίΓοιη Ιορ Ιο Ιθ6, αηά ιηολνβά άϊ πιθ &ηά ΙββΓβά αϊ: ιηε 
απά ρΐα^οά Ιΐιβ ^&ά^ άϊ ιηβ^ αηά αηοη άίά η^ΐιΐ 
Ι^ΓοαάΙ^, δοοΓηίίιΙΙ^, αηά άίδάαίηίιιΐΐ^ 1αυ§Ιι αϊ ηΐ6. 
ΤηίδΙ ιηβ, τηγ Μοοά 1)οΐΐ6ά υρ ίη ά ηιοπιβηΐ;, αηά πιγ 
ί&οβ λνεηΐ: αδ τεά ^νϋΐι Ιΐιε αη^υίδΐι οί ίΐ &δ ίΐιβ τοδβ 
Λνίΐΐι Ιΐιβ άβλνάΓορδ. Αηά δο δΐιβ υρ αηά Ιβί'ί πιβ, 1)υί 
ϊί; Γίΐηΐίΐβδ ίη τηγ ΙιβαΓΐ ΙϊΐΆί δυοΗ ά β111ΐ}Γ (ΙγηΙ) δΐιουΐά 
οανίΐ 3,1 α ΛνβΠ-ίανοιίΓβά ίβΠοΛν Ιίΐ^β ιηβ. Ι 239 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ,ΙΟ ΡΟΕΤδ 

ΤΓΟίμενβς, βϊττατέ μοί το κρ'ηηυον ου καλ6<ί €μμί; 
αρά τις βξαττίνας με θεός βροτον άΧλον ετευξε; 
και Ύαρ εμοί το ιτάροιθεν εττάνθεεν άΒύ τι κάΧλ,ος 
ώς κισσός ττοτϊ ττρεμνον, εμαν δ* εττνκαζεν 

ύττήναν, 
χαΐται δ' οΙα σελινα ττερί κροταφοισι κεγνντο, 
και Χενκον το μετωττον εττ οψρνσι Χάμττε μεΧαί- 

ναις' 
ομματά μοι ^\ανκάς χαροττώτερα ττοΧλον ^Αθάνας, 
και στόματ αΰ ττακτάς ^γΧαφυρώτερα, κήκ ^ στομά- 
των Βε 
ερρεε μοι φωνα ^Χυκερωτερα ή μεΧίκηρον ^ 
άΒύ Βε μοι το μεΧισμα, και ην σύριηηι μεΧίσΒω, 
κήν αύΧω ΧαΧεω, κήν Βώνακι, κήν 7ΓΧα<γιαύΧω. 
και ττάσαι καΧόν με κατ ώρεα φαντι <γυναΐκες, 
και ττάσαι με φιΧεΰντί' τα δ' αστικά μ ουκ 

εφίΧησεν, 
αλΧ' ΟΤΙ βουκόΧος εμμί, τταρεΒραμε κού ττοτάκουε.^ 

ου καΧος Αιόνυσος εν άηκεσι ταΰρον* εΧαύνει; 
ουκ ε^νω Β\ οτι Κύττρις εττ άνέρι μηνατο βούτα 
καΙΦρυ^γίοις ενόμευσεν ενώρεσιν; ου τον^'ΆΒωνιν 
εν Βρυμοΐσι φίΧησε καΐ εν Βρυμοΐσιν εκΧαυσεν; 
^Έ^νΒυμιων Βε τις '^ν; ου βουκόΧος; ον ιγε ^εΧάνα 
βουκοΧεοντα φίΧησεν, άττ ΟύΧύμττω Βε μοΧοΐσα 
Αάτμιον άν νάττος ηΧθε και εις εά τταιΒικά νεύσε ^; 
και τύ Ύέα κΧαίεις τον βουκόΧον. ουχί Βε και τύ 

^ στόματ^ αδ ττακται Ε : ηΐ88 (ΤΤίί/χα δ' αυ η. ον στόμα ^ καΧ ύπ' 
ακτοί! Ύλαφνρώτζρα \νί1 (1)υί) -ρον) : πίδβ ΎΚυκ^ρώτ^ρον 

ίτονα 1)β1ο\ν κήκ Ε : ηΐ88 «κ ^ μ^χί^ηρον Ε : «183 ^ελί- 

κ-ίιρω ΟΓ μ4λι κηρφ ^ ποτάκουε Ζϊβ^ΙβΓ : ΐη88 -ακούα 

* ου Ε : ιη88 δ ογ χώ τανρον Ε, ο£. θ.§. ΟθΐΗαΓά Ληδβν- 

240 ΤΗΕοακιτυδ χχ, 19-40 

ΤβΠ 1116 Ιτη^, πίΛδΙβΓ δΙιβρΙιβΓάδ ; 866 ^ου ηοΐ: 1ι6Γ6 
Ά ρΐΌρ6Γ ηιαη, ογ Ιιαίΐι 8οηΐ6 ροΛν6Γ Ιαΐ^βη θ,ηά Ιΐ'αηδ- 
ιιΐ6Λν6(1 Ιιίιη ? ΜαΐΎγ, Ί\να8 α 8Λν66ΐ ρίβοβ οί ίν^ 
1)1οοιη6ά 6Γ6 ηο\ν οη Ιΐιίδ ΪΓ66, αηά α 8\ν66ΐ ρίεοβ 
ο£ 1)6ααΐ7 ριιΐ ίι•ίη§6 Ιο Ιΐιί8 Ιίρ; Ιΐΐ6 Ιιειγ ο' ΐ1ΐ686 
Ι6ΐηρΐ68 1&7 Ιιΐδΐι »8 *1ΐ€ ραΓδΙβγ ; ΐ1ιί8 £θΓ6ΐΐ6αά άίά 
8ΐιίηβ ιηβ Λνΐιίΐβ αΙ)ονβ &ηά Ιΐιβδβ 676ΐ)ΓθΛν8 ΙΛάο^ 
1)6ΐθΛν; ΐ1ΐ686 6^68 \ν6Γ6 1)6αιη7 Ε8 ΐΐιβ Ογβγ-&γ&ά 
Ι^Άάγ'δ, ΐΐιίδ ηιοιιΐΐι ΐηιη αδ 3, θΓ6αιη-ο1ΐ66δ6 ; Β,τιά ΐΐιβ 
νοίθ6 Λνΐιίοΐι οαιηε ίοιΊΐι ο' ΐΐιίδ πιουΐΐι Λναδ 6ν6η »δ 
Ιιοηβ^οοιηΐ). δΛνββΙ &1δο ίδ Ιΐιε ιηιΐδίο Ι ιηαΐίβ, 1)6 ίΐ: 
ο' ΐ1ΐ6 ρίρ6, 1)6 ϋ ο' ΐ1ΐ6 1)9,1)1)1ίη§ ΙιαπΙΙϊογ, ΐ3β ίΐ ο' 
Ιΐΐ6 ί1αΐ6 ΟΓ ΐ1ΐ6 0Γθ88βαΐ6. Αηά ΐ1ΐ6ΐ•6'8 ηοΐ α Ιαδδ ίη 
Ιΐΐ6 υρίαηάδ 1)ΐι1: δα^δ Ι αιη §οο(1 Ιο Ιοοίί ϊο, ηοΐ οηβ 
1)ΐιΙ 1^18868 1116, η6ίΐ1ΐ6Γ ; 1)υΐ; γοπΓ οϋγ ρί6068, Ιοοίί 
γου, η6ν6Γ 3 Ιίίδδ §οΐ; Ι ο' Ιΐΐ6πι, 1)υ1: ΐ1ΐ67 τ&η ιη6 \)γ 
Άπά λνοαίά ηοί 1ίδ1:6η 1)6€Ευδ6 Ι 1ΐ6Γά οοΛνδ. 

Οοΐΐι ηοΐ Ιΐιβ 1)6αιι1ίί'υ1 ϋίοηγδυδ Γί(ΐ6 α 1)ΐι11 ί' ΐ1ΐ6 
(Ι6ΐ1δ ? λνΐδΐ δ1ΐ6 ηοΐ 07ρΓί8 ταη ηΐ£ΐ(3, αίΐ^τ α η6Εΐ1ΐ6ΐ•(3 
αηά Ιεηάβά 0ΕΐΙΐ6 ί' ΐΗ' Ρ1ΐΓ}Γ§ίαη Ιιϊΐΐδ ? Αηά Ιΐΐ6 δαιηβ 
Ο^ρηδ, Ιονβά δ1ΐ6 ηοΐ Αάοηίδ ίη ΐ1ΐ6 Λνοοάδ &ηά ίη ΐ1ΐ6 
\νοοά8 1)6\ν&ίΐ6ά 1ιίηι? Αηά \νΙιαΐ ο£ Εηά ^ηιίοη ? \να8 
ίΐ ηοΐ 3. η63,ΐ1ΐ6Γά ΐ1ΐ6 Ι^άγ Μοοη 1ον6(1 \ν1ΐ6η 1ιβ Λν&δ 
αϊ Ιιίδ ΐ£ΐΙ)ουΓ, αηά οαιηβ άο\νη £Γοηι ΟΙ^ηιρυδ ίηΐο 
Ιταΐηιοδ ναΐ6 ίο ΐ3ο\ν 1ΐ6Γδ6ΐ£ ονβΓ Ηίηι ο£ 1ι6γ ο1ιοίθ6 ? 
ΤΗοα ΐοο, ^Γ6αΐ Κ1ΐ6ίΐ, άοδΐ Ιίβλναίΐ α ηβαΐΙιβΓά ; αηά 
άίάδΐ ηοΐ β'εη ΐΗοα, ΐΗοιι δοη ο£ ΟΓοηυδ, 1)6θοηΐ6 α 

Ιεββηβ ναββηϋΐΐάβν 47 : ιηβδ -πόρτιν ΙΗγοιι^Κ ιηίδίηίΘΓρΓβίειϋοη 
ο£ €λουν€ί, οί. 5. 116, Αγ. ΕαοΙ. 39 ^ ^ύ τί»»/ Ι3. νοδβΐαβ : 
ηΐ88 αυτί»»/ β Αάτμιορ Μιιβαπίβ : ηΐ38 λάθριον τταιΒικα 

ν€θβ"€ \νϋ : 0188 ιταιΒ\ κάββυδί 

241 ΤΗΕ ΒυΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

ω ΚρονίΒα Βια τταΐΒα βοηνόμον 6ρνί<; €7Γ\ά<γχθης; 
Έίύνίκα δέ μόνα τον βονκόΧον ουκ εφίΧασεν, 
ά Κυββλας κρεσσων και Κύιτρώος ήΒβ ΧεΧάνας. 
μηκέτι μηΒ^ α} Κύττρι, τον άδεα μητ€ κατ άστυ 
μήτ εν ορει φίΧεοί, μώνα δ* άνα νύκτα καθενΒοί,^ 

^ μηζ^ & \νί1 : ηΐ83 μτ/δ' ά ΟΓ μηδ( ^ ψιλΐοι αηά καθ€ύ5οι 

ΔΙίΓβηβ : πΐ88 φιλέοΐί &ηά καθ^νίοα Μ2 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XX, 41-45 

Λν»η(36πη§ 1)ΪΓ(1 ίοΓ ΐΗβ δαίίβ οί" α Ιαά ο' ΐΐιβ Ιίίηβ ? 
Ναγ, 'Ιλνίΐδ \αί\, ϊο ιηίδίΓεδδ Ειιηίοα Ιο άβηγ α ηεαΙΙιβΓά 
Ιΐ6Γ Ιονβ, ΐΐιίδ ρΐ606 ΐΗαΙ; ίδ α ^ΓβαΙβΓ Ιΐιαη Ο^Ι^βΙέ Άηά 
Ογρί'ίδ Β,ηά Ιΐΐ6 Ι^Β,άγ Μοοη ! λνΗβΓοίοΓβ Ι ΐ36δ66θ1ι 
ύ\β€, δ\ν66ΐ Ογρηδ, Ιΐΐ6 δαιηβ τη^γ ηβνβι* ιηοΓβ 
\νΗ6ί1ΐ6Γ ίη υρίαηά οι• ίη 1ο\ν1αη(3 οοιηε άΙ Ιΐΐ6 Ιονβ οί 
ΗβΓ ΙβηΓίαιι, ί)αΙ πΐΒ,γ Ιίβ Ιοηβ Άηά δίβορ δοΐβ ίοι* 
ϋΐβ Γ68ί οί" Ιΐ€ΐ• άα^δ. 243 XXI.— ΤΗΕ ΡΙδΗΕΚΜΕΝ 

Τη Ε ροβί 66§ίη8 τνϋΐι α άβάίοαϋοη ίη ΐΗβ ιηαηηβτ ο/ XI, 
αηά ρα8868 ^ηίοΜι/ ίο Με 8ίοπ/. Τινο βεΚβττηβη Ιίβ ατναΐίβ 
αϊ ηί§Ηΐ ίη ίΗβίν οαδίη οη ίΗβ ε/ιΟΓβ, αηά οηβ ο/* ί^βηι ίβΙΙε 
α άτβαηι Ηβ Ηαε ^ηεί Ηαά ο/ί^β οαίοΜη^ ο/ α βοΙάβηβεΗ. 
Ηβ 08^8 Μ8 βι,βηά πΗαί ίΚβ άνβαηι ηιαι^ ηιβαη,βοΓ Κβ 
^6ατ8 Ηβ τηα'ΐ) Ηαυβ ίο })Τ6αΙζ Μ,8 άτβαηι-οαίΗ ί/ιαί Ηβ η)οηΙά 
Ββ αβεΗβτιηαη ηο Ιοη^βν. Το ίΗΪ8 ίΗβ/τίβηά νβρΙίβ8 ίΗαί 
Η η)α8 ηο οαίΗ Ηβ ίοοίί, αηά ΐΗαΙ ΐΗβ ηιοταΐ ο/ ίΗβ άτβαηι 
18 ίΗαί Ηί8 οηΐί) τυβαΙίΗ 18 οβ ίΗβ 8βα. Μαη^ οοη^βναίίοηε 
§0 ίο 8Ηοιν ίΗαί ίΗβ ίταάίϋοηαΐ αεοΗρϋοη οβ ίΗβ ροβτη ίο 
ΤΗβοοήίυε Ϊ8 τηίείαΐίβη. 245 ΧΧΙ— ΑΛΙΕβ 

Ά ττενία Αι6φαντ€ μόνα τάς τ€χνα<; β^βφβί' 
αντα τω μόχ^θοίο ΒίΒάσκα\ο<;' ούΒβ ^γαρ βνΒβιν 
άνΒράσιν βρΎατίναίσο κακαϊ τταρβχ^οντι μεριμναί, 
καν 6\ί^ον νυκτός τίς έτηβρίσσΎ}συ} τον ϋττνον 
αίψνίΒιον θορυββΰσιν Ιφιστάμεναι μβλ^Βωναι. 

ιχθύος ά^ρβντήρες όμως Βύο κβΐντο ^έροντβς 
στρωσάμβνοί βρύον αυον νττο 7Γ\€κταΐ<; καΧύβαισι, 
κ€κ\ιμ6νοι κοίτω ττοτΐ φνΧλίνω' Ιηηυθι δ* αυτοΐν 
κ€Ϊτο τα των 'χ^ειρών ^ άθΧηματα, τοί καΧαθίσκοι, 
τοί κάλαμοι, τα^κιστρα, τα φνκωβντά Τ6 Χίνα,^ 
ορμίοί κυρτοί τ€ καϊ έκ σχοίνων Χαβύρίνθοι, 
μηρινθοί κώττα * τ€ ^έρων τ βττ βρβίσμασι Χβμβος' 
νερθβν τάς κβφάλάς φορμος βραχύς' βΧματα 

ττύσσοι.^ 
οΰτος τοις αλίβΰσιν 6 ττάς ττόρος,^ ούτος 6 ττΧοΰτος. 
ου κ\€ΪΒ\ ού'χΐ θύραν βχον,"^ ου κύνα' ττάντα ττβρίσσα 
ταΰτ €Βόκ€ΐ τηνοις• α ηαρ ττβνία σφας ετήρευ.^ 
ούΒβίς δ' εν μεσσω ^είτων ττεΧεν ά^ Βε τταρ^ αυταν 
ΘΧίβομενα ^^ καΧύβαν τρυφερον Ίτροσεναγε 
θάΧασσα. 

^ €ΊΓΐβρΙσστ}σι Κβΐβΐίβ : ιη88 -βτησί^ισι ^ των χειρών 

Μα8αηΐ8 : ηιββ ταίν (ογ ταΓ5) χ^ροΐν ΟΓταΓϊ χ^Ίρ^σσιν ^ λΊνα 

Ε {Άΐτβαάγ 8ΐΐ8ρβοί6(1 1)γ \νΐ1), οί. ΜοδοΗ. /τ. 3. 7, Ηθ&άΐβ,ιη 
^οη^η. ο/ ΡΜΙοΙ. 1907, ρ. 315 : οΙΙιβΓβ δελητα : πΐ88 λί77« 
"^ κώττα 8ΐΓθί;1ι-Κίβ88ΐΐη§ : ΐΏ88 κώα ^ -κύσσοι ' ίΐιίοΐί: 

(οο3ΐ,8),' οί. ΊΓυκι/05, ττνκα, &βυσσο5, βύΟο5 Ε : Εηΐζδοΐΐθ -πυσοι, 

246 XXI.— ΤΗΕ ΡΙδΗΕΚΜΕΝ 

Τηεηε'8 1)υΙ οηβ δίίιτβΓ-υρ οίΊΙιβ οΓαίίδ, Βίορίι&ηΐιΐδ, 
ίΐηά 1ΐ6Γ ηαηιβ ίδ ΡονειΊ^. δΐιβ ίδ Ιΐΐ6 ΐπιβ ίβαοΙιβΓ 
οί 1αΙ)θΐΐΓ ; ίοΓ 3, ηιαπ οί Ιοίΐ ϊηαγ ηοΐ δο ηιυοίι αδ δίββρ 
ΓοΓ ΐ1ΐ6 (ϋδθ[αί6ΐιΐ(ΐ6 οί" Ιιίδ ΙιεαΓί. Ν^^^ ίί Ιιβ ηοά βνβΓ 
δο Ιϋΐΐβ ο' ηψΐιΐδ^ ΐΐιβη ίδ ηίδ δ1υηιΙ)6Γ 1)Γθ1ί:β δυάάβηΐγ 
δΙιοιΊ: \)γ Ιΐΐ6 οαΓβδ ύιαΐ ΙίβδβΙ Ιιΐιη. 

Οηβ ηί^Ηΐ α^α,ίηδί ΐΚβ Ιεαί}^ Λν&Π ο£ α λναΐΐΐοά €Εΐ)ίη 
ϊ1ί6Γ6 Ιαγ Ιο^βΙΙΐθΓ υροη ε Ιίβά ο£ άΓ^ Ιαη^ΐβ 1;\ν^ο οΐά 
οαΙοΙιΟΓδ οί βδΐι. Ββδίάβ ΐΐιβιη λνβΐ'Ο Ιαΐά ΐΐιβ ίηδΐΓα- 
ΐϊΐεηΐδ οί" ΐΙιβΪΓ οαΐΐίη^ : ΐΗείΓ ΟΓββΙδ^ ΙΙιθϊγ Γοάδ, ίΙιείΓ 
Ιιοοίίδ, ΙΙιβίΓ Λνβεά^ ηβΐδ αηά Ιίηβδ^ ίΙΐΘΪΓ Λνεβίδ αηά 
ι•υδ1ι-\νον6η ΙοΙίδίεΓ-ροίδ, δοιηβ ηβΙ-Γορβδ, α ρβ,ΐΓ οι 
οαΓδ, &ηά υροη ίΐδ ρΓορδ αη α§&ά οοΐ3ΐ6. Βεηε&ΐΐι 
ΙΙιβίΓ 1ΐ63,άδ Ιαγ α ΙίΙΙΙβ υωάϊ, αηά ίοΓ οον6Γΐ6ί;δ ΐΐιβγ 
ΙΐΕά ΐΙιβΪΓ ^α^1^Θ1:8 οί" ίΓίεζο. Τΐιίδ λ\ αδ α11 ΐΐιβ τηβαηδ 
αηά α11 ΐΐιβ ηοΐιβδ οί ΐΐιβδβ ροοι* ίΐδΐιεηηβη. Κβγ, 
άοοι% \ν'α1ο1ιάο§, \ΐΆά ίΐιβγ ηοηβ ; α11 δΐιοΗ Ιΐιΐη§8 -ννοΓβ 
ί11-δΐ;0Γ6 Ιο ΐΐιβ ]ί1^€δ οί ίΐιβιη, δββίη^ ίη ϊΥιαΙ Ιιουδβ 
ΙίβρΙ ΡονβΓίγ ΛναΙοΗ &ηά \ναΐ'(1 ; ηείΐΐιβί' άλνοΐΐ; ίΙιβΓβ 
ΆΏγ η6ί§1ιΙ)ουΓ αί ΐΐιεΐι• §αΐ€δ, 1)ΐιΙ ΐΐιβ νβνγ οαΙ)ίη- 
\να1ΐ8 ΛνβΓβ Ιιβιηιηβά Ι)^ ΐΐιβ 8θίΙ άπα άβΐίοαίβ αρ- 
ί1ο\νίη§ ο£ Ιΐιβ δ6£ΐ. 

Μιΐ8ΐΐΓα8 πΓλοί : ιηβΒ ττύσοι ^ ττόροί ΚοβΗΙβΓ : ηΐ88 νόι/05 ίΓΟίη 
Ιίηβ 20 ' ου κλεΓδ' ΒηβοΙιβΙθΓ : τηβΒ ούδείϊ δ' ίΓΟίη Ι^βίο-νν 
οϋχ\ θύραν Βγϊ^^β : ιη88 ού χνθραν Κχον Καϊΐ3β1 : πΐ88 

είχ' 8 ταΟτ' \ν'ΐ1 : ηΐ88 ττάι/τ' ά 7^^ ΕβίδΙνΘ : ηΐδδ &γρα 
6τήρ€ί ΑΙΐΓΘΠβ : Γη88 βτίρη ^ πελε;/• ά ΚβίβΙίΘ : 11138 ττ^νία 

£Γοηι αΐΊονβ ^^ ΘΚιβομίνΛ ΚθίβΙιβ : ιηβδ -ναν 

247 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

κονττω τον μέσατον Βρόμον άνυβν άρμα Χβλάνα^, 
τους δ' αλιείς η^€ίρ6 φίΧος ττόνος, €κ βΧεφάρων δέ 20 
νττνον άττωσάμβνος σψετέραίς φρβσϊν ήρεθβναύΒάν} 

Α2ΦΑΛΐηΝ 
ψενΒοντ ω φίΧβ ιτάντβς, όσοι τας νύκτας βφασκον 
τω θέρβος μινύθβίν, 6τ6 τάματα μακρά φβρονσιν. 
ήΒη μνρι έσβΐΒον ονβιρατα, κούΒίττω άώς. 
ή Χαθόμαν, τι το χρήμα χρόνου ταΐ^ νύκτες εχοντι; 

ΕΤΑΙΡ02 

^ΑσφαΧίων, μέμφυ το καΧον θέρος• ου 'γάρ 6 καιρός 
αυτομάτως τταρεβα τον βον Βρόμον άΧΧά τον ΰττνον 
ά φροντίς κότΓτοισα μακράν τάν νύκτα ττοιεΐ του.^ 

Α2ΦΑΑΐηΝ 
άρ έμαθες κρίνειν ιτόκ ενύττνία; χρηστά γα/3 εΙΒον. 
ου σε θεΧω τώμώ φαντάσματος ημεν άμοφον. 30 

ΕΤΑΙΡΟΙ 

ώς καΐ τάν ά^ραν, τωνείρατα ττάντα μερίζεν, 
ου ηάρ σ εΐκάξω κατά τον Χό^ον,^ ούτος άριστος 
εστϊν ονειροκρί,τας, 6 ΒιΒάσκαΧός εστί ηταρ ω νους; 
αΚΧως^ και σχοΧά εντί' τι ^άρ ττοιεΐν άν εχοι τις 
κείμενος εν φύΧΧοις ττοτΐ κύματι μηΒε καθεύΒων; 
αλλ' όνος εν ράμνω τό τε Χύχνιον εν ττρυτανείω* 
φαντί γα/) ά^ρυττνίαν^ τάΒ* εχειν. λέγε• οττττοτε 

νυκτός 
όψιν ιτάς τις εφ <γε φιΧεΐ'^ μανύεν εταίρω. 

^ αιτα>σάμ(νο$ Β,ηά ί^ρε^ει/ Ε : ηίΐ98 άττωσάμίνοι ΆΧΛά Ιίρ^θον 

αύ^^νΐ. Η. νο88 : Π188 φ'δάν ^ ί) Έ : ηΐ88 μ^ χρόνου ταΐ 

Μβ,Γϋη : ιη88 χρόνον δ' αί 3 ^^^^ι ^^^ ΗβΜηαηη : ιπββ 
τΓοίΐυντί 4 σ' ^Ικάί,ω Ε : ηΐδ8 νικάξη, Ά οοΓΓβοΙίοη ίο11ο\νίη2 

οη ίΐιβ οοΓΠφΐίοη ο£ λό-^ον κό^ον Ε : πι 88 νόοι^, ΟΓΪ^ίηαΙΙγ 

αη ΐηοΛΓΓβοί §1θ88 οη λόγον ^ &\\ω5 ΜαβιΐΓϋβ : ιηβδ ίίλλοί 
248 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XXI, 19-38 

ΝοΛν ΟΓ βνβΓ ΐΐιβ οΐιαηοΐ; οί ΐΐιβ Μοοη \ν£ΐ8 Ιιαίί- 
λναγ οί ίΐδ οοπΓδβ, Ιΐιβ βδΐιβπηβη'δ 1&1)θπΐ' αηά ΙΐΌαΙ)ΐ6 
άίά Γουδβ Ιΐιβιη, 3.ηά ΐ1ΐΓυ8ΐίη§ 8ΐαιηΙ)6Γ ίτοιη ΐΙιβίΓ 
β^εΐίάδ δΐίπ'θίΐ υρ δρεεοΐι ίη ΙΙιβΪΓ ΙιεαΓίδ. 

Α8ΡΗΑΙ.Ι0Ν 

Ιΐ δβειηδ ΐΐιβγ δρβαΐί ηοΐ ΐι-αε, ίτΐεηά, 1\ιάϊ δαγ Ιΐιβ 
καιηιηεΓ ηί^ΐιΐδ §ι*ο\ν Ιβδδ Λνΐιβη Ιΐιβγ 1)ΓΪη§ ιΐδ ΐΗβ 
1οη§ άα^δ. Αΐΐ'βαά/ Ι Ιιανβ Ηαά β, Ιΐιουδαηά άι-εαπίδ, 
ίΐηά Ιΐΐθ (ΐ3,\νη ΐδ ηοΐ γ6ΐ. Ογ αιη Ι \νΐΌη§ Λνΐιβη Ι 
83-7 ΙιοΛν 1οη§ 1116 λναΐο^εδ ο£ ΐΐιβδβ ηί^ΐιΐδ εγο ? 

ΓΚΙΕΝΟ 

Αδρ1ΐ3,1ίοη, Ιΐΐ6 ρΓβϋ/ δπιηηιεΓ άεδβΐ'νβδ ηοΐ Ιΐιγ 
ίαυΗ-βικϋη^. 'Τίδ ηοΐ Ιΐιαΐ ΤίιπΘ Ηαΐΐι ΙγοΙ^ Άηά ΐη 
ΙιίΓηδβΙί" ον6Γ-ηιη Ιιίδ οουΓδβ, Ι^υΙ 0»γ6 πιαίίθδ Ιΐϊγ ηί§1ιΙ 
1οη§ \)γ ουΓίαίϋη^ ΐΗγ 8ΐιιιηΙ)6Γ. 

Α8ΡΗΑΙ.Ι0Ν 

ΗαδΙ βνβΓ Ιβ&ΓΐιΙ: Ιο ΐηΐΘΐ'ρΓβΙ ε άΓβαιη ? Γνβ Ηαά α 
§οοά οηβ ΐΗΐδ ηί§1ιΐ, &ηά αιη ίαίη ΐΐιοπ §ο 8ΐιαΓ68 ΐη'Ι:. 

ΡΚΙΕΝΟ 

Αγβ, \ν6 δΙίΕΓ© ουΓ οαίοΗ, αηά β'εη Ιβΐ'δ δΙιαΓβ αΐΐ 
ουί' άΓβαπίδ. Ρογ δΐιαίΐ Ι ηοΐ 1)6 ιηα1ίίη§ 00113 6€ΐυΓ6 
οί Ιΐιβ6 αοοοΓάιη^ ίο Ιΐΐ6 δαγίη^, ΐ1ΐ6 Ι36δ1; ίηΙεΓρΓεΙεΓ 
οί (ΐΓβαιηδ ίδ 1ΐ6 Ιΐιαΐ ΙβΕΓηδ οί υηά6Γδ1:αη(ϋη§ ? Αηά 
\ν1ια1'8 ιηοΓ6, \νβ ΙΐΕν6 ΐΐιη6 αηά Ιο 8ρ&Γ6, ίοΓ 1;1ΐ6Γ6'δ 
1ΐί;1ΐ6 6ηου§1ι ίοΓ ε πιειι Ιο άο Ιγίη^ δΐ66ρΐ6δ8 ίη 3, 
§Γ66ηΙ)6ά 1)6δί(ΐ6 ΐ1ΐ6 86α. 'Ραΐΐΐΐ, 'ϋδ ΐΐιβ &δ8 ίη ΐΐιο 
ΙΙιοΓηδ αηά Ιΐΐ6 Ιαηιρ ίη Ιΐιβ ΐολνη-ΐιαίΐ, Β,ηά ΙΙ167 3.Γβ 
Ιΐιε πΐ0Γ3,1δ ίοΓ \ναίίίη§. Οοηΐ6, ΐΐι^ άτβατη; ίοτ α 
ίήβηά, Ιοοίί γο\ι, ίδ αίΛν&^δ ί;ο1ά α ιηαη'δ άΓβαπίδ. 

σχολά ^ντι Κβΐδίίβ : πΐ88 σχόλοντι ^ ατγρυ-πνίαν ΚβίδΙεβ : 

ιη83 ίι-Ύραν Χ^ύ^' οπττοτε Ε, ο£. 15. 32 αηά 24, 130 : πίδδ 

λ€7«ο (οΓ λίγω) 7Γ0Τ€ ' τταϊ Τί$ ^φ γβ φίλ€ί Ε : Π188 τά τι$ 

ίσσβο δέ λ€76ί (ίΓΟίη Χί-γ^ιν οη^ΐηαΐΐ^ α §1θ88 οη μάνυ^ν) 

' * Τΐιβ ιηοΓίΐΙβ ίοΓ ^α^ίηβ " : ». β. * ρΓονβΛίαΙ £ογ ΐ£ββρίη§ β,^ν^αίΣβ. * 

249 ΤΗΕ ΒυαΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΑίΦΑΛΙΠΝ 

Ββίλι,νον ώς χατέΒαρθον έττ είναλίοισί Ίτόνοίσιν 
(ουκ ^ν μαν ττολνσίτος, βττβΐ Βείττνβΰντες βν ωρα, 40 
βΐ μβμντ], τάς <γαστρ6ζ βφβιΒόμεθ^) βΙΒον εμαυτον 
βν τΓβτρα μεμαώτα, καθβζόμενος δ' βΒόκβνον 
Ι'χθύας, €Κ καΧάμω ^ δε ττΧάνον κατβσβων έΒωΒάν, 
και Τις των τραφβρών ώρύξατο' καί ^γαρ βν νττνοις 
ττάσα κύων άρκον^ μαντβνεται, ί'χθύα κη'^ών. 
%ώ μβν τώ^κίστρω ττοτεφύετο, καΐ ρύβν αίμα, 
τον κάλαμον δ' νττο τω κινήματος αηκϋΚον βΐ-χον 
τα χερΙ τβινόμβνον, ττβρικΚώμβνον, ενρύν ά<γωνα,^ 
Ίτως μεΧβτώ * μβ'^αν Ι'χθυν άφανροτβροίσι σιΒάροις. 
βΐθ* ντΓομιμνάσκων τω τρώματος ήρβμ ^ 'έννξα, 50 

κα\ νύξας βχάλαξα, καί ου φεύ^οντος βτεννα. 
ηνυσα δ' ων τον άβθΧον. άνειλκυσα χρνσεον ίγθύν, 
ττάντα τοι χρνσω ΤΓβττνκασμβνον είχε με Βεΐμα,^ 
μητί ΤΙοσειΒάωνι ττεΧει ττεφιλημενος Ιχθνς 
ή τάχα τάς ΎΧαυκάς κειμηΧων ^Αμφιτρίτης, 
ήρεμα δ* αυτόν ε^ων εκ τω^κίστρω άττεΧυσα, 
μή τΓΟτε τω στόματος τά^κίστρια χρυσον εχοιεν? 
τον μεν ετηστας ασα καΧάηρετον άττειρώταν^ 
ώμοσα Β'ούκετι Χοίττον ύττερ ττεΧά^ους ττόΒα ΘεΙναι, 
άλλα μενείν εττΐ γας καΐ τω χρυσω βασίΧεύσειν» 60 

*^ καλάμω ΥαΙοΙίβηίΙβΓ : ηΐ83 -ωρ ^ άρκον = άρκτον Ε, οί. 
ΗβΓ\νβΓάβη Σβχ. 8ηρρΙ. : ιτΐ88 άρτον ογ &ρτω ^ τα χ€ρ\ Ε : 
ι»ΐ88 τώ χ4ρ6 ΕοΓ 3,8}τηάβίοη οί. Ι/Οη^αβ 3. 34 (ύρύρ άγωνα : 
(± 25. 274 αιιιΐ II. 23. 253 * μ^λ^τώ Ε, οί. Ηίρρ. €^^. 554. 

31 ίο 'ίΓβαΙ' α ραίϊβηί^ : ιώ88 μ^ι/ Ιλω ^ ίίρβμα Ε1(^^1^ : ηΐ8« 
αρ* 4μ€ * /*€ Μΐΐ8 : ΐη88 δέ ογ σε δεΓ/ια Μΐΐ8; ιώ88 σήμα 

250 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XXI, 39-6ο 

Α8ΡΗΑΙ.ΙΟΝ 

^νΐιεη Ι ΓβΠ αδίββρ 1&8ΐ ηί^ΐιί; αίϊβγ πιγ \ά\)ο\ιυ8 ο' 
ϊΗβ 86» — &ηά ίαίΐΐι, 'ίΛν&δ ηοΐ; ίοι* ίπΐηβδδ, ί£ γοα ιηίηθ, 
δ6€ίη§ Λνε δυρρβά ^ατίγ ϊο ^ίνβ οηΐ' Ι36ΐ1ί6δ δΗοΓΐ 
οοιηιηοηδ — Ι άΓβαιηΙ: Ι Λναδ Ηβ,Γά αϊ 1117 ΛνοιΊί: ιιροη ε 
ΓΟοΙ:, δβαίβά λναΐοΐιίη^ £οι* ΐ1ΐ6 βδΐι αηά άίΐη^ΐίη^ ιηγ 
ρίεοε οί (Ιεοβρΐίοη ίΊ'Οΐη πιγ τοά'δ €η(1_, \νΙΐ6ΐι Ιΐιεί'β 
ΓΟδβ ηΐ6 Ά ή§1ιΙ ^αΐίαπί ίεϋολν — £οι• ΐΏαιΊί γοα, Ι 
δηΐ'ΐηίδβ α βδΐι &δ α δίβερίη^ άο§ \νί11 ά 1)63,1* — _, \ν€ΐ1 
Ιιοοίίβά Ιοο^ ίοΓ 'ά δΙιΟΛνβά 1)1οοά, αηά ηιγ τοά 3,11 
ΙίΘπάεά \\'ΐ' Ιΐΐ6 ρυΐΐ οί 1ιίπι_, Ι^βηάεά δίΓΕΪηίιι^ &ηά 
1)0\νίη§ ίη ιηγ Ιιαηά, ίηδοιηυοίι Ιΐιαί Ι (][υ6δΙίοη6(1 ιηβ 

δΟΓ6 ΙίΟΛν Ι \ν3δ Ιο άβαΐ \νίΐ1ΐ δΟ §Τ€ΕΪ Ά βδΐι \νί11ι 

δο λνεαίί Ιοοίδ ίο ηι^ Ιιαηά. Ηο\νΙ)6ί1} Ι ^οηΐΐγ 
ρήοΐίβά Ιιίιη ίο ιηίηά Ιιίιη ο' Ιΐΐ6 Ηοοίί, αηά ρήοΐίίη^ 
ΙεΙ Ιιίιη Ιιανε Ιΐηβ, αη(1 Λνΐιβη 1ΐ6 ι*3η ηοΐ α^ναγ 
δΙιΟΛνβά Ιιίιη Ιΐιβ Ι^αΙΙ. Νολν \ν&δ Ιΐιβ ρηζβ ηιίηο. 
Ι (ΐΓ6\ν υρ α ^οΐάεη βδΐι, ά βδΐι δηιοΙΙιβΓβά ίη §οΜ, 
δποΐι ίηάβεά ΐΥιαί Ι ίεαΓεά ηΐ6 Ιβδΐ 1ΐ6 \ν6Γ6 β, ίίδΐι 
ίανοηΓβά οι Ροδοίάοη, ογ ηιαγίιαρ α ΐΓβαδίίΓεά ροδ- 
δβδδίοη οι δ6α-§Γ66η ΑηιρΗϋήΙό ; Άγβ, &ηά υη1ιοο1ί6(1 
Μηι νοΓγ ο&ΓβίυΙΙγ Άπά δΙοΛν Ιβδΐ ον^Γ ΐΐιβ ΐαοΐ^ΐβ 
δΙιουΜ €οηΐ6 ανίΒ,γ >νίΐ1ι §ο1ά ίΊ-οηι Ιιίδ ηιοα1:1ι. 
Τΐιβη, δίβ,ηάίηί^ ονβΓ, Ι δαη§ ΐΐιβ ρΓαίδβδ οί" Ιίιαΐ ηΐ)Γ 
^^Ιοήουδ οαΐοΐι, ηιγ δβαηιαη πιαάβ Ιαηάδηιαη, αηά δ\ν3Γ6 
ΓΙά ηενβι-ηιοΓβ δβΐ ίοοΐ ο' ΐΐιβ δβα, 1)υΐ Ι \νοπ1ά Γ6δΙ 
αδΙιοΓΘ ΓαΙΙιεΓ αηά 1ί1η§ ϋ ΙΙιβΓΟ λνίΐΗ ηιγ §ο1(3. Αη(1 ' €χοΐ€ν Μη3 : ηαββ ίχοντι ογ ίχοισα ^ τίν μ\ν 4τηστα5 ξσα 
Ε, ο£. 12. 23 : ιώ88 καΐ τ})ΐ/ μ(ν ττιστΐύσασα καλάγρίτορ 
ΚϊΙ)1)βο1ί : ΓΠδδ καλχ 7€ τί>»' αττΐΐρώταν Ηβηπαιιη ; ο£. ϊίιηοίΗ. 
Ρβνβ. 44 νησιώταε : ηΐ88 ήττήρατο»/ 

** Ι(βίι Ιιίηι Ιιανβ ϋηβ " : ηοΐ;, ο£ οοιίΓββ, ίΓοιη β, Γθβΐ. 

251 ΤΗΕ ΒυαΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ταντά μ€ κάξη^βψε, τύ δ' ω ξενβ Χοιττον βρβιΒβ 
ταν <γνώμαν• ορκον ^οίρ εγώ τον βττώμοσα — 

ΕΤΑΙΡ02 

θάρρει,^ 
καί σύγε μη^ τρβσσηις' ουκ ωμοσας' ούδε γά/) 

ί'χθύν 
χρύσεον ώς ϊΒε^; εΙΒες' ϊσα δ' €ν ψεύΒβσι νώσις' ^ 
εΐ ^αρ μη κνώσσων τύ τα χωρία ταύτα ^ ματεύει^, 
εΧτΓίς των ΰττνων ζάτει τον σάρκινον Ιχθύν, 
μη συ Θάνη^ί Χιμώ καϊ χρυσείοισιν ^ όνειρο ίς. 

^ θάρρ€ΐ Ε : οίΙΐΘΓδ, 8Ϊνίη§ ϋ ίο Αβρίι. , ταρβώ : ηΐδβ θαρρώ 
2 σύ'/ί μί] Μιΐδ ; οί. 10. 34 ; πΐ88 σύγ^ ^ ίδβϊ βίδει Ε : ιη88 

βίδβί 6δρ€5 6»/ ψ€ΐ5δ€σι νώσιε Ε, ο£. 25. 263 αηά 17. 60: 

θϋΐΡΓ8 ^ν (οΓ 4ρ) ψευδβσίΐ' οψίϊ : ιη88 4ν ψευδεσί»» οψίίϊ ^ γ^ρ 

μ^ Ε : Π138 μ^ ^αρ τι> τά Μη3 : ιη88 τοντο ον τούτου 

*^ καϊ χρυσ^ίοισιν Ε : ιη88 καίτοι χρυσοΊσιν 252 ΤΗΕΟϋΚΙΤϋδ XXI, 61-67 

ινίΐΐι ϊΙϊΒ.1 1 Ελνοΐίβ. Αηά ηοΛ^, §οοά ή-ίβηά, ίΐ Γβιηαίηβ 
ίοΓ ^οιι Ιο Ιβηά ιηβ γοιίΓ ιιηάεΓδίαηάίη^ ; ίοΓ ϊυοϊΙλ, 
ίΙϊ8Λ οεΙΙι ι δ\ναΓβ — 

ΡΚΙΕΝΟ 

Ββ ο£ §00(1 οΗοβΓ ; ηβνβΓ γου ίβίΐΓ Ιΐιαί. 'ΤΛναδ ηο 
8\ν63.ηη§ "ννΐιβη γοα δλναΐ'β ΐΐιαΐ οεΙΙι &ηγ τηογβ ΐΗαη 
'ΐΛν&δ δ66ΐη§ λνΐιβη ^οπ δα\ν ΐΐιβ ^οΐάεη βδΗ. ΗθΛνΙ)6ΪΙ 
ΙΙιβΓβ'δ Λνίδάοιη Ιο ί)6 Ιιαά ο£ βιηρίγ δΙιΟΛνδ ; ίοΓ ί£ γου 
\νΐ11 1113,1^6 Γ63,1 αηά \ν&1ίίη§ 86εγο1ι ίη ΐΐιβδβ ρΐαοβδ 
ίΙιβΓβ'δ Ιιορβ οί γουΓ δίββρ β,ηά γουΓ (ΐΓβαιηδ. Οο 
δββίϋ Ιΐΐ6 βδΐι οί" ββδίι αηά Ηοοά, οι• ^ου'Π άίβ οί 
Ιιυη^βΓ αηά §ο1άβη νίδίοηδ. <« ΤΗβΓβ'8 Ηορβ οί γουΓ άΐ'βαιηβ" : * Ηορθ ο£ γοπΓ §θ1>ϋη§ 
βοΗΐβ αάνίΐηΐίΐββ {γοπι ί,ήθΐη.' 253 XXII.— ΤΗΕ Όίοδουκι 

Τηι8 Ηίΐιηη Ιο Οαείοτ αηά ΡοΙι^άβηοβε αοηεί^ίε, βν$ί, ο/ 
α ρνβΐνάβ οονιπιοη ίο Βοίίι, αηά ββοοηάΐ^, ο/ Ιτνο ιηαίη 
ραΗ8 οοηββίΊΐβά οηβ τνίΐΐι ΡοΙί^άβιιοβε αηά ΐΚβ οίΗβν 
τνΗΗ Οαείον. ΤΙιβ βνεί ο/ ί}ΐ686, ίη α οοιηΜηαϋοη ο/ 
ΐΗβ Ερίο 8ίι/ΐ6 ινίίΗ ΐΗβ άίαΐοβίιβ, ίβΙΙε Ιιοη) ΡοΙι/άβιιββ^ 
/οηξΗΐ β^ϋοιφί ηήίΗ Ατηι^οιίΒ οη Μ8 τυα^ ίο ΟοΙοΜβ, αηά 
ΐΗβ 86θοηά Ηοη), τυΚβη ίΚβ ΒτοίΚβνβ οαττίβά ο^^ ίΚβ 
άαηφΐ6Τ8 ο/ Σ6ηάρρη8, €α8ίον /οη^Μ Ει^η€6ΐΐ8 ινϋΗ 
ψβατ αηά 8ΐνονά. 255 XXII.— ΤΜΝΟΧ ΈΙΧ ΔΙΟ^ΚΟΤΡΟΤΧ 

'Ύμνβομεν ΑήΒας τε καί οΧηώ'χρυ Αιος νΐώ, 
Κάστορα καί φοββρον ΤίολνΒβνκεα ττύξ βρεθίζαν 
χείρας ετΓίζενξαντα μβσας βοεοισιν Ιμάσίν. 
υμνεομεν καΐ ΒΙς καΧ το τρίτον άρσενα τέκνα 
κούρης ^εστίάΒος, ΑακεΒαιμονίονς 8ν άΒέλφονς, 
άνθρώττων σωτήρας εττΐ ξνρον ηΒη εόντων, 
ϊτΓττων θ^ αίματόεντα ταρασσομενων καθ* ομΐΧον, 
νηών θ\ αΐ Βύνοντα καϊ ούρανον είσανιόντα ^ 
άστρα βιαζόμεναι χαΧεττοΐς ενεκυρσαν άηταις' 
οι 8ε σφεων κατά ττρύμναν αεί ράντες μεηα κνμα 
ηε καϊ εκ ττρωρηθεν ή οτηττ) θυμός εκάστου 
ες κοίλην έρριψαν, άνερρηξαν δ* άρα τοίχους 
άμφοτερους' κρεμαται δε συν ίστίω άρμενα ττάντα 
είκτ} άτΓοκΧασθέντα' ττοΧύς δ' εξ ουρανού ομβρος 
νυκτός εφερττούσης' ττατα^εί δ' ευρεία θάΧασσα, 
κοτττομενη ττνοίαΐς τε καϊ άρρηκτοισι χαΧάζαις. 
άλλ' εμττης ύμεΐς γβ καϊ εκ βυθού έλκετε νήας 
αύτοΐσιν ναύττ^σίν οϊομενοις θανεεσθαί' 
αίψα δ' άττοΧη^οντ άνεμοι, Χιτταρη 8ε <γαΧηνη 
άμ ττεΧα^ος' νεφέΧαι 8ε 8ιε8ραμον άΧΧυΒις άΧλαι• 
εκ δ' "Αρκτοί τ' εφάνησαν, "Ονων τ ανά μεσσον 

άμαυρη 
Φάτι/τ; σημαίνουσα τά ττρος ττΧόον εΰ8ια πάντα* 
ω άμφω θνητοΐσι βοηθόοι, ώ φίΧοι άμφω, 

^ ουραν})ν (Ισανιόντα Μβϊαβίίβ : 0188 ούρανον ίξανιόντα 
256 XXII.— ΤΗΕ ΗΥΜΝ ΤΟ ΤΗΕ ΟΙΟδΟϋΚΙ 

Ουκ 8οη§ 13 οί Ιΐιβ 8οη8 οί Ι-βάα αηά ΐΚβ Αβ^ΐκ- 
Ββ&ΓβΓ, ΟεβΙογ ίο \νίΐ Άϊίά \νί11ι Ιιίιη Ροΐ^άβιιοβδ, Ιΐιαΐ 
(ΙΐΓβ λνίεΙάβΓ οΓ ΐΐιο ββΐ αηά οί" Ιΐιβ Λνήδΐ-ΗαΓηεδδ οί 
ίΐιε ΙεαΐΙιεΓπ 11ΐΓοη§. Τ\νίθ6 ίδ οπγ δοη^ αηά ΐΐιηοο 
οί" Ιΐιβ Ιίογδ οί Τΐιβδΐίιΐδ' (Ιαα§1ιΐ6Γ, ΐΗβ ΐ\νο δραΓίαη 
1)Γ6ΐ1ΐΓ6η Λνΐιΐοΐι \νοηΙ Ιο δανβ 1)οΐΗ ιηβη Ιΐιαΐ αΓβ οοπιβ 
υροη Ιΐΐ6 Ι)ηηΐ£ αηά 1ιογ863 Ιΐιαΐ εγο 1)6δ6ΐ; ίη ΐΐιβ 
1)1οο(1^ ρΓ6δ8 ; αγβ, Β,ηά δΐιίρδ αίδο, ϊΙιάΙ ΐ36οαυ86 Ιΐιεγ 
δαϋ ΐη άβδρϊίβ οί ΐ'ΐδβ ογ δβΐ; οί Ιΐΐ6 δΐίΐΐ'δ άο ίαΐΐ ιιροη 

βνίΐ §£ΐΐ6δ, Λνΐΐίοΐΐ, ΟΓ ίθΓ6 ΟΓ αίΐ ΟΓ \ν1ΐ6Γ6 ΐΐιβ^ Ηδί, 

ιιρΓαίδ6 α ^ΓβαΙ δΠΓ^β, άπα 1)οΙΙι ΗπγΙ ίί ίηίο ΐΐιβ Ιιοΐά 
αηά ήνβ Λνίΐΐι ίΐ ΐΙιβίΓ ΙΐιηΙίεΓδ \ν1ΐ€ΐ1ΐ6Γ οη ΐΐιίδ δΐάβ 
ΟΓ οη ΐΗαί. Τΐιεη 1ιαη§ δίΐίΐ Άηά δΙίΓουά Ι)^ Ιΐιο 
1)οαΓ(1 ; 'άϊΐά ηί^ΐιΐ οοηιβδ^ αηά \νίΐΚ ίΐ α §Γ6αΙ δΙοΓίη 
ή-οιη 11ΐ€ δΐί^^ αηά ΐ1ΐ6 1)Γοα(1 δβα Γαΐΐΐβδ αηά ρΐαδίιβδ 
λνίΐΐι ΐ1ΐ6 ΐ3αΙΐ6Γ)Γ οί ΐΐιβ 1)ΐ3,8ί αηά οί ΐ1ΐ6 ίΓΓβδίδϋΜβ 
Ιιαϊΐ. Βυΐ ίοΓ α11 Ιΐιαΐ, γβ, βνβη ^6, άο άΓαλν 1)ο1;1ι 
δΐιίρ αηά άβδραΐηη^ δΐιίρηιεη ίΓοηι ουΐ ΐΐιε Κβΐΐ ; 
Ιΐιβ Λνίηάδ αΙ)αΐ6^ ίΗβ δβα ραΐδ οη α δΐιίηίη^ οαΐηι, ΐΗβ 
οίοαάδ Γαη αδηηάεΓ Ιΐιίδ λνα^ αηά ΐΐιαΐ Λναγ ; ΙίΠ οηί; 
0ΟΠ16 Ιΐΐ6 ΒεαΓδ ρεβρΐη^, αηά Ι^εΐΛνίχΙ ΐΗβ Αδδβδ Ιο ! 
Ιΐιαΐ; Μαη§6Γ δο άίηι, Λνΐιίοΐι Ιίβίοΐίβηδ αΐΐ ίαΐΓ ίοϊ 
νογα^ίη^ οη Ιΐιβ 86α. Ο ΙιβΙρβΓδ 1\ναίη οί ιηεη, Ο 
ή-ίβηάδ Ιίοΐΐι οί ιηοΓίαΙδ, Ο 1ΐ0Γ86ΐηαη ΗαΓρβΓδ, Ο 

«57 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΙτΓττηες κίθαρισταί, άεθΧητηρες άοώοί' 
Κ,άστορο^ ή ττρώτον ΥίόλνΒενκβος αρξομ άείΒβιν ; 
αμφότερους νμνεων ΤΙοΧνΒεύκβα ττρώτον άβίσω. 

ή μεν άρα ΤΓροψνγοΰσα ττέτρας βίς εν ξννιούσας 
Άογώ καΐ νιφόβντος άταρτηρον στόμα Τίόντον, 
Έεβρνκας βίσαφίκανε θεών φίλα τέκνα φέρουσα, 
ένθα μίης ττοΧλοΙ κατά κΧίμακος αμφοτέρων εξ 
τοίχων άνΒρες εβαινον ^Ιησονίης άττο νηός, 
εκβάντες δ' εττΐ θΐνα βαθύν καΐ νττηνεμον άκτην Λ / ευνας τ εστορννντο ττυρεια τε 'χερσιν ενωμων. 
Κάστωρ δ' αΙοΧόττωΧος ο τ οίνωττος ΤΙοΧυΒεύκης 
άμφω ερημάζεσκον άττοττΧα'γχ^θέντες εταίρων, 
τταντοίην εν ορει θηεύμενοι άηριον ΰΧην. 
ευρον δ' άέναον κρηνην υττο ΧίσσάΒί ιτετργ) 
ΰΒατί ττεττΧηθυΐαν άκηράτω' αϊ δ' ύττένερθεν 
ΧάΧΧαί ^ κρυστάΧΧω ^δ' αρηύρω ΙνΒάΧΧοντο 
εκ βυθοΰ' ύψηΧαΙ Βε ττεφνκεσαν αηγόθι ιτευκαι 
Χεΰκαί τε ττΧάτανοί τε καΐ άκρόκομοί κυττάρισσοί, 
άνθεά τ εύώΒη, Χασίαις φίΧα ερ'γα μεΧίσσαίς, 
οσσ έαρος Χη^οντος εττίβρύει αν Χειμώνας, 
ένθα δ' άνηρ ύττεροττΧος ενημενος ενΒίάασκε, 
Βεινος ΙΒεΐν, σκΧηρ^σι τεθΧασμενος οΰατα 'ττυ^- 

μαΐς' 
στηθεα δ' εσφαίρωτο ττεΧώρία καΐ ττΧατύ νώτον 
σαρκΐ σίΒηρείτ] σφυρήλατος οϊα κολοσσός, 
εν Βε μύες στερεοΐσι βρα'χίοσιν άκρον υπ ώμον 
εστασαν ηύτε ττετροι οΧοίτρογρι, οΰστε κυΧίνΒων 
'χειμάρρους ττοταμος με^γαλαις ττεριεξεσε Βίναυς' 
αύτάρ ύττερ νώτοίο καΐ αύ'χενος 'ρωρείτο 
άκρων Βέρμα λέοντος άφημμενον εκ ττοΒεοίνων, 

* λάλλαί Κηΐιηΐίβιι : ιηββ &λ\αι 
258 ΤΗΕοακιτυδ χχπ, 24-52 

1)θχβΓ 1)αι•ά8^ \ν1ΐ6ΐ;1ιβΓ οί" ΟαδΙοΓ ίΪΓδΙ ογ Ροΐ^άβυοβδ 
8ΐια11 Ι 8111^ ? Ββ ιη^ 8οη§ ο£ Ι^οΐΐι^ αηά γβΐ Ιΐΐ6 
1)6§ίηηίη§ οι ίΐ οί Ροίγάεαοβδ. 

ΪΙΐ6 Το§6ΐ1ΐ6ΐ•-οοπιίη§ Κοοίίδ ΛνβΓβ δαίεΐ^ ραδδθά 
•άΐΐά ϋιβ Ιίαίθίυΐ ιηουΐΐι οί" Ιΐιβ δηοΛν}Γ Ροιιΐ;ίο βηίοΓβά^ 
ίΐηά Αγ^ο Λνίΐΐι Ιΐιε άβαι* ϋΐιΐΐάΐ'βη ο£ Ιΐΐ6 Οοάβ αΙ)0ΕΓά 
ΙΐθΓ Ιιαά ιηαάβ Ιΐιβ οουηΐΓγ ο£ Ιΐιβ ΒβΙ^Γ^οίαηδ. Όο\νη 
Ιΐΐ6 ΙέκΜβΓδ οη βίΐΗβΓ δίάβ \ν6η1: οΓΟΛνάίη^ Ιΐιβ ιηεη οί 
^α8οη'8 δΐιίρ, αηά 8θοη 3,8 ΐΐιεγ ΛνβΓβ οιιΐ υροη ΐΐιβ 
δοίΐ άεβρ δαικί οί ΐΗαΙ Ιββ δΗοΓβ, δβΐ Ιο πΐίΐΐίΐη^ Ιΐιβιη 
§Γ66ηΙ)6(1δ άπα ΓυΙ)1)ΐπ§ ίΐΓβ-δΙίοΙίδ ίοΓ βΓβ. ΤΙιβη 
ννβηΐ ΟαδΙοΓ οί ΐΐιβ ηίιηΒΙβ οοιιΐ'δβΓδ αηά Ροΐ^άβποβδ 
ηιάάγ 9,8 Ιΐιβ Λνίηβ Ιο^εΙΙιοΓ Λνβ,ηάεηη^ αβ^ΐά ίτοιη 
Ιΐιο ΓβδΙ, ίοΓ ίο 866 1116 λνΐΐίΐ Λνοοάίαπά οί αΐΐ 
ηιαηηβΓ οί Ιγ668 αιηοη^ ϊ1ί6 Ηΐΐΐδ. Νο\ν 1)6η6αΐ1ι α 
€6Γί;αίη δίαΐ)!)^ γοοΙ^ Ιΐιβγ άίά ήηά α ίΓ6δ1ΐ6ί; 1)ηιηιιιίη§ 

6ν6Γ Λνίΐΐΐ ΛναΪ6Γ ρΐΙΓ6 απά οΙβΆΥ. Τ1ΐ6 ρ6ΐ)1)ΐ6δ ΆΙ Ιΐΐ6 

1)οΙΙοηι οί ϋ \ν6ΐ'6 1ί1ί6 ίο δίΙνβΓ αηά οΓ^δΙαΙ^ αηά 1οη§ 
αηά Ιαΐΐ 11ι6Γ6 ^Γ6Λν 1)6δίά6 ΐΐ, αδ λνβΠ βΓδ αηά ρορΙαΓδ 
αηά ρΐαηεδ αηά δρίΐ'γ ογρΓ6δδ6δ, αδ α11 ίι-α^ι-αηΐ 
ί1θλν6Γ8 λνΐιϊοΐι αΙ)οαηά ΐη ΐίιβ πιεαάοΛνβ οί οιιί^οίη^ 
8ρηη§ ίο 1)6 1ον6ά αηά ΙαΙίουΐ'εά οί Ιΐΐ6 δΐια^ 1)66. 
Ιη ΐΗαΐ ρΐαοβ ΐ1ΐ6Γ6 δαί ΐαΐ^ίη^ Ιΐΐ6 αίΓ α ηιαη 1)οΐ1ι 
!ια§6 αηά ΙεΓηΜβ. Ηίδ εαΐ'δ Λν6Γ6 0Γυδ1ΐ6ά δΐιαρείβδδ 
1)γ Ιΐΐ6 Ιιαί'ά βδΐ, αηά Ιιίδ §ίαηΙ 1)Γ6α8ΐ αηά §Γ6αΐ 1)ΐΌαά 
1)α€ΐί Λν6Γ6 0Γΐ36ά λνίΐΐι ΪΓοη ββδίι 111^6 α 8ΐ6ά§6-ΛνΓου§1ιί 
6βί§7 ; ηιθΓ6ον6Γ Ιΐΐ6 8ΐη6\νδ υροη Ιιίδ 1)Γα\νηγ αΐ'ηΐδ 
αρδΐοοά 1)6δίί36 Ιΐΐ6 δΙιουΙάβΓ 1ί1<6 Ιΐΐ6 1)οιι1ά6Γ-8ΐοη68 
δοηΐθ Ιοπ'εηΐ ΙιαίΗ τοίΐβά αηά Γουηάβά ΐη Ιιίδ δ\νίΓΐίη^ 
6άάί6δ ; αηά_, ίο εηά α11, ον6Γ Ιιίδ η6ο1ί αηά αΙ)οαΐ Μί 
1)αο1ί ΐ1ΐ6Γ6 \\'α8 1ιυη§ \}γ Ιΐιβ οίαλνδ α 8\νίη^η§ Ιΐοη- 
δΐάη• 259 
8 2 ΤΗΕ ΒυαΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

τον 7Γρ6τβρο<ζ τΓροσββητεν άβθΧοφόρο^; ΤΙόΧνΒβύκη'ί• 
Καΐρε ζ^ΐν\ οτις βσσί. τίν€<; βροτοί, ων ό'δε 
χώρο^; 

ΑΜΎΚ02 

χαίρω ττώς, 6τ€ τ άνΒρα<ζ ορώ, τους μη ττρίν 
οπωττα; 

ΠΟΛΤΔΕΤΚΗ2 

θάρσβί. μήτ άΒίκονς μι^τ βξ άΒίκων φάθί Χβύσ- 
σειν. 

ΑΜΤΚ02 

θαρσέω, κουκ βκ σβυ μβ ΒιΒάσκεσθαί τόθ' βοίκβν. 

Π0ΛΤΔΕΤΚΗ2 

ά^ριο<ί βΐ ττρος πάντα τταΧί^γκοτοζ ήΒ' ^ ύττερότττης; 

ΑΐνΐΤΚ02 

τοίόσδ' οίον ορας' τη<; σης γε μβν ουκ βττφαίνω. 

ΠΟΑΤΔΕΤΚΗ2 

βΧθοίς, καΐ ξενίων κβ '^ τυχών πάλιν οϊκαΒ' Ικάνοις. 60 

ΑΜΤΚ05 

μ7^τε σύ με ξείνίζε, τά τ εξ εμευ ουκ εν ετοίμω. 

ΠΟΑΤΔΕΤΚΗ2 
Εαίμόνί, ούδ* αν τοΰΒε πιεΐν ΰΒατος συηε Βοίης ; 

ΑΜΥΚ05 
^γνώσεαι, εν'τε σε Βίψος άνειμενα χείΧεα τερστ),^ 

1 ήδ' Ηβιη8ί;βι•1ιι;^ί3 : ηΐ88 ^ ^ κί ΑΙΐΓθηβ : ιώ88 7* * ^δτ€ 
σβ \νί1 : Π18Η βϊ σου τβ^σρ "ννίΐ : ιη88 τίρσπ 

26ο ΤΗΕΟΟΕΙΤϋδ ΧΧΠ, 53-63 

ΓϊΓδΙ; δροΐίβ ί1ΐ6 οΙΐΗηιρίοη Ροΐ^άευοβδ. 'νΤΙιοενβΐ' 
}Όυ ΐϊΐαγ 1)6, δίι*/ 8Εγ8 Ιΐ6, ' Ι 1[)ΐ(1 γοπ ί^οοά ηιοη-ΟΛν. 
νν2ίγ Ιείΐ ηιβ ΛνΙΐΗ,Ι; ρβορίβ ρο8δ€δ86ΐ1ι Ιΐήδ οουηίΓγ.' 

ΑΜΥευδ 
Ιδ ίΐ §οο(1-ΐϊΐθΓΓθΛν, ςυοίΐια, \νΙΐ6η Ι δ6β δίΓαη^βΓδ 

1)6£θΓ6 Π16 ? 

ΡΟΙ,ΥΟΕυΟΕδ 

Ββ οί" §00(1 ο1ΐ66Γ. Τΐ'αδΙ ηΐ6, \νβ 1)6 ηο βνίΐ ιώθιι 
ηοΓ οοιη6 \ν6 ο£ 6νί1 8ί;θ€ΐί. 

ΑΜΥευβ 
0£ η§1ιΙ §οο(1 ο1ι66γ αηι \, αηά ΙίηβΛν ϋ οι* ενβΐ' Ι 
ΙεαΓπΙίΙοί'^ου. 

ΡΟ1.ΥΟΕυ0Ε8 

ΡΓαγ 3,1*6 γοα α ιηαη ο' ΙΙίθ ΛνΐΜδ, 8. οΗογΙ οοηιβ 
Λνΐιαΐ ιτιει^, α ιηβΓβ ρί606 ο£ άίδάαίη ? 

ΑΜΥ€υ8 

Ι αηι Λνΐιαΐ: γοιι 866; αηά Ιΐιαί'δ ηο §θ6ΐ'αροηο11ΐ6Γ'δ 
§Γθαη(3, Λν1ΐ6η αΐΐ'δ δαίά. 

Ρ01.ΥϋΕυθΕ8 

ΟοιηΘ γοα υροη πι^ §Γουηά αηά λνβίοοιηε ; ^οιι 
δΐιαίΐ ηοΐ §ο αΛνα^ βιηρίγ. 

ΑΜΥΟυβ 

Γ11 110116 ο£ ^ου^ Λν6ΐοοιη6δ αηά γοα δΐΐίΐΐΐ ηοηε ο£ 
ιηίηβ. 

ΡΟΙ,ΥΟΕυΟΕδ 

1^ονβί, ιηαη ! \νου1ά }^ου 1ιαν6 ηιβ άεηίβά 6ν6η α 
(Ιηηΐί ο£ Ιΐιίδ "νναίβΓ ? 

ΑΜΥουδ 

ΤΗίΐί δΐιαίΐ γοη ΙίηοΛν Λνΐιβη 11ι6Γ6 6θηΐ68 ^οιι Ιΐΐ6 
ραΓθ1ιΐη§ Ιέΐη^υοΓ ο' ΐΗίΓδΙ; οη Ιΐΐ6 Ηρδ. 201 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

Π0ΛΤΔΕΤΚΗ2 
άρ<γνρος η τί^ ο μισθό<; ; βρεΐς, ω κίν σβ ττίθοιμβν, 

ΑΜΤΚ02 

βίς ίνΐ 'χ^εΐρας άειρον €ναντίο<; άνΒρΙ καταστάς. 

Π0ΛΤΔΕΤΚΗ2 

ΤΓν^μά'χ^ος, η καΐ ττοσσϊ θβνω σκέλος; όμματα δ' 
ορθά.^ 

ΑΜΤΚ02 

ττνξ Βιατβίνάμενος σφετερης μη φείΒβο τβ'χνης» 

Π0ΛΤΔΕΥΚΗ2 

τ/9 ^άρ, 6τω 'χεΐρας καΐ βμους σννβρείσω Ιμάντας; 

ΑΜΤΚ02 
€771/9 ορας' ου ηνννις εων ^ κβκΧησεθ^ 6 ττνκτης. 

ΠΟΛΤΔΕΤΚΗ5 

η καϊ άέΧθον ετοΐμον, εφ^ ω Βηροσόμεθ^ άμφω; 70 

ΑΜΤΚ05 
σος μεν εγώ, συ δ' εμος κεκΧησεαι, αϊ κε κρατήσω. 

ΠΟΛΤΔΕΥΚΗ2 

ορνίθων φοινίκοΧόφων τοίοιΒε κνΒοιμοί, 

ΑΜΤΚ02 
εϊτ οϋν ορνίθεσσυν εοικότες εϊτε Χέουσι 
^ίνόμεθ\ ουκ αλΧω κε μα'χεσσαιμεσθ^ εττ* άεθΧω. 

η ρ "Αμυκος, καϊ κόχΧον ελών μυκήσατο κοίλην. 
οΐ 8ε θοώς συνά^ερθεν ύττο σκιερας ττλατανίστους 

^ 9ίνω "ννΠ : Π183 θίνων οτ βίων ιη88 αίβο όρβί»ϊ : ίΐιβ 
ιηβαηίης; ίβ άοιιΙ)1£ιι1 ^ ^ύννι^ ^ών : ιηεβ αίβο σύ /*6 ά/*6ί 

202 ΤΗΕΟαΚΙΤϋδ XXII, 64-76 

ΡΟΙ,ΥΟΕυΟΕδ 

\νοα1ά γοιι δίΙνοΓ ογ ίΐυ^Ιιί; βίδβ ίοΓ ρηοβ ? δα)7 
\ν1ι&1 )^οπΊΙ ΐαΐίβ. 

ΑΜΥαυδ 
ϋρ Ηαηάδ αηά ή§}ιϊ ιηβ ιηαη Λ^αίηδΙ ιηαη. 

ΡΟΕΥΟΕυΟΕδ 

ΡΐδΙίουίϊδ ίδ Ί ? ΟΓ ίββΐ Άπά α11 ? ιηίηά γου, Ι Ιιανβ 
α §οοά 6^6 . 

ΑΜΥουδ 

ΡίδΙδ 1)6 ίΐ, αηά ^ου 1113,7 άο α11 γουΓ 1)βδΙ αηά 
ουηηΐ秀δΐ;. 

ΡΟίΥΒΕϋΟΕδ 

ΒαΙ Λνΐιο ίδ 1ΐ6 ίοΓ Λνΐιοιη Ι αιη Ιο Μηά ί;1ιοη§ ίο 
&ηη? 

ΑΜΥΟυδ 

Υου 866 Ηΐιη ηί^ΐι ; Ιΐιβ ιηαη Ιΐια,ΐ δΐιαίΐ β§1ι1 γοη 
ιηα^ 1)6 €ίΐ1ΐ6ά α Λνοηιαη, 1)ΐιΐ 'ίαίΐΐι, δΐιαίΐ ηοΐ <ΐ6δ6Γνβ 
Ιΐΐ6 η&ηΐ6. 

ΡΟΙΥΟΕΙΤεΕδ 

Αηά ρΥΆγ ίδ 11ΐ6Γ6 ά ρΓίζ6 \ν6 ηιαγ οοηίβηά ίογ ίη 
Ιΐιίδ οηι• ηιαίοΐι ? 

ΑΜΥΟυδ 

\νΗ6ί1ΐ6Γ8θ6ν6Γ δΐιαίΐ Λνίη δΗαΙΙ Ιιανε Ιΐΐ6 ο11ι6γ Ιο 

Ηίδ ρθδ56δ8ίθη. 

ροι,ΥΌΕυεΕδ 
ΒαΙ δϋοΐι 1)6 ΐ1ΐ6 ηιείΐα^δ ο£ Ιΐιβ Γβά-ΟΓβδΙβά §&ιηβ- 
οοοίί. 

ΑΜΥΟυδ 

λνΐιεΙΙιβΓ Λνβ 1)6 1ί1ί6 οοοΐ^ οι• Ηοη ΙΙιβΓβ δΐιαίΐ 1)6 ηο 
β^ΐιί 1)6ΐ\νίχΐ υδ οη &ηγ οίΗβΓ δίαΐίε. 

\νίΐ1ι ΐ1ΐ6δβ λνοΓάδ Απιγουδ Ιοοίί αηά ΜαΓβά υροη 
Ηίδ ΗοΠολν δΐιείΐ, αηά (^αίοΐίΐ^ ίη αη8\ν6Γ 1» Ηίδ οαΐΐ 203 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤ8 

κοχΧου φνσηθέντος αλεΐ^ Έββρνκες κομόωντβς. 

ως δ' αντως ήρωας Ιων βκάλέσσατο ττάντας 

νία<^νήσσης άττο νηος υιτβίρο'χρς €ν Βαϊ Κάστωρ. 

οΐ δ' βττεί ονν σττβίρχισιν βκαρτύναντο βοβίαις 80 

γείρας και ττβρί ηνία μάκρους βΐΧιξαν Ιμάντας, 

ές μβσσον σνναηον φόνον άΧληΧοισί πνέοντες. 

ένθα ΤΓοΧνς σφισι μό'χ^θος εττεΐ'^ομενοισιν ετνχ^θη, 
οτΓττότερος κατά νώτα Χάβοι φάος ηεΧίοιο' 
ΙΒρείτ} με<γαν άνΒρα τταρήΧυθες ω ΤΙοΧνΒενκες, 
βάΧΧετο δ' άκτίνεσσιν άπαν ^Αμνκοιο πρόσωπον, 
αυταρ ογ' εν θνμω κε'χρΧω μένος ιετο πρόσσω, 
χερσί τιτυσκόμενος. του δ' άκρον τύψε ηενειον 
ΎυνΒαρίΒης επώντος' ορίνθη Βε πΧεον ή πριν, 
συν Βε μάγιων ετάραζε,^ ποΧυς δ' επεκειτο νενευκως 90 
€9 ηαίαν, ^εβρυκες δ' επαύτεον, οι δ' ετερωθεν 
ήρωες κρατερον ΤίοΧυΒεύκεα Θαρσύνεσκον, 
ΒειΒίότες μη πώς μιν επιβρίσας Βαμάσευε 
χίόρω ενί στεινω Ύίτυω εναΧίηκίος άνηρ. 
ητοί ογ' ένθα καΐ ένθα παριστάμενος ^ Αιος υΙος 
άμφοτ€ρτ}σίν ενυσσεν^ άμοιβαΒίς, εσχεθεΒ' ορμής 
παίΒα ΤΙοσειΒάωνος ύμερφίαΧόν περ εόντα. 
εστη Ββ πΧηηαΐς μεθύων, εκ δ' επτυσεν αίμα 
φοίνιον 6ί δ' άμα πάντες άριστήες κεΧάΒησαν, 
ώς ϊΒον εΧκεα Χυηρά περί στόμα τε ηναθμονς τε' 100 
όμματα δ' οΙΒήσαντος άπεστείνωτο προσώπου, 
τον μεν άναξ ετάρασσεν ετώσια χερσΙ προΒεικνυς 

1 άλβΤ * ίΐιΐοΐίΐγ ' Ε, 8ββ 01α88. Εβν. 1913, ρ. 5 : ιη38 αεί 
^ τηδβ αίδο 4τίναξ€ ^ ηΐ88 αίβο τηριστ. * ^νυσσ^ν ΗβΓνν^ΘΓ- 
άβη : ηΊ88 άμυσαν οτ ίτι/ψβ»/ 

264 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ ΧΧΙί, 77-102 

οίΐιηβ Ιΐΐ6 ΐΗίοΙί-ΗαίΓβίΙ ΒεΙϊΐ'^οίαηδ αηά ^,ιΙΙιεΓβά 
ίΗοηίδεΙνεδ Ιο§6ΐ1ΐ6ΐ• Ι3€ΐΐ€ίΐ11ι Ιΐΐ6 δΐΐίκΐγ ρ1;ι1;&η8. 
Αηά ίη Ιΐΐ^β ιτιαηηβΓ α11 Ιΐιβ 1ΐ6Γ06δ οί Ιΐιβ δΐιΐρ ο£ 
Μα^ηβδί» λν6Γ6 ίϋΐοΐιοά Ι)^ ΟαδΙοΓ ΐΐιβ ρββΓίβδδ ηιαη- 
ο'-Λναΐ'. Αηά δο Ιΐιβ Ινταίη Ι^ΓΗοεά Ιΐιείΐ' ΐΊαηάδ \νί11ι 
Ιΐΐ6 1θ.α11ΐ6Γη οοίΐδ αηά ι\^ ίηεά ΐΐιε Ιοη^^ δΐπιρδ αΙ)ουΐ 
ί1ΐ6ΪΓ θ,Γπίδ. αηά ίοΓίΙι αηά οηΙβΓεά ΐ1ΐ6 τΐη^ 1)Γ6α11ιίη§ 
δΙαυ^ΙιΙβΓ βαοΗ α^αΐηδΐ ΐΐιβ οΐΐιεί'. 

Νο\ν \ν&δ ΙΙιβΓε ηιιιοΐι αάο Λνΐιΐοΐι δΙιοιιΜ Ιιανβ ίΐιβδυη- 
δΐιίηβ αϊ Ιιίδ \)αο]ζ. ; 1)υΙ Ιΐιβ ουηηΐη^ οί" ιηγ Ροΐ^άευοβδ 
οαίλνβηί; ά ιηί^ΐιΐ^ ηιαη, αηά ΐΐιοδβ 1)6απΐδ άίά £α11 ίιιΠ 
ίη Αιηγοιίδ Ιιίδ ίαοβ. δο §ο6δ ηιαδΙβΓ Αηι^οαδ ίη Ιιί^ΐι 
άπά^βοη £οΓ\ναΓά λνίίΗ ηιαηγ οιιΐδ αηά Ιβν^ΙΙίη^δ ο'δ 
βδίδ. ΒαΙ ΐ1ΐ6 οΙιίΜ ο£ Τ^η(1α^6ί^δ Λναδ γ^&άγ^ αηά 
οαΐοΐιεά Ηίηι α 1)1ο\ν οη ΐΗβ ροίηΐ ο' Ιΐιβ οΐιίη ; Ιΐιβ ννΐιίοΐι 
άίά ί1ΐ6 ηιοΓβ ρΐ'ίοΐ^ Ιιίηι οη αηά ηιαί^ο Ιιίηι Ιο 1)ΰ1:αηιΐ3ΐ6 
Ιιίδ βί^ΐιΐίη^, δο ΐΐιαΐ Ιιβ "ννβηΐ ίη ΐΊ6αά-άο\νη αηά ίιιΐΐ-ΐίΐΐ. 
Αι ΐΐιαΐ ΐ1ΐ6 Β6ΐ)ΐ•7θίαηδ Ηοΐΐα'ά Ιιίηι οη, αηά Ιΐιβ}^ οί 
Ιΐΐ6 οΙΗθγ ραΓί; οηβά οΐιεει-ΐγ ιιηΐο ΙΙιθ δΐαίΛναΗ Ροίγ- 
άθυοίίδ ί"θΓ ίβαν ΐΗίδ Τίι^υδ οί α ηιαη δΐιουΐά Ιιαρί^ ονβΓ- 
ρείδβ Ιιίηι αηά δο ΙίβαΓ Ιιίηι άο\νη ίη ΐΗαΙ ηαπ'Ολν Γοοηι. 
ΒιιΙ Ιΐιβ δοη οί Ζοαδ δίοοά ιιρ ίο Ιιίηι βΓδΐ οη ΐΐιίδ δίάε 
αηά Ιΐιεη οη Ιΐιαί;, αηά Ιουοίιεά Ηίηι ΙβίΙ αηά τί^Ιιΐ αηά 
ΙείΙ α^αίη ; αηά ίοΓ α11 Ιιίδ ριιίδδαηοβ Ιΐιβ οΗίΙά οί Ρο- 
δθίάοη \\•αδ δίαγβά ίη 'δ οηδβΐ, ίηδοηιυοίι ΙΐΊαΐ Ιιβ δίοοά 
αΐΐ άι-υηΐίβη Λνίΐΐι Ιιίδ άΓυΙ)1)ίη§ αηά δρίΐ ουί Ιΐιβ οηηι- 
δοη Ιίΐοοά. \νΐΐ6Γ6α1; α11 Ιΐιβ ηιί^^ΐιΐ;^ ηιεη §αν6 .]ογίιι1 
ΐοη,^υβ Ιο^βΐΙΐΘΓ Ι)^ Γβαδοη οί ΐΗο ^ηενουδ 1)Γαίδ6δ 1ι^ 
Ηαά Ιίοΐΐι Ιίγοίιββΐ^ αηά ^ο^Ι ; ίοΓ Ιιίδ 6)^6δ λνβΓβ αΐΐ-ΐο- 
δΐΐ'αίίβηεά λνίΐΐι Ιΐιβ ρπίΚηο^ οί ΐΐιβίι- δοοίΐβΐδ. ΝβχΙ άίά 
ηΐ}Γ Ιοί'ά ιηαζ6 Ιιίδ ηυιη αννίιίΐϋ λνϋΐι δΐιηάΐ'/ ίβίηΐδ αηά 205 ΤΗΕ ΒυαΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ττάντοθβν αλλ' οτ€ ^η μιν άμη'χανβοντ βνοησε, 
μβσσης βίνος νττβρθβ κατ οφρύος ηΧασβ ΐΓυ^μτ},^ 
ττάν δ* άττεσνρβ μβτωττον 69 οστέον. ανταρ ο 

ΰτΓΤίος βν φύΧλοίσι τεθηΧόσιν βξεταννσθη. 

6νθα μάχη Βριμεΐα ττάΧίν ^γβνετ ορθωθέντος' 
άΧΧηΧονς δ' οΧεκον στερβοΐς θβίνοντ£<; Ιμάσιν. 
αΧλ' δ μεν ες στήθος τε καΧ εξω γ^εΐρας ενώμα 
ανχενος ά.ρ'χτη'^ος Υ^εβρνκων ο δ' άείκέσι ττΧη^αΙς ιιο 
τταν σννεφνρε ττρόσωττον ^ ανίκητος ΤΙοΧνΒεύκης. 
σάρκες τω^ μεν ίΒρώτι συνίζανον, εκ με^άΧον Βε 
αΪΛίτ οΧί^ος ^ενετ άνΒρός' ο δ' αΐεΐ ττάσσονα 'γνΐα 
αύξομενου^ φορέεσκε ττόνον καΐ χροιχι άμείνω. 

ττώς Ύαρ Βη Αιος υίος άΒηφά^ον άνΒρα καθεΐΧεν; 
είττε θεά, συ γαρ οίσθα' βγω δ' έτερων ύττοφητης 
φθέ^γξομαί οσσ' ^ εθεΧει,ς συ, καϊ οτητως τοι φίΧον 
ανττ}. 

ήτοι δγε ρεξαι τι ΧιΧαιόμενος με^α ερ<γον 
σκαιτ} μεν σκαιην ΤΙοΧυΒεύκεος εΧΧαβε γείρα, 
Βο'χ^μος άττο ττροβοΧής κΧινθείς, ετέρ-ρ δ' επιβαίνων 120 
Βεξίτερής ήνε^κεν άπτο Χαηόνος ττΧατύ ^υΐον. 
καί κε τνχων εβΧαψεν 'Ά.μνκΧαίων βασιΧήα' 
άλλ' ογ' ύπεξανβΒυ κεφαΧτ},^ στιβαρτ} δ' άμα χειρί 
ττΧήξεν ύτΓο σκαιον κρόταφον καϊ εττέμττεσεν Μμω' 
εκ δ' εχύθη μέΧαν αίμα θοώς κροτάφοιο χανόντος' 
Χαιτ} Βε στόμα κόψε, ττυκνοί δ' άράβησαν οΒόντες' 

1 ΐη88 αΙδΟ πι/γμί/ι/ ^ ^,^^^ ^,ΐ^ο μίτωττον ^ τφ Μβίηβΐίβ : 

Π188 δ' αί ΟΓ δ' οί * αυζομίνου Μβΐη : «188 άπτ. αμ^ίΐ'ω 

Τοιιρ : Π188 -ων * οσσ' : ιη88 αίβο ώί ^ ιηββ αίδο κΐφαχ'ήν 

266 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XXII, Ι03-Ι26 

άίνβΓδ ρ3,88β8 3,11 ά\>ο\ιΙ, &ηά Ιΐιβη^ 8θ 8θοη αδ 1ΐ6 Ηαά 
Ιιίιη αΐΐ Ά\>γθΆά, \&1 άηνβ αΙ ΐΐιβ νβτγ ιηίάάΐβ οί* Ιιίδ 
ηο86, ΗαΙΙεηθά ΐ1ΐ6 ίαοΘ οί Ιιΐιη Ιο ΐΗβ 1)οη6^ αηά Ιαίά 
Ηίιη ίΐΒ,11οη§ Β,τηίά Ιΐιβ 8ρηη§ϊη§ ΗοΛνβΓδ. 

Ηίδ ΐΊ8Ϊη§ \να8 ΐΐιβ Γ€ηβ\νίη§ οί" Ιΐιβ ίτ&γ, αηά α 
1)ΐΐΐ6Γ οηβ ; Άγβ^ ηοΛν λνβΓβ ίΐιοδβ 8\νίη§6ίη§ ΐΓοη 
§1ον6δ Ιο ή§ΥϊΙ υηΐο άθαΐΐι. ΤΗβ 1ιί§1ι Ιοί'ά οί 
Β6ϊ}γγοίΆ, 1ΐ6 \νΕ8 α11 ίοΓ ΐΐιβ οΐιεδί αηά ηοηβ £ογ Ιΐιβ 
Ηβ&ά ; 1)ΐιΙ αδ ίοΓ ΐΗβ η6ν6Γ-Ιο-1)6-1>6αί6η Ροΐ^άευοβδ, 
1ΐ6 λναδ ίοΓ ρουηάίη^ Εηά \}ΐΒ.γίη§ Ιΐΐ6 ίαοβ \νϋ:ΐΊ υ^ΐγ 
δΐι^ιηβί'υΐ 1)1θΛνδ : αηά Ιο ! ίΐιβ Ηβδίι οί ΐΐιβ οηβ 1)β§ίΐη 
Ιο δΐιηηΐί Λνΐΐΐι ΐΗβ δΛνβαΙίη^, αηά βίίδοοηδ Λν&δ 3, 
§τ&&1 ιηαη ιηαίΐβ α Ιίΐΐΐβ ; 1)υΙ βνβη 3,8 ΐΐιβ οΙΙιβΓ'δ 
1ίΐΙ)οπΓ ίηοΓ6α86(1, δο \ναχ6(1 Ιιίδ ΗιηΙίδ ενβι• ιϊιογθ ίιιΠ 
αηά Γουηά αηά Ιιίδ οοΙοπγ βνβΓ 1)6ΐΐ6Γ. 

Νο\ν Μυδβ, Ι ρΓίΐγ ίΐιββ ΐβΠ — £ογ Ιΐιοπ Ι^ηολνβδΙ ίΐ — 
ΙιΟΛν ΐΗβ οΐιϋά οί" Ζβυδ άβδίΓογεά ΐΐιαΐ §1υΐΐοη ; αηά 
1ιβ Ιΐιαΐ ρΐα^δ ίΐιγ ίηΙβΓρί'εΙβΓ ΛνίΠ δα^ \ν1ιαΙ ΐΗου 
ΛνίΠβδί; αηά βνεη αδ ίΗου οΐιοοδβδί. 

Τΐιεη άΐά Αηι^^οιίδ, αδ Λνΐιο δΐιουΐά αοΐιίθνε δοηιβ 
§Γβα1; Ιΐιίη^, οοηιβ ίΐΌηι Ιιίδ \ναΓά αηά ΛνίΐΗ Ιιίδ Ιβίί 
ίιαηά §Γα8ρ Ροΐ^άειιοβδ' Ιβίΐ, αηά §οίη§ ίη Λνίΐΐι Ιΐιβ 
οΐ1ΐ€Γ, άηνβ ΐΐιβ ΗαΙ οί Ηίδ Ηαηά ίΓοηι Ηίδ τί^Ηΐ ίΐαηΐί. 
Αηά Ηαά Ιΐΐ6 1)1ο\ν οοηιβ Ιιοιτιβ, 1ιβ Ιιαά \νΐΌΐι§1ιΐ Ηαυηι 
Ιο Ιΐιβ 1ίίη§ οί Αηιγοίαβ. ΒαΙ Ιο ! ηιγ ΙοΓά δΐίρδ 
Ηίδ Ιιβαά αδίάβ αηά Ιΐιε δαπιβ ηιοηιβηΐ δΐηιοί^ οαΐ ίοΗΐι- 
τίφΐ ίτοηι ΐΐιβ δΗουΙάβΓ αηά δηιοίβ Ιιίηι υηάβΓ 
Ιΐΐ6 ΙβίΙ Ιβηιρίβ ; αηά ίΓοηι ΐΗαΙ §αρίη^ Ιβηιρίβ Ιΐιβ 
Γβά Μοοά οαπιβ δρίΓΐΐη^. ΤΗβη Ιιίδ Ιβίΐ Ηαηά άίά 
1)6αΙ Ηιηι ΐη ΐΗβ πιοηΐΐι, δο Ιΐιαί Ιΐιβ Γθ\νδ οί Ιββίΐι ίη 'Ι * Τΐΐθ ήα,ί οί ί)1ΐθ Ιιαηά ' : ογ ' Ιιίβ ^τβ&ί βδΐι.' 

207 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

αΐβΐ δ' οξυτβρω τητνΧω ^ηΧβΐτο ιτρόσωττον, 
μβχρι σννηΧοίησβ τταρηία. ττάς δ' εττΐ 'γαίτ} ^ 
Κ€ίτ άΧλοφρονβων, καί άνβσ'χβθβ νβΐκος άττανΒων 
αμφότερα^; αμα 'χα,ρα^, ίττεί θανάτου σ-χβΒον ηεν. 130 
τον μεν άρα κρατεων ττερ άτάσθαΧον ου^εν ερεξας, 
ω ττνκτη ΤΙοΧνΒενκες' ομοσσε δε τοι με^αν ορκον, 
ον ττατερ εκ ττόντοω ΤίοσειΒάωνα κίκΧησκων, 
μηττοτ €Τί ξείνοισίν εκών άνιηρο<; εσεσθαν. 

και συ μεν ΰμνησαί μοι άναξ. σε δε Κάστορ 
άείσω, 
ΎυνΒαρίΒη ταγυττωΧε Βορυσσόε χαΧκεοθώρηξ. 

τω μεν άναρττάξαντε Βύω φερετην Αώς υΐω 
Βοίας ΑενκίΤΓΤΓΟίο κόρας' Βισσω δ' άρα τώγε 
εσσυμενως εΒίωκον άΒεΧφεω υΤ Άφαρήος, 
^αμβρω μεΧΧο^άμω, Κυ'^κευς καΐ 6 καρτεράς "ΙΒας. ΐ40 
άλλ,' οτ€ τύμβον ϊκανον άττοφθιμενου *Αφαρήος, 
εκ Βίφρων άρα βάντες εττ άΧΧηΧοίσιν ορουσαν, 
ο.ηγεσι καΐ κοίΧουσν βαρννόμενοί σακεεσσι. 
Αυ>γκενς δ' αΰ μετεείττεν υττεκ κόρυθος μεη άνσας' 

' Βαιμόνίοι, τι μάχης ίμείρετε; ττώς δ' εττΐ 
νύμφαις 
άΧΧοτρίαις γ^αΧεττοί, ^υμναί δ' εν χερσί μάγαιραι; 
ήμΐν του ΑεύκιτΓΤΓος εας εΒνωσε θύ^ατρας 
τάσΒε ΊΓοΧύ ττροτεροίς' ήμΐν ^άμος ούτος εν ορκω' 
υμεΐς δ' ου κατά κόσμον επ άΧΧοτρίοίσι Χεχεσσι 
βουσΐ καΐ 7)μι6νοισί και άΧΧοισι κτεάτεσσιν ΐ50 

^ ^τά Ύαίχι ΑΙΐΓβηβ : ηΐ88 ένΧ γα/τ; ΟΓ επί -γαίαν 

268 ΤΗΕΟΟΕΙΤϋδ XXII, 127-150 

ϋπιοΐνίβί! β,^ίΐίη ; 3,^6, Άηά άώ βνβΓ ΗνβΙίβΓ ρ&ΙΙβι* ο' 
ΐΗβ ίίδΐ^δ άίά ΐϊΐίΐυΐ ίΐιβ ΐαοο οί Ιιίιη ΙϊΙΙ Ιιΐδ νίδίΐ^ε νν&δ 
α11 οηβ ηιαδίι. Τΐιβη (1ο\νη ννβηΐ; 1ΐ6 ΐη α Ιιεαρ &ηά 
\Άγ Ιίΐνβ Ιο δλνοοη ιιροιι Ιΐΐ6 §ΐΌυηά ; Επά υρ Λνίΐΐι 
1)ο11ι Ηίδ Ιιαηάδ ίοΐ' ίο ογγ Ιΐιβ 1)α11ΐβ οίΤ, ΐ36οαυδ6 1ΐ6 
νγΕδ ηί§1ι υηΐο άβαΐΐι. Βαί ΐΐιοα, ^οοά Ι^οχβΓ 
Ροΐ^ίΐθΐιοεδ, ΐοτ α11 Ιΐιγ νίοΙοΓ^ άίοΐδΐ: ηοΐΗίη§ ρΓ6- 
δυιηρΐαοιίδ. Οηΐ^ Λνουΐάδΐ Ιΐιου Ιιανε Ιιίιη δΛνεαΓ ά 
^ΓβαΙ ο&ΐΗ 1)7 Ιΐΐ€ ηαιηβ οί Ηίδ ίαίΙιβΓ Ροδβίάοη ϊη Ιΐιβ 
δ€Ε, Ιΐιβ,ί 1ΐ6 \νοα1ά ηβνοηηοΓβ άο αηηογαηοθ αηΐο 

δΙΐ•3,η§6Γδ. 

Τ1ΐ6 ΐαίε οί Ι}ιγ ρΓ&ΐδβ, §γ6εΙ Ι^οτά, Ϊ8 ΐοΐά ; αηά 
ηοΛν οί ϊ\\ο&, §οο(1 ιηγ ΟίδΙοΓ, \ν^ΐ11 Ι 8ίη§, Ο&δΙον ίΐιβ 
Ύγηάαήά, \ογά οί οουΓδβΓδ, Λνίεΐάβΐ' οί δρβαΓδ, Ι^ηί^Ηΐ 
οί Ιΐΐ6 οοΓδΙβΙ οί 1)Γαδδ. 

Τ1ΐ6 ΐΛνίη οΙιίΜΓβη οί Ζεαδ \ν6Γ6 υρ αηά ΆνίΆγ \νί11ι 
Ιΐιβ (Ιϋΐι^ΙιΙεΓδ ΐΛναΐη οί Ι^βαοΐρριΐδ;, άπα ίΐιβ ΐΛνο δοπδ 
οί Αρίιαί'βαδ λν^βΓβ ΙιοΙίοοΙ αροη ΙΙιείΓ ΐΓαοΙί, Εγηοοαδ 
ίο λ\άί; ίχηά (Ιου^Ηΐγ Ιάαδ, ΐΐιβ 1)Γίά6§ΐΌ0ΐηδ ίΙΐΆΐ \ν6Γ6 
Ιο 1)6. Βιιΐ Λνΐιοη Ιΐιε^ \ν6Γ6 §οΙ ίο Ιΐιβ ^Γανβ οί 
ΑρΙιαΓβυδ ά^αά, ΙΙ167 Ιί^ΐιΐθά α11 ίΓοιη ΙΙιείΓ οΗαηοΐδ 
Ιο^εΐΗβΓ &ηά ηΐΕάε άΙ οηβ ΕηοΙΙιβΓ ίη Ιΐΐ6 αοοοιιΐΐ'β- 
ηιβηΐ οί δρβίΐΓ αηά δΗίβΙά. ϊΐιεη υρ δραΐίβ Ι/γηοευδ 
αηά οηεά αίουά ίτοιη 1)€η6α11ι Ηίδ οαδ(^υ6, δαγΐη^: 
' 8ίΓ8, Λνΐιγ δο άεδΪΓουδ οί 1)3,1ΐΐ6 ? ΗοΛν οοπιβ ^ου δο 
υηίαηά οοηοβΓηίη^ οΙΙιβΓ ηιεη'δ 1)η(ΐ6δ ? εαιά \ν1ΐ6Γ€- 
ίθΓ6 Ιΐΐ€δ6 Ποαίιεά Λνβειροηδ ίη γουΓ Ιιαηάδ ? Τΐιβδβ 
(Ιαυ^ΙιίβΓδ οί ϋ-εηοίρρυδ \ν6Γβ ρ1ί^1ιΐ6ά Ιο υδ, ίο υδ 
Ιοη^ 6Γβ γου οαιηε ; Λνβ Ιΐίΐνβ Ιιίδ οαίΗ ίο ίί. Βυί »δ 
ίοΓ ^ου, ^ου ΙίΕνβ ρΓθναίΙβίΙ οη Ηίηι υηδββηιΐγ ίοι• 
οίΙιβΓ ηίΘη'δ χνίνεδ \νίί1ι οαίίΐε αη(1 ηιυΐβδ αηά λνΐιαί 269 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ,ΐα ΡΟΕΤδ 

άνΒρα τταρετρέψασθε, <γάμον δ* έκκΧέτττετε ^ Βώροις. 
η μην ΤΓοΧλάκις νμμιν βνώτΓίον άμφοτβροισιν 
αύτος εγώ τοίδ* εβίττα καΐ ου ττόλνμνθος ίων ττβρ' 
"ούχ οΰτω, φίΧοί άνΒρες^ άριστηβσσιν €θΐκ€ 
μνηστεύαν άλόχ^ους, αΐς ννμφίοι η8η ετοΐμοί. 
ττοΧΧη Ύοι Σπάρτη, ττοΧλη δ' ΙττπήΧατος Ήλί9, 
^ΑρκαΒίη τ ενμηΧοζ ^ Α,^αιων τε τττόλίεθρα, 
Μεσσήνη τε και "Αρ<γο<; άττασά τε ΧίσυψΙς άκτη' 
ένθα /ΰόραι τοκεεσσυν ύττο σφβτεροισι τρέφονται 
μνρίαι οντε φνης εττίΒευεε^ί ούτε νόοιο, 
τάων εύμαρες νμμιν οττυΐεμεν ^ ά^ κ εθεΧητε' 
ως ά^αθοΐς ττοΧεες βουΧοιντό κε ττενθεροί είναι, 
ύμεΐς δ' εν ττάντεσσι Βιάκρι,τοί ηρώεσσι, 
κ αϊ ττατερες καΐ άνωθεν άτταν ττατρώίον ^ αίμα. 
άΧΧα φίΧοι τούτον μεν εάσατε προς τεΧος εΧθεΐν 
άμμο <γάμον' σφων δ' άΧΧον εττίφ ραζώμεθα ττάντες." 
ϊσκον τοίάΒε ττοΧΧά, τά δ' εΙς ύ<γρον ωχ^ετο κνμα 
ττνοιη ε^ουσ* άνέμοιο, χάρις δ' ούχ εσττετο μύθοις' 
σφω γα/3 άκηΧητω καΐ άττηνεες. αλλ' ετι καΐ νυν 
ττείθεσθ^' άμφω δ' άμμιν άνεψιω εκ. ττατρος εστόν,^ 

* εΐ δ' υμΐν κραΒίη ττόΧεμον ττοθεΐ, αιματι Βε χρη 
νεΐκος άναρρήξαντας όμοιων εχθεα Χΰσαι,^ 
'ΐΒας μεν και ομαιμος εμός, κρατερός ΤίοΧυΒενκης, 
χείρας ερωησονσιν άττεχθομενης υσμίνης, 
νωϊ δ', εγώ Αυ^γκεύς ^ τε, Βιακρινώμεθ* "Αρηι 
όττΧοτερω γεγαώτε' ^ονενσι Βε μη ττοΧύ ττενθος 
ήμετεροισι Χίττωμεν. άΧις νέκνς εξ ενός οίκου 

1 €«/ίλ€'πτ6Τ6 Ε : ηΐ83 €κλ67ΓΤ€Τ€ ΟΓ β/ίλίψατβ ^ οττυίΐμ^ν 

\νΐ1 : Π188 οττυίαν ^ ττατρώιον : ηΐ88 εΐίδο μητρώων ^ ηΐ88 
αίβο ^Ύχ^α λονσαι ^ Αυγιαυ! : ηΐ88 αίδο Κάστωρ 

270 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XXII, 151-177 

ηοΐ ; ^6 1)β 8ΐ63,1ίιι§ 1)πάα1 \νί11ι α §ί£ΐ. Υβΐ Ιίιηβ αηά 
α^αίη, Οοά Λνοΐ, α1ΐ36ί1: Ι αιη ηο ιηαη ο£ ιηαη^ \νοΓά8, 
Ι Ιιανο ηι^δβΐί* εροΐίβ ίο γοαΓ Γαοβ αηά δαίά : " Ιΐ ί11 
1)60θΐηβΙΙι ρηηο68, ^οοά ίπβηάδ, ίο §ο ίΐ-\νοοίη^ δυοίι 
38 1)6 1)6ί;ΐΌΐ1ΐ6ά αίΓβΕά^. δρΕΓία 18 λνίάβ, αηά δο ίδ 
Εΐΐδ ο' Ιΐΐ6 €ουΓ86Γ8 ; \νίάβ 1ί1ί6Λνίδ6 ΐ1ΐ6 δΐιββρ-λναΐΐίδ οί 
Αΐ'οαά^ £ΐηά ΐΐιβ Ιιοΐάδ οί Αοΐιαβα ; Μβδδβηέ αίδο αηά 
Αγ§05 αηίΐ 3,11 Ιΐιβ δ63ΐ)0{ΐΓ(1 ο£ δίδ^ρΐιυδ : ΐΙΐθΓβ'δ ΐβη 
ΐΐιουδαηά ΐϊΐαίάβηδ άο ά\ν6ΐ1 ίη ΐΐιβιη ά\, Ιΐιβ Ηοπδβδ οί" 
ΙΙιείΓ ίαΙΙιβΓδ, \ν3η1;ίιι§ ηοίΐιΐη^ ίη ΙϊθειιΙ^ ογ ίη ραΓίδ, 
οί" Ιΐΐ6 \ν1ιίο1ι ^οιι ηιαγ Ιαΐ^β -ννΐιοπίδο νοη \νί11 ίο γουΐ' 
λνίνβδ. ΡοΓ ηιαη^ ΐΙιβΓβ 1)6 Λ\Όΐι1ά ίαίη 1)6 ηιαάβ Λνί£6'8 
ία11ΐ6Γ υηΐο α §οοά ηιαη αηά 1ηΐ6, αηά γου αΓβ ηιεη 
οί πιαί'ΐί αιηοη§ α11 1ΐ6ΐΌ6δ, γου αηά γοιη• ία11ΐ6Γ8 αηά 
α11 γουΓ ία11ΐ6Γδ' Ηοοά οί )γοι•6. Ναγ ΐΐιβη, ηγ ίηβηάδ, 
δΐιίίει• υδ ίο 1)ΐ•ίη§ Ιΐιίδ ηιαΓηα^6 ίο ίυΐβΐιτιεηΐ:, αηά 
νν6Ί1 α11 άενίδβ οί;ΐΊ6Γ 6δρουδα1 ίοΓ γου." διιοΐι \ναδ 
ιηγ οίί6η Γ6ά6^ 1)ΐιΙ Ιΐΐ6 \νίηά'δ 1)ΐ•6α11ι \να8 6ν6Γ αΛ\^αγ 
ννίΐΗ ίΐ υηΐο Ιΐΐ6 λνβΐ δβα-λνανβ, αηά ηο ίανοιίΓ ίο11ο\^^6ά 
αροη ηιγ \νοΓά8 ; ίοΓ γ6 αΓ6 ΙιαΓά ηιεη 1)οΙΙι αηά 
Γ6ΐ6ηίΐ6δδ, ΥβΙ 6ν6η αϊ Ιΐιίδ Ιιοιιγ Ι ρΐ'αγ γοα §ίν6 
Ιιεεά, 866ίη§ γβ 1)6 ουΓ Ι^ίη \>γ ΐ1ΐ6 ία11ΐ6ΐ•.' 

{ΤΗβ 1)6§ίη?ύ?ι§ ο/ Οα8ίθ7''6• νβρίι/ 18 ίοεί) 

* . . . Βαΐ αηά ίί ^οηι* ΙιβαΓί λ\Όΐι1ά Ιιανβ ΛναΓ, ίί 
ΙίίηάΓβά 8ΐηί6 ηιηδΐ ηεβάδ 1)Γ6αΐ£ ίοιΊΐι αηά Ιιαΐβ ηιαίίε 
αη 6ηά ίη Μοοά, ΐ1ΐ6η δΐιαίΐ Ιάαδ αηά ιηγ άοιι^ΙιΙγ Ροΐ γ- 
ά6αο6δ δΐαηά αδίάε ίΐ'οηι ί1ΐ6 αΙ)1ΐ0Γΐ•6ά ίΐ'αγ, αηά ΐ6ΐ γου 
αηά ηΐ6, Ι^^ηοεπδ, ΐΐιαΐ αΓ6 1ίΐ6 )^οιιη§6Γ ηιεη, β^ΐιΐ ΐΐιίδ 
ηια11:6ΐ* ουί. 8ο δΐιαίΐ Λν6 Ιεανε ουΓ ίαΙΙιβΓδ Ιΐΐ6 1688 
δοπΌΛν, 866ίη§ οη6 18 6ηου§1ι άεαά οί οη6 Ιιοαδείιοΐά, 

" ΤΚβ 8βΛΐ)θ£ΐΓ(1 ο£ 8ί8^ρ1ιιΐ8" : ίΐΐθ άίβΐΓίοί; ο£ Οοηηΐΐι. 

271 ΤΗΕ ΒυαΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

είς' άταρ ώΧΧοί ττάντα^ ^ ένφρανέουσίν εταίρους 
νυμφίοί άντΙ νβκρών, νμεναίώσουσι Ββ κούρας 
τασδ'• ολίγω τοί εοίκβ κακω μέ^α νεΐκος άναφεΐν.^ 
είττε, τα δ' ουκ αρ εμεΧλε θεός μεταμώνια θησειν. 
τω μεν <^αρ ττοτϊ ηαίαν αττ ώμων τεύγε εθεντο, 
ω '^ενετι ττροφερεσκον ο δ' 69 μέσον η\υθε Α,υ^κεύ^;, 
σείων καρτερον ε'^χος υττ άσιτίΒος αντυηα ττρώτην 
&)? δ' αΰτως άκρας ετινάξατο Βούρατος άκμας 
Κ,άστωρ' άμφοτεροις 8ε Χόφων εττενευον εθειραί. 
ε^γχεσί μεν ττρώτιστα τίτυσκόμενοί ττόνον ^ είχον 
άΧΚη\ων, εϊ ττού τι χροος ^υμνωθεν ΪΒοιεν. 
αλλ' ήτοί τα μεν άκρα ττάρος τινά ΒηΚησασθαΐ 
8ου ρ εά'γη, σακεεσσιν ενί Βεινοΐσι, τταηεντα. 
τω δ' άορ εκ κοΧεοΐο ερυσσαμενω φόνον αυτις 
τεϋχον εττ άλΧηλοισί' μάχης δ' ου <^ίνετ ερωη, 
ΤΓοΧΧά μεν ες σάκος ευρύ καΐ ίτητόκομον τρυφά- 

Χειαν 
Κ,άστωρ, ττοΧΧά δ' ενυξεν ακριβής ομμασι Αυ^γκεύς 
τοΐο σάκος, φοίνικα δ' όσον Χόφον Χκετ άκωκη, 
του μεν άκρην εκόΧουσεν εττΐ σκαιον ηόνυ χείρα 
φάσ^ανον οξύ φέροντος ύττεξαναβάς ττοδί Κάστωρ 
σκαιω• ο δε ττΧη^εΙς ξίφος εκβαΧεν, αίψα Βε 

φεύ^ειν 
ωρμηθη ττοτϊ σήμα πατρός, τόθι καρτερος "\8ας 
κεκΧιμενος θηεΐτο μάχην εμφύΧίον άνΒρών. 
άΧΧά μετα'ίξας ττΧατύ φάσ^ανον ώσε Βιαττρο 
Ύυν8αρί8ης Χα^όνος τε καϊ ομφαΧού' έγκατα δ' εϊσω 
χαΧκος άφαρ Βιέχευεν ο δ' €? στόμα^ κεΐτο νενευκως 
Αυ^κεύς, κά8 δ' άρα οΐ βΧεφάρων βαρύς εΒραμεν 

ΰττνος. 

^ ΐϊϊΒΒ αΐ8θ 7Γάι/τ€5 ^ ττόνον ; ιη88 αίδο ττόθον * στόμα : 

«183 8.1^0 χύΰνα 

272 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XXII, 178-204 

αηά Ιΐιε ΐΛνο Ιΐιαΐ 1)β ΙθίΙ 8ΐΐίΐ11 §\αά αΐΐ ΙΙιβίΓ ίΓΐβικΙδ αδ 
1)Γί(ΐ6§Γθοιη8 ΐηδΐεαά οί" ηίθη δίαΐη, αηά ΙΙιθϊγ \ν6(1(ϋη§- 
8οη§ δΐιαίΐ 1)6 οί Ιΐιβδβ ΐϊΐαίάεηδ. Αηά ΐη δυοίι εοΓΐ, Ι 
ννβεη, Ά ^ΓβαΙ δΐΐ'ίίβ ίδ Ιϊΐίβ Ιο εηά ίη Ι3ΐι1; Ιϋΐΐβ Ιοδ&,' 
δο 1ΐ6 δραΐίβ &ηά, ϋ δβεπίδ, Οοά \ναδ ηοΐ ίο ιηαΐίβ 
Ιιίδ δρβαΐίίη^ ναίη. Ρογ ΐΐιβ ΐ\νο Ιΐιαΐ \ν6Γ6 ΐ1ΐ6 
εΙάβΓ άίά οίΤ ΐΙΐθΐΓ έΐηηουΓ αηά Ιαίά ίΐ αροη ΐ1ΐ6 
§Γ0ΐιηά ; 1)αΙ Γ,^ηοβαδ, Ιιβ δίβρρεά ίοΓίΙι Λνίΐΐι Ιιίδ 
δΐοηΐ; ΙαηοΘ α-(^υίν6Γ Ιιατά 1)6η6αΐ1ι 1:1ΐ6 ί&Γ^εί'δ 
ηιη, άπα ϋαδΙοΓ, 1ΐ6 Ιβνβΐΐεά Ιΐΐ6 ροΐηΐ ο£ Ηΐδ δρεείΓ 
ενεη ίη Ιΐιβ δΕίηβ ιηαηηβΓ αδ ί,γηοβυδ, ΐΗβ ρΐηιηβδ 
ηοάάίη^ ΐ1ΐ6 \ν1ιί1β υροη βίΐΙιβΓ'δ ΟΓβδΙ. ΡίΓδΙ; πιαάβ 
Ιΐιβγ ρΐαγ \νίΐ1ι Ιΐΐθ ΐΐΐΐίη^ οί Ιΐιβ Ιαηοβ, ίί Ιιαρίγ 
Ιΐΐ67 ιηί^ΐιί; δργ & παΐ^βά δροΐ ; 1)αΙ ογ βνβΓ οηβ οί 
Ιΐιειη \ναδ λνουπίΐβά ΐΐιβ Ιβ,ηοβ-ροίηΐ δΐυοίί ίαδΐ ίη ΐ1ΐ6 
ίΓΠδΙ)^ ΐ3ΐιοΜ6Γ αηά Λ\^α8 Ι^ηαρρβά ίη ΪΛναίη. Τΐιβη 
(ΐΓ6Λν Ιΐιβγ δ\νοΓά Ιο ηΐΕΐίβ Ηανοο οί 6&ο1ι οΐΙιβΓ ; ίοΓ 
ΐΙιεΓβ Λν&δ ηο δΠΓΟβαδβ οί Ιίαΐΐΐβ. Μαηγ ε Ιίηιε άίά 
Ο&δϊοΓ ρήοΐί Ιΐΐ6 ΒΐΌαά Ι^αοΙ^ΙβΓ ογ ΙιΟΓδε-ΙιαίΓεά 
οαδί^ιΐΘ ; ιηαη^ ά Ιίπιβ άίά ΐΗε ςιιίοΐ^-βγβά Ι^γηοειίδ 
οοιηβ &ϊ Ιΐΐ6 οίΗβΓ'δ ΙαΓ§6 ογ §γ&ζ6 \νί11ι ΐΐιο Μαάβ Ιιίδ 
δοαΓίεΐ ΟΓβδΙ. ΒαΙ εοοη, Ι-<γηο6Πδ πΐίΐΗη^ αΙ Ιιίδ Ιβίί 
Ι^ηβε, Οβ,δίοΓ Ι)αο1ί Λνΐΐΐι Ιιίδ ΙβίΙ ίοοί αηά Ιιαά οίΤ Ιιίδ 
β秀Γ8, δο Ιΐιαΐ Ιιίδ ίαΐοΐιίοη άΓορρβά Ιο ΐΐιβ §τουηά 
;ιηά 1ΐ6 ΛνβηΙ δοιίΓΓγίη^ ΙολναΓάδ Ηίδ ίαίΙιβΓ'δ §^Β.ν^^ 
νν1ΐ6Γ6 δίουΐ: Ιάαδ \Άγ \να1:ο1ιίη§ ΐΚβ Ι^ίηάΓβά ίτ^γ. 
Ηο\νΙ)6ί1; ΐ1ΐ6 δοη οί Τ3αιά»Γ6ϋδ λναδ αίΐβΓ Ιιίιη ίη & ΐΓίθ6 
Μπά (ΐΓανβ Ιιίδ §00(1 δ\νοΓά οΐβαη ΐΙίΓου^Ιι ίΐαηΐί αηά 
ηανεΐ, δο ίΐιαΐ Ιΐιβ 1)ο\ν6ΐδ \ν6Γβ ρΓβδβηΐΙγ δ€&11;€Γ€(1 
οί Ιΐΐ6 1)Γαδδ, αηά ]1,3^06αδ 1)ο\ν6ά Ηίπίδβΐί αηά ίεΐΐ 
ιιροη Ιιίδ ίαο6, αηά Ιο ! ΙΙιογ© δρδά (ΙοΛνη αροη Ιιίδ 
βγείίάδ ρΓοίουηίΙοδΙ; δίβθρ. 273 ΤΗΕ ΒυσΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ου μάν ουδέ τον αΧΚον εφ' βστίΎ) είδε ττατρωτ) 
τταίΒων Ααοκόωσα φίΧον ^γάμον εκτέλβσαντα. 
η ^αρ ογε στήΧην Άφαρηίου βξανίχουσαν 
τύμβου άναρ'πάξα<^^ ταχεω9 Ήίβσσηνιο^ "Ιδα9 
μίΧΚ€ κασιηνηΊΟΐο βαΧβΙν σφετέροιο φονηα' 
αλλά Ζβύς βττάμυνβ, χερών δε οΐ βκβαλε τνκτην 210 
μάρμαρον, αντον δε φ\ο<^ίω σννέφΧεξε κεραυνώ. 
οντω ΎννΒαρίΒαις ττοΧεμίζεμεν ουκ εν εΧαφρώ' 
αυτοί τε κρατεουσι καΐ εκ κρατεοντο<; εφυσαν. 

χαίρετε Αη^α<; τέκνα, καίημετέροις κΧέος ΰμνοις 
εσθΧον άεΐ ττεμττοίτε. φίΧοι δε τε ττάντες άοι,8οΙ 
ΎυνΒαρί^αι^; 'ΈιΧενρ τε καΐ άΧΧοις ήρώεσσι,ν, 
'ΊΧιον οί Βίέττερσαν άρή^οντες Μεζ^ελαω. 
υμΐν κΰΒος άνακτες εμησατο ΧΖθ9 αο^δο9, 
ύμνησαν ΐίριάμοίο ττόΧίν καΐ νήα<; ^Αχαιών 
Ίλίαδα9 τε μάχας ^ΑχιΧήά τε ττύρ^γον άϋτής* 220 

υμΐν αΰ καϊ εγώ Χι<γεών μειΧί^ματα Μουσεων, 
οΓ αύταΙ ιταρεχουσι καϊ ώς εμος οίκος υττάρχει, 
τοία φέρω. ^εράων ίε ^εο?9 κάΧΧίστον άοώαί.^ 

1 αναρττά^αί Ε, οί. Ρίΐΐίΐ. Ν. 10. 60 : ηΐ88 άναρρ•{]ξα$ ^ ιιΐ88 274 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XXII, 205-223 

ΒαΙ πβίΛβΓ \να8 Ιΐιβ οΛβι• ο£ Ιι&οοοοδα'δ οΗίΙάΓβη 
ίο 1)6 86611 οί 1ιί8 ηιο1:1ΐ6Γ Β, νί^άά^ά ιηαη αϊ Ιΐιβ 1ΐ6ΕΓί1ι 
οί" Ιιίδ ίαΐΗβΓδ. ΡοΓ Ιάα8 ο£ Μ68δβη6, 1ΐ6 υρ \νϋ1ι Ιΐιβ 
δίαηάίη^ δίοηβ ίΓΟίη ΐ1ΐ6 §Γαν6 ο£ Αρ1ιαΓ6ΐΐ8 Άπά λνουΐά 
Ιιανο ΙιαιΊεά ΐΐ υροη Ιΐιε δΙαγβΓ οι Ιιίδ 13ιόϊ1ι6γ, 1)ΐιΐ 
Ζ6αδ λναδ ΟαδίοΓ'δ (ΐ6£6ηο6, αηά ηΐΕάβ Ιΐΐ6 \νΓθυ§1ι1; 
ιηαΓΜβ ίο £ε11 ίι-οιη Ηΐδ εηβιη^'δ Ιιαιιάδ ; Γογ Ιιβ 
€οηδΐιτη6ά Ιιίιη \νίΐ1ι Ιΐιβ Ηαιηβ οί Ιιίδ ΐ6νίη-1)θ11. 
Αΐι ! 'ΐίδ ηο οΚίΙά'δ-ρΙαγ Ιο β^ΐιΐ Λνίΐΐι ΐ1ΐ6 δοηδ οί 
Τ^η(1ίΐΓ6υ3 ; ϊ1ι6}γ ρΓβναίΙ βνβη αδ 1ΐ6 ΐΐιαΐ Ι36§α1 ΐ1ΐ6ΐη 
ρΓβν&ίΙβΐΙι. 

ΡαΓ6 ^οα Λν6ΐ1, ^6 οΙιίΙάΓβη ο£ ^6^3,; Λνβ ρναγ 
γοη τηαγ 6ν6Γ δ6η(1 οιιγ Ιι^ιηηδ α ^οοάΐ^ £αιη6. Ρογ 
α11 8ίη§6Γ8 &Γ6 ά&ΆΥ ηηΐο ΐ1ΐ6 δοηδ ο£ Τγηά&Γβπδ 
αηά ιιηίο Ηβίβη αηά ιιηΐο οί;1ΐ6Γ ΐ1ΐ6 1ΐ6Γ06δ λνΐιο Λν6Γ6 
Μ6η6ΐαϋ8' 1ΐ6ΐρ£6ΐ1ο\νδ αΐ Ιΐΐ6 δαοΐίίη^ ο£ Τγο^. Υοπγ 
Γ6ηο\νη, Ο 76 ρπηο6δ, ίδ Ιΐΐ6 \νοΓΐί ο£ ΐ1ΐ6 δίη§6Γ ο£ 
ΟΗϊοδ, Λν1ΐ6η 1ΐ6 δ&η§ ο£ Ρή&ιη'δ Ιολνη αηά ο£ ΐΗε 
Α€ΐια6αη δΐιίρδ, ο£ ΤΓογαη ίτΆγβ Άηά ο£ Ιΐιαΐ ΙολνβΓ ο£ 
Ιΐΐ6 λναΓ-οΐ'γ ΑοΙιίΠβδ ; αηίΐ 1ι6Γ6 άο Ι αίδο 1)ηη§ γουΓ 
δοαίδ δαοΐι οί£6ηη§δ ο£ ρΓορϋίίΐΙίοη ίΐδ ί1ΐ6 ιη6ΐοάίουδ 
Μιΐδ6δ άο ρΓονίά6 αηά ιηγ ίιοιίδβΐιοΐά ίδ αΙ)ΐ6 ίο αίΓοΓίΙ. 
Απα ο£ ηΙΙ Ά Οοά'δ ρΓ6Γ0§αΙ,ίν6δ δθΐι§ ίδ ί1ΐ6 £αίΓ6δ1;. 275 

τ 2 ΧΧΙΙΙ— ΤΗΕ ΕΟνΕΚ 

Τηι8 ρο6ΐη, Ιίηοτνη ίο ΐΗβ ί,αϋη ροβίε, οαηηοί ββ αβοτώβά 
ίο ΤΙιβοοήΙΐίβ. Ιί ιυαε αρρατβηίΐ^ι ββηΐ δ^ α ΙονβΓ ίο ΗΪ8 
ηβξΐβοί/ηΐ ΒβΙονβά. ΤΗβ αηίΚοτ ίβΙΙε Ηοτν ίη α Ιί^β οαββ 
ίΐηνεφιϋβά ^ήβηά&Ήΐρ Ιβά ίο ίΚβ εηίάάβ ο/ ίΚβ οηβ, αηά ίο 
ΐΗβ άβαίΗ ο/' ίΚβ οίΗβτ αϊ ίΚβ Ηαηάε ο/ απ β^^ ο/ ί,ονβ. 
ΤΗβ αοίηαΐ άβαίΗ ο^' α δο^ ίΚνοη^Η ίΗβ αοαίάβηίαΐ /αίΙίη§ 
ο/ α 8ίαίηβ ρνοΙαΜι/ §αν6 ΐΊ8β ίο α /ουί-ίαΐβ τνΜοΗ ία Ηβτβ 
ρηί ΐηίο ΙίΙβταΓ^ εΗαρβ, ^11 XXIII.— ΕΡΑΧΤΗΧ 

Άνηρ τί9 ΤΓολνφιΧτρος άττηνβο^ ήρατ έφάβω 
ταν μορφάν ά<γαθώ, τον δε τρόττον ουκίθ^ ομοίω' 
μισεί τον φιΧέοντα καΐ ού^β 6ν αμερον είχβ, 
κουκ τΙΒει τον "Ερωτα, τί<; ων ^ θεός άΧίκα τόξα 
χερσί κρατεί, ττω^ τηκρα βέΧη ττοτΐ τταί^νια ^ 

βαλΧεί' 
πάντα δε καν μύθασί καϊ εν ττροσόΒοίσιν άτεφης. 
ούδε τί των πτυρσών ττυραμύθιον, ουκ άμάρνγμα 
%ε^λεο9, ουκ οσσων Χιτταρόν σελα?, ου ροΒόμαΧον, 
ου λόγο9, ούχΙ φίΧαμα το κουφίξον ^ τον έρωτα. 
οΙα δε θηρ ύ\αΐο<ς υττοτττεύτ^σι κυνάηως, 
οϋτω<; ττάντ εττοττώττεί εττΐ * βροτόν ά'γρια δ' 

αύτω 
γείΧεα καΐ κώραο Βεινον βΧεττος είχον άνά'γκας'^ 
τα δε χοΧα το ττρόσωττον άμείβετο, φεΰ^γε δ' άττό 

χρώς^ 
6 ΊτρΧν ταΐς ορ^αΐς περικείμενον.^ αλλά καϊ οΰτως 
ην καΧός• εξ όρ^ά<; ^ ερεθίζετο μάΧΧον εραστάς, 

Χοίσθιον ουκ ηνεικε τόσαν φΧό^α τάς^ Κ,υθερβίας, 
άλλ' εΧθων εκΧαιε ττοτϊ στυ^^νοΐσι μεΧάθροι,ς, 

^ &ν Έ: ιη88 ^ρ 2 τΓοτΙ -παίγνια Ε, ίΐΐθ βαβνηα ίοβηβ ο£ 
ΗοΓ. Ο. 1. 33. 12, οί. ΊτρΙί τ]δορ^ν αηά ΜοβοΗ. 1, 11 : 8ίβρ1ι. 
τΓοτίκάρδια, ΑΙΐΓ. τΓοτΙ καϊ Δ/α (δββ Ο. Ε. 1913, ρ. 5) : ιη88 ποτϊ 
παιδία ' κουφίξον Ε : ηΐ88 -ζον, -ζ^ιν, -ζοι, -ζ^ι ^ βττοπώπβί 

4π\ Ε : θ£. ^. 7 • ΐη88 ένοίβι ττοτί τί>ν * β\4τΓ05 6. άνάγκαί 

278 XXIII.— ΤΗΕ ΕΟΥΕΚ 

Τηεκε \να8 οηο6 ά ΗβαΓΪ-δίοΙί δΛναίη Ιιαά ά οηιβΐ 
£(ίΓ6^ ΐΐιβ ίαοΘ οί Ιΐΐ6 ίβΓβ ^00(11^ ΐ3υΐ Ηί8 λνα^δ ηοΐ 
Ηΐίβ Ιο ίΐ ; ίοΓ 1ΐ6 ΙιαΙεά Ηίιη Ιΐιαΐ: Ιονεά Ηίιη, αηά Ιΐίκΐ 
ίοΓ Ιιίιη ηβνεΓ α \ν1ιϋ: οί" 1ίίηάη688, αηά α8 ίοΓ Σ,ον^, 
Λνΐιαΐ ιηαηηεΓ ο£ Οοά 1ΐ€ ιηΐ§Μ 1)6 ογ Λνΐιαΐ ηιαηηβΓ οί 
\}ο\ν αηά &ΓΓθΛν8 ΟΆΥτγ, ογ 1ιο\ν Ιίβεη αηά ΙίΐΐίβΓ ΛνβΓβ 
ΐΐιβ δΐιαίΐδ 1ΐ6 δΐιοΐ £ογ 1ιΐ8 άείβοΐαϋοη^ Ιΐΐϋδβ Ιΐιίη^δ 
\νίδΙ Ηβ ηοΐ αϊ α11^ Βηΐ 1)ο11ι ίη Ιιίδ ΐίΐΐΐ^: αηά οοηνβΓδα- 
Ιΐοη 1ίη6\ν ηο }^ί6ΐ(ΰη§. Αηά Ιιο ^α,νβ ηο οοιηίοΓί; 
ίΐ^αίηδΐ; Ιΐιοδβ 1)υΓηίη^ ίΐΓβδ, ηοΐ & Ιλλ^ίδΐ οί Ιιίδ Ιίρ, ηοΐ 
3. ίΐαδίι οί" Ιιίδ 676, ηοΐ; ΐ1ΐ6 §ί£ΐ οί α Ιιίρ ίΓοιη Ιΐΐ6 1ΐ6(1§6- 
ΓΟλν, ηοΐ 8. \νοΓ(Ι, ηοΐ & Ηδδ, ίο Ιί^Κΐβη Ιΐΐ6 Ιοαά οίάβ- 
δΪΓβ. ΒαΙ; 1ΐ6 &γβά 6ν6Γ7 πιεπ βνβη αδ 3. Ι^εαδΙ οί Ιΐιβ β6ΐ(1 
ΙΙΐΒ,Ι 8ΐΐ8ρ6οΙδ ί;1ΐ6 ΙιηηΐβΓ, αηά Ιιίδ Ιίρδ \ν6Γ6 Ιιαρά αηά 
οηΐ6ΐ άπα Ιιίδ 6^68 Ιοοίίβά ΐΗβ άΐ'β&ά Ιοοΐ^ οί ί3,ΐ6. Ιη- 
(166(1 Ιιίδ αη^Γ^ ΗυιηουΓ ιηαάε οΐιαη^ε οί Ιιίδ ίαο6, Β,ηά 
1;1ΐ6 οοΙοαΓ οί Ιιίδ ο1ΐ66ΐ:δ ίΐεά α,^&γ 1)6οαυ86 1ΐ6 Λναδ ε 
ρΓ67 Ιο \νΓ3.11ιία1 ίιηα^ΐηίη^δ. ΒαΙ ενβη δο 1ΐ6 Λναδ ίαΪΓ 
Ιο νίβλν ; Ιιίδ \νΓαί;1ι δβΓνβά οηΐ^ Ιο ρ^^^1^ 1ιΐ8 ΙονβΓ Ιΐΐ6 

Π10Γ6. 

Αί Ι&δΙ Ιΐΐ6 ροοΓ πίΕπ λνουΐά 1>6αΓ ηο ιηοΓβ δο ββΓοβ 
Ά ίΐα,ιηε οί Ιΐΐ6 Ο^ΙΙιβΓβαη, 1)υΙ ΛνεηΙ αηά λνερί; 1)6ίθΓ6 

Μβϊηοΐίβ : Π188 βλ ίττον «. ανάΎκαν • ό ττρίν ΛΙΐΓθΠδ : ηΐ88 
νβριν ταΤί ορΎα1$ Ε : ΐη88 τα$ 6ρ'^α$ ττ^ρικίίμζνον λΥαΙίθ- 

ββίοΐ : ΙΤ188 τΓοτι ί€£',«6Γ05 ' ^ν Η{!ίη8Ϊα8 : ηΐ88 ή ^| ορΎαί 
δΐίβρίι. : 0188 δ' εξόρττασ-' =5 φλόγα τα5 Ε1(ϋ1ς : ιη83 φαότατο! 

279 ΤΗΕ ΒυαΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

καΧ κνσε ταν φΧίάν, ούτω δ' άντβΧλετο φωνα* ^ 
" αγ/3ί€ τταΐ και στυγνέ, κακα^ άνάθρεμμα 
Χβαίνας, 
\άϊνε τταΐ καϊ έρωτος ανάξιε, Βώρά τοι ηΚΘον 
Χοίσθία ταντα φέρων, τον εμον βρό'χρν ούκετι 

ηάρ σε 
κώρε θέλω Χνττεΐν ττοθορώμενος,^ άΧΧα βαΒίζω, 
ένθα τύ μεν κατέκριναν, οτττ) λόγο9 η μεν άταρττον 
ζνναν ^ τοίσιν ερωσι, το φάρμακον ένθα το Χάθους.^ 
άΧΚα καϊ ην οΧον αυτό Χαβων ττοτΐ 'χεΐΧος 

άμεΧξω, 
ούΒ' όντως σβεσσω τον εμον ττόθον.^ 

άρτι Βε χαίρειν 
τοΐσι τεοΐς ττροθνροίς ετητεΧΧομαι.^ οΙΒα το μελ- 

Χον 
καϊ το ρόΒον καΧόν εστί, καϊ 6 γ^ρόνος αντο 

μαραίνεο' 
καϊ το ϊον καΧόν εστίν εν εϊαοί, καϊ ταγν ιγνοά• 
Χενκον το κρίνον εστί, μαραίνεται ανίκ αττανυεί^' 
ά Βε χιών Χενκά, κατατάκεται ανίκ ετΓίττνεΐ'^ 
καϊ κάΧΧος καΧόν εστί το τταιΒίκόν, αλλ* όΧί^ον 

ηξεί καίοος εκείνος, οττανίκα καϊ τν φίΧάσεις, 
άνίκα ταν κραΒίαν οτττεύμενος άΧμνρα κΧανσεις. 
άΧΧα τν τταΐ καϊ τοντο ττανύστατον άΒύ τι ρεξον 
οτητόταν εξεΧθων ήρτημένον εν ττροθνροίσι 
τοΙσι τεοΐσιν ϊΒ7)ς τον τΧάμονα, μη με πταρεΧθχις, 
στάθί Βε καϊ βραχύ κΧανσον, ετΓίσττείσας Βε το 
Βάκρν 

^ οντβλλβτο φων^ Ε : ΐη88 άντίλοντο ψωνάΐ ^ ττοθορώμ^νοε 

Ε : ηΐ88 ιτοχοΧώμΐνο5{λ. οοΓΓ. ίο ρ) 3 αταρΊτ'όν ^υν^ν Τουρ : ιηββ 
αταρττωρ {υ>'ί»' ^ λάθουε Ε : ιη88 \αθο5 * πόθον Μα3 ; 

28ο ΤΗΕΟαΚΙΤϋδ XXIII, 19-39 

ΙΗ&Ι; 8υ1ΐ6η Ηου86, απά Μδδβά ίΚβ άοοΓροδΐ ο£ ίΐ, αηά 
Ιίίίβά ιιρ Μδ νοΐοβ δΕ^ίη^ '' Ο οηιεί, Ο δαίΐβη οΐιίΐίΐ, 
Ιΐιαΐ \ν3.8ί; ηαι-δβά οί αη βνΐΐ δΐιβ-ϋοη ; Ο Ιίογ οί δίοηβ 
\ν1ηο1ι ίΐΓΐ α11 υπλνοΓΐΙιγ Ιο 1)6 Ιονβά ; Ιο ! ΙιβΓβ αιη Ι 
0ΟΠ16 λνίΐΐι ΐ1ΐ6 Ιαδΐ οί πΐ)?^ §ίίΪ8, βνεη ΐΗΐδ ιηγ ΙιαΙΙβΓ. 
Νο Ιοη^βΓ λνίΐΐ Ι νεχ 7011 \νίί1ι ΐΗο δί§1ιΙ οί ιηβ ; 1)υ1; 
Ιΐ6Γ6 §ο Ι \ν1ιίΙΙΐ6Γ γοπ ΙιαγΘ οοηάειηηβά ιηε, Λν1ιβΓ€ 
ίΐιβν δαγ ΐ1ΐ6 ραΐΐι Ιίοδ α11 ΙονβΓδ ηιαδί ΐΓβ,νβΙ, ΛνΙιβΓβ 
18 ΐ1ΐ6 δΛνεβΐ; ρΐι^δίο ο£ οΙ)1ΐνίοη. ΥβΙ ίί δο 1)6 Ι ίαΐίε 
&ηά άηηΐί ΙΗβ,Ι ρΐι^δίο πρ, βνβΐ'γ άΓορ, γεί δΐιαίΐ Ι ηοί 
^[αεηοΐι ΐΐιβ ίβνβΓ ο£ ιηγ (ΐ6δΪΓ6. 

Απα Ιο ! ηο\ν Ι 1)ίά ΐΐιίδ ΐΐι^ άοοΓ £&Γ6\νβ11 ογ βνβΓ 
Ι §ο. Ι ΙίηοΛν λνΐι&ΐ; ίδ Ιο 1)6. ΤΗε Γθδ6 ΐδ ίαίι• 
Επά Τίιηβ Λνί11ΐ6Γδ ϋ, Ιΐΐ6 νίοΐβΐ: ίδ ίΒ,ίν ίη Ιΐιε ^εαΓδ 
δρηη§ άπα ίΐ (^ιιίοΜ^ §ΓθΛν6ΐ1ι οΐά ; ϊ1ΐ6 ΙίΙγ ϊδ 
Λνΐιίΐβ, — ίί: £αά6δ λνΐιεη ίΐδ βοΛνεήη^'δ άοηβ ; αηά 
Λνΐιΐΐβ ΐΐιβ 8ηο\ν, — ϊΐ ΓηβΗδ &11 &^&γ \ν1ΐ6η Ιΐΐ6 ΛνίηοΙ 
1)Ιο\νδ \ναπη : αηά βνεη δο, ΐΐιβ 1)63,υΐ7 ο£ α οΗίΙά 
ίδ 1)6&ιι1:ί£α1 ίηάβεά, 1)π1; ίΐ Ιίνεΐΐι ηοί £ογ 1οη§. ΤΙΐ6 
άΆγ Λνίΐΐ οοιηβ λνΐιβη γοπ δΗαΙΙ 1ον6 1ί1ί6 ιη6, \ν1ΐ6η 
}ΓοαΓ ΙιεαΓί δΐιαίΐ 1)αΓη Ιίΐιβ ιηίηε, άπα }Γοαι• εγβδ Λνββρ 
1)Γίηίδ1ι ΙβαΓδ. δο Ι ρτΒ,γ 70α, οΐιίΐά, άο ιη6 ΐΗίδ οηε 
Ιαδί; οουΓΐ6δ}Γ : Λνΐιεη γοη δΙίΗ,ΙΙ οοιηε αηά βηά α ροοΓ 
πΐ3,η 1ιαη§ίη§ β.1 γοητ άοοΓ, ραδδ Ιιίιη ηοΐ })γ ; \)\ιϊ 
αίΒ,γ ^οιι ίίΓδΙ αηά \ν6βρ αλνΐιίΐβ £ογ α 1ίΙ)αΙίοη ιιροη 

11188 χάΚον " 4ΐΓΐτ4\λομαι Κβίβΐ^β : ΐηββ -βάλλομαι ' ανίκ* 

αττανθ^ΐ Ε : ιη88 όν. ττίπττ; (86β οη 1. 32) * κατατάκ€ται ^¥11 : 
11188 καϊ τ. ΙτΓίπνβί Ε, 1ιηρ6Γ8θηα1; 8ββ Ο. Κ. 1913, ρ. 6: ιη88 
τταχβρ 

28ΐ ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤ8 

Χϋσον τας σγοίνω μβ καΐ άμφίθες βκ ρεθεων σων 40 
βϊματα και κρύψον μβ, το δ' αΰ ττύματόν με 

φίΧασον 
καν νβκρω γαρίσαι τα σα χευλβα. μη με φοβαθ7}ς' 
ου Βνναμαι σίνεον ^ σε• ΒίαΧλάξεί<^ με φίλάσας. 
χώμα δε μοι κοίΧον τι,^ τό μεν κρνψεί τον έρωτα, 
χώτ άττίτ^ς, τ68ε μοί τρΙς εττάύσον 'ω φίΧε κείσο^ ^ 
ην δβ ΘίΧτ)^, καϊ τοΰτο' ' καΧος δε μοί ώΧεθ' 

εταίρος.^ 
^γράΛ\τον καϊ τόδε γράμμα, το σοΐ<; τοίχοισι 

χαράσσω- ^ 
* τούτον έρως εκτεινεν. οΒοιττόρε, μη τταροδευστ/ς, 
αλλά στας τοδε Χεξον άπηνεα είχεν εταΐρον.^ " 

ώδ' είττων Χίθον εΙΧεν, ερεισάμενος δ' εττΐ τοίχω 50 
αχρί μέσων ονΒών φοβερον Χίθον άτττετ άπτ 

αυτών ^ 
ταν ΧετΓταν σχοινΐΒα, βρόχον δ' ενεβαΧΧε ^ τρα- 

ταν εοραν δ' εκνΧίσεν άτταΐ ττοΒός, ηΒ^ εκρεμάσθη 
νεκρός. 

ο δ' αυτ ώϊξε θύρας καϊ τον νεκρον εΙΒεν 
αυΧάς εξ ΙΒίας ηρτημενον, ούδ' εΧνγίχθη 
ταν ψνχάν ου κΧανσε νέον φόνον, ούΒ^*^ εττΐ νεκρω 
είματα πτάντ εμίαινεν εφαβικά, βαίνε δ' ες άθΧα^ 
^νμναστών^ καϊ εκηΧα ^ φίΧων εττεμαίετο Χουτρών. 
καϊ ΤΓοτϊ τον θεον ηΧθε, τον νβρίσε' Χα'ίνεος ^^ δε 

^ σίναν ΑΙΐΓβηβ : Π188 ^ϊν ^ μοι (Μΐΐ8. ) κοίλου τι Ε ; ΐη88 

μΐυ κοίλον τι ΟΓ τ)) ^ χ&τ' Ε : ιηβδ κδν ΟΟΓΓ. ίΓΟίη χά/*' 

άυβ ίο οοηίαδϊοη \νΐί1ι 1. 44 κύσο Ε : ιώ88 κίΊσαι "* χαράσσω 
"ννίΐ : Π188 χαράξω * οίπτίτ' Μπδ : ιη83 δπότ' αυτών Μιΐθ : 

2δ2 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XXIII, 40-59 

Ηίιη, απά ΐΗβη 1οο8ίη§ Ιιίιη ίτοιη 1:1ΐ6 Γορβ, ρυΐ 
αΙ)οιιΙ Ιιίιη δοπιβ οονβηη^ ίΐ'οπι γοαΓ ο\νη βΙιουΙάβΓδ ; 
αηά §ϊν€ Ιιίιη οηβ ΙαβΙ 1ίίδ8, ίοΓ γοπΓ Ιίρδ \νί11 1)β Λνβΐ- 
0ΟΠ16 ενβη ίο ΐ1ΐ6 ά^αά. Αηά πβνβΓ ΐβαν ηιβ ; Ι 
οαηηοΐ άο Ιΐιββ αηγ ηιίδοΗίβί; Ιΐιοιι δΐιαίΐ Ιίίδδ αηά 
ίΙιβΓε αη βηά. Τΐιεη ι>νΒ.γ ΐ1ΐ66 πιαίίβ α Ιιοίε ίη δοπιε 
€&Γΐ1ΐ7 1)£ΐη1ί: ίοΓ ίο Ιιίάβ α11 πιγ Ιονβ οι Ιΐιβθ ; αηά βΓβ 
Ιΐιοα ίαιτι Ιΐιεε Ιο §ο Ιΐιγ νναγδ, ογγ ονει- ηιο ΙΙΐΓββ 
Ιίπιεδ ' Κβδΐ, πι^ ίήΘηά/ αηά ίί ίΐ 866πι ΐ1ΐ66 §οοά 
ογγ αίδο ^ Μγ ΐαίτ οοηιραηίοη'δ άεαά.' Αηά £ογ 
βρίίαρίι ΛνηΙβ Λβ \νοΓ(1δ Ι ΗοΓβ ίηδοηΙ)6 προη ϊ}\γ 
\ν&11 : 

Ηβτβε οηβ ΐΗαί άΐβά ο/ Ιονβ ; §οοά τναι/βιτβΓ, 
8ΐαι^ ίΚββ ωιά εαΐι/ : Ηί8 τνα8 α οηιβίβνβ." 

ΤΗίδ δαίά, 1ΐ6 Ιοοίί: α δίοηβ αηά δβΐ: ϋ υρ, ΐΥιαί 
άι•6ίΐάίίιΙ δίοηβ, α^αίηδί ίΐιβ Λναΐΐ ίη ΐΐιβ ηιίάδΐ ο£ ΐΐιε 
άοοΓλνα}^; Ιΐιβη Ιίβά ΙίιαΙ δΙβηάβΓ δίπη^ υηΐο ΐ1ΐ€ 
ροΓοΙι αΐίονβ, ρυΐ Ιΐιβ ηοοδβ αΙ)οηΐ Ιιίδ ηβοΐί, Γοΐΐβά 
ΐΙίΕΐ ίοοίίη^ ίτοηι Ι)6η6Εΐ1ι Ηίδ ίββΐ, αηά Ιο ! Ηβ Ιιαη§ 
α οοΓρδε. 

δοοη Ιΐιαΐ οΐΙιβΓ^ Ηβ ορβηεά ΐΗβ άοοΓ αηά βδρίβά 
Ιΐιβ άεαά 1ιαη^1η§ ίο Ιιίδ ολνη άοοΓΛναγ ; αηά Ηίδ 
δΙαΙ)1)θΓη ΙιβαΓί \ναδ ηοΐ Ι^βηάβά. Τ1ΐ6 ηθ\ν-άοη6 
πιαΓάβΓ ηιονβά Ηίηι ηοί υηίο ΐβαΓδ, ηοΓ \νου1ά 1ιβ 1)6 
άββίίη^ α11 Ηίδ }Όπη§ Ιαά'δ ^αΓπίΘηίδ Λνίΐΐι α άβαά 
οοΓρδβ ; 1)α1; ΛνεηΙ Ιιίδ λναγδ Ιο Ιΐιβ Λνι•6δ11ίη§-ΐ3ουΐ3 αηά 
1)β1:οο1ί Ηίηίδβΐί ϋσΚί οί" ΙιβαΓΐ Ιο Ιιίδ Ιίβίονβά \>άϊ\\. 
Αηά δο οαπΐ6 Ηβ αηΐο Ιΐΐ6 Οοά 1ιβ Ηαά δϋ^ΐιΐβά. Ρογ 

1Ώ88 ούτοΟ ^ €V€^8αλλ€ ΟΓ Κμβαλ\^ Μΐΐ8 : ηΐ83 «^δαλλε 

■^ ούδ' Ε : Π188 άλλ' ^ 4μίαιν€ν Ε : ηΐδβ ί μίαναν ^Θλα 

ΑΙΐΓβηδ : ιη88 άθλω ^ 'ίκηλα \νί1 : ιη88 λ€ ^*^ λαίνίΟΒ Ε : 
11138 λαινίαί 

283 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

Γστατ' άτΓΟ κρη7ΓΪΒο<ζ 69 νΒατα' τω δ* βψνττερθβν 60 
αλατο και τώ^αΧμα, κακόν δ' εκτβίνεν βφαβον 
νάμα ^ δ* εφοίνίχθη' τταιΒος δ' βττβνάχβτο φωνά' 
" 'χαίρετ^ τοί φιΧβοντες' 6 <γαρ μισών εφονεύθη. 
στ€ρ^€Τ€ δ' οΐ μισενντβζ' 6 'γαρ θεός οΙΒε Βικάζειν* 

* νάμα Κβίβΐίβ : ΐη88 αμα 284 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XXIII, 60-64 

ΙιΙιβΓβ δίοοά αη ίπια^β ο£ Κίιη υροη ΐΗβ τπΒτ^ίη 1οο1ίίη§ 
ίολναΐ'άδ ΐ1ΐ6 \ν3,ΐ6Γ. Αηά Ιο ! βνβη ΐ1ΐ6 ^Γανβη ΐηια^β 
ΙβαρΙ (1ο\νη υροη Ιιΐιη αηά 8ΐ€\ν ΙΙίεΙ λνίοΐίβά Ιαά ; αηά 
ϊΙΐΘ \ναί;6Γ \ν6ηΐ 8,11 γ6(Ι_, Άηά οη Ιΐιβ Λνβ,ΐβΓ ΗοαΙβά Ιΐιβ 
νοίοβ ο£ α οΐιίΐά εαγΐη^ " Εβίοίοβ 3^6 ϊΥιάϊ Ιουθ, ίογ 1ιβ 
ίΐι&ΐ άίά ΙιαΙβ 18 δΐ&ίη ; Άπά Ιονβ ^^6 ΐΐιαΐ Ιιαίε, ίοΓ ΐΐιβ 
Οοά Ιαιολνβΐΐι 1ιο\ν ίο ^ι1ά§^." 285 XXIV.— ΤΗΕ ΟΤΤΕΕ ΗΕΚΑ0Ι.Ε8 

Τηι8 Ερίο ροβτη, ηηΐϊϊοβ ίΚβ Ηι/Ια^, ίε ηοί αη αΗί8ίίο ινΗοΙβ. 
α ΙάΙββτύ Κοιυ ίΚβ ίη/αηί Η6ταοΐ68 ΜΙΙβά ίΚβ ίτνο 3ηα^68 
8€ηί 1)'ΐ) ίΚβ οηΐταξβά Ηβτα ίο άβνοην Μίπ, αηά ηβχί ο/ ίΗβ 
ηί68 ιυΜοΗ ίΚβ 86βν Τ6ίΓ68ία8 αάνί8βά Μ8 τηοίΗβν Αίαηβηα 
Ιο ρβτ/οηη ίη οτάβτ Ιο αυβτί Κβν ινναΐΚ. ΙΥβ ατβ ΐΗβη 
ίοΙ(1 ο/ ΐΗβ βάηοαίΐοη ο/* Η6ταοΙβ8, αηά ίΚβ ροβιη ύνβαΗ' 
ο^β^ αδηιρΗι/ αββτ αη αοοοηηί ο/ Μ8 άζβΐ αηά οΙοίΗνι^. 
8ηοΗ α ροβιη, Ηοϊνβνβτ, ιυοηΐά άοη})ίΐ688 δβ αοοβρίαΜβ αέ 
ίϊιβ Α Ιβχαηάνίαη ϋοηΗ ίη ίΐιβ βατίι^ 'ΐ^€ατ8 ο/ ίΚβ οΚιΙά τνΗο 
η)α8 αβ6νίνατά8 ΡίοΙβηιι^ ΠΙ. Ροτ ίϊιβ ΡίοΙβηιίβδ οίαίτηβά 
ά68α6ηίβτοηι ΗβναοΙβί, 287 XXIV.— ΗΡΑΚΛΙΣΚ02 

'ΉρακΧία ^βκάμηνον βόντα ττόχ' ά Μίδεάτί^ 
*Α\κμήνα καΐ νυκτϊ νεώτερον ^ΙφίκΧηα 
άμφοτ6ρου<ζ Χούσασα καΧ βμπΧήσασα ^άΧακτος, 
'χαΧκείαν κατβθηκεν €9 άσττίΒα, ταν ΐΙτερεΧάον 
^Αμφίτρνων καΧον οττΧον άττεσκύΧενσε 7Γεσ6ντο<ζ. 
ατττομενα δε '^υνα κεφαΧάς μνθησατο τταιΒων 
" εν^ετ εμα βρεφεα <γΧνκερον καϊ ε^ερσιμον ΰττνον, 
εΰΒετ εμα ψνχ^ά, Βν άΒεΧφεοί, εΰσοα τεκνα' 
οΧβίΟί ευνάζοισθε καϊ οΧβυοι άω ϊκοισθεΓ ^ 
0)9 φαμενα Βίνασε σάκος με^γα' τους δ' εΧαβ* ύπνος. 

αμος Βε στρέφεται μεσοννκτιον ες Βύσιν'Άρκτος 10 
^ίϊρίωνα κατ αυτόν, ο δ' άμφαίνει μεηαν ωμον, 
τάμος άρ* αίνα ττεΧωρα Βύω '7ΤθΧνμηχανος"ΐΙρη 
κυανεαις φρίσσοντας ύττο σττείραισί Βράκοντας 
ώρσεν εττΐ ιτΧατυν ουΒόν, οθυ σταθμά κοΐΧα θυραων 
οϊκον, άττειΧησασα φα^γεΐν βρέφος 'Ή,ρακΧήα. 
τω δ' εξειΧνσθέντες εττΐ 'χθονί ^^ αστέρας άμφω 
αιμοβόρους εκύΧιον άττ οφθαΧμών Βε κακόν ττνρ 
ερχομενοις Χάμττεσκε, βαρύν δ' εξέτττυον Ιόν. 
άΧλ,' δτβ δ^ ΊταίΒων Χιγ^μώμενοί ε^^γύθεν ήΧθον, 20 
καϊ τότ άρ* εξε^ροντο, Αίός νοεοντος άπαντα, 
^ΑΧκμήνας φίΧα τέκνα, φάος δ' ανά οίκον ετνχ^θτ), 
ήτοι ογ' ευθύς άύσεν, οττως κακά θηρι άνε^νω 

^ 'ίκοισθξ : 11188 3,ΐ3θ ϊ5οιτ€ 

288 XXIV.— ΤΗΕ Ι.ΙΤΤ1.Ε ΗΕΚΑ01.Ε8 

Ον€Ε υροη ίΐ ΐϊιηβ Λνΐιβη Ιΐΐθ Ηΐΐΐβ ΗβΓ&οΙββ Λναίϊ Ιβη 
ηιοηΐΐΐδ οΐά, Αίοιηεηα οί Μίάβα ΐοοίί Ηιιη αηά Ιρίιίοΐβδ 
Ιΐι&ΐ Μ^αδ Ιιίδ 7θυη§6Γ Ι)^ ά ηί^ΐιΐ, απά Ιαίά ΐ1ΐ6ΐη, 
\νΕδ1ΐ6(1 1)ο11ι αηά δαοΜεά ίαΐΐ^ ϊη ΐΗο βηβ \}γαζβη 
1)υο1<:ΐ6Γ ΑιηρΙιίίΓγοη Ηαά ^οΙΙεη ίη δροΐΐ οί Ρΐβΐ'βίαϋδ, 
αηά δ6ΐ1ί秕 1ι6γ Ιιαηά προη ΙΙιβίΓ ΙιβΕάδ δ&ίά " δίβερ 
πιγ 1)&1)6δ^ δΐ6θρ δλνβεΐΐγ η,ηά 1ί§1ιΙ ; δίεερ, δΛνββΐΙιεαΓΐδ, 
1)Γθ11ΐ6ΐ'δ Ινν&ΐη, ^οοάΐ^ οΙιίΙάΓΘη. Ηβανεη ρΓΟδρβΓγουΓ 
δ1αιηΐ3βηη§ ηοΛν αηά γουΐ' Ε\να1^6ηίη§ Ιο-ιηοΓΓΟΛν." 
Αηά αδ δΚβ βραΐίβ, δΚβ τοοί^βά ΐΐιβ ^ΓβαΙ ΙαΓ^β Ιίΐΐ 
Ιΐιεγ ίβΠ Εδίββρ. 

ΒυΙ \ν1ΐ3,1 Ιΐιηβ Ιΐιβ ΒεαΓ δΛνίη^δ 1ο"νν 1;ο\ναΓάδ Ιιθγ 
ηιίθηί^ΐιΐ ρΐ&οβ ονβΓ &§3,ίηδΙ ΐΐιβ υρΐίίΐβίΐ δΙιουΙάβΓ 
ο£ ΐϊΐί^ΐιΐγ Οηοη, Ιΐιβη δβηΐ Ιΐιβ Λνίΐγ ΗβΓα ΐλνο 
άΐΓβ ιηοηδΐβΓδ ο£ δβΓρεηΙδ, 1)Γί(11ΐη§ αηά 1)ΓίδΐΗη§ 
Άπά \νί1:1ι αζιΐΓβ οοΐΐδ^ ίο §ο υροη Ιΐιβ 1)ιό&(3 ΙΙΐΓβδ- 
Ηοΐά οί Ιΐιβ 1ιο11ο\ν άοοΓΛν3,7 οί" ΐΐιβ Ιιουδθ, Λνίΐΐι 
ΐηίβηΐ Ιΐΐ67 δΐιοηΐά άενοαΓ ΐ1ΐ6 οΙιίΜ Ηβι-αοΐβδ. Αηά 
ΐΙΐ6Γ6 οη ΙΙΐΘ ^Γοιιηά ίΐιεγ 1)θΐ1ι υηίλνίηβά ΙΙιθϊγ 
Γ&νβηίη^ Ι36ΐ1ϊ6δ αηά \ν6ηΙ \\Γήί;1ιϊη§ ίοΓλνβ,Γά, Λνΐιίΐβ αη 
ενίΐ βΓ6 δΐιίηεά ίοΓίΙι ο£ ΐΙιβίΓ β^βδ αηά & ^ήβνοαδ 
νεηοιη Λναδ δρυβά οηί οί ΙΙιβίΓ πιουί;1ι. Βπΐ; \ν1ΐ6η 
\νί11ι Ιοη^ιιβδ Ηίοΐίβηη^ ΐΐιβγ ΛνβΓβ οοπιθ ΛνΙιβΓβ Ιΐιβ 
οΙιίΙάΓβη Ι&γ, οη α δπάάβη Αίοηιβη&'δ Ιίΐΐΐβ οηβδ (ίοΓ 
Ζβυδ 1αΐ€\ν &11) αλνοΐίβ, αηά ύ\βγ& Λναδ ηιαάε α Ιί^Ιιΐ ίη 
Λβ Ιιουδβ. ΙρΗίοΙβδ, Ιιβ δΐΓαΐ^ΙιίΛνΕγ οΓΐβά ουί \ν1ΐ6η 
1ΐ6 ϋδρίβά Ιΐΐ6 ονίΐ Ι^εαδΙδ αηά ίΙιείΓ ρϋίΐβδδ ίΈη^δ 289 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

κοίΧον ύτΓβρ σάκ€θ<; καϊ άναιΒέας βΙΒβν οΒόντας, 
^ΙφίκΧβης, ουΚαν δε ττοσϊν ΒίβΚάκτίσβ γΧαΐναν, 
φβν^βμεν ορμαίνων ο δ* €ναντίθ<ζ ΐβτο ^ γ^ερσίν 
^Ή,ρακΧβης, άμψω δε βαρεί ένβΒήσατο Βεσμψ, 
Βραξάμβνος φάρυ^ο^, τόθο φάρμακαΧν^ρατετυκται^ 
ονΧομένοίς οφίβσσιν, α καϊ θβοϊ β'χθαίροντι. 
τω δ' αυτβ σττβίραισιν βΚισσβσθην ττερί τταΐΒα 
6ψί<γονον <γάλαθην6ν ύττο τ ροφώ αΐβν άΒακρυν 
άψ δε τΓολιν ΒιεΚνον, ίττεί μο^γέοιεν άκανθα^;, 
Βεσμον αναγκαίου ττειρώμενοι εκΧυσιν ενρεΐν. 

^ ΑΧκμηνα δ' εσάκουσε βοα^ καϊ εττε^ρετο^ ττράτα* 
" ανσταθ^ ^Αμφίτρνων εμε <γαρ δεο9 ί'σχεί. οκνηρόν 
άνστα, μηΒε ττόΒεσσι, τεοΐς ύττο σάνΒαλ,α θείη<ί. 
ουκ ά'ίείς, πταίΒων 6 νεώτερο<; οσσον άντεΐ; 
η ου νοεεις, οτί νυκτός άωρί ττου, οΐ δε τε τοΧγρι 
7Γάντε<ζ άριφραΒε€<; καθαράς άττερ ^ ήρι^ενείας; 
εστί τι μοι κατά Βώμα νεώτερον, εστί φίΧ^ άνΒρών.^^ 
0)9 φάθ\ ο δ' εξ εύνα<; άΧόχω κατέβαινε ττίθήσα^' 
ΒαίΒάΧεον δ* ωρμασε μετά ξίφος, 6 οι ΰττερθεν 
κΧίντηρος κεΒρίνου ττερΙ ιτασσάΧω αίεν άωρτο. 
ητοί ογ' ωρί^νατο νεοκΧώστου τεΧαμώνος, 
κουφίζων έτερα κοΧεόν, /ζ-εγα Χώτίνον ερ^ον. 
άμφίΧαφης δ' άρα τταστας ενεττΧήσθη ττάΧίν 

ορφνας' 
Βμωας οη τοτ' άϋσεν ΰττνον βαρύν εκφυσώντας' 
" οοσετε ττΰρ οτι θασσον άττ εσ'χαρεωνος εΧόντες, 
Βμωες εμοί^' στιβαρούς δε θυραν άνεκόψατ^ οχηας. 

^ ?6το Μβϊηβΐίβ : ιη88 είχετο "^ ιηδδ α,ίβο κ^κρυττται 

3 4τΓ4γρ€το : ιηβδ αίδο εττεδρο/ιε * ατηρ ΒΓί^β8 : πίδδ &τίρ 

^ Ιίν€κό\1/ατ' Βΐ£ΐ88 : ιηβθ ανακ. 

290 ΤΗΕΟΟΕΙΤυδ XXIV, 2 5-49 

αΐ^ονβ Ιΐιβ ΙίΐΓ^βΐ'δ Γίπι, αηά Ιίίοΐΐϋά α^ναγ Ιΐιβ \νοο1ΐ6η 
€ον6ΐ•ΐ6Ϊ ίη αη α^οηγ Ιο Ηβε ; 1)α1: Ηβΐ'ίΐοΐβδ ΐΏ&άθ 
&§&ίηδΙ ΐΗβιη \νί11ι Ιιίδ Ιιαηάδ, αηά ^πρίη^' Ιΐΐ6ηι \ν1ΐ€Γ6 
Η68 3, 1)&η6£ιι1 δπαΐίβ'δ ίβΐΐ ροίδοη Ιιο,Ιεά βνεη οί Ιΐΐ6 
Οοάδ, Ιιβίά Ιΐιειη 1)θ1:1ι ίαδΐ 1)ουηά ίη ε δΠΓβ Ι^οηάα^ε 
1)7 ΐ1ΐ6 ΙΙίΓοαΙ. ΡοΓ α \ν1ιίΐ6 ΐΐιει-εαΐ; ΐΐΐθγ 1\νΌ λνοιιηά 
ΐΗβίΓ οοίΐδ &ΐ3οηΙ ΐΐιαΐ γουη§ οΐιίΐά, Ιΐι3.ΐ δποΐίΐΐη^ 1)αΙ)θ 
3.1: ηιίΓδο λνΐιίοΐι ηβνβΓ 1ϋΐ€\ν Ιεαί'δ ; 1)πΙ δοοη ΐΐιβγ 
Γβίαχείΐ ίΚεΐΓ Ιαιοίδ αηά Ιοοδβά ΐΙιβίΓ \ν6ΕΓ7 δρίηβδ Άτιά 
οτύγ δΙίΌνβ ίο ήηά βηΙαΓ^θΐηβηΐ £ΐΌΐη οηΐ ίΚοδβ 

ίΐ•Γ6δίδΙίΙ)ΐ6 Ι30ηά8. 

ΑΙοιηεηΕ \ναδ Ιΐιβ ίίΓδΙ ίο ΙιβαΓ Ιΐιβ οΓγ αηά αλναΐ^β. 
^^Αηδβ, ΑιηρΙιΐίΓγοη/' ^[υοΐΐι δΐιβ ; ^^ίοΓ αδ ίοΓ ιηβ 
Ι οαηηοΐ αήδβ £ογ ϊ&β,υ. Όρ Ιΐιεη ^οιι, αικί ϊαττγ 
ηοΐ θνβη ΐίΐΐ ^οι1 1)6 δΐιοά. ΗεαΓ γοιι ηοΐ 1ιο\ν 
ίΐιβ ΗΙΙΙθ οηβ οηβδ ? αηά ιηαΓίι: γοα ηοΐ Ιΐιαΐ; &11 
ίΙΐΘ ο1ιαιηΙ)6ΐ•-λνΕΐ1δ εγθ Ι3ΐ'ί§1ι1; αδ 3.1 Ιΐιβ ριΐΓβ άΆγ- 
δρήη^ ΗοιίΓ, ΐΐιοα^ΐι δΠΓβ Ίίδ Ιΐΐ6 άεαά οί ηί^ΙιΐΡ 
ΤΐΌΐΙι, δοιηεΐΐιίη^, (Ιβαι• Ιοιτί, ίδ 3ηιίδ8 Λνΐΐΐι υδ." Αΐ 
Ιΐιβδβ 1ΐ6Γ ΛνοΓάδ 1ΐ6 ιιρ 311(1 §οΐ Ιιϊιπ άο\νη ίτοηι Ιΐιβ 
1)6(1, &ηά ΙβαρΙ ΐοτ ΐ1ΐ6 (ΙαηΐΕδΙίείΙ 1)Γ3η(1 ΛνΙιίοΗ βνβι- 
Ηαη^ Ιο α ρ6§ 3ΐ)ον6 Ηίδ 06ά3ΐ•η οοηοΐι, αικί δο Γ63€ΐΐ6(1 
οαί; 3ίΊ:6Γ Ιιίδ η6νν'-8ρυη 1)3ΐ(ΐΓίο 6ν6η 3δ λνΐΐΗ Ιΐΐ6 
ο11ΐ6Γ 1ΐ3ηί1 1ΐ6 ΐοοίί: υρ Ιήδ §Γ63ΐ δ03ΐ)1)αΓά ο£ ΙοΙυδ- 
λνοο(1. Νο\ν Λναδ 1:1ΐ6 3πιρΐ6 1)ο\ν6Γ β1ΐ6(1 £υ11 3§3ίη 
ο£ ά3Γΐίη6δ8, 311(1 ί1ΐ6 ηι.αδ1:6Γ οη6(1 προη Ηίδ 1)οη(1- 
δ6Γν3ηΙδ Ιΐιαΐ 13^ 1)Γ63ΐ:1ιΐιι§ δ1πιηΙ)6Γ δο ά66ρ 3η(1 Ιοιιά, 
&Άγίη§ " ^α^^1ί;, ιηγ 1)οιΐ(1δ6Γν3ηΐ8 ! ΙΐΓΪη^ Ιί^ΙιΙδ, Ιιηη^ 
Ιί^ΙιΙδ £γοιιι ί1ΐ6 ΙΐΓ3ζί6Γ/' 311(1 δΟ ΐΙίΓαδΙ: Ιιίδ δίοπΐ 
άοοΓ-ρίηδ 1)3θΐ4:. Τΐιεη " Κουδ6 ^6," (^αοΐΐι ΐΗβ 29 
υ 2 ΤΗΕ ΒυαΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

" άνστατ€ Βμώες ταλασίφρον€ς, αύτο<; άντεΐ.^' 
η ρα ^γυνα Φοίνισσα μυλαις βτη κοΐτον έχουσα. 
Οί δ' αίψα ττρο'γένοντο Χνχνοίς άμα Βαίομενοισί 
Βμώβ<ζ' ένβττΧησθη Ββ Βόμος στΓβνΒοντος εκάστου, 
ητοί άρ ώς €ΪΒοντ εττίτίτθίον *Ή.ρακ\ηα 
θήρε Βύω χ^είρεσσιν άττρίξ άτταΧαΙσιν εγοντα, 
συμιτΚηηΒην Ιάχησαν ο Β' ες ττατερ ^Αμφιτρύωνα 
ερπετά Βείκανάασκεν, εττάΧλετο δ' ϋ'^όθι 'χ^αίρων 
κουροσύνα, <γε\άσα<; Βε ττάρος κατέβηκε ττοΒοαν 
ττατρος εοΰ θανάτω κεκαρωμενα Βεινά ττεΚωρα. 
'Αλκμηνα μεν εττειτα ττοτΐ σφετερον βά\ε κόΧττον 
ξηρον ύτταΐ Βείους άκρόχΚοον ^ΙφίκΧηα' 
^Αμφίτρύων Βε τον άΧλον υιτ άμνείαν Θέτο γΧαΐναν 
τταΐΒα, ττάΧίν δ' £? Χεκτρον Ιων εμνάσατο κοίτου. 
ορνιθε^ί τρίτον άρτι τον εσχατον ορθρον άειΒον, 
Ύβιρεσίαν τόκα μάντυν αΚαθεα πάντα Χε^οντα 
^ΑΧκμηνα καΧεσασα χρέος ^ κατέΧεξε νεοχμόν, 
και νιν υττοκρίνεσθαι, οττως τεΧέεσθαι εμεΧΧεν, 
ηνώ^εί' " μηΒ' εϊ τι θεοί νοέοντί ττονηρόν, 
αΙΒόμενος εμε κρύπτε• και ως ουκ εστίν άΧύξαι 
άνθρώποις, οτι Μ,οΐρα κατά κΧωστήρος επείγει. 
άΧΧ^ ^ ΈίύηρειΒα μάΧα σε φρονέοντα ΒιΒάσκω. 
τόσσ εΚεηεν βασίΧεια' ο δ' άνταμείβετο τοίοις'^ 
" θάρσει άριστοτόκεια '^ύναι, ΤΙερσήϊον αίμα, 
Θάρσεΐ' μεΧΧόντων Βε το Χώϊον εν φρεσΐ θέσσο.^ 
ναϊ 'γάρ εμων ^ <γΧυκύ φέ^^ος άποιχόμενον πάΧαι 
οσσων, 

^ χρ4ο5 : 11183 €αΐ8θ τ€ρα5 ~ άλλ' ΑΙΐΓβηβ : ιη88 μάντι ον 
μάντίν * το[οΐ5 Β秧8 : ηΐ88 τοία)5 ογ τοΓοί * θ^σσο Ε, 
ο£. δαρρΗο 78 απά Νϊοίεΐδ Α. Ρ. 9. 564 : ιηββ θίσθαι ογ οιηΐΐ 
5 ^μών Ε : ΙΏ88 ^μ^>ν 

292 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XXIV, 50-75 

ΡΚοεηίϋίίΐη Λνοιηαη ΐΗαΙ Ιιαά 1ι6γ δίβερίη^' ονβΓ ΐΚβ 
ιηίΐΐ, " ΓοιίδΘ γ&, δΐΓοη^-1ΐ6&Γί; Ι^οηάδβΓνΕΐιΙδ ; Ιΐιβ 
ιηαδΙεΓ οηβδ : " αηά (^αίοί^ΐγ ίΌιΊΐι οαπιβ Ιΐιοδθ 1)οηά- 
δβΓν&ηΙδ ΛνίίΙι Ιαιηρδ 1)ΐιι•ηίη^ βνεΓγ οηβ, Επά Ιο Ι α11 
ίΐιβ Ιιουδβ \νΕ8 βΠβά ίαΐΐ οί ΙΙιείΓ 1)υδ11ίη§. Αηά 
Λνΐιεη Ιΐιεγ 6δρί6(1 ΐΐιβ δυοΙίΗη^ ΗβΓαοΙβδ Λνϋΐι Ιΐΐ6 
Ιλνο 1)6ίΐδ1;8 ΐη ΐΐιβ οίηίοΐι οί" Ιιΐδ δοίΊ Ηΐίΐβ βη^βίδ, Ιΐιεγ 
οίαρρβά ΐΙιείΓ Ιιαηάδ αηά δΐιοιιίεά αίοιιά. ΤΗβΓβ 1ιθ 
\ναδ, δΐιολνίη^ ΐΚθ ΟΓΟβρΐη^ ΐΐιίη^δ ίο Ιιΐδ ίαΐΙΐΘΓ 
ΑιηρΙιίΪΓγοη αηά οίΐρβηη^ ΐη Ιιΐδ ρΓβΙΙγ οΐιίΐάΐδίι ^Ιεβ ; 
ΐΐιβη 1{ΐα§'1ιίη§ Ιαΐά ΐΐιε (Ιίΐ'6 ιηοηδΙεΓδ Ι^είοΓβ Ιιΐδ 
ίίΐΙΙιβΓ'δ ίββΐ: αΐΐ δΐιηΙ^Θη ίη Ιΐιε δ1υιηΙ)6Γ οί άε&ΐΐι. 
ΤΙιβη Λν&δ Ιρίιίοΐεδ οΐΐρρεά Ε^ΐι&δΐ; αηά ρίΐΐδίβά Λνίΐΐι 
ίη^Ηΐ ίο Αίοιηεηα'δ 1)θδοιη, αηά ΐΐιβ οΙΙιβΓ οΙιίΜ άιά 
ΑιηρΙιίΐΓ^οη \Άγ β,^αίη Ι^ΘηβαΐΚ Ιΐιβ ΐΕΐηΙ)'δ-\νοο1 
οονεΠεΐ, αηά δο §αΙ Ιιίιη Ι^αοΐί ίο 1)6(1 αηά ΐοοίί υρ 

Ιιΐδ Γ6δΐ. 

Τ1ΐ6 ϋΟοΙίδ άΙ ΙΙιΪΓά 0Γθ\ν \ν6Γ6 οειόΠιπ^ Ιΐιβ 1)ΐ•€α1ν 
ο£ ά'ό,γ, \ν1ΐ€η 1ιβ ΐΐιαΐ ηβνβΓ ϋβά, ΐΐιβ δ66Γ Τεΐι-βδΐαδ, 
Λναδ οαΐΐεά ο£ Αίοιηβηίΐ Άηά α11 ΐ1ΐ6 δίΓ^η^β Ιΐιίη^ Ιοίά 
Ηίιη. Αηά δ1ΐ6 1)αάβ Ιιίηι ^ίνβ αηβλνβΓ ΙιΟΛν ίΐ δΐιοηΐά 
ΙαΓη οαΐ, αηά δ<ιί(1 " Ενβη ΐΗοιι§1ι ΐ1ΐ6 Οοάδ άβνίδε αδ 
ΐ11, Ι ρΓαγ 7οα Ιιίββ ίΐ ηοΐ ίΓοηι ηιβ ίη ρϋγ ; ΐον ηοΐ 
βνβη ΐΗαδ ηΐΗ7 ηιαη βδοαρβ \ν1ιαΙ ΐΗβ δρΐηάΐβ ο£ ΡαΙθ 
άηνβδ υροη Ιιίηι. Βαΐ εηοιι^ΐι, δοη ο£ ΕπβΓβδ ; νεηΐ^ 
Ι ίεαοΐι ΐΗβ \\'ίδβ." Αι Ιΐιαΐ ίιβ ηιαάε ΐΗβ ο^αεβη Ιΐιίδ 
αηδ\ν6Γ : " Βε οί ^οοά οΙιεεΓ, Ο δεεά οί ΡεΓδευδ, Ιΐιοιι 
πιοΙΙιεΓ οί ηοΙ)1εδ1: οίΤδρηη^ ; 1)ε οί §οοά οΙιεεΓ αηά 
Ιίΐγ υρ ίη Ιΐι^ ΙιεαιΙ ΐΐιε Ι^εδΙ Ιιορε οί Ιΐι&ΐ λνΐιίοΐι ΐδ 
Ιο οοηιε. Ρογ Ι δΛνείΐΓ Ιο γοιι Ιο^ *ίιβ άείΐΓ δ\νεεΙ 
1ί|ξίι1; Ιΐιαΐ ίδ δο 1οη§ §οηε ίτοηι ηι^ ε^εδ, ηΐΕη7 ΐΐιε ^93 ΤΗΕ ΒϋΟΟΙ,ΙΟ ΡΟΕΤδ 

ΤΓοΧΚαϊ ^Α'χ^αίίάΒων μαλακον ττβρί ηοννατι νήμα 
χ€ΐρΙ κατατρίψονσιν άκρίσττβρον άβίΒουσαί 
^ΑΧκμηναν ονομαστί, σίβα<; δ' βσΎ) ^Αρ^βίαισι. 
τοϊοζ ανηρ δδβ μβΧλβί €? ουρανον άστρα φέροντα 
άμβαίνειν Τ609 νΙός, άττο στέρνων ττΧατύ^; ηρως, 80 
ου καΐ θηρία ττάντα καΐ άν€ρ6<ζ ήσσονβς άΧλοί. 
δώδε/ία οι τεΧεσαντί τΓβττρωμβνον εν Αώς οίκεΐν ^ 
μό'χβου^, θνητά δε ττάΐ'τα ττυρα Ύραχίνως εξεί' 
γαμβρός δ' αθανάτων κεκΧησεται, οΐ ταδ' εττώρσαν 
κνώΒαΧα φωΧεύοντα βρέφος ΒίαΒηΧήσασθαι. 85 

αλλά ηύναι ττΰρ μεν τοι ύττο σττοΒοΰ εΰτυκον έστω, 88 
κάηκανα δ' άστταΧάθον ξύΧ* έτοιμάσατ η τταΧι- 

ούρον 
ή βάτου ή άνέμω 8ε8ονημένον ανον ά'χερΒον ^0 

καίε δβ τώδ' ά^ρίαισιν εττΐ σ'χίζαισι Βράκοντε 
ννκτΐ μέσα, οκα τταΐΒα κανεΐν τεον ήθεΧον αυτοί, 
ηρι δε συΧΧέξασα κόνιν ττυρος άμψιττόΧων τις 
ρίψάτω ευ μάΧα ττάσαν ύττερ ττοταμοΐο φέρουσα 
ρω'^άΒας ες ττέτρας ύττερούριον, άψ δε νεέσθω ^ 
άστρετττος• καθαρω δε ττυρώσατε Βώμα θεείω 
Ίτρατον, εττείτα δ' άΧεσσι μεμί<γμένον, ώς νενό- 

μισται, 
θαΧΧω εττιρραίνειν εστεμμένω ^ άβΧαβες ΰΒωρ' 
ΖηνΙ δ' ετηρρέξαι καθυττερτέρω αρσενα γ^οΐρον, 
Βυσμενέων αΐεΐ καθυττέρτεροι ώς τεΧέθοιτε.'^ 100 

^ οΙκ^ΐν Μυ8 : ηΐ88 οί«η$ ^ ν^ίσθω Ηοπϊΐαηη : ηΐ88 νί^σΟαι 
^ 4στ€μμίνψ 8ο1ΐ8.6£βΓ : ηΐ83 •ον ?94 ΤΗΕοακιτυδ χχιν, 76-100 

ΑοΗαθίΐη \νοιη6η ΙΙιεϊ αβ Ιΐιβγ οί^τά ΐΐιβ βοίΐ: Λνοοΐ 
3,1)0ϋΙ 11ΐ6ΪΓ 1<η66δ αϊ βνβη, δΚαίΐ 8ίη§ ΙιβΓβαίΐβΐ' οι Ιΐιβ 
ηαιηε οί" Αίοιηεηα, αηά ΐΐιβ (Ιατηβδ οί Αγ^οβ δΐιαίΐ άο 
1ΐ€Γ ΗοηοιίΓ οί" \νοΓ8ΐιίρ. δο ιηΐ^ΐιΐγ α ιηαη δΐιαίΐ ίη 
ΐΗίδ γοαΓ δοη Γΐδ6 Ιο ίΐιβ δΐαΓ-ΐΕάεη Ηβανβηδ, ίο λνίΐ: & 
ΗβΓΟ ΐ3Γοαά οί 1)Γ6&8Ϊ, ΐΗαί; δΐιαίΐ δυΐ'ραδδ αΐΐ ββδίι, 1)6 
Ιΐΐ67 ^^" ^^ ^^ ΐΐιβγ 1)6α8ΐ. Απα 'ΐϊδ άεοΓβεά Ιΐιαΐ 
Ιιανίη^ αοοοπιρίΐδίιεά 1ειΙ)ουΓ8 ΐΛνβΙνβ^ ΕΐΙ^βίΐ &11 Ιιίδ 
ΐΏΟΓίαΙ ρΆΥΪ δΐιαίΐ ΜΙ Ιο α ργΓβ οί" ΤΓαοΙιίδ^ Ηβ δΐιαίΐ §ο 
ίο άλνεΐΐ λνίΐΐι Ζευβ, β,ηά δΗαΙΙ 1)6 6ε116(1 ίη Ιιίδ 
ηΊαΓΓΪα§6 Β. 8οη οί Ιΐΐ6 ΙιηιηοΓίαΙδ^ 6ν6η οί ΐ1ΐ6ΐη Λνΐιο 
^6δρΕΐ^116ά Ιΐιοδβ νβηοπιοαδ Βεαδΐδ οί ΐΙΐ6 6εγ11ι Ιο 
πΐίΐέ^β αη 6ΐιά οί Ιιίπι ίη Ηΐδ 0Γαάΐ6. ΒαΙ ηο\ν, ιηγ 
Ιίΐάγ, Ιεί ΐίΐ6ΐ•6 1)6 ίΐΓβ Γβπάγ ίοΓ ΐΐιεβ Ι36η63,1;1ι ΐ;1ΐ6 

6ηΐΙ)6Γ8, αηά ρΓ6ρ3,Γ6 76 (1γ7 δΐίοΐίδ οί Ι31•αηΐ1)ΐ6, ΐ3Γί6Γ, 

ΟΓ ΙΙιΟΓη, ΟΓ 6ΐδ6 οί Ιΐΐ6 λνίηά-ίαΐΐεη ΐ\νί§;δ οί ΐίΐ6 λνίΐά 
ρ6£ΐΓ-ΐΓ66 ; αηά \νί11ι ίΐιαΐ ίαεί οί λνίΐά Λνοοά €οη8υπΐ6 
Ιΐιου ΐΚΐδ ραΪΓ οί δ6Γρ6ηΐδ εά, πιίάηί^ΐιΐ^ 6ν6η 3,1: ΐΐιβ 
Ηουι* ΐΐιεγ ο1ιοδ6 ΐ1ΐ6ηΐ86ΐν68 ίοΓ ίο δΐίΐγ ΐΐιγ δοη. 
Αηά 1)6ΐίπΐ6δ ίη Ιΐιβ ηιοΓηίη^ ΐ6ΐ οη6 οί 1\\γ Ιιβ,ηά- 
πιαίάδ §α11ΐ6Γ υρ Ιΐΐ6 άυδί οί ί1ΐ6 βΓ6 αηά 1:^1^6 ίΐ ίο 
1}ΐ6 ΓίνεΓ-οΙίίί, Β,ηά οαδί ϋ, βνεΓγ λνΐιίΐ αηά ν&γγ 
ο&γβΐιύΐγ, ουί υροη Ιΐιβ Γίν6Γ Ιο 1)6 1)67οηά γοπΓ 
1)θΓ(1βΓ8 ; Άπά οη Ιι6γ 1ιοηΐ6ΛνΕΓά λνα^ Ιοοίί 8ΐΐ6 η6ν6Γ 
1)6ΐιίη(1 1ΐ6Γ : ηεχΐ, ίοΓ ΐ1ΐ6 οίεαηδίη^ οί ^οιιγ 1ιοα86, 
ίΐΓ8ϊ 1)ΐΐΓη γα ΐ1ΐ6ΐ•6ίη δυΙρΙιΠΓ ρυι•6, &ηά Ιΐιεη δρηη1ίΐ6 
ίΐΙ)θΐι1: ίΐ Λνίΐΐι α \νοο1-Λνουηά 1)Γαηο1ι ίηηοοβηί ΛναΙβΓ 
πιίη^ΐεά^ αδ ΐΐιβ οαδΐοηι ίδ^ λνίΐΐι βαΐΐ : αηά ίοΓ αη εηά 
οίΤβΓ 76 α 1)οαΓ ρί§ Ιο Ζβαδ ρΓ6-6Πΐίη6ηΙ^ Ιΐιαΐ δο γβ 
τηΒ,γ 6ν6Γ Γ6πιαίη ρΓβ-6πιίη6η1; αΙ)ονβ )γοιιγ 6η6ΐηί68." 

86 Κσται δή τοΰτ' §,μαρ, όιτηνίκα νζβρ})ν 4ν ΐυν^ 
καρχαρόδων σιν^σθαι Ιδων λύκο5 ουκ ^θβλήσβί. 
ΤΙιβΒβ Ιϊηβδ Μ'ΘΓβ η^ΐιίΐ^ οιηϋΐβά Ιογ Β秧3 αβ άχιβ ίο ά 
ΟϊνοίΒϋ&η ίηΙβΓροΙβ,ΙοΓ. 

295 ΤΗΕ ΒϋΟΟυα ΡΟΕΤδ 

φα, καϊ βρωησα<ζ βλβφάντινον φχβτο Βίφρον 
Τειρεσίας ττοΧλοΐσι βαρύς ττβρ βων ενοαντοΐς. 

^ΈΙρακΧάης δ' νττο ματρί νέον φυτον ως εν ά\ωα 
ετρεφετ ^ Αρχείου κεκΧη μένος Άμφιτρνωνος. 
γράμματα μεν τον τταΐΕα <γερων Αίνος εξεΒίΕαξεν, 
υίος ^ΑττόΧλωνος μεΧεΒωνενς α^γρυττνος ηρως, 
τόξον δ' εντανύσαί καϊ εττΐ σκοττον είναι οϊστον 
Ένρυτος εκ ττατέρων με^άΧαις άφνεώς άρονραίς, 
αύταρ άοώον εθηκε καϊ άμφω χείρας εττΧασσε 
Ίτυξίνα εν φόρμί^^γί ΦίΧαμμονίΒας ΈίύμόΧτΓος. 110 

οσσα δ' άττο σκέλεων εΒροστρόφοι, Άρ^γόθεν άνΒρες 
αλΧάΧονς σφάΧλονσι τταΧαίσμασιν, οσσά τε 

ττύκ,'ται 
δεινοί εν Ιμάντεσσιν, ά τ ες ηαίαν πτροττεσόντες 
ττάμμαχοί εξεύροντο σοφίσματα ^ σύμφορα τεχνα, 
ιτάντ εμαθ^ Έρμβίαο ΒίΒασκόμενος τταρά τταιΒΙ 
ΆρτταΧύκω Φανοττ}, τον ονΒ^ αν τηΧόθε Χεύσσων 
θαρσαΧεως τις εμεινεν άεθΧεύοντ εν ά^ώνΐ' 
τοΖον ετΓίσκύνιον βΧοσνρω εττεκειτο ιτροσώττω, 

ϊτΓΤΓους δ' εξεΧάσασθαι ύφ* άρματι, καϊ ττερϊ 
νύσσαν 
άσφαΧεως κάμτττοντα τροχού σύριηηα φνΧάξαι, 120 
Άμφίτρύων ον τταΐΒα φίΧα φρονέων εΒίΒαξεν 
αυτός, ειτεί μάΧα ττοΧΧά βοών εξ ήρατ αγώνων 
"Αρ<γεί εν Ιττττοβότω κειμήΧια, καϊ οι άα^εΐς 
Βίφροι, βφ' ων εττεβαυνε, χρόνω ΒιέΧνσαν ιμάντας. 
Βούρατι Βε ττροβοΧαίω ύττ' άσττίΒι νωτον έχοντα 
άνΒρος ορεξασθαι ξιφέων τ ανεχεσθαι άμνχμόν» 
κοσμησαί τε φάΧα<γ^α Χόχον τ άναμετρήσασθαι 
Βυσμενεων εττιόντα καϊ ίττττηεσσί κεΧενσαι 

^ σοφίσματα Μβίηβΐίβ : ιη88 τταλαίσματα 
296 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XXIV, 101-128 

δο δραΐίβ ΤβίΓβδίαδ, αηά άβδρΐΐβ Ιΐιβ νν^βΐ^ΐιΐ ο£ Ιιίβ 
ηι&ηγ ^εαΐ'δ, ρυδίιεά \)αο]ί Ιΐΐ6 ίνοΓ^- οΙιειγ αηά Λναδ 
§οη6. 

Αηά ΗοΓαοΙβδ, οαΐΐβά ηοΛν ΐΐιβ δοη οί" ΑιηρΙιίίΓγοη 
οί ΑΓ^οδ, Λναχβά ιιηάβΓ Ιιίδ τηοΙΙιβΓ'δ βγβ Ιίΐ^β α 
δ&ρ1ίη§ δ^Ι ίη α νίηεγέΐΓά. Ι.6ΐΐ6Γδ Ιβαηιβά Ιιβ οί α 
δίεερίβδδ ^υαΐ'άΐαη, α ΗβΓΟ, δοη ο£ Αροΐΐο, α^βά 
]1.ΐηυδ ; αηά Ιο ΐ36ηά α ΐ30\ν Επα δΐιοοΐ ΕΓΓΟΛνδ β.1 ΐΗβ 
ιηαΓίί, οί 0116 Ιΐιαΐ Λ\αδ ΐ3θΓη Ιο λνβίΐΗΙι οί ^γ6&1 
άοιηαίηδ, Ευΐ'γΐυδ ; αηά Ιιβ ϊ\\άϊ πιαάβ οί Ιιίιη ά δίη^βΓ 
αηά δΐιαρβά Ηίδ Ιιαηά Ιο ΐΐιβ 1)θχ-Λνοοά Ιγτ^, λναδ 
Ευιηοίριΐδ, Ιΐιβ δοη οί Ρΐιίίαιηπιοη. Αγβ, αηά α11 
Ιΐΐ6 Ιηαΐίδ αηά ίαΐΐδ 1)θ11ι οί ΐ1ΐ6 οΐΌδδ-1>αΙί;οο1ΐ6Γδ 
οί ΑΓ^οδ, αηά οί ΐ3θΧ6Γδ δΙίίΠ}^ \νίΐ1ι ΙΙίθ Ηαηά-δίΓαρ, 
αηά βΐίβ α11 ίΗβ οιιηηίη^ ίηνβηΐΐοηδ οί Ιΐιβ οαΐοΐι-αδ- 
οαΐοΗ-οαη πιεη ΐΐιαΐ γοΠ υροη Ιΐΐ6 ^Γοιιηά, α11 Ιΐιβδβ 
ΐΚίη^δ ΙβαΓηΐ Ιιβ αΐ ίΐιβ ί^εΐ οί α δοη οί Ηεΐ'πιεδ, 
ΗαΓραΐ7αιΐδ οί ΡΗαηοΐέ, \ν1ιοιη ηο ιηαη οοιιΐά αΙ)ίά6 
οοηβά6η11}Γ ίη Ιΐΐ6 ηη§ ενβη δο πιυοίι αδ ίο Ιοοίί ιιροη 
Ιιϊηι ίΓοηι αίοοί, δο άι-βαά αηά 1ιθΓηΙ)ΐ6 \ναδ ΐΐΐθ ίΓΟΛνη 
ΐΗαΙ δαΐ οη Ιιίδ §ηιτι νΐδα§6. 

ΒυΙ ίο άΐ'ϊνβ ΙιΟΓδβδ ίη α οΐιαήοΐ αηά ^αίάβ ΐΗβ ηανβ 
οί Ιιίδ ΛνΙΐΘβΙ δαίεΐγ αΐ^οαΐ ΐΐιβ ΙπΓηροδΙ, Ιΐιαΐ άϊά Απιρίιί- 
ΐΓ}Γοη ίη αΐΐ Ιίίηάηβδδ ΐθαοΐι Ιιίδ δοη Ιιίηίδβΐί ; ίοΓ Ιιβ Ιιαά 
οαΓΠβά οίί α ιηυΗίΐυάβ οί ρΐ'εοίοιίδ Ιΐιίη^δ ίτοιη δ\νίίΐ; 
ΐ'αοβδ ίη Ιΐΐ6 ΑΓ^ίνβ §Γαζίη§-1αηά οί δίββάδ, αηά Τίπιβ 
αίοηβ Ηαά Ιοοδβά ΐΐιβ ΙιαΓηβδδ ίΓΟίη Ιιίδ οΐιαποΐδ, 
δ66ίη§ Ιιβ Ιίβρΐ ίΐιβιη 6ν6Γ υηΙ)Γθ1ί6η. Αηά 1ιο\ν 
ίο αΙ)ίά6 ΐ\\/6 ουί αηά ΙΙίΓυδΙ οί Ιΐιβ δΛνοΓά ογ Ιο Ιαη^β 
Ιαηοθ ίη ί'βδί αηά δΐιίεΐά δλνιιη^ ονει- ΐ3αο1ί, 1ιο\ν 
Ιο ηιαΓδΙιΜ 3^ οοπιραηγ, ηιβαδΠΓβ αη αάναηοίη^ 
δ(][ΐιαάΓοη οί Ιΐιβ ίοε, ογ §ίνο ΐΐιβ ΛνοΓά Ιο α ΐΓοορ οί 297 ΤΗΕ ΒϋΟΟΙ^Ιϋ ΡΟΕΤδ 

Κάστωρ ΙτηΓ6\άτα<;^ ΒέΒαεν, φν<γα<ζ "Αρ^βος βΧθών, 
οπττόκα κλάρον άτταντα καΐ οίνόττεΒον μβ^α ΎυΒβνς 130 
ναΐ€, παρ* ^Α8ρηστοίθ Χαβών ΙτητηΚατον "Αρ<γος, 
Καστόρι δ' οντίς όμοιος εν ήμίθβοι^ί ττοΧεμιστη^; 
αλΧθ9 εην ττρίν 'γηρας άττοτρΐψαί νεότητα. 

ώδε μεν ΉρακΧήα φίΧα τταιΒενσατο μάτηρ. 
εύνα δ' ^9 τφ τταιΒΪ τετν^μένα αηγβθι ττατρος 
Βέρμα Χεόντειον μάΧα οΐ κεχαρισμενον αντω, 
Βεΐττνον Βε κρεατ ^ οτττά, και εν κανεφ μέ^ας άρτος 
Αωρίκόζ' άσφαΧεως κε φντοσκάφον άνΒρα κορεσ- 

σαΐ' 
ανταρ ετΓ άματι τνννον άνευ ττνρος αϊνντο Βόρττον. 
εϊματα δ' ουκ άσκητά μεσας υττερ εννυτο κνάμα'ς. ΐ40 

^ ίττπβλάταϊ Ε: ηΐ88 ίππαλίδαϊ ^ ^ράατ Ε: οί. II. 12. 311 : 

11188 κρία τ' 295 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XXIV, 129-140 

ΙιοΓδβ — α11 δυοΗ ΙοΓβ Ηαά Ιιβ οι 1ΐ0Γ86πιαη ΟαβίοΓ, 
\ν1ΐ€η 1ΐ6 03,1116 απ ουΐΐ9,\ν ίΓοιη Αγ^ο8 1)6€απ86 Τγάβαδ 
1ΐ8ά Γθοβίνβθ ίΗαΐ \αηά οι ΙιΟΓδβιηεη ίτοπι ΑάτΕδΙυδ &ηά 
Ιιβίά 3,11 Ο^δίοι-'δ 68ΐ3ΐ€ 3ηά Ιιίδ ^Γβαΐ νίη673Γά. Αη(1 
ϋΐΐ δυοίι ΐΐιηβ 3δ αβ'β 1ΐ3ά Λνοπι α^^'Άγ Ιιίδ γουΐΐι, 
03δΙθΓ ΙϊΒ,ά ηο 6€[υα1 ίη ν/ΆΤ απιοη^ ε11 Ιΐιβ (Ιβιηί^οίΐδ. 
\νΐΐί1β Η6Γ3θΐ6δ' άβΆΥ ηιοΐ1ΐ6Γ ΐΐιιΐδ οΐ'άβΓβά Ιιίδ 
αρΙ)Γίη§ίη§, Ιΐιβ Ιαά'δ 1)6ά Λνπ,δ τηαάο: Ιιϊιη Ηαΐ'ά \)γ Ιιίδ 
ίαΐΐιβι-'δ, 311(1 Β, Ιΐοη-δΐ^ίη ίί; Λναδ 3η(1 ^ανβ Ηιιη §1*63,1 
άεΙί^ΐΊΐ ; ίοι• ιπεαίδ^ Ιιίδ 1)Γ63ΐίίαδΙ Λν3δ τοαδί: ίΐ6δ1ι, αηά 
ΐη Ιιίδ ΙϊαδΙίεΐ Ιιβ οαιτίεά & ^υ^άΙ Όοηαη Ιοαί" δαοΐι αδ 
ηιί^ΐιΐ 8αΓ6ΐ7 δαίίδίν 3, άεΐνίη^ πιαη, 1)αΙ £ΐίΐ6Γ Ιΐΐ6 
άα^ 8 ΛνοΓίς 1ΐ6 \νουΜ ιηΕΐί:6 Ηΐδ δαρρβΓ δρ3Γ6ΐν αηά 
Λνίΐΐιουΐ βΓ6 ; αηά £ογ Ιιίδ οίοΐίπη^ 1ΐ6 ΛνοΓ6 ρΐαίη 
αηά δίτηρίβ αΐϋΓβ ΐΥιαΙ £611 1)αΙ α Ιίΐΐΐβ 1)6ΐθΜ^ Ιΐΐ6 
Ιζηεβ. 299 XXV.— ΗΟ^V ΗΕΕΑΟΕΕδ δΙ,Ελν ΤΗΕ ΕΙΟΝ 

Τηι8 Ερίο ροβηι βοτηρήβββ Οιτββ άί8ίίηοΙ ρανΐ8, οηβ ο/ 
τόΚιοΙι 8ΐίΙΙ δβανβ ϋε ^βραταίβ ύίΐβ. 1ί 18 ηοί τβαΐίί^ α 
β'αξϊϊίβηΐ, 1)1(1 ρτβί6Ίΐά8 ό?/ α ίϋβναγι^ οοηνβηϋοη ίο 1)6 ΐΚνββ 
"ί)θο^8" ίαΐίβη ^νοηι αη Οάγ^^^γ, οτ ταίΚβτ ΗβΓ&οΙείβ^ Ίη 
ΙϋίΙβ. ΤΚ6βτ8ί ραΗ, τνΜοΗ 1)6αν8 ίΚβ ίταάϋίοηαΐ 8ία§6~ 
άίτβοίίοη ΗβΓΕϋΙβδ Ιο ΐΐιβ Ηιΐ8ΐ)3.η(ΐΓηαη, 18 οοηοβνηβά 
βτ8ΐ τνϋΐι α άβ8θήρίίοη ο/' ίΐιβ ^τβαί ^αττη οβ Αη^6Ϊ(ΐ8 οτ 
Αη§6α8, Μη§ ο/ ίΐιβ Ερ6Ϊαη8 ο/ Ε1ί8 — ίΐιβ 8α7ηβ 'ϊϋ}ΐ08β 
8ΐα})ΐ68 Η€να€ί68 αϊ αηοίΚβτ Ητηβ οΐβαηεά οιιΐ — ρηί ίηίο 
ΐΗβ τηοηΐΐι ο/ α ξανηιΙοη8 οΐά ρΙοη§Ιΐ7ηαη οβ τϋΗοτη 
Ή6ταά68 Κα8 α8ΐί6ά τνΚβτβ Ηβ οαη βηά ίΐιβ Ηη§ ; ΐΗβη ΐΗβ 
οΐά νιαη ηηά6Ηα1ίε8 ίο 8Ηοτν ίΚβ ηιι^8ί6ήοη8 8ίταη§6τ ίΚβ 
τναι^, αηά α8 Οιβ^ άτατν ηβαν ΐΗβ Ηθ'ηΐ68ί6αά ίΚβί^ Ηανβ α 
Ηοτηβήο "^ιββίίΐΐξ τνίΐΗ ΐΗβ ύατΗη^ άο§8. ΤΗβ 86€07ΐά 
ρατί 1)βαν8 Ιΐιβ ύίΐβ Τΐιβ νίδίΐαΐίοη. 1η ίί τνβ ατβ ίοΐά 
Ηοτν ΐΗβ 6ηοηηοΐί8 Κβτά ο/ οαϋΐβ §ϊν6η δ^ ίΐιβ 8ηη ίο Μ8 
οΜΙά Αίΐ§6α8 νβίηηιβά ίη ΐΗβ βνβηίηξ βτοηι ρα8ίητβ, Ηοη) 
ΐΗβ Μηξ αηά Μ8 8οη ΡΗι/ί6η8 Ιοοίί Η6τα€ΐβ8 ίο 86β ίΚβ 
}}ίΐ^ 806716 ίη ίΗ6 βαττηΐ^ανά,αηά Ηοτϋ Η6ταοΙβ8 εηοοηηίετεά 
300 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XXV 

Ιΐιββηβεί 1)ΐίΙΙ ϊη ΐΗβ ΐνΐιοΐβ Ηβτά. Ιη ΐΗβ ίϊιίνά ραΗ, τνΜοΗ 
Ιια8 ηο ίναάαίοηαΐ ϋίΐβ, ΗβταοΙβΘ, αοοοιηραηΐβά ΰι/ ΐΗβ 
Ηη§'8 8071, 18 οη Μ8 ιναι/ ίο ίΗβ ίοτνη, αηά ίΚάν €οην6Τ8α- 
Ιίοη Ι6αά8 ίο Η6Γα€ΐ68' ίβΙΙίη^ Ηοτν Ηβ 8ΐ67ν ίΗβ ΝβΊπεαη 
Ιϊοη. ΤΗβνβ 18 ηο αηάβηί αηίΐιοήίι/ /Όν α8€ήδϊηβ ίΗβ 
ροβίπ ίο ΤΗβοοήίΐίί. 30Ι XXV.— [ΗΡΑΚΛΗΧ ΛΕΟΝΤΟΦΟΝΟΧ] 

Ύον δ* ο αγέρων ττροσέβιττβ βοών βττίονρος άροτρεύς 
τταυσάμενοζ 6ρ<γοίο, τό οΐ μβτα γβρσίν βκβιτο' 

' €κ τον ξβίνβ ττρόφρων μνθησομαί οσσ βρββίνβος, 
'Έιρμεω άζόμβνο^ Ββίνην οττιν βΙνοΒίοίΟ' 
τον ηάρ φασί μέ^ιστον βττουρανίων κβγρΧώσθαί, 
€ί κ€ν οΒον ζαχρβΐον άνήνηταί ης οΒίτην. 

ΤΓοΐμναι μεν βασίλήος εύτρίχβς Αν^/είαο 
ου ττάσαι βόσκονταί ϊαν βόσιν ούδ' 'ύνα γωρον* 
αλλ' α'ί μεν ρα νέμονται εττ οχθαις ΈιΙΧίσσοντος} 
αΐ δ' Ιερόν θείοιο τταρά ρόον ^ ΑΧφβίοΐο, 10 

εά δ' εττΐ Βονττρασίον ττοΧνβότρνος, αΐ Βε καΐ ώδε* 
χωρίς Βε σηκοί σφι τετυ^μενοί βίσϊν εκάσταις. 
ανταρ βονκοΧίοισο ττερίττΚηθουσί ττερ εμιτης 
ττάντεσσιν νομοί ώδε τεθηΧότες αίεν εασι 
Μηνίου άμ με^α τΐφος, εττεϊ μεΧιηΒεα ττοίην 
Χειμώνες θαΧεθουσιν υττοΒροσοί εΐαμεναί τε 
εις αΚις, η ρα βόεσσι μένος κερα^σιν άεξει. 
ανΧις Βε σφισιν ηΒε τεής εττϊ Βεξυα χεφός 
φαίνεται ευ μάΧα ττασα ττερην ττοταμοΐο ρέοντος 
κείντ], οθί ττΧατάνιστοί εττηεταναί ττεφύασυ 20 

'χΧωρη τ ά^ριεΧαιος, ^ ΚττόΧΧωνος νομίοιο 
ιερόν αηνόν, ξεΐνε, τεΧεωτάτοιο θεοΐο. 
ευθύς Βε σταθμοί ττεριμηκεες ατ/ροίώταις 

' Εΐ\ίσσοντο5 Μβίπβΐίθ : ιη88 άμψ' ίλισονντοί 
302 XXV.— [ΗΟ\ν ΗΕΚΑ€Ι.Εδ δΙ,Ενν^ ΤΗΕ Ι.ΙΟΝ] 

Αν ο 1ίΐ6 οΜ ρ1οπ§1ιιηαη ΐίιαΐ \να8 δβΐ ονβΓ ΐ1ΐ6 Ιίίηβ 
οεαδεά ίτοιη ΐΐιβ Λνοΐ'ΐί Ηβ Ιιαά ΐη Ιι&ηά, αηά αηβΛνβΓβά 
Ιιίιη, δ3.7ίη^ : " 8ίι% Ι Λνίΐΐ §ΐ3-άΐ7 ΐβΠ γοιι α,ΙΙ }^οιι αδίν 
οί ιηβ. ΤΓΠδΙ: πιθ, Ι Ιιοΐά ΐΗβ νβη^βαηοβ ο£ Ηβηηβδ 
ο' Ιΐΐ6 \νίΐ}Γδ ίη πιίοΐνΐβ Ε\ν6 αηά άΐ'βαά ; £ογ Ιΐιεγ ^^7 
Ηθ 1)6 ΙΙΐΘ \νΓ3,ΐ1ι£υ1ΐ6δΐ Οοά ίη Ηβανεη επ γοπ άβπ}• 
Ά ΐΓΕνβΙΙβΓ ^αίάαηοβ Ιΐιαΐ Ιιαίΐι ϊγπρ ηβεά οί ίΐ. 

Κίη§ Αυ^βίΐδ' ή^&^γ ίΐοοίίδ^ ^οοά δίι•^ ίεβά ηοΐ α11 οί 
οηβ ρΕδΙυΓΘ ηοΓ ειΠ υροη οηβ δροΐ^ 1)111 δοιηβ οί Ιΐιειη 1)β 
Ιβηάβά 8ΐοη§ Ηβΐΐίδδοη, οΙΙιβΓδ Ιίεδίάβ (ϋνίηε Αίρΐιβϋδ' 
δαοΓβά δΐΓβαπι^ οΙΙιβΓδ α^αίη Ι)^ ΐ1ΐ6 ίαΐΓ νίηβγαΓίΙδ οί 
ΒυρΓίΐδίυΐϊΐ, &η(1 γ&1 οΙΙιβΓδ, Ιοοίί γοη, 1ΐ6Γ6αΙ)ου1; ; Β,ηά 
εαοΐι ήοοίί Ιιαΐΐι Ιιίδ δβνβΓ&Ι ίοΐά 1)πί1άβά. Βυΐ ΐ1ΐ6 
1ΐ6Γάδ, πίΕΓίί γου^ ίοΓ β\\ ΐΙιείΓ βχοεεάίη^ ηυιηΙ)6Γ, βηά 
3,11 οί ΐΗβιη ΐΗβΐΓ ίοίΐάβι- δρΓοηΙίη^ βνβΓ ΕΓΟίιηά Ιΐιίδ 
^Γβαΐ ιη6Γ6 οί ήνβΓ Μβηίιΐδ ; ίοΓ γοπΓ ΛναΙβΓγ Ιβαδ αηά 
ίβηηγ Η&ΐδ ίαΓπίδΙι Ιιοηβγ-δΛνεβί; §Γ£ΐδ8 ίη ρίβηΐγ, αηά 
ύΐΆΐ ίδ ίί \ν1ιίο1ι δΛΥβΙΙδ Ιΐΐ6 δΐΓβη^ΙΙι οί ΐΐιβ ΙιοΓηεά 
Ιίίηβ. Τΐιβίι• δίβαάίη^ ίδ αΐΐ οηβ, αηά 'ΐίδ ΐΐιβί'β ηροη 
γουΓΓί^Ιιΐ Ιιαηά 1)67οη(1 Λν1ΐ6Γ6 Ιΐιβ ηνβΓ^οβδ ταηηίη^ 
α^αίη ; 11ΐ6Γβ λν1ΐ6Γ6 Ιΐΐ6 οπΙδρΓβαάίη^ ρΐαΐαηδ αηά Ιΐιβ 
ίΓ68ΐι §Γ66η -ννίΐά-οΐίνβ, δίΓ, ηιαίίβ α η^ΐιΐ ρυΓβ αηά 
Ιιοΐγ δαηοΙυαΓ^ οί οηβ Ιΐιαΐ ίδ ^Γαοίοιίδβδί; οί α11 Οοάδ^ 
ΑροΠο ο' ΐΐιβ ΡαδΙπΓβδ. ΗαΓά \)γ ϊΗάΙ δροί ΐΗβΓβ αΓβ 
Ιίυίΐάβά ι•αΓβ αηά ΓθοηΊ7 (^παΓίβΓδ ίοΓ υδ δλναίηβ Ιΐιαΐ 

* βοβδ ινιηηίη^ 3§αίη ' : αίίβΓ Ιβανίη^ ΐΗβ ηιβΓβ. 

303 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΒεΒμηνθ', οΐ βασιΧήί ττόλύν καϊ άθίσφατον 6\βον 
ρνόμβΟ* 6νΒυκ€ως, τριττόΧοΐζ σττόρον ίν νβίοΐσιν 
βσθ^ 6τ€ βάΧλοντβς καϊ τετραττολοισιν ομοίως. 

ούρονς μην ϊσασι φντοσκάφοι άμττέλοβρ'^οί} 
€9 Χηνούς δ' Ικνβϋνταί, βττην θέρος ώριον βΧθτ}, 
πάν ^αρ 8η ττβΒίον τοδ* εττίφρονος Αύ^είαο, 
ττνροφόροί τβ ^ύαι καϊ αλωαΐ ΒενΒρηεσσαί, 
μέχρις εττ" εσχατιάς ΤΓοΧνττΙΒακος Άκρωρείης, 
ας ημείς ερ^οισιν εττοιχόμεθα ττρότταν ημαρ, 
ή Βίκη οΐκήων, οίσιν βίος επΧετ εττ αηρου, 

αΧΚα συ ττερ μοί ενίσττε, το τοί καϊ κερΒιον αντω 
εσσεταί, ούτινος ώΒε κεχρημενος ευΧήΧουθας. 
ηε τι Αύ^είην ή καϊ Βμώων τίνα κείνου 
Βίζεαί, οϊ οι εασιν ; εγώ δε κε τοι σάφα εΙΒως 
ττάντα μάΧ^ εξεί7Γ0ΐμ\^ εττεί ου σεηε φημι κακών εξ 
εμμεναι ούΒε κακοΐσιν εοικότα φύμεναι αυτόν, 
οΐόν τοί με^α εΙΒος ετηττρεττει. ήρα νυ τταΐΒες 
αθανάτων τοοοίΒε μετά θνητοΐσιν εασι,.' 

τον δ' άτταμείβό μένος ττροσεφη Αώς γ"" ^ίμος 
υιος' 
* ναΙ >γερον Αύ'γείην εθεΧοιμΙ κεν αρχον ^Εττειών 
εΙσιΒέείν' του γα/3 με καϊ ηηα'^εν ενθάΒε χρευω. 
ει δ' δ μεν αρ κατά άστυ μένει τταρα οϊσι ττοΧίταις 
Βημου κηΒόμενος, Βια Βε κρίνουσί θεμιστας, 
Βμώων Βή τίνα ττρεσβυ συ μοι φράσον ήηεμονευσας, 
όστις εττ* αηρών τώνΒε '^εραιτερος αίσυμνήτης, 
ω κε το μεν εϊτΓΟίμι, το δ' εκ φαμενοιο ττυθοίμην. 
άΧΧου δ' άΧΧον εθηκε θεός εττιΒευεα φωτών.^ 

τον δ* ό ^ερων εξαΰτις άμείβετο Βίος άροτρεύς, 
' αθανάτων ω ξεΐνε φραΒτ) τίνος ενθάΒ^ Ικάνεις, 

^ αμτΓ(λθ€ρ'/οΙ Υίύ : 11183 οί νολύίργοί ^ ϊη88 3,180 ατρ^κίωί 

(ίίΓΟίμ' 

304 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XXV, 24-52 

Ι^(?βρ οίοδβ λναΙοΗ ονβΓ Ιΐιβ Ιίίη^'β 8θ ιηυοίι ππά 8θ 
ϊΐΐΜΓνβΙΙοϋΒ ρΐΌδρεηΙγ ; α^β, λνβ οίΐβη Ιυηι ΐΗβ δπηιβ 
ίΉ11ο\\'8 £θΓ ίΐΐ€ δθΛνΐη§ ίΙΐΓβε απά ίουι• Ιΐηιεβ ίη Ιΐιβ 

Αηά αδ ίοΓ ΐΗβ δΐίίιΐδ οί ΐΗΐδ άοιηαίη, ΐ1ΐ€7 '^^^ 
Ιΐιβ ίαιηίΗΕΓ ρΐαοβ ο£ ΐΐιβ Ι^υδγ νίηβ-ρΙαηΙβΓδ, \ν1ιο 
οοιηβ 1ιί11ΐ6Γ Ιο Ιΐΐ6 νίηΐα^β-ΐιοιηβ Λνΐιβη Ιΐιβ δαιηπιει• 
(ΐΓαΛ\"β11ι ίο Ηδ βηά. Υβα, ΐΐιβ λνΐιοΐβ ρΐαΐη 1)6ΐοη^6ΐ1ι 
υηΐο δαρίβηΐ Αιι§6ϋδ, αΐίΐ^β ίαΐ λνΚθέΐΙββΙά αηά \)05\ίγ 
νίη&γαγά, υηΐίΐ Ιΐιοα οοιηβ Ιο Ιΐΐ6 υρΐίΐηάδ οί Αοιόγ6Ϊ3, 
αηά ίΐΠ Ιιίδ ίοιιηίαίηδ ; αηά ίη Ιΐιΐδ ρΐίΐίη \ν6 §ο ίο 
Είκΐ ίΐΌ ίΐΙ)οπΙ ουΓ 1αΙ)οιΐΓ &11 ΐΐιβ άαγ 1οη§ αδ ΐ36ΐιον6ΐΙι 
1)οηάδΐιΐ6η -ννΐιοδβ ϋίε ίδ ηροη ΐ1ΐ6 §ΐ6ΐ)6. 

ΒυΙ ηο-νν ρταγ ΙβΙΙ ιηβ γου, δΪΓ, — αδ 'ίαίΐΐι, ΐΐ δΐιαίΐ 
1)6 ίο γοαΓ ρΓοβΙ — λνΐιαΐ ίΐ ίδ ίιαΐΐι ΐ3Γθΐι§1ιΙ γου ΙιΐΐΙιεΓ. 
Ιδ γοπΓ δυϋ: ο£ Απ^βαδ Ιιίπίδβΐί, ογ ο£ οηβ ο£ Ιΐΐ6 
Ιίοηάδίηβη Ιΐι&ΐ: δβΓνβ Ιιίιη ? Ι πια^ ΐβΐΐ γοη, βνβη Ι, 
α11 γοα 1)6 £&ίη ίο Ι^ηοΛν, δ66ίη§ ηοηβ, Ι Ιΐ'ΟΛν, οαη 1)ϋ 
ο£ ΐ11 δβειηίη^ ογ οοηιο ο£ ί11 δΐοοίί Ιΐιαΐ ηιαί^βδ δο βηβ 
α β^υΐ'6 ο£ α ηιαη 3,δ γοα. Ματγγ, Ιΐιβ οΙιίΙάΓΘΠ ο£ Ιΐιβ 
ΙηιιηοΓίίΐΙδ άυ& ο£ δαοΐι δΟΓΐ αιηοη^ ιηοΓΐαΙ ιηβη." 

Το ίΐιίδ ΐ1ΐ6 δΙαΙλναιΊ οΐιίΐά ο£ Ζβυδ αηδΛνβΓβά, 8Άγ- 
ΐη§ : " Υβα νθΓΪΐγ, ^αίίει•, Ι Λνοαίά Ιοοίί: υροη Αυ^εαδ 
ΐΚε 1ίίη§ ο£ Ιΐΐ6 Ερείαηδ ; ΐΐιαΐ Λνΐιΐοΐι Ιίήη^δ ιηβ 
1ιίΐ1ΐ6Γ ίδ ηββά ο£ Ιιίηι. Αηά δο, ί£ δο 1)β Ιΐιαΐ οαηη^ 
ίοΓ Ιιίδ ρβορίβ 1ιβ 3,1)ί(ΐ6ΐ1ι \νίΐ}ι ΐΐιεηι αΙ Ιΐια ΙοΛνη Ιο 
^ίνε ^υ(^§η1^ηι ΙΙιβΓβ, Ρ^^Υ, £9.11ΐ(ίΐ•, οαντγ ηιβ ίο οηβ 
οί" Ιΐιο 1)οηάδηΐ6η Ιΐιαΐ ίδ βΙάβΓ αηά δβΐ ίη ααΙΙιΟΓίΙ^ 
ονΘΓ ΐΐΐΰδβ βδΐαΐβδ, υηΐο \ν1ιοηι Ι πια^^ ΙβΠ \ν1ΐΕί; ηιγ 
δΐιϋ ίδ αηά Ηανβ ηιγ αηδννβΓ ο£ Ιιίηι. Ροι* 'ΐίδ Οοά'δ 
λνίΐΐ ΙΗεΙ οηε ηιαη Ιιαν^ η66(1 ο£ ίΐηοΐΙιβΓ." 

Αηά Ιΐιβ ^αΐΐαηί; οΐά ρίου^ίιηιαη αηδλνβΓβά Ιιίιη 
Ίβαίη : " δυΓβ οηβ ο£ Ιΐΐ6 Ιπιηιοιίαΐδ, δίΓ/' δαίίΐι Ηβ, 305 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ως τοι τταν ο θβΧβις αίψα χρέος βκτβτάΧβσται, 
ώδε ^αρ Αύ'γείης, νιος φίΧος ^ΐΐέλίοιο, 
σφωϊτβρω συν τται^ί, βίτ) ΦυΧήος αηαυον' 
χθιζος γ' εΙΧηΧουθβν άττ' αστβος, ήμασι ττοΧΧοΐς 
κτήσιν βτΓοψόμβνος, η οΐ νηριθμος βττ αηρων 
ως τΓου καΐ βασιΧβΰσίν βεΙΒεται εν φρεσϊν τίσιν 
αντοΐς κηΒομενοισί σαώτερος εμμεναυ οίκος. 
άΧΧ! ϊομεν μάΧα ττρός μυν εγώ δε τοί Ύ)ηεμονενσω 60 
αυΧιν εφ' ημετερην, ϊνα κεν τετμοίμεν ανακτά.^ 
ως είττων ή'γεΐτο, νόω δ' ογε ττόλλ' εμενοίνα, 
Βερμα τε θηρος ορών χει^ροπΧηθή τε κορύνην, 
οτητόθεν 6 ζεΐνος' μεμόνει ^ δε μίν αΐεν ερεσθαί' 
άψ δ' όκνω τΓοτϊ χεΐΧος εΧάμβανε μνθον Ιόντα, 
μη τι οΐ ου κατά καιρόν εττος ττροτιμυθησαι,το 
σττερχομενου' γαΧεττον δ' έτερου νόον ϊΒμειαι 

άνΒρός. 
τους δε κύνες ττροσίοντας άττόττροθεν αΐψ^ 

ενόησαν, 
άμφότερον οΒμτ} τε χροος Βούττω τ ε ττοΒοΐιν. 
θεσττεσίον δ' ύΧάοντες εττέΒραμον άΧΧοθεν άΧΧος 70 
\\.μφίτρυωνιάΒ'ρ 'ΐΙρακΧεϊ' τον δε '^εροντα 
άχρεΐον κΧάζον τε ττερισσαινόν θ ετέρωθεν. 
τους μεν ογε Χάεσσιν άττο χθονος οσσον άείρων 
φευ^εμεν αψ οττίσω ΒειΒισσετο, τρηχυ δε φων^ 
ήττείΧει μάΧα ττάσιν, ερητύσασκε δ' υΧα'^μου, 
χαίρων εν φρεσϊν 'ζσον, οθούνεκεν αυΧιν ερυντο 
αυτού γ' ου τταρεόντος' εττος δ' ογε τοίοζ^ εειττεν 

^ μ,^μάν^ί Βΐΐϋίίΐηβ,ηη : ηΐθβ μ4μοίν€, μ€μον€, μ4μα^ν 

3ο6 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XXV, 53-77 

^' Ιιαίΐι 8€ηΐ γου ϋιίδ λνα^, 8θ (^υΐοΜγ οοιηβ γοα Ι57 
ίΐΠ γοιι \νοιι1ά. Αυ§6α8 οΐιίΐά οϊ Ιΐιβ δαη ίδ ΙιβΓβ, απά 
ΐΗαΐ ρίεοβ οί δίΓβη^ίΙι, Ιιίδ 8οη ΐΐιβ ηοΙ)ΐ6 ΡΗγΙβυδ, 
\νί11ι Ιιίιη. 'Τ\\^α8 οηΐγ γβδΙβΓοΙαγ Ιιβ οαιηβ ίΓοιη ΐΐιβ 
^ο\νη ΓοΓ 1:0 νίβΛν αί^βΓ ιηαηγ άα^δ ΐΗβ ροδδβδδίοηδ 1ΐ6 
Ιιαίΐι Λνίΐΐιουΐ ηιιιηΐ36Γ υροη Ιΐιβ Ιαηθ. Ρογ ίη ΙΙιείΓ 
Ηβίΐΐ'ίδ, 'ίαίΐΐι, γοιίΓ 1<:ϊη§8 &γ6 1ίΐ£β ϊο οϊΙιθγ πιβη ; Ιΐΐ67 
Λνοΐ λνεΐΐ ΙΙΐθΐΓ δΐιΙ)8Ϊ3,ηο€ 1)6 δΐΐΓβΓ ιΓ Ιΐιεγ δββ Ιο ΐΐ 
Ιΐΐ€ΐη86ΐν€8. Βυί βηου^Ιι ; §ο Μ'β λΙοπ^ ίο Ιιίιη. Ι 
\\'ί11 δ1ιο\ν ^ου 11ί6 λναγ ίο ουι* δΐβαάΐη^, απά ΐΙιοΓβ ίΐ 
ίδ Ιίΐ^ο Λνβ βηά Ιιίιη." 

\νί1:1ι Ιΐιίδ 1ΐ6 Ιβά οη, πιπδίη^ .*ΐδ λνοΠ Ιιθ ηιί^ΐιΐ 
οοηοβηιίη^ ΐΐιβ δΐ^ίη οί α 1)6αδΐ; 1ΐ6 δβίΛν ίΐιβ δίΓαη^εΓ 
οίαά ίη-, αηά ΐΐιβ ^τεαΐ οίαΐ) Ιΐιαί βΐΐβά Ιιίδ ^ΐ'αδρ, 
αηά ΛνΗβηοβ 1ιβ ηιί§;1ιΐ 1)6 οοηΐ6 ; 3.76, αηά Λναδ 
ηιίηά6ί1 αηά πιίηά6ά α^αίη Ιο Εδί^ Ιιίηι τί^ΐιΐ οαΐ, 1)υΙ 
6ν6Γ ΐοο1<: 1)α€ΐί ΐ1ΐ6 λνοΐ'άδ ΙΥϊάΙ \ν6Γ6 6ν6η αροη Ιιίδ 
ΐοη§α6, £θΓ ί*6&ι• 1ΐ6 δΐιοπίά δαγ Ιιίηι 8οηΐ6\ν1ιαΐ; ουΐ οί 
δ6&δοη, 1ΐ6 1)6ίη^ ίη ΐΙίΕΐ ΗέΐδΙε ; ίοΓ Ίίδ ί11 Γ6α(1ίη^• 
ΙΗ6 ιηίηά οί £ΐηο1:1ΐ6Γ ηιαη. 

Νθ\ν ΟΓ 6ν6Γ ΐΗ6γ Λν6Γ6 0θηΐ6 ηί^ΐΐ, Ιΐΐ6 άθ§δ Λν6Γ6 

0[υί€ΐν1}Γ 3,Λν3,Γ6 οί ΙΙιείΓ οοηιίη§, β,δ λνβΠ 1)7 Ιΐΐ6 806ηί; οί 
ΐ1ΐ6ηι 3.8 Ι)^ ΐ1ΐ6 δοαηά οί 11ΐ6ίΓ ίοοΐία11δ_, αηά ηΐ3ά6 αΐ 
Η6Γίΐοΐ68 ΑηιρΙιίΐΓ^οηΐΒά ίΓοηι Ιΐιίδ, Ιΐιαΐ, αηά 6ν6Γ7 
ί^ίίί6 λνίΐΐι 3 ηΐ3Γν6ΐ1ουδ §ι•6αΐ οΙαηιουΓ ; αηά Ιΐΐ6 οΐά 
ιηαη, ΐ1ΐ67 1)&76ά Ιιίηι 1ί1^6\νί86_, 1)α1: '1\ναδ ίοΓ 1)α7ίη^'δ 
δαίίβ, αηά ί;1ΐ6 γ ίΓΐΛνη6(1 Ιιίιη αΙ)ουΙ οη ΐ1ΐ6 ίαΓί1ΐ6ΐ• δίά6. 
Τ1ΐ6η άίά §αίΪ6Γ Λνίΐΐι Ιΐΐ6 ηΐ6Γ6 Ιίίΐίη^ δΐοη6δ ίΐΌηι οίί 
ΐ1ΐ6 ^Γουηά ίναγ Ιΐΐ6ηι 1)αο1ί α^ίΐίη Ά\\ά 1)6δρ3ΐί6 11ΐ6ηΊ 
Γου§1ι1γ αηά 11ΐΓ63Ϊ6ηίη^ΐ7, 6ν6Γ7 οη6, Ιο ηιαίίβ Ιΐΐ6ηι 
§ίν6 ον6ΐ• ΐ1ΐ6ίΓ οΙίίπιοαΓ, 1ιο\ν1)6ίΐ ^6^ο^^ίη§ ίη Ιιίδ 
1ΐ63ΐ•1; Ιΐΐ3,ΐ ΐ1ΐ6 8ΐ6Εάίη§ δΐιοαίά Ιιανβ δο ^οοά 
άβίεηάβΓδ \ν1ΐ6η 1ιβ Λν&δ Ά^Β,γ ; αηά 80 αρδρ3ΐ5:6 πηά 307 
χ 2 ΤΗΕ ΒυΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

* ώ ττότΓοι, οίον τοΰτο θεοί ττοίησαν άνακτβς 

θηρίυν άνθρώτΓΟίσι μβτέμμεναί, ώς βτημηθβς.^ 

€Ϊ οΐ καΙ φρένβς ώδε νοημονβ^; βνΕοθβρ ήσαν, 80 

7)861 δ', φ τ€ γ^ρη 'χαΚβτταίνίμβν ω τβ και ου κι, 

ουκ αν οΐ θηρών τίς ^Βηρισεν ττβρί τίμής' 

νυν δβ \ί7]ν ζάκοτόν τβ καΐ άρρ7)ν£<ί ηόνβτ αΰτω<ί.^ 

η ρα, καϊ έσσυμένως ττοτΐ τωυλίον Ιζον ί6ντ€<;. ΕΠΙΠηΛΗ2Ι2 

ΉελίΟί μβν βΊΓβίτα ττοτΐ ζόφον βτραττεν ^ ΐτητου*; 

Ββίβλ,ον ημαρ ά^ων τα δ' βττηΚυθε ττίονα μή\α 

εκ βοτάνης ανιόντα μβτ αυΚία τβ σηκού^ τ€. 

αύταρ βττβιτα β6€<ζ μάΧα μυρίαυ άΧλαι βττ' άΧλαις 

βρ^ρμεναί φαίνονθ* ώσβΐ νέφη ύΒατόβντα, 

ασσα τ έν ου ράνω βίσιν βλαυνόμβνα ττροτέρωσε 90 

ήβ νότοιο βίτ) ήε Θ/977 λ:ο9 βορεαο' 

των μεν τ οΰτις αριθμός εν ήέρι ^γίνετ ιόντων, 

ούδ' άνυσις' τόσα ^άρ τε με^α ττροτεροισι, κυΧίνΒει 

Ις άνεμου, τα δε τ' αΧλ,α κορύσσεταί αυτις ε'ττ' 

αλλοί9• 
τόσσ αΐεϊ μετότησθε βοών επί βουκόΧι τ^ει. 
ττάν δ' άρ* ενεττΧησθη ττεΒίον, ττάσαι δε κεΧευθοι 
Χηί8ο<; ερχόμενης, στεΐνοντο δε Ίτίονες ά^ροί 
μνκηθμώ' σηκοί δε βοών ρεΐα ττΧτίσθησαν 
εΙΧίττόΒων, οίες δε κατ αύΧας ηύΧίζοντο. 

ένθα μεν οΰτις εκηΧος άττειρεσίων ττερ εόντων 100 
ειστήκεν τταρά βονσΐν άνηρ κεχρη μένος ερ^ον 
^ ^νιμ-ήΒζί Μα8ηηΐ3 : ιηββ -06ί/ί * ίτρα-π^ν Μα8 : ιπ3δ 

3ο3 ΤΗΕΟαΚΙΤϋδ XXV, 78-ΙΟΙ 

8ΕΪ(1 : " ΙνΟΓ^ ! ΛνΗαΙ α ή^νγ ίηοοηδίάβΓαΙϋ })6α8ΐ; ίδ 
ίιβΓβ ιη^άε οί Ιΐιβ Ιιί^ΐι Οοάδ ίο 1)6 Λνίΐΐι ηΐΕπ ! Ιί 
ίΙιβΓβ \ν€Γβ 1)υΙ 3,8 §Γ6ίΐΙ υηάβΓδίαηάίη^ λνΐΐΐιίη Ιιίιη, 
Ηπά Ηβ Ιίηβ-νν λνίίΐι \ν1ιοιη Ιο 1)6 αη^6Γ6(1 άπα λνΐιοιη Ιο 
ίθΓΐ)63,Γ, 1:1ΐ6Γ6'8 πο 1)ΓυΪ6 Ιΐιίιιρ; ιηΐ^Ίιΐ; οΐίΐίιη βαοΐι 
ΗοηουΓ &δ 1ΐ6 ; 1)υ1; ίί ιτιαγ ηοί 1)6, &η(1 Ιιε'δ ηου^Ιιί; 
ύαΐ α 1)1ιΐδΐ6Γ6Γ, ΛνίΜ Άπά αηοοαίΐι." ΤΙιίδ δ&ϊά, ΐΐιβ}^ 
(][υίο1ί6η6ά ΙΙιβίΓ δίερδ αηά ρ3,δδ6(1 οη αηά €αιη6 ίο ΐΗβ 
δί;6α(ϋη§. 

ΤηΕ ΥΐδΙΤΑΤΙΟΝ 

ΝοΛν ίιαά Ιΐΐ6 δυη Ιιιηιεά Ιιίδ δΐεβάδ Λν6δΙ\ναΓά &ιιά 
1)ΐΌυ§1ιΐ 6ν6ηίη§ οη, ππά ΐ1ΐ6 ΐαΐ ίΐοοίίδ Υιαά ΙβΛ Ιΐΐ6 
ρίΐ8ΐυΓ6δ Άηά \ν6Γ6 οοηιβ υρ αιηοη^^ Ιΐΐ6 ί&ππ^αΐ'άδ 
ίίΐιά ίοΜδ. ϊΐιεη ίΐ \νίΐδ Ιΐιαΐ Ιΐΐ6 οοΛνδ €3,ιη6 ΐΐιουδαπίΐ 
ιιροη ΐΐιοαδαηά, οαπιβ ενεη αδ Ιΐιβ \ναΐ;6Γ7 οίουάδ 
Λνΐιΐοΐι, 1)6 α οί ί1ΐ6 8οαΙΙΐΛνίηά ογ Ιΐΐ6 ΝοΓΐΙίΛνίηά ουί 
οί Τ1ΐΓίΐο6, οοιη6 άηνίη§ Γοην^Γά 11ιγοιι§1ι Ιΐΐ6 ■νν6ΐ1ίίη, 
ϋ11 ΐΗ6Γ6'δ ηο ηαιηΙ)6ΐ•ίη§ ΙΙ16111 αΙοΛ ϊιογ ηο 6ηά ίο 
ΐΙιείι• οοιηίη^ οη, δο ηΐίΐη7 ηβλν άοΐΐι Ιΐΐ6 ρο\ν6Γ ο£ 1}ΐ6 
Λνίηά Γοΐΐ ιιρ Ιο 3θΐη Ιΐΐ6 όΐά, Γθ\ν αίΙϋΓ ΐ'ΟΛν Γ6£ΐηη^ 
0Γ6δ1; 6ν6Γ υροη οΐ'βδί; — ίη 1ί1<^6 ηιιι11:ΐΐιιά6 ηοΛ\' οαηιε 
1:ΐΊ0δ6 ΗβΓοΙδ οί" 1ίίη6 δΐϋΐ ιιρ αηά οη, ιιρ αηά οη. 
Αγ&, α11 Ιΐΐ6 ρΐαίη λναδ βΠεά, αηά ε11 Ιΐΐ6 ραΐΗδ ο£ ίί, 
λνίΐΐι 1:1ΐ6ηιονΐη§ οαϋΐβ ; ΐ1ΐ6 ίΉΐ 661(18 \ν6Γβ ίΙίΓοη^βά 
αηά ο1ιο1ί6(1 Λνίΐΐι ΐΗείΓ 1ο\νίη^, αηά γϊ^ΙιΙ Γ6αάίΐ7λν6Γ6 
Ιΐΐ6 1)7Γ6δ πιαά6 ίυΐΐ οί δΙιαηιΜίη^ 1ίίη6, \ν1ιίΐ6 ί1ΐ6 
8ΐΐ66ρ δ6ΐ:1ΐ6ά 1;1ΐ6ηΐδ6ΐν6δ ίοΓ Ιΐΐ6 ηί^ΐιΐ ίη ΐΗβ γαΓάδ. 

Τ1ΐ6η οί α Ιηιΐΐι, ίοΓ α11 11ι6Γ6 Λν6Γ6 Ηίηάδ \νί11ιουΙ; 
ηιιηιΙ)6Γ, δίοοά ΐ1ΐ6ΐ•6 ηο ηιαη Ι36δίά6 ίΙιθ86 οαΐΐΐε ίάΐβ 
ίοΓ \ναηΐ οί αυ^ΐιΐ Ιο άο ; 1)υ1: 1ι6Γ6 \ναδ οηβ ίοοίί 

" ββΓγ ΐηοοηδίοΙοΓίΐΙβ " : Ιΐιβ Θτββίί \νοΓ(1 ηιβίΐηδ * οηβ ίΙΐΒ,ί 
Άοίβ βίΒί αηά Ι^ΐιίηΐίβ β,ίίβΓνναΓάβ ; 8β© ΰΐαβδ. Ββν. 

309 ΤΗΕ Βυαοι,ια ΡΟΕΤδ 

αλΧ' δ μβν άμφΐ ττόΒβσσιν εϋτμητοισίν Ιμάσι 
καΚοτΓβΒίΧ^ άράρισκβ τταρασταΒόν εγγύς α/^ελγε^ζ^, 
αΧλος δ' αυ νέα τέκνα φί\α<ζ υττο μητέρας ^ Ϊ€ο 
τΓΐνέμβναί Χαροΐο μβμαότα ττά^χν γάλακτος, 
αλλθ9 αμολτ^ιον είχ', αΧΚος τρέφβ ττίονα τνρόν, 
αλλθ9 έση^βν βσω ταύρους Βίγ^α θηΧβίάων. 
Αύ<γ€ίης δ' βπΐ ττάντας Ιων θηβΐτο βοανΧονς, 
ηντινά οι κτεάνων κομιΒην έτίθβντο νομήβς, 
συν δ' νΙος Τ€ βίη τε βαρνφρονος ΉρακΧηος 
ώμάρτβνν βασιΚψ Βιεργ^ομίνφ μέηαν οΚβον. 

βνθα καΐ άρρηκτόν ττβρ εγων βν στηθεσι θυμον 
^ΑμφίτρνωνίάΒ'ϊΐ<ζ κα\ άρηρότα νωΧεμβς αΐβΐ 
ε'Λ:7Γαγλα)9 θαύμαζε Θεού ^ τόγε μυρίον εΒνον 
είσορόων. ου γαρ κεν εφασκε τις ούΒε εωλπτει 
ανορος Χηίο ενός τοσσην εμεν ουοε οεκ άλλων, 
οϊτε ττόλύρρηνες ττάντων εσαν εκ βασιληων. 
^Ή.ελίος δ' φ ΊταιΒΙ τόγ' εξο'χον ωττασε Βώρον, 
άφνεών μηλοις ττερί ττάντων εμμεναν άνΒρων, 
και ρά οΐ αύτος οφεΧλε Βιαμττερεως βοτα ττάντα 
ες τελος' ου μεν ηάρ τις εττηλυθε νοϋσος εκείνου 
βουκοΧίοις, αΐτ ερηα καταφθείρουσι ^ νομηων, 
αΐεΐ δε ττλεονες κερααΐ βόες, αΐεν άμβίνους 
εξ ετεος ^ίνοντο μάκ! εις ετος' η ^γαρ άττασαι 
ζωοτόκοι τ ήσαν ττεριώσια θηλυτόκοι τε. 

ταΐς δε τριηκόσιοι ταύροι συνάμ εστιχόωντο 
κνήμαρ'γοί θ^ έλικες τε, Βιηκόσιοι γε μεν αΧλοι 

^ 1}1ΐα8 Μιΐ8 : ιώ88 φίλαΐί ύπί) μ-ητράσιν '^- θ€οΰ \νϊ1 : ηΐδβ 
θ€ύΰν * καταφθβίρονσι Μα8 : ηΐδδ -φθίνουσι 

3ΙΟ ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ ΧΧλ^ 102-127 

ΐΗοη^δ ουί δίΓαί^Ιιΐ αηά ίηιβ αηά \\αά ϊ1ί6Ϊγ ίββΐ Ιο 
Ιΐΐ6 ΗοΙ)1)ΐ€δ £θΓ ίο 0ΟΠ16 ίχΐ Ιΐιβ ιηΐΐΐιίη^ ; 1ι6Γ6 λναδ 
ΆτιοϊΙιβγ Ιοοίί ΐΗίΓδΙγ γβαηΐίη^δ αηά ρυί; ίΐιβιη ΐο άηηΐί 
ο£ ΐΗβΐΓ άαηίδ' δΛνβεΙ \ν3,Γΐη ιηΐΐΐί ; ίΐιίδ α§μ{η Ιιοίά ίΐιβ 
ιηίΐΐάη^-ραίΐ, Άπά ΐΐιαΐ: (ϋά ουΓά Ιΐΐθ ιηίΐί £ογ & ^οοά 
πιΐ ο1ΐ€6δ6, αηά γοηάβΓ Λναδ οηβ 3--1)ηη§ΐη§ ΐη Ιΐιβ 1)υ11δ 
ίίρΕΓΐ ήΌΐη ίΗο ΙιβίίβΓδ. Μβίΐηλνΐιίΐβ Κΐη^ Αυ§6&δ 
λνβηΐ; Ιιίδ Γοιιηάδ οί Ιΐιβ ΐ37Γ6δ ΐο 866 Λνΐιαΐ; ο&γθ Ηίδ 
1ΐ6Γάδηΐ6η ιηΐ^ΐιΐ; Ιιανβ ο£ Ηίδ ^οοάδ ; αηά ΙΙίΓου^Ιι &11 
Ιΐιαί; §Γ63,1: Λν6α11Ιι οί Ιιίδ 11ι6Γ6 \ν6ηΐ -ννίΐΐι Ιιίιη Ιιίδ δοη 
ίΐίδο, &ηά ά66ρΐ7 ροηά6ηη§, Η6Γαοΐ68 ΐη Ιιίδ ιηί^ΐιΐ. 

Απα ηοΛν, α11)6ίΙ 1ΐ6 λν^δ ροδ86δ86(1 Λνίΐΐιίη Ηιιη ο£ & 
ΙιβαΓί οί" ΐΓοη 6ν6Γ β,ηά ΛνίΐΗοιιΐ 069,δίη^ υηιηονεά, 1:1ΐ6 
οΗίΙά οί ΑιηρΙιίΐΓ^οη ίεΐΐ πιαΓν6ΐ1οιΐδΐ7 α-λνοηάεηη^, 
αδ Λ\^β11 1ΐ6 ιηί^ΐιΐ^ λνΐιβη 1ΐ6 δαΛν ΐ1ΐ6 ιιηιιυπ[ΐΒ6Γ6ά 
1)Γίάβ-§ίίΗ; οί Ιΐιβ Οοά. Ιηάββά, ηο ιηαη Λνουΐά 1ιαν6 
8Άίά, ηαγ, ηοΓ ΐ1ιοιι§1ιΐ^ ΐΐιαΐ δο πιαπγ οα11:ΐ6 οοιιΐά 
1)6ΐοη§ ίο ί6η ιη6η^ Ιβΐ: αίοηβ οη6 ; απά Ιΐιοδβ ΐ6η 
ιηυδΐ η66άδ 1ιαν6 1366η ηοΐι ίη δ1ΐ66ρ άπα οχβη ΐ367οηά 
αηγ Ιίίη^δ. Ρογ ΐ1ΐ6 δαη άΐά §ίν6 Ηιιη ΐΗ&ΐ Λναδ Ιιίδ 

οΐΐίΐά 3, ΠΙΟδΐ 6Χ06ΐΐ6ηΙ §[ΐΐ. Ιο νίϋ ΐο 1)6 ΐ1ΐ6 §Γ68,Ϊ6δΐ 

ηιαδΐ6ΐ• ο£ Ηοοί^δ ίη ΐΐιβ ΛνοΓίά ; αηά Λνΐιαΐ ΐδ πιογ6_, 
1ιίιηδ6ΐί' άΐά πιαί^ε ΐ1ΐ6πι &11 ΐο ΐ1ιην6 αηά ρΓθδρ6Γ 
υηο6&5ίη§ΐ7 \νίΐ1ιοιιΐ 6ηά, £ογ ο£ α11 ΐΙΐ6 άί8Ϊ6ηιρ6Γδ 

ΐΗαΐ (ΐ6δΪΓ07 ΐ1ΐ6 ΐΕΐ)011Γδ θ£ Ά ΐ5:66ρ6Γ οί ΟΧ6η η6ν6Γ 

03,ηΐ6 ΐ1ΐ6Γ6 οη6 υροη ΐΐιαΐ ηιαη'δ 1ΐ6Γάδ, 1)υΐ ταΐΙιβΓ 
άίά Ιιίδ ΙιΟΓηβά ά&πΐδ \ναχ βν6Γ γ&αν ίη γ&ΆΥ οαΐ 1)οΙ;1ι 
Π10Γ6 ίη ηυηιΐ36Γ αηά 1)6ΐΐ6Γ ίη Ι^ίηά, 1)6ίη§ ηενβΓ 
1ίηο\νη ΐο ΟΗ,δΐ ΐΙιβίΓ 7οαη§ αηά αΐΐ ραδδίη^ §οο(1 
1)Γίη^€Γδ οί οολν-οα1ν6δ. 

ΜθΓ6ον6Γ ΐ1ΐ6Γβ \ν6ηΐ Λνίΐΐι ΐ1ΐ6ηι ΐΙΐΓββ ΙιυηάΓβά 
1)υ1ΐ8, \ν1ιίΐ6-8ΐι&ηΐ£6ά Εηά ΟΓαηιρ-ΙιοΓηβίΙ^ Άπά οΐΙιβΓ 3>ι ΤΗΕ ΒϋΟΟΙ^ΐα ΡΟΕΤ5 

φοίνίΚ€<ζ' 7Γάντ€<; δ' €7Γίβητορ6ς οιγ' €σαν η8η, 

άΧλοί δ' αΰ μβτά τοΐσι, ΒνώΒβκα βονκοΧεοντο 

ΙβροΙ ^ΉεΧίοίΟ' χρόην δ' βσαν ηύτβ κύκνοι 130 

άρ^ησταί, ττασιν δε μβτβττρβττον βΙΧί,ττό^βσσίν 

οΐ καΐ άτί,μα-γέΧαί βόσκοντ βρίθηΧβα ττοίην 

Ιν νομω, ώδ' βκττα^Χον έττΐ σφίσι ^αυρίόωντο} 

και ρ οιτότ €κ \ασίοίθ θοοϊ Ίτρο^ενοίατο θηρβς 

69 ΤΓβΒίον Βρνμοΐο βοών €νβκ ά^ρομβνάων,'^ 

πρώτοι τοιγε μάχ^ηνΒβ κατά χρο6<ζ τίβσαν 68μην, 

Όβινον δ' έβρνχώντο φόνον Χβΰσσόν τβ τΓροσώττω, 

τών μέν τ€ ττροφβρβσκε βίηφί τε και σθβνβϊ ω 
ηΒ* υττεροττΧίΎ} Φαβθων με^α<;, 6ν ρα βοτήρβ^ί 
άστβρι ττάντβς εϊσκον, οθοννεκα ττοΧλον εν αλ\οι<; 140 
βονσΐν ίων Χάμττεσκεν, άρίζηΧος δ' ετετνκτο. 
09 Βή τοι σκνΧος αΰον ι8ων γαροττοΐο Χεοντος 
αντώ εττειτ εττόρονσεν ενσκόπω ΉρακΧήι 
χ^ρίμψασθαι ττοτι ττΧενρα κάρη στιβαρόν τε 

μετωτΓον. 
τον μεν άναξ ττροσιόντος εδράξατο χειρί τταχείτ) 
σκαιοΰ άφαρ κεραος, κατά δ' αυχένα νερθ^ εττι ^γαίης 
κΧάσσε βαρύν ττερ εόντα, τταΧιν δβ μιν ώσεν οττίσσω 
ωμω εττιβρίσας• 6 δε οι ττερι νεύρα ταννσθείς 
μυών εξ ύττάτοιο βραχίονος ορθός ανέστη, 
θαύμαζεν δ' αυτός τε άναξ υΙός τε Βαίφρων ΐδΟ 

Φΐ'λ€ύ9 οϊ τ ετΓΐ βονσί κορωνίσι βουκόΧοι άνδρες, 
ΆμφιτρνωνιάΒαο βίην ύττέροττΧον /δΰζ^τ€9. Τώ δ' €69 άστυ Χιττόντε κατ αυτόθι ττίονας άκρους 
εστιχετην, ΦνΧεύς τε βίη θ' ΉρακΧηείη. 

^ ΙΆΒΒ αίδο 'γαυριόωντ€5 ^ α-γρομ^νάων Ε, ορροΒβά ίο άτι- 
μσ'/έλαι (1. 132) ; ο£. Οά. 16. 3 \ν1ιίο1ι ι,ΐιβ -ννηίβΓ ΗαοΙ 1)6£θΓβ 

312 ΤΗΕοακιτυδ χχν, 128-154 

ί;\νο ΗαπίΐΓβά άυη, &η(1 3,11 1β&ρ€Γ8 §ΐΌ\νη ; αηά ονβΓ 

ΆΤΐά αΙ)θν6 ΐ1ΐ686, ΐ1ΐ6Γ6 \νΕ8 3^ ΙΐβΓά Οί' 1\ν6ΐν6 δΕΟΓβά 

Ιο Ιΐΐ6 8υη, ππά ΐΐιβ οοΙοιιγ οί ΐΗειη ^ΙίδΙβηη^ Λνΐιίΐβ 
Ιίΐζβ Ά 8\ναη, 80 ΐΐΐίΐΐ ΐΐιβγ (ϋά ουίδΐιίηβ α11 8ΐΐ3.ιηΙ)1ίη£^ 
Ιΐιΐη,§8 ; αηά Λνΐιαΐ Ϊ8 ιηοΓβ^ ίΐ^^ιγ \ν6Γ6 1οηβ-§Γαζ6Γ8 
3.11 ίη Ιΐιβ 8ρηη§ίη^ ραδίιιΐ'βδ^ 8θ ηΐΕΓνβΙΙουδ ρΓουά 
\ν6Γβ ΐ1ΐ67 Β,ηά 1\Ά\ι§\ιΙγ ; Άπά Ιΐιβ δίΐηΐΘ^ \ν1ΐ6η δΛνίίΙ; 

1)63,8ΐ;δ οί ΐ1ΐ6 ββΜ 03Π16 ίοΓίΙΐ οί ΐΚβ δ1ΐ3§ ίοΓβδΐ 

αίΙβΓ Ιΐΐ6 Ιίίηβ Ιΐιαΐ Λνεηΐ ΐη ΙιβΓίΙδ, βνβΓ &\, Ιΐιβ δΐηβΐΐ 
οί ΐΐιβιη λνοιιΐά ουί ΐ1ΐ6 ίΪΓδΙ ίο Ι^ϋΙΙΙβ, 1)(;11θΛνίη§ 
άΓβαάίαΙΙγ αηά φ.Άηοίτι§ άβ^ΐΗ. 

ΝοΛν οί Ιΐΐ6δ6 1\ν€ΐν6 ΐ1ΐ6 Ηί^Ηβδί; αηά ιηί^ΐιΐίβδί 
1)θΐ1ι ίοΓ δίΓβη^ΙΙι αηά πιεϋΐβ Λν3δ ΐΚβ ^ΓβαΙ £.α€Ϊί6Γ, 
Λνΐιοιη 3ΐ1 ί1ΐ6 1ΐ6Γθ1δηΐ6η Ιίΐίβηβά Ιο Ιΐΐ3ΐ δί3ΐ% ίοΓ ΐ1ΐ3ΐ; 
§οίη^ αιηοη^ Ιΐΐ6 οΐΙιβΓ ΟΆϋΙ^ 1ΐ6 δΐιίηβίΐ βχοβεάίη^ 
Εη^ΐιΐ; 3ηά οοηδρΐοιιοαδ ; αηά ίΐιίδ ίβΠοΛν, ντΗβη 1ΐ6 
θδρίβά. ΐΐιαΐ Ιπηηβά δΐ^ίη οί ά §ήτη Ιίοη, οαπιβ αϊ Ιΐΐ6 
Λναΐοΐιίαΐ ΛνεαΓβΓ οί ϋ ίοΓ Ιο Ιιανβ αΐ Ηίδ δΐάβδ Λνίΐΐι 1ιΪ8 
§γβ8ίϊ δίητάγ ίΓοηΐ. Βαί ιηγ Ιοί'ά υρ Λνίΐΐι α 8ΐΓοη§ 1ΐ3,ηά 
αηά ο1ιιΙο1ΐ6(1 Ιιίιιι Ιογ ΐΐιβ Ιβίί Ιιογπ αηά 1)ο\ν6ά ΐΐιαΐ 
ΐιίδ 1ΐθ3νγ ηβοΐί δπάάβηΐγ (1ο\νηνντ3Γά^ άπα ρυΙΙίη^ Ιιίδ 
δΗοαΙάεΓ Ιο'ΐ Ιιαά Ηιιη \)Άθ]ί ά^άιώ. ; αηοΐ ΐΗβ ιηαδοΐβ οί 
Ιιίδ αρρβι* 3πη \ναδ άι•3,\νη 3ΐ)ον6 ΐΗβ δίηβΛνδ Ιΐΐΐ ΐΐ 
δίοοά οη Ά 1ΐ63ρ. Αηά ΐΗβ Ιίΐη^ ΐϊΐαΓνεΙΙβά, 1)ο11ι 1ΐ6 
άπα Ιιίδ 8οη ΐΐιβ Λ\'3Γΐί1ί6 Ρΐιγίβυδ, απά Ιΐιβ Ιιίικίδ αίδο 
Ιΐΐ3ΐ \νβΓ6 δβΐ ονβΓ Ιΐΐ6 οΓαιπρ-ΙιοΓηβά Ιίίηβ, Λνΐιβη 
Ιΐιβγ 1)6ΐΐ€ΐά Ιΐΐ6 ιηβΐΐΐβδοιηθ ιηί^Ιιΐ οί ΐΗβ οΐιίΐά οί 
ΑιηρΙιίΐΓ^οη. Τΐιβη άίά Ρΐιγίβυδ αηά ΗβΓαοΙβδ ίΐιβ ιηί§1ι1:^ Ιβανβ 
ΐΗβ ίαΐ ββΐίΐδ ΐ36ΐιίη(1 ΐΗβιη αηά δβί; οαΐ ίοΓ ΐΗβ ΙΟΛνη. 

Ιιίιη 3,1, 11. 68 β': ηΐδδ άγροτεράων (ογ προτ^ράων), 1)η1) 61ιθ οειϋΐβ 
\νβΓβ ηοΐ \νί1ά. 

313 ΤΗΕ Βυαοι,ια ΡΟΕΤδ 

Χαοφόρον δ' ίττίβησαν οΘι ττρώτίστα κβΚβύθου, 

ΧβτΓτην καρτταΧίμοίσι, τρίβον ττοσϊν βξαννσαντεζ, 

ή ρα Βί άμτΓβλβώνος άττο σταθμών τβτάνυστο 

οντί \ιην άρισημο^ βν νΧτ} 'χΧωρα Ιοΰσα,^ 

τχΐ μιν άρα ΤΓροσέβιιτβ Δί09 ^όνον ύψίστοω 

Αυγβιω φίΧος νΙος βθεν μβτόττισθβν Ιόντα,'^ 160 

ήκα Ίταρακλίνας κεφαΧην κατά Ββξών ώμον 

* ξβΐνε, ττάΧαι τίνα τταγχυ σάθβν ττβρι μνθον 
άκουσας 
ώ9, €Ϊ7Γ€ρ,^ σφβτβρυσι,ν ένϊ φρβσϊ βάΧΧομαι άρτι. 
ήΧνθε 'γαρ στεί'χων τις αττ "Αρ^βος ώς νέον άκμην* 
εν^αδ' 'Αχαί09 άνηρ 'ΈίΧίκης βξ αηγιαΚοιο, 
09 Ζύ) τοι μυθβΐτο καϊ βν ττΧεόνβσσίν Έττβίώί/, 
οννεκβν ^Αρ^βίων Τί<ζ βθβν τταρεόντος ολβσσε 
θηρίον, αίνοΧέοντα, κακόν τέρας ά^/ροίώταίς, 
κοίΧην ανΧιν έχοντα Αιος 'Νεμέοω τταρ* άλσος — 
ουκ οίδ' άτρεκέως ή "Αρ<γεος εξ ίεροΐο 170 

αύτόθεν η Ύίρννθα νέμων ττόΧιν ηε Μνκηνην. 
ως κείνος γ' αηόρευε' ηένος δε μιν είναι εφασκεν, 
εΐ ετεόν ττερ εγώ μιμνρσκομαι, εκ ΐίερσηος. 

εΧτΓομαί ονχ έτερον τάδε τΧημεναι αΙ^ιαΧηων 
ήε σε, Βέρμα δε θηρός, 6 τοι ττερϊ ττΧενρά καΧνπτει,^ 
χειρών καρτερον ερ^ον άριφραΒέως αηορενει,^ 
εϊττ* αγε νυν μοι ττρώτον, ινα ^γνώω κατά θυμόν, 
ηρως, εϊτ ετύμως μαντεύομαι εϊτε καϊ ούκί, 
ει σύ^ εκείνος, ον ήμιν άκουόντεσσιν εειττεν 
ούξ ΈΧίκηθεν ^Αχαιός, ε'γώ δε σε φράζομαι ορθώς' 180 
είττε δ' 07Γω9 οΧοον τόδε θηρίον αύτος εττβφνες, 

^ Ιουσα Ε : ιη88 βουστ; Ι)^ οοηίυβίοη \νϋ1ι ίΐίβ οοΓΓίιρί; βπίΐ οί 
1. 160 2 ,3535 3,ΐ8θ 'ίόρτα 8 €Ϊπ€ρ βΐϋρίίοαΐ αβ ίη ΤΙά^. 

Ββρ. 497 β * Ρ€ον ακμην Ε 'δΐ/ϊΐΐ (οί. 4. 60) Γβοβηί.1^ (οί. 

314 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XXV, ΐ55-ι8ι 

ΊΤίβΙΓ 8νίίΙ ί66ΐ \ν6Γ6 ^ΟϋβΙΙ Ιο ΐΗβ 611(1 οί Ιΐιβ Ηΐΐΐβ 

ρΕίΙι \νΙιίο1ι 8ΐΓ6ΐο1ΐ6ά ίΐΌΐη Ιΐΐ6 ίίΐΓπίδΙβαάδ 11ιΐΌυ§1ι 
ϊΗβ νίηβ^ΕΓά αηά ταη ηοΐ ονβ^-^1^α^1^ ίη ΐΗβ ιτιΐ(ΙδΙ οί 
ίΐιβ ίΓβδΗ §Γ66η6Γ^, αηά Ιΐΐ€7 Λνβΐ'β ίαδΐ οοπιβ Ιο ΐΐιβ 
ρεορίβ'δ 1ιί^]ΐλ\^ίΐ7, \ν1ΐ6η Ιΐΐ6 (ΙβίΐΓ δοη οί Αα^βακ υρ 
Άπά δραΐίβ Ιο Ιΐΐ6 οΐιΐΐά οί ιηοδί Ιιί^ΐι Ζευδ Ιΐιαΐ 
\ναδ ίο11ο\νίη^ Ιίβΐιίηά Ηίιη, αηά \νί11ι ά Ιίΐΐΐβ ΙιίΓη οί 
Ιιίδ 1ΐ6&ά ονβΓ Ηϊδ η^ΐιΐ δΙιοαΙάβΓ, "δίΓ," δα^δ Ηε, 
" Ιΐΐ6ΐ•6'δ δοπΐ6\ν1ΐ3,ί; Ι Ιΐέΐά Ιιεαί'ά οί γοα, αηά Ο 1ιο\ν 
Ιαίο αηι Ι, ίί οί γοα ίΐ \ν6Γ6, Ιο 1)6ΐ1ιίη1ί ηιβ οη'ΐ 1)ΐιί; 
ηο\ν ! 'Τίδ ηοΐ Ιοη^ δίηοβ ΐΙιβΓΟ οαπιβ ΗίΐΗβΓ ίΓοιη 
Αγ§08 αη Αοΐιαεαη οί Ηβΐίοβ-ΐί^-ΐΐιβ-δεα, Λνΐιο Ιοίά α 
Ιαΐβ, Ιοοίί }Γου, υηΐο ηιΟΓβ ΐΐιαη οηο οί υδ Ερείαηδ^ 
Ιιολν Ιΐιαΐ ϋβ Ιιαά δβεη αη ΑΓ^ίνβ δίαγ α 1)βαδΐ οί ΐΐιο 
ββΐά, ίο \νίΐ α Ηοη άΐΓβ ΐΐιαΐ Λναδ Ιΐΐβ άΓβαά οί ΐΗβ 
οουηΐιτδΐάβ αηά Ιιαά Ιΐΐ6 άεη οί Ιιίδ ΐ7ίη§ 1)6δΐά6 ΐΗβ 
§Γον6 οί Ζβυδ οί Ν€ηΐ€& — γβΐ Ηε Ι^ηβΛν ηοΐ ίοΓ δαΓβ, 
1ΐ6 δαίά, \νΙΐ6ΐ1ΐ6Γ ΐΐιε πιαη ν/αδ ΐΓαΙγ οί δαοΓεά Αγ§08 
ίΐδβΐί ΟΓ \ναδ α ά^ν611^^ ίη Τ^^^ηδ Ιολνη ογ ίη Μ^οεηαβ. 
Ηο\νΙ)6ίί^ δΐιοΐι \ναδ Ιιίδ Ιαΐβ^ αηά 1ΐ6 δαίά αίδο^ ίί 
Ι Γβηΐ6ηιΙ)βΓ ΐΐ'αο, ΐΐιαΐ ίοΓ Ιιίδ Ιίηβα^β Ιΐΐ6 ηιαη Λναδ οί 
ΡβΓδβμδ. 

ΝοΛν ηιβίΐιίηΐίδ ΐ1ιβΓ6 ίδ 1)αΐ οηβ οί Ιΐιοδβ ιτιοη- 
ο'-ΐ1ιβ-δ1ιθΓ6 οοιιΐά άο α άββά Ιίΐ^β ΐΗαΙ, αηά γοπ 
αΓ6 1ΐ6 ; πιΟΓβονει• ΐΐιβ \νί1ά-1)θαδΙ-8ΐίίη γοιη* ίΐ'αηιβ ίδ 
οίαά ίη δί^ηίβεΐΐι οΙεαΠγ βηου^ΐι ΐ1ΐ6 ρΓθ\ν6δδ οί ^οιιγ 
Ηαηάδ. Οοηιβ οη, ηιγ 1οι•ά, Ιιανβ πιβ λνβΠ Ιο νίϋ, ήτΒ,Ι 
\ν1ΐ6ΐ1ΐ6Γ πιγ 1)θάίη§ 1)6 ΐηΐ6 ογ ηο, \ν1ΐ6ΐ1ΐ6Γ ^οα 1)6 
1ΐ6 Ιΐΐ6 Αοΐιαβαη οί Ηβΐίοό Ιοίά ιΐδ οί, αηά Ι ΙίηοΛν ^οη 
ίοΓ ΛνΗαΙ γου αΓ6 ; αηά Ιΐΐ6η Ιβΐΐ ηΐ6, Ρ^^Υ, ^ο\ν 
3Γ0ΐΐΓδ6ΐί ά6δΐΓθ} 6ά ΐΐιαΐ 8αηΐ6 ρ6δ1ίΐ6ηΐ 1)6αδ1: αηά ΙιΟΛν 

Ηοηι.),' ί.β. α 18 Ά ίΗίη§ ΙΙλάΙ οαη 1)β βϋΐΐ οαΐΐβά Γβοβηί : ιπθβ 
νίο5 άκμ^ν ΟΓ μ4σο5 άκμη5 * ΜβίηθΙίΘ ί)1ΐΐΐ8 ΐΓβ,ηβρΟΒθβ ίΗβ 
\&αβτ 1ι»1γβ8 οί 175 αηά 176 

315 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

οτΓΤτως τ €νυ8ρον Νεμέη^; είστιΧυθε χ^ώρον 

ου μβν >γάρ κ€ τοσόνΒβ κατ ^Αττίδα κνώΒαΧορ 

βνροίζ 
ίμείρων Ιδβείν, βττεί ου μάΧα τηΧίκα βόσκε, 
αΚΚ! άρκτους τε σύα^ τ€ Χύκων τ οΧοφώϊον βθνος. 
τω καΐ θαυμάζεσκον άκούοντε^ τότε μυθον 
οΐ δε νυ καΐ "ψεύ^εσθαι οΒοίπόρον άνερ" βφαντο 
'γΧώσση<ί μαψίΒίοιο γαρυζόμενον τταρεοϋσιν.'^ 

ως εΙπών μέσσης εξηρώησε κεΧεύθου 
ΦυΧεύς, δφρα κιονσιν άμα σφισίν άρκως εϊη, 
και ρά τε ρη'ίτερον φαμένου κΧύοι 'ΙΙρακΧηος' 
6ς μίν ομαρτησας τοίω ττροσεΧεξατο μύθω' 

" ώ Αύ^ηιάΒη, το μεν οττν με ττρωτον άνηρεν, 
αύτος καΐ μάΧα ρεΐα κατά στάθμην ενόησας. 
άμφΐ δε σο(> τα έκαστα Χε>γοιμί κε τοΟδε ττεΧώρου 
οπττως εκράανθεν, εττεί ΧεΧίησαί άκονείν, 
νόσφιν γ' V όθεν ήΧθε' το ^αρ ττοΧεων ττερ εόντων 
Αρχείων ούΒείς κεν εχοι σάφα μνθησασθαί' 
οίον δ' αθανάτων τίν είσκομεν άνΒράσί ττημα 
Ιρων μηνίσαντα Φορωνηεσσιν εφεΐναυ. 
πάντας γά/Ο τησήας ετηκΧύζων ττοταμος ως 
Χϊς άμοτον κε ραΐζε, μάΧιστα δε Έεμβίναίονς 
οΐ εθεν ά'^χόμοροί ττροσναΐον άτΧητοτταθεΰντες} 

τον μεν εμοί πρώτιστα τεΧεΐν εττεταξεν άεθΧον 
Κνρυσθεύς, κτεΐναι δε μ έφίετο θηρίον αΐνόν. 
αυταρ εγώ κέρας υ^ρον εΧών κοίΧην τε φαρετρην 
Ιών εμττΧείην νεόμην, ετερηφι δε βάκτρον 
ευπαθές αύτόφΧοίον εττηρεφεος κοτίνοιο 
εμμητρον, το μεν αυτός υττο ζαθεω 'Έ^Χίκώνι 

* ■προσναιον : πίδβ αίβο ναίον άτ\ητοπαθ(υρτζ5 Ε : 1Ώ88 

&τ\ητα παθίοντί^ ΟΓ τταθόί'Τί! 

3ΐ6 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XXV, 182-209 

1ΐ6 οατηβ ίο 1)6 άλνβΐΐίη^ ίη Ιΐιβ \ν6ΐ1-\ν'ίΐΐ6ΐ*€(1 ν&ΐβ οί 
Νβιηοέΐ ; ίοΓ 1 ννββη ^οα δΐιαίΐ ηοΐ ίίηά 8ΐιο1ι η 
οΓβαΙυΓβ &8 ΐΐιαΐ ίί γο\ι Λνοιι1<3, Ιΐιβ Αρίαη Ιαη ύ8 3,Γοαηά, 
866ίη§ ΐ1ΐ67 Ι3ΐ•θ6(ί ηοΐ αη^ΐΐιίη^ 80 1ιιι§6, Ιίαΐ; οηΐγ 
Ιΐιβ 1)6ίΐΐ' Εηά ΐΐιβ 1)οαΓ &ηά ΐΗβ ίβΐΐ \νο1£. ΤΙιβΓβίοΓβ, 
αίδο άίά Ιΐΐ67 ΛνοηάβΓ ϊΗεΙ: ΙιβαΓά Ιΐιαΐ ΐαΐβ ; ίηάββθ 
11ΐ6}Γ 8αί(1 Ιΐιβ ΐΓΕνβΠβΓ Ιίεά Λνίΐΐι ίηΐεηΐ ίο ρΙββ,δαΓβ 
Ιΐιβ οοιηραη^ Λνίΐΐι 3,η ίάΐβ Ιοη^σαβ." 

\\"ί11ι Ιΐΐ6δ6 ΛνοΓάδ Ρΐι^ΐβπδ ΐ)6ηΙ Ιιίιη δίάβίοη^ ίΐΌηι 
Ιΐΐ6 ιηΐάδΐ ο£ ΐ1ΐ6 το&ά 1)ο11ι ίο ηιαί^ε ΐΌοιη βηοιι^Η ίοΐ' 
Ιΐιβιη 1\ναίη ίο §ο ίο^βΐΙιβΓ, αηά Ιΐιαί; 1ιβ ιηί^ΐιΐ; ΐΗθ 
€&δί6Γ 1ΐ63,Γ \\^1ιαΙ ΗβΓαοΙβδ Ιιαά Ιο δα^. \νΐιο ηοΛν 
οαιηβ &ΐ3Γ6£ΐ8ΐ οί Ιιίιη^ αηά " δοη οί" Αιι^βαδ " (^υοΐΐι Ιιβ, 
" )^ουΓ ίοηηθί' ς[υ6δΐίοη γου Ιΐϋνβ αηδννβΓβά γοαΓδβΙί", 
γ^&άίΐγ αηά &ΓΪ§1ιΙ ; 1)αΙ οί" ΐΐιίδ ιηοηδΙεΓ, 1)6ίη§ γου 
δο άβδίΓΟ ίΐ, Ι λνϋΐ Ιβΐΐ ^οα 1ιο\ν ϋ &11 ίβΠ οαΐ βνβΓγ 
\ν1ιίί;, δ&νβ λνΙιβηοΘ 1ΐ6 οίΐιηβ ; ίοΓ ηοΐ: οηβ ιιιαη ίη &11 
ΑΓ^οδ 03.11 δρβίΐΐί οβΓίϋίηΙγ ίο ίΐιαί ; οηΐ^ "ννβΓβ \ν6 
ρβΓδυαάεά ίΐ; \ναδ δοιηε Οοά δβηί; Ιιίιη ίο νβχ ΐΗβ 
οΙιίΙάΓβη οί ΡΙιΟΓοηευδ 1)€0&υδ6 1ΐ6 Λίναδ ΛνΓοΙΙι 
οοηο6Γηίη§ δοηιβ δ&οηίιοβδ. Ρογ &11 Ιΐιβ ΙοΛνΙ&ηάβΓδ 
Λ\'6Γ6 Λνΐιείηιβά \\ί11ι Ιιίηι αδ 1ΐ6 Ιιαά 1)66η α ήνβΓ ίη 
βοοά ; 1ΐ6 ρΙυηάβΓίίίΙ ΐΐιβηι α11 \ν11}ιοαΐ οίο^ οι• δαΓίβίΐ, 
Ιιαΐ; ηιοδί οΓ α11 ΐΐιβ ρεορίβ οί Β6πιΙ)ίηα, \ν1ιοδθ 
1)0Γά6Γδ Ιο ίΙιβΪΓ νβΓγ ^€&ί Άπά ίηΐοΙβΓϋΜβ ηιίδ- 
ίοΓίαηβ πιαΓοΙιεά \νίΐ}ι Ιιίδ. 

Νο\ν ΐΐιίδ (3ίά ΕιΐΓ^δΐΙίΘυδ ηΐίΐΐίβ ηιγ ν^γγ ύτδί Ιαδίζ ; 
1ΐ6 οΙιαΓ^εά ηιε ίο δία^ Ιΐιαΐ άίι-βίυΐ 1)6ίΐδΐ. δο Ι Ιοοίί 
\νίΐΗ ηΐ6 ηιγ δυρρίβ ΐ3θΛν Β,ηά α ^οοά (^ιιΐνεΓίυΙ οί 
αΓΓ0\ν8, Ηηά ίη ΐΚβ οΐΙιβΓ Ηαηά α Βίοηί οηά^βΐ^ τηαά^, 
νΛίϊιοηί ρεβίίη^ ογ ρίΐΐιίη^, οί α 8}ιαάγ \νί1(1-ο1ίν6 Λνΐιίοΐι 
ηι^δβΐί Ιΐίΐά ίοαη(1 υηάβΓ Ιιοΐγ Ηεΐίοοη αηά ΐοΓη υρ 

** ίΐιβ ΑρίΛη 1&η(ΐ8 " : ιΐιβ Ρβίοροηηβββ. 

317 ΤΗΕ ΒυΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

εύρων συν 7Γυκίντ}σιν οΧοσ'χ^ερβς βσττασα ρίζαις. 210 
ανταρ 67Γ€Ϊ τον χώρον, οθι λ?9 η^ν, ϊκανον, 
^η τότε τοζον βΧών στρεπτην εττεΚασοα κορώντ} 
νβνρείην, ττερί δ' Ιον εχεστονον είθαρ εβησα. 
ττάντΎ] δ* οσσε φέρων οΧοον τέρας εσκοττίαζον, 
εϊ μίν εσαθρησαίμι ττάρος τι με κεΐνον 18εσθαι, 
ηματος ην το μεση^ν, και ονΒεττ'ρ ϊγνια τοΐο ^ 
φρασθήναί Βυνάμην ουδ' ώρνγμοΐο ττυθεσθαι. 
ονΒε μεν ανθρώπων τις εην εττΐ βονσϊ καΐ ερ^οις 
φαινόμενος σττορίμοίο 8ί ανΧακος, οντι,ν εροίμην 
άλλα κατά σταθμούς γΧωρον 8εος εϊχεν εκαστον. 220 
ου μην ττρίν ττόΒας εσχον ορός ταννφνΧλον ερευνών, 
ττρϊν ΙΒέείν αλκής τε μεταυτίκα ττειρηθτιναι. 

ητοί ο μεν σηραηηά ττροΒείελος εστιχεν εΙς ην, 
βεβρωκώς κρβιών τε και αϊματος, άμφΐ δε χαίτας 
αύχμηρας ττεττάλακτο φόνω χαροπόν τε ττροσωττον 
στηθεά τε, γλώσστ; δε ττερίλιχμάτο γενεών, 
αυταρ εγώ θάμνοισιν άφαρ σκιεροίσιν εκρύφθην 
εν τρίβω υΚηεντί ΒεΒε^γμενος όττπό^' ϊκοιτο, 
και βαλον ασσον Ιόντος άριστερον ες κενεώνα 
τηϋσίως• ου <^άρ τυ βέλος Βία σαρκός ολισθεν 230 

όκριόεν, χλωρΎ} δε τταΧίσσυτον εμττεσε ττοίτ). 
αυταρ ο κράτα Βαφοινόν άττό χθονός ώκ εττάείρε 
θαμβησας, ττάνττ) δε ΒίεΒρακεν όφθαλμοΐσί 
σκεπτόμενος, λαμυρούς δε χανών ύπέΒείξεν οΒόν- 

τας.^ 
τω δ' εγώ άλλον όϊστον άττο νευρής ττροίαλλον 
άσχαλόων, 6 μοι ο^ ττρίν ετώσιος έκφυλε χειρός" 
μεσση^ύς δ' εβαλον στηθεων, οθί ττνεύμονος εΒρη. 

1 ου^ίττγ ΟΗοΙηιβΙβγ : ιη88 οΰδ' 'όνγ ογ ουδενίΐϊ ιη88 αίβο 
τϋίΐα ^ Π188 αΐ8θ ύπ' 6Ζ6ντα5 ίψαινί ' 5 ΗβΓίηαηη : πιβδ 
6τι, ω$, &5 δ 8ι,άά&ά \3γ ΗβππΗ,ηη 

3ΐ8 Ι ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XXV, 2ΙΟ-237 

ΛνΗοΙβ αηά οοπιρίβΐβ \ν'ί11ι ίΐΐΐ ΗβΓ 1)Γ3,ηο1ιίη§ Γοοίβ; αηά 
8θ ίΌιΊΐι αη(1 ιηεκίβ £ογ Ιΐιοδβ ραΗδ \ν1ιβΓβ Ιΐιβ Ιίοη Λν&8. 
\νΤιί11ιβΓ Λν1ΐ6η Ι Λνίΐδ οοιηβ^ Ι ΐοοίί αηά ΐίρρβά ιηγ 
δΙπη§, αηά ΒΪΥ&ίφΙχν&γ ηοΐοΐιβά ά 1)β3,ι•6Γ ο£ ρ&ίη Άηά 
^Γΐβί, Άϊΐά ίβΠ Ε-Ιοοίίίη^ Ιΐιίδ Λναγ αηά ΙΙιλΙ \ν9,γ θ,ίΊβι- 
Ιΐΐ6 ρεβίίΐεηΐ ιηοηδΙοΓ^ ί£ 8θ 1)6 Ι ιηΐ^ΐιΐ: βδργ Ιιίιη 6Γβ 
1ιβ δΗουΜ βδργ ιηβ. 'Τ\ν3,δ ιηίάάαγ ηο\ν^ γ^Ι οοηΐίΐ Ι 
ηο\ν1ΐ6Γ6 ιη3,Γΐ<: Ιιΐδ ϊΐ'ΆοΙί ηοΓ Ιιθεγ Ιιΐδ Γθαηη§ ; 
ηβί11ΐ6Γ \να8 ΐΗβΓβ &ηγ πι&η δβΐ ονβΓ & ρίου^ΐι-ΐβαιη 
Άπά ί1ΐ6 Ιοίΐ οί ΐ1ΐ6 86βά-ί\ΐΓΓθΛν 11ΐ3Ϊ Ι οοαΜ δ6β 3,η(1 
&δ1ί οί Ηίπι, 866ίη§ ραΐβ \ν£ΐη ίβαΓ Ι^βρΙ &ν&γγ ηιαιι β,ϊ 
Ιΐιβ ίαηπδίβαά. Ηο\νΙί6ί1:^ Ι ηενβΓ §ανβ ονβΓ ϊο 
δβαΓοΙι Ιΐΐ6 Ι^Β,ίγ υρΐ&ηάδ ίίΠ Ι δΐιουΐά 1)β1ιο1ά Κίιη &ηά 
ρυΐ ιη7 δίΓβη^Ιι δρεείϋΐγ Ιο ΐΙΐ€ Ιβδΐ. 

ΝοΛν Ιο\ν3,Γ(ΐ8 βνβηίη^ Ιιβ οαηιβ Ιιΐδ Λναγδ υηΐο Ιιΐδ 
άεη ίτιΠ ίβά 1)θΐ1ι οι ίΐβδίι Άηά ^ογ6, Ιιίδ ΐίΐη^ΐεά ιηαηβ, 
Ιιίδ §ηηι νίδα^β 9.ηά α\\ Ιιΐδ οΐιβδί: δρ&ΙΐβΓβά \νϋ:1ι Ηοοά, 
Άηά Ιιίδ Ιοη^αβ Ιίοΐίίη^ Ιιΐδ οΐιαρδ. Το ^αγίΆγ Ιήιη Ι 
Ιιίά ιη γδβΐί" (^υΐοΐίΐ 7 ΐη ά 1)γε1<:6 1)6δίάβ Ιΐιβ Λνοοάγ ρβ,ΐΐι, 
Άηά \ν1ΐ6η 1ΐ6 οαιηβ ιι63,γ Ιθϊ ήγ άΙ Ιιΐδ Ιβί'ΐ ίΐαηΐί. Βαΐ; 
ΐΐ αναΐΐεά ιηβ ηοΐ ; ΐΐιβ Ι^αΛβά δΐιαίΐ οοαίά ηοΐ ρ&δδ 
Ιΐιβ ίΐ€δ1ι,1)ΐιΙ §1αηο6(1 άπά Γείΐ οη Ιΐιβ £Γ€δ1ι§Γ66η 8\ναΓά. 
ΑδΙοηίεά, ΐΗβ 1)6ίΐδΐ; 1ί£ΐ δυάάεηΐγ ιιρ Ιιίδ §ογγ Ιιβαά^ 
αηά Ιοοίίβά αΐίοαΐ; Ιιΐιη Άηά αΐ^ουΐ, ορεηϊη^ Ιιΐδ ιηουΐΐι 
Άηά δ1ιο\νΐη§ Ιιίδ ^ΙϋΙΙοηοιίδ ΐββίΐι ; ΛνΙιβΓεαροη ί δρεά 
αηοΙΙιβΓ δΐιαίΐ Γγοπι ΐΐιβ δ1ηη§ (ίοΓ Ι ίοοίί ϋ: ί11 
Ιΐιαΐ; Ιΐιβ βρδί: ΙιαοΙ ΙβίΙ ιη^ Ηαηά Ιο ηο ρυνροδε), &η(1 
δΐηοίβ Ιιίιη οίεαη ίη Ιΐΐ6 ιηΐάάΐβ ο£ Ιΐιε οΗβδί ΛνΙιβΓβ 319 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕία ΡΟΕΤδ 

αλλ' ούδ' 0)9 υτΓο βνρσαν βΒν ττόλνώΒννος ιός, 
άΧΛ,' 67Γ€σ€ ττροττάροιθβ ΤΓοΒών άνβμώΧιος αντω<;. 

το τρίτον αν μέΧλβσκον άσώμβνος βν φρεσίι 
αΐνως 240 

ανβρύείν ο δε μ βΙΒβ ττερί'^Χηνώμί-νος οσσοί^ 
θηρ άμοτος, μακρην Ββ ττβρ 1^νύΐ)σίν 'έΧιξε 
κίρκον, άφαρ Βε μάχη'ζ βμνήσατο' ττάς Ββ οι αύ-χην 
θυμού ίνβττΧήσθη, ττυρσαΐ Β βφριζαν βθειραι 
σκυζομίνω, κυρτή Βε ράχί'ϊ '^ίνετ ήύτε τόξον, 
ττάντοθεν βίλυθέντος υττο Χα^γόνας τ€ καϊ Ιξύν. 
ώ<; δ' όταν άρματο7Γη^ο<; άνηρ ττοΧέων ϊΒρις βρ^ων 
ορττηκας κάμ•πτΎ)σίν βρινβοϋ ευκβάτοίο} 
θαλψα<; βν ττνρϊ ττρώτον, έτταξονίω κύκΧα Βίψρφ, 
τον μεν υττεκ 'χειρών εφν^εν τανύψΧοίος ερινεος 250 
καμ7Γτ6μενο<;, τηΧοϋ Βε μιτ) ττηΒησε συν ορμ^' 
α)9 €7γ' εμοϊ Χί9 αΙνο<; άττόττροθεν αθρόος αΧτο 
μαιμωων χροος άσαΐ' βγω δ' ετερηφί βεΧεμνα 
χεφΐ ττροεσχεθόμην καϊ αττ ώμων ΒίττΧακα Χώττην, 
ΤΎ) δ' ετέρτ) ρότταΧον κόρσης ΰττερ αΰον άείρας 
ήΧασα κακ κεφαΧής, Βια δ' άνΒιχα τρηχύν εαξα 
αντον ετΓί Χασίοιο καρήατος α'^ριεΧαίον 
θηρος άμαίμακετοίο' ττεσεν δ* ογε ττρίν εμ ίκεσΟαι 
νψόθεν εν '^αίτ}, καϊ εττΐ τρομεροΐς ττοσίν εστη 
νενστάζων κεφαΧτί' ττερί ^αρ σκότος οσσε οι άμφω 260 
ηΧθε, βίτ) σεισθεντος εν οστεω ε'γκεφάΧοίο. 

τον μεν ε^ων οΒύν^σί τταραφρονέοντα βαρείαις 
νωσάμενος, ττρΙν αύτίς ύττότροτον άμπνυνθήναι, 
αύχένος άρρηκτοιο τταρ Ινίον ηΧασα ^ ττροφθάς, 
ρίψας τόξον εραζε ττοΧύρρατττόν τε φαρετρην 
^ Π183 αίδο ίύκάμπτοιο ^ ^λοσα : ιηβδ ειίδο ίφθασα 
320 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XXV, 238-265 

Ιΐΐ6 Ιυη^δ άο Ηβ. ΒυΙ η&γ ; ηοΐ βνβη 80 \να8 Ιΐιβ 
Ιιίθβ οί" Ιιίιη Ιο 1)6 ρΐβΐ'οεά 1)}τ ΐΐιβ 80γ6 ^πβνοιίδ &ΓΓθ\ν ; 
ίΙΐ6Γ€ ίΐ ίεΐΐ ν&ίη αιιά ίταδίΓαΙβ β,ϊ Ηίδ ΐ&βί. 

Αι 11118 Ι \ν3,χ6(1 €Χ06€(1ϊη§ άίδΙειηρβΓεά Άτιά ιη&άβ 
ίο άΓα\ν ίοι• ΐ1ΐ6 ΐΙιίΓά ΐίηιβ. Βιιΐ^ 6Γ6 ΐΗαΐ, ΐ1ΐ6 τανεπίπ^ 
)3€α8ΐ Γοΐΐβά Η,Γοαηά Ιιίδ 6^68 &ηά 1)6ΐΐ6ΐά ιηε, αηά 
ΐ3,8ΐιίιι§ &11 Ιιίδ Ιαίΐ Εΐ)ου1: Ιιίδ Ιιίικίβΐ' ρ&Γΐδ Ιϊβΐΐιοα^ΐιΐ 
Ηίΐϊΐ ς[υίο1ίΐ7 ο£ Ι^αΙΙΙβ. ΝοΛν \να8 Ιιίδ ηβοΐί 1)ηιηΐϊΐΐιι§ 
λνΐΐΐι ΪΓ6, Ιιίδ Ι&λνη^ Ιΐ'βδδβδ αη-βηά ίοΓ \νΓ£ΐ11ι, Ιιίδ οΐιίηβ 
αΓοΙιβά Ιίΐίβ 3, 1)ο\ν, αδ Ιι© ^αΐΚβΓβά Ιιΐιη υρ α11 ΐο^^βΐΗβΓ 
πηΐο ίΐαηΐς απά Ιοΐη. Τΐιβη βνβη αδ, Λνΐιβη ε 
\ν2ΐΐη\νη§1ι1;, οιιηηίη^ ιηαη^ ΐαΐ^βδ Ιΐΐ6 δβαδοηβά Λνί1ά-β^ 
1)ου§1ΐδ 1ΐ6 ΙιεΙΙι νναππεά 3,1: Ιΐιβ ήτο αηά Ββηάδ ΐΐιβιη 
ίηΐο Λν1ΐ€6ΐ8 ίοΓ 311 αχΙβά οΐιαηοΐ, Ιΐιβ ΐΗίη-ηηάβά 
β^Λνοοά 6δθ&ρ6δ 3ΐ Ιΐΐ6 Ιιβικίίη^ ίΐΌΐη Ιιίδ §Γ3δρ 3ηά 
1β3ρδ 3ΐ οηβ 1)ουη(1 αΐατ, βνεη δο άίά Ιΐιαΐ; (ϋΓθίϊιΙ Ιίοη 
ίΐΌπι 3 §Γ63ΐ \ν3ν οίΤ δρηπ^ προπ πίΘ^ ρ3ηίίη§ ίο \)β 
αΐ ιηγ ΗβδΗ. Τ1ΐ6η ΐΐ \ναδ ΐ1ΐ3ΐ Λνίΐΐι ΐΐιβ οηβ 1ΐ3ηά Ι 
ΙΙίΓυδΙ 1)6ίθΓ6 ιηβ ΐΐιβ ο1θ3ΐί ίτοιη πιν δΙιοαΙάεΓδ ίοΜβά 
3ΐ)ουΐ; ιηγ 1)υη€ΐΐ6(1 3ΐτο\νδ^ Άπά Λνίΐΐι ΐ1ΐ6 οΙΙιβΓ ΙίίΙ 
1117 §οοοΙ δοιιηίΐ δΐ3ίϊ' αΐιονβ ιηγ 1ΐ63ά αηά άοΛνη Λνϋΐι 
ίΐ οη Ιιίδ οΓΟΛνη, 3πά Ιο ! πιγ 1ΐ3Γά λνίΐά-οΐίνβ \ν3δ 
ΙίΓοΙίβ οΐ63η ΐη 1:\ν3ίη οη Ιΐιβ ηιβΓβ 8ΐΐ3§§7 ραΐ© ο£ 
Ιΐιαΐ: ιιην3ης[ΐιίδ1ΐ3ΐ)ΐ6 1)6381;. ΥβΙ 38 £οι• Ιιίηι, ογ βνβι• 
Ηβ οοαίά ι•β3θ1ι ιηβ Ηβ \ν38 ίειΠεη ίΓοηι Ιΐΐ6 ηιίίΐδΐ ο£ 
Ιιίδ δρΓΪη^, αηά δο δίοοά Λνίΐΐι ΐΓ6ηιΙ)1ίη§ ίβεΐ: αηά 
\ν᧧ΐη§ 1ΐ63(1, Ιιίδ ΐΛνο εγβδ ν)6ίη§ οονβΓβά ίη άαΓίν- 
ηβδδ Ι3603υδ6 ΐΗβ 1)Γ3ίη8 ΛνβΓΟ αΙΙ-ίο-δΙίΕΐίβη ΐη Ιΐιο 
δΐϋΐΐΐ ο£ Ιιίπι. 

ΡβΓοείνίη^ ηοΛν ΙΙιεΙ 1ιβ Λναδ εΙΙ 8\>το3.ά \νί1;1ι Ιΐιε 
ρ3ίη 3ηά §Γί6£ ο£ ϋ, βΓβ Ιιε ηιί^ΙιΙ ΓβοονβΓ Ιιίδ \νίΐ8 
Ι οαδί ηιγ 1)ο\ν 3ηά ηιγ 1)Γθί(ΐ6Γ6(1 ς[αίν6Γ ιιροη ίΐιβ 
§Γ0ΐιηί1 αηά ΙβΙ (Ιήνβ β.1 Ιΐιο ηαρβ ο£ Ιΐΐ3ί; ηιαδδγ 321 ΤΗΕ ΒυαΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ηηχον δ' €γΛ/9ατ€ω9 στιβαρά^ συν χ^Ιρα^ βρβίσας 
βξότΓΐθβν, μη σάρκας άττοΒρύψτ) ονύχβσσο, 
'ττρος δ' ονΒας Ίττερν^σο 7ΓΟδα? στβρεώζ βττίεζον 
ουραίους^ €7ηβά<ζ, ΊτΚβνρΎΐσί τ ε μήρ^ βφύΧασσον, 
μβχρίς ου έξετάννσσα βραχίονας ^ ορθόν αβίρα^ζ 
αττνενστον, ψυχην δε 7Γ6Χώρίθ<; βΧλαβεν^ ^ΆιΒη;. 

καΐ τότ€ δ^ βονλβνον, οττως Χασιαύχβνα βύρσαν 
θηρος τεθνειώτος άττο μελάων βρυσαίμην, 
άρΎολέον μαλα μόχθον, βττβί ουκ ην ούτβ^ σώήρφ 
ούτε Χίθοις τ/ζ-τ/τ^ ^ πεφωμενω ούΒε μεν ΰΧτ}, 
ένθα μοι αθανάτων τις εττΐ φρεσΐ θηκε νοήσαι 
αύτοΐς 8ερμα Χεοντος άνασχίζειν ονυχεσσι. 
τοΐσι θοως άττεΒεφα, και άμφεθεμην μεΧεεσσιν 
ερκος ενυαΧίον ταμεσίχροος Ιωχμοΐο. 

ουτός τον ^εμεου ηενετ ω φίΧε θηρος οΧεθρος, 
τΓοΧΧά Ίτάρος μηΧοις τε καΐ άνΒράσι κηΒεα θεντος.^' 

^ ΐη88 βίβο ουραίου &ηά ούραίη ^ ΐη88 αΙδΟ μ^χρι ου Ε : 

πΐΒβ οι Π188 Επά ΜυβυΓαβ 8.130 βραχίονα! Β,τιά -να * ιηβδ 
αίβο ίλλαχβί/ ** ^ν οϋτ€ \νί1 : ιη88 ίσχε * ίΐιιΐδ Μβίηβΐίβ: 
«188 τ/^7^τ)^ ούδ€ λΙΘοίί 323 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XXV, 266-281 

ηβοΐί. ΤΗβη ίτοιη ΐΗβ τεαΓ, ΙβδΙ Ιιβ δΐιοπίίΐ Ιβ&Γ ιηβ 
Λνϋ;1ι Ιιίδ ΐαΐοηδ, 1 §αί τηγ αντηΒ αΐ^οιιΐ Ιιίδ ΙΗγοεΙ, αηά 
ΐΓ6&άίη§ Ιιίδ Ιιίη(1-ρΕ\νδ ίιανά ίηΐο Ιΐιβ ^Γουηά £ογ Ιυ 
Ιίββρ ΐ1ΐ6 ΐ6§δ οί Ιΐιβιη Γγοπι ιηγ δίάβδ, Ιιβίά οη \νί11ι 
ιηί§1ιΐ αηά ιηαΐη ΙίΙΙ αϊ Ιβη^ΐΗ Ι οουΐά ΓβίΐΓ Ιιίιη 1)&ο1ί- 
\ν3,Γ(1 1)7 Ιΐΐθ ίοΓβΙθ^, αη(1 δο δΪΓβΙοΙιεά Μιη δίΓαη^Ιβά 
οη Ιΐΐθ §Γθΐιη(1, αηά νΒ,δίγ Ηαάβδ τεοβίνεά Ιιίδ δρίηί. 

ΤΙιαΙ άοηβ, Ι ίβΐΐ α-ροηάβηη^ Ηολν Ι ιηί§1ιΙ ή&γ ιηβ 
οίΤ ί1ΐ6 άεαά 1)6αδΐ'δ δΐια^-ηβοΐίβά δΐίίη. ' ννΐιαΐ η 
ΐ&δΐί ! ' ΐΐιου^ΐιί; Ι ; Γογ ΐΙιβΓβ Λναδ ηο οιιΐϋη^ ίΐιαΐ, 
ηβΐΙΙιβΓ \νίί;1ι \νοοά ηοΓ \νίΐ1ι δίοηβ ηοΓ γεί λνίΐΐι ΐΓοη. 
Αι ΙΙΐΆΪ ιηοπίΘηΙ οηβ ο£ ΙΙιθ ΙιηιηοΓίαΙδ άίά ιηίηά πιβ 
Ι δΗοαΙά ϋΐιΐ υρ ΐ1ΐ6 Ιίοη'δ δΐίϊη \νΐ11ι ΐΗβ Ιίοη'δ Ιαΐοηβ. 
δο Ι Ιο % &ηά Ηαά Ιιίηι ύαγ^ά ίη & Ιγϊοθ, αηά ο&δΐ ΐΚβ 
δΐίίη 3,1)ουΙ ιηβ ίογ α άείβηοβ α^αίηδΐ Ιΐιβ Ιιανοο οί 
§ίΐ8ΐιίη§ \ναΓ. 

δυοίι, §οοά ίήεηά, Λναδ ΐΐιβ δίαγίη^ ο£ Ιΐιβ 1.ΐοη οί 
Νβηιβα, ΙΙίΒ.1 Ιϊ&ά \)το\ι§\ϊΙ δο πιποΐι αηά δΟΓβ ΐΓοαΗβ 
1)οΐ1ι ιιροη πιαη αηά 1)€αδ1." 323 
γ 2 XXVI.— ΤΗΕ ΒΑ00ΗΑΝΑΙ.8 

Τκΐδ ροβηι ινα8 ρτο})αΙ)1^ τνήίίβιι ζη Ηοηοιιτ ο/ ΐΗβ 
ίηίίΐαΐίοη ο/ α Βοι/ ο/ ηίηβ ίηίο ΰιβ τηι/^Ιβήβί ο/ Όΐοηι^εηε 
όί/ α ιηοοί" 8ΐαι/ίη§-ήί6. ΤΗαί ι^οηηξ οΜΙάνβη τνβΓβ 
ίηϋϊαίβά ϊηίο ΐΗβΒβ ιηι^βίβήββ Ϊ8 οΐβαν ^τοιη α ροβτη ο/ 
ΑηΙΪΞίηΐΘ ιη ίΗβ ΑηίΙιοΙο^, τνΜοΗ 7ηαι^ Κανβ δββη ίνήίΐβη 
^Ό^ α εΪΊηίΙατ οοοαύοιι ; ηηά ίη ΟαΙΙίτηαοΗηβ Ανίβτηίί α8ΐί8 
ΐΗαί Ηβτ νιαϊάβη αίί6ηάα?ιί8 8}ιαΙΙ δβ ηίηβ ι/βαΓ8 οΐά} Ιη 
ΐΗί8 ροβηι ίΚβ /αίΚβτ ά68θήΰβ8 ίΗβ 8ΐαρη§ ο/ ΡβηΟιειιε 1)ΐ^ 
Μ8 ηιοίΗβν, αηά 1(ώ68 βΐ'βάίΐ ίο Μηΐ8βΙβ ^ον /οΙΙοηήη^ Ηβτ 
βχαηιρίβ. ΤΗβ 8ΐαι/ίη§ ο/' ί/ιβ })θί) Ϊ8 ίΗβ 6ήη§ίηβ ο/' Ηί?η 
ίο Ώίοηι^8Μ8^ βνβη α8 ίΗβ βα§1β8 ηιαάβ Οαηψηβάβ ϊτηηιοτίαΐ 
6^ Βήη§ίη§ Ηί?η ίο Ζβΐί8. ΤΗβ ροβτη 18 αίπΐ08ί οβΗαίηΙ^ 
ηοί ό^ ΤΗβοοήίιΐ8, Ιηιί 8ΐιοΗ ροβηΐ8 τηα^ τνβΙΙ Ηανβ β^ηνβά 
ίη ίΗβ €θπιρβίίίίοη8 ηιβηίίοηβά ίη ίίηβ 112 ο/ ίΗβ Ρίοΐβΐϊΐγ. 

^ ΑηίΐδΙ. ΑηίΚ. ΡαΙ. 11. 40, Οαΐΐΐιη. 3. 14, ς[ΐιοί)βά \)γ 
Οΐιοΐιηβΐβ}^. 325 XXVI.— ΛΗΝΑΙ Η ΒΑΚΧΑΙ 

Ίζ/ώ κΚυτονόα γα μχιΚοττάραυο^ * Κηαύα 

τρ€ΐ<^ θίάσως €? 6ρο<ζ τρ€ί<; αηαηον αύταϊ ίοΐσαι. 

χαΐ μβν άμερξάμεναί Χασίας Βρυος ά^ρια φύΧλα 

κισσόν Τ€ ζώοντα καϊ άσφόΒέλον τον ύττβρ 'γά<ζ 

βν καθαρω λειμώνο κάμον ΒνοκαίΒβκα βωμώς, 

τώς τρ€Ϊς τα ΖβμβΧα, τως βννία τώ Αωνύσω. 

ίβρα ο 6Κ Κίστας ττεττοναμενα γερσιν βΧοοσαι 

βνφάμως κατβθβντο νβοΒρετττων βττΐ βωμών, 

ώς εΒίΒασ'χ, ώς αντος εθυμάρβί Αι6ννσο<ί. 

ΤΙβνθενς δ' άΧιβάτου ττέτρας άττο ττάντ εθεώρβί, 10 

οχΐνον 69 αργαίαν καταΒύ^ί, εττίγωριον €ρνο<;. 

Αύτονόα ττράτα νιν ανεκ,ραηε Βεινον ΙΒοΐσα, 

συν δ* ετάραζε ποσίν μανιώΒεος ορ^ια Έάκγω, 

εξαττίνας ετηοΐσα' τα δ' ούχ ορεοντυ βεβηΧοι. 

μαίνετο μεν θ^ αΰτα, μαίνοντο δ' άρ ευθύ καϊ 

άΧΧαί.^ 
Ώενθεύς μεν φευ^εν ττεφοβημενος, αΐ δ' εΒίωκον, 
ττέττΧως εκ ζωστηρο<; €9 Ιηνΰαν ερνσαισαι. 
ΐίενθεύς μεν τόδ' εειττε * τίνος κεχρησθε γυναίκες ;^ 
Αύτονόα τόδ' εείπε ' τάχα >γνώσΐ} ττρίν άκονσαί.' 
μάτηρ τάν κεφαΧάν μυκησατο τταιΒος εΧοΐσα, 20 

οσσον ττερ τοκάΒος τεΧέθεί μύκημα Χεαίνας' 
Ινώ δ' εξερρηξε συν ώμοττΧάτα μεηαν (ομον 

^ Η,λλαι ΑΙΐΓβηδ : ιηββ άλλοι 

326 XXVI.— ΤΗΕ ΒΑΟΟΗΑΝΑΕδ 

Τηκεε άαιηβδ Ιβά ίΙΐΓββ ιηείηίβδ Ιο 1:1ιβ ιηοιιηΐ&ίη, 
Ιηο_, ΑαΙοηοΘ, αηά β,ρρίβ-οΐιββίίβά Α^ανβ^ αηά ^αΐΐιει•- 

ίη§ ΐ1ΐ6Γ6 \νί1ά Ι63,ν68 θ£ ΐΗθ δΙίΕ^-ΙίΕΙΓβίΙ ΟΆΪί, ΕΙΐά 

Ιίνίη§ ίνγ έΐηά §Γθΐιηά1ίη§ αδρίιοάβΐ, ΛνΓου^ΙιΙ ίη α 
ΐΕ\νη οί" Ιΐΐ6 ίθΓ6δΐ ίΛνβΙνβ &11αι•8, πηΐο δβιηβΐβ ΙΙΐΓββ 
αηά υηίο Όίοη^δυδ ηίηε. Τΐιεη ίοοίι ύΎβγ ίΐΌΐη α 
1)οχ οίΤβηη^δ πιαάβ οί ΙΗθιγ Ιιαηάδ Εηά Ιαΐά ΐΗ^τα ΐη 
Ηοΐ}^ δίΐεηοβ υροη Ιΐιοδβ ειΗ&Γδ οί" 1:1ΐ6ίι• ^αΐΐιβηη^, αδ 
Λναδ 3,1 οηοβ Ιΐΐ6 ρΓβοβρΐ αηά Ιΐιβ ρΙεαδαΓβ οί" ί1ΐ6 
^Γβαΐ Οίοηγδαδ. ΜεαϊίΛνΙιίΙβ Ρβηΐΐιβαδ δρίβά ιιροη 
α11 ίΐιβγ άίά ή-οιη α δίββρ^ ουβ,§, \)&ίη^ ΟΓβρΙ; ίηΐο αη 
αηοίβηΐ πιαδΐίοΙι-ίΓεβ δΐιοΐι &δ §Γθ\ν ίη Ιΐιαί οοηηΐΐ'γ. 
ΑαΙοηο€ δα\ν Ιιίιη ίίΓδΙ: »ηά §αν6 α ΙιΟΓπΗβ δΙίΓΐβϊί, 
αηά τηΒ-άβ ψιΐο]ί οοηίιΐδΐοη οί" ίΐιε δαοι-εά ί1ιίη§8 οί" ΐΐιβ 
ιηαβίάίη^ Β&οοΗαδ Λνίΐΐι Ιιβι* ίββΐ, ίοι• ίΐιβδβ Ιΐιΐη^δ εγ6 
ηοΐ ίο 1)6 δ66η οί ΐΚβ ρΐΌίαηβ. Μαά \να8 δΐιβ ηο\ν^ 
{ΐηά Ιΐΐ6 ο11ΐ6ΐ•δ \ν6Γ6 δΐΓ3.ί§ΙιΐΛνΕ^ ιηαίΐ ίΐΐδο. Ρβηΐΐιβυδ, 
1ΐ6 Ηεά αίι-αίά^ ίΐηά Ιΐιβ \νοιη6η, §ίΓ(ϋη§ ΙΙιβίΓ Ηΐ'ΐΙβδ 
υρ &1)οιιΐ ΐΙιεΪΓ 1:1ιί<^1ΐδ, Ιΐιεν λν^ηί ίη Ιιοΐ ριίΓδαίΙ;. 
Ρβηΐΐιευδ, 1ΐ6 οηβά "\ν\\αί ΛνοιιΜ γοιι, γβ \νοηΐ€η?" 
ΑιιΙοηοβ^ δ1ΐ6 ονίβί! '' Τΐιαί; δΐιαίΐ γου ΙίηοΛν 6Γ6 γου 
ΙιεαΓ ίΐ." Τΐιεη Ιοοίν οίΤΐΙιο ηιοίΗβΓ Ιΐιβ Ιιβαά οί ΙιβΓ 
οΐιίΐά αηά ΐΌ£ΐΓ6ά βνβη &8 Ιΐΐ6 υοάυ οί 3, ηιίΐοΐι Ιίοηβδδ, 
\ν1ιίΐ6 Ιηο 86ΐ1ίη§ ίοοΐ υροη Ιιίδ 1)β1ΐ7 ΛνΓβηοΙιβά 
δΗουΙάβΓ ίΐηά δΗουΙάβΓ-Μαάβ ίτοηι Ιΐιβ οηβ δίάβ οί 

"Γηεππΰβ": οοηιρβ,ηίββ. ' * β,ρρίβ-οΐιββ^βά " : ϋιβ ΟΓββΙί 

πιαγ &ΐ8ο ιηβΛη ' \ν1ιϋβ-££ΐ,οβ(1.' ΤΗΕ Βυαοι,ια ΡΟΕΤδ 

λά^ €7γΙ γαστέρα βάσα, καΐ Αντονόας ρυθμοί 

ωντόζ' 
αϊ δ' άΧλαι τα ττερίσσα κρεανομβοντο γυναίκες. 
€9 ^ήβα<; δ' άφίκοντο ττεφυρμβναί αϊ ματ ι ττάσαί, 
€ξ ορεος ττένθημα καΐ ον ΤΙβνθήα φίροισαί. 

ουκ αλεγο)• μηΚ άλλος άττεχθομενω^ Αίονύσφ 
φροντίζοί, μηΒ^ εΐ χαλεττώτερα τώνΒε μοηησαι^ 
εΐΎ) δ* ενναέτης η καΐ 8εκάτω ετηβαίνοί' 
αυτός δ' εναηεοιμι καΐ ευα^εεσσιν άΒοίμι. 80 

εκ Αίος αΐ^ίόχω τιμαν έχει αίετος όντως, 
εύσεβέων Ύτα'ώεσσί τα λώϊα, Βνσσεβεων δ' ον. 

χαίροί μεν Αιόννσος, ον εν Αρακάνω νίφόεντί 
Ζενς νττατος με^άλαν εττι^οννί^α κάτθετο Χύσας' 
χαίροί δ' ενειΒης Χεμελα καΐ άΒελφεαΙ αντάς 
ΚαΒμεΐαί ττολλοΐς μεμελημεναι 7)ρωΙναι,^ 
αΐ τόΒε ερ>γον ερεξαν ορίναντος Αιονύσον 
ουκ ετΓίμωματόν. μηΒεΙς τα θεών ονόσαιτο. ^ ίίνβχθομίνω ΒβΓ^Ιζ : ΐηβΒ -ναι ^ δβ μοΎ•ί]σαι Αΐΐι ; ίτικίϊ 

δ* 4μΟΎη<Τ€ ^ ϋχΜΆ ΟτΆβίβ : ιη88 πολλαΓί &ηά ηρωίναα 328 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ XXVI, 23-38 

Ηίηι, απά Αιιΐοηοβ ιηαάβ ΐΐιβ οΐΙιβΓ δΐεΐβ Ιίΐίβ υηΐο ίΐ ; 
Λπά Ιΐΐ6 ο1;1ΐ6Γ \\Όΐη€η \νΓου§1ιΙ ουί ΐ1ΐ6 ΓβδΙ οί Ιΐιε 
1)αΙοΐΊ6Γ7. Αηά 80 1)6ά3,1)1)1β(1 &11 \νίΐ1ι ΐ3ΐοο(1 ΐΗβγ 
ο&ηίβά \νίί1ι ΐΙΐΘΐη ίηΐο Τ1ΐ6ΐ)68 ίη ΐΐιβ βΐε&ά οί α 
ΙνίιιάΓβά Λνί^ΐιΐ: & ΙίίηάΓεά Λνοβ. 

Αηά Ι οαΐ'β ηοΐ ίί ΐΐιβγ άΐά, αηά ρΓΕ)^ ηο οΐΙιβΓ τπΒ,γ 
Ιίΐΐίθ 11ιοιι§1ιΙ ίοΓ αηγ ΙΗάΙ Ϊ8 ΙιαΙεά οί" ϋίοηγδαδ, ηΆγ, 
ηοΐ ίί" 8υο1ι άώ οηβ 8ΐιίΪ6Γ α "νν^ΟΓδβ ίαίε ΐΐιαη Ρβηΐΐίθυδ 
&ηά 1)6 1)αί; α οΐιΐΐά ηίηβ γβαΓδ οΐά ογ §οίη§ ίεη 3Γ€3,γ8. 
Αδ ίοΓ ιηβ, ΏϊΆγ Ι 1)6 ρυΓ6 αηά άο Ιίΐ6 \νί11 οί Ιΐΐ6ΐη 
ΐ1ΐ3ΐ: &Γ6 ριιι•6. Τΐιπδ ΙιεΙΙι ί;1ΐ6 6α§ΐ6 ΚοηοαΓ οί ΐΐιβ 
Α6§Ϊ8-Β6αΓ6Γ. Το Ιΐΐ6 ο1ιί1(3Γ6η οί ρίουδ ίαΐ1ΐ6Γ8 
1)6ΐοη^ ΐ1ΐ6 §οοά ίΐιίη^δ Γ3,11ι6γ ΐΗαη Ιο ΐΐιοδβ ϊΙλβ,Ι 
οοιηβ οί ίπιρίουδ ιη6η. 

ΑΠ Ιιαίΐ Ιο Οίοηγδυδ, Λνΐιοιη ιηοδί: Ιιί^Ιι Ζ6ΐΐδ Ιοοίς 
ίοΓίΙι ίΓοιη Ιιΐδ ιηί^ΐιίγ ΐΐιί^ΐι αηά Ιαίά άο\νη ίη δηοΛνγ 
ΟΓΕοαηυδ ; αηά ά\\ Ιιαίΐ ίο 1)6αυΐ6οα8 δ6πΐ6ΐ6 αηά 1ι6γ 
1ΐ6Γθίη6 δϊδ1;6Γ8, 1116 ί&Γ-1ιοηοιΐΓ6ά άΕυ§1ιΐ6Γ8 οί Οαάιηιΐδ 
Λνΐιο άίά άΙ ΌίοηγδΠδ' 1)ΐάάΐη§ ΐΗΐδ ά66ά Ιΐιαΐ: ηοηβ 
ιηαν 1)1αιη6. \νΐΐ6Γ6 'ΐίδ α Οοά'δ λνίΠ Ιβί ηο πι&η 
ο&νίΐ. 

"Μαάβ ίΐιβ οΙΙιβΓ 8κ1β 1ί1ί:β υηίο ίί:": ίΐιβ ΟΓβθΙί Ϊ8 
Άυίοηοβ'β ΛγΐΗπι \\'α8 ίΐιβ βατηβ,' ί.6. Αιιΐοηοβ ίοΙΙοΛνβά 
8ΐιϋ.' " ΚΐηάΓβΓΐ \νϊ§]ι1:" ; Ιΐιβ (χΓβθΙε ΙΐΑβ α §ηπι ρηη υροη 
ΡβηΛλ,εηβ β,ηά ρβηΐΐιβτηα (λν^οβ). 329 XXVII.— ΤΗΕ Ι,ΟνΕΚδ' ΤΑΕΚ 

Τηι8 ροβηι ίη ϋ^ οοηιρίβίβ /οτιη }να8 α τηαίοΗ ΙϊβΙτνββη α 
ΒΗβρΚβΊ'ά αηά αηοίΗβν τνΗοτη Ιιβ Ηαά οΐιαίίβηξβά, ΐΗβ βίαΐίβ 
δ6ίη§ ΐΗβ είιβρΗβτά'ε ρίρε. Τ/ιβ τηίβύπβ ραΗ ΰοτηρήεεά 
ίΚβ Ιίηβε ϊηίνοάιιάηξ ίΚβ ιηαίοΗ, ίΐιβ τνΐιοΐβ ο/* ΐΗβ ήναΓ.9 
ρίεοβ, αηά ΐΗβ ρτβΐηάβ ο/ ίΐιβ εΗβρΗετά'ε ρίεαβ. Τνΐιαί 18 
Ιβ/ϊ ίχ ΐΗβ ηιαίη ραΗ ο/ ΐΗβ δΗβρΗβνά'ε ρίβοβ, ϋε βρ,Ιοβηβ, 
αηά ΐΗβ ατνατά ο/ ΐΗβ ηιηρίτβ. ΤΗβ ητηρΐτβ νείητηε ύιε 
εΚερΚετά 1η8 ρίρε, αηά αάάε α αοτηρίίηιεηί ίη ίΐιε ^Ό^7η ο/' 
α τεφιε8ί ΐΗαί ηοη) Ηε τνΐΙΙ ρΐαι^ Μτη αηοίΗεν ο/' Μ8 Ιηιιεε, 
08, ηοί Ιιανΐη^ Ιθ8ΐ Ηί8 ρίρε ίη ίΚε ίηαΙοΗ, Ηε η)ίΙΙ εϋΙΙ ύε 
αΰίε ίο άο. Ιη ΐΗε άίαΙο§ηε 8ηρρο8εά ίο Ι)ε τεάίεά, ον 
ρβιΉαρε ίο 1)ε 8ΐιη§, ό// ίΐιε είκ'ρΐιενά, οηε 8ρεα1ιετ αη8ΐυει•8 
ίΐιε οίΗεΓ ερεαίίετ Ιίηε/ον ίίηε εχοερί ίη ίτνο ρίαοε$ τνΚεΓε 
ίΗε 8αηιε ερεαΙίεΓ Ηαε Ιινο Ιίηε8. ΤΗεεε εχεερίΐοιιε, 
ηεοε88αηι ιη ονάεΐ' ίο 8/ιίβ ίΗε τόΐβ ο/' αηχίνεΐ'εκ, Ηαυε 
ί)Γοη§Ηΐ αΒοηί α τυτοη^ απ'αη^ετηεηΐ ο/ Ιίηβε 9 αηά 19 ίη 
ίΗε ιηαηηεεΗρίε. ΤΗε ροβηι 7ηαι/ Βε αεοτ^Βεά Ιο αη 
ίηιίίαίον ο/ ΤΗεοοτίίηε. ί,ίηε 4- Ηε Ηαε ίαίίεη 6οάίΙ^ /τοτη 
Ηίτη, 331 XXVII.— [0ΑΡαττ:2] ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

Ύαν τηνυταν ^ΈΑβναν Υ\.άρι^ ηρττασβ βονκόΧο^ 
αΧλος. 

ΔΑΦΝΙ2 

μάΧλον €Κθΐσ Έλβϊ^α τον βονκόΧον βσσί^ φίλεΰσα. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

μη^ κανχ^ώ σατυρίσκβ' κενόν το φίΧαμα λεγουσίΐ/. 

ΔΑΦΝΙ2 

βστί καΐ βν κ€ν€θΐσί φίλάμασιν άΒέα τβρψι^, 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

το στόμα μβυ ττΧννω καΐ άττοτττύω το φίλαμα. 

ΔΑΦΝΙ 2 

7Γλνζ^€*9 χείΧβα σβίο; 8ί8ον ττάΧιν, οφρα φιΧάσω, 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

καΧόν σοί 8αμάλας φιΧβείν, ουκ άξν<γα κώραν. 

^ ^κοΊσ' ΑΙΐΓθηδ : ιηββ ^Ζο^σ ίσσ\ Ε : ιηδβ έστΙ ^ μ)ι 

Μιιβαηΐδ : ιη88 οιηϋ 

332 XXVII.— [ΤΗΕ Ι,ΟνΕΚδ' ΤΑΙ.Κ] 

{ΤΗβ ^ΗερΗβνά ίβΙΙβ ο/ ίΗβ οοηνβτεαίίοη Ββίτνββη 
ϋαρΗηίε αηά Αβνούτηβ) ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

'Τ^ναδ » ηβαΐΚβΓίΙ Ιΐΐ^β γοη οαΓΠΘΓΐ οίϊ* Ιΐιβ Λνίδβ 
Ηβίβη. 

ΌΑΡΗΝΙ8 

Ηβίβη 18 ιηθΓ6 ΛνίΙΗη^ ηοΛν, ΐοτ δΐιβ 1ίί88βδ ίΐ6Γ 
ηβαΐΗβΓά. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

δοίΊ^ ιη^ 8αΐ7Γ-1)θ7, 1)6 ηοΐ 80 δΐΐΓβ ; ΐΗοι-ε'δ α 8α^ίη§ 
"ηου^Ιιΐ §068 Ιο α Ιίίδδ." 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Ενεη ϊη »η 6ΐηρΐ7 Ιίίδδ ΐ1ΐ6ΐ•6'8 α 8\ν66ΐ; (ΐ6ΐί§1ιί;. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

ΙίΟοΙί 76, Ι Λνΐρ6 ιηγ ιηοαΐΗ ο' ^οπγ Ιίΐδδ αηά δρΐΐ; ίΐ: 
ίτοιη ιη6. 

ΟΑΡΗΝΙδ 

\νίρ6 ϊ\ϊγ Ιίρδ, ς[αοί;1ΐ3, ? Ιΐΐ6η ^ίνβ 1;1ΐ6ηι 1ιϋ1ΐ6Γ 
α^αίη αηά 1ιαν6 ί;1ΐ66 αηοΙΙιβΓ. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

'ΤΛν6Γ6 Γ&ί1ΐ6Γ 1)6€θΐηίη§ γοιι Ιο Ιίϊδδ ^ουί' ΙΐβίίβΓδ 
Ιΐιαη α ιηαίάβη Λνοιηαη Ιίΐίβ ιηβ. ΖΖ3 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

ΔΑΦΝΙ2 

μη κανχβύ' τάχα ^άρ σε Ίταρίργεται ώ<ζ οναρ ηβη. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

ά σταφνΧίς σταφίς βστί καΐ ου ρόΒον αυον οΧεΐται. 10 

ΔΑΦΝΙ2 

ήΒε τι '^ηράσκΎ); τόΒε ττου μέΧι καί ηάΧα ττίνω} 9 
Βενρ υττο τα^ κοτίνους, ίνα σοι τίνα μνθον ενβψω. 11 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

ουκ εθέΧω' καΐ ττρίν με τταρήτταφε^ άΒεϊ μύθφ. 

ΔΑΦΝΙ2 

Βευρ^ υττο τας τττεΧέας, Ιν εμα<; σϊ^/)ίγγο9 άκούστ)<ζ. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

την σαυτοΰ φρένα τερψον οϊζύον ούΒεν αρέσκει, 

ΔΑΦΝΙ2 

φευ φευ τά<; ΤΙαφίας χολον άζεο καΐ σύ<γε κώρα. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

χαιρετώ ά ΐΐαφία' μόνον ϊ\αο<; "Αρτεμις εϊη. 

ΔΑΦΝΙ2 

μη λέγε, μη βάΧλη σε καΐ €9 Χίνον αΧΚυτον ^ ενθη<;. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

βαΧΧετω ως εθελ^' τταΚιν "Αρτεμις άμμιν άρήξει.^ 18 

^ Ιΐιίδ Ηηβ 13 οιηϋίίβά ΐη εοιηβ ιηβδ : Ύ-ηράσκγ Ε : ηΐδδ -σκω 
2 ΙίκΧυτον Μυβ (?) : ιη88 &κ\ιτον ^ 4θ€\τ} Ε : Π188 ^θΐληε 

άρή|6ί Ε : 11188 άρήγη 

334 ΤΗΕΟαΚΙΤυδ ΧΧνίΙ, 8-ι8 

ΟΑΡΗΝΙ8 

δοίΐ γου, 1)6 ηοί 8θ 8υΓβ ; γοιίΓ ^οαΐΐι ραδδβδ ^οα \>γ 

Η1ΐ6 α (ΐι•6ίΐιιι. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

ΒυΙ Ιΐιβ ^Γαρβ'δ ίη ϊΗθ Γαΐδίη, αηά (Ιγ^ Γθ86-ΐ6&ν68 
ηΐίΐ^ Ιίνε. 

ΌΑΡΗΝΙβ {Ιίί88ίηξ Κβτ οΗββΙί) 

δΗαΙΙ ί]ύ8 1)6 8ΐιίΪ6Γ6(1 ίο ^^ΐΌ\ν οΐά, Ιΐιαΐ 18 ιηγ ιηΐΐΐν 
»ηά Ιιοηβ^ ? Ργε}^ ^ου οοιή6 Ηίΐΐιει• υηςΙβΓ Ιΐιοδβ \νί1(1- 
ο1ίνβ8 ; Ι \νου1(1 ίαίη ΐεΐΐ γοπ α Ιαΐε. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

Να^, Ι Ιΐιαηΐί ^ου ; γοιι 1)6§υίΐ6ά ιη6 1)6ίΌι•6 \νίΐΗ 
νουΓ ρΓ6ΐ:1:}Γ 1αΐ6δ. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Τ1ΐ6η ρΓαγ ^ου οοιη6 Ιιΐΐΐιβν υηάβΓ 11ιθ86 6ΐιη8 Β,ηά 
Ιεί ιη6 ρΐαγ ^οα ιηγ ρίρ6. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

Ν&5Γ ; Ιΐιαΐ; νίΆγ γο\χ Ώ\Άγ ρΐ6αδυΓ6 70ΐΐΓδ6ΐί ; 80&ηί 
]ογ οοιη68 ο£ & δΟΓΓ^ ΐ1ιίη§. 

ΌΑΡΗΝΙδ 

ΑΙαοΙίαίΐΕγ ! γοιι Η1ί6Λνί86, Ιιοηβγ, ιηυδί β'6η ίεαι• 
Ιΐΐ6 λνΓαΐΗ ο£ Οαιηβ Ραρίιΐ&η. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

ϋ&ιηβ Ρ&ρΐιίαη ιηαγ §ο Ιιαη^ ίοι* ιηβ ; ιηγ ρΓα^βΐ'δ 
ϋΓ6 Ιο Αΐ'Ιειηΐδ. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Ηΐδΐ ! ΟΓ δΗβ'Π 1ιαν6 3,1 1;1ΐ6β, αηά 1;1ΐ6η ΐΗου'Η 1)6 

ΐη Ιΐΐ6 ΪΓ3ρ. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

1.61 1ΐ6ΐ' 1ΐ£ΐν6 'άΧ, ιηε ; ΑΓΐ:6ΐηί8 \νί11 Ηεΐρ ιη6 οηΐ. 335 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΔΑΦΝΙ2 

ού φεν^βίς τον "Ερωτα, τον ου φν^ε παρθένος αλΧη. 20 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

φεύ^γω ναϊ τον ΤΙάνα' συ δε ζν^ον αΐβν αείραι^;.^ 
μη7ηβά\τ)<ί την χεΐρα' καΐ είσετί χεΐΧος άμνξω.^ 19 

ΔΑΦΝΙ2 

Βειμαίνω, μη Βή σε κακωτερω άνερί δώσω. 22 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

ΤΓοΧλοί μ εμνώοντο, ν 6 ω δ* εμω οντίζ εαΒβ.^ 

ΔΑΦΝΙ2 

€^9 καΐ εγώ ττοΧΧών μνηστηρ τεο<ζ ενθάΒ^ Ικάνω, 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

κα\ τί φί\ο<ζ ρέξαιμι; <γάμοί ττΧήθονσι,ν ανίας. 

ΔΑΦΝΙ5 

ουκ οΒννην, ουκ άΧ^γος έχει ηάμος, αλλά χορείην. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

ναΙ μάν (^ασί γυναίκας εούς τρομεειν τταρακοίτας. 

ΔΑΦΝΙ2 

μαΧΧον άεϊ κρατέουσο' τί καΐ * τρομεουσι (γυναίκες; 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

ωΒίνειν τρομέω• χαΧεττον βεΧος ΕΙΧειθυίης. 

^ αίίραΐί ΑΥίτ : ιιΐ88 &€ΐρξ$ ^ ίΐιΐβ Ιίηβ Ϊ8 Ι^βίοΓβ 18 ίη 
δοηιβ ιη88, Άίίβν ϋ ΐη οϋιβΓβ ^ βαδβ (ρβΓί.) Γηίίζβοΐιβ: 

ηΐ88 θ6ίδ€ί, Μα8. βαδβ * τί καΐ "ννί! : ιη88 τίι/α 

336 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XXVII, 19-29 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Νο οίΗβΓ ιηαίάβη βδοαρβδ £.ον6, ηοΐ' (1θ8ΐ ΐΐιου 
€8€3,ρβ Ιιίιη. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

ΤθΓ6 Ραη, ΐΐιαΐ άο Ι ; αδ ί*οι• γοα, Ι οηΐ^ ρΐ'ίΐ^ }'ου 
τηαγ 6ν€ΐ' 1)6&γ Ιιϊβ ^οΐίβ. (Λ^ ρηέ6' Μη αηη (ώοηί Ιιβν 
αιιά τααΐϊβα ίο Ι{Ϊ88 Ηβν α§αί?ι) ύηΐΐίίικί ιϊιθ, ιηαη ; Γι1 
1)116 Ιΐΐ}^ Ιίρ γβί. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Βαΐ: Ι £βαΓ ίί" Ι Ιβΐ ΐΐιββ ^ο 3, ΛνοΓδβι• ηιαπ \νί11 Ηπνβ 
ίΐιββ. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

Μαηγ ΐΐιβ ΛνοοβΓδ Ιιανβ ΐ36€η αίΐβΓ πιβ, 1)αΙ; ηενβι• » 
οηθ Ιιανε Ι Ιιαά Ιο 1117 ιηίηά. 

ΟΑΡΗΝΙδ 

ννβΐΐ, 1ΐ6Γ6 αιη Ι οοιηβ ίο αάά οηβ πιογθ ίο ίΐιοδβ 
τηαηγ. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

Ο ίΓίβηά, λνΙίΕΐ 18 Ιο άο ? πιαΓΓία^β ίδ α11 \νο6. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Νε7 ; 3, ΐϊίαιτία^β ίδ α Ιΐιίη§ ηβίΐΗβΓ ο£ ραΐη ηοΓ 
§Γί6£ 1)αΙ ΓαΙΙιβΓ οι άαηοίη§. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

Αγ&, \)\ιΙ Γιη Ιοίά Ιΐΐθ λνίνβδ άο ίεαΓ ΙΙιείΓ 1)6(1- 

ί6ΐ1θ\νδ. 

ΌΑΡΗΝΙδ 

Ν&γ ; Γ&ίΙΐ6Γ 1ΐ£ΐν6 ίΙΐ67 6ν6Γ Ιΐιβ πρρβΓ ΙϊΆϊΐά ; 
λνΐιαΐ δΐιοπίά Λνίνβδ ίεαΓ ? 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

'Τϊδ 1116 ΙΙπΌΟδ Ι £6ΕΓ ; ί1ΐ6 δΐτοΐίθ οί' ΕΐΙβϋΗρα ίδ 
ΙΐΕΓίΙ Ιο 1)6αΓ. 337 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΔΑΦΝΙ2 αλλά τ€η βασίΧβια μο^οστόκος 'Άρτεμίς έστιν. 30 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

αλλά τ€Κ€Ϊν τρομέω, μη καΙ χρόα καλόν οΧάσσω. 

ΔΑΦΝΙ2 

ην δε τ€κη<; φίλα τέκνα, νέον φάο<; οψβαι, νιας» ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

καν τί μοί β^νον αγ€ί9 ηάμον άξων, ην βττίνβύσω; ΔΑΦΝΙ2 ττασαν τείν ατ/ελαν, ττάντ άλσεα καΐ νομον έξεις. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

ομννε μη μετά λεκτρα λιττων άέκουσαν άττενθεΐν.^ 

ΔΑΦΝΙ5 

ου μαύτον τον ΤΙανα, καΐ ην εθελ'ης με Βιωξαι. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

τεύχεις μοί θαλάμους, τεύχεις και Βώμα και αυλάς; 

ΔΑΦΝΙ2 

τευχω σοί θαΧάμους• τα δβ ττώεα καλά νομεύω. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

ιτατρϊ δε ^γηραΧέω τίνα μάν,^ τίνα μυθον ενέψω; 

ΔΑΦΝΙ2 

αΐνησει σεο Χέκτρον, εττην εμον οΰνομ άκούστ}. 40 

^ αττ^νθ^Ίν Κβίβίςβ : ιη83 οΐΓ6»'θτ?ί '^ αάν ΑΙιγ : ιη88 κ*ν 

338 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XXVII, 30-40 

ΟΑΡΗΝ18 

ΒαΙ ΐΗοα Η&δΐ: ΑΓίβιηίδ Ιο Ιΐιγ ({αεβη, αηά δΐιβ 
Η^ΙιΙβηδ ΐΗβ 1αΐ3θΐΐΓ. 

ΑΟΕΟΤΙΜΕ 

Α1ι ! 1)ΐι1; Ι ίεβ,Γ Ιβδί; ΐΐιβ ο1ιΐ1άΙ)ίΓί1ι 1θ8β ιηβ ιη^ 
ρν^ϋγ ί*Εθβ. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

ΒαΙ ΐί Ιΐιοα Ιίβ&Γ 8\ν€6ΐ οΙιίΙάΓβη, ΐΗοαΊΐ 8ββ α η6\\' 
Ιί^ΐιΐ; ίη Ιΐι^ 8οη8. 

ΑΟΙΙΟΤΙΜΕ 

Αηά ίί* Ι δα^ ΐ1ΐ66 γβΆ, \ν\ϊΆϊ §[ΐΐ 1)ηη^'8ΐ ΐΗου λνϊΐΐι 
ΐΐιεε \νοΓΐ;1ΐ)^ ΐΐιβ ηιαΓΓία^β ? 

ΟΑΡΗΝΙ8 

ΊΊιοα δΐιαίΐ; Ιιανβ αΐΐ πι^ ΗβΓά αηά &11 Ιΐιε ρ1&ηϋη§ 
αηά ροδΐιΐΓβ Ι ροδδβδδ. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

δΛνβαΓ ΐΗοιιΊΐ ιΐθνβΓ ΙΙιβΓβαίΐβΓ Ιβανβ ιηβ ζ,ν 
ίοΓίοΓη. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

ΒβίοΓβ §Γ6&1: Ρίϋΐ Ι δλνβέΐΓ α, βνβη ΐ£ Ιΐιου οΐιοοδβ Ιο 
δβηά ιηβ ραοΐςΐη^. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

Βαΐΐάβδΐ ιηβ β. 1)θ\ν6ΐ• ίΐηά α Ηουδο αηά α ία,ΓηίδΙεαά ? 

Ι)ΑΡΗΝΙδ 

Υβα, Ι Βυίΐά Ιΐιββ ά Ιιουδο, αηά Ιΐιο Ηοοί^δ 1 ίββά 
αΓβ βηβ ίΐοοίίδ. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

ΒυΙ ΐΐιοη πι^ ^Γα^-Ηβαάβά ίαΐΗοΓ, Ο \ν1ιαΙ οαη Ι δαγ 
Ιο Ιιίηι ? 

ΟΑΡΗΝΙδ 

ΗβΊΙ ΐΐιίηΐί: Λνβΐΐ ο' Ιΐι^ λνβάΐοοίί \ν1ΐ6η Ηβ Ηβαι-δ 
ιη}Γ ηαηιβ. 

339 

ζ 2 ΤΗΕ ΒυαΟΣΙΟ ΡΟΕΤδ 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

οΰνομα σον λέγε τήνο' και οννομα ττοΧλάκι τερττει,. 

ΔΑΦΝΙ2 

Αάφνις €γώ, ΑνκιΒας δε πατήρ, μήτηρ δε Νομαίη. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

βξ αυη^^^νεων ίίλλ' ου σβθβν βΐμϊ γερειων, 

ΔΑΦΝΙ2 

οίδ', ^Ακροτίμη βσσί,^ ττατηρ δε τοί έστί Μ6νάΧκα<;. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

Μείζον βμοί τ€ον άΧσο<;, οττύ) σέθβν ΐσταται ανΧα.^ 

ΔΑΦΝΙ2 

δεΟ/ο' ίδε, ττώς άνθενσιν βμαΐ ραΒίναϊ κυττάρισσοι. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

αΙγ€9 €/ιαΙ βόσκεσθε' τα βονκόΧω βρ^α νοήσω. 

ΔΑΦΝΙ2 

ταύροι καΧά νάμβσθ', ϊνα τταρθένω άΧσεα Ββίξω. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

τί ρέζβκί σατνρίσκε; τί δ' βνΒοθεν άψαο μαζών; 

ΔΑΦΝΙ2 

μαΧα τβα ττράτιστα τάΒε χνοάοντα Βώάςω. ^^ 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

ναρκω ναϊ τον ΤΙάνα. τβήν πάλιν εξεΧε χεΐρα. 

^ οΖδ' ^α^οι>8 : ηΐ88 ούδ' Άκροτίμη 4σσ\ Ε : πΐΒβ &κρα 

τιμΊ]€σσι, Μα8. &. τιμ-ηβσσα ^ τβίιν \νΐ1 : ιη88 '4Θορ, Μιΐ8, 
^06ν ανλάΕ: ιη88 α ογ αια, Μη». αΖ\ι$ 

34© ΤΗΕΟΟΕΙΤϋδ ΧΧνίί, 41-51 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

ΤΗβη ίβΠ ιηβ ΐΐΐίΐΐ; ηαιηβ ο' ΐΐιίηβ ; ΐΙιβΓβ'β οίΐβη ^07 
ίη 3, πίΐιηε. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

'Τίδ Οίΐρΐιηϊδ, ιηίηβ^ αηά τηγ ίαΐΥι^τΒ 1^γοίάα8 αηά 
ιη^ ιηοΙΙιβΓ'δ Νοπίίίεβ. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

Τΐιοα οοιη'δΐ οί' §οο(1 δίοοίί ; αηά γ^Ι ιηβΐΜηΙίδ Ι 
αιη 3,8 ^οοά 3,8 ΐΐιοα. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Αγβ, Ι Ιίηολν ίΐ; ; 1;1ιοιι εγϊ ΑοΓοΐίιηβ αηά ΐΐι γ ίαίΙιεΓ 
Μεη&ΐοαδ. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

Οοιηβ, δΐιολν ιηβ ϋιγ ρ1αηίίη§, δ1ιο\ν ηΐ6 ΛνΙιβΓβ Ιΐι^ 
ίανπίδίεαά ίδ. 

ΌΑΡΗΝΙδ 

1-.0 Ι ΐΗΐδ Μναγ ίΐ ίδ ; Ιοοίί ΙιΟΛν ϊάΜ αηά δΙβηάβΓ ιη^ 
ο^ρΓβδδ-ΐΓββδ δρηη§ ! 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

Οι-αζβ οη^ ιηγ §οαΐδ ; Ι §ο ίο δββ Ιΐΐ6 ηβ&ΐΐιβί'ίΐ'δ 
Ι.ιΙίοαΓδ. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Ρεεά ^ου Λνεΐΐ, ιηγ \)\ι\\8 ; Ι ννουΙά ί*&ίη δ1ιο\ν ΐ1ΐ6 
ιηαίά ιη^ ρΐ&ηΐίη^. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

\νΐΐ3,1: ΆτΙ ΐΐιοη άΙ, 8Άΐγτ-\>ογ ? Λνΐιγ Ιιαδΐ ριιΐ Ιΐι^ 
Ιιαηά ίη ιηγ 1)θδοπι ? 

ΟΑΡΗΝΙδ 

Ι ΆΏ1 ίαίη ίο ^νβ ΙΙ17 τίρβ ρίρρίηδ ΙΙιβίΓ βΐ'δΐ 
Ιβδδοη. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

' ΡοΓ6 Ρ&η, Ι δΗαΙΙ δ\νΌοη ; Ιαΐίο 1)&οΐ£ ί1ι^ Ηαηά. 341 ΤΗΕ ΒυαΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ΔΑΦΝΙ 2 

θάρσει κώρα φίλα. τι μοί βτρβμβς; ώ<? μαΚα δε^λα. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

βάΧΧβίζ €ΐ<ζ άμάραν με καϊ βϊματα καΧα μιαίνβος. 

ΔΑΦΝΙ2 
άλλ' ύτΓο σους ττέττλονς άτταΧον νάκος ήνίΒε βάΧΧω. 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

φβν φευ καϊ ταν μίτραν άττεσχ^σας•^ €9 τι δ* 
εΧνσα^; 

ΔΑΦΝΙ2 

τα ΐΐαφία ττράτιστον βγω τόδβ Βώρον οττάσσω,^ 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

μίμνβ τάΧαν τάχα τΐ9 τοι ειτίρχεταΐ' ηχον ακούω. 

ΔΑΦΝΙ2 

άΧΧτίΧαι,ς ΧαΧβουσι τβον ηάμον αϊ κυττάρίσσοί, 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

άμττεχόνην ττοίησα^; εμην ράκο<;' ^ εΙμΙ Βε 'γνμνά. 

ΔΑΦΝΙ2 

άΧΧην άμπεχόνην της σης τοι, μείζονα δώσω. 60 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

φ'ρς μοί Ίτάντα Βομεν τάχα δ* ύστερον ούδ' άΧα 
Βοίης. 

ΔΑΦΝΙ2 

αϊθ^ αύταν Βυνάμαν καϊ ταν ψνχαν εττφάΧΧειν. 

^ μίτραν \νΐη8βηΐ: ΐη88 μικράν οττεσχισαχ 8θ£ΐ1ί§βΓ: ηΐ88 
άπί'στίχβί ^ ϊ,ττ^(χ(τα} Ε, οί 1. 64 ; Ιιβ οαηηοΐ 1)β δαίά Ιο 

^ΐνβ ϋ οη ίΐΐθ βροί : ιηββ οπάζω ' άμτηχόνην ΑΗγ : πιββ 

342 ΤΗΕΟαΚΙΤϋδ XXVII, 52-62 

ΟΑΡΗΝΙ8 

ΝβνβΓ ΐΗοιι ιηίικί, δλνββΐ ; Λνΐιαΐ; 1ΐ£ΐ(ΐ8ΐ ΐΐιοα ίο ίεαΓ, 

Ιίΐΐΐβ €0\ν3,Γ(1 ? 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

ΤΗοιι Ιΐιΐ'αδίβδΐ ιηβ ΐηΐο ΐΐιε λν&ΙθΓ-οοηάυίΐ ΆΤΐά 
δοίΐβδί 1117 ρΓθί;*)^ βίοί^ΐιβδ. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Να^ ; Ιοοίί γ& ΐΐιβί'β ! Ι οαβΐ ιη^ δοίΐ δΐιββρδί^ 
αηάβΓ Ιΐιγ οίοαίί. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

ΟιιΙ, αίαοΐί! ΐΗοιι ΗαδΙ Ιοι•η οίΤ ηιν §ίΓ(11β, Ιοο. 
\νΗ}Γ άΐάδΐ Ιοοδβ ΐΥίΆΐ ? 

ΟΑΡΗΝΙδ 

Τ1ιΐ8 δΐιαίΐ 1)β ιηγ βΓδΙΙίη^δ Ιο οπγ Σ,Β,άγ οι Ραρίιοδ. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

Ηοΐά, Β,Ιι Ιιοΐά ! 8υΓ6 δοπιβί^οάγ'δ ε'βη οοιηίη§, 
ΤΗβΓβ'δ α ηοίδβ. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Αγ&, 1:1ΐ6 ο^ρΓβδδ-ΐΓββδ 1:&11ίίϊΐ^ ΐο§6ΐ1ιβΓ ο£ Ιΐι^ 
Ι^ηάαΐ. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

ΤΠιου Η&δΐ ίοΓη ιηγ ΐϊΐαηΐΐβ &ηά 1β£ΐ ιηβ ΐη πι^ 
δΐιΐίΐ. 

ΟΑΡΗΝΙδ 

Γ11 §ίνβ Ιΐΐ66 ίΐηοΐ1ΐ6Γ πιαηΐΐβ, αηά ειι «ιιηρΙβΓ. 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

Υοα δαγ ^ου'Π §ίνβ ιηβ αη^ΐΐιίη^ 1 ιηα^ Εδίε, Λνΐΐο 
δοοη ιηα^ίι&ρ \ή11 άβηγ ιηβ δαΗ. 

ΟΑΡΗΝΙδ 

λνοαίά Ι οοιιΐά §ίνβ Ιΐιββ τηγ νβΓγ δουΐ Ιο ΙϊοοΙ; ? ταμττζχόνην, Μυβ. τσ,μττ^χονον ^μ^ν ΗβΓΙπαΐΐη : ΐη88 4μ6ν 

Ι>άκο5 Μμβ (?) : ιηβθ βάγο$ 343 ΤΗΕ ΒυαοΕία ροετ8 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

"Αρτβμί, μη νβμβσα σοΐς ρημασιν^ ούκέτι ιησττ). 

ΔΑΦΝΙ5 

ρεξω^ ττόρτιν "Έρωη καΐ αντα βων *ΑφροΒίτα, 

ΑΚΡΟΤΙΜΗ 

τταρθβνος βνθα βεβηκα, ^ννη δ' εΙς οίκον άφβρττω. 

ΔΑΦΝΙ2 

αλΧα (γννη μήτηρ τβκεων τροφό^ζ^ ούκέτι κώρα* 

0)9 ο'^ μβν 'χΚοεροΙσυν Ιαινόμενοι μβλβεσσιν 
άΧλήΧοί^; ψίθνρίζον. ανιστατο φώριο^ βύνη. 
γτ) μεν άνβ'^ρομβνη ττάΧιν βστίχβ^ μαΧα νομεύειν 
ομμασιν αώομένοι^,^ κραΒίη Ββ οΐ βνΒον Ιάνθη, 70 

09 δ* €7γΙ τανρείας ά>γ6\ας κεχαρη μένος εύνάς. 

ΚΡΙΤΗ2 
Βεχννσο ταν σνριηηα τεαν ττάΧιν, οΚβιε ττοίμαν ^ 
τά καΐ τΓοιμνα^ών ^ έτεραν σκεψώμεθα μοΧττάν. 

^ σοΪ5 β'ίιμασιν ΑΙΐΓ : ηΐδβ σοι ίρ-ημαε ^ ^βξω Μυβ : ηΐ88 
^€^0» ' τΐάΧιν εστ/χρ ΛΥΐ! : ηΐίίδ ^^ δίβ'στ. * αώομ4νοΐ5 

ΗβΓίΏ : ηΐ88 -οί, Μη8. --η ^ Ι«ΐηθ3 72-3 αΓθ οιηΐίί;βά Ι)}• 
Μιΐ8. τβάν ΑΙΐΓ : ΐΊΠδδ τ^ων ^ ττοιμναΎων Ε, θ£. κυναΎ})ί : 

Τηββ Ίτοιμαΐ'γνίων 344 ΤΗΕΟϋΚΙΤυδ ΧΧνΠ, 63-73 

ΑΟΚΟΤΙΜΕ 

Ο ΑΓίβιηίδ^ \)6 ηοΐ \νΓθ11ι \νί11ι ε ϊΓ&ηδ^βδδΟΓ οί 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Ι,ονβ δΐιαίΐ ΙΐίΐνΘ α ΙιβίίβΓ οί ιηβ, αηά ^ι-βαΐ 
ΑρΙίΓοάΐίβ α οο\ν. 

ΑΓΚΟΤΙΜΕ 

Σ,ο, ι οαιηβ ΙιΐΐΗβΓ α ιηαΐά αηά 1 §ο Ηοιηβ α 
\νοιηαη. 

ΟΑΡΗΝΙ8 

Αγ&, Ά ιηοΐ;1ΐ6Γ αηά α ηιίΓδϊη^-ιηοϋιβΓ, ιη3,ί(1βη ηο 
ιηοΓβ. 

ΤΗυδ ΐΐιεγ ρΓβ,ΙΙ^Ιβά ίη ΐΐιβ ^ο^ οί ΐΙιβίΓ ίΓβδΙι 701111^ 
1ίιηΙ)8. ΤΗβ 8€€Γ6ί 1)Γίά&1 ονβγ, 8ΐΐ6 ΐΌ8β ίίικί λνβηΐ 

1ΐ6Γ \ν»78 ίοΓ Ιο ίββά 1ΐ6Γ δΐΐββρ, 1ΐ6Γ Ιοοίί δΙίΕΐηβίίΙδΙ 

1)υΙ 1ΐ6Γ ΙΐϋΜΓΐ; ^Ιαά λνίΐΐιΐη 1ί€Γ ; ννΐιίΐβ αδ ίοΓ Ηΐιη^ Ιιβ 
1)6ΐ:οο1ν 1ιΐιη86ΐί ίο Ιιίδ ΙιβΓάδ οί 1)α11δ ^β^ο^^^η§ ίη Ηΐδ 
Λνβάΐοϋΐί:. 

ΤΗΕ υΜΡΙΚΕ 

Η6Γ6^ 1&\ίβ Ιΐιβ ρίρβ, ΐΐιοιι Ιΐίίρργ δΙιβρΙιβΓά ; 'Ιίδ 
Ιΐιίηβ οηο6 ηιοΓβ ; αηά δο Ιβΐ'δ 1ί63,γ αηά οοηδίάβΓ 
»ηοΙ;1ιβΓ οί ίΐιβ ΐαηβδ οί Ιΐιο ΙβαάβΓδ ο' δΐιβϋρ. 345 XXVIII.— ΤΗΕ ϋΙδΤΑΡΡ 

Τηε ΟίδΤΑΡΓ 13 αη οοοαήοηαΐ ροβτη ίη ΐΗβ ΑβοΙζο άίαΐβοί 
αηά ΐΗβ ΑβοΙβρίαά Ίπβίνβ, αηά τνα^ αΐτηοβί εβτίαίηΐτ^ 
ηιοάβΙΙβά ιφοη 8αρρ}ΐΌ ον Αίϋαβιιχ. Ιί τναε τνήϋβη 1)ί) 
ΤΗβοαήίΐίίί Βε^οτβ ον άιιήη§ α νοι/α§6 ^νοτη 8ι^ναοη86 ίο 
ΜϊΙβΙηβ, αηά ρΓβχβηίβά τνίίΚ ΐΗβ §ΐβ ο/ α οω-νβά ίνοΓΐ/ 
άιΗαβ^ Ιο ΐΗβ ηή/β ο^' ΗΪ8 ^^^6ηά ΐΗβ ροβί-ρΗι^είάαη 
Νίάα$. 347 XXVIII.— ΗΛΑΚΑΤΗ 

ν\αύκα<ί ω φιΧύριθ^ άλακάτα Βώρον ^Αθανάας 
^γύναίζιν, νόος οίκωφελίας αίσιν έττάβολοζ, 
θάρσβίσ^ αμμιν νμ,άρτη ττόΧιν €9 Νεί^λ€09 αηΚάαν^ 
ΟΊτττνί ΚύττριΒος Ιρον καΧάμφ γΧώρον ύττ αιτάΧω. 
τυΐΒε <γαρ ττΧόον βύάνβμον αΐτημεθα τταρ Αίος, 
οτΓττως ξέννον βμον τβρψομ Ϊ8ων κάνηφΐΚησομαι^ 
Ι^ικίαν, Χαρίτων Ιμβροφώνων ϊερον φύτον, 
καΐ σε ταν βΚεφαντο^ ττόΧνμόχθω ηε^ενημεναν 
Βώρον Νικιάας εις άΧόχω ^ χέρρας οττάσσομεν, 
σύν τα ττόΧΧα μεν ερρ'^ εκτεΧεσεις άνΒρ€ίοί<ζ 

7Γ€7Γλθί9, 1^ 

ττόΧΧα δ' οΙα γυναίκες φορεοισ νΒάτινα βράκη. 
Βϊς ^αρ μάτερε<ζ άρνων μαΧάκοις εν βότανα ττόκοι^ί 
Ίτεξαιντ αύτοετει, (^(^υ^ενώός γ' εννεκ εϋσφύρω' 
ούτω<ζ άνυσίερ'γο';, φιΧεεί δ' οσσα σαόφρονε^. 
ου ^αρ εΙς άκίρας ουΒί" ες αερηω κεν εβοΧΧόμαν 
οττασσαί σε Βόμοίς άμμετερας εσσαν άττύ 'χθόνο^^ 

ΤΚβ ΑβοΗο ίοΓπΐΒ Επά αοοβηΐβ β,Γβ ίη ιηαηγ οαδββ ίΐιβ 
Γβ8ΐ:οΓίΐίίοη ο£ ΑΗτοηβ, 1)ΐιΐ; α £β\ν ηηάοπΗβά ϋΓ&,οββ οί ϋιβιη 
Γβιηαΐη ίη ίΐιβ τη88 ^ κάντιφιλ•{}σομαι Μιΐδΐιηιβ : ηΐ88 'ί-]σω 
2 αλόχω : ιη88 αίβο όλ<ίχω ρβΓίΐϋρβ Γίδΐΐϋ^ ^ «ρρ{α) = ^ρια 
ΒΐίΘοίίθΙβΓ : ΠΙδΒ βρΫ' 

348 XXVIII.— ΤΗΕ ΌΙδΤΑΡΡ 

ΌΐδΤΑΓΓ, ίηβηά ο£ Ιΐιβιη ΐΐιαΐ λνβανβ αηά δρΐη, ^ίίΐ 
οί ΐΐιβ ΟΓβγ-β^θά Ηυβλνίίο αΙ)ονθ Ιο &11 ^οοά 
ΙιυδΛτΐνβδ 1ΐ6ΐ*6 1)6ΐθΛ\", οοιηβ Β,πΆγ, οοιηε 3.Λνα^ Ιο 
Νθίβυδ' ίοννη 8θ 1)Γί§1ιΐ αηοΐ ϊάιτ, \ν1ΐ6Γ6 ΐΐιβ Ονρη^η'δ 
ρΓβοίηοΐ; 1ί68 ίΓΟδΙι &ηά §Γ6βη &πιοη§ Ιΐιβ Ιαΐΐ δοίΐ 
Γ6€(3δ ; £θΓ 'Ιίδ ΐΗΐΙΙΐθΓ ΐ3ουηά Ι β,δΐ^ οί* Ζβιΐδ ίαΪΓ 
ραδδα^β, \νίΐ1ι ίηίβηΐ; 1)θΐ1ι ίο §1αά πιγ βνβδ λνίΐΐι 
ϊΗε δί^ΐιΐ αηά ιηγ ΙιβαΓί: λνϊΐΐι Ιΐιβ Ιονβ οί ά άβαν ^οοά 
οΚίΙά ο£ ΐ1ΐ6 Ι^αάίβδ ο' ϊΐιβ Υοΐοβ ο£ Οβίΐ^ΐιΐ;, Ι)^ ηαπιβ 
Νΐοΐαδ, αηά Ιο §ίνβ γο\ι, πι^ ρΓβΙΙ;}- οίΓδρί'ίη^ ο£ 
ΐΕΐ)ουΓ6(1 ίνοΓ 7, ίηΐο ί1ΐ6 Η&ηάδ οί ΐ1ΐ€ ^οοάλνίίβ οί ΐΐιβ 
8ίΐπΐ6, Ιο Ιίβ 1ΐ6Γ Ιιβίριηαίβ ίη ί1ΐ6 ιηαΗη^ οί ιηυοίι \νοο1 
ίηΐο οίοΐΐιβδ, ΛνΙιβΐΙιεΓ ΐΐιβ οοαίδ οί ιηεη ογ Ιΐιοδβ ΐΓαηδ- 
Ιηοβηΐ; ΓοΙ)6δ Ιΐιβ λνοιηεη άο \ν6&Γ. Ρογ Ιΐΐ6 Ηββογ 
ιηοΐΙιβΓδ ο' ίΐοοίίδ ιηί^ΐιΐ λνθίΐ §6ΐ ίΗβιη δΙιΟΓπ αββΜ 
1\νίθ6 ίη οη6 γ^Β,ν ΐον αα^ΙιΙ ΜΐδίΓβδδ Ρΐ'βΙΙγ-ίοβδ 
λνοηΐά 0&Γ6, δο Ι3υδ7 α Ιίΐΐΐβ 1)οάγ ίδ δΐιβ αηά 
βηαιηουΓβίΙ οί 3,11 ίΐιαΐ άβΐί^ΐιίβΐΐι ΐΐιβ άίδΟΓββΐ. 
Τΐ'αδΙ ιηβ, Ι Λνουΐά ηενβΓ Ιιανβ ^ίνβη ίΐ ίεΐΐονν- 
οουηΐΓτιη&η ίηΐο ΐΗβ Ιιοαδβ οί 3. (Ιο-ηοα^Ηΐ ογ α 
δίονοη. Αη(1 ίβ11θΛν-οοπηΙι•}πιιαη ϋ ίδ, δ66ίη§ ^ου ' ' Νβίβηβ' ίο\νη " : ΜϋβΙιιβ \ν3,8 ίοιιηάβιΐ Ι) γ Νβίβυβ, αηά α 
ίβιηρίβ ο£ Αρ1ΐΓθάϋβ-ϊη-ί1ιβ-Μ3Χ8ΐι Ηββιηβ Ιο Ηανθ Ιοββη οηβ οι 
ϋβ οιιί8ί{ΐηάίη§ ίβαίυΓββ. 

349 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ,ΐα ΡΟΕΤδ 

και 'γάρ τοι ττάτρίς, αν ώξ ^Εφύρας κτίσσε ττοτ 

Άρχίας 
νάσω ΎρΙνακρίας μνέλον, άνΒρων Βοκίμων ττοΧίν. 

νυν μαν οίκον β'χρισ άνερος, 09 ττόλλ' έΒάη σόφα 
άνθρώτΓΟίσι νόσοίς φάρμακα Χν^ραις άτταΧαλκεμεν, 20 
οΙκησείς κατά ΜίΧΧατον εράνναν ττβδ' ^ϊαόνων, 
ως εναΧάκατος &εν<γενίς εν Βαμότισιν ττέΧη, 
και οΐ μνάστιν άει τω φιΧαοίΒω τταρέ'χης ξενω' 
κηνο γα/Ο τυς ερει τώττος ϊΒων σ'• ' η με^άΧα χάρις 
Βώρω συν οΧί^φ' ττάντα Βε τίματα τα ττάρ φίΧων' 350 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XXVIII, 17-2 5 

Ηαίΐ ίτοιη ΐΗβ Ιολνη οΙά Αγο1ιϊε8 ίουηάβιΐ οαΐ οί 
ΕρΙι^Γα, ί;1ΐ6 8αρ &ηά δανοαι* οί* ΐΐιβ Ιδίβ ο' ΤΙΐΓββ 
Οαρβδ, Ιΐΐ6 ΙίΐΓΐΙιρΙαοβ ο£ ^οοά ιηβη απά ΐΓυ^. 

Βαΐ ηοΛν γοιι αΓ6 Ιο Ιοά^β αϊ & λνίββαοΓβ'δ (Ιεβρ- 
Ιβαπιεά ΐη ϋιβ 1ογ6 οί δποϊι βρβΠδ αδ άβίβηά υδ ο£ Ιΐΐ6 
ββδίι ίΥοιη \νο6ίη1 ΐΐΐδ ; ηοΛν }^ου β,Γβ ίο άΛνβΙΙ αιηοη§ 
&η Ιοηΐαη ρβορίβ ίη Μίΐβΐυδ Ιΐιβ άβΙβοΙ&Ηε, Ιο ΐΐιβ 
611(1 ϊΙι&Ι Τΐιβυ^βηίδ' η6ί§1ιΙ)ουΓδ ΤΆΆγ 1)6 36Εΐοαδ οί" ΗβΓ 
αηά 1ΐ6Γ άίδΙαίΤ, αηά δο ^οα τηαγ δβΓνβ αίΛνα^δ ίο ιηίηίΐ 
1ΐ6Γ οί 1ΐ6Γ ίτίβικί Ιΐΐ6 ΙοΥΘΓ οί δοπ^. ΡοΓ αΐ Λβ δί^ΐΐΐ 
οί γου ίΐ δΐι&ΐΐ 1)6 δ&ίά, " θΓ6αΙ 1ον6 §ο6δ 1ι6Γ6 \νΐ11ι & 
ΐΗΐΙβ §ίίΐ, 3,ηά ε11 ίδ ρΓβοίουδ Ιΐιβ,ΐ οοπιβδ οί β, ίήβηά." 

"ΕρΙι^Γα": αη οΐά ηαιηβ ίοΓ Οοηη1;1ι, 1;1ιβ ιηοϋιβΓ οίΐ;^ οί 

δ^ΓΛΟΙΙΒβ. 351 ΧΧΙΧ-ΧΧΧ. -ΤΗΕ ΑΕΟΙ.10 ΕΟΥΕ-ΡΟΕΜδ 

ΊΉε8ε Ιτνο ρο€ηΐ8 ανβ ίηβρϊνβά, Ιϊ^β XII, 6^ α ρα^^ίοηαΐβ 
/ήβηάβΐύρ. ΤΗββτ8ί Ιίηβ ο/ Νο. 1 οοηίαΐηβ α φιοίαϋοη 
βΌτη ΑΙοα6η8, αηά ίη δοίΐι ρθ67η8 πιβίνε αηά άϊαΐβοί ροίηΐ 
ίο Μτη οτ 8αρρΗο α8 ΐΗβ νιοάβΐ. ΤΗβ ίηβίνβ ίη ίΐιβ οηβ 
€α86 18 ϋιβ /οίΐΗ6βη-8νΙΐ€ώΐ6 8αΐ)ρΜ€ ΡβηίαηιβΙβν, αηά ίη 
ίΐιβ οΙΙιβΓ ΐΗβ ΟνβαίβΓ Α8θΙβρίαά. Α8 τιι XII, ΐΗβτβ ϊ6' 
ηΐίΐοΗ /ΐ€Γ6 ίΚαί 18 ΐ'βνύηί8ααί ίο ιΐ8 ο/ 807η€. ο/' ΐΗβ 
ΕΙίζαΙβίΗαη Ιουβ-ροείπ^. 353 XXIX.— ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟΝ α' 

' ΟΙνο^ ' ώ φίλε τταΐ Χέζεται ' και άΧάθεα•* 

κάμμε^ χρη μεθνοντας αλαθεα<; εμμεναί. 

κή<γώ μεν ερεω τα φρένων κέατ ^ ευ μνχ^(ρ' 

ουκ ολα9 σε φίΧην ^ με θεΚευσθ* άττν καρΒΙας* 

Ύΐνώσκω' το '^αρ αϊμισυ τάς ζο'ίας εχω 

ξά ταν σαν ΙΒεαν, το Βε Χοΐττον άττωλετο, 

κώτα μεν συ θίΧει^;, μακάρεσσιν ϊσαν αγω 

αμεραν οτα δ' ούκΐ θέΧεις τύ, μαΚ! εν σκότω, 

ττω^; ταυτ άρμενα, τον φιΧεοντ ονίαις ΒίΒων; 

αλλ* εϊ μοί τι ττίθοιο νέο<ζ ττρο^ενεστερω, 

τω κε Χώίον αυτός έχων εμ ετταινεσαις. 10 

τΓοίησον καΧιαν μίαν ενν * ενί ΒενΒρίω, 

οττττυί ^ μηΒεν άττίξεται άηριον ορττετον. 

νυν Βε τωΒε μεν άματος άΧΧον έχεις κΧάΒον, 

άΧΧον δ' αύρων, εξ ετερω δ' έτερον μάτης. 

καΐ κεν σευ το κάΧον τις ϊΒων ρεθος αΐνεσαι, 

τω δ' ευθύς ττΧεον ή τριετής ε<γενευ φίΧος, 

τον ττρώτον Βε φίΧεντα^ τρίταιον εθηκαο 

άνΒρων, των υττερ άνορεαν ^ Βοκεεις ττνεην 

φίΧη Β\ ας κε ζόης, τον ΰμοίον^ ^χν^ ^^• 

αΐ <γαρ ωΒε ττόης, άβαθος μεν άκούσεαι 20 

εξ άστων 6 Βε τοί κ "Ερος ου χαΧεττως εχοι, 

6ς άνΒρων φρενας ευμαρεως ύττοΒάμναται, 

κημε μάΧΘακον εξ εττόησε σιΒαρίω. 

^ κ&μμ^ Βηιηοΐί; : ηΐ88 κΙίμμ€5 ^ ίΚιιβ Ε : ηΐ38 οράβΓ τά 
φρ4νων 4ρ4ω κ4ατ' ^ σ€ φίλην Ε : ιη88 φιΚί^ιν * 4νν λνΐ! : 
0188 (Ιν ^ ο-πττυι \νΐ1 : ΐη83 'ά-πη ον οττπη " φίΚΐντα Ε : 

354 XXIX.— Τηε ΡιΚ8Τ Ι,ονΕ-ΡοΕΜ 

Τη 8α€ΐΐ, οηί 8θοί/ι §θ68 Ιΐιβ 8α^ίη§, ΐΒ,ά, αηά ηο\ν• 
ίΙΐΒ,Ι γοη αηά Ι αΐ'θ α-άηη1<:ίη§ \ν6 ιηιιβΐ ίαίη 1)6 ιηβη 
οίΐΓυΙΙι. Ι £θΓ οηβ \νί11 ΙοΠ \ν1ιαΙ άοΐΗ Ιίε ϊη ηιν 
Γπίηά'δ ΙιοΜ, 3,11(1 ΐΐ ίδ ΙΙϊάΙ γου ΛνίΠ ηοΐ Ιΐιαΐ Ι δΗουΙοΙ 
Ιονβ }Όΐι \νΐ11ι 111^ Λνΐιοΐβ Ηεαί'Ι. Ι 1^ηο\ν ίΐ ; ίον δαοΐι 
18 Ιΐΐ6 ρο\ν6Γ οί" γοπΓ Ιίβαιιΐγ ΐΐιαΐ; ΙΙιβΓβ'δ Ι3ΐι1 Ηαΐί 
3. Ιίνίη^ ΙθίΙ ηΐ6 Ιο Ιονβ ^οα \νί11ι&1^ δβείη^ ιηγ άαγ ίδ 
δρεηΐ 111^6 ε8 β. Οοά'δ ογ ΐη νβΓ^ ^ΕΓΐίηβδδ α€θθΓ(ϋη§ 
αδ γου άο οΐιοοδβ. λ\Ίΐ3,1 η^ΐιίεοιίδηβδδ ΐδ 1ι6Γ6, ίο 
άβΙίνβΓ οηβ Ιΐΐίΐΐ Ιονβδ γου ονοΓ υηΐο Λνοβ ? ΤΓΠδΐ 
ιηβ, ίί" γου '\ά οηΐγ 1ΐ6αΓί:6η Ιο γουΓ βΙάβΓ 'ίΛνουΙά 1)6 
ρΐΌβί υηΐο γου αικί ΐΐιαιιΐίδ υηΐο ιηβ. Ι-ίδΙβη ΐ1ΐ6η : 
οηβ ΙΓ66 δΐιοιιΐά Ηοΐά οηβ ηβδί, αηά ΐΐιαΐ \ν1ιβΓ6 ηο 
ηοίδοιηβ 1)6αδΙ ιηαγ οοιηβ αΐ ίΐ ; 1)ΐιΙ γοιι, γου άο 
ροδδβδδ οηβ 1)θΐι§1ι Ιο-άαγ αηά β,ηοΙΙιβΓ Ιο-ϊηοΓΓθ\ν, 
δββίίΐηδ^ βνβΓ ίΓοιη ίΐιίδ υηΐο Ιΐιαί ; ίΐηά ίί" οηβ 1)αΙ δββ 
αηά ρΓ&ίδβ γουι* ΐαιγ ίϊιοβ, δίΓίΐί^ΙιίΛνΕ^ ΆΥβ γοη ιηοΓβ 
Ιΐιαη α ΙΙΐΓββ ^βαΓδ' ίηβηά Ιο Ιιίηι, αηά αδ ίοΓ Ιιίηι 
ίΐιαΐ ίΪΓδΐ Ιονβά ^οα, ίη ΐΙΐΓββ άα^δ^ Ιαά, )^οα Γβοΐίοη 
Ιιίηι οί Ιΐιοδβ ηιβη \ν1ιοδβ ν&νγ ηιαηΐιοοά γοη δββιη ίο 
άίδάαίη. Οΐιοοδβ ταΙΙιβΓ ίο 1)β ίτΐβηάδ Λνίΐΐι ΐΗβ δαπιβ 
1)θάγ δο 1οη§ αδ γοη δΐιαίΐ Ιίνβ ; ίοΓ ίί δο γοιι άο, 
γοα ΛνίΠ Ιιανο 1)οΐ1ι Ιιοηοιη• οί ΐΐιβ ΛνορΜ αηά Ιίίηά- 
ηβδδ οί ΐΗαΐ Ι,ονβ \ν1ιο (ΙοίΗ δο βαδίΐγ ναη(^ηίδ1ι Ιΐιβ 
ιηίηά οί πιαη αηά Ιιαίΐι ιηβΐΐβά ίη ηιβ α ΙιβαΗ οί 
νβΐ'γ ίΐ'οη. 

ϊίϊ88 φι\€νντα "^ ϊη88 ύτΓίρανορέων ^ τ})ν ϋμοιον = ί\\β βΟ,Ώΐβ, 
οί. Μβρ. 33 

355 

Α Α 2 ΤΗΕ βυαοι.10 ΡΟΕΤδ 

άΧλά ΐΓβρρ^ άττάλω στνματό<ζ σε ττεΒέρχομαΐ 
ομνάσθην, οτι ττίρρυσιν ήσθα νεώτερος, 
κώτΐ (γηραλεοί ττεΚομεν ττρίν άττότττνσαί 
καΐ ρνσοί, νεότατα δ' ε'χτ]ν τταΧιναΎρετον 
ουκ εστΓ 'πτερν^α<; ^αρ επομμαοίαί^; φ6ρη, 
κάμμες βαρΒντεροί τα ττοτήμενα σνΧλάβην. 30 

ταύτα ■χρή σε νόεντα ττεΧην ττροτιμώτερον^, 
και μοί τώραμενω συνεραν ά^ολ,ως σεθεν, 
οτΓττως, ανικα ταν ηενυν άν^ρε'ιαν ε'χη'ζ, 
άΧλάλοίσι ττεΧώμεθ' Άχίλλεϊοί φίΧοι. 
αΐ δβ ταύτα φερην άνεμοισιν ετητρεττης, 
εν θύμω δε Χε^γης ' τι με ^αιμόνί εννόχΧηζ;^ 
νύν μεν κηττΐ τα γ^ρνσεα /χαλ' ένεκεν σεθεν 
βαίην κα\ φνΧακον νεκύων ττεΒα Ίίερβερον, 
τότα δ' ούδε καΧεντος ^ εττ ανΧε'ίαί<; θύραις 
ττρομόΧοίμί κε ττανσάμενος 'χαΧεττω μόνω.^ 40 

^ Ίτζρρ \νϊ1 : ΑΗγ ν\ρ : ιη88 ττβρί ^ ^^ νά^ντα ΒυβοΗβΙβΓ : 
1Τ188 νοίοντα ηΐ88 ττροτίμότβρον Άπά ττοτιμότ^ρον : = ΙίίπίΙβΓ Ε 

^ κά\ζντυ5 Ε : ΐη38 καλ€ΰντο5 * μόνω Ε = ΐηαάη688 : ηΐ88 πάθω 
&ηά μοννψ (?) 356 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XXIX, 25-40 

Ο \)γ Ιΐιοδβ 8θίΙ Ιίρδ Ι 1)68€€θ1ι γοα Γ6πΐ6ΐηΙ)βΓ Ιΐιαί; 
νου ΛνβΓβ ^ουη^βΓ α γβΆΥ α^οηβ, £ΐηά 3,8 λνε ιηθη Λναχ. 
οΜ Β,ηά Λνηηΐζίβά δΟοηβΓ ΐΐι&η οηβ ιπΆγ 8ρίί, δο ΙΙιβΓβ'δ 
ηο Γ6-ΐ3,1ίίη§ οι ΥουΐΗ οηοβ δ1ΐ6 1)6 Ηβά, δβείη^ δΐιβ 
1ι»11ι \νίη§δ ίο 1ΐ€Γ δΙιουΙάβΓδ, αηά ίον υδ 'ΐΐδ ί11 
ο&ΐοΐιΐησ Λνΐη^βά 1)6&δΐδ. Οοιηβ 1\ϊ&η, ΐΗΐηΙι οη Ιΐΐ6δ6 
Ιΐιίη^δ Άηά \)β ΐΐιβ ΙίίηάβΓ ίοΓ'ΐ, Εΐιά ^ίνε Ιονβ ίοΓ Ιονβ 
Λν1ΐ6Γ6 ΐΓϋβ 1ονίη§ ίδ ; αηά δο λνΐιβη Τίιπθ δΐιαίΐ 1)ηη§ 
ίΐιεβ α 1)6αΓά ΛνβΊΙ 1)6 ΑοΗίΙΙβδ αηά Ηίδ ίτίβικί. ΒυΙ ίί 
δΟ Ιίβ 7ου €αδΙ ιηβ ΐ1ΐ6δ6 \νοΓάδ Ιο ΐΐιε \νίηά8, αηά 5Άγ, 
Άπά δαγ ίη ^οιιγ 1ι6ει% " Ρ63,06, ιηέΐιι ; ]3β§οη6/' ί}ΐ6η, 
ί'οΓ &11 Ι \ν'οιι1(1 βΌ ηοΛν ίοΓ γουι* δ&Ι^β αηά §61 Ιΐΐ6 
Οο1(ΐ6η Αρρίβδ ογ £6ΐο1ι γου Ιΐιε \ν3.ί;ο1ι-άο§ ο' Ιΐΐ6 
Όβμά, Ι \νοιι1ά ηοΐ οοιη6 ίθΓΐίι_, ηο, ηοΐ ί£ γοα δΐιουΐά 
δίαηά 3,1 ιηγ \βγγ άοοΓ απά ο&ΙΙ ιη6, ίοΓ ΐ1ΐ6 ραίη 
οί ιη^ Λνοοάη688 Λνοιιΐά 1)6 ον6ΓραδΙ. 

'* ΑοΗίΠββ αηά Μδ ΜβηΛ": Ρ&ίΓοοΙιΐδ. ** ΟοΜβη Αρρίββ": 
ο£ ίΐαβ Ηβ8ρβΓΪάβ8 ; ίΐιβ £ο1ο1ιίη§ ο£ Ιΐιβδβ αηά ο£ ΟβΓίίβηι» 
\ν'βΓβ ΐΛνο ο£ ίίΐιβ Ι<£ΐ1)θΐΐΓβ ο£ ΗβΓαοΙββ. ' ' \νοοάηβ88 " : 
ιηαοΐιιβδβ. 357 XXX,— ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΑΙΟΛΙΚΟΝ /5' 

'Ω,ιαί τω 'χαΧίττω καΐνομόρω τωδβ νοσήματος* 
τβτόρταως βχβι τταΐΒος βρος μηνά μ6 ^ Ββντβρον, 
κα\ω μεν μβτριως, αλλ' οττοσον τω ττόΒι ιτερρίγει 
τας ιγάς, τούτο χάρις, ταΐς 8β τταραυΡαις <γ\νκυ 5 

μβώία^. 
κα\ νυν μεν το κάκον ταΐς μεν εχεί, ταΐσί δε μ ουκ 

τάχα δ' ούδ' όσον ΰττνω ^τητύχην εσσετ ερω'ί'α: 
εχθές ^αρ πταρίων εΒρακε λετττ' άμμε 8ι οφρύ^ων * 
αίΒεσθεις ττροτίΒην ^ άντίος, ήρεύθετο δβ χρόα, 
εμεθεν δβ ττΧέον τάς κραΒίας ώρος εΒράξατο' 
εΙς οίκον δ' άιτεβαν εΚκος έχων καΐ το <κεαρ 

Βάκων>^ 10 

ΊτόΧλα δ' είσκαλεσαις θΰμον εμαντω ΒιεΧεξάμαν^ 
' τι Βη ταντ εττόης; άΧοσννας τι εσχατον εσσεται; 
Χευκας ουκί Ρίσαυσθ ' οττί φόρης εν κροτάφοις 

τρίας^ ; 

ώρά του φρονεην, μη ωύκΐ ^ νέος ταν ΙΒεαν ιτεΧη 

ττάντ ερΒη οσσαττερ οι των ετεων άρτυα 'γενμενοι.^^ 

καί μαν αλΧα σε Χάθεΐ' το δ' άρ* ην Χώϊον, εμμεναο 

^ μηνά μ€ ΒβΓ^Ιν : ηΐ8 μήνα 4, δ ίΓαηβροδβά Ι)}^ ΕΓϋζβοΚβ 

2 ΊταραύΡαΐΒ (80 Ε) ΎΚΰκυ μ(ΐ8ία Β§1ί : ΙΏδ τταραύλαΐί γλ. /*6ίδί- 
αμα ^ ΐΗιΐδ Β^ΐί : ιη8 τάΐ5 μ\ν ίχ^ι ταΓι δ' οϋ * λβ'πτ' 
άμμί 8ο]ι\ναΙ)β : δί' οφρύ'/ων ΒβΙε-ΗβΓΛνβΓοΙβη : ιηβ λβ'πτα 
μίλιφρύγων ^ ττροτίΒην Ε : 1118 ποτίΒην ^ κίαρ δάκων βαρ- 

358 XXX. — Τηε δκΓΟΝΒ Γ.θνΡ-ΡθΕΜ 

Αυε ιηβ, Ιΐΐ6 ραίη αηά ΐΐιβ ^τΐβί ο£ ίΐ; ! Ι Ηανβ 1)66η 
8ίο]<: οι Ι-ονβ'δ (^υαΓίαη ηοΛν 3. ιηοηΐΐι αηά ιηοΓβ. Ηβ'δ 
ηοΐ; δο ΐ&ίγ, Ι ΟΛνη^ 1)ΐιΙ αΐΐ Ιΐιβ ^Γοπηά Ιιΐδ ρΓβΙΙγ ίοοΐ 
οονβΓδ ίδ §ΤΆ0&, αηά Ιΐιβ δΐηίΐβ ο£ Ιιΐδ ίαοβ ίδ ν6Γ7 
δΛνεοΐηβδδ. 'Τίδ ΐΓυβ ΐΐιβ α^υβ Ι^Ι^βδ ιηβ ηο\νΙ)αΐ ά&γ 
οη άΆγ οίΤ, 1)αΐ δοοη ΙΙιβί'β'Π 1)6 ηο τβδρϊΐβ^ ηο ηοΐ ίοΓ 
Ά Λνίηΐί ο£ δίεβρ. \νΐΐ6η λνβ ιηοί; γβδΐβΓάπγ Ιιβ ^ανβ 
ιηβ Β, δίάβίοη^ §1&ηο6, αίβαΓβά Ιο Ιοοίί πιβ ίη ΐΐιβ ίβ,οβ, 
αηά Ηαδίιβά οΓΐιηδοη ; αΐ Ιΐιαΐ, Γ.ον6 ^πρρεά ιηγ τβίηδ 
δΐίΐΐ ΐΗβ ΙΙ10Γ6, Ιίΐΐ Ι §3,1: ιηβ Λνοαιιάβά αηά ΙιβαΗδΟΓβ 
Ηοιηβ, 11ΐ€Γ6 1:ο Β,γγαί§η τηγ δοηΐ αϊ 1)3Γ αηά Ηοΐά \νί11ι 
ιηγδ6ΐ£ ΐΗίδ ραΓίαηοβ : '' ννΐιαΐ λναδϊ αίΙβΓ^ (1οίη§ δο ? 
ΛνΗίΙΙιβΓ ΆλΧΆγ ΐΐιίδ ίΌηά ίοΐΐ^ ?• Ι^ηοΛν'δΙ Ιΐιοη ηοΐ 
ίΚβΓβ'δ ΙΙΐΓββ §Υ8.γ ΙιαίΓδ οη ίΐι^ 1)Γ0Λν ? Ββ >νίδ6 ίη 
ϋτη^:, ΟΓ οηβ ΙΗεΙ; ίδ ηο γοιιΐΐι ίη'δ Ιοοί^δ δΐιαίΐ ρΐαγ 
ηβΛν-ΙαδΐβΓ ο' ΐ1ΐ6 γεαΓδ. ΟΐΗβΓ Ιογδ ΐΗοα ίοΓ^εΐΙβδΙ ; 
'ί;λν6ΐ'6 1)6ΪΪ6Γ, δαΓ6, άΙ ί\\γ ΙίπΐΘ ο' Ιίίε Ιο 1<ηο\ν ηο 

ρΐίβοί 1)γ ΓΓΐίζδοΙίβ "^ ζΐΐλΐξάμαν Βα^ : ιπδ δίβλυξε '' ούκΐ 

ησαισθ' Ε : ιηβ ουκ Ηϊσθ•η$ θ' <ρ6ριΐ)5 αηά τρίαϊ Β§1ί : ιηβ 
φόροΐί Άηά τρία ^ ψρονίην Β§^ : ιηβ φρονίσιν μη ωύκΐ 
ν4ο5 Ε: ιηθ )Κ7? . . . 11^605: 8ββ 01α88. ^2βν. 1911 ρ. 37 
" '/ηύμίνοι ΚΓθίββΙβΓ : ιηβ 7«7«'^Μ• 

359 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤ8 

ξίννον των χαΧέττων 7Γαΐ8ο<ζ <€ρων ή τόον €ντ>^ 

εραν, 
τω μ(:ν <^αρ βίος βρττβί Ρίσα 'γόννοΐζ βΧάφω βόας 
τεΧάσσαι δ' άτερα ττοντοττόρην α ανριον άμέραν,^ 
ούδ' αντω ^γΧνκβρας άνθεμον αβας ττεδ' ύμάλίκω 20 
μενεί' τω δ' ο ττόθος καΐ τον εσω μνεΧον εσθίει 
ομμιμνασκομενω, ττόΧΧα δ' ορη νυκτός εννττνία, 
ττανσασθαι δ' ενιαυτος χαΧεττας ουκ ϊ<κονος 

8νας — >' ^ 
ταΟτα κάτερα ττόΧΧα ττροτ εμον^ θνμον εμεμ- 
Λίτάμαν 
6 δβ τοντ εφατ' ' οττις Βοκίμοί ^ τον ΒοΧομάχανον 
νικάσην "Έιρον, οντος Βοκίμοι τοΙς νττερ άμμεων 
ενρην βραϊΒίως αστέρας, οττττόσσαιαν εννεα' 
καΐ νυν, εϊτε θέΧω, χρη με μακρόν σχόντα τον 

άμφενα 
εΧκην τον ζνγόν, εϊτ ονκΐ θέΧω' ταΰτα^άρ, ώ^αθε, 
βόΧΧεταί θεός 6ς καΐ Αίος εσφαΧε με^γαν νόον 30 

καντας Κ.υττρο'γενήας' εμε μάν, φύΧΧον^ εττάμερον 
σμίκρας Βενμενον αύρας, ονεΧων α κε φόρη φόρη.^ "^ 

^ ίρων ^ τόον ίντ δυρρίίβά Ι)^ Ε (ίρν^ι Ρίσα Ε : ιηβ 

βρπε ρωϊσα ^ τζΧά<ισαι = το\μ•{]σαι Ε ίΓΟίη ΗθδγοΗ : ηΐ8 

δλάσβί 5 αΰριον αμίραν = ταύτ-η των -ημίρών ^ αΰριόν Ιστί Ε : 

ηΐ8 αυριον άμ. ' χαλίττας Ββΐί : Π13 χαλ^ναί ουκ Χκονο$ 

δυαϊ βυρρΗβά 1)7 Ε : πΐ8 ουκί ίοΓ ειροδίορββίΒ οί. Π. 23. 36ο ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ XXX, 17-32 

ηιοΓβ δυοίι Ιονβδ α8 Ιΐιΐδ. Γογ ΛνΗοιη ί,ίίβ ο^,ΓΓΪββ 
δ\νί£ΐ αηά βαβγ 3.8 1ιοο£ άοΐΗ Ιιίηθ, αηά ιηΐ^ΐιΐ βηάυΓβ 

ίο 0ΓΟ88 9,11(1 €Γ0δ8 ΐΐΐβ 863, 6ν6Γγ ά3,γ'8 ΙΠΟΓΓΟΛν Ιΐΐ3,ΐ 18, 

οαιι 1ΐ6 αηά Ιΐιβ ί1ο\ν€Γ ο' δλνβθΐ Υοηΐΐι αΜθβ βνβΓ οί 
οηβ άαΐβ ? Ηο\ν ιηυοίι Ιβδδ Ιιβ ΙϊιάΙ Ιιαΐΐι γεαηιί'υΐ 
Γ€ΐηβπιΙ)Γ3,ηο6 ^η&Λνίη^Εΐ Ιιίδ Ιιεαι-ΐ'δ οογ6, απά άΓβαιηδ 
οίΐβη ο' ηί^ΐιΐδ αηά ΐαΐίβΐΐι λνΐιοΐβ γβαΓδ ίο ουΓβ Ιιίδ 
Ιονβδίοΐϋΐβδδ ! " 

δαοΐι Ιβδδοη αηά πιογθ νβαά Ι αηΐο ιη^ βουΐ, 
αηά Ιΐιπδ δΐιβ απδλνεΐ'βά ιτΐ6 α^ίΐΐη : " ^Ιιοδο 
1;1ιίη1ί6ΐ1ι ίο οιιΐνίβ γοη οοζ6ηΐη§ 1.ον6, &δ δοοη ιηί^ΐιΐ 
Ιΐ6 Ιΐιίηΐί Ιο ΙεΙΙ 1ιο\ν-ηΐ{ΐηγ-Ιΐιη6δ-ηίη6 δΙαΓδ 1)6 ί' ΐΐι' 
δ1ίί6δ »1)ον6 υδ ; αηά δο Ι Ιοο, λνίΐΐγ-ηΐΐΐγ, πιυδί ίαίιι 
δίΓβΙοΙι ιηγ ιΐ6θ1ί 1)6η63,ΐ1ι Ιΐιβ 7ο1^6 αηά ρυΐΐ, δβείηβ- 
δποΐι, ιηγ ΙοΓά, ίδ Ιΐιβ ΛνίΠ οί α Οοά Ιΐιαΐ Ιιαΐΐι Ι^βίΓαγεά 
6ν'η ΐΙΐ6 ιηίο1<:ΐ6 ηιίηά οί" Ζβιΐδ, αηά 1)6§αίΐ6ά 6ν'η Ιΐιβ 
Ο^ρΓΠδ-ΙίΟΓη, αηά οαΐοΙιβΐΗ υρ αηά οαΓΓΪ6ΐ1ι Λν1ιίΐ1ΐ6ΐ'- 
8θ6ν6Γ 1ΐ6 ΙίδΙ (αδ \ν6ΐ1 1ΐ6 ιηαγ) α ροοι• ηιΟΓΐαΙ Ιβαί 
1ί1^6 ηΐ6 ίΐιαΐ η66ά8 ΙηιΙ α ριιίΓ οί αίΓ Ιο Η Γι ίΐ." 

319 ίϊ. ■* Ίτροτ Ε : ηΐ8 ποτ' ^ 5οκίμοι Β§1ί : ηΐ8 δο/ίβΓ μοι 

" φνλλον ΓηίζδοΙιβ : ηΐδ <ρί\ον ' 5€νμζνον Β§1ί : πιβ 5ΐυ6• 

μίνον ονίΚων ΑΙΐΓ : Π13 δ μίΧΧων α «€ \νΐ1 : ΐη3 οΧκα φόρ-η 
φόρη Ε : οί. 8ίοΙ). ΓίοΓ. Τ. 28. 18/η. οΓ$ ^ΊΓισφαλ^]5 οπηζ^ΐ (ηΐ88 
8πϊ? δί;) τταντοί-η τύχη φοργ (ΐΏ88 φορή) πν€νματο5 αϊωρουμίνη, αηά 
8ββ 01α88. Ββν. 1911, ρ. 65 : τηβ φορ^Ί 361 ΤΗΕ ΙΝδΟΚΙΡΤΙΟΝδ 

ΤπΕδΕ ΙίαΙβ ρο€ηΐ8 αν 6 αΙΙ, τνίΐΗ ίΗβ βχοβρύοη ο/' IV, 
ααίκαΐ ϊηβοήρίίοηβ , αηά ινοηΐά 866ηι ίο /ιανβ δββη οοίΐβοίβά 
β'ονι ΐΗβ ινοτ1ί8 ο/' αΗ ηροη ινΜαΚ (Ηβι/ ινβΓβ ίη8€ήΙ)6ά. 
XII αηά XXIII ανβ ίη αΙΙ ρνοϋαΜίϋι/ όί/ οΐΐιβί^ Ηαηάχ, 
αηά ΐΗβτβ Ϊ8 8οηιβ άοιιΜ ο/ Ιΐιβ ξβηηίηβηβββ ο/ XXIV ; 
Ι)ίΐέ ίΚβ Τ68ΐ ανβ ηοΐ οηΐχι α8θή})βά ίο Τ/ΐ6067'ίΙιΐ8 ίίΐ ί/ιβ 1)68ΐ 
ηιαηη8€ήρί8, Βηί ανβ/ηΙΙι^ τνοΗΗ^ ο/ Ητη. 3^3 ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ Ύα ρόΒα τα ^ροσόεντα καΐ α κατάττυκνο<ζ βκβίνα 

6ρ7Γν\\ο<ζ κείται ταΐζ 'ΈϊΧίκωνίάσι, 
ταΐ δε μελάμφνΧλοί Εάψναί τίν ΐίνθιε ΤΙαιάν, 

Δ€λφΐ9 67Γ66 7Γ€τρα τοΰτο τοί ά^/Χάϊσε' 
βωμον δ' αΐμάξβί κεραος τρά<γος οντο<ζ 6 μαΧός, 

τερμίνθου τρώγων εσ'χατον άκρε μόνα. 

II 

Αάφνίς 6 Χευκόχρως, 6 καΧα σνριηηι μεΧίσΒων 
βονκοΧίκονς νμνονς, άνθετο ΤίανΙ τάΒε, 

τους τρητονς Βόνακα<ζ, το Χα^ωβοΧον^ οξύν άκοντα^ 
νεβρΙΒα, ταν ττηραν, α ττοκ εμαΧοφόρει. 

III 

Εί/δ€ί9 φνΧΧοστρώτί ττεΒω Αάφνί σώμα κεκμακος 
άμτταύων, στάΧικες δ' άρτίττα^εΐς αν ορη' 

άηρεύει Βε τν Παν καϊ 6 τον κροκόεντα ΤΙρίητΓος 
κυσσον εφ^ ίμερτω κρατί καθ ατττό μένος, 

άντρου εσω στείχοντες ομόρροθοι. άΧΧα τν ψεΰγε, 
φεν^ε μεθεΙ<ί νττνον κώμα καταρρνμενον,^ 

^ καταρρνμ^νον Ε : οί. ΒαρρΗο /ν. 4 κώμα κατάρρ^ι, Άηά 
χνμίΐ'οε : ηΐ88 καταγρόμ^νον ΟΓ κατατγόμΐνον 

3^4 ΤΗΕ ΙΝ80ΚΙΡΤΙΟΝδ 

Ι.— [ΑΝ ΙΝδΟΙΙΙΡΤΙΟΝ ΡΟΚ Α ΡίΟϊϋΚΕ] 

Τηο8ε (^6ΛV^ ΐΌ3β8 Άτιά ΐΗαΐ ΐΗίοΙ;: 1)υδΙΐ7 ίΐιγηιβ 3.Γ6 
αη οίϊ'εηη^ ίο Ιΐιβ Γ,ίκΐίβδ οι Ηβΐΐοοη^ ^,ηά δΐηοε 'ΐΐδ 
Ιΐΐ6 ΟοΙρΗΐίΐη Κοοίί Ιιαΐΐι ιηαάβ ίί Ιιοηοαί'βά, Ιΐΐ6 
άαιΊί-ΙβανβίΙ 1)ίΐ}', ΡγίΙιί&η ΗεαΙβΓ, ίδ ίοΓ ΐΐιββ ; αικί 
γοη ΙιΟΓη^ λνΐιΐίβ ίΐ6-§οαί; ίΐιαί ΟΓορδ ΐ1ΐ6 οαίιηοδί: 
δρι-α^δ οί" ΐ1ΐ6 1:βΓθΙ)ίη11ι-ΐΓ€6 ίδ Ιο 1)6 Ιΐιβ ΐ3ΐοοά-οίΓ6Γίη^ 
υροη Λβ ΆΐΙαγ. 

ΙΙ._[ΡΟΚ Α ΡΙΟΤϋΚΕ] 

Τηε8Ε δίορρεά τεβάδ, ΐΐιίδ 1ιυιΊ-1)3,1:, ΐΗϊδ δ1ι&ι•ρ 
]3,ν6ΐΐη, ΐΐιίδ ίαΛνηδΙίίη, αηά ΐΐιίδ λναΐΐβί 1ιβ υδθά ίο 
οαΓΓγ αρρίβδ ΐη, ίΐΓβ αη οίΤβΓίη^• ιιηΐο Ραη ή'οιη Ι:1ΐ6 
ία^^-δ1^^ηη6(^ Βαρίιηϊδ, λυΙιο ρίρεά ΐΐιβ ιηιΐδίο ο' ΐΐιβ 
οοιιηΐΓ^ προη ΐΐιίδ ρΓβΙί^ βαΐβ. 

III.— [ΡΟΚ Α ΡΙΟΤϋΚΕ] 

Υου δίββρ ΙΙΐ€Γ6 αροη Ιΐιβ ΐ6Λ£-δΙΐΌ\νη βΕΓίΙι, §οοά 
ΟίίρΗηίδ, Άπά ΓβδΙ γοπΓ ν^&Άγγ ΐτΆτηβ, Λνΐιΐΐβ γουι- 
η6ΐΙίη§-δΙ&1^6δ 3.Γ6 ΙείΊ: ρΐαηΐεά οη ΐ1ΐ6 Ιιίΐΐδίάβ. ΒιιΙ 
Ρίΐη ΐδ αίΐβΓ γου, αηά ΡΓΪαραδ αίδο, Λνίΐΐι Ιΐιβ γβΙΙοΛν 
ίνγ 3,1)θπΐ Ιιίδ ^ο11)^ Ιιεαά ; Ιΐιβγ αΐ'β ^οίη§ δίάο 1>γ δίάβ 
ΐηΐο γοιίΓ οανβ. ^υ^^1£ ίΐιεη, ριιΐ οίΤ ΙΚθ ΙβΙίι&Γ^γ 
ΐΙίΕΐ 18 δΐιβά οί" δίεερ, απά αρ \νί11ι γου ίΐηά α\νΒ.γ. 365 ΤΗΕ Βυαουο ΡΟΕΤδ IV Ύήνάν ταν Χανραν, τόθί ταΐ Βρνες, αΙττόΧε κάμψα<ί 

σύκινον €νρησ€ίς άρτί'γΧνφες ξόανον 
άσκ6Κβ<ζ^ αντόφΧοίον άνούατον, αλλά φάλητι 

τταί^ο'^όνω δυνατόν Ιίύττρώος βρ^α τέλεΐν. 
σάκος δ' βύίβρος ττβριΒύΒρομβν, άβναον δε 

ρβΐθρον άτΓΟ στΓίλ,άΒων ττάντοσε τηλεθάβι 
Βάφναις και μνρτοίσί καί εύώδβί κντταρίσσω, 

ένθα ΤΓβρίξ κάχνται βοτρυότταις βλικι, 
άμττέλος, είαρινοί δε Χι^υφθό^ΎΟίσιν άοιΒαΐς 

κόσσνφοί άχευσιν ττοικιΧότρανΧα μβΧη, 10 

ξονθαΐ δ' άΒονίΒες μιννρίσμασιν άντα'χεύσυ ^ 

μεΧτΓονσαι στόμασυν ταν μεΧί'γαρνν οττα. 
εζεο Βη τηνεΐ καΐ τω 'χ^αρίενη ΐίριηττω 

ενχε' άτΓοστερξαι τους ΑάφνιΒός με ττόθονς, 
κεύθνς εττιρρεξειν 'χίμαρον καΧόν. ην δ' άνανεύστ}, 

τονΒε τνχων εθεΧω τρισσα θνη τεΧεσαΐ' 
ρεξω (^αρ ΒαμάΧαν, Χάσιον τράγοι^, άρνα τον ϊσ'χω 

σακίταν. αίοι δ' εύμενεως 6 θεός. Λί}*» ΤΓΟτϊ ταν Ί>ίνμφάν ΒίΒνμοίς αυΧοΙσιν αεΐσαι 
άΒύ τι μοι; κη^ω ττακτίΒ^ άείοάμενος 

άρξευμαί τί κρεκειν, 6 Βε βουκοΧος άμμί'γα θεΧξεΐ 
Αάφνις, κηροΒετω ττνενματι μεΧττόμενος. 

^ άσ/ίβλβί .Ταίιη, ί.β. α Ηβηη, οί. Α. Ρ. 10. 8, 6. 20; πΐ88 
τρισκ(\ί$ ^ άνταχ^νσι 8οα1ΐ§βΓ : ιηβδ άντιαχ€νσι 

366 ΓΗΕ ΙΝδΟΚΙΡΤΙΟΝ8, ΙΥ-Υ 

IV.— [Α Ι,ΟνΕ-ΡΟΕΜ ΙΝ ΤΗΕ ΡΟΚΜ ΟΡ 
Α \νΑΥδΙϋΕ ΙΝδΟΚΙΡΤΙΟΝ] 

ν^ΗΕΝ γου ΙΐΙΓΠ ΐ1ΐ6 ΟΟΓΠβΓ οί ^ΟπάοΓ ΙαΠΟ^ 8\ν66ΐ 
Οθαΐ1ΐ6Γί1, \ν1ΐ6Γ6 Ιΐΐ6 03,1ί-ΪΓ668 ΆΥβ, γΟΙίΊΙ ίίΐκΐ 3, η€\ν- 

οαΓνβά 6ίίι§}Γ ο£ ίι§-\νοοά^ \νϋ;1ιοιιΙ ΐ€§8 ογ εαΐ'δ αηά 
ΐΗθ 1)αΓΐί δίΐΠ ιιροη ϋ, \)\ιΙ ηενβΓίΙιεΙββδ β,η 3,1)16 
δβΓναηί οί" Ιΐιβ Ογρη&η. ΤΙιβΓβ'δ α Ι^Γ^νβ Ιίΐΐΐβ 
8£ΐοη6οίίΐ1 ο1θ8β τπηδ γοιιικΙ ίΐ;, αηά α ηενβΐ'-οβΕδίη^ 
ίτβδίΊεΙ ΐΐιαΐ; δρηη§δ ίτοιη Ιΐιβ Γοοίίδ ΐΙΐ6Γ6 18 ^Γβεηεά 
ε11 Εΐ)οαί \νΐΐ1ι Ιϊα^δ &ηά ΐϊΐ^ΓΐΙβδ αηά {υά^υάπΙ ο^ρΓβδδ, 
αηιοη^ λυΗιοΙι Ιΐιβ ιηοΐΙιεΓ ο' §Γαρβδ άοΐΐι δρΓβΕίΙ αηά 
Ιλνίηβ, Άπά ίη 8ρπη§ Ιΐιβ 1)ΐ3θ1^1)ίΓά8 οΐ'γ ΐΗβΐΐ' Ηδρίη^ 
πιεάΐβ^δ οί οΙεαΓ-ΐοηεά 8οη§, αικί ΐΗβ 1)Εΐ)1)1ίη§ 
ηί§1ιϋη§αΐ6δ ογγ Ιΐιβιη Ι^ΕοΙί ΙΙιβίΓ ΛναΛϋη^δ Λνϋΐι ΐΗβ 
Ηοηεγ νοίοβ ΙΙλάΙ δίη^δ ίτοτα ΙΙιβίΓ Ιαηβίαΐ ΐΙίΓοαΙδ. 
ΤΗίΙΙιεΓ ^ο, αηά δίΐ γοιι άο\νη άπα ρΓα^ ΐΐιαΐ ρΓβΐΙγ 
ίβΙΙοΛν ίο ηΐ3ΐ<:6 οεαδβ ιηγ Ιονβ οί Όαρίιηΐδ, απά Γ11 
δίΓαί^ΠίΛναγ οίΤΰΓ Ηίπι α ίαΐ 7ουη§ ^οαΐ ; 1)υί: δΐιοιιΐά 
Ηβ δαγ ιπΘ τΐΆ,γ, ΐΗβη Γ11 ιπίΐΐίβ Ιιίιη ϊΐΐΓββ δαοηβοβδ ίί 
ΙιθΊΙ \νίη ιηβ Ηίδ Ιονβ, ά ΗείίβΓ, α βΙϊά^^υ \)\ιο\ί-§οαϊ, 
Άτιά Ά ρβΐ ΙαιηΙ) Ι αιη Γβαηη^ ; Εηά τη^γ ίΐιβ Οοά Ιιβ&Γ 

αηά 1ΐ66ί1 γοπΓ ρΓΕ^βΓ. V.— [ΑΝ ΙΝδΟΚΙΡΤΙΟΝ ΡΟΚ Α ΡΙΟΤυΚΕ] 

'ΡοκΕ ΐΗε Ν)τιιρ1ΐδ Ι ρτΆγ γοα ρΐ^γ ιηβ δοπιε δΛνεβΙ; 
Ιΐιίη§ υροη ΐ1ΐ6 άοπΜβ ΆηΙ^, Άηά 1 \νί11 Ιαΐίβ 1117 νίοΙ 
αηά δΐηΐνβ ιιρ 1ί1ί6\νίδ6, &ηά ηεαΙΙιβΓά Όβ,ρΙιηίδ δΐιαίΐ 
3θίη ΜΐάΐΗ υδ αηά ιηαΙίΘ οΗαπηίη^ ιηαδίο λνίΐΗ ΐΐιβ 367 ΤΗΕ ΒυαΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

€77^9 δβ στάντβς \ασία<ζ Βρνος άντρου οττισθβν^ 
ΤΙάνα τον αί<γίβάταν ορφανίσωμβζ ντηνου. VI 

'Α ΒβίΧαιε τύ %ύρσί, τι το ττΧέον, εΙ κατατα^βΐς 
Βάκρυσί ΒυΎ\,ήνου<; ωττα^ 68νρόμ€νο<ζ; 

οϊχεταίάχίμαρος, το καλόν τέκος,οϊχ^ετ ές'ΆιΒαν 
τρα^υ^ ^γαρ γαΧαΙ^ί άμφβττίαξε Χνκος. 

αϊ θέ κύνε<; κΧα^^ενντί' τι το ΤΓΧέον, άνίκα τήνα<; 
οστί,ον ούΒβ τέφρα Χείττεται οίχομένας; 

VII 

ΝητΓίον υΐον εΧείττες, εν άΧικία δε καΐ αυτός, 
ΈιύρύμεΒον, τύμβου τοΰΒε Θανών ετνχ^ες. 

σοΙ μεν εΒρα θείοισυ μετ άνΒρασί' τον Βε ττοΧΙται 
τίμασεΰντί, ττατρο^; μνώμενοι ώ<; ά'γαθώ. VIII 

Ήλ^ε καΐ €? ΜίΧητον 6 του ΤΙαίηονος υΙός, 

Ιητηρι νόσων άνΒρΙ συνοισόμενος 
Νικία, 6ς μιν εττ' ήμαρ άεΐ Θυέεσσιν ίκνεΐται, 

καΐ τόδ' αττ' εύώΒους γλυ^/τατ* ά^αΧμα κέΒρον, 
Ήετίωνί χάριν ^Χαφυράς χερος άκρον νττοστας 

μισθόν ο δ' εις ερ^υν ττάσαν άφήκε τεχνην. 

^ ηΐ88 8.180 λασιαύχ^νο! Ιγγΰθ^ν ίντρον 

368 ΤΗΕ ίΝδΟΚΙΡΤΙΟΝδ, ¥-¥111 

ηοΐβδ ο£ Ιιίδ \νΕΧ-1)οηηά 1)Γ6εϊ;1ι ; αηά δο δίαικϋη^ 
1)6δί(1β Ιΐΐ6 δ1ι᧧7 οεΙ: Ιϊβΐιίηά ΐΗβ οανβ, ΙθΙ'δ γοΙ) ^οη 
§οαΙ-ίοοΙ Ραη ο£ Ιιίδ δ1υιηΙ)6Γ. 

VI.— [ΡΟΚ Α ΡΙΟΤυΚΕ] 

\νΕΐ.ι.-Α-θΛΥ, γοη ροοΓ ΤΗ^Γδίδ! ΛνΙι&Ι 1)οοΙδ α ί£ 
γοιι ΟΓ^ γοιίΓ 1\νο β^βδ ουί οί" ΙΙιεΪΓ δοοίίβΐδ ? Υοπγ 
Ιίίά'δ ^οηβ, Ιΐιβ ρΓβΙΙ^ 1)&1)€, άββ,ά αηά ^οηβ^ ε11 
οΓΠδΙιεά ίη ΐΐιβ ΐαΐοηδ οί Ιΐΐ6 ^γ^αΐ τοη^ΐι \νο1ί. 
ΤΓυβ, ΐ1ΐ€ άο^δ ΕΓβ ΙίΕ^ΐη^ Ηίιη ; 1)υΙ Ιο \ν1ΐΕΪ βηά, 
Λνΐιεη ΐ1ΐ6Γ6'δ ηείΐΙιβΓ αδίι ηοΓ 1)οη6 οί ΐ1ΐ6 ροοι• άεαά 

VII.— [ΡΟΚ ΤΗΕ ΟΚΑΥΕ ΟΡ Α ΥΟϋΝΟ 
ΡΑΤΗΕΚ] 

Ηεκε 3,1-6 γου^ Ευΐ'^πιεάοη, οοιηβ ίη 7ουι• ρηιηβ ίο 
Ιΐιβ §Γαν6 ; 1)υ1; ^ου \β£ϊ α Ιίΐΐΐβ δοη 1)6ΐιίηά ^ου, αηά 
Ιΐιου^ΐι }ΓουΓ ά\ν6ΐ1ίη§ ΗεηοοίοΓίΙι ίδ \νί1:1ι ΐίιβ ^τβΆΪ 
ο' Ιΐΐθ βαΓίΗ, γοπ ηιαγ ΐΓυδΙ: ^οπγ οοιιηΐΓ^ιηβη ίο 
ΗοηοιίΓ ίΐιε οΗίΙά Γογ ΙΙιθ δαίίβ οί Ιΐΐ€ ίαΐΗβΐ'. VIII.— [ΡΟΚ ΝΙϋΙΑδ' ΝΕ\ν δΤΑΤϋΕ ΟΡ 
ΑδΟΙ,ΕΡίυδ] 

Τηε Ογ6&1 ΗβαΙβΓδ δοη ίδ οοιηβ ίο Μίΐείπδ ηοΛν, 
Ιο 1ίν6 Λνίΐΐι Ιιίδ ίβΠοΛν-ΟΓαίΐδηιαη Νίοί&δ, Λνΐιο 1)ο11ι 
ηι&1^6ΐ:1ι δαοιΊβοβ 1)6ίθΓ6 Ιιίπι βνβΓγ ά&γ, αηά Ηαΐΐι ηο\ν 
ηιαάβ οαΓνε Ιΐιίδ δίαίιιβ οί ίτα^ΓαηΙ οεά^Γ-Λνοοά ; 1ιβ 
ρΐΌηιίδβά ΕοΙίοη α τουηά ρηοβ ίοΓ ίΐιβ βηίδΐιεά 
οαηηίη^ οί Ιιίδ Ηαηά, αηά ΕβΙίοη Ιιαίΐι ρυΙ: ίοΓΐΙι αΐΐ 
Ιιίδ &νΙ Ιο ΐ1ΐ6 ηΐ3,1ίίη§ οί Ιΐιβ \νοι•1ί. 369 ΤΗΕ Βυοοί^ια ΡΟΕΤδ 

IX 

Η€Ϊν6, ^νρακόσίός τοι άνηρ τ6Β* βψίεται'Όρθων' 
χειμερίας μεθύων μηΒαμα νυκτός ϊοις. 

καΧ ^αρ 6γώ τοωντον έχον ιτότμον} αντί δε ττοΧΚάς 
ττατρίΒος οθνείαν κεΐμαί άφεστάμενος.^ 'Ύμΐν τούτο θεοί κεχαρισ μενον εννέα ττάσαις 
τώιγαΧμα ρ,ενοκΧής θηκε το μαρμάρι,νον, 

μουσικός' ούχ ετερως τις ερεΐ. σοφίτ) δ* εττΐ ττ}8ε 
αΐνον έχων Μ,ονσέων ουκ εττιλανθάνεται. XI Έιύσθένεος το μνήμα, φυσι^γνώμων ος άριστος,^ 
8ειν6ς άΐΓ οφθαΧμοΰ καΐ το νόημα μαθεΐν. 

ευ μιν έθαψαν εταίροι εττΐ ξείνης ξένον οντά, 
χωυμνοθετης αυτω Βαιμονίως φίλος ην. 

ττάντων ων εττεοικεν έχει τεθνεως 6 σοφιστής- 
καίττερ άκικυς εων είχ άρα κηΒεμσνας. 

^ Ίτότμον : ΐη88 αίβο μόρορ ^ ιάΒ8 βλδΟ οθν^ίων αψ^στά- 

μ€νο5 Ε, οί. αίΓοστ-ησάσθων Ο. Ι. Α. 1. 32. 18 : ιη88 ^φ€σσ. &ηά 
ίρίσσ. ^ %$ άριστοί Ε, £ογ ΐΐιβ ιηοΓβ \181ιε1 αϋΓΆοίβά ίοττη 
ψυσί'γνύμονοί ου (ΟΓ οίου) αρίστου^ θ£. χίν. 59 : ηΊ88 δ σοφιστεί 
ίτοτη 1>β1ο\ν 

370 ΤΗΕ ΙΝδΟΚΙΡΤΙΟΝδ, ΙΧ-ΧΙ 

IX.— [ΡΟΚ ΤΗΕ ΟΚΑΥΕ ΟΡ Α Ι.ΑΝΌΕϋ 

ΟΕΝΤΙ.ΕΜΑΝ] 

ΤΗΐδ^ §οοά δΙί'αη^βΓ, 18 ίΙΐΘ 1)6ΐΐ6δί; οί Οΐ'ΐΗοη οί' 
δ^Γαουδβ : Οο ^οα ηβνβΓ ΆΪίΥΟΆά άνηηΐί οι ά δίοηη^ 
ηΐ^ΐιΐ; ; ίον ίΐιαΐ Λναδ ιηγ ίίΐΐο Ιο άο, &ηά 8θ ίΐ ίδ Ι Ιίβ 
1ΐ6ΐ•β^ αηά ΙΙιβΓβ'δ Λνβί^ΐιβά πΐ6 ουί: α ίοΓβί^η οοαηΐΓ}^ 
ίη 6ΧϋΙι&η§6 £ογ πιιιοΐι ηαΐϊνε-ΐαηά 

Χ.— [ΡΟΚ ΑΝ ΑΙ.ΤΑΚ νΤΙΤΗ Α ΡΚΙΕΖΕ 

ΟΡ ΤΗΕ ΜϋδΕδ] 

Τηι8 οαΓνβά \νοΓΐί ο£ ιη&γ\>1&, δ\ν66ΐ Οοάάβδδεδ, ίδ 
δβΐ υρ ίοΓ Ιΐΐ6 ηΐηβ οί γου Ι)^ ΐΐιβ ΐΓαβ ιηαδίοίαη — αδ 
α11 ιηυδί; πίΐιηβ Ιιίιη — Χβηοοίβδ, Λνΐιο Ηίΐνίη^ ιηαοΐι 
οΓβάίΙ οί Ηϊδ αΓί ίοΓ^βίδ ηοί; Ιΐιβ Μαδβδ λνΐιοδβ ίΐ ίδ. 

χΐ._[ΡΟΚ ΤΗΕ ΟΚΑΥΕ ΟΡ Α δΤΚΟΙ,ΕΙΝΟ 
ΡΗΥδΙΟΟΝΟΜΙδΤ] 

Ηεκε 1ΐ6δ δΐΓοη§-ί'-ΐ;1ι'-&πη Ιΐιβ §Γ6£ΐΐ ρ1ΐ78ίο§- 
ηοιηίδΐ:;, Ιΐιβ ιηαη Λνΐιο οοιιΐά ΓβαΛ Ιΐιβ ιηίικΐ \)γ ΐΐιβ 
β)Γ6. Αηά δο, ίοΓ αΐΐ Ιιβ ίδ & δΙι-αη^οΓ ίη 3, δΐΓαη^ε 
Ιαηά, 1ΐ6 ΙΐΕδ Ιιαά ίΓίβηάδ Ιο ^ίνβ Ιιίιη άβοβηί 1)υηα1, 
αηά Ιΐΐ6 άίΓ^β-ΛνηΐβΓ Ιιαδ Ιίββη Ιίίηάηβδδ ίΐδβΐί. ΤΗε 
άβαά ρΙιίΙοδορΗβΐ' Ιιαδ α11 1ΐ6 οουΐά Ιιανβ ΛνίδΙιεά ; &ηά 
ίΐιπδ^ λνβαΐίΐίη^ \νίβ•1ιΐ ΐΚοα^Ιι Ιιβ 1)β, ΐΙΐ6ΐ•6 ίδ αίΙβΓ α11 
5οηΐ6ΐ)οάγ Ιΐιαί ο&Γβδ ίοι• Ιιίπι. *'\νβα,1ί1ϊη2 \νίβ1ιΐ;" : αη Ερίο \νοΓά ίο ροίηΐ; ϋιβ ρΐα^ ηροη 
Ιΐΐθ ηαιηθ. 371 
Β Β 2 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ,Ιϋ ΡΟΕΤδ ΧΙΤ Αημομβλη^; 6 χορηγός, 6 τον τρίττοΒ* ω Αίόννσε 
καΐ σβ τον ήΒιστον θεών μακάρων άναθβίς, 

μέτριος ην εν ττάσι, χορω δ' εκτησατο νίκην 
άντρων, καΐ το καΧον καί το ττροσήκον ορών. χπτ 

Ή Κ-ύπρις ου ττάνΒημος. ίΧάσκεο την θεον είττων 
ούρανίην, ά>γνής άνθεμα Χρυσο^όνης 

οϊκω εν ^Αμφικλέους,^ φ καί τέκνα καΐ βίον είχε 
ξννόν. άεΐ Βέ σψιν Χώιον εΙς έτος ην 

εκ σέθεν άρχομένοις ώ ττότνια' κηΒόμενον ηαρ 
αθανάτων αυτοί ττΧεΐον εχουσι βροτοί. XIV 

*Αστοί9 καΐ ξείνοίσιν ϊσον νέμει ήΒε τράττεζα' 
θείς άνεΧοΰ ψήφου ττρος Χό^ον εΧκομένης.^ 

άΧΧος τις ιτρόφασιν λεγετω• τα δ' οθνεΐα Καίκος 
χρήματα καΐ νυκτός βουΧομένοις αριθμεί. 

^ Άμψικλβουί : α Οο&Ώ τΐΆταβ ^ €\κομ4νη^, οί. Η%})β}ι 

Ραρρ. 1. ρ. 65, ΤΙιβορΙΐΓ. ΟΗαν. 24 : ιηδβ αΐ80 αρχομίντη^ 

373 ΤΗΕ ΙΝ80ΚΙΡΤΙΟΝδ, ΧΙΙ-ΧΙΥ XII.— [ΡΟΚ Α ΡΕΙΖΕ ΤΚΙΡΟϋ] 

Οηοικ-μα8ΤΕΚ ϋθΐηοιηείβδ, Λνΐιο δβΐ ιιρ Ιΐιί8 Ιηροά 
αηά Ιΐιίδ €ίΒ§7, Όίοηγδυδ, οί" ΐ1ΐ6 8\ν66Ϊ6δΐ Οοά ΐη 
Κβ&νθίι, Ηαά αίΛνα^δ 1)6βη ά άεοβηΐ ίεΙΙοΛν, αηά Ιιε Λνοη 
Ιΐιβ νίοΙοΓ}^ \νί11ι Ιιίδ ιηεη'δ-οΙιοΓυδ 1)€03,αδ6 1ΐ6 1ίη6\ν 
ΙίβαηΙγ Άπά δβειηΐίηβδδ Λνΐιβη Ιιβ 83,\ν ΐΐιβιη. XIII.- [ΡΟΚ Α ΟΟΑΝ Ι,ΑΟΥ'δ ΝΕ\ν δΤΑΤϋΕ 
ΟΡ ΑΡΗΚΟΒΙΤΕ] 

Τηι8 ίδ ηοΐ; Ιΐιβ Ρβορίβ'δ 0)^ρρίαη, 1)αί ρΓα^ \ν1ιβη 
^ου ρΓορίΙΐ&Ιβ ΐΗίδ Οοάάβδδ άο δο 1>γ ΐΐιε ηαιηβ οί 
Ηεανβηΐγ ; ίοΓ Ιΐιίδ ίδ Ιΐΐ6 οβ(ΒΓΪη§ οί" α οΐιαδΐβ \νοιιΐ9,η. 
Ιο Λνίί οί* ΟΙΐΓ^δΟ^οηέ^ ίη Ιΐΐ6 ΙιοιίδΘ οΓ Αιηρίιΐοΐεδ^ 
Λνΐιοδβ οΗίΙάΓβιι άπα >νΙιοδ6 Ιΐίβ δΐιβ δΙιαΓβά ; δο ΐΗαΐ 
1)6§ίηηίη§^ ΟνβαΙ Ί^Β.άγ, Λνΐΐΐι λνοΓδΙιίρ οί" ΐΗββ, ΐΐιεγ 
6ν6Γ ίη€Γ63,δ€(1 ΐΗοΐΓ Ιιαρρίπβδδ λνίΐΗ Ιΐιβ γβαΓδ. ΡοΓ 
Β,ηγ ΙΗηϊ Ιιανβ & ο&γ€ ίογ ΐΐιβ ΙιηιηοΓίαΙδ αγ& ΐΐιο Ι^βΙΙβΓ 
οίΤ ίοΓ α Ιΐιβπίδθίνβδ. XIV.— [ΡΟΚ ΤΗΕ ΤΑΒΕΕ ΟΡ Α ΒΑΚΒΑΚΙΑΝ 
ΜΟΝΕΥ-ΟΗΑΝΟΕΚ] 

Τηι8 ΐαΙ)ΐ6 ΐϊΐαΐίβδ ηο άίδΐίηοΐΐοη οί ηαΐίνβ αικί 
ΓοΓεί^ηοΓ. Υοη -ραγ ΐη &ηά νου Γβοείνβ ουί ίη δΐηοί; 
ΕΟΟΟΓάαηοβ λνίΐΐι ΐ1ΐ6 Ιίε οί Ιΐΐ6 οοιιηΐοΓδ. 1ΐ γοη Λναηί 
δΐιίίΐδ αηά δΗαίΗβδ §ο 6ΐδβ\ν1ιβΓ6. Υοιι τα&γ 1)β ραΐί! 
ίοΓβί^η ιηοηβ^Γ \)γ Ο&ϊουδ ίη ΐΗβ άίΐΓΐί. 373 ΤΗΕ βυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

XV 

Γνώσομαί, εϊτί νίμβί^ ά^γαθοΐς ττΧίον, ή καΐ 6 ΒειΧος 
€κ σεθβν ωσαύτως Ισον, ό^οιττόρ , έ'χεί. 

' χαιρετώ οΰτος 6 τύμβος" βρβΐς 'βττεί Ένρνμβ- 
Βοντος 
κύταί της Ιβρής κουφός υττερ κεφαλής," 

χνι 

Ή ιταΐς ωχβτ άωρος εν εβΒ6μ(ύ ηΚ ενιαυτω 
εΙς "Α'ίΒην ττοΧΧής ήΧικίης ττροτερη, 

Βειλαίη, τΓοθέονσα τον είκοσάμηνον ά^εΧφόν, 
νητΓίον άστοργου ^ευσάμενον θανάτου. 

αιαΐ εΧεινα τταθονσα ΥΙεριστερη, ώς εν ετοίμίο 
άνθρώτΓοις ΒαΙμων θηκε τα Χυ^ρότατα* 

χνπ 

^ασαι τον ανδριάντα τούτον ω ξένε 
σττουΒα, καΐ λβγ* ετταν ες οίκον ενθτ]ς• 

' "Ανακρέοντος εΐκόν εΙΒον εν Τεω 

των ττροσθ εϊ τι, ττερισσον ωΒοττοιών" 

ττροσθείς 8ε χωτι ' τοις νεοίσίν άδετο/ 
ερεΐς άτρεκεως οΧον τον άν8ρα. 

XVIII 

'Ά τ€ φωνα Αώρως χώνηρ ο ταν κωμωΒίαν 

εύρων 'ΈιΤτίχαρμος. 
ω Έάκγε γάΧκεον νιν άντ άΧαθινού 

τίΐ^ ωό ανεσηκαν, 
τοϊ Χυρακόσσαις εν'ώρυνται ττεΧωριστά ττόΧει, 

οΓ άν8ρϊ ΤΓοΧίτα, 

374 ΪΗΕ ΙΝδΟΚΙΡΤΙΟΝΒ, ΧΥ-ΧνίΠ 

XV.— [ΡΟΚ ΤΗΕ ΟΚΑΥΕ ΟΡ Α ΒΚΑΥΕ ΜΑΝ] 

Ι 8ΗΑΙ.Ι. Ιίηολν, ιη&δΐ6Γ λΥα^ίέίΓεΓ, ΛνΚβΐΙιΟΓ γο\ι 
ρΓβίβΓ ΐΐιβ ναΐίαηΐ ογ βΒίβειη Ιιίιη βνβη &8 Ιΐιβ ΟΓανβη ; 
ίοΓ 7011 λνΐΠ 8^7 : " ΒΙβδΐ 1)6 ίΐιίδ ΐοιηΐ) ίοΓ Ιγίη^ δο 
Ιί^ΙιΙ 3,1)ον6 ϊΙΐΘ δ30Γ€ά Ηβαά ο£ ΕυΓ^ιηβάοη." 

χνΐ._[ΡΟΚ ΤΗΕ ΟΚΑΥΕ ΟΡ Τ\νθ Ι.ΙΤΤΙ.Ε 
ΟΗΙΙ.ΌΚΕΝ] 

ΪΗΙ8 ΙΐΙΙΙβ πιαίά \\'ίΐδ ΐαΐίβη υηΙίΐΉβΙ^, δβνβη γβ&Υ5 
ο\ά Ηπά 1ΐ€Γ Πίβ 1)6ίθΓ6 1ΐ6Γ, απά 'ΐΛν&δ ίοΓ ^ΥΪ^ί, ΐΐΐθ 
ροοΓ οΚΐΙά, ίΐιαΐ 1ι6γ 1)γο11ι6γ οί ΐΛνβηΙγ ιηοηΐΐΐδ δΐιοηΐά 
1ιαν6 Ι&δΙθά, ρΓθΙΐγ 1)&ΐ36^ Ιΐιβ πηΜηάηβδδ οί Οε&ΐΐι ; 
Ο ΡεηδΙει-β, Ιΐιβ ρίΐ^ οί ίΐ ! ΙιΟΛν ηβ&Γ ίο ιηαη αηά 
τ^αάγ Ιΐίΐΐΐι Οοά δβΐ \ν1ΐ3,ί; ίδ λνοείαΐΐβδί: Ι 

ΧΥΙΙ.— [ΡΟΚ Α δΤΑΤϋΕ ΟΡ ΑΝΑΟΚΕΟΝ 
ΑΤ ΤΕ05] 

Ι,οοκ Λνβΐΐ υροη ΐΐιίδ δίαΐυβ, §οοά δΐΓαη^βΓ, Άηά 
■ννΐιβη γου Γβΐαΐ'η Ιιοιηβ δίΐ^ " Ι δίΐ\ν άΙ Τεοδ ά Ιίΐίβηβδδ 
οί Αηειοι•6οη, ΐΚβ ν^τγ §τβαϊβ8ΐ οί ϋΐΘ οΐά πιαΙ^εΓδ οί 
δοη§8 " ; Άπά γοη \νϊ11 ά6δ0ΓΪΐ)6 Ιιίιη Ιο Ιΐιβ ΙείΙοΓ ίί 
γου. ΒΆγ αίδο " Ηε λναδ ΐΐιβ άβΐΐ^ΐιΐ οί ΐΗβ ^οαη^." 

XVIII.— [ΡΟΚ Α δΤΑΤϋΕ ΟΡ ΕΡΙΟΗΑΚΜϋδ 
ΙΝ ΤΗΕ ΤΗΕΑΤΚΕ ΑΤ δΥΚΑ0υ8Ε] 

Τηε δρ66θ1ι ίδ Ιΐιβ ΌοΓίαη, &ηά Ιΐιβ ΐΗειηβ ΐ1ΐ6 
ίηνεηΙοΓ οί 001116^7, Ερίοΐιαηηυδ. ΎΙι^γ ϋιαΐ Ιι&νε 
ΐΙιείΓ 1ιαΙ)ίΐΗΪίοη ίη Ιΐιβ πιοδΐ ιηί^ΐιΐ^ οϋγ οί δ^Γ&ουδΟ 
Ηανβ 56ί; Ιιίιη πρ 1ι6Γ6, αδ 1)6θαηΐ6 ίβΠολν-Ιο^νηδπιεη^ 
αηΐο Ιΐΐ66, ^οοά Βαοοίιιΐδ, ίη 1)Γοηζ6 ίη ΐΚο δίβαά οί 

375 ΤΗΕ ΒϋΟΟΙ.10 ΡΟΕΤ8 

σωροί) τον βίκε ρημάτων μεμναμβνοι, ^ 

τ€λ€Ϊν βττίχεφα. 
ΤΓολλα ^αρ τΓοτταν ζόαν το69 ιταισίν βίττβ 'χ^ρησιμα' 

μβ^αΧα χάρί<: αύτω. XIX 

Ό μονσοτΓοώς βνθάΒ^ ΊτΓττώναξ κείται, 
κει μεν ΤΓονηρό^, μη ττοτεργευ τω τνμβω' 
εΐ δ' εσσί κρημνός τ ε καΐ τταρα χρηστών, 
Θαρσεων καθίζεν, κην θελΎ]ς άττόβρίξον. XX 

*0 μικκοζ τοδ' ετενξε τα %ραισσα 
Μ?5δεί09 το μνάμ εττΐ τα ο8ω κη7Γε<^ ρα^^τε ΚΧείτας. 

έχει τάν χάριν ά8ύν άντΙ τήνων, 
ων τον κοΰρον έθρεψε• τίμάν; ότι χρησίμα καΧεϊται. XXI 

ΆρχίΧοχον καΐ σταθί καϊ εϊσιΒε τον ττάΧαι ττοιηταν 
τον των Ιάμβων, ου το μυρίον κΧεοζ 
8ί7}Χθε κήττΐ νύκτα καϊ ττοτ άώ. 

ηρά νίν αΐ Μοίσα-ί καϊ ο ΑάΧιο<ζ ή^άττευν ^ΑττόΧΧων, 
ώς εμμεΧης τ ε'γένετο κήττι^έξιος 
εττεά τε ττοίεΐν ττρος Χνραν τ άειΒειν. 

^ ϋιιΐδ Ε, €Τλ•€ ίΓοηι "ζω, οί. Ηοηι. €Ϊσα : ιτίδδ σωρ}>ν (ΟΓ σ, 
γαρ) €Ίχ€ βημάτων (ΟΓ χρημάτων) μ€μναμ4νου5 

376 ΤΗΕ ΙΝδΟΚΙΡΤΙΟΝδ, ΧνίΠ-ΧΧΙ 

1;1ιβ Ηβδίι ; αηά ΐΐιυδ Ιιανβ Γ6ΐη6ΐηΙ)€Γ6ά ίο ρα^ Ιιίπι 1ιΐ8 
Λν3,§68 ίοΓ ΐ;1ΐ6 ^ΓΘαΙ 1ΐ6αρ οί ΛνοΓίΙδ 1ΐ6 ΙιαΐΗ 1)υί1(ΐ€(1. 
ΡοΓ πίΕηγ &Γ6 Ιΐΐ6 ΐ1ιίη§δ 1ΐ6 ίΐίΐΐΐι Ιοίά ΐΙιείΓ οΙιΐΙάΓβη 
ρΓοβΙαΙ)!© ιιηΐο Ιίίβ. Ηβ ΙιαίΗ Ιΐιβίι• ΙιβαΛγ ΐΗαηΙ^δ. XIX.— [Α ΝΕ\ν ΙΝδϋΚΙΡΤΙΟΝ ΡΟΚ ΤΗΕ 
ΟΚΑΥΕ ΟΡ ΗΙΡΡΟΝΑΧ] 

Ηεκε Ιίβδ ΐΐιβ 1)3Γά Ηίρροηαχ. 1£ γοη αι-β ά υ&βοάΙ, 
§ο ηοΐ ηί§1ι Ιιίδ ΐοιηΐ) ; 1)ΐιΐ ίί γου εγ6 α Ιγπ6 πιεπ οί" 
§οοά δίοοΐ^, δίΐ }Γοιι (1ο\νη αηά Λνείοοπιβ, αηά ίί γοιι 
οΐιοοδβ Ιο άΓορ οβ" Ιο δίεβρ γοη δΐιαίΐ. XX.— [ΑΝ ΙΝδΟΚΙΡΤΙΟΝ ΡΟΚ ΤΗΕ ΟΚΑΥΕ 

ΟΡ Α ΝϋΚδΕ] 

Τηι8 ΐϊΐεηιοήΕΐ Ιΐιβ Ιίίΐΐβ Μβάβίαδ ΙιηΙΙι 1)υΐ1(3β(1 \)γ 
ίΐιβ Λν3,)τδί€ΐ6 ίο Ιιίδ ΤΙίΓαοίίΐη ηπΓδβ, αηά λνηΐΐεη 1ι6γ 
ηαιηβ αροη ϋ, " ΟΙβίΙα." δΐιβ Ιιαίΐι 1ι6γ Γ6\ναΓί1 ίοΓ 
ΐΐιβ οΗίΙά'δ §οο(1 ιιρΙ)Γίη§ίη^, αηά Λνΐιαΐ ΐδ ίί; ? ίο 1)6 
οΕΐΙβά "& §οοά δβΓναηΙ;" βνβηηοΓβ. 

XXI.— [ΡΟΚ Α δΤΑΤϋΕ ΟΡ ΑΚΟΠΙΣΟΟΚϋδ] 

δτΑΝο αηά Ιοοίί αΐ ΑΓοΙιίΙοοΙιυδ^ ΐΗβ οΜ ιπΕίίβΓ οί" 
ίαπιΗο νβΓδβ^ λνΗοδβ ίηβηίΐβ ΓβηοΛνη Ιιαΐΐι δρΓβαά 
Ι30ΐ1ι ίο ηΐιηοδΐ εαδί; αηά ίϋΓΐΗβδΙ "ννβδί:. δπΓβ 11ί6 
Μυδβδ αηά ΌοΙιάπ Αροΐΐο ΗΙ^εά Ιιίπι \ν6ΐ1, δΐιοΐι ΙαδΙβ 
&ηά δΐίϊΐΐ Ιιαά Ηβ Ιο 1)Γίη<^ 1)ο11ι Ιο ΐΗβ ή•Ηΐηΐη§ 
οί ί1ΐ6 λνοιάδ &ηά Ιο ΐΐιο δοΐΐΐη^ οί" ϊΐιβιη Ιο ϋΐ6 Ι^γθ. 377 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ XXII Τον τω Ζανο9 οδ' ΰμιν υίον ώνηρ 
τον Χεοντομάχαν, τον οξνχβιρα, 
ττράτος των έττάνωθβ μωσοττοίών 
ΤΙείσανΒρος σννβ^ραψβν ουκ Καμίρω, 
χωσσον^ βξβττόνασβν είττ άβθ\ον<ζ. 
τούτον δ' αυτόν 6 Βάμος, &)? σαφ' 6/5^9» 
βστασ' βνθάΒβ χαΚκβον ττοησα'ζ 
ΤΓοΧλοΐς μησίν οττισθε κήνιαυτοΐς. XXIII 

ΑύΒήσει, το γράμμα, τι σαμά τ€ καΐ τί<ζ υττ αύτω' 
ΓΧαύκης €ΐμΙ τάφο^ της ονομαζόμενης. XXIV 

* Αρχαία τΩ^ττόΧλωνι τάναθηματα 
ύττήρχβν ή βάσις δε του μεν εϊκοσι, 
του ^ δ' ετΓτά, του 8ε πέντε, του 8ε 8ώ8εκα, 
του 8ε 8ίηκοσίοίσί νεώτερη ή8^ ενιαυτοΐς• 
τοσσόσΒε ^αρ τίν"^ εξεβη μετρούμενος. 

^ ΙΐΘΓθ αηά 1)θ1ο\ν του \νί1 : ιη88 τοΪ5 ^ τ\ν Ε, βιιρρΐ}- 

άριθμ})$ : ηΐ83 νιν 378 ΤΗΕ ΙΝδΟΕΙΡΤΙΟΝδ, ΧΧΙΙ-ΧΧΙΥ * 

XXII.— [ΡΟΚ Α δΤΑΤϋΕ ΟΡ ΡΕΙδΑΝΟΕΚ 
ΑΤ ΟΑΜΙΚυδ] 

Τηι8 18 ΡείδαηάβΓ οί" ΟαιηίΓαδ, Ιΐιβ 1)αΓ(1 οί" οΙά ίίιηε 
Λνΐιο ίίΓδΙ ΛνΓοίβ }7ου οί* Ιΐΐθ 1ίοη-β§1ιΐίη§ €[υΐο1ί-ο'-11ι'- 
Ιιαιιά 8οη οί" Ζβυδ αικί Ιοίά οί" &11 Ιΐιβ ΙαΙϊοπΓδ Ηβ 
\νΓοα§}ι1:. ΤίιαΙ γοιι τπΆγ Ιιηολν ίΐιίδ ίοΓ οβνίαίη, ΐΐιε 
ρεορίβ Ιιανβ πΐίκΐβ Ιιίδ ΙϋίΘηβδδ ΐη 1)ΐΌηζ€ ίΐηά δβί ίί 
1ΐ6Γ6 α£ΐ6Γ ιηαηγ ιηοηΐΐΐδ Επά πιαιι^ }^6ίΐι•δ. XXIII.— [ΡΟΚ ΤΗΕ ΟΚΑΥΕ ΟΡ ΟΝΕ ΟΕΑϋΟΕ] 

Τη Ε λνηΐίιι^ \νί11 δα^ ΛνΗαΙ ΐΐιβ ΙοιηΙ) ίδ Β,ηά Λνΐιο 
1ί68 1)6η6&1:1ι ίΐ : '' Ι αιη Ιΐιβ §Γαν6 οί* οηε ΐίιαί Λναδ 
οίΐΐΐβά Οίααοέ." XXIV.— [ΡΟΚ Α ΝΕ\ν ΒΑδΕ ΤΟ δΟΜΕ ΟΕϋ 
ΟΡΡΕΚΙΝΟδ] 

ΤκΕδΕ οίΪΘΓΐη^δ Αροΐΐο Ιίε(1 ροδδ6δδ6(1 1)βίθΓ6 ; 1)υΙ 
Ιΐΐ6 1)3.86 γοα δββ 1)6ΐθΛν Ιίιβιη ίδ γοηη^^γ, ΐΗίΐη ΐΗΐδ 
1)7 1:Λν6ηί;)Γ )^63,Γδ Άτιά ϊΗεΙ 1)γ δβνβη, Ιΐιίδ Ι)^ ίινβ αηά 
ΐΗαί; 1)γ Ιλνβίνβ, αηά Ιΐιίδ Β,^αίη \}γ ΐ\νο ΙιυηάΓεά. 
ΡοΓ Λνΐιεη ^ου Γοοί^οη Ιΐΐ6ΐη ΐΐιαΐ ίδ Λνΐιαί; ίΐ οοηΐ68 Ιο. 379 ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ Ι 

ΕπδίαΐΗ. αά ΙΙίαά. 5. 905, ρ. 620, 29 ΆΒβΧφη δε 
έστιν'Άρβως η"¥ίβη, ώς καΧ θβόκριτο^; μυθοΧο^βΐ. 

II 

Εΐ'ΐ^Ύϊΐ. Μαρη., ρ. 290, 53 Βυσίν άντιφέρβσθαι, 
ώ9 τταρα ^βοκρίτφ. 

III 

ΑΐΗβη. 7, 284 α Θεόκριτος δ' ό Χνρακόσιος βν 
τ^ €7η<^ραή>ορϋ€ντ) ^ερβνίκτ) τον 'Χευκον εττονομα- 
ζόμενον ίχθύν Ιβρον καΧεΐ 8ια τούτων" 

. . . καϊ τί9 άνηρ αιτείται εττα^γροσυνην τε και 

6\βον, 
εξ ά\ος ω ζωη, τα δε Βίκτνα κείνω άροτρα^ 
σφάζων άκρόννχρς ταύττ) θεω Ιερον ΙχΘύν, 
ον Χεΰκον καΧεονσιν, ο <γάρ θ Ιερώτατος αΧΧων, 
και κε Χίνα στησαίτο καϊ εξερνσαιτο θαΧάσση<: 
εμττΧεα . . . 

38ο ΤΗΕ ΡΚΑΟΜΕΝΤδ 

Τηκεε ^γαοΊη6ηΐ8 ο/ ΤΗβοσήίηβ Ηανβ Ιββη ρτβεβτυβά 
ίη ^ίΐοίαίίοηε. 

Ι 

ΕηείαίΜηε οοτητηβηϋη^ υροη ΙΗαά 5. 905 8αί)8 : — 
Η6ΐ)6 18 Ιΐΐ6 8ίδΐ6Γ οί Αγ€8, &8 ΤΗβοοΓίίυδ Ιβΐΐδ υδ. 

II 

Ιη ΐΗβ Είγιηοΐο^ίοιιιη Μα^ηυιη ινβ νβαά : — 
Το β§1ιΐ Ε^αίηδί ΪΛνο, αδ ίη ΤΗεοοήΙυδ. 

III 

ΤΗβ ΐΜτά ρα88α§6 18 ψιοίβά 6^ ΑίΚβηαβηε (7. 284α) 
^'τοτη α ροβντ ίη Ιιοηοην ο/* Ββνβηίοβ, ΐΚβ <^η€€η βίί/ιβΓ ο/ 
ΡίοΙβπιι/ Ι οτ ο/ ΡίοΙβτΗί^ III ; ϋ 18 αΐεο τβ^βντεά ίο 6^ 
Εη8ΐαίΚϊη8 ηροη ΙΙίαά 16. 407 (1067. 43) :— 

. . . Αηά ίί α πιεπ \ν1ιθ86 1ίνίη§ ίδ οί Ιΐιβ άβερ, ά ιη&η 
\νΗοδβ ρ1οιι^]ΐδ1ιαΓ68 ατβ Κΐδ ηβΐδ^ ρΓβ,^βΙΙι ίοΐ' Ιυαίί 
άπα ΙποΓβ \νϋ;1ι αη βνβηΐη^ δαοηβοε υηΐο ΐΐιΐδ Οοάάβδδ 
οί οηβ οί Ιΐιβ ηοΜβ βδΐιβδ Λνΐιΐοΐι 1)6ίη§ ηοΐίΐβδί οί 3,11 
ΐΗβγ 0£ΐ11 Γ,εαοαδ, ίΐιβη \ν1ΐ6η 1ιβ δΐιαίΐ δβΐ Ηΐδ ΐΓΕίηιηεΙδ 
1ΐ6 δΐιαίΐ άτΆλν Ιΐιβιη ίΐ'οιη οαΐ Ιΐΐ6 δεα ίαΐΐ Ιο ΐΐιβ 
1)Γίιη . . . 

3»! η 

ΤΗΕ ΡΟΕΜδ ΑΝΟ ΡΚΑΟΜΕΝΤ8 
ΟΡ ΒΙΟΝ Ι.— ΤΗΕ ΓΑΜΕΝΤ ΡΟΚ ΑΟΟΝΙδ 

Ι,ικΕ αΙΙ ίΚβ 80-€αΙΐ6ά δοη§8 ίη ί}ιΪ8 Βοο^, ίΜβ ροβτη 18 
Ιι^ήο οηΐι^ Ίη 8ρίΓίί. Ιί 18 ηοί οηβ οβ ίΚβ αοίηαΐ 8θη§8 8ηη§ 
αί ίΚβ ΑάοηΪ8-^68ύναΙ, 1)ηΙ, Ιίΐίβ ίΐιβ 8θη§ ίη ΤΗβοσήίη8 XV, 
α οοηυβηίίοηαί })θθΙί-ν€ρτ686ηίαύοη ο/ ίΗβιη ινήίίβη ^ον 
νβάίαύοη. ΤΗβ 8υ§§68Ηοη Κβτβ αηά ίΚβτβ οβ α τββ^αΐη 18 
ίηΐεηάβά ρήτηαήΐίΐ ίο αίά ίΚβ ίΙΙιΐ8ίο?ι, Βηί αΐ80 86Γυβ8 ΐΗβ 
ρΊΐ7'ρο86 807η6ύτη68 ο/ ρατα^ταρΜη^ ίΚβ ροεπι. ΤΗβ ροβτη 
Ι)6ΐοη§8 ίο ΐΚβ 86€θΐιά ραΗ ο/ ίΚβ /68ύναΙ ; ϋ 18 ΐΗβ άίτ§6 
])}Όρ6^ Α8 ίη XV ΐΗβ τϋ6άάίη§-8οη§ τβ/6Τ8 ίο ίΐιβ 
€θπιΐη§ άίν^β, 80 Ηβτβ ίΚβ άίν^β ν6/6Τ8 ίο ίΚβ ρα8ί τνβάάίη^- 
8οη§. ΤΙιβ Ιίαιηβηΐ: ίοΓ Αάοηίδ 18 ββηβταΙΙ^ ΰβίίβνβά ίο 
δβ ίΐιβ τυοτίί ο/ Βίοη. 385 ΒΙΩΝΟΣ Ι.— ΑΔΩΝΙΔ05 ΕΠΙΤΑΦΙΟΙ 

ΑΙάζω τον "ΑΒωνιν ' άττωλβτο κάλος "ΑΒωνις* 
' ωλετο κάλο<ζ "ΑΒωνί^; ' βτταιάζουσίν "Ε/?ωτε9. 

μηκέτι ΤΓορφνρβοίς ενί φάρεσι. Κνττρι κάθζνΒε' 
6^ρ6θ Ββίλαία, κνανόστοΧα ^ καΙ ττΧατά^ησον 
στηθβα καΐ λέγε ττασιν ' άττωλβτο καλο<ζ "ΑΒωνίζ.^ 
αίάζω τον "ΑΒωνίν ετταίάζονσιν "Ερωτβς. 

κείται κάλος "ΑΒωνίς εν ωρεσι μηρον 686ντι, 
λευκώ λευκον οΒόντι τυττείς, καΐ Κύττρίν άνιτ} 
λετΓτον άτΓοψύ'χων' το 8ε οι μέλαν εϊβεται αίμα 
χ^ίονεας κατά σαρκός, υπ οφρύσι δ* όμματα ναρκτ}, 10 
καν το ρόΒον φεύγει τω γ^είλεος' άμφΐ δε τηνω 
Θνψσκεί καΐ το φίλημα, το μηττοτε Κύπρις άνοίσευ, 
ΚύττρίΒί μεν το φίλημα καϊ ου ζώοντος αρέσκει, 
αλλ' ουκ οΙΒεν "ΑΒωνις, 6 νιν θνάσκοντ εφίλησεν, 
αΙάζω τον'ΆΒωνιν ετταιάζουσιν"Έ^ρωτες. 

άηριον άηριον έλκος έχει κατά μηρον 'ΑΒωνις* 
μείζον δ' ά }ζ.υθερεια φέρει ττοτικάρΒιον έλκος, 

* κυανόστοΧα \νί1 : 1Ώ88 κυανοστόΧί 

386 ΤΗΕ Ρ0ΕΜ8 ΑΝϋ ΡΚΑΟΜΕΝΤδ 
ΟΡ ΒΙΟΝ 

Ι— ΤΗΕ Ι.ΑΜΕΝΤ ΡΟΚ ΑΟΟΝΙδ 

Ι οιιγ \νο6 ίοΓ Αάοηίδ αηά δα^ ΤΙιβ 1)6αζι{6οηε Αάοηίβ 
?ν άβαά ; αηά Ιΐιβ Εονβδ ΟΓγ ιηβ \νθ6 α^αίη αικί δαγ 
ΤΗβ })6αηί6οη8 Αάοηΐ8 'η άβαά. 

δίβερ ηο ιηοΓβ^ Ογρπδ^ Ιίβηβαΐΐι ΐΗγ ρυΐ'ρΐβ οονβιΊβΙ, 
1)αΐ 3,\νΕΐί:6 Ιο Ιΐιγ ιηίδΘΓ}^ ; ρπΐ: οη ΐΗβ δαΙ)ΐ6 γοΙ)6 αηά 
ΜΙ Ιο ΐ36£ΐί;ίη§ ΐΗγ 1)Γ6ΕδΙ, αηά Ιβΐΐ ίΐ Ιο ΐΗβ \νοιΊά, 
ΤΙιβ 1)6αηΐ6οη8 Αάοηί8 Ϊ8 άβαά. 

ΙΥοβ ι ογι^ ^οτ Αάοηΐ8 αηά ίΚβ ί,ον68 οτ'ΐ) τνοβ α^αιη. 

Τ1ΐ6 1)63,υΙθουδ Αάοηίδ Ιίεΐΐι Ιονν ίη ίΐιβ Ηίΐΐδ, Ιιίδ 
Ιΐιί^ΐι ρίεΐ'οβά Λνΐΐΐι ΐΗβ Ιυδίί, ί<1ΐ6 λνΐιϊΐβ ΛνϊΙίι ΐΐιβ 
Λνΐιίΐε, αηά Ογρπδ ίδ δΟΓβ νεχεά αϊ: ίΐιβ ^βηίΐβ ραδδϊπβ' 
οί Ιιίδ 1)Γ€α11ι ; ίοΓ ΐΐιβ Γβά 1)1οο(1 άπρδ άοΛνη Ιιίδ 
δηο\ν-\ν1ιί1:6 θβδίι, αηά Ιΐΐ6 βγβδ Ββηεαίΐι Ιιίδ Ι^Γονν^ λναχ 
(Ιίηι ; Ιΐιβ τοδβ άεραΓίδ ίΐ'οηι Ηΐδ Ηρ, αηά ίΐιο Ιίίδδ Ιΐιαΐ 
Ογρί'ίδ δΐιαίΐ ηβνεΐ' ϊιανβ δο α^αίη^ Ιΐιαΐ Ι^ΐδδ άίβδ υροη 
ίΐ; αηά 18 ^οηβ. Ογριίδ ίδ ίαΐη εηου^Η ηοΛν οί Ιΐΐ6 
Ιίίδδ οί" Ιΐιβ άβαά ; 1)υΐ Αάοηίδ, 1ΐ6 Ιίηολνβ ηοΐ \}ά2Χ δΐιβ 
Ιιαίΐι Ιίίδδβά Ιιίπι. 

\νο6 Ι οτ'ΐ^ ^Ότ Αάοηί8 αηά ΐΗβ Σον68 οτί/ τνοβ α§αίη. 

Οηιβΐ, Ο οΓαεΙ ΐΗε λνοιιηά ίη Ιΐιβ Ιΐιϊ^ΐι ο£ Ιιίπι, 1)υί 
βΓβαΙεΓ Ιΐιε \νουηά ίη Ιΐιβ Ιιβαιΐ; ο£ ΗβΓ. Ι,ουά άίά 387 ΤΗΕ ΒΌΟΟΟα ΡΟΕΤδ 

τηνον^ μβν ττερί τταΐΒα φίλοι κύνβ.^ ώΒύραντο 
καΧ Νν/^φαί κΧαίονσιν ορ^ιά^ε^' ά δ' ΆφροΒίτα 
Χνσαμένα ττΧοκαμΐΒας άνα Βρνμώς αλάΧηταΰ 
ττβνθαΚία νηπΧεκτοζ άσάνΒαΧο^' αΐ δε βάτοι νιν 
Ιργρμ^ναν κβίροντι καϊ ιερόν αίμα Βρεττονταΐ' 
οξύ δε κωκύονσα Βι αηκεα μακρά φορεΐται 
^Ασσνρίον βοόωσα πτόσιν και τταΐΒα καΧενσα, 
άμφΐ δε νιν μέΧαν αίμα ιταρ ομφαΧον αωρεΐτο, 
στήθεα δ' εκ μηρών φοινίσσετο, τοί δ'- νττο μαζοί 
"^ιόνεοι το πάροιΘεν ^ΑΒώνιΒι ττορφνροντο. 

* αίαΐ ταν Κνθερειαν^ ετταίάζονσιν "Έρωτες. 

ώΧεσε τον καΧον άνόρα, συνωΧεσεν ιερόν εΙΒος. 
ΚνττρίΒι μεν καΧον εΙΒος, οτε ζώεσκεν'ΆΒωνις' 
κάτθανε δ' ά μορφα συν ^ΑΒώνιΒι. ' ταν Κύττριν 

αίαΐ ' 
ώρεα ττάντα Χε^οντι, καΐ αΐ Βρύες 'αι τον "Αοωνιν.^ 
καϊ ΤΓΟταμοΙ κΧαίουσι τα ττενθεα τάς ^ΑφροΒίτας, 
καϊ ττα^αΐ τον " ΑΒωνιν εν ώρεσι Βακρύοντι, 
άνθεα δ' εξ οΒύνας ερυθαίνεταΐ' ά δε Κύθηρα 
ττάντας άνα κναμώς, ανά τταν νάττος οίκτρον άείΒει 

* αίαΐ ταν Κ.νΘερειαν, άττώΧετο καΧος 'ΆΒωνις.^ 
Άχώ δ' άντεβόασεν * άττώΧετο καΧος "ΑΒωνις.^ 
Κ.ύ7ΓριΒος αΐνον έρωτα τις ουκ εκΧαυσεν αν αίαΐ; 

ως ϊΒεν, ώς ενόησεν ΆΒώνιΒος άσ-χετον εΧκος, 
ως ϊΒε φοίνιον αίμα μαραινομενω ττερί μηρφ, 
ττάγεας άμττετάσασα κινύρετο' ' μεΐνον" ΑΒωνι, 
ΒύστΓΟτμε μεΐνον" ΑΒωνι, ττανύστατον ώς σε κιχ^είω, 
ώς σε ττεριτττύξω και χείΧεα χείΧεσι μίξω. 
ε'γρεο τυτθον" ΑΒωνι, το δ' αϊ) ττύματόν με φίΧησον, 
τοσσοΰτόν με φίΧησον, όσον ζώτ] το φίΧημα, 
^ τηνον ΒηιηοΙν : ιηβδ κ^ϊνον ^ τοΙ δ' \νί1 : ιηββ οι δ' 

388 ΒΙΟΝ Ι, ιδ-46 

\ναί1 Ιιΐδ ίβ,ιηίΙίίΐΓ Ιιουηάδ^ αηά Ιοιιοί ηο\ν λνεερ 11ί6 
Νγηιρ]ΐ8 οί ΐ1ΐ6 Ιιϋΐ ; 1)υΐ ΑρΙίΓοάίΐβ, δΐιβ υπΐ3Γ£ΐί(ί8 
1ΐ6Γ 11*65868 Άπά §068 Λνίΐη(ΐ6ΓΪη§ άίδίΓαυ^'ΠΙ:^ υηΐ^εηιρί:^ 
υη8Ηρρ6Γ6(1 ίη ίΐιβ \νί1ά Λνοοό^ Άπά ίον ά\\ Ιΐΐ6 ΐ3η6Γδ 
ΐϊΐΕγ 1;6αΓ Επά Γβηά 1ι6γ ίΐηά ααΐΐ Ιι6γ ΙιαΙΙοΛνεά Μοοά^ 
8}ΐ6 ί1ί68 ΐΙίΓου^Ιι ΐΐιβ Ιοηο^ §1α(ΐ68 δΐιηβΐ^ίη^ απιαίη, 
οΐ'γίη^ υροη 1ι6γ Αδ87παη Ιοι-ά^ οα11ΐη§ ιιροη Ιΐΐ6 Ιίΐά 
ο£ 1ΐ6Γ 1ον6. Μ6αη1;ΐπΐ6 ΐίΊ6 τεά Μοοά ίΐοαΐεά ίη α 
ροοΐ 3,]3ουΙ Ιιΐδ ιΐΗ,νβΙ, Ιιΐδ 1)ΐ•6α8ΐ Ιοοΐ^ οη Ιΐι6 ραΓρΙθ 
ΐΐιαΐ 03,ιτΐ6 οί Ηΐδ Ιΐιί^ΐΐδ, αηά ΐΐιβ ρ^ρδ ΐΙΐ6Γ6θί' 1;ΐΊαΙ 
Ιι&ίΐ Ι366η αδ Ιΐιβ δποΛν \ναχ6ά ηολν ίηοΕΓηαάίηβ. 

ΤΙιβ Σον68 €Γ^ τνοβ α§αί?ι εαψη^ "ΐνοβ^Όν €ι^Ι}ΐ6Τ6α.'' 
Γ,οδΙ 18 1ΐ6Γ Ιονεΐ^ λονά, αηά ΛνίΐΚ Ιιίηι ΙοδΙ 1ι6γ 
ΗαΙΙοΛνβά Ι^βαυΐν. \νίΐ6η Αάοηίδ γεΐ 1ϊν6ί3 ϋγρπδ 
\νίΐδ 1)6αιι1ίί'α1 Ιο δ66 Ιο, 1)υΙ Λνΐιβη Αάοηίδ άίβά 1ι6Γ 
Ιονεΐίηεδδ άΐεά β,ΐδο. \νί11ι εΙΙ Ιΐΐ6 Ιιϋΐδ Ίίδ ΙΥοβ /ογ 
Οί/ρήε αηά \νί11ι Ιΐιβ ναΐεδ 'Ιίδ ΙΥοβ /οτ Αάοηϊβ ; ΐΗ6 
ην6Γδ \\χ6ρ ΐίΐ6 δοιτο\νδ οϊ Αρίη-οάϋε, Ιΐΐ6 \ν6ΐ]δ οί" 
Ιΐιε ηιοιιηΐίΐίηδ δΐιεά ΐ6ΕΓδ £ογ Αάοηίδ ; ΐΐιβ ΗολνενεΙδ 
ίΐαδίι Γ6ά ίοΓ ^ΐ'ίεί, αηά 0γ11ΐ6Γα'δ ίδΙε ον6Γ• βνει-γ 
ίοοίΐιίΐΐ αηά 6ν6Γγ ^Ιβη οί" ίϊ δίηε^δ ρίΐίίυΐΐγ ΙΥοε /ογ 
ΟίΐΐΗβΓβα, ΐΗβ })6αηίβοη8 Αάοηίβ Ϊ8 άβαά, αηά Εοΐιο ενβΓ 
ονίεδ 1ΐ6Γ \>Ά^\ί α^αίη, ΤΙιβ Ββαηέβοη^ Αάοηίβ η άβαά. 
\Ν\ϊο \νου1ά ηοΐ Ηανβ ΛνερΙ Ιιίδ \νο6 ονεΐ' Ιΐιβ άΐΓβ ΐαΐβ 
οί Ο^ρπδ' Ιονβ ? 

8Η6 δΕ\ν, δ1ΐ6 ηΐΕΓίίβά Ιιίδ ίΓΓ6δίδίίΙ)ΐ6 λνουηά, δΐιβ 
δαλν Ιιίδ Ιΐιί§1ι ί&άίη^ ίη α ΛνεΙΙβΓ οί Μοοά, δΐιβ Ιίίΐ 1ι6Γ 
Ηαηάδ Εηά ρηΐ υρ ΐΗε νοίοε οί Ι&ηιεηίαΙίοη δα^ίη^ 
"^ δΙ»7, Αάοηίδ ηιίη6, δίαγ, Ιιαρίεδδ Αάοηίδ, Ιίΐΐ Ι οοηιβ 
ά\, Ιΐΐ66 ίοΓ Ιΐΐ6 ΙαδΙ 1ίηΐ6, ΐίΐΐ Ι οΐίρ ΐΐιβε &1)ου1: αηά 
ηιίη§ΐ6 Ιίρ Λνίΐΐι Ιίρ. Αλναΐ^β Αάοηίδ, α^ναΐίε ίοΓ & 
Ιίΐΐΐβ λνΐιίΐβ, 3,ηά ^ίνβ ηΐ6 οηβ ΙαΙβδΙ Ιίίδδ ; 1<ίδδ ηΐ6 αΐΐ 
δο 1οη§ &8 6ν6Γ ΐίΐ6 Ιίίδδ 1)6 Εΐίν6, Ιίΐΐ ΐΐιοα §ίν6 υρ 3δ9 ΤΗΕ ΒυΟΟΣΙΟ ΡΟΕΤδ 

αχρις άτΓοψνχ^υς βς βμον στόμα κβΐς βμον ητταρ 
ττνεΰμα τεον ρεύστ), το δε σευ ^\νκύ φίΧτρον 

άμεΧξω, 
€Κ Ββ ττίω τον βρωτα, φίλημα δε τούτο ψν\άξω 
ώς^ αντον τ6ν"Α8ωνιν, βττβΐ συ με Βύσμορε φεύ^ει^, 50 
φεύγεις μακρόν "ΑΒωνι, καΐ εργεαί εΙ<ζ ^Αγ^εροντα 
ττάρ στν^γνον βασίΧήα καΐ α'γρίον, ά δε τάλαίνα 
ζώω κα\ θεός εμμΐ καΐ ου Βύναμαί σε Βιώκειν. 
Χάμβανε ΤΙερσεφόνα τον εμον ττόσιν' εσσί ^γαρ αύτα 
ΤΓοΧΧον εμεΰ κρεσσων, το δε τταν καΧον ες σε 

καταρρεΐ•^ 

εμμϊ δ' εγώ ττανάττοτμος, ε'χω δ* άκόρεστον άνίαν, 

και κΧαίω τον^ΑΒωνιν, 6 μοι Θάνε, και σε φοβενμαυ. 

θνάσκεις ω τρίττόθητε, πόθος δε μοι ώς οναρ ετττα, 

χήρα δ' ά Κ,νθερεια, κενοί δ' άνα δώ/χατ' "Κρωτες. 

σόι δ* αμα κεστός οΧωΧε. τι ιγαρ τοΧμηρε κυνά'γείς; 60 

καΧός εων τοσσοΰτον εμηναο θηρΐ ττάΧαίειν;^ 

ώδ' όΧοφύρατο Κύττρίς' ετταιάζονσιν^Κρωτες 

' αίαΐ τάν Κνθερειαν, άττώΧετο καΧός "ΑΒωνις* 

Βάκρνον ά ΐΐαφία τόσσον χεει, οσσον "ΑΒωνις 

αίμα χ&εΐ' τα δε ττάντα ττοτΐ χθονί γίνεται άνθη. 

αίμα ρόΒον τίκτει-, τα δε όάκρυα τ αν άνεμώναν. 

αΐάζω τον "ΑΒωνιν, άττώΧετο καΧός "ΑΒωνις. 

μηκετ ενί Βρνμοϊσί τον άνερα μνρεο Κύπρι. 

ουκ ά^αθά στιβάς εστίν ^ΑΒώνίΒι φυΧΧας έρημα* 

Χεκτρον εχοι Κυθέρεια το σον και ^ νεκρός ΆΒωνις. 70 

^ ών Μυβ : ιη88 &$ σ' ^ καταρρ^Ί 8ΐβρ1ι&ηιΐ8 : πΐ88 καΐ 
Ιίρρ^ι ' ?χοί V^,1^1^βη^,βΓ : ιηβδ ^χβι καΙ Ε : ιηββ νυν δέ 

ΟΓ τί» δ€ άυβ ίο ίαΐζΐη^ καΐ &8 ' ' αηά " 

390 ΒΙΟΝ Ι, 47-70 

ίΐι^ 1)Γ6&ΙΙι ΐηΐο ιηγ ιηοπΐΐι αηά ΐΗγ δρίηΐ ραδδ ίηίο 
ΓΠ}^ \ι&ΆΤϊ, ίίΠ Ι 1ΐ3,ν6 (ΐΓαΛνη Ιΐιβ 8Λν66ΐ ΐϊΐίΐΐί οί Ιΐιγ 
Ιονβ-ροΐίρη αηά Ι ίιανβ άι-αηΐί υρ &11 Ιΐιγ Ιονε ; αηά 
ΐΙίΕί: 1^188 ο£ Αάοηίδ Ι \νί11 1ί:66ρ &8 ίΐ ΛνβΓβ 1ΐ6 ΐΗαΙ 
^ανβ ίΐ, ηο\ν ί\ϊαϊ ΐΐιοιι ί1ϊ€δί ηιε^ ροοΓ ιηίδεΓ&Ι^Ιβ, ΗΐβδΙ: 
ιηβ ίθ,Γ Β,τ\ά 1οη§, Αάοηίδ^ αηά ^οβδί ΛνΙιβΓβ ΐδ ΑοΙιεΓοη 
αηά ΐΐιβ ΟΓαβΙ δαίΐβη \ίίη§, Λνΐιίΐβ Ι αίαδ Ι Ιίνβ αηά αιη 
3, Οοά αηά πια^ ηοΐ §ο αίΙβΓ Ιΐιβε. Ο ΡθΓδβρΙιοηβ, 
Ιαΐςβ Ιΐιοιι ιη^ Ηυδί^αηά, ίαΐ^β Ηίπι ί£ Ιΐιοιι ΛνιΗ ; ίοΓ 
Ιΐιοα 3ΓΪ; ί&Γ δίΓοη^βΓ ΐΐιαη Ι, αηά ^βίΐβδί Ιο Ιΐιγ δΐιαι-ο 
α11 ϊήαΐ ίδ Ι^β&υΐϊίηΐ ; 1)αΐ; αδ £ογ ιηβ, Ίΐδ α11 ΐ11 αηά 
ίοΓ €ν6Γ, 'ΐίδ ραϊη &ηά ^ηεί Λνϋΐιοαΐ οίο^, αηά Ι 
Λνββρ Ιΐιαΐ ιηγ Αάοηΐδ ίδ άβαά &ηά Ι {&β,τ ιηβ Λνΐιαΐ 
ΐΗοα Λνίΐΐ; άο. Ο άβαΓβδΙ αηά δνν^εβίβδί αηά Ι368ΐ^ 
ΐΗοη (ϋβδΐ, ίΐηά ιη^ άβ&γ Ιονβ ίδ δρβά Ιίΐίβ α άι-εαιη ; 
■ννίάολνβά ηο\ν ίδ Ογ\,\\βΥ&α, ΐΐιο Εονβδ αΐ'β Ιβίί, ίάΐβ 
ίη 1ΐ6Γ 1)ο\ν6Γ, αηά Ιΐιβ ^ΪΓάΙβ οι Ιΐιβ Σ,ον&-Σ,Άάγ ίδ 
Ιοδί &1οη§ ΛνίΐΗ 1ΐ6ΐ• Ιοείονεά. Ο ταδίι αηά ονβΛοΙά ! 
\ν1ι^ άίάδΐ §ο α-1ιυη1;ίη§? ^ναδί Ιΐιοα 80 Λνοοά ίο 
ρϋ Ιΐιεβ α^αίηδΐ α Λνίΐά 1)62ΐδί; αηά Ιΐιοη δο ΓαίΓ?" 
Τΐιίδ Λναδ Ιΐΐ6 \ναί1 οί Ογρηδ, αηά ηο\ν Ιΐιβ ΙίΟνβδ ΟΓγ 
ΙιβΓ λνο6 α^αίη, δαρη^ ΐνοβ /οτ Ο^ΐΗβνβα, ΐΗβ Ββαηίβοιιε 
ΑάοΊΐΐΞ 18 άεαά. 

Τ1ΐ6 ΡαρΗίαη Λνεβρδ αηά Αάοηίδ Μβεάδ, άΓορ ίοΓ 
άΓορ, αηά ΐ1ΐ6 Μοοά αηά ΙεαΓδ 1)6θοηιβ ίΙοΛνβΐ'δ υροη 
Ιΐΐ6 ^Γουηά. Οί" Ιΐιβ Ηοοά οοηιβδ ΐΐιο τοδβ, αηά ο£ 
ΐ1ΐ6 ΐ6αΓδ ΐ1ΐ6 ΛνίηάΗο'ννβΓ. 

/ οτί/ ίνο6β)Γ Αάοηίδ, ίΐιβ δβαηίβΟΗ^ Αάοηί8 ίβ άβαά. 

ΜοαΓη Ιΐιγ 1ιυδΙ)αηά ηο ηιοΐ'β ίη ΐΐιβ \νοοάδ, δλνββΐ 
ΟγρΓίδ ; Ιΐΐ6 Ιοηείγ Ιβανβδ ηιαίίβ ηο §οοά Ι^ίη^ ίΌΐ' 
δυοίι αδ 1ΐ6 : ταΐΙιβΓ Ιβί Αάοηίδ Ιιανε ΐΐι^ οοιιοΐι αδ ίη 
Μίο, 80 ίη άεαίΐι ; ίοΓ 1)6ίη§ άεαά^ 0^ΐ1ΐ6Γ6α, 1ΐ6 ίδ γ^Ι 

*' Ανοοά " •. πΐ8.ά. 

391 ΤΗΕ ΒυαΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

καΐ ν6κν<; ων καλός βστί, καΧος νβκυς, οΙα καθβύΒων. 
κάτθβό νιν μαλακοΐς βνϊ φάρβσιν οΐς^ βνίανεν, 
ω μβτα τεΰς ^ ανα νύκτα τον ίβρον νττνον βμ.όγθβί 
•πα'^γ^ρνσίω κΧίντήρί' ττοθβΐ και στνμνον^ "ΑΒωνον. 
βάΧλε δε νίν στεφάνοισΰ καΐ άνθβσΐ' ττάντα συν 

αύτω, 
ως τήνος τεθνακβ καΐ άνθβα ττάντα θανόντων^ 
ραίνε δε νιν Χνρίοισι,ν ^ άΧβΙφασι,, ραίνε μνροίσιν' 
οΧΧνσθω μύρα ττάντα' το σον μύρον ώΧετ "ΑΒωνίς. 

κ,εκΧιται αβρός "ΑΒωνις εν εϊμασι ττορφυρεοίσιν 
άμφΐ δε νιν κΧαίοντες άναστενά'χρυσυν "Έρωτες 80 
κείράμενοί γαίτας εττ ^ΑΒώνιΒι• %ώ μεν οϊστώς, 
ος δ' ετΓ^ τόξον εβαΧΧεν, δ^ δε τττερόν, ος δε φαρε- 

τραν 
-χω μεν εΧυσε ττεΒίΧον ^ΑΒώνιΒος, οΐ δε Χεβητι 
'χρνσείω φρρέονσιν νΒωρ, ο δε μηρία Χούει, 
ος δ' οτΓίθεν τττερύηεσσιν άναψύχ^ει τον "ΑΒωνιν. 
' αίαν ταν Κνθερείαν ' ετταιάζουσιν Έ/?ωτε9. 

εσβεσε ΧαμττάΒα ττασαν εττΐ φΧιαΐς 'Ύμεναιος, 
καΐ στεφος εξεττετασσε ^γαμηΧων ούκετι δ' 'Ύμην, 90 
' Ύμην ούκετ άείΒει, εον μεΧος, αλΛ,' ετταείΒει ^ 
' αίαΐ ' καΐ ' τον "ΑΒωνι,ν ' ετί ττΧεον η 'Ύμεναιον. 
αϊ χίάρίτες κΧαίοντι τον υΐεα τω Κίνύραο, 
' ωΧετο καΧος "ΑΒωνις ' εν άΧΧάΧαισί Χε^ονσαί. 
* αίαΐ ' δ' οξύ Χε^οντί ΊΤοΧύ ττΧεον ή ΙΙαίώνα.^ 
χαΐ^^ Μ.οΐραί τον "ΑΒωνιν άνακΧείουσιν * "ΑΒωνιν* 

^ οΪ5 δίβρίΐ: ΓΠδδ οί 2 ω Ε: ιη88 τοΓί τβΟί \\^ί1: πι 8 σ^ν 
3 στυμνίν Ε, 8β6 Ο. Κ. 1913, ρ. 76: 1Ώ88 στνγνόν ^ ττάντα 

θανόντων Ε, οί. 78 : Γη88 ττάντ' ^μαράνθη βηιβηάβά £γοπι Ερϊί 
Βίοη. 69 αίίβΓ ττάντα συν αΰτφ ΙΐΆά οοιηβ. ίη ίΓΟίη &\)ονθ 

392 ΒΙΟΝ Ι, 71-96 

ΙονβΤ^, Ιονβΐγ ίη (ΙβαΙΐ! 3,8 1ιβ \ν6Γ6 αδίεβρ. Σ>Β.γ Ιιίιη 
άο\νη ίη ΐΗβ 8θίΙ οονΘίΊεΐβ ΛνΙιβΓβίη 1ΐ6 πδβά Ιο 
8ΐιιιηΙ:)6Γ, ιιροη ϊΙιεΙ οουοίι οί" 8θ1ΐ(1 §οΜ \ν1ΐ6Γ6οη 1ΐ6 
υ8€(1 Ιο ρ3.δ8 ΐ}ΐ6 ηί§1ιΐ8 ίη δαοΓβά δίββρ \νί11ι ϊΙιθθ ; 
ίοΓ Ιΐιβ νεί'γ οουαίι 1οη§8 ίοι• Αάοηίδ^ Αάοηίδ α11 
άίδΐιβνβΐΐβά. Ρΐίη^^ ^αιΊ&ηάδ αίδο Άπά ί1ο\ν6Γδ υροη 
Ιιίπι ; ηοΛν Ιΐιαΐ 1ΐ6 ίδ άεαά ΙβΙ Ιΐιβηι άίβ Ιοο^ Ιεΐ 
6ν€Γ7 ί1ο\\'€Γ (Ιίβ. ΡουΓ οιιί: υροη Ιιίηι υη^ιιβηΐδ ο£ 
δ^Γία^ ρεί'ίυηκίδ οί" 8}^ηίΐ ; ρεπδΐι ηοΛν &11 ρ6ΐ•Γιιπΐ68, 
ίοΓ Ηβ 1\ιαΙ Λ^Εδ ΐΐιγ ροΓΓυπιβ ίδ ρβηδίιεά αηά §οηβ. 

Τ1ΐ€ΐ•6 1ΐ6 Ιίβδ;, ί1ΐ6 άεΐίοαίβ Αάοηίδ, ίη ρπΓρΙβ 
Λνΐ'αρρίη^δ, ίΐηά Ιΐιβ Λνββρίη^ Γ,ονβδ Ιίίΐ υρ ΙΙιβίΓ 
νοίο6δ ίη ΙίΐπίθπΙ&Ιίοη ; ΐΗβγ Ηανβ δΙιΟΓη ΐΙιβίΓ Ιοοίίδ 
ίοΓ Αάοηίδ' δαίίβ. ΤΙιίδ Ηυη^ προη Ιιίηι &ΓΓο\νδ, Ιΐιαΐ 
Ά \3θλν, Ιΐιίδ α ίβαΐΙιβΓ, ΐΗαΙ α (^πίνβΓ. Οηβ Ιιειίΐι άοηβ 
οίΤ Αάοηίδ' δ1ιο6^ οΙΙΐθΓδ ΐβϊοΐι λναΙεΓ ίη α ^οΐάβη 
1)3,δίη, 3,ηο11ΐ6Γ \ν&δ1ΐ6δ Ιΐιβ ΐΙιί^Ηδ οί Ηίηι^ ατιά α^Εΐη 
ίΐηοΙΙιεΓ δίαηάδ ΐ36ΐιίηά αηά ίαηδ Ιιίηι \νίί1ι Ιιίδ 
Λνίη^δ. 

ΤΙιβ ί.ον68 €τι^ τνοβ α^αίτι 3αι/ίη§ " ΡΓοβ /ογ Οι/ίΗβΓβα." 
ΤΗβ λΥεάάίη^-Οοά ΗαΐΗ ρηΐ οαΐ βνβΓ^ ΙογοΙι 1)θίΌΓβ 
Ιΐιβ (1οοι% αηά δο&ΙΙεί'βά Ιΐιβ ΙϊηάΕΐ ^αΗϋηά υροη ΐΐιβ 
«τΓουηά ; ΐΗβ 1)υΓ(ΐ€η ο£ Ιιίδ δοη§ ίδ ηο ηιοΓβ " Ηο ίοΓ 
Ιΐιβ \\^6(1(1ίη^2; ; " ΙΙιβΓβ'δ ηιΟΓβ οί ^^λΥοβ" αηά 
" Αάοηίδ" Ιο ίΐ ίΐιαη βνβΓ ΙΙιβΓβ \ναδ οί 11ί6 Λνβάάίη^- 
^^γ. ΤΙιβ ΟΓαοβδ Λνββρ Ιΐιβ 8οη οί ^ίη^Γα8, δαγίη^ 
οηβ Ιο αηοΙΙιβΓ, ΤΗα ΒβαιιΙβοηε Αάοηίβ 18 άβαά, Άηά 
Λνΐιβη ί1ΐ€7 ^γγ λνοβ 'ΐίδ ά δΗήΙΙβΓ ογ^ Ιΐιαη βνβΓ ΐΐιβ 
ΟΓΥ οί Ιΐΐ3,η1<:δ§ίνίη§. Ναγ, βνβη Ιΐιβ ΚαΙβδ Λνββρ αηά 
ΛνίΐίΙ ίοΓ Αάοηίδ, οαΐΐίη^ υροη Ηίδ ηαιηβ ; αηά πιογ6- 

5 'Ζνρίοισιν Κ,ιιΗηΙίβη : ιη88 μύροισι ^ ίβαλΧ^ν % Υ7\\ : πΐΒβ 
ίβαίν %5 ' αίοί 1.βηηβρ : ΙΏ88 αυταν ^ ί,ΗιΐΒ ΑΗγ: ηΐ88 

άείδονβοϊ μί\ο$ αλλΐται άί αΐ ^ αιαΐ ΡίβΓδοη : ιυβδ αύτάΐ 
Παίωνα ΑΗγ : ιηββ τι> Αιώνα ^"^ χαϊ Μθίηβΐίβ : ιηβΒ καϊ 

393 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

και νιν βΊταείΒονσιν ο δε σφισιν ούχ ύττακονβΐ' 
ου μαν ουκ έθελεί, Κ.ώρα δε νίν ουκ άττοΧύβί. 

Χή'γε ^γόων Κ,υθέρβία το σάμερον, ϊσχεο κομμών^ 
Ββϊ σε ττάλιν κΧαϋσαι, τταλιν εις €Τ09 άΧλο 

Βακρΰσαι. 100 

^ κομμών ΒαΓί;1ΐ : ΐη88 κώμων 394 ΒΙΟΝ Ι, 97-ΙΟΟ 

ονβΓ Ιΐΐ67 8ίη§ Ε 8ρβ11 υροη Ιιίιη ίο 1)Γίη§ Ιιίιη \)Β.€\ζ. 
Ά^Β,ίη, 1)υΙ 1ί6 ρΕ^εΙΙι ηο Ιιεεά Ιο ίΐ ; γ&Ι 'ΐίδ ηοΐ ίΓοιη 
Ιαοΐί οί Ιΐΐ6 \νΐ11, 1)υΐ ταΙΙιβΓ ΐΐιαΐ ΐΐιβ Μαίάβη Λνΐΐΐ ηοΐ: 
Ιεί; Ηίιη §ο. 

Οίνβ ονβΓ ϊ}\γ Λναίΐίη^ £ογ ΐο-άαγ, ΟγϊΙι^γ&α, αηά 
1)6Λΐ ηοΐ ηο\ν ΐΐιγ 1)Γ63,8Ϊ Άπγ ιηοΐ'6 ; ΐΗου ηββάδ \νΐ1ί 
Λνίΐίΐ Β,^&ίη αηά \ν6€ρ &§αίη, οοιηβ αηοίΙιβΓ γ^αν. 395 Ιί.— Α€ΗΙΙ.Ι.Εδ ΑΜΟΝΟ ΤΗΕ ΜΑΙΌΕΝ8 

Γηι8 β'α^ηιβηΙαίΊβ ^ΗβρΙιβΓά-τηίηιβ 18 ρτοί)αΙ)Ιι^ ίο δβ 
ίΐί,-ΟΊΊδβά ίο αη ίτηϋαΐον ο/ Βίοη. Αϊ Μι^τεοηε νβφιε^ί, 
Ι^ι/άάα^ είη§ε Ηίηι ΐΗβ ίαΐβ ο/ ΑοϊύΙΙβΒ αϊ 8οί^γο8» 397 II.— [ΜΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΙΔΑ5] 

ΜΤΡ2ηΝ 

Αζς νύ τι μοί ΑυκίΒα ^ικβλον μβΧος άΒν \ί<γαίν€ίν, 
Ιμβρόβν ^Χυκυθυμον βρωτίκόν, οίον 6 Κυ/ίλω-ψ^ 
άβίσεν ΐΙοΧνφαμος Ιτταονία^ ΤαΧατβία; 

ΛΤΚΙΔΑ2 
κήμοί ^ σνρίσΒβν, Μ,νρσων, φίΧον άλλα τι μβΧψω; 

ΜΥΡ2ηΝ 

%κνρίον ω ΑυκίΒα ζαΧώμενον ^ άΒύν έρωτα, 
Χάθρια ΐΙηΧεΙΒαο φιΧάματα, Χάθριον εύνάν, 
ττώς τταΐς βσσατο φάρος, οττως δ' εψεύσατο"^ μορφαν 
κην κώραισιν οττως^ ΑνκομηΒίσίν ατταΚΑηοισα 
ηεΙΒη κατά ^ ιταστον Άχ^λλεα ΑηϊΒάμεοα. 

ΛΥΚΙΔΑ2 

"Αρττασε ταν 'ΈιΧεναν ττόθ^ 6 βουκόΧος, αγβ δ' €? 

"ίδαζ^, 10 

Οίνώνα κακόν άΧ^ος. εγωσατο δ' ά ΑακεΒαίμων, 

1 (τταονία Ε, οί. ΤΙιβοοΓ. 25. 249 : ιη88 6ιγ' 7)ϊ6νί ^ κημοΙ 
Βηΐηοέ : ηΐ88 κίίν μοι ^ ζαλωμένο}/ \νϊ1 : ηΐδβ ^αλά»/ μίνοί 

^ ίψέύσατο ΟαηϊβΓ, οί. Νοηιι. Όΐοιι. 44. 289 : ηΐδβ ίΎ^ύσατο 
^ ΐΗα8 λνΐΐ : ιτιβδ κίιν 'όπωί ίν κώραΐί ^ -η^ίδη {ίνοϊϊϊ οϊ8α) κατά 
Ε, οί, ΜοβΓΟ αρ. ΑΐΗβη. 491 β : ιηβδ αηζηνηα τα 

398 π.— [Α0ΗΙΙ.Ι.Ε8 ΑΜΟΝΟ ΤΗΕ ΜΑΙΒΕΝ8] 

ΜΥΗ80Ν 

Τηεν ρηΐΐιββ, Ε^βίίΐ^δ, \νΐ11 ΐΐιοη οΐιαηΐ ιηβ δοιηβ 
ρΓβίΐγ Ιαγ οί δίοϋ^, δοιηβ άβΐί^ΐιΐίηΐ 8\ν66ΐΙΐ6αΓΐ; 8οη§' 
οί Ιονβ δυοίι £18 ΐΐιο Ογοίορδ 8αη§ Ιο Οαΐαΐεα οί ΐΐιβ 

δ6Ε-1)6αθ1ΐ6δ ? 

Ι.Υ0ΙΟΑ8 

Ι ιη^δείί" δΗουΙά Ιΐΐ^β Ιο 111Ε1^6 δοιηβ ιηιΐδίο_, Μ^Γδοη ; 
δο \ν1ΐ£ΐΙ δΗαΙΙ ΐΐ 1)6 ? 

ΜΥΚ80Ν 

Τ1ΐ6 δ\ν66ΐ 3,11(1 €ηνίαΙ)ΐ6 Ιονε-ΐαΐβ οί* δογίΌδ, 
Εγοίάίΐδ, Ιΐιβ δίοΐεη Ιίΐδδβδ οί ΐΐιβ οΐιίΐά ο£ Ρβίβυδ αηά 
Ιΐιβ δίοΐβη ίίδροπδαΐ οί" ΐΗβ δαιηβ^ ΙιΟΛν α Ιαά (Ιοηηβά 
>νοιη6η'δ λνθβάδ Άπά ρΐαγβά Ιΐιβ Ιεηανβ λνίΐΐι Ηίδ οαΐ- 
νναΓίΙ δ€6ΐηίη§, αηά 1ιο\ν ίη Ιΐιβ Λνοπιβη'δ ο}ιαιηΙ)θΐ• ΐΐιβ 
ΓΘοΙίΙβδδ ϋβϊά&ηιβία ίοαηά οιιΐ Αοΐιίΐΐβδ αιηοη^ Ιΐιβ 
(1αιι§1ιΐ6Γ8 ο£ ίι^οοπιβάβδ. 

Ι.Υ0ΙΒΑ8 (8ίη§8) 

Οηο6 οη α ά&γ, Άπά & λνοβίαΐ ύαγ ίογ Ιΐιβ ΛνίΓβ ϊΙϊάϊ 

Ιονβίΐ Ιιίιη ΛνβΠ, 
ΤΗβ ηβ&ΙΙιβΓά δίοΐβ ίαΐΓ Ηβίβη αηά 1)αΓ6 1ι6γ Ιο 1ά& ΤΙαβ \νί£6 ίΐα&ί Ιονβά Ηίιη \νβ11 " : Οβηδηέ, νίίβ ο£ Ραηβ. 399 ΤΗΕ ΒϋΟΟΟΟ ΡΟΕΤδ 

ττάντα δε \αον ά^βφεν Άχαϊκόν, ούδε τίς "Έ^Χλην 
οΰτβ Μ.υκηναίων οΰτ "ΐίΧιΒος ούτβ Αακώνων, 
μ€Ϊν€ν έον κατά Βώμα φυ^γων Βύστανον "Αρηα.^ 
Χάνθανβ δ' έν κώραις ΑυκομηΒίσί μοΰνος 'Αχίλλ€ΐ;?, 
βϊροα δ' άνθ' οττΧωρ βΒιΒάσκβτο, και χ€ρΙ Χβνκα 
τταρθβνίκον κότΓον ^ βίχεν, ίφαίνβτο δ' ηύτ€ κώρα' 
και Ύαρ ϊσον τηναι<ζ θηΧύνβτο, καΐ τόσον άνθος 
χωνέαί^; ττόρφυρε τταρηίσο, καΐ το βάΒισμα 
τταρθβνι,κής ββάΒιζε, κόμας δ' βπύκαζβ καλύπτρα. 20 
θυμον δ' άνβρος^ ^^%^> λ:^^ άνέρος εΐ'χ^εν έρωτα• 
εξ άον<ί δ' εττΐ νύκτα ιταρίζετο^ ΑηϊΒαμεία, 
καΐ ΤΓοτε μεν τήνα^ί εφίΧεν χέρα, ττοΧλάκι δ' αντάς 
στάμονα καΧον άειρε, τα ΒαίΒαΧα δ' άτρι ^ ετττ^νει,' 
ήσθιε δ' ουκ άΧΧα συν ομάΧίκι, ττάντα δ' εττοίει 
σττεύΒων κοινον €9 νττνον. εΧεξε νυ καΐ Χό^ον αύτα• 
' άΧΧαι ^ μεν κνώσσουσι συν άΧΧάΧαισιν άΒεΧφαί, 
αύταρ εγώ μώνα, μώνα ^ δε συ νύμφα καθεύΒείς. 
αΐ Βύο τταρθενικαΐ ^ συνομάΧίκε<ζ, αΐ Βύο καλαί' 
άΧΧα μόναΰ κατα^Χεκτρα καθεύΒομες• ά δε ττονηρα 30 
^υσαία ^^ ΒοΧία με κακώς αττο σείο μερίσΒεί. 
ου ^αρ ε'γώ σεο . . . . ' 

1 φν'/ίΐύν δύστανον Ββηίΐβ}^ : ιη88 ψίρων δισσί άναν ΟΓ ίισσίν 
άνάν ΟΓ Βυσ\>^ άγ^^ν "Αρηα 8θίΐΐ!^6Γ : ηΐδβ αρι^α ^ κόπον Ε : 
ηΐ88 κόρον ΟΓ χορ})ν ^ δ' άν4ρο$ Ι.Θηηβρ : ιτίδβ δ' "λρ^οΒ 
^ τταρίζ^το Οαηϋ,θΓ : ιηκβ μ^ρίζ. ** στάμονα δοαΐ : ηΐ88 στόμ 
ανά δα/δαλα δ' άτ^ί' Ιιβη : ηΐ88 δ' άδεα Μκρυ ^ α\\αι Ε : 

11188 άλλαί ' μώι/α μώνα 1<βη : ΐη88 μώνα μίμνο» ^ αί υύο ν. 

400 ΒΙΟΝ Π, 12-32 

δραι-ί» λναδ \νΓ0ΐ1ι απά Γοαδβά ίο αι-ηΐδ ΑοΙιαβΛ Λνίάε 
αηά {&γ ; 
Μγοβηαβ^ Εΐίδ, δραΓία-Ιαηά — 
Νο ΟΓββΙί 1)πΐ δοοηιεά &1 ΙιοηΐΘ ίο δίαηά 
ΡοΓ &11 ΐ1ΐ6 Λνθ68 ο£ \νεΐΓ. 
Υβί οηβ 1ε7 Ηίά ΐ1ΐ6 πιαΐάβ αυαίά, ΑοΙιΐΠβδ \νΕ8 1ιβ Ιιί^ΙιΙ ; 
Ιηδίεαά ο£ αηηδ Ιΐθ Ιβαι-ηΐ ίο δρίη 
Αηά Λνίΐΐι Μ^αη Ιιαηά Ιιίδ ΓβδΙ Ιο Λνίη, 
Ηίδ οΐιεβίίδ λν6Γ6 δηο\ν-\ν1ιϋ6 ίΓβαΙίΐ \νίΐ1ι γ&ά, 
Ηβ \νοΓ6 α ΙίβΓοΗίεί οη Ιιίδ ΙίΘαά, 
Αη(1 λνοιηαη-Η^ΙιΙδοιηβ Λναδ Ηίδ ΐΓβαά, 
Α11 ιηαίάβη Ιο Ιΐιε δί^ΙιΙ. 
Υβΐ ιηαη Λναδ 1ΐ6 ίη Ιιίδ ΙιεαΓί, &ηά ιηαη Λναδ 1ιβ ίη 
Ιιίδ Ιονβ ; 
Ργοπι (ΐ3,\νη Ιο ά&γ]<. Ιιβ'ΐά δϊΐ Ιιίιη \ίγ 
Α ηΐΕίά γοίβρΐ Οεϊάαιη^, 
Αηά οίΐ \νοιι1ά Ι^ίδδ 1ι6γ Ιιαηά^ αηά οΐΐ 
\νου1ά δβΐ ΗβΓ \ν€&ν6Γ'δ-1)6αιη αίοίΐ 

Αη(1 ρΓαίδβ ΐΗβ ΛνεΙ) δΐιβ Λνονβ. 
Οοιηε άίηηβΓ-ΙίπΐΘ, Ηβ'ά §ο ίο 1)03,γ(1 ϋι&Ι οτΛγ τπΆγ 

Αηά άο Ιιίδ 1)6δΐ οί άββά αηά λνοΓά Ιο Λνίη 1ι6γ ίογ Ιιίδ 

Ι^ηάβ ; 
" Τ1ΐ6 οί1ΐ6Γδ δΙιαΓβ 1)ο1;Η 1)03,Γά &ηά 1)6ά/' δΐιοΗ \νοηΙ 

Ιιίδ λνοΓάδ Ιο 1)6, 
"Ι δίβερ αίοηβ αηά ^οα αίοηβ; ΙΙιου^ΙίλνΘ 1)6 ηιαίάεηδ 

ί'Γ66, 

Μαίάεηδ αηά ίαΐΓ ηιαίάβηδ, \ν6 δΐ66ρ οη ραΐΐείδ ΐ\νο ; 
'Τίδ ΐΗαΐ ΟΓαβΙ ογ&ίΐγ Νγδα ίΗαΙ; ίδ ραΓίίη^ πΐ6 αηά 
^οη. . . ." 

**Λνΐ11ι \ν3,η Ηαηά": Ι/Κβ ιιη-8αιιΐ3ΐΐΓηί; Ηαηά ο£ ειη ίηάοοΓ- 
1ίνίη§ ρβΓδοη. 

δαίιηαδΐιΐδ : πίδβ αί δ' ύπδ ττ. ^ κατά 8οα1 : πΐ88 καΐ 

^^ Νυσοία \νί1 : ιηββ Νύσσα ΟΓ Νύσσα Ύαρ 

40Ι ιιΐ-χνιιι 

Τη Ε νβηιαίηίησ ροβτηε αηά β'αξ7ηβηΐ8 ανβ ριβεβτνβά ίιι 
φιοΐαύοηε τηοάβ ό^ 8ίοΒα6ΐί8, ινίίΗ ίΚβ βχοβρύοη ο/ ΐΗβ 
ΙαεΙ, ινΜολ ίε ^ιιοίβά Β^ ίΚβ §ταιηηιαήαη Οήοη (Αηίΐι. 
5,4). 403 
ϋ ο 2 III.— [ΚΛΕ0ΔΑΜ02 ΚΑΙ ΜΥΡΙΩΝ] 

ΚΛΕ0ΔΑΜ05 

Έιϊαρο<; ω Μ,νρσων ή 'χ^βίματος ή φθινοττώρω 
ή θέρβος τι τοίτ ά^ύ; τι δε ττΧίον βΰ'χβαι εΧθβΙν; 
η θεροζ, άνίκα ττάντα τέλβίβται οσσα μο^ενμβς; 
η ^Κυκβρον φθονόττωρον, 6τ άνΒράσίΧιμος ελαφρά; 
•η καΧ χείμα 8ύσ€ρ<γον; βττβϊ καΐ γβίματί ττοΧλοϊ 
θαΧττόμβνοι θβΧ^ονται^ άβρΎβία τ€ κ αϊ οκνω' 
η τοί καλόν βαρ ττλβον εΰαΒβν; βίττέ, τί τοι φρήν 
αΙρ€Ϊται; Χάλέβιν ^αρ βττέτραττεν α σγρλα άμμι,ν, 

ΜΥΡ2ηΝ 
κρίνβιν ουκ €7Γ60ΐκ€ θβψα βρ^α βροτοΐσΐ' 
ττάντα >γαρ ίβρα ταύτα καϊ άΒβα' σβν δε εκατι 
βξερβω ΚΧεόΒαμβ, τό μοί ττέλεν άΒίον άλλων, 
ουκ ίθελω θέρο<ζ ημεν, εττεί τόκα μ άλως οττττ}. 
ουκ εθέλω φθινόττωρον, εττεΙ νόσον ώρια τίκτει, 
ουλον χεΐμα φερει,ν νιφετον κρυμώς τε φοβεϋμαί. 
εΐαρ εμοί τριττόθητον ολφ λυκάβαντι τταρείη, 
άνίκα μήτε κρύος μηθ' άλιος άμμε βαρύνει, 
εϊαρί ττάντα κύει, ττάντ εϊαρος άΒέα βλαστεΐ, 
χα νύξ άνθρώττοισιν ϊσα καϊ ομοίιος άώς. . . 

^ θέλ-γονταί ϋΓβίηιΐΒ : ηΐ88 θάλ-ποντα! 
404 III.— [ΡΚΟΜ Α 8ΗΕΡΗΕΚΟ-ΜΙΜΕ] 

ει,ΕοοΑΜυδ 
\νΗΐθΗ ΛνίΠ γοπ Ιιανβ 18 8Λν66ί€8ΐ;^ Μ^Γδοιι, δριήπ^, 
ΛνίηΐβΓ, αυίαιηπ^ ογ 8υιηηιβΓ ? λνΐιίοΐι 3,γ6 γοα ίαίηβδί 
δΐιοιιΐά οοιηβ ? δατηηιβΓ, \ν1ΐ6η αΐΐ οπγ 1αΙ)ουΓ8 &γ6 
ίυΙβΠβά, ΟΓ 8\ν66ΐ αυίαιηη Λνΐιβη οιιγ Ιιαη^βΓ Ϊ8 ΐ6Ε8ΐ 
αηά 1ϊ§1ιΐ68ΐ, ογ ϊΗθ \νΐηί;6Γ Λνΐιοη ηο ιηαη οαη ΛνοΓίί — 
ίοΓ ΛνίηΙβΓ αίδο Ηαΐΐι άβΙί^Ηΐδ ίοΓ ιη&η^ \νίΐ1ι ΗβΓ λναπΏ 
ίΪΓ6δΐά6δ Άΐΐά ΙβίδΠΓβ ΙιουΓδ — ΟΓ θοΐΐι ΐίιβ ρΓεΙΙγ 8ρΓΪη§- 
ί^ΐιηβ ρΙβαδΘ γοα 1)6δΐ ? δαγ, \ν1ΐ6Γβ ίδ ΙΙΐΘ οΙιοίοΘ οί 
νουΓ ΙιβαΓΐ ? Το 1)6 δαΓβ, \ν6 Ιιανβ ΐίιηβ αηά ίο δραΓβ 
ίοΓ ΐαΐΐίίη^. 

ΜΥΚ80Ν 

'Τίδ υηδββπιΐ^ ΙΌγ ιηοΓΐαΙ ιηβη Ιο ^αό^β ο£ ΐΐιβ 
λνοΓίίδ οί Η63,νβη, αηά α11 ΐ1ΐ6δ6 ίουΓ 3.Γ6 δ&οΓβά, αηά 
βνβΓ^ οηβ οί" ΙΙΐΘτη δλνββί. ΒαΙ δϊηοΘ }^ου αδίί πιβ, 
Οίεοάαιηυδ, Ι ΛνίΠ Ιεΐΐ ^ου λνΗίοΗ Ι Ιιοΐά Ιο 1)6 δΛνββΐεΓ 
ΐΗ&η Ιΐΐ6 Γ6δΙ. Ι ΛνίΠ ηοΐ \\άυ& γοητ δυιηπΐ6Γ, £ογ 
Ιΐιεη ϋιε δυη Ι)ΐΐΓη8 πΐ6 ; Ι -ννΐΠ ηοΐ 1ΐΕν6 }^οαΓ ααΐυιηη, 
η6ί11ΐ6Γ, ίοΓ ΐΗαΐ 1:ίιη6 ο' ^6αΓ 1)Γ66θ8 (Ιί86£ΐ86 ; 
άπα ίΐδ ίοΓ γοιίΓ Λνίηΐ6Γ, 1ΐ6 18 ίηΙοΐ6ΓαΙ)ΐ6 ; Ι 
οαηηοΐ Άλν^γ ΛνϋΗ ΐτοδΐ αηά δποΛν. Ρογ πιγ ραΓί, 
§ίν6 ιη6 &11 1:Ιΐ6 76&Γ Γουηά Ιΐΐ6 άβα,Γ θβϋ^ΐιΐίηΐ δρηη§, 
\νΙΐ6η οο1(3 άοΐΐι ηοΐ οΙιΐΠ ηοΓ δυη Ι)ΐΐΓη. Ιη Ιΐιβ 
δρΓΪη^ 1}ΐ6 ΛνοΓίά'δ 8.-Ι)Γ66(Ιΐη§, ΐη Ιΐΐ6 δρηπ^ ΐΙΐ6 
\νοΓΐ(1'δ ίΐΐΐ δ\ν66ΐ Ι)υ(1δ, αηά ουΓ (^α^8 αΓ6 αδ 1θπ§ αδ 
ουΓ ηί§Ηΐδ αηά οπγ ηί§1ι1δ αδ οιιγ άα^8. . . . 405 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ Ρ0ΕΤ8 IV ^ϊξβνταζ €Τί κωρο<ζ ίν αΧσεϊ ^βνΒράβντι 
ορνβα θηρβύων τον άττότροττον βΙΒεν "Κρωτα 
6σΒ6μ6νον ττνξοιο ττοτΐ κΧάΒον ώ<ζ δ' ίνόησβ, 
'χ^αίρων ωνεκα Βη μίηα φαίνετο τώρνεον αύτω, 
τω<ζ καΧάμω^; άμα ττάντα'ζ βττ άΧλαλοισί συνάιττων 
τα καΐ τα τον "Ερωτα μετάλμβνον άμφεΒόκευε. 
χώ 7Γα?9 άσχαΧάων, οκα^ οί τέΧοζ ούΒεν άττάντη, 
τως καΧάμως ρίψα'ζ ττοτ άροτρεα ττρεσβνν ϊκανεν, 
09 νίν τάνΒε τέχναν εΒιΒάξατο, καΐ Χε^εν αντω, 
και οί Βεΐξεν "Έρωτα καθημενον. αύταρ 6 ττρεσβυς ίο 
μει,Βίάων κίνησε κάρη καΐ άμείβετο τταΐΒα' 
' φείΒεο τα9 θηρα<ζ^ μηΒ^ €9 τοΒε τωρνεον ερχευ. 
φεΰ'γε μακράν, κακόν εστί το θηρίον. οΧβιο'ζ εσση, 
εΐσόκα μη νιν εΧη<ζ• ην δ' άνεροζ 69 μετρον εΧθης, 
ούτος 6 νυν φεύ^ων καΐ άττάΧμενος αύτος αφ' αύτώ 
εΧθων εξαττίνα<ζ κεφαΧαν εττι σεΐο καθιξεν Ά με^άΧα μοι Κ.ν7Γρις εθ* ύττνώοντί τταρεστα, 
νηττίαχον τον Έρωτα καΧας εκ χειρός αηοισα 
ες χθόνα νενστάζοντα, τόσον Βε μοι εφρασε μυθον 
' μέΧττειν μοι φίΧε βουτά Χαβων τον "Ερωτα 

ΒίΒασκε.^ 
ως Χέ^ε' χα μεν άττήνθεν, ε^ω δ' οσα βονκοΧίασΒον, 
νητΓίος ώς εθέΧοντα μαθεΐν τον "Ερωτα ΒίΒασκον, 
ώς ενρε ττΧα^/ίανΧον 6 ΐΐάν, ώς αύΧόν Άθάνα, 
ώς χέΧνν 'Ερμάων, κίθαριν ώς άΒύς ^ΑττόΧΧων, 

* 'όκα ΡοΓβοη : ηΐδβ οΰν^κα 
4θ6 Β10Ν ΐν-ν IV.— [Ι,ΟνΕ ΑΝΟ ΤΗΕ ΈΌλΥΤ^ΕΚ] 

Ονε άΆγ β, ίοΛνΙβΓ-Ιαά λναδ ουί β,ίΐβΓ 1)ίΓ(1δ ίη α 
οορρΐοβ, Λν^ΐιβη Η 6 βδρΐβά ρβΓοΙιίη^ ηροη ά \)οχ-Ινββ 
ΐ3ου§1ι ΐ1ΐ6 δΐιγ ΓΘΐίήη^^ Ι^ονβ. Κ6^ο^^^η§ ΙΚεΙ 1ι6 Ιιαά 
ίουηά -Ννΐιαΐ δββπιεά Ιιίτη δο βηβ ε Μγ(1, Ιιβ βίδ ε11 
Ιιίδ 1ίπΐ6-Γθ(1δ ΐο^βΐΙιβΓ αηά Ιίβδ ίη Λ\^αϋ; ίοΐ' ίΚαΐ 
Ιιΐρρίη^-ΐιορρίη^ (^ιιεγγ^. Βαί δοοη βηάίη^ ΐΐιαΐ 
11ΐ6Γ6 \ναδ ηο €η(1 ίο ίΐ, 1ΐ6 ή^\ν ίηΐο ε γε§6, ΟΕδΙ 
άολνη Ιιϊδ Γοάδ, Εηά δου§1ιΐ Ιΐιβ οΜ ρΙου^ΙιηΐΕΠ λνΐιο 
ΙΐΕά ΐΕΠ^Ιιΐ; Ιιίιη Ιιίδ ίγ&άβ ; Εηά 1)οΐ1ι ίοΐά Ιιίπι ΛνΙίΕΐ; 
ΙΐΕά ΙίΕρρβηβά Εηά δΙιΟΛνβά Ιιίπι \ν1ΐ6Γ6 γοαη^ Γ,ονβ 
άίά δίί. Αϊ ΐΙίΕΐ Ιΐΐ6 οΐά πιεπ δΐηίΐβά Εηά ΛνΕ§'§6ά 
Ιιίδ Λνίδβ ΙιβΕά, Εηά ΕΠδλνβΓβά : " λΥίΐΙιΙιοΙά Ιΐιγ ΙΐΕηά, 
Π17 ΐΕά, Εηά §ο ηοΐ ΕίΊβΓ Ιΐιίδ ΐ3ίΓά ; Ηββ Ιιίπι ΐατ ; 'ΐίβ 
βνίΐ βΕπιβ. ΤΗοαι δΙίΕΐΐ Ββ ΙίΕρρ^ δο 1οη§ Εδ ΐΐιου 
οΕΐοΙι Ιιίπι ηοΐ, 1)υΐ δο δΠΓβ Εδ ΐίιοιι δΙίΕΐΐ οοηιβ ίο 
Ιΐιβ δίΕΐαΓβ ο£ Ε πίΕπ^ 1ΐ6 ΙΙίΕΐ Ιιορρβΐΐι Επά δΟΕρβίΙΐ 
ΐΐιεε ηοΛν ΛνίΠ οοπιβ δηάάβηΐ^τ οί" Ιιίπιδβΐί Εηά ίί^ΐιΐ; 
υροη Ιΐΐ7 ΙιβΕά." 

ν._[Ι.θνΕ'δ δΟΗΟΟΙ,ΙΝΟ] 

Ι ΟΕΕΑΜΕΟ αηά Ιο ! ΐΗβ §ι•θΕΐ Ο^ρηΕπ δίοοά ΙίβίοΓβ 
πιβ. ΗβΓ ίΈίΓ ΙΐΕπά άίά ΙβΕά, Λνίΐΐι ΗβΕά Ιιεπ^π^, 
ί;1ΐ6 1ί11ΐ6 δίΠγ ΙίΟνβ^ Επά δΙίΘ δΕίά ίο πιβ : " ΡΐΈγ γοη, 
δλνεβΐ δΙιβρΙΐΘΓά, ΐΕΐίβ Επά ΙβΕοΙι πιβ ΐΗίδ οΐιίΐά ίο βίη^ 
αηά ρΙ^γ/' Επά δο \νΕδ ^οηε. δο Ι Γβΐΐ Ιο ΐβΕοΙιίη^ 
πίΕδΐβΓ Γ.ον€, £οο1 ΙΗεΙ ι Λνϋδ^ Ε8 οπΘ \\'ί11ίη§ Ιο ΙβΕΓη ; 
Εηά ΐΕπ^Ιιί; Ιιίπι ε11 πι^ Ιογθ ο£ οουηΐΓ^-πιυδίο, Ιο Λνϋ 
1ιο\ν Ρεπ άίά ίηνεηΐ ϊΙίθ οΓΟδδ-ίΙυΐβ Εηά ΑΙΙιθπε Ιΐιβ 
ΗυΙβ, ΗοΓπιεδ ΐΐιο Ι^γο Επά δΛνοί;^ Αροΐΐο ΐΐιβ Ιι&Γρ. 407 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ταΰτά νιν βξβΒίΕασκον ο δ' ουκ βμττάζετο μύθων, 
αλλά μοί αύτος άβώβν έρωτύλα, και μ! €Β18ασκ€ 
θνατων αθανάτων Τ€ ττόθως καΐ ματέρο^ βρ^α. 
κη^ων 6κ\αθόμαν μεν όσων τον 'Έρωτ' βΒιΒασκον, 
οσσα Β^'Έρω^ μ βΒίΒαξβν έρωτνΧα ιτάντ έΒιΒά'χ^θην» VI 

ΎαΙ Μοΐσαί τον "Έρωτα τον ά^ριον ου φοβεονται 
€Κ θυμώ Βε φιΧευντί καΐ εκ ττοΒος αντω εττονται. 
κην μεν άρα ■ψνχ^άν τος εχ^ων άνεραστον άείΒ-τ), 
τηνον υττεκφεύ^οντί καΐ ουκ εθέΧοντι ΒιΒάσκευν 
ην Βε νόον τί<; ^ 'Έρωτί Βονεύμβνο^ άΒύ μεΧίσΒτ], 
€9 τηνον μαλα ττάσαι εττει^γόμεναί ττρορεοντι. 
μάρτυς ε<γών, οτί μΰθος οδ' εττΚετο ττάσίν άΧαθης, 
ην μεν <^αρ βροτον άΧΧον η αθανάτων τίνα μεΧττω, 
βαμβαίνεί μοι γλώσσα καί ως ττάρος ούκετ άεί^εΐ' 
ην δ' αυτ ες τόν"Έρωτα καΐ ες ΑυκίΒαν τι μεΧίσΒω, 10 
καΐ τόκα μοι γαίρουσα Βια στόματος ρέει αύΒά. VII 

, . . Ουκ 61^, ουδ' εττεοικεν α μη μάθομες ττονε- 

εσθαι. 
ει μοι καΧα ττεΧει τα μεΧύΒρια, καΧ τάΒε μώνα 
κΰΒος εμοί θήσοντι, τά μοι ττάρος ωιτασε Μο?/)α• 
εΐ δ' ου% άΒεα ταύτα, τι μοι ττοτΐ^ ττΧείονα μοχθ^ΐν; 
εΐ μεν <γαρ βιότω ΒιττΧόον χρόνον άμμιν εΒωκεν 
ή ΚρονίΒας ή Μοΐρα ττοΧύτροττος, ώστ άνύεσθαι 

^ τι$ ΒΓαηοΙζ : ιτίδδ τψ ^ ττοτΐ ΑΙιγ : ιηδ8 ττολν 
4θ8 ΒΙΟΝ ν-νΐΙ 

ΒυΙ πΆγ, Ιΐιβ οΗΐΜ Λνοαίά ^ίνβ ηο Ιιεβά ίο αυ^ΐιΐ Ι 
ιηί^ΐιΐ 8^7 ; ΓαΐΙιβΓ \νου1ά 1ΐ6 1)6 δίη^ΐη^ 1ον6-8οη§8 οί 
Ιιίδ ο\νη^ αηά ΐαυ^ΐιΐ ιηβ ο£ Ιΐιβ άοίη§8 οί 1ιί8 ιηοΐΙιβΓ 
Άπά Ιΐΐ6 (ΐ68ίΓ68 οί' Οοάδ Εΐιά πιβη. Αηά 3,8 ίου α11 ΙΙίθ 
1θΓ6 Ι Ιιαά 1)6611 1;6α€ΐιΐη§ ιιΐίΐ8Ϊ6Γ Σ,ονβ, Ι οΐβαη ίοΓ^οΙ 
α, \)\ιΙ Ιΐΐ6 1ον6-8θη§8 ιη3,8ί6Γ Ι<ον6 ίαα^ΐιΐ; ηΐ6_, Ι Ιβαηιΐ; 
ίΐιειη βνβΓ^ οηε. 

VI.— [Α Ι,ΟνΕ ΡΟΕΜ] 

Τηε Μιΐ868 1ίηο\ν ηο ίβ&γ ο£ Ιΐΐ6 €ηΐ6ΐ Εονε ; Γα1;1ΐ6Γ 
άο ΙΙιείΓ 1ΐ6αι•ί8 1)6ίη6η(1 Ιιίιη §γβΒ.Ι\γ αηά ΐΙιβίΓ 
ίοοΐ8ΐ6ρδ ίοΙΙοΛν• Ιιΐιη €ΐθ86. Αηά ΐ6ΐ: οη6 Ιΐιο,ΐ Ιιαίΐι 
ηοΐ Ιονβ ΐη ίιίδ 8ου1 8ίη§ α 8οη^, αηά ΐΐιβ^ ίοΓΐΙίΛνίΙΙι 
δΐίηΐί ανίΆγ αηά λνίΐΐ ηοΐ ΐεαοίι Ιιίιη ; 1)α1; ΐί 8λν66ΐ 
ιηιΐδίο 1)6 ιηαά6 Ι)^ Ιιίιη Ιΐιαΐ Ιιαίΐι, Ιΐΐ6η ύγ Ιΐι^γ α11 
πηΐο Ηίιη ΗοΙ-ίΌοΙ. Αηά ίί ^οα αδί^ ιη6 1ιο\ν Ι 1ίηο\ν 
ίΙΐΒ,Ι; Ιΐιίδ ίδ ν6Γ7 Ιι-υΐΐι, Ι ΐεΐΐ γοα Ι ηια^ 8ίη§ ρΓ£ΐί86 οί 
Β,ηγ οΐ1ΐ6Γ, 1)6 1ΐ6 Οοά ογ ιηαη, αηά πι^ ίοη^αβ ΛνίΠ 
\νΆ^ ίαΐΐ^τΐη^λγ αηά Γ6ίΊΐδ6 ιη6 1ι6γ 1)681: ; 1)υΐ ί£ ιηγ 
ιηυδίο 1)6 οί 1ον6 &ηά Ι,^οίά&δ, ΐΐιεη ιη^ νοίθ6 ί1ο\ν6ΐ1ι 
ίΓοηι ηιγ Ιίρδ ^6^ο^^ίη§. 

VII.— [ΤΗΕ ΡΟΕΤ'δ ΡΗΙΙ,ΟδΟΡΗΥ ΟΕ ΕΙΡΕ] 

... Ι Ι^ηοΛν ηοΐ, αηά 'ΐίδ υη866ηι1^ Ιο 1αΙ)ουΓ αυ^ΐιΐ 
\νβ \νοί: ηοΐ οί. Ιί ηιγ ροοΓ δοη^δ αΓ6 §οοά, Ι δΐιαίΐ 
1ιαν6 ί3.ιη6 οιιΐ οί δυοίΐ Ιΐιίη^δ αδ Ρ3,ΐ6 Ιιαίΐι 1)6δΐο\ν6(1 
υροη ιηε &1γ6Ε{1^ — ΐΐιεγ ^ί11 Ι^ε 6ηου§1ι ; 1)υΐ ίί Ιΐΐ6^ 
αι•6 1)Εά, \ν1ιαΐ ΐ)θθΐδ ίΙ ηΐ6 ίο §ο Ιοίΐίη^ οη ? Ιί λ\'6 
πιεη Λν6Γ6 §ίν6η, 1)6 ίί οί ΐ1ΐ6 δοη οί ΟΓοηυδ ογ οί βοΐίΐβ 
Ραίβ, ΐΛνο Ιίνβδ, Ιΐΐ6 οηβ ίοΓ ρΙβαβαΓίη^ &ηά πιίΓΐΙι αηά 409 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 Ρ0ΕΤ8 

τον μβν €9 βυφροσνναν καϊ 'χ^άρματα, τον δ* β'ττΐ^ 

μόχθω, 
ην τάχα μοχθησαντί ιτοθ^ νστβρον βσθΧα ^εχβσθαν. 
βΐ δε θεοί κατβνενσαν βνα -χρόνον €? βίον βΧθβΐν 
άνθρώτΓΟίς, καϊ τόνΒε βραγυν καϊ μβίονα ττάντων, 10 
€9 ττόσορ ά ΒβιΧοΙ καμάτως κείς €ρ<γα ΤΓονβνμες, 
ψν^άν δ' αγ^ρι τίνο<^ ττοτΐ κέρΒβα καϊ ττοτΐ τέχ^ρας 
βάΧλομβς, ίμβίροντες άβΐ ττοΧυ ττΧείονος οΧβω ; 
Χαθομεθ' η άρα^ ττάντβ^, οτί θνατοί ^βνόμβσθα» 
γω<; βραχύν βκ Μοίρας Χάχομβς 'χρόνον ; . . . 

VIII 

^ΟΧβίΟί οι φίΧίοντβς, έττην ϊσον άντβράωνται, 
οΧβίος ην ©ησβνς τω ΤίβιριΘόω τταρεόντος, 
βΐ καϊ άμβίΧίκτοίο κατηΧυθβν βίς 'Α'ίΒαο. 
οΧβίος ην 'χαΧετΓοΐσιν βν ^Αξβίνοισίν ^Ορεστας, 
ώνβκά οΐ ξννας ΐΙνΧάΒας αρητο^ κεΧεύθως. 
ην μάκαρ ΑΙακίΒας ετάρω ζώοντοζ ^Αχ^ιΧΧενς' 
οΧβως ην θνάσκων, οτυ οΐ μόρον αΐνον άμννεν. IX 

^'Έσττερε, τάς ερατάς χρνσεον φάος ^Αφρο'γενείας, 
"Εισττερε κυανεας Ιερον φίΧε νυκτός ά^αΧμα, 
τόσσον άφανρότερος μήνας, όσον εξογρς άστρων, 
χαίρε φίΧος, και μοι ίγοτΙ ττοιμενα κωμον άηοντι 
άντΙ σεΧαναίας τν ΒίΒον φάος, ώνεκα τήνα 

^ €7γΙ \νί1 : 11188 ίνΐ 2 ο£. Μοδοΐι. 2. 140 "* ^ρητο ΟΓοί-ΐυβι 
ιπδβ άροιτο ΟΓ &ρκτο 

4ΙΟ ΒΙΟΝ νΐΙ-ΙΧ 

Ιΐιβ οΙΙιβΓ ίοΓ Ιοϋ, ΐΐιβη ρεΛαρδ ιηί^ΐιΐ οηβ άο ΐΐΐθ 
Ιοϊ1ίη§ βΓδί; αηά §6ΐ Ιΐΐ6 §οοά ί1ιίη§8 αίΐ;βΓ\ν&Γά. Βηΐ 
δ€6ίη§ Ηβανβη'δ άβοΓββ Ϊ8^ πιεπ δΐιαίΐ Ιίνβ Βυΐ οηοβ, 
Άπά ίΐιαΐ: ίον ΐοο* Ι^ήεί α \νΗίΐ6 Ιο άο &11 Ιιβ λνοπίά, 
Ιΐιβη Ο 1ιο\ν 1οη§ βΙιεΙΙ -ννβ §ο ΐΐιαδ ιηίδεΓαΙ)!^ Ιοίΐίη^ 
αηά ιηοίΐίη^, αηά ΙιΟΛν Ιοηβ" δΐιαίΐ \ν6 Ιανίδΐι οαΓ Ιίίβ 
υροη ^εΐΐίη^ αηά ιη&1ίίη§, ίη Ιΐιβ οοηδυτηίη§ άβδίΐ'β 
ίοΓ ιηοΓΘ λνεαίΐΐι αηά γβΐ ιηοΓβ ? Ιδ ΐΐ ΐΐι&ΐ \νβ 3,11 
£θΓ§6ΐ ΐΐιαΐ \ν6 ίΐΓβ ηιΟΓίαΙ αηά Ραΐε Ιιαίΐι αΐΐοΐίβά υδ 
δο έήβί α δραη ? . . . , VIII.— [ΚΕ^υIΤΕ^ ι,ονΕ] 

Ηαρρυ αΓ6 ΙονβΓδ -ννΐιβη ΙΙιβίΓ Ιονβ ίδ Γεο^υίΐβά. 
Τ1ΐ686υδ, ίοΓ α11 Ιιβ ίοαηά Ηαάβδ αί Ιΐιβ Ι&δΙ ίπι- 
ρΙαοαΜε, \να8 1ΐ3ρρ7 Ι^εοίΐιίδε Ρβΐ'ίΐΐιοαδ ΛνβηΙ \νΐΐ1ι 
Ιιίιη ; 8,ηά Ιιαρργ ΟΓβδίβδ αιηοη^ ΐΐιε ΟΓυβΙ Ιηΐιοδρϋ:- 
ίΐΙ)ΐ6δ, 1)60ίΐιΐδ6 Ρ^ΐαάβδ Ιΐίΐά οΐιοδβη ίο δΙιαΓβ Ηίδ 
νναπάβΓίη^δ ; Ιιαρρ^ £ΐ1δο Ην^ά ΑοΗίΙΙβδ Αεαοίά Λνΐιίΐε 
Ιιίδ άβαΓ οοπίΓαάβ Λναδ αΐίνθ^ αηά (Ιίεά Ιιαρργ, δ66ίη§ 
1ΐ6 80 ανβη§6(1 Ιιίδ άΓβαάίαΙ ίαΐο. 

IX.— [ΤΟ ΗΕδΡΕΚϋδ] 

ΕνΕΝίΝΟ δΙ&Γ, Λνΐιίοΐι &Γΐ ΐΐιβ ^οΐάβιι Ιί^ΙιΙ οί 1;1ΐ6 
Ιονβΐγ Οΐιίΐά ο' ΐΐιβ Ροαιη, άοαΓ Ενθπϊη^ δΙαΓ, Λνΐιίοΐι 
αΓϊ Ιΐΐ6 Ιιοΐγ Ϊ6Λν&1 οί" Ιΐιβ 1)1υ6 Μαβ Νί^ΐιΐ^ βνοη δΟ 
ιηυοίι (ϋηιηΐ6Γ Ιΐιαη ΐΐιε Μοοη &δ 1)ιί§1ιϊ6γ ΐΐιαη Άηγ 
οί1ΐ6Γ δίΕΓ ΐ1ΐ3.1 δΐιΐηβδ, Ιιαίΐ, ^βηΐΐβ ίΊ-ίβικΙ^ αηά \ν1ιί1β 
Ι §ο α-δ6Γ6ηειάίηετ ιηγ δΙιβρίιβΓά Ιονβ δ1ΐ6\ν πιβ α Η^ΐιΐ; 
ίηδίεαά οί Ιΐιβ Μοοη, Ιόγ ΐΗαΐ δΗθ 1)6ίη§ η6\ν 1)πί 

" Ιη1ΐ08ρϊίαΙ)1θ8 " : Ιΐιβ 1)εγΙ)3,γοιι8 ΐη1ι&1)ϋίΐηΐ8 ο£ Ιΐιβ 8ΐιθΓθβ 
ο£ ίΥχβ Βίαοΐί 8β8.. ' ' 1ιΐ8 άβα,τ οοηίΓαάβ " : Ραί^ΓοοΙαβ. 

♦ΌΜΙά ο' 11ΐ6 Εοαηι": Αρίιτοάίίβ. 

411 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ σάμερον αρχόμενα τάγιον ^ν^ν. ουκ έττΐ φωράν 
βρχομαί, ουδ' ίνα νυκτός 68οί7Γορ6οντα<ζ βνογλεω' 
αλΧ εράω' καλόν δε τ' έρασσαμένφ συναρίσθαί. " Κμζρε ΚντΓρο^βνεια, Αίος τβκος ήβ θαΧάσσας, 
τίτΓτε τόσον θνατοΐσι καΐ άθανάτοισι χαλ€7ΓΤ69 ; ^ 
τυτθον βφαν τί νν τόσσον άττή'χθεο καΐ τ€ί'ν~ 

αύτα, 
ταΧίκον ως Ίτάντεσσι κακόν τον "Ερωτα τεκέσθαί,^ 
ά^ροον, άστορ<γον, μορφα νόον ούΒβν ομοΐον ; 
69 τί Βέ νιν ΤΓτανον και βκαβόΧον ωττασας ημεν, 
ως μη ττικρον εόντα Βνναίμεθα τήνον αλύξαί; 

XI— ΕΠ ΤΟΝ ΥΑΚΙΝΘΟΝ 

. . . άμφασία τον Φοΐβον εΧεν το σον αλ^ος όρώντα.^ 
Βίζετο φάρμακα ττάντα, σοφάν δ' εττεμαίετο^ 

τε'χναν, 
χρίεν δ' αμβροσία καΐ νεκταρι, χρΊ^ν άπασαν 
ωτειΧάν Μοίραισν δ' άναΧθεα φάρμακα ττάντα . . . XII 

. . . αύταρ ε^ων βασενμαι εμάν 6Β6ν ες το κάταντες 
τήνο τΓΟτΙ ψάμαθόν τε καΙ άΐόια '\\ηθυρίσΒων, 
Χισσόμενος ΤαΧάτευαν άττηνεα' τάς δε ^γΧυκείας 
εΧττίΒας υστατίω μέχρι ηηραος ουκ άττοΧείψώ . . . 

1 χ(χλ€πτ€5 Ε = ^οα \νβΓβ ΐΓΟίιΜβδοπιβ : παββ χαλβ'τττείϊ 
2 τΐΐν ΗβΓΐη8.ηη : ιηββ τϊν ' Ύ€κ4σθαί Ηβπη : ιηββ τίκηαι 

412 ΒΙΟΝ ΙΧ-ΧΙΙ 

^βδΙβΓά»}^ 18 ΐοο ς[αίο1ίΐ7 86ΐ. Ι 1)β ηο Ιΐιΐβί ηοΓ 
Ιιί§ίΐΛν£ΐ)παιαη — Ίίδ ηοΐ; £ογ Ιΐιαΐ Γιη αΙίΓΟ&ά αϊ ηί^ΐιΐ — , 
Ι)!!* α 1ον6Γ ; αηά 1ον6Γ8 άβδβΓνε α11 αίά. Χ.— [ΤΟ ΑΡΗΕΟΟΙΤΕ] 

Οεντι,ε Οεπιθ οί ΟγρΓαδ, ΐ36'8ΐ; ΐΗοιι οΗίΙά οί" Ζβιΐδ, 
ΟΓ οΙιΜ οί" ί1ΐ6 Β^Ά, ρτΆγ Ιβΐΐ πιβ Λνΐιγ Λναδί: δο υηΐίίηά 
αΐίΐίβ υηΐο Οοάδ αηά ιηβη — τΐΆγ, Γ11 ΒΒ,γ ιηοΓβ^ λνΐιγ δΟ 
Ιιαίβίυΐ πηΐο Ιΐιγδβΐί", &δ Ιο Ι3ηη§ £ογ1:1ι δο §Γ6αί; 
Άπά υηίν6Γδίΐ1 & ΐϊΐίδοΗίεί €ΐδ ΐΗίδ Ι,ονβ, δο οΓυβΙ^ δο 
ΗεαΓίΙβδδ, δο α11 υηΐίΐίβ ίη Λναγδ αηά Ιοοίίδ ? Άηά 
\ν1ΐ6Γ6ίΌΓ6 αίδο ΐΐιβδβ \νίη§δ αηά αΓοΗβηβδ ΐΗαΙ Λνβ 
τη&γ ηοΐ βδο&ρε Μιη Λνΐιβη Ιιβ ορρΓβδδβΐΚ ιΐ8 ? 

XI.— ΟΡ ΗΥΑΟΙΝΤΗυδ 

. . . \νίιβη 1ΐ6 1)β1ΐ6ΐ(1 Ιΐι^ ^^οηγ ΡΙιοβΙ^υδ \ν£ΐδ άηιηΐ). 
Ηβ 8ου§1ιΙ βνβΓ 7 Γβιηβάγ, 1ΐ€ Ηαά ΓβοοιίΓδβ Ιο οαηηίη§ 
£ΐΓΐ8, 1ΐ6 αηοίηΐβά α11 Ιΐιβ Λνοαηά^ αηοίηΐβά ΐΐ λνίΐΐι 
&ιηΐ3Γ08ί& αηά νίϋΥι ηβοΙαΓ ; 1)αΙ α11 τεπιβάΐβδ ανβ 
ροτνβΓίβδδ ϊο Ιιβαΐ ί1ΐ6 Λνουηάδ οί Ρ&Ιβ . . . 

XII.— [ΟΑΙ,ΑΤΕΑ'δ Ι,ΟνΕΕ] 

. . . ΒυΙ Ι λνΐΐΐ §0 ιηγ Λναγ Ιο γοηάβΓ Ηίΐΐδίάβ, 
δίη^η§ ΙοΛν ίο δαπά αηά δΙιΟΓβ ιηγ δυρρΙίοΕίίοη ο£ 
Ιΐιβ ΟΓπεΙ Οαΐαΐεα ; £ογ 1 λνίΠ ηοί §ίν6 ονβΓ ηΐ}^ δ\ν66ΐ 
Ιιορβδ ΙΐΠ Ι οοιηβ υηΙο ηΐΐθπηοδί; οΐά &§6 . . . 

* δρωντα ϋΒβηθΓ : ηΐ88 έχοντα * ΐΐτ€μαί€το ΥηΙο&ΏϊΐΐΒ : 

ΐη88 6π€)8αίί'€το ΟΓ ίττββώσατο 

413 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ XIII 

. . , ου κάλον ω φίΧβ ττάντα λόγοι/ ττοτΐ τίκτονα 

φοιταν, 
μηΚ €7γΙ ττάντ άΧλω ^ χρέος Ισχέμεν αλλά καΐ 

αντος 
τβγνασθαι σύριηηα' ττεΚ^ί δε του βνμαρβς βρ^γον . . . XIV 

Μοίσας "Ερως καΧβΟί, 'ΝίοΙσαι τον "Ερωτα φεροιεν. 
μοΧτταν ταΐ Ι^οΐσαί μου άει ττοθβοντι Βώοΐεν, 
ταν 'γΧνκεραν μοΧττάν, τάς φάρμακον άΒίον 
ούΒεν, 

XV 

. , , €Κ Θαμινας ραθάμι^γ^ος, οττως \ό<γος, αΐες 

Ιοίσας 
χα Χίθος ές ρωχμον κοίλαίνεταί» , . . 

XVI 

. . . μηΒβ \ίΐΓτ]ς μ ά<^€ραστον, εττεί χω Φοίβος 

άεί^ωρ 
μισθοΒοκεΐ.^ τίμα δβ τα 7Γρά<γματα κρεσσονα 

ΐΓουεΐ . . . 

^ μ-η^' Μ ΟΓοίίαΒ : ιηβθ μΊ)Ζ4 τοι &λ\ω 8£ΐ1ηΐ3,3ίυ3 : ηΐ88 
άλλο ^ αΐίζύύν μισθοΒοκίΤ Ε : ΐη88 ά^ίΒαν μισθ'όν ίδωκε 

414 ΒΙΟΝ ΧΪΙΙ-Χνί XIII.— [ΟΟ ΙΤ ΥΟυΚδΕΕΡ] 

. . . ϋ 18 ηοΐ ΛνβΠ, ίτΐβίκΐ, ίο §0 ίο α 0Γ3,ί*ΐ8- 

ΐϊΐαη υροη α11 ηααΙΐβΓδ, ηοΓ ίο γ68ογϊ υηίο αηοίΗβΓ 
ιη&η ίη βνθΓ^ 1)α8ίη688, Ι^υΐ ταίΙιβΓ ίο πιαίιβ ^οιι 
Ά ρίρβ 70ΐΐΓ86ΐί; αηά 'ΐ&ϋΗ, 'ΐίδ ηοΐ 8θ Ιιατά, 

Ι16ίΐ1ΐ6Γ ... 

XIV.— [ΕΟνΕ ΑΝΌ δΟΝΟ] 

Μαυ Εονβ οαΐΐ ίΐιβ Μιΐδβδ, »ηά ΐΐιβ Μυββδ 5ηη§ 
Ι,ονβ ; αηά τη&γ ϊΗβ Μαδβδ ενβΓ ^ίνβ πΐίί δοη^ άϊ τηγ 
άβδίΓβ, άεαΓ ιηβίοίϋοιίδ δοη§, ί1ΐ6 δλνββΐβδί ρΐι^βίο ίη 
Ιΐΐ6 ΛνοΓίά. 

XV.— [ΡΕΚδΙδΤΕΝΟΕ] 

. . . 'Τίδ δαΐά Β. οοηΐίίηυαΐ άήρρίη^ \νί11 β'βη νί^&γ α 
ΗοΙΙοΛν ίη α δίοηβ . . . XVI.— [\νθΚΤΗΥ ΟΡ ΗΙδ ΗΙΚΕ] 

... Ι ρΓαγ ^οα Ιβανβ ηιβ ηοί Λνίΐΐιουΐ: δοπιβ Γβλν&Γά ; 
£θΓ βνβη Ρ1ιθ6ΐ)ΐΐδ ίδ ραίά £ογ Ιιίδ ηιυδίο, &ηά α πιεεά 
ηιαίίβΐΐι ΐ1ιίη§δ ΙϊβΙΐβΓ . . . 4ί5 ΤΗΕ ΒυϋΟΙ.10 ΡΟΕΤδ XVII 

. . . μορφα θηΧντέραισι ττέΧεί καΧόν, άνέρί δ' 
αλκά . . . 

XVIII 

ττάντα θεού γ' βθβλοντος άνύσιμα, ττάντα βροτοΐσίν 
€κ μακάρων ραίστα καΐ ουκ άτβΧεστα Ύβνοντο.^ 

^ ράϊστα ΔΙιγ : ιη88 Ύαρ βάστα ^ύνοντο Αΐιτ : ιηεβ '^ίνοίτο 4ΐ6 ΒΙΟΝ ΧνΐΙ-ΧνίΙί XVII.— [ΑΡΤΕΚ ΤΗΕΙΚ ΚΙΝΒ] 

. . . ΤΗβ \νοπιαη'8 ^Ιοι-γ 13 1ι6γ ΙίΘ&υΙ^^ ΐΐιβ ιηαη'δ 
Ηίδ 8ΐΓ€η§ΐΙι . . . 

XVIII.— [ΟΟΌ ^νΐΙ.Ι.ΙΝΟ] 

. . . Α11 Ιΐιίη^δ ηΐίΐγ 1)6 αοΐιίβνβά ί£ Ηβαν'η \νί11 ; αΐΐ 
ίδ ρο88ίΙ)ΐ6, ηαγ, &11 ίδ νβΓ^ εαδ^ ίί ΐΐιβ Βίεδδβά πιαίίβ 
ϋ δο . . . 417 

Ε Ε III 

ΤΗΕ ΡΟΕΜδ ΟΡ ΜΟδΟΗυδ Ι.— ΤΗΕ ΚυΝΑ\νΑΥ ΕΟΥΕ 

Ονρβΐ8 //«Λ- Ιθ8ί Ηβτ όοί/ 1.οχ)6, αηά σήββ Ιύηι ίιι ίΐιβ 

8ίΤ66ΐ8, 42 ϊ ΜΟΣΧΟΥ ΣΤΚΕΛΤΩΤΟΥ 

Ι.— ΕΡΩ^ ΔΡΑΠΕΤΗΣ 

Ά ΚυτΓ/Ο^ς• τον 'Έρωτα τον νΐεα μακρόν εβώστρει- 
*' οστί9 €νΙ τρίόΒοίσο ττΧανώμενον βΙΒβν "Έ^ρωτα, 
ΒραπετίΒας εμός εστίν 6 μανύσας ^βρα^ ^.ξβί• 
μισθός^ τοί το φίΧημα το Κύττρώο^ζ' ην δ' αηάητι 

νιν, 
ου ^γυμνον το φίΧημα, τν δ' ώ ξβνε καί ττΧεον εξεΐς, 
εστί δ' ό 7ΓαΓ? ττβρίσαμο^;• εν είκοσι τταίσΐ'^ μάθοίς 

νιν. 
•χρώτα μεν ου Χεύκος, ττυρί δ' εϊκ6\ο<ζ' όμματα δ' 

αύτω 
ΒριμύΧα καΐ φΧο^όεντα' κακαΐ φρενε<ζ, «δύ ΧάΧημα' 
ου ^αρ ϊσον νοεει καΐ φθε'γ^εταί• ώς /^£Xι, φωνά, 
ώς δε χοΧα ν6ο<; εστίν άνάμερος, ηττερο'ΐτευτά<;^ 10 
ούΒεν άΧαθενων, ΒόΧων βρέφος, ά^ρια τταίσΒων. 
εύττ'Χόκαμον το κάρανον, εχεί δ' Ιταμον το μετωττον. 
μικκϋΧα μεν τηνω τα χερύΒρια, μακρά δε βάΧΧει, 
βάΧΧει κείς ^Αχέροντα καΐ εΙς 'Αϊ'δα βασίΧεια. 
γυμνός οΧος τό γε σώμα, νόος δε οΙ εν ττεττύκασται. 
και ΤΓτεροείζ ως όρνις εφίττταται αΧΧον ε'ττ αλλω, 
άνερας ήΒε ιγνναΐκας, εττΐ σττΧά^/γνοις δε κάθηται, 
τόξον εχεί μάΧα βαιόν, ύττερ τ6ξω δε βεΧεμνον, 

1 μισθ05 : 11188 μισθάν ^ -ηαισϊ Ηβίιΐδίαδ : ηιεβ πασι 

422 ΤΗΕ Ρ0ΕΜ8 ΟΡ Μ080Ηυ8 

Ι.— ΤΗΕ ΚϋΝΑλΥΑΥ ΣΟΥΕ 

€υρκι8 οη€ άΐίγ τη&άβ Ιιαβ αηά α-γ αΓΐ6Γ 1ι6γ δοη 
ίιονβ αηά δίΐίά : " λνΐιοδοβνβΓ Ιιαίΐι δββη οηβ Εονβ 
ΙοίΙβί'ίη^ ΆΪ Ιΐΐ6 8ΐ:Γ66ΐ-ϋθΐ'η6Γ8, ΙίηοΛν ΐΐΐίΐΐ Ιιβ ίδ Iη^ 
ΓυηαΛνα^, αηά αηγ ίΐιαΐ δΐιαίΐ 1)ηηβ• πιο \νοΓ(1 ο£ Ιιίιη 
δΗέΐΙΙ Ιιανβ ίΐ Γ6Λν&Γ(1 ; αηά Ιΐιβ ΓβΛνίΐΓά εΐιαίΐ 1)6 ϋι^ 
\ί\8Β οι Ο^ρπδ ; Εΐιά ίί' 1ί6 1)ΐΊη§ Ιιογ ταπΕΛνα^τ \νί11ι Ιιίιη, 
Ιΐΐ6 Ιίίδδ δΐιαίΐ ηοί 1)6 αΐΐ. Ηε ίδ & ποϊεΗο Ιαά ; Ιιβ 
δΐι&ΐΐ 136 ΙίηοΛνη Εΐηοη§ ΐλΐ^εηΐγ : οοιηρίβχίοη ηοΐ λνΐιίΐβ 
1)υΐ ΓίΐΐΙιβΓ Ιίΐ^ο Ιο ύγ& ; ογοδ Ι^ββη αηά 1)6αηι^ ; ο£ αη 
ίΙΙ άίδροδίΐίοη ΐ3υί ϊάΙτ δροΐίβη, ίοΓ 1ΐ6 ιηβαηδ ηοΐ λνΐιαΐ; 
1ΐ6 δα^δ — 'Ιίδ νοίοβ ο£ Ηοηβ^, Ιιεαί'ΐ οί" §α11 ; ίνον^Άτά, 
οοζ€ηίιι§,^ Ά ηο'βΓ-δ&^-ΙΐΌΐΙι ; α λνύγ 1>Υ8ίΙ ; ιπαΙ^Θδ οΓυοΙ 
ρΐα^. Ηίδ 1ι&ίι• ίδ ρΐεηΐ^, Ιιίδ ίοΓβΙΐΘ&ίΙ 1)ο1ά ; Ιιίδ 
\>3.1>γ Ιιαηάδ Ιίη^ 1)ΐι1: οαη δΐιοοΐ α 1οη§ ν/Άγ, α.γ&^ β'εη 
αοΓΟδδ ΑοΙιβίΌΠ ίηΐο Ιΐιε άοηιίηίοηδ ο£ ΟβαΐΙι. Α11 
ηαΐίβά Ηίδ Ι^οάγ, 1)υΐ λνβΐΐ οονβι-εά Ιιίδ πιίηίΐ. Ηε'δ 
ννίη^εά Ιίΐίβ α 1)ίΓά αηά ίΐίβδ ίΓοπι οηε ίο αηοΙΙιβΓ, 
\νοιιΐ€η αδ Λνεΐΐ αδ ιηεη, Άπά &1ί§1ιΐδ αροη ϊΗθιγ 1ΐ6&Γΐδ. 
Η β ΙιαίΗ α ν^τγ Ιίΐΐΐβ 1)ο\ν αηά αροη ίΐ αη αιτο\ν ; 'ίίδ 423 ΤΗΕ Βυαοι.10 ΡΟΕΤδ 

τντθον μεν το βίΧεμνον, €9 αίθβρα δ' άχρι φορεΐταί. 
και 'χ^ρνσεον ττερί νώτα φαρετριον, ενΒοθί δ' εντί 
τοί τΓίκροΙ κάλαμοι, τοΐς ττοΧλάκι κάμε τιτρώσκεί. 
ττάντα μεν αηρια ταντα' ττοΧν ττΧεον ά ΒαΙ'ς ^ αντω• 
βαια Χαμττας εοΐσα τον άΧιον αντον άναίθει. 

ην τύ «γ' ^Χύ}^ τήνον, Βησα<ζ αγε μη^^ εΧεήσΎ)ς» 
κην ΊΓΟτίΒ-ρ^; κΧαίοντα, φνΧάσσεο μη σε ττΧανάστ}. 
κην ΎεΧάη, τύ νιν εΧκε. καΐ ην εθεΧτ) σε φιΧησαι, 
φεΰ^ε' κακόν το φίΧημα, τα χείΧεα φάρμακον εντί. 
ην Βε Χε<γη 'Χάβε ταντα, γ^αρίζομαι, οσσα μοι οττΧα^ 
μη τύ θί^Ύ)^ ττλάνα Βώρα' τα ^αρ ττυρί ττάντα 
βεβατΓταιΓ 

1 ττλβον ά δαίί \νί1 : ΐη88 πλβον δ' αεί ΟΓ ιτλεΓοί' δβ οΐ 
30 αίαί καΐ τί) σίΒαρον, δ τί»ί' ιτνρόΐντα καθίζει. ΤΜδ Ιΐηβ, 
\¥ΐιΐο1ι 09.11 Ιιαηΐΐ^ Ιϊβίοη^ Ιιβτβ, ΐβ οιηΐί)ΐθ(1 1)^ βοιηβ ο£ ί,ΐιβ ιηβδ. 20 424 ΜΟδΟΗϋδ Ι, 19-29 

1)υΙ α δτηαΐΐ ατΓΟΛν 1)ΐιΙ ΟΕΓηβδ βνβη ίο Ιΐΐθ δΐ^^. Αηά 
3,1: Ηίδ ΐ3Εθ1ι 18 α Ιΐΐΐΐβ ^οΐάβη ^ιιίν6Γ^ 1)η1: ίη ϋ Ιίβ 
ίΐιβ 1ί6€η δΐΐίΐίΐδ Λνΐΐΐι Λνΐιϊοΐι Ιίβ οίΐΐίιηεδ λνοαηάβΐΐι 
β'εη 1116. ΑηοΙ ογιιθΙ ΙΙιοα§1ι ά\\ Ιΐιίδ 6(^υίρα§6 1)6^ Ιΐ6 
Ηαΐΐι δΟϊΐΊοΐΙιίη^ οι-αβίίβι• ίατ, Ιιίδ ΙογοΙι ; 'ΐίδ α Ιίίΐΐβ 
Ιί^ΙιΙ^ 1)πΐ οαη δβΐ Ιΐιβ υθγ^ δαη αβί'β. 

1.61: αηγ Ιΐιαΐ δΐιαίΐ ίαΐίβ Ιιίιη 1)ΐη(1 Άτιά Ι3ΐ•ίη§ Ιιίιιι 
αηά η6ν6Γ ρίί7. Ιί" 1ΐ6 δ66 Ιιίιη Λν66ρίη§, 161 Ιιίιη ίιανβ 
Ά οαΓ6 Ιεδΐ 1ΐ6 1>6 ά606ίν6ά ; ί£ Ιαυ^Ιιίη^, 161 Ιιίηι δΙίΠ 
1ιε16 Ιιίιη α1οη§ ; 1)ΐι1: ίί ηιαίίίη^ ίο Ηδδ Ιιίηι, 161 Ιιίηι 
ίΐ66 Ιιίιη, ίοι• Ιιίδ Ιίΐδδ ίδ αη ί11 Ηδδ αηά Ηίδ Ιίρδ ροίδοη ; 
Εΐηά ίί 1ΐ6 5Άγ ' Ηβΐ'β, 1α1ί6 1;1ΐ6δ6 Ιΐιίη^δ, γοιι αΓ6 \ν6ΐ- 
ηοηΐ6 Ιο «11 ηιγ απηοιη•/ Ιΐΐ6η ΙβΙ Ιιίιη ηοΐ Ιοαοΐι Ιΐιοδβ 
Γηΐ56ΐιί6νοιΐδ §ίίΊ:δ, ίοΓ ίΐι&γ αΐ'β α11 άίρρ6ά ίη βΓ6." 425 II.— ΕυΚΟΡΑ 

ΜοδΟΗϋδ ίβΙΐ8 ίη Ερίο νβτββ Κοιν ΐΗβ νίΐ'§ίη Εηνορα, αββτ 
άτεαιηίη^ ο/ α 8ΐη駧ΐ6 })6ΐιν66Ίΐ ΐΗε Ιινο οοηύηεηΐε ^οτ ϊΗβ 
ρθ88688ίοη ο/' Ηβτ, παβ οαιήβά οβ^ β'οτη απιοη^ Κβΐ' οοηι- 
ραηίοη8 όί/ Ζειιβ ίη ΐΗβ /οπίι ο/ α ΙμΙΙ, αηά ΒοΐΊΐβ αονο88 
ΐΗβ 86α /νοΜ Τί^τβ ίο ΟτβΙβ, ίΚβτβ ίο δβοοτηβ Μ8 Ι)ήά€. 
ΤΗβ βαΗιβτ ΗαΙ^ ο/ ίΚβ ροβνι €οηίαί?ΐ8 α άβ8€ήρΙίοη ο/' 
Εηνορα 8 βοη)6Γ-})α8ΐ{6ί. Ιί 1)6α?•8 ΐΗτββ ρί€ίητ€8 ίη ίηίαίά 
ΜβίαΙ — Ιο σΐΌ88ίη§ ΐΚβ 86α ίο Ε§ι/ρί ίη ίΗε 8}ιαρ6 ο/ α 
]ΐ€ί/6Γ,Ζ6η8 Τ68ίοήη§ Ιιενίΐιβνβ 1)ΐ/ α ίοηοΗ ίο Κηηιαη /ονηι , 
αηά ί}ΐ6 Ηνίΐι ο/ ίΚε ρεαοοείί β-οηι ίΗβ Ηοοά ο/ Ανβΐΐ8 
δίαίη. 427 II.— ΕΥΡΩΠΗ 

ΈίνρώττΎ] 7Γ0Τ6 Κι;7Γ/)ί? 6776 <γ\νκνν Ύ)Κ£ν ονβψον, 
νυκτός 6τ€ τρίτατον ^ λαχθ9 ΐσταται, ε^^ύθι δ' ηώς, 
νίΓνος 0Τ6 <γ\υκ[ων μβΧίΤος βΧβφάροισιν βφίζων 
Χνσιμέλης ττβ^άα μαλακω κατά φάβα Ββσμω, 
βντβ καΐ άτρεκίων Ίτοιμαίνβταί οθνος ονείρων* 
τήμος υττωροφίοισίν ενί κνώσσονσα Βόμοίσι 
Φοίνικος θν<•γάτηρ βτι τταρθενος Έ^υρώττεια 
ωίσατ ηπτείρονς Βοίας πτερί εΐο μάχ^εσθαί, 
άσσίον ^ άντίττερην τε' φνην δ' εγρν οΙα γυναίκες, 
των δ' η μεν ξείνης μορφην εχεν, ή δ' άρ* εωκει 
εν^αττίτ), και μαΚΧον εής ττεριίσ'χετο κονρης, 
φάσκεν δ' ώ9 μίν έτικτε κα\ ως άτίτηΚε μιν αυτή. 
ή δ' ετερη κρατερΎ)σί βιωαμένη τταΧάμ'ησίν 
εϊρυεν ουκ άεκουσαν, εττεί φάτο μόρσιμον εΐο^ 
εκ Αώς αΐηιόγου ηερας εμμεναι ΈΛ)ρώ'π•είαν. 
η δ' αττο μεν στρωτών Χεχεων θόρε Βειμαίνουσα, 
ΊταΧλομενη κραΒίην το <^αρ ως ΰτταρ ε18εν ονειρον. 
εζομενη δ' εττΐ Βηρον άκην εχεν, άμφοτερας 8ε 
εΙσετι ιτειτταμενοίσιν εν ομμασον είχε γυναίκας, 
ο-^ε δε 8ειμα\έην άνενείκατο τταρθενον^ αύΒήν 
^ τις μοί τοιάΒε φάσματ ειτουρανίων ττρο'ί'ηΧεν ; 

^ τρίτατον ΜαβυΓΠΒ : ηΐδ8 τρίτον ^ &σσιον — ^σσον, οαΐΐεοί 
ϋοΓΪο \>γ ΕηΒία,ίή. 1643. 32 ; άντιίτίρην οαηηοΐ; = τ V άντ, Κ ? 

428 II.— ΕϋΚΟΡΑ 

Ονοε υροη 3, Ιίιηβ ΕαΓορα Ιιαά οί ΐΙΐ6 Ο^ρηαη α 
άεϋ^ΐιΐίιιΐ (1ι•6αιη. 'Τ\να8 ΐΗβ ΐΙιΪΓά \ναί;ο}ι ο' ΐΗβ 
ηί§]ιΐ λνΐιβη 'ίίδ ηί§1ι άαΛνη &ηά Ιΐιβ Εοο86γ ο£ Ι^ίιηΙ)5 
18 001116 άο\νη ΙιοιίΘγ-δΛνεβΙ υροη Ιΐιβ βγβΐίάδ ίοι* ίο 
Ιιοΐά ουΓ ΐννίη 1ί§1ιΐ; ίη ^εηΐΐε 1)οηάα§β, 'ΐ\ν£ΐ3 3,1 ΐΐιαΐ 
Ιιοαι* \ν1ιίο1ι ίδ Ιΐιβ οαΐ^οίη^ Ιίιηβ οί" Ιΐιβ βοαίί ο£ ΐΓαβ 
άΐ'οαπίδ, ΐΐιαΐ \ν1ΐ6ηα8 Ρΐιοεηίχ' άαπ§1ιΐβΓ ΐΐιε πιαΐά 
ίΕαΓορα δίβρΐ ΐη 1ι6γ ΐ30\\'βι• αηάβΓ Ιΐΐ6 ΐΌοί, δΐιβ άΐ'Θαιηΐ 
Ιΐιαΐ Ιννο Ιαηάδ ηβαΐ" αηά ίαι* δ^Γονβ λνίΐΐι οηβ 
&ηοΙΙΐ€Γ ίοΓ ΐΐιβ ροδ8€δδίοη οί ΗβΓ. Τ1ΐ6ίι• ^ιιίδβ \ν3,8 
Ιΐιβ §υίδ6 οί Λνοηιβη^ αηά Ιΐΐ6 οηο Ιιαά ΐΐιβ Ιοοίί ο£ αη 
ουίίαικί λνίίβ αηά Ιΐιβ οΐ1ΐ6Γ \ν38 Ιίΐ^β Ιο Ιΐιβ άαηΐθδ οί 
ΙιβΓ ο\νη οουηΐΓ^. Νο\ν ίΐιίδ οίΐιεί' ϋΐανβ νβΓ/ νβ- 
Ηεηιεπίΐγ Ιο 1ι€γ άαπίδεί,, δα^ίη§ δΚβ νταδ Ιΐιβ ιηοΙΙιβΓ 
ΙΙϊΆΪ 1>ίΐΓ€ αηά ηιΐΓδ6ί1 ΙιβΓ, Ι^υΙ Ιΐιβ οιιΐΐαηά Λνοηιαη 
Ι&ίά νίοΐεηΐ Ιΐίΐηάδ υροη Ιιβι• αηά Ιιαίεά 1ι6γ ανίΆγ ; ηοΓ 
νΐ'βηΐ δ1ΐ6 α11;ο§6ΐ1ΐ6Γ υιίΛνίΙΙϊη^, ίοΓ δ1ΐ6 ΙΗεΙ Ιι^Ιβά 1ι6Γ 
8&ίά : " Τ1ΐ6 Λε^ίδ-ΒεαΓβι• Ιιαίΐι οι-άαίηοά ΐΐιββ ίο 1)6 
πιίηβ." Τΐιβη Ι6αρ1 ΕυΐΌρβ, ίη ίβαΓ ίροιη ί1ΐ6 1)6(1 οί" 
1ΐ6Γ 1γίη§, αηά 1ι6γ 1ΐ6αι•1 \ν6ηί; ρίΐ-α-ραΐ ; ίοΓ δ1ΐ6 Ιιαά 
Ηιά Ε άΐ'6ίΐιη αδ ίΐ 'νν6Γ6 α Λναΐνίη^ νίδίοη. Αηά δίΙΙΐη^ 
άολνη 8ΐΐ6 Λναδ 1οη§ δΐίβηΐ, ΐ1ΐ6 1\νο Λνοηιεη γβΐ ΙιβίοΓβ 
1ΐ6Γ \νΕΐ?:ίη§ 6768. Αί; ΙαδΙ δ1ΐ6 ταίδεά Ιι6γ ηιαΐ(ΐ6η νοίθ6 
ίη 3006η1δ οί"ΐ6ΓΓθΓ, 83ρη^: ^' ννίιο οί Ιΐϊ© Ρ6θρΐ6 οί 
ΚβΑνεη άίά δβηά πΐ6 ίοΓίΙι δυοίι ρΐιαηίοηιβ αδ ΐ1ΐ6δ6 ? 

ηΐ88 ασσαν, άσίΒα τ', &σσα5\ άσίάδ' ^ «Γο ΑΙιγ : πΐ83 (Ίναι 
* ΒΒΐμα\4ην : ϊϊΐΒΆ αίβο δί? μάλ' €ΐΓ€ίτ' τταρΘ4νον : ιιΐ83 αίδο -ο5 

429 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ,ΐα ΡΟΕΤδ 

ΤΓοΐοί μ€ στρωτών Χεχβων νττβρ ίν θαλάμοισιν 
ήΒν μαλα κνώσσουσαν άνετττοίησαν ονειροι, 
τις Β' ην ή ξβίνη, την βϊσίΒον νττνώονσα; 
ως μ βλα,βε κραΒίην κείνης ττόθος, ώς με καί αυτή 
άσττασίως υττεΒεκτο και ως σφετερην Ϊ8ε τταΐΒα. 
άΧλά μοί εΙς ά^αθον μάκαρες κρηνευαν ^ ονειρον.^ 

ως εΐιτουσ άνόρουσε, φίΧας δ* εττεΒίζεθ^ εταίρας 
ηΚίκας οίετεας θυμηρεας εύττατερείας, 
τΎ]σίν αε\ συνάθνρεν, 6τ ες χορον εντύνοίτο,^ 30 

η οτε φαιΒρύνοιτο^ Χρό(^ ττροχοησιν άναύρων, 
ή οττότ εκ Χειμώνος εύττνοα \είρυ αμερηοι. 
αΐ Βε οΐ αίψα φάανθεν έχον δ' εν χερσίν εκάστη 
άνθοΒόκον ταΚαρον ττοτϊ Βε Χειμώνας εβαινον 
ά^χιάΧους, οθι τ αΐεν ομιΧαΒον ηηερεθοντο 
τερττόμεναι ροΒεη τε φνη και κύματος ήχη. 

αύτη Βε χρύσεον τάΧαρον φερεν Έύρώττεια, 
θηητόν, μέ<γα θαύμα, με^αν ττόνον 'ΐίφαίστοιο, 
ον Αιβύϊ) ττόρε Βώρον, οτ ες Χεχος ^Εννοσι<γαίου 
ηϊεν η Βε Ίτόρεν ττερικαΧΧεϊ ΎηΧεφαάσση, 40 

ητε οι αίματος εσκεν άνύμφω δ' Έύρωττείτ) 
μητηρ Ύηλεφάασσα ττερικΧυτον ωττασε Βώρον. 

εν τώ ΒαίΒαΧα ττοΧΧα τετεύχατο μαρμαίροντα, 
εν μεν εην χρνσοΐο τετυ^μενη ^Ιναχις Ίώ, 
εΙσετι ττόρτις εονσα, φυην δ' ούκ είχε ιγνναίην. 
φοιταΧεη Βε ττόΒεσσιν εφ* άΧμυρα βαίνε κεΧευθα, 
νηχομενη ΙκεΧη' κυανή δ' ετετνκτο ΘάΧασσα. 
Βοιοϊ δ' εστασαν νψοΰ εττ οφρύος αΙ^ιαΧοΐο 

^ κρ-ίινααν \ν£ΐ1ίβββ1ά : ιη83 κρίν^ιαν ^ 4ντΰνοιτο Υ^ι\ : ηΐ88 
-οντο, -αιντο, -αιτο ' ηΐ83 αΐεο φαιΒρύνοιντο 

430 ΜΟδΟΗϋδ II, 22-48 

ννΐιαΐ ιηεαηΐ: Ιΐιβ 8ΐι•3,η§β άι•6αιη8 ΐΗαΙ άίά αβτίΐγ ιηε 
ίη ίΐιαΐ ιηο8ΐ δΛνββΙ δ1υηιΙ)6Γ Ι Ιιαά υροη Ιΐΐ6 Ι36ά ίη 
ιηγ ο1ΐίΐηιΙ)6ΐ• ? Αηά Λνΐιο Λνϋδ Ιΐΐ6 ουίίαπίΐ λλ^ίβ Ι άίά 
Ιίβΐιοΐά ίη ηιγ δίββρ ? Ο 1ιο\ν (Ιίά άβδίι-β ρο8δ688 ιη^ 
Ηβ&Γΐ ίοΓ 1ΐ€Γ, αηά 1ιο\ν §1α(1ΐ7 1ΐ1ν€\νΐδ€ άΐά δΐιβ Ι&ΐίϋ 
ηιβ Ιο 1ΐ6Γ 8,ηη8 αηά Ιοοίί υροη πΐ6 αδ Ι Ιιαά Ιίββη Ιιβι* 
οΐιίΐά ! Ι οηΐγ ργ&γ ΐ1ΐ6 Βίβδδβά πΐΆγ δβηά Ιΐιβ άΐ'^αηι 
Ιυηι ουί; λνβΐΐ." 

δο δρεαί^ΐη^ δΐιβ υρ αηά δου^ΐιΐ; Ιΐιβ οοηιραηΐοηδ 
1:1ΐ3,ΐ ΛνβΓβ οί" 1ΐ1•^6 α§6 Λνίΐΐι 1ι6γ, Ιϊοΐ'η ΐΚβ δαπιβ γεαι* 
αηά ο£ Ιιί^ΐι άε^Γββ, ΐΐΐθ ηιαίάβηδ δΐιβ άβΐί^ΐιΐβά ίη 
αηά Λναδ ΛνοηΙ ίο ρΐ3.7 Λνίΐΐι, λνΙιείΙιεΓ ΐΙιβΓβ λνβΓβ 
άαηοίη^ αίοοΐ ογ Ιΐιβ Λναδίιίη^ ο£ α 1)Γί§1ιΙ ΐ&ϊγ 1>οάγ αϊ 
ίΐιβ οαίρουήη^δ οί" Ιΐιβ \\'αί6ΐ'-1)Γθο1ίδ, ογ Ιΐιβ οΓορρίη^ 
οί" οάοΓουδ ΙίΙ^-ίΙολνεΓδ ίη Ιΐιβ πιβΕά. ΡοΓίΙίλνίΙΙι ΛνθΓβ 
Ιΐΐ67 1)6ίθΓ€ ίΐ6Γ δί^ΐιΐ, 1)ουη(1 ί1ο\ν6Γ-1)Εδ1^6ΐ8 ίη Ιιαηά 
ίοΓ Ιΐΐ6 Ιοη^δΗοΓβ ηιβ&άοΛνδ, 11ι6Γ6 ίο ίοΓβ^αΙΙιεΓ αδ 
ΛΥΕδ ΙΙιείΓ \νοηΐ Άπά Ιαΐ^θ ΙΙιείΓ ρΙβαδυΓβ \νί11ι ΐΐιβ 
δρΓίη^ίη^ Γθδ6δ αηά ΐΗβ δουηά οί ΐΗβ \\Έν6δ. 

Νο\ν ΕιίΓορ&'δ 1)&δ1^6ΐ; \ναδ οί ^οΐά, αη αάηιίΓαΙίΙθ 
Ιΐιίη§, α §Γ6αΐ ηΐΕΓνβΙ αηά ά ^Γβαΐ \νοΓΐί οί" Ηβρίιαβδ- 
Ιαδ, ^ίνβη οι Ηίηι υηΐο Ί^ϊϊ^γα ΐίΐ6 ά&γ ΐΐιβ ΕαΓίΙι-δΙίίΐΙίβΓ 
Ιοοίί; 1ΐ€Γ ίο Ηίδ 1)6ά, αηά ^ίνεη οί Γ-ίΙ^γα υηΐο Ιΐιβ ίαίΓ 
1)6αυΐ6οιΐδ ΤοΙερΙιαδδΒ, 1)6οαυδ6 δΐιβ \ναδ οηβ οί ΙιβΓ ο\νη 
1)1οοά ; αηά δο Ιΐΐ6 νίι-^ίη ΕαΓορα οαηιβ ίο ροδδβδδ Ιΐιβ 
Γβηολνηέά ^ίίί, 1)6ίη§ Τβίερίιαδδα λναδ 1ι6γ ηιο11ΐ6Γ. 

Αηά ίη Ιΐιίδ 1)αδ1ί6ί; Λνβΐ'β \νΓοα§1ι1: ηιαηγ δΐιίηίη^ 
ρίβοθδ οί οιιηηίη^ \νοΓΐί. ΤΙιβΓβίη ίίΓδΙ \ναδ ΛνΓου^Ιιΐ 
Ιΐιβ άαυ^1ιΐ6Γ οί Ιηαοΐιυδ, ίη Ιΐΐ6 §υίδ6 οί α Ιιείίβΐ' γ^ϊ, 
ρ?.δδίη§ λνίάβ ονβΓ Ιΐιβ 1)Γίηγ \ναγδ 1)7 1αΙ)ουι• οί Ιιθγ 
ίεβΐ 1ίί:6 οηβ δλνίιηηιίη^; αηά ΐ1ΐ6 δβα λναδ \νΓθΐι§1ιΐ οί 
1)1α6 Ιαϋί^αβΓ ; αηά Ηί§1ι υροη ΐΐιβ οΙίίί-Ι^ΓΟΛν δίοοά Ινίο 

** άαα^Ιι^βΓ ο£ Ιηαοΐιυδ " : Ιο. 

431 ΤΗΕ ΒϋΟΟΙνΙΟ ΡΟΕΤδ 

φωτ€ς άοΧλτβην, θηενντο δε ττοντοττόρον βουν. 
έν δ' ην Ζεύ^ζ Κρονί8η<; έτταφώμβνος ήρεμα χβρσί ^ 50 
7ΓΟρτίο<; ^Ιναχίης, την ^ δ' ίτΓταττόρω τταρα Νβιλω 
ίκ βοος ευκβράοίο τταλίν μβτάμείββ ^νναΐκα. 
άρΎνρβοζ μβν βην Ν€6λοι^ ρόος, ή δ' άρα ττόρτα 
χαΧκείη, χρυσοί) δε τβτνγμβνος αύτος βην Ζευς, 
άμφΐ δε Βίνήεντο*; νττο στεφάνην ταΧάροιο 
'Έίρμ€ίη<; ησκητο' ττέΧα'ζ δε οΐ εκτετάνυστο 
"Αρ^οζ άκοίμήτοίσί κεκασμενοζ οφθαΧμοΐσί, 
τοίο δε φοίνήεντο<ζ αφ' αϊματος εξανετεΧλεν 
ορνος ά^αΧλόμενος τττερύ^ων ττόλυανθεϊ χροιτ}, 
ταρσον άναττΧώσας ώσείτε ης ώκναΧος νηνς' 60 

χρυσείου ταΧάροιο ττερίσκεττε χείΧεα ταρσός.^ 
τοΐος εην τάΧαρος ττερικαΧΧεος Έίνρω7Γείη<ζ, 

αι δ' εττεί ονν Χειμώνας ες άνθεμόεντας Ίίκανον, * 
άΧΧη ε'ττ' άΧΧοίοίσί τότ* άνθεσι θνμον ετερττον. 
των ή μεν νάρκίσσον ενττνοον, ή δ' υάκινθον, 
ή δ' ϊον, η δ' ερττυΧΧον άτταίνυτο' ττοΧΧα δ εραζε 
Χειμώνων εαροτρεφεων θαΧεθεσκε ττετηΧα, 
α'ί δ' άντε ξανθοΐο κρόκου θυόεσσαν εθειραν 
ΒρετΓτον εριΒμαίνουσαι, άταρ /χεσσί,στί^ ^ ανασσα 
αηΧαίην ττυρσοίο ρόΖου χείρεσσι Χε^ουσα, 70 

οΐά περ εν Χαρίτεσσι Βιεττρεττεν ^Αφρο^ενεια. 

ου μην Βηρον εμεΧΧεν ε'ττ' άνθεσι θυμον ίαίνειν, 
ουδ' άρα τταρθενίην μίτρην άχραντον ερυσθαι. 
η 'γαρ 8η ΚρονίΒης ως μιν φράσαθ\ ώς εοΧητο 

^ Π188 αίδο Ζ, 6π. 7}ρ. χ^ίρι θ€6Ίτ) ^ Ίραχίηί- τ^)ν ΡΐβΓδοη : 
ηΐ38 βίναλίηί• τ^ν ΟΓ 6Ϊ//αί ληϊστ^ΐ' ^ ταρσ})$ \νΐ1 : ηΐ88 

-οΓϊ * 11188 εΙβο ίσ-ί)Χυθον άΐ'θβμόβΐ'τα! ^ μ^σσίστη Ε, 

432 ΜΟδΟΗυδ II, 49-74 

ηΐ6η Ιο§6ΐ1ΐ6ΐ• ίΐη(1 \νΕΐο1ι6(1 Ιΐιβ δ6α-§οίη§ Ιιείίει•. 
Τ1ΐ6Γ6ίιι ίοΓ ΐ1ΐ6 860011(1 ρίβοβ \ν3,8 ΐΐιβ δοπ οΐ ^ΥΟη\15 
§6ηί1γ Ιουοίιίη^ Ιΐΐ6 5&ιη6 ΙΐΘίίβΓ οί" Ιηαοΐιυδ Ββδΐοΐθ 
Ιΐιβ δβνβη-δΐΓβαιηέίΙ Νϋβ, αηίΐ δο ΐΓαηδβ^ιιηη^ Ιΐΐθ 
ΗοΓίιέά οΓβαΙαί'β Ιο ε \νοΓηαη α^αίη ; Β,ηά ΐΐιβ ίΙοΛνίη^ 
Νΐΐβ Λναδ οί δΐίνθί- ΛνΓοιι^Ιιΐ, αηά ΐ1ΐ6 ΙιβίίβΓ οί" 1)Γα8δ, 
αηά Ιΐΐ6 §Γ6αΙ Ζειίδ οί* §ο1ά. Απά Ι^εηβαΐΐι Ιΐιβ 
ΓΪιη οί ίΙΐΘ Γουηάεά 1)αδ1ί€ΐ \ναδ Ηεηηεδ ίαδίιίοηεά, 
αηά 1)6δίά6 Ιιίηι Ιαγ ουΙδίΓβΐοΙιεά ϊΗεϊ ΑΓ^υδ λνΐιΐοΐι 
δαΓρ&δδβά ά\\ οΙΙιβΓδ ίη 6ν6Γ-•ννα1ίίη§ β^βδ ; αηά ίτοηι 
Ιΐΐ6 ρυΓρΙβ 1)1οο(1 οί" Ηίηι οαηιβ α 1>ίΓ(1 υρΓΪδίη^ ίη ίΐιβ 
ρηάε ο£ Ιΐΐ€ ίΙολνβΓγ Ιιυβδ οί Ιιίδ ρΐυπια^β, αηά 
υηίοΐάίη^ Ιιίδ ΐαϋ Ιΐΐίβ Ιΐΐ6 δαΐΐδ οί α δρεβάίη^ δΐιίρ ΐίΐΐ 
αΐΐ Ιΐιβ Ιϊρ οί ΐΐιβ ^οΐάβη Ι^αδί^βΐ \ναδ οονβΓβά Λνίΐΐι 
Ιΐΐ6 δαηιβ. δαοΗ Λναδ Ιΐιίδ Ι^αδΙ^εΙ οί ίΐιβ ίαίι* 
1)βαπΐ6ουδ Εαΐ'ορα'δ. 

Νο\ν Λνΐιβη ΐΐιβδβ άαηίδβίδ λ^^βΓβ §οϊ Ιο Ιΐιβ 
Μοδδοπιγ πιεαάδ, ΐΐιεγ "νναχβά ηιβΓΓ)^ οηβ ονβΓ ίΐιΐδ 
ίΙοΛνβΓ, αηο11ΐ6Γ ονβΓ ΐΥιαΙ. Τΐιίδ Λνουΐά Ι^ανβ Ιΐιβ 
οάοΓουδ άαίΤοάίΙ, Ιΐιαΐ Ιΐιβ ί1ο\ν€Γ-ά6-1υ€6 ; ΙιβΓΟ 'ΐ\να8 
Ιΐΐ6 νΐοΐβΐ, ΐ1ΐ6Γ6 Ιΐΐ6 ΐΐιγπιβ : ίοΓ γϊ^ΙιΙ ηιαηγ Λν6Γ6 Ιΐιβ 
βοΛνβΐ'βΙδ οί ΐΐΐθ ΙυδΙγ δρηη^ϋπιβ Ι^υάάεά αηά 
1)1οοηΐ€ά υροη ΐΐιαΐ §Γουηά. ΤΗβη αΐΐ Ιΐιβ 1)αηά ίεΠ 
α-ρ1αο1<:ίη§ Ιΐιε δρΐογ Ιΐ'βδδβδ οί Ιΐιβ 76ΐ1θ"νν δαίΤΐΌη, Ιο 
δ€6 Λνΐιο οουΐά ρΐυοίί Ιΐΐ6 ηιοδΐ ; οηΐ^ ΙΙιβίΓ €[α66η ίη 
Ιΐιβ ηιίάδΐ οί ΐίιεηι οηΐΐβά ΐΐιβ §1ογ7 αηά άοΐί^ΐιί οί 
ί1ΐ6 Γβά Γθά ΓΟδβ, αηά νναδ ρνε-εηιίηβηΐ αηιοη§ ΐΐιεηι 
βνβη αδ ΐΐιβ Οΐιίΐά ο' ΐΐιβ Ροαηι αηιοη§ Ιΐΐ6 θΓαο6δ. 

Ηο\νΙ)6ί1: ηοΐ ίοΓ 1οη§ Λναδ δ1ΐ6 Ιο Ιαΐίβ 1ι6γ ρΙβαδίΐΓβ 
\νί11ι Ιΐιβ βο\νβΓδ, ηοΓ γβΐ Ιο 1ί6Θρ Ηθγ ηιαίάβη ^ίΓάΙβ 
αηάεβίβά. Ρογ, ηιαι-ΐί γοιι, ηο δοοηβΓ άίά Ιΐΐ6 δοη οί 

οί. μεσατοί, ι/εατοί, τρίτατο5 ι 11133 μίσσοισιν, μίσσγσιν, μίση 
ίστ-η 

433 

Γ Γ 80 ΤΗΕ ΒυαΟΕΙΟ Ρ0ΕΤ8 

θνμον άνωίστοίσιν ύττοΒμηθεΙ^; ββΧβεσσί 
ΚνττριΒος, ή μούνη Βνναταί καΐ Ζηνα Βαμάσσαί. 
Βη ^αρ αλβυόμβνός τβ γρΧον ζηΧημονο^ί'Ήρης 
Ίταρθενικής τ εθβΧων άταΧον νόον βξαττατήσαι 
κρύψε θεον καΐ τρβψε Ββμας καΧ <γ€ίν€το ταύρος^ 
ούχ οϊος σταθμοΐς ενίφερββταί, ονΒβ μεν οϊος 
ώ\κα Βίατμη'^εί σύρων ενκαμττες άροτρον, 
ονΒ* οίος ΐΓοίμνης εττιβόσκεταί, ούΒε μεν οίος 
οστίς ντΓοΒμηθεϊς ερύει ττοΧύφορτον άττηνην. 
τον Βη τοι το μεν αλΧο Βεμας ξανθόχ^ροον εσκε, 
κύκΧος δ' άρ<γύφεος μεσσω μάρμαιρε μετώττω, 
οσσε δ' νττο^Χαύσσεσκε καΐ ϊμερον άστράτττεσκεν. 
ϊσά τ ετΓ άΧΧηΧοισι κέρα άνετεΧΧε καρηνου 
άντυ^ος ημιτόμου κεραής ^ ατε κύκΧα σεΧηνης. 

ηΧυθε δ' €9 Χειμώνα καΐ ουκ εψόβησε φαανθείς 
7Γαρθενικά<}, ττάστισι δ' ερω<ζ ^γενετ ε^^ύς Ικεσθαι 90 
ψαΰσαί θ' Ιμερτοΐο βο6<ζ, τον δ' άμβροτος οΒμη 
τηΧόθί καΐ Χείμώνος εκαίνντο Χαρον άύτμην. 
στη Βε ΤΓοΒών ττροττάροίθεν άμύμονο<; Ενρωττείης, 
και οι Χιχμάζεσκε Βερην, κατεθεΧ^ε Βε κούρην. 
^ Βε μίν άμφαφάασκε καΐ ήρεμα 'χ^είρεσιν άφρον 
ΐΓοΧΧον άτΓο στομάτων ά7Γομόρ<γνντο, καΐ κύσε 

τανρον. 
ανταρ ο μειΧίχιον μνκησατο' φαιό κεν ανΧον 
Μ,ν^Βονίον <γΧυκύν ηχον άνηττύοντος άκούειν. 
ώκΧασε Βε ττρό ττοΒοαν, εΒερκετο δ' Εύρώττειαν 10 
ανχεν ετΓίστρέψας και οΐ ττΧατύ Βείκννε νώτον. 

ή δέ βαβνττΧοκάμοισο μετεννεττε τταρθενίκτίσι* 

^ ηΐ88 αΙδΟ άρτα^Κίραίην τιμιτόμου 

434 ΜΟδΟΗυδ II, 75-Ι02 

ΟΓοηυβ βδργ 1ι6γ, ίΐι&η 1ιί8 ΗβαΗ \ν9,8 ΐΓοηΗεά αηά 
1)Γου§•1ιί 1ο\ν οί α δυάάβη δΐιαίΐ ο£ ίΐιβ Ο^ρΓίαπ, Ιΐιαΐ ίδ 
Ιΐΐ6 οηΐγ ναικ^υίδΙιβΓ οί Ζβυδ. \νΐ11ίη§ αϊ οηοο Ιο 
βδοαρβ Ιΐιβ ίθαίοιίδ ΗβΓα'δ \νΓίΐ1;1ι α,ικί 1)6§υΐΐ6 ΐΐιβ 
ηΐΕΐάεη'δ ^εηΐΐβ ΙιβίΐΓΐ, Ιιβ ριιΐ; οίΤ Ιΐΐθ §οά άπα ρυΐ 
οη Ιΐΐ6 1)α11, ηοί δυοΗ αδ ίββάβΐΐι ίη Ιΐΐ€ δΐαΐΐ, ηοΓ γ^ϊ 
δΐιοΐι αδ οίεανβΐΐι ΐ1ΐ6 ίυιτολν \νί11ι Ιιϊδ ΐΓαίη οί ίΗβ 
1)€η(ΐ€(3 ρ1ου§1ι, ηείΐΙιεΓ οηβ ΐΐιαΐ §Γαζ6ΐ1ι άΙ Ιΐιβ Ιιβαά 
οί Ιΐιβ 1ΐ6Γά, ηοΓ α§αίη ΙΥιβΛ άΥΒ,νίβϊΗ ίη Ιιαί'ηβδδ Ιΐιβ 
Ιίιάβη Λ\'3,§οη. Ναγ, 1)ΐιί; α11 Ιιίδ Ι30ίΐ7 \νΕδ οί α γείΐο^ν 
Ιιυβ, δανβ ΐΗαΙ ε ηη§ οί §1βΕΐηίη§ λνΐιΐΐβ δΐιίηεά ίη 
ΐΙΐΘ ηιίάδΐ οί Ιιίδ ίοΓβΙιεαά αηά Ιΐΐ6 676δ "όβηεαΐΐι ίΐ 
\ν6Γ€ §Γ67 αηά πιαάβ Ιί^Ηΐηίη^δ οί άβδίΓβ ; αηά Ιΐιβ 
ΙιοΓηδ οί Ηίδ Ιιβαά ΓΟδβ βο^ηαΐ οηε α^αίπδΐ ίΐιε οίΐιεί' 
βνβη &δ ίί οηβ δΐιοιιΐά οΐβανβ ίη 1\νο Γοαηάβά οαηΐΐβδ 
ΙΙίρ ΐ'ίηι οί ΐΐιε Ιιοηιέά Μοοη. 

5ο €&ηΐ6 1ΐ6 ίηΐο ΐΐιαΐ πΐ6αάο\ν λνίΐΐιοαΐ αίΓι•α^ίη§ 
Ιΐιοδβ ηιαίάβηδ ; αηά ΐΐιεγ ΛνβΓβ δΙι•αί§1ι1:\να}Γ Ιαΐ^βη 
\νί11ι α άβδΐΐ'ο Ιο οοπιε ηβαΓ αηά ΐοιιοΐι Ιΐιβ Ιονβΐ^ οχ, 
Λνΐιοδβ άίνίηβ {νΆ§Υ8.ηο& οαηιβ δο ίαι• αηά ουίάίά βνεη 
ϋΐ6 άβΐί^ΐιΐδοπιο οάοιίΓ οί Ιΐιαΐ 1)Γ6α11ιίη§ ηιβαάολν. 
Τ1ΐ6Γ€ \ν€ηΙ 1ΐ6 Ιΐιβη αηά δίοοά αίοΐ'β ΐΐιβ δροϊΐβδδ πιαγ 
ΕυΐΌρα, αηά ίοΓ ίο οαδί Ηίδ δρείΐ ιιροη 1ι6γ 1)β§αη Ιο 
Ιίοΐί 1ΐ6Γ ρΓβΙί^ ηεοΐί. \νΐΐ6ΐ•6αΐ δΐιε ίβΐΐ Ιο ΐουοίιίη^ 
αηά Ιο^ίη^, αηά άίά \νίρ6 ^εηΐΐγ αΛναγ Ιΐΐ6 ίοαηι Ιΐιαΐ 
\ναδ ΐΗίοΙν προη Ιιίδ ηιοαίΐι, ΙίΠ αϊ Ιαδΐ ΙΙιβΓβ λνβηΐ α 
Ιίίδδ ίΐΌπι α ηιαίά ηηΐο α 1>υ11. ΤΗεη 1ΐ6 Ιολνοά, αηά δο 
ηιονίη^-δοίΐΐ^ γου Λνοπίά άεεηι ίί: \ναδ Ιΐΐ6 δλνεεΐ ογγ 
οί Ιΐΐ6 ίΐϋΐβ οί Μγ^άοηγ, αηά Ινηεείίη^ αί ΕιίΓορα'δ 
ίεβΐ, ΐυΓηεά αΙ)οηΙ Ιιίδ Ηεαά αηά 1>6θ1ίοη6ά ΙιβΓ λνίΐΐι α 
Ιοοίί Ιο Ιιίδ §Γ6αΙ \νίά6 1)αο1ί. 

Αι ΐΗαΙ δ1ΐ6 υρ αηά δραΐ^θ αηιοη§ Ιΐιοδβ ρΓβΐΙ^ 

" Μγ^άοηγ " : ΠΐΓ^^ΐα, \ν1ιβηοβ Ιΐιβ ΗηΙθ λναδ Βυρροδβά ίο 
Ηανβ οοιηθ \νϋ1ι ίΐιβ ΜτοΓδΗίρ ο£ ϋίοη^'δυβ. 

435 

Γ Γ 2 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

^Βενθ^ βτάραί φίΧιαι καΐ ομήΧίκβς, οφρ* βττΐ τωδβ 
€ζ6μ€ναί ταυ ρω τερττωμβθα' Βη ^γαρ άττάσας 
νώτον ύτΓοστορβσα^; άναΒίξβταί, οΙά τ ένηης 
ττρηνς τ βίσώίβιν καΐ μείΧιχος, ούΒβ τι ταύροι^; 
αΧΧοισί ττροσεοικβ• νόος δβ οΙ ήντε φωτός 
αίσίμο<ζ άμφιθεει, μούνης δ' βττίΒενεταί αν8ή<;.* 

&)? φαμβνη νώτοίσιν βφίζανε μείΒιόωσα, 
αΐ δ' αΚΚαι μέΧΧβσκον. άφαρ δ' άνβττηΧατο 

ταύρος, 
ην θβΧβν άρττάξας' ώκύς δ' βττΐ πτόντον ϊκανεν. 110 

η δε μβταστρεφθβΐσα φιλάς κάλύβσκβν εταίρας 
γ^εΐρας ορβΎνυμβνη, ταΐ δ' ουκ βΒνναντο κίγ^άνείν, 
άκτάων δ' Ιτηβας ττρόσσω θββν ήντβ ΒβλφΙς 
'χτβ.αΐς άβρβκτοΐσι,ν β'ττ' εύρία κύματα βαίνων. 

ή δε τ6τ^ €ρ•χομίνοίθ '^αΧηνιάασκβ θάλασσα, 
κητεα δ' άμφίς άταΧλε Αώς ιτροττάροιθε ΊτοΒοΐιν, 
ηηθόσυνος δ' νττερ οΙΒμα κυβίστεε βνσσόθε 

ΒεΧφίς' 
1>ίηρε'ίΒες δ' άνεΒνσαν ύπεξ αλός, αΐ δ' άρα ττάσαι 
κητείοίς νώτοίσιν εφήμεναι εστί'χόωντο. 
καΐ δ' αύτος βαρύΒουττος ύττείραΧος ^ ^Έιννοσί^αιος 120 
κνμα κατίθύνων αλίης ή<^εΐτο κελενθον 
αυτοκασιηνητψ' τοί δ' άμφί μιν η^ερεθοντο 
Τρίτωνες, ττόντοιο βαρύθροου ^ αύλητήρες, 
κόγλοισιν ταναοΐς αγάμων μέλος ηττνοντες. 
ή δ άρ* εφεζομενη Ζηνος βοεοις εττΐ νώτοις 
τγι μεν εγεν ταύρου ΒοΧιγον κέρας, εν χ€ρΙ δ' αλλ?; 
εϊρνε τΓορφνρεην κοΧιτου πττύ'χα^ οφρά κε μη μιν 
Βενοι εφελκόμενον ττολιης άλος άσττετον νΒωρ, 

^ ύτΓίίραλοί Ε, θ£. ύπ€ΐροχο5 Β,ηά II. 23, 227 υττύρ αλα : ηι83 
ύν^Ιρ α\})ί ΟΓ ύτΓ^Ιρ α\α ^ ηΐ88 αίβο βαθύθροοι αυλ : ηΐδ3 
αίβο ζ^ρα^τηρί! * ηΐ88 αΐ80 πορφυρία^ αηά τττύχα* 

43^ ΜΟδΟΗϋδ II, Ι03-Ι28 

οαΓίγ-ραΙβδ δ&γίη^ " Οοιηβ Β,νίΆγ, Α^άτ ναγ ίβΐίολνδ 8,ηά 
ηΐ)Γ £6Γ68 ; Ιοΐ'δ τΐάβ ίοΓ α ιηβη'γ δροΓΐ υροη ΐΐιίδ 
1)ΐι11. ΡοΓ δΐΐΓ€ 1ΐ6 \νί11 Ιαΐίβ ιΐδ αΐΐ υροη Ιιίδ 1)ο\ν€ά 
\)Β.ο\ί, δο ηΐΘβΙί: Ιιβ Ιοοίίδ αηά ιηίΐά, δο Ιίίηά απά δο 
^βηΐΐβ, ηοΐΐιίη^ Γ6δ6ΐηΗίη§ οΐΐιβί' 1)υ11δ ; ιηοΓβονεΓ αη 
ιιηάθΓδΐαηθίη^ ιηονβΐΗ ονβΓ Ιιίιη ιηεβΐ &δ 3, ιηαη'δ, 
3.ηά &11 1ΐ6 Ιαοΐνδ ίδ δρβεοΐι." δο δ3.^ίη§, δΐιβ δαΐ ΙιβΓ 
(1ο\νη δΐηίΐίη^ υροη Ιιίδ 1)Εθ1ί ; &ηά ΐ1ΐ6 Γβδί ΛνουΜ 
Ιιανβ δαίε Ιΐΐ6πι Ιίΐ^βλνίδβ, 1)υΙ δυάά6ηΐ7 Ιΐιβ Ι3υ11, 
ροδδβδδβά οί Ηίδ (ΙβδίΓΘ, ΙεαρΙ υρ αηά πιαάβ ΙιοΙ-ίοοΐ 
ίοΓ Ιΐιβ δ68. Τΐιβη <ϋά Ιΐιβ ταρΐ ΕυΓορα ΐαηι ΗβΓ αΐ^οιιΐ: 
ίΐηά δίΓβΐοΙι ίοΓίΗ Ηθγ Ιιαηάδ αηά €3,11 υροη ΙιβΓ άβαΓ 
οοηιραηίοηδ ; 1)υΐ ηα,γ, \\\^γ πιί§1ιΐ ηοΐ: οοηιβ (ύ, Ιιθγ, 
αηά Ιΐΐ6 δβα-δΙιΟΓβ ΓβίίοΙίΘά, 'ΐνταδ δΐίΐΐ ίοΓλναΓά, ίοηναΐ'ά 
ΐίΠ Ηβ Λναδ ίαΓίη^ ονβΓ ΐΗβ Λνίάβ λνανβδ ΛνίΙίι Ιιοονβδ 
38 υη1ΐ3Γπΐ6ά οί" Ιΐιβ λναΙβΓ 3,δ Ιΐΐ6 βηδ οί 3ίΏ.γ 
άοΐρΐιΐη. 

Αηά Ιο ! Ιΐιβ δβα \ν3Χ€(1 €3ΐηι, Ιΐιε δ63,-1)€3δ1δ 
ί'Γθ1ΐο1ί:βά 3,ίθΓβ §Γ63ΐ Ζβυδ, ΐΐιβ άοΐρΐιίηδ πΐ3(ΐ6 ίογίυΐ 
υρδ αηά ΙυπιΙ)1ίη§δ ονβΓ ΐΐιβ δυΓ§6, αηά Ιΐιβ ΝβΓβίθδ 
ΐΌδ6 ίΓοηι Ιΐΐ6 1)ηη6 αηά ιηουηίΐη^ Ιΐιβ δ63-1)63δ1δ 
Γοάβ αΐΐ 3-ΓΟλν. Αηά ΒβίοΓβ Ιΐιεηι αΐΐ Ιΐιαΐ §Γ63ΐ 
ΓυηιΗίη^ δ63-1θΓί1 Ιΐΐ6 Εαι-ΐΙι-δΙιαΙίβΓ ρΐαγβά ρίΐοΐ οί' 
ΙΙΐΘ Ι^ηηγ ραΐΐίλνα^ Ιο ΐ1ΐ3,ΐ Ηΐδ 1)γοϊ;1ι6γ, 3ηά ΐΗε 
Τΐ'ίίοηδ §3ΐ1ΐ6Γίη§ αΐ^ουΐ Ιιίπι ^;οο1^ ΙΙιβίΓ 1οη§ ΙαρεΓ 
δΐιείΐδ 3η(Ι δουηάβά ΐΗβ ηΐ3Γη3^6-ηιυδίο Ιίΐίε δοηιο 
οΙαΓΐοηβΓδ οί ΐΐιβ ηιαΐη. Μβαη^νΐιίΐβ ΕυΓορα, δεαίοά 
οη Ιΐιβ 1)αο1ί οί Ζβυδ ΐΐιε Βυΐΐ, Ιιβίά Λνίΐΐι οηβ Ιιαηά ίο 
Ιιίδ ^ΓβΕΐ ΗοΓη 3ηά 03υ§1ιΙ υρ Λνίΐΐι Ιΐιβ οΐΙιβΓ ΐΐιβ 1οη§ 
ρυΓρΙθ ίοΐά ο£ ΙιβΓ τοίίβ, Ιεδί ΐΓαίΙΐη^ ίΐ δΐιουΐά 1)β ΛνβΙ 
ίη Ιΐΐ6 υηίοΐά ΛναΙβΓδ ο£ Ιΐΐ6 1ιο3γ Ι^Γίηβ ; αηά Ιΐιβ Γθΐ3β " ιιη1ΐ8,Γΐηβά οί ΐΐιβ ■νναΐβΓ": Ιΐιβ βίΐϋ \νΛίβΓ Αναβ Βΐιρροββά 
^ο ΓοΙ ΐ1ΐ6 Ιιοοίβ ο£ οχβη 

437 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

κόλττώθη δ* ώμοισί ττεττλος βαθύς Έίύρωττβίης, 
Ιστίον οΐά τ€ νηός^ βλαφρίζβσκβ Ββ κονρην. 

ή δ' δτ€ Βη Ύαίης αττο ττατρίΒος ηεν άνβνθβν, 
φαίνβτο δ' οΰτ ακτή τις αΚίρροθος οΰτ ορός αίττύ, 
άλλ' άηρ μβν άνωθεν, βνβρθβ δε ττόντος άττβίρων, 
άμφί € ττατΓτήνασα τόσην άνενβίκατο φωνήν 

' 7Γ§ μ€ φέρεις θεόταυρε; τις εττΧεο; ττώς δβ κε- 
Χενθα 
άρ^αΧε εΙΧητόΒεσσι^ Βιερχεαι, ονΒε θάλασσαν 
Βειμαίνεις; νηυσΧν '^αρ εττίΒρομός εστί θάλασσα 
ώκνάΧοις, ταύροι δ' αλίην τρομεονσιν άταρττόν. 
ΤΓοιόν τοι ΐΓΟΤον ηΒύ ; τις εξ αλός εσσετ εΒωΒή; 
η άρα τις θεός εσσί' θεοΐς γ' ^ εττεοικότα ρεζεις. 
οΰθ* αλιοι Βελφΐνες εττΐ -χθονός ούτε τι ταύροι 
εν Ίτόντω στί'χρωσι, συ Βε γθονα και κατά ττόντον 
άτρομος^ άίσσεις, χηλαΐ Βε τοί εισιν ερετμά, 
η τά'χα και γλαυκής ύττερ ήερος ύψόσ' άερθείς 
εϊκελος αιψηροΐσι ττετήσεαι οίωνοΐσιν. 
ώμοι €γώ με^α Βή τι Βνσάμμορος, ή ρά τε Βωμα 
ττατρος άττοπρολιττονσα καΐ εσττομενη βοϊ τωΒε 
ξείνην ναντιλίην εφεττω καΐ ττλάζομαι οϊη. 
άΧλά συ μοι μεΒεων ττοΧιής άΧος ^Έίννοσί<γαιε 
ΐλαος άντιάσειας, ον εΧττομαι είσοράασθαι 
τόνΒε κατίθννοντα ττόρον ττροκεΧευθον εμεΐο. 
ουκ άθεεϊ γα/ο ταΰτα Βιερ'χομαι ύ^ρά κεΧενθα.^ 

ως φάτο' την δ' ώδε ττροσεφώνεεν ήνκερως^ βοϋς' 
* θάρσει ιταρθενική, μη ΒείΒιθι ττόντιον οϊΒμα. 
αυτός τοι Ζευς ειμί, κει ^ εηηύθεν εΙΒομαι είναι 
ταυρος' εττεϊ Βύναμαί γε φανήμεναι οττι θεΧοιμι. 

1 ΐΙιιΐΒ ΑΙΐΓ : ιη88 κέλίυθον αρΎαΚί-ην (ΟΓ -Χίοισι) πόί^σσι 
^ ύ' Ε: ιπΒβ δ' ' ιηββ αίδο &βροχο5, ο£. 114 * ηΐδδ λΙβο 
€ύρύκ€ρω$ 5 κ€Ϊ Μβΐηβΐίβ : πίδδ κάΙ 

438 ΜΟδΟΗυδ II, 129-156 

ννβηΐ 1)080ΐηίη§ άββρ &ΐ Ιΐιβ δΙιουΙάθΓ Ιΐΐίβ Ιΐιβ δαϋ ο£ 
Ά δΐιίρ, αηά πΐίκΐβ Λαΐ ίαΐι* Ι^υΓάεη Ιί^ΐιΐ ίηάβεά. 

\νΐΐ6η δΗβ Λνβ,δ ηο\ν ίαΓ οοιηε ίΓοιη ΐΗβ Ιαηά οί 1ι6γ 
ίαΐΗβΓδ, αηά οοαίά δββ ηεϊΙΙΐΘΓ λνανβ-ΐίβαΐ δΙιΟΓβ ηοΓ 
ιηοιιηΙίΐίη-Ιορ, 1)ΐιΙ οηΐγ δΐί^ αΐίονβ Β,ηά δβα λνίΐΐιοιιΐ 
©ηά 1)6ΐθΛν, δ1ΐ6 §αζ6(1 αΐ3οαΐ 1ι6γ Β,ηά Ιΐΐϊ υρ ΙιβΓ νοίοβ 
δ&^ΐη^ : '' \νΐιί11ΐ6Γ Ά^ίν&γ ^νϋΥι ιηβ, Ιΐιοιι §οά-1ί1ί6 
Ι3α11 ? Αη(3 ΛνΗο άυΙ ΐΐιου, αηά 1ιο\ν οοιηβ υηάααηΐβά 
■ννΙιβΓβ 18 δο ί11 §οΐη§ Γογ δΙιαιηΜίη^ οχεη ? ΤγοϊΙι, 
Ίίδ ίοΓ ΐΗθ δρβεάίη^ δΐιΐρ ίο οοαί'δβ ο' ΐΗβ δβα, αηά 
1)ΐι11δ άο δΐιυη Ιΐιβ ραΐΐΐδ οί ΐΚε 1)Γίη6. λΥΙΐίΐΙ \ναΐ6Γ 
ΐδ 1ί6Γ6 Ιΐιοιι οίΐηδΐ άηηΐί ? λΥΙΐίΐΙ ίοοά δΐιαίΐ ίΐιοπ §6ΐ 
ΐΐιββ ο£ ΐΐιβ δβα ? Να^, Ίίδ ρΐαίη Ιΐιου β,υϊ ε Οοά ; 
οηΐγ Ά Οοά Λνοαίίΐ άο αδ ίΗοιι άοεδί. Ρογ 1)α11δ §ο ηο 
ιηοΐ'6 οη Ιΐιβ δβα ΐΐιαη ΙΙιθ άοΐρΐιίηδ οί" Ιΐιβ Λνανβ οη ΐΗβ 
Ιαηά ; 1)αΙ αδ £ογ γοη, Ι^ηά αιιά δβα ίδ α11 οηβ £ογ }^ουΐ' 
ΐΓ&νβΠίη^, γοπΓ ΐϊοονβδ &Γ6 ΟίΐΓδ Ιο ^οα. Ιΐ πΐΆγ λνβΐΐ 
1)6 γοιι ΛνΐΠ δοαΓ Εΐ)ον6 ΐΙΐΘ Ιΐΐ6 ^ΐ'Άγ ιηίδίδ αηά ήγ Ιίΐίβ 
α 1)ίι•(1 οη ΐΐιβ λνΐη^. ΑΙ&δ αηά λνβΐΐ-α-άα^ ίΐιαΐ; Ι Ιβ£ΐ 
ιη^ Ιιοιηο αηά £ο11θΛ\'6ά ΐΐιΐδ οχ Ιο §ο δο δίΓ&η^β α δβα- 
£3,ΓΪη^ Β,ηά δο Ιοηβδοιηβ ! Ο Ι3β Ι^ίηά §οοά Σ,οτά οί 
ΐΗβ ΙιοαΓ δβα — £θΓ ιηείΐιίηΐίδ Ι δβε Ιΐιεβ γοηάβΓ 
ρίΐοΐίη^ ιηβ οη ΐΐιίδ Λνα^ — , ε^Γεαί ΕαιΊΐι-δΙίίΐΙ^βΓ, 1)6 
Ιίΐηά Β,ηά οοηΐ6 ΙιίΙΙιβΓ Ιο Ιιείρ ηΐ6 ; £ογ δυΓ6 ί1ΐ6Γ6'8 
Ε άίνίηίί^ ίη Ιΐιίδ ηΐ}τ 30ΐΐΓη6γ υροη ίΐιβ λν&^δ ο£ ΐΗε 
Λναΐ6Γδ." 

δο £ίΐΓ ϊ1ί6 ηιαίά, \ν1ΐ6η Ιΐιβ ΗοΓπέά οχ υρδρο,ΐίβ αηά 
δαΐά : " Ββ ο£ ^οοά ο1ΐ6βι% δλνεεΐ νίΓ^ίη, αηά ηβνεΓ ΐΐιου 
£6αΓ ΐΐιβ 1)ί11θΛνδ. 'Τίδ Ζβυδ 1ιΐηΐδ6ΐ£ ϊϊιβ,Ι δρβαΐίβΐΐι, 
ΐΗου^Ιι Ιο ί.Κ6 δί^ΐιΐ 1ΐ6 δβεπι ά \)\ύ\ ; £ογ Ι οαη ρυΐ: οη 
Λνΐιαί δ6ηιΙ)1αΐιοβ 806ν6Γ Ι \νί11. Αηά 'ίΐδ Ιονε ο£ 439 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

σ09 δε ττόθο^ μ! άνΐηκβ τόσην αΚα μβτρησασθαί 
ταυ ρω ββιΒόμενον Ιίρητη δε σε Βεξεταί η8η, 
η μ βθρβψβ και αυτόν, οτγύ) νυμφηΐα σεΐο 
εσσεταί' βξ εμβθβν δε κΧυτούς φιτνσεαι, υΐας, 160 

οΐ σκητΓτονχ^οί άνακτ€<ί ε'ττΐ 'χθονίοίσιρ έσονται^ 
0)9 φάτο' καΐ τετελεστο τα ττβρ φάτο. φαίνβτο 
μβν Βη 
Κ,ρητη, Ζευ9 δε ττάλιν σφβτβρην άνεΧάζβτο μορφην, 
Χΰσε δε οι μίτρην, και οΐ λεχο9 βντυον "^Ω-ραι. 
η δε ττάρος κούρη Ζηνο'ζ γε^ετ' αντίκα νύμφη, 
καΐ ΚρονίΒυ τβκνα τίκτ€ και αυτίκα γ/ζ/ετο μήτηρ. 440 ΜΟδΟΗϋδ II, 1 57-166 

Λββ ΙΐίΐΐΗ 1)Γου§1ιΙ ιηβ Ιο ηΊΕ]<:6 80 ίαΐ' ά 86α-οουΓ86 
ίη Ά ΐ3α1Γ8 Ιϋνβηβδδ ; Άηά 6Γ6 'ΐίδ 1οη§ ΐΗοιι δΐιαίΐ 1)6 
ίη ΟΓβΐβ, Ιΐιαΐ \νίΐ8 τηγ ιιυΓ86 ΛνΙΐΘΐι Ι ΛνΗδ Λνίΐΐι 1ΐ6ΐ• ; 
Β,ηά Ιΐιεί'β δΐιαίΐ ΐΐιγ Λνβάάίη^ 1)6, Λν1ΐ6Γ6θ£ δΙι&Π δρήη^ 
ίαήιοαδ ο1ιΐ1άΓ6η Λνΐιο δΐιαίΐ ά\] 1)6 Ι^ίη^δ ίΐιηοιι§ 1;1ΐ6ΐη 
ΐΙΐΒ,Ι αΓ6 ίη Ιΐΐ6 6αι•11ι." 

δο 8ρα1ί6 1ΐ6, Άπά Ιο ! Λνΐιαΐ 1ΐ6 δρα1ί6 Λν&δ (1οη6 ; 
ίοΓ £ΐρρ6αΓ ίΐ: άίά, Ιΐΐ6 0Γ6ΐαη οοαηΐΐ'^, ίΐηά Ζ6αδ 
ΐοοίί οη οηο6 ιτιΟΓβ Ιιΐδ ΟΛνη ρΓθρ6Γ δ1ιαρ6, Άπά υροη 
α 1)6(1 πΐΆάα Ιιίιη οί" ΐΐιβ δεαδοηδ αη1οοδ6ά 1ι6γ 
ιηαΐ(ΐ6η §ίΓ(1ΐ6. Αηά δο ϋ λναδ ΐΐιαΐ δ1ΐ6 Ιΐι&ΐ 1)6ίθΓ6 
\ν&δ Ά νίΓ^ίη 1)60Εΐη6 δΐΓ&Ϊ£^1ιΐ\να^ Ιΐΐ6 1)Γί{ΐ6 οί Ζευδ, 
ίΐηά 11ΐ6Γ6ίΐίΐ6Γ δΙ:Γίΐΐί(Ιι1:\\^&7 ΐοο & ιηοΐ1ΐ6Γ οί" ο1ιί1(ΐΓ6η 
αηΐο Ιΐΐ6 δοη οί" Οιόπιιβ. 441 III.— ΤΗΕ 1.ΑΜΕΝΤ ΡΟΚ ΒΙΟΝ 

Τηι8 ροβηι εεβτηε ίο Ηανβ 1)66η 8秧68ΐ6ά ΰι/ Βίοη8 οτνη 
Ιί&ιηεηΐ; £ογ Αάοηίδ ; ΐη /οντη ϋ αίο^βίι/ ν686τηδΐ68 ΐΗβ 
8οη§ οι Τ1ΐ)7Γδί8. ΤΗβ ινήΙβΓ ινα8 α ρηρίΐ ο/ Βΐοη, αηά 
Ηαζίβά/τοτη ^οιιΐΗβπι ΙίαΙι/, ίηί 18 οίΗβηνίδβ ηηΐίηοτοη. 443 III.— ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΒΙΩΝΟ^ 

ΑΊΧίνά μοι στοναγείτβ νάτται καΐ Αώριον ν8ωρ, 
καΙ τΓΟταμοϊ κΧαίοίτβ τον Ιμβρόεντα Έίωνα. 
νυν φυτά μοο μύρεσθε, και αΧσβα νυν <γοάθίσθ6, 
άνθβα νυν στυμνοΐσιν ^ άττοτΓνβίοίτε κορύμβοις, 
νυν ρόΒο, φοινίσσεσθβ τα ττενθιμα, νυν άνβμωναι, 
νυν ύάκινθβ Χαλεί τα σα γράμματα καΐ ττΧβον αίαΐ 
βάμβανε^ τοΐς ττεταλοίσΐ' κα\6<; τεθνακε μεΧικτάς. 

άρχετε ^οκεΧίκαΙ τω ιτενθεο^ άργετε Μοΐσαί. 
άδόι^€9 αΐ Ίτυκινοισιν ο^υρόμεναι ττοτΐ φύΧλοις, 
νάμασί τοις ^ίκεΧοΐς αγγε^λατβ τάς ^Αρεθοίσας, 
οττι Έίων τεθνακεν 6 βουχόΧος, οττι συν αντω 
καΐ το μεΧος τεθνακε καΐ ώΧετο ΑωρΙς άοώά. 

άργετε ΧικεΧίκαΙ τω ττενθεος άργετε ^οΐσαι. 
Ζτρυμονίοί μυρεσσε τταρ υοασιν αιΧινα κύκνοι, 
καϊ ιγοεροΐς στομάτεσσι μεΧισΒετε ττένθιμον φΒάν, 
οίαν υμετεροις ττοτΐ γείΧεσι γήρας άεί8ει,^ 
εϊττατε δ' αΰ κούραις Οίαγρίσιν, εϊττατε ττάσαις 
Ί^ιστονίαις ^ύμφαισιν ' άττώΧετο Αώριος 'Ορφεύς,^ 

άρ'χετε 'ΖίκεΧικαϊ τω ττένθεος άρχ^ετε Μ.οΐσαί. ^ στυμνοΐσιν Ε, ο£. Βίοη ΐ. 74 : ιηβδ στνγν. ^ βάμβανΐ, οί. 
Βίοη 6. 9 : ΐηβδ λάμβαν€ ^ '/ηρα$ σβίδβί "^ίΐ : Π18« γηρυ! 

444 10 1ΙΤ.— ΤΗΕ Ι.ΑΜΕΝΤ ΡΟΚ ΒΙΟΝ 

€η.υ ιηβ \να1^ υροη Ιιίιη, γου §'1αά68 οί ΐΗβ "ννοοάδ^ 
ίίικί ν>'3\γ, δΛνεεΙ Οοπαη Λναΐ6Γ ; γοιι ηνβΐ'δ^ Λνβθρ Ι 
ρΥΆγ ^οιι ίοΓ 1ίΐ6 1ονβΐ7 αηά ά6ΐί§;1ι1ίυ1 Βΐοη. Γ.ΕΠΐ6η1; 
}Όΐι ηοΛν^ §οοά οΐ'οΐιαι-άδ ; ^εηΐΐθ ^Γονεδ, ιηειίνβ γοιι 
γοαί' ιηοαη ; 1)6 ^οιιγ 1)ΐ'63.11ιίη^ οΙαδίβΓδ^ γβ ΗοΛνβΓδ, 
άΐδίιονβΐΐεά ίοΓ ^ηεί". Ρΐ'α^ Γθδ€8_, ηολν Ι^β ^οιιγ τεά- 
ηθδδ δοιτοΛν, Άηά γοητδ δοιτολν, λνίηάΗο-ννβΓδ ; δρβαΐί 
ηο\ν Ιΐΐ}^ \νΓίΙίη§, άβαν ί1ο\ν6Γ-ά6-1υοβ, Ιοηά Ιβΐ 1;Ιιγ 
1)1οδδοιη3 1)Εΐ)1)ΐ6 αγ ; Ιΐιβ Ι^βαυϋίυΐ ηιαδίοίαη ίδ άβαά, 

Α 8οη§ ο/ ινοβ, ο/ τνοβ, 8ίάίΐαη Μη868. 
Υου ηίοΐιϋη^αΐβδ ΐΐιαΐ οοπιρίαίη ίη Ιΐιβ ΐΐιίοΐί Ιεαί- 
ίΐ§β, Ιβΐΐ ίο Αΐ'βΐΐιαδα'δ ίοιιηΐαίη οί" δίοίΐ^ Ιΐΐϋΐ ηεαΙΙΐθΓά 
Βίοη ίδ ά^Άά, ΒΧϊά \νίί1ι Ιιίιη άεαά ίδ ιηυδίο, αηά βοηβ 
Λνίΐΐι Ιιίιη ΙίΙίβΛνίδβ Ιΐιβ Όοηαη ροεδγ. 

Α 8οη§ ο/' 7νο6, ο/ ινοβ, 8ΊάΙΐαη Μηεββ. 
Ββ ίί λναΐγ \νί11ι γοη, δίΓ^ηιοη δ\ναη8, 1)^ ΐΐιβ Λναίβι•- 
δίάβ^ Λνίΐΐι νοίθ6 οί" ιηοαηίη^ υρΐίίΐ γου δυοίι ά δοη§ 
οί" 801•^ο^ν αδ ο1(1 α§6 δίη^εΐΐι ίΓοιη γουΐ' ΙΙίΓοαΙδ, αηά 
δΕ^ ίο Ιΐιβ Οβα^ηαη άίΐηίδβίδ αηά εΐίβ Ιο ίΐΐΐ Ιΐιβ 
ΒίδΙοηίαη Νγιηρηδ " ΤΗβ Οοι-ίαπ Οι-ρΐιευδ ίδ άεαά." 

Α 8οη§ ο/ τνοβ, ο/ ινοβ, 8ίάΙίαη Μη8β8. 

" βοΛνβΓ-άο-ΙιιΟΘ " : ίΗβ ρβία,ΐβ ο£ ίΗβ ίηδ ΛνβΓβ εαίά ίο Ιϊβαυ ίΐΐθ 
1βίίβΓ3 ΑΙ, "αίαβ." "8ίΓ}^ιηοη" : α γϊυθγ οί ΤΙιγ&οθ, λνΙαβΓΟ 
ΟΓρΗβιιβ ΙΐνβοΙ ειηά (ϋβ(1 ; βΛναηβ \νβΓ6 δαίοΐ ίο 8ίη§ 1)6£θΓβ ίΙιβΐΓ 
άββ,ίΐι. " Οβα,^Γίαη (1α.ιη8βΐ3" : άαιι^ΙιίβΓβ ο£ Οβα^ηΐδ 1ίΐη§ 
ο£ ΤΙίΓΕΟθ οχιά. 8Ϊ8ίβΓ3 ο£ Οΐ'ρΙιβαΒ. " Βΐδϋοηΐαη" : ΤΙίΓαοία,η. 

445 ΤΗΕ ΒϋΟΟΙ^ΐα ΡΟΕΤδ 

κ€Ϊνος 6 ταΐς ά^βλαισίν €ράσμίο<; ονκέτί μβλττβί, 
ονκβτ βρημαίαισιν υττο ΒρνσΙν ήμβνοζ αΒξί, 
αλλά Ίταρα Πλουτ^ί μέΧος Αηθαΐον άβίΒβι, 
ώρεα δ' εστίν άφωνα, καΧ αϊ /3069 αί ίγοτΪ τανροί<ί 
ττΧαζόμεναι, ^οάοντί καΐ ουκ εθεΧοντί νβμβσθαι. 

άρχετε ^ικεΧικαΙ τω ττενθεο^; άρχετε Μοΐσαί. 
σεΐο Ι^ίων εκΧαυσε ταχυν μόρον αντος ^ΑττόΧΧων, 
καΐ Σάτυροι μύροντο μεΧά^χΧαινοί τε ΐΐρίηττοί' 
καϊ ΙΙάνες στοναχευντο ^ το σον μεΧος, αϊ τε καθ' 

νΧαν 
ΚρανίΒες ώΒύραντο, καϊ νΒατα Βάκρνα '^εντο. 
Άχώ δ* εν ττετραυσυν οΒνρεταί, οττι σιωτττ} 
κούκετι μιμείται τα σα χείΧεα. σω δ' εττ' οΧεθρω 
ΒενΒρεα καρττον ε ρίψε, τα δ' άνθεα ττάντ εμαράνθη. 
μάΧων ουκ ερρευσε καΧον γλαγο9, ου μεΧι σίμβΧων, 
κάτθανε δ' εν κηρω Χυττεύμενον ούκετί >γάρ Βεΐ 
τω μεΧίτο<ζ τω σω τεθνακότο<ζ αϋτο τρυ<γάσθαί. 

άρχετε %ικεΧικαΙ τω ττένθεος άρχετε Μοΐσαί. 
ου τόσον εΙναΧίαισι τταρ* αόσι μύρατο ^ειρήν,^ 
ούΒε τόσον ττοκ άεισεν ενί σκοττέΧοισιν ^ΑηΒών, 
ούΒε τόσον θρήνησεν αν ώρεα μακρά Χ,εΧι,Βών, 
^ΑΧκυόνος δ' ου τόσσον ειτ άΧ^εσιν ϊαχε Κήύξ,^ 
ούΒε τόσον <γΧαυκοΐ<ζ ενΙ κύμασυ κηρύΧος αΒεν, 

^ στοναχ^νΐ'το : ιη88 -^υντι ^ 2€φήΐ' ΒυβοΙίΘΐβΓ : πΐ88 σ* 
(δ€, 7«) ^ρί»' ΟΓ δελ^ίν ^ Κηΰξ Αΐάυβ : πίδβ κ-ίιρυξ 

446 ΜΟδΟΗυδ III, 20-42 

Ηο ύιαΐ \ν&8 Ιονβΐγ Β,ηά ρΙβΕδαηΙ ιιηΐο ΐΗβ ΗβΓάδ 
οίίΓοΙδ ηο\ν ηο πιογθ, δίΐδ ηολν ηο ιηοΓβ αηά δίη^β 
'ηβαΐΐι ΙΗθ άβδβΐ'ί οαΐίδ ; 1>ιι1; 8ΐ秀ΐ1ι ίη Ιΐιβ Ιιοιίδβ 
οί ΡΙαΙβαδ ΐΐιβ 5θη§ οί" Εβίΐιέ, Ιΐιβ 8οη§ οί οΜίνίοη. 
Αηά 80 Ιΐΐ6 Ιιΐΐΐδ αι-β άιιηιΐ), αηά ΐΗβ αο\νδ ΐΗαΙ: ΛναηάβΓ 
λνΐΐΐι ΐ1ΐ6 1)α11δ \ναί1, αηά \νΐ11 ηοηβ οί ΙΙιθιγ ραδΙιΐΓβ. 
Α 8οη§ ο/ ινοβ, ο/ τυοβ, 8ίάΙΐαη Μηββε, 

ΥουΓ δαάάβη βηά, 8\νβ6ΐ Βίοη, λναδ ιηαΙΐβΓ ο£ λνεβρ- 
ίη§ βνβη υηΐο ΑροΠο ; ΐΐιε δαΙ^Γδ άίά Ιαιηβηΐ: γοΜ, 
αηά βν^Γγ ΡΓίαρυδ πίΕάε γοιι Ιιίδ ιηοαη ΐη δαίίΐβ ^ο,γΙ). 
Νοΐ α Ραη 1)υΙ οΓΐβά \\'οβ £ογ ^οπγ ηιαδίο, ηοΐ; 3, Νγιηρίι 
ο' ίΙΐΘ δρηη§ 1)υΐ ιηαάΘ 1ι6Γ οοιηρίαΐηί οί ίΐ ΐη Ιΐιβ 
Λνοοά ; αηά 3,11 Ιΐιβ λναΙβΓδ 1)603,πΐ6 3,δ ΐεαί'δ. Εοΐιο^ 
ίοο, δΗθ ιηοπΓηδ β,ιηοη^ ίΐιβ Γοοί^δ ΐΗαΙ δΐιβ ίδ δίΐεηΐ 
αηά 03η ίηιίΐαΐβ 7θαΓ Ιίρδ ηο ηιοΓβ. Ρογ 8θΐΎθ\ν 
Ιΐιαΐ γοα &γ6 ΙοδΙ Ιΐιβ ΐΓββδ 1ΐ3ν6 οαδί ΐΐιβίι• ίΓαίΙ οη 
Ιΐιβ §ι•ουηά, Άπά αΐΐ ΐ1ΐ6 ί1ο\νβι•δ αΐ'β 'ννίΐΙιβΓεά α^ναγ. 
Τ1ΐ6 ίΐοοίίδ 1ΐ3νθ ^ίνεη ηοηβ οί ΙΙιβίΓ §οοά ηιίΐΐί, αηά 
ίΐιβ Ιιΐνβδ ηοηβ οί Ιΐιβίι• Ιιοηβ^ ; ίοΓ Ιΐιβ Ηοηβγ ίδ 
ρβηδίιβά ίη ΐΚβ οοηιΐ) ίοΓ §ι•ίβί, δββΐη^ ΐΗβ Ιιοηβ^ οί 
1)ββδ ίδ ηο Ιοη^βΓ Ιο 1)β ^αίΙιβΓβά ηο\ν Ιΐιαΐ Ιιοηβ^ οί 
^οπΓδ ίδ άοηβ Ά^Άγ. 

Α 8θη§ ο/ ινοβ, ο/' τνοβ, 8ίάΙίαη Μη868. 

ΝβνβΓ δο \νοβία1 Λναδ ΐΗβ ΙαηιβηΙ; οί ΐΗβ δίΐ'βη ιιροη 
Ιΐιβ 1)β3ο1ι, ηβνβΓ δο λνοβίυΐ Ιΐιβ δοη§ οί ΐΐιαΐ; Νί^Ηΐίη- 
^αΐβ 3ηιοη§ ΐΗβ Γοοίίδ, ογ Ιΐιβ άΐΓ^β οί ΐΗαΙ; δνναΐίολν 
αηιίά Ιΐιβ 1οη§ Ιιίΐΐδ, ηβίΐΗβΓ ΐΗβ \ναί1 οί Οβ^χ ίοΓ Ιΐιβ 
\νο68 οί Ιΐιαΐ Ηαΐο^οη, ηοΓ ^βΐΐΐιβ ΟβΓ^Γδ δοη^αηιοη^ 

'* Ρη,η, ΡΓΪαρυβ, δαί^^ΓΒ, Ν^^ηιρΗδ " : ί,Ηβ β£Β§Ϊ68 οί ί1ιβ8θ 
άβ1ί;ίβ8 ννΐιΐοΐι δίοοά ίη ί,Ηβ ρείδίχΐΓββ. *' ίΗβ δίΓβηβ " : 
ί1ΐ68Θ -ννβΓΘ ΓβρΓβδβηίθά αβ Ιιειίί 1)ίΓ(1, 1ια1£ \νοΐϊΐαη, αηά 
1)β\ν3,ί1βά ίΗθ άβειά. 1ΐηβ8 38-41 : ΤΗβ ΓβίβΓβηοββ εγθ Ιο 
1)ΪΓά8 \ν1ιο οηοΘ Ηαά Ηαιηαη δΐιαρβ; βββ ίηάβχ. 

447 ΤΗΕ ΒυαΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ου τόσον άωοίσιν^ €ν ά^κβσί τταΐ^α τον Άο€"9 41 

ί7Γτάμ6νο<ζ ττερί σάμα Κίννρατο Μβμνονος όρνις, 
οσσον άττοφθίμάνοίο κατωΒνραντο Βίωνος. 

αρχβτβ ^ίκβΧίκαΙ τω ττίνθβος άρχβτε Μ.οΙσαι. 
άΒονίΒβς ιτασαί Τ6 'χε'λώόνζς, ας ττοκ βτβρττβν, 
ας ΧαΧββίν έ^ί^ασκε, καθεζόμεναι, ττοτΐ ττρεμνοις 
άντίον αλΧαΚαίσυν εκώκυον αΐ δ' υττεφώνβυν 
' όρνιθες ΧυττεΙσθ* αΐ ττενθάΒες' άλλα καΐ ήμεΐς.*^ 

άρχετε ^ικεΧικαΙ τω ττενθεος άρχετε ΜοΙσαι. 50 
τις ΤΓοτε σα συρί'^ηι μεΧίξεται ω τριττόθητε; 
τις δ' εττΐ σοίς καΧάμοις Θήσει στόμα; τις θρασυς 

οΰτως; 
εισέτι ^γαρ ττνείει τα σα χειλεα και το σον άσθμα, 
άγα δ' εν Βονάκεσσι τεάς ετι ^ βόσκετ άοώάς. 
ΐΐανι φέρω το μελισμα; τάχ αν και κείνος ερεΐσαι 
το στόμα Βειμαίνοι, μη Βεύτερα σεΐο φερηται. 

άρχετε ΧικεΧικαΙ τω ττένθεος άρχετε Μοΐσαι. 
κΧαίει και ΓαΧάτεια το σον μβΧος, αν ττοκ ετερττες 
εζομέναν μετά * σεΐο τταρ άϊόνεσσι θαΧάσσας. 
ου ^/άρ ϊσον ΙίύκΧωτΓΐ μεΧίσΒεο' τον μεν εφευ^^εν 60 
ά καΧά ΤαΧάτεια, σε δ' άΒιον εβΧεττεν άΧμας. 
και νυν Χασαμενα τω κύματος εν ψαμάθοισιν 
εζετ ερημαίαισι, βόας δ' ετι σεΐο νομεύει. 

άρχετε ΧικεΧικαΙ τω ττένθεος άρχετε Μοΐσαι. 
ττάντα τοι ω βούτα συ<γκάτθανε 8ώρα τα Μοισάν, 
Ίταρθενικάν ερόεντα φιλήματα, χείλεα τταίΒων, ^ αψοισιν: ιη88 αΐ8θ ηώνοισιν αικί οϊών. * λυττίΐσθ' αϊ ΑΙιγ: 
ΐη88 ΚυπβΊσθαι, -θ€, -θί ύ^ ηΐ88 αίδο η/χαί αηά υμύί ^ &χα 

δ' «ν ΑΙΐΓ : Π188 άχίδνί/, αχΐ^ων, αχ^^ονζΐ ίτί β. ΒΓαιίϋΙί ; 
ΙΏ83 έττφ. ^ μ^τά Ηβηιιαηη : ιη88 παρά 

448 ΜΟδΟΗϋδ III, 43-66 

ϊΐιβ 1)1υ€ \νειν68, η&γ, ηοΐ δο λνοβίαΐ Ιΐΐ6 ΙιονβΓίη^ 1)ίΓά 
ο£ Μβιηηοη ονβΓ ί1ΐ6 ΐοιηΐ) οί ίΐιβ δοη ο£ Ιΐιβ Μοι-η- 
ίη§ ίη ί1ΐ6 (Ιεΐΐδ οί ΐ1ΐ6 ΜοΓπίη^, αδ \ν1ΐ6η Ιΐι&γ 
ηιοιιηιεά £ογ Βΐοη άβέΐά. 

Α 8οησ ο/' ινοβ, ο/' ινοβ, 8ί€ΪΙίαη Μαεβε. 

Τΐιβ ηί§1ιίίη§αΐ6δ Άηά α11 Ιΐΐ6 8\να11ο\ν8, \ν1ιίο1ι οηοβ 
Ιιβ άεΐΐ^ΐιΐβά, Λνΐιίοΐι οηοβ Ιιβ ΐαυ^ΐιΐ: Ιο δρβαΐί, δαΐ 
υροη ΐ1ΐ6 1)Γ£ΐηοΙΐ6δ αηά οηεά αίουά ίη αηΐίρΐιοηδ, αηά 
11167 ΐΐιαΐ £ΐηδ\ν'6ΐ•€(1 δαίά " Ι^ϋΐηεηΐ, γβ ηιουηιβΓδ, 
αηά δΟ ΛνίΠ \νθ." 

Α 8οηξ ο/ ιυοβ, ο/' τνοβ, 8ίάΙίαη Μιΐ8β8. 

Ο ΐ1ιηϋ6-1)6ΐονέά πι&η ! Λνΐιο \νΐ11 ηΐϋΐ^β ηιπδίο αροη 
ύ\γ ρίρβ ? \νΐιο δο 1)θ1(1 αδ Ιο δβΐ Ιίρ Ιο Ιΐι ^ Γβεάδ ? 
ΡοΓ Ιΐΐ7 Ηρδ αηά ϊΐιγ Ιογβαύι Ιίνβ γ^Ι, Άπά ίη Ιΐιοδβ 
δ1;ΓΕ\\^δ ΐ1ΐ6 δοηηίΐ οί ΐΐιγ δοη^^ ίδ ς[πίο1ί. δΐιαίΐ Ι Ιαΐίβ 
αηά §ίν6 Ιΐΐ6 ρίρβ Ιο Ραη ? Ν&γ, ηια^ΐιαρ βνβη 1ΐ6 λνίΐΐ 
ίε&Γ Ιο ριιΐ Ιίρ ίο ίΐ Ιβδΐ 1ιβ οοπιβ οίΤ δβοοηά ίο Ιΐιββ. 
Α 8οη§ ο/ ινοβ, ο/' τνοβ, 8ίάΙίαη Μηεββ. 

ΤΙιβΓβ'δ Οαΐαΐβα, ΐοο, λνββρδ ίΌΐ' γοιίΓ πιιΐδίο, ίΗβ 
πιιΐδίϋ ΐΗαΙ λναδ βΓδΐ; 1ι6γ άεΐί^ΐιΐ: δίΙΙίη^ 1)6δίάβ γοη 
υροη ίΐιβ δϊΓαηά. Ρογ ϋγοίορδ' πηΐδίο \ναδ &11 αηοΙΙιβΓ 
ίΐιίη^ ; δΐιβ δΐιηηηβά Ιιίπι, Ιΐιβ ρΓβΙΙγ Οαΐδίβα, 1)α1: δΐιβ 
Ιοοί^εά υροη γου ηιΟΓβ §1{ΐ(Ιΐ7 Ιΐιαη υροη ΐΐιβ δβα. 
Αηά Ιο Ι ηολν Ιΐιβ λνανβδ 3,γ6 ίοΓ^οΙΙβη Λνΐιίΐβ δΐιβ δίΐδ 
υροη ίΙΐ6 Ιοηβ Ιοηε δαηάδ, 1)υΐ 70^1* ^0^8 δ1ΐ6 Ιβηάδ 
ίοΓ 70^ 8^ί11• 

Α 8θηξ ο/ τνοβ, ο/ ινοβ, 8ίάΙίαη Μη8β8. 

Α11 Ιΐΐ6 ^ίίΐδ Ιΐιαΐ οοιηβ οί Ιΐΐ6 ΜυδΟδ Ιιανο ρεηδΗβά, 
άεαί' ΝβΕΐ:1ΐ6ΐ•(], \νί11ι 7ου, Ιΐιβ άβαΓ άβΐί^ΐιΐίυΐ Ιίίδδβδ 

**Μγ(1 ο£ Μβιηηοη": Τΐιβ ΙοιηΙ) ο£ Μβιηηοη, 8οη οί Λβ 
Βαλνη αηά ΤϋΗοιιιΐδ, \νίΐ3 νΐβίίβά βνβΓ7 7^^^ ^3^ 1)ΪΓ(ΐ8 
οαΐΐβά ΜβιηηοηΐάαΘ. " Οαΐαίβει " : Βΐοη βΘβηιβ ίο Ιΐίΐνβ 
\νΓΪΙΙβη α βΓδί-ρβΓδοη ρα8ίθΓ3,1 ΓβΒβιηΒΙίη^ ίΐιβ ββτβηαάβ, Ιη 
\ν1ιϊο1ι 8. ηεαΙΙΐΘΓά ΙονβΓ ο£ Οαΐαΐοα 8αη§ ίο ΙιβΓ οη Ιΐιβ 1)63.ο1ι. 
Ι£ 80, ΓΓ3.§ιη6ηΐ; XII ννοαίά 866ΐη ίο 1)β1οη§ ίο ίί. 

449 
α α ΤΗΕ ΒυΟΟΙ,Ιϋ ΡΟΕΤδ 

καί στυμνοί ^ ττερί σώμα τβον κλαίουσιν "Έρωτες, 
γα Υ^νττρις ττοθβει, ^ σβ ττοΧύ ττΧβον ή το φίλημα, 
το ττρώαν τον "ΑΒωνιν άττοθνάσ κοντά φίΧησεν. 

τοΰτό τοί ώ ΤΓοταμών Χ^γυρώτατε Ββύτερον άΧ^ος, 70 
τοΰτο, ΜβΧη, νέον άX^ος. άττώΧετο ττραν τοί^ 

"Ομηρος, 
τήνο το ΚαΧΧωττας ^γΧνκερον στόμα, καί σε 

Χε'^οντν 
μύρασθαι * καΧον υΐα ττοΧνκΧαύτοισί ρεεθροις, 
ττάσαν δ' εττΧησας φωνάς άΧα' νυν ττάΧιν άΧΧον 
υΐεα Βακρύεις, καινω δ* εττΐ ττενθεϊ τάκτ}. 
αμφότεροι ττα^αϊς πτεφιΧημενοί, ος μεν εττινε 
ΤΙαΎασίΒος κράνας., ο δ' εγεν ττόμα τ ας ^Αρεθοίσας. 
γω μεν ΎννΒαρεοίο καΧάν άεισε θνηατρα 
καΐ Θ€Τίδθ9 με^αν νΙα καΐ ^ΑτρείΒαν ΜενεΧαον 
τήνος δ' ου ττοΧέμους, ου Βάκρυα, ΐΐάνα δ* εμεΧττε, 80 
καΐ βουτάς εΧί^αίνε καΐ άείΒων ενόμευε, 
καΐ σνρί'γ'γας ετευχε καΐ άΒεα ττόρτίν άμεΧ^ε, 
καΐ ΊταίΒων εΒίΒασκε φιΧηματα, καϊ τον "Κρωτα 
ετρεφεν εν κόΧττοίσι καϊ ηρεθε τ αν ^ΑφροΒίταν. 

άρχετε ΧικεΧι,καΙ τω ττενθεος άρχετε Μοΐσαί. 
ττάσα Έίων θρηνεί σε κΧυτα ττόΧις, άστεα ιτάντα. 
"Ασκρα μεν ^γοάει σε ττοΧύ ττΧεον Ήσίόδοίο• 
ΤΙίνΒαρον ου ττοθεοντυ τόσον ϋοιωτίΒες νΧαΐ' 
ου τόσον ^ΑΧκαίω ιτεριμύρατο Αεσβος εραννά' ^ 
ουΒε τόσον ον άοιΒόν οΒύρατο ^ Ύηϊον άστυ• 90 

σε ττΧεον ^ ΑρχιΧόγριο ττοθεί ΐΐάρος• άντΙ Βε 
Χαττφώς 

1 στυμνοΧ Ε, οί. Βίοη ί. 74 : πΐ88 στν^νοί ον ->>ν ^ χα \νί1 : 
ιη88 α. ποθία ΗβΓίη : ιη89 φιλία ^ τοι : ηΐ88 αΐ80 ττοι ειηά 
μοι * μύρασθαι Μβΐη : ιη88 -ίσθαι ^ (ράι^να ΗβΓΪη§8ΐ : ιη83 
4ρ€νρα., βρενία, ^ρ6μρα. ^ %ν \Vα1^βββ1(^ : ηΐ88 τ})ν όδύρατο 
Ϋί&ίβί : ιη88 4μύρατο 

450 ΜΟ80Ηυ8 III, 67-91 

οί ΐΗβ ηιαϊάβηδ, Ιΐιβ δλνββΐ 1ίρ8 ο£ Ιΐΐ6 Ιαάδ ; Γουικί 
γοαι* οοΓ8β Ιΐΐ6 ί«ονθ8 Λνββρ 3,11 άίδΐιβνβΐΐεά, αηά 
€^ρη8, δΐιβ'δ ίαίηβΓ ϊάυ οί γο\ι Ιΐιαη Ιΐιβ Ι^ίδδ δΐιβ §αν6 
Αάοηίδ -ννΐιεη 1ΐ6 άίεά ΐ1ΐ6 οΐΙιβΓ ά&γ. 

Ο ΐυηβίιιΐΐβδί οί ήνβΐ'δ, ΐΐιίδ ιηα1ζ:6δ ΐΗεβ α δβοοηά 
^ήθί, Ιΐιίδ, §οοά Μβίβδ, €0πΐ6δ ί1ΐ6θ α η6\ν \νο6. Οηβ 
ηιείοάίοαδ ιηυιιΐΐιρίεοβ οί Οαΐΐίορβ ΐδ 1οιι§ ά^αά, αηά 
ΐΐιαΐ ίδ ΗοιηβΓ ; ΙΙιεΙ Ιονβΐ}^ δοη οί Ιΐιΐηβ \ναδ ηιοιίΓπβά, 
'Ιίδ δίΐΐίΐ, οί 1ίΐ7 Ιεαι-ίαΐ ίΐοοά, αηά ίΐΠ Ιΐιε δθΕ Λναδ βΐΐβά 
Λνΐΐΐι Ιΐιβ νοίο6 οί Ιΐΐ7 Ι&ηιεηΙαϋοη : αηά Ιο ! ηολν 
Ιΐιοπ \ν66ρ6δΙ ίοΓ αηοΐ1ΐ6ΐ• δοη, αηά α η6\ν δΟΓΓΟΛν 
ηιβίΐοΐΐι ΐ1ΐ66 α-νναγ. Βοΐΐι λνβΐ'β 1)6ΐον6ά οί α ΛναΙβΓ- 
δρΓΪη^, ίοΓ ΐΗβ οηβ άναηΐί αΐ Ρβ^αδΠδ' ίοαηίαίη αηά 
Ιΐΐ6 ο11ΐ6Γ §οΐ Ιιϊηι άηηΐί οί ΑΓβΙΙιυδα ; αηά Ιΐιε οηθ 
δαη^ οί Ιΐΐ6 Ιονβΐγ άαιι§1ιΪ6Γ οί Τ^ηάαΓβϋδ, αηά οί ΐΗβ 
§Γ€αΙ δοη οί ΤΗβΙίδ, αηά οί ΑΐΓβίά Μβηείαϋδ ; 1)υ1: ίΗίδ 
οίΙιβΓ'δ δΐη§ϊη§ λναδ ηβίΐΙιβΓ οί λναΐ'δ ηοΓ ίβαΓδ 1)υ1; οί 
Ραη ; αδ α Ηβΐ'άδίηαη 1ΐ6 οΚαηΙβά, αηά Ι^βρΐ Ιιΐδ οαίΐΐβ 
\νί11ι α 8οη§ ; 1ιβ Ι^οΐΗ ίαδίιίοηεά ρίρβδ αηά ηιίΐΐ^βά 1;1ΐ6 
§6ηΙΐ6 Ιίΐηε ; Ιιβ ΐαυ^ΐιΐ ΐΐιβ Ιογθ οί Ι^ίδδβδ, Ιιβ ηιαάβ 
α ίοδΐ6Γΐίη§ οί Ι/ονβ, Ηβ ΐΌΐΐδβά αηά δϋπ'βά Ιΐιβ ραδδίοη 
οί ΑρΙίΓοάϊΙβ. 

Α 8οη§ ο/ ϊνοβ, ο/ 7νο6, 8ίάΙίαη Μη868. 

Ο Βΐοη ! ΐΗθΓβ'δ ηοΐ α ^^\,γ, ηα^, ηοΐ α ΙιυηιΜβ 
Ιο\νη 1>αΙ ΙαηιεηΙδ Ιΐΐ66. Αδονα ηιαί^βδ ίαΓ ΙουάβΓ 
ηιοαη Ιΐιαη ίοι* ΙιβΓ Ηβδίοά, ΐΐιε λνοοάδ οί Βοεοΐία 1οη§ 
ηοΐ δο ίοΓ Ιΐΐ6η• ΡΐηάαΓ ; ηοΐ δο δΟΓβ άΐά Ιονεΐ^ 1.6δΙ)0δ 
Λνεβρ ίοΓ Αίοαευδ, ηοΓ Τεοδ Ιολνη ίοΓ ΐΚε ροεΐ ΐΗαΙ 
\ναδ ΗβΓδ ; ΡαΓΟδ γβαΓηδ αδ δΐιβ γεαηιεά ηοΐ ίοΓ Αΐ'οΐιί- 

** ΐΗθ οΙΗβΓ άαγ " : ΤΗβ ΓβίβΓβηοβ ίο Αάοηίβ' άβαίΐι ίβ 
(1ουΙ)ϋβ83 Ιο 3, ΓΘΟβηΙ: Αάοηίδ-Ρβδϋναΐ. "Μβίβδ": Ιΐιβ 
ΓΪνβΓ οί διη^Γηα, 1)ΪΓϋιρΐ£ΐοβ οί Βΐοη αηά οίαϊιηίη^ Ιο 1)β ΐΗβ 
1)ΪΓΐΙιρ1αοβ οί ΗοΐΏΟΓ. '* ίΐιβ ροβί ίΐιαΐ ννα,β Ιιθγβ " : ΑηαοΓβοη. 

451 
ο α 2 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

βίσβτι^ σβν το μβλισμα κινύρεταί α ΜιτυΧάνα, 
€Ϊ δβ ^ "Ζνρακοσίοίσί ©βόκρίτος' αύταρ εγώ τοί 
Ανσονίκάς οΒυνας μβλιτω /χ€λο?, ον ξίνο<^ ωΒά(; 
βονκοΧίκάς, αλλ' άντβ ΒίΒάξαο σείο μαθητας 
κΧαρονόμος Μοίσας τάς ΑωρίΒος, α, με^ (γεραίρων 
αΧλοι,<; μεν τεον οΧβον, εμοί δ^ άττεΧειττες άοώάν. 

άργ^ετε ^ικεΧίκαΙ τω ττενθεος άργετε ΜοΓσαί. 
αίαΐ ταΐ μαΧάγαι μεν, ετταν κατά κάττον οΧωνται, 
ήΒε τα 'χΧωρα σεΚινα το τ ενθαΧες οΰΧον άνηθον, 
ύστερον αν ζώοντί καΐ εΙς έτος αΧΧο φύοντν 
άμμες δ' οΐ μβ'γάΧοί κα\ καρτεροί, οι ^ σοφοί άνΒρες, 
οτΓττότε ττρατα Θάνωμες, άνάκοοι εν γ^θονί κοίΧα 
εΰΒομες ευ μάΧα μακρόν ατέρμονα νηηρετον ύττνον. 
καΐ συ μεν ων ^ σιηα ττεττυκασ μένος εσσεαι εν γα, 
ταΖς Ι^ύμφαίσο Β' εΒοζεν άεΐ τον βάτρα'χον αΒειν. 
ταΐς ^ δ' εγώ ου φθονεοιμι• το ^αρ μέΧος ου καΧον 
αΒεί. 

άρχετε ΧικεΧίκαΙ τω ττενθεος άργ^ετε Μοΐσαί. 
φάρμακον ήΧθε, ^ίων, ττοτΐ σον στόμα, φάρμακον 

ηοες — 
τοίούτοις 'χ^είΧεσσί ττοτεΒραμε κουκ. ε<^ΧυκάνΘη; 
τις Βε βροτος τοσσούτον άνάμερος ως ^ κεράσαι τον 
ή Βοΰναι καΧέοντί το φάρμακον; — εκψνγεν ωδα.^ 

άρ'χετε Έ,ικεΧικαΙ τω ττενθεος άρχετε ^ΙοΙσαι. 
άΧΧα Αίκα κίγε ττάντας. εγώ δ' εττΐ πενθεί τωοε 

^ εισέτι = ονβπηΟΓβ ^ βΐ δε Ύνϋ : ηΐ88 ^ν δε, ούδε ^ α με 
Βπ^^δ : 1Τ188 δμμε, άμμζ, άμμ^^α * καρτεροί, οί ΒγΪ§§8 : πι 88 
καρτΐρυΐ ΟΓ καρτΐοίκοϊ ^ ών λΥαΙίβί : ιιΐ8δ «ν ** ταΓ$ \νί1 : 

452 ΜΟ80Ηυδ III, 92-114 

Ιοοίιυδ, αηά Μίΐγίβηβ Ι^βλναίΐδ Ιΐιγ 8οη§ βνβηηοΓβ ίη- 
δίεαά ο£ 8αρρ1ιο'8. Το δγΐ'αοιίδβ ΐΚοα &τϊ ά ΤΗεοοηΙυβ; 
ίΐηά «αδ ίοΓ Αιΐδοηία'δ ιηουΓηίη^, 'ϋδ Ιΐΐ6 5οηβ' Ι 8ίη§ 
ΐ1ΐ€6 ηοΛν ; ίΐηά 'ΐίδ ηο δΙί'αη^βΓ Ιο ίΐιβ ρ?ΐ8ΐθΓα1 ροοδγ 
Ιΐιαΐ; δίη§8 ίΐ, ηβίΙΙιβΓ, 1)ΐιΙ αη ίηΙιβΓίΙοΓ οί ίΗ&Ι Όοη&η 
ιηϊηδίΓβΙδγ \ν1ιίοΐΊ οαηιο οί Ιΐΐ7 ΐεαοΐιίη^ πηά Λναδ ιη^ 
ροΓϋοη Λνΐιβη Ιΐιοιι ΙβίΐβδΙ οΐ1ΐ€ΐ'8 ΐΐιγ ^β&Ηίι 1)ΐιΙ πιο 
1;1ΐ7 8οη^. 

Α 8οη§ ο/ ινο6, ο/ τϋοβ, 8ίάΙίαη Μυ868. 
Αγ ηΐ6 ! ΛνΚβη Ιΐιβ ιπίΐΐίολνδ απά Ιΐιβ ίΐ'ΘδΙι §Γ66η 
ραΓδΙβγ αηά ΐΐιβ δρηη^ίη^ οηιηιρίβά Ηηίδβ ρβηδίι ίη 

^6ίΐΓ ; 1)ΐιΙ Λνβ ιηβη ΐΐι&ΐ αΓ6 δο ΐαΐΐ άπα δΐΐ'οη^ αηά 
Λνίδο, δοοη αδ βνβΓ Λνβ 1)6 άβαά, υηΚε&ηη^ ΐΐιεί'β ΐη β, 
Ιιοΐβ οί ΐΐιβ βαιΊΐι δίεερ \ν6 1)ο11ι δουικί αηά Ιοη^ α 
δίββρ Ιΐΐίΐΐ 18 λνΐΐΐιοιιΐ: βηά ογ \να1ίίη§. Απά δο ίΐ; 
δΐιαίΐ 1)6 Ιΐι&ί ΐΐιου \νί1ΐ Ηθ ΐη ΐ1ΐ6 ^άυϊΙι 1)6η63,11ι α 
οονοήη^ ο£ δίίβηοε, &11)6ίΐ Ιΐΐ6 ΙΐΙΙΙβ ΟΓοαΙ^ίη^ ίΐΌ§ 
ο' ΐΐιβ ί;Γ66 ϊίγ ΟΓίϋηαηοβ οί Ιΐιβ Ν ^ιηρ1ΐ8 πΐΆγ δίη^ £ογ 
βνβΓίηοΓβ. βαί ΐΐιβγ 3.Γ6 Λνβίοοιηβ Ιο 1ιΐ8 ιηιΐδίο ίοΓ 
πιβ ; ίΐ 18 1)ΐιΐ ροοΓ ιηιΐδίο 1ΐ6 ιπαΐ^βδ. 

Α 8θηβ ο/ τνοβ, ο/ τνοβ, 8ίάΙίαη Μη868. 

ΤΗβΓβ 03,1116 ροΐδοη, 8λν66ΐ Βίοπ, Ιο ΐΐιγ ΐΏοιιΐΙι, αηά 
ροίδοη ΐΗοιι άίάδΐ 6α1: — Ο 1ιο\ν οοιιΐά ίΐ αρρίΌαοΙι δυοίι 
Ιίρδ αδ 1;1ΐ086 αηά ηοΐ ίυηι ίο 8Λν66ΐη6δδ ? Αηά Λνΐι&ΐ; 
ιηοΓίαΙ πίΕη 80 1)αΓΐ)ΕΓοαδ απά λνΐΐά &δ ίο ηιίχ ΐΐ ίοΓ 
11166 ΟΓ §ίν6 ίΐ Ιΐΐ66 αΐ ΐΗ γ οαΐΐ ? — &ηά δοη§ \ν6ηΙ οοΐά 
απά 8ϋ11. 

Α 8οη§ ο/τνοβ, ο/ τνοβ, 8ίάΙίαη Μη868. 

Ηο\νΙ)6ίΙ ^αδΐ^^6 ον6ΓΪ3,1ί6ίΐΊ 6ν6Γ7 πιεπ ; αηά &8 ίοΓ 
ιηβ, ίΐιίδ δοη§ δΐιαίΐ 1)6 ταγ Λν66ρΐη^ δαά 1&ιη6ηΙαΐίοη 

ιη88 τοίϊ ' ώϊ ΑΗγ : ηΐδβ 6$ ογ ^ ' Κκι^υγίν ^δά Ε : ηΐ83 
^κφυγ^ι/ (οΓ ί) φύ'^ζρ) ψ5αν 

453 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕία ΡΟΕΤδ 

Βακρνχβων τβον οίτον οδύρομαι, βΐ Βυνάμαν δε, 
ώ9 *Ορφ€νζ καταβα<ζ ττοτϊ Ύάρταρόν, ώς ίτοκ 

^ΟΒνσσενς, 
ώς 7Γα/)09 ^ΑΧκ€ίΒα<;, κη^γω τάγ^ αν €? 86μον ηνθον 
ΠλουτεοΫ, ώ9 κβν ϊΒοιμι, καΐ βΐ ΐΐλοντήι μεΧίσΒείς, 
άτζ αν άκονσαίμαν, τι μελίσΒεαι. αλλ* αγ€ ^ Κώρα 
Χίκέλικόν τί Χί^αινβ καΐ άΒν τι, βουκόΧιάζβυ. 
καϊ κείνα %ικε\ά, καΐ εν^ Αίτναίαισιν ετταιζεν 
αοσι, καϊ με\ο<; οΙΒε το Αώρων ουκ ά'^εραστο^ 
εσσεΐθ' α μο\ιτά. χώ9 ^Ορφεϊ ττρόσθεν εΒωκεν 
άΒεα φορμίζοντί τταΧίσσντον ΈιύρνΒίκείαν, 
καϊ σε Βίων ττεμψει τοΐ<; ώρεσιν. ει Βε τι κη^ων 
σνρίσΒων Βννάμ.αν, τταρά ΤίΧοντεϊ κ αύτο<; άειΒον. 

^ άλλ' ά7€ ^ΐΐ : Π188 αλλά πάσα, άλλ' εττΐ, και ττασα, καϊ 
π«ρά " καϊ : δοτηβ ηΐ88 οιηϋ 2ι/ί6λά, καϊ 4ν ΤβαοΗβΓ : ιπδβ 
<Γί/ί€λίκλ ίν (ΟΓ κα\ «ν), σίκίΧίκαΙσι,ν ΐν 454 ΜΟδΟΗυδ III, ΙΙ5-Ι26 

ίοΓ ίΗγ (Ι6€6£ΐ86. Οοπίά Ι 1)αΐ Ηανβ §οηβ άολνη ίηΐο 
ΤαΓΐ&ηΐ8 αδ ΟΓρΗευδ Λν^ηΙ αηά Οά^δδβαδ οί γοΓβ 
αηά Αίοίάεδ 1οη§ α§ο, Ιΐιεη -ννοαίά Ι &1δο Ιΐίΐνβ οοιηβ 
ιη3,^1ΐ3ρ Ιο Ιΐΐ6 Ιιουδβ οί ΡΙαΙβυδ, ΐΗαΙ Ι ιηϊ§1ιΐ δββ 
ίΐιββ, &ηά ίί δο 1)6 ΐΗου δίη^βδί Ιο ΡΙυΙβυδ, Ιιβ&Γ Λνΐιαΐ 
ΐΐιαΐ Ιΐιου δίη§68ΐ ιηα^ 1)6. Βπΐ 3,11 Ιΐΐ6 δαιηβ, Ι ρΓει^ 
1:ίΐ66, οΐιαηΐ 80ΐη6 δοη^ οί" δΐοίΐ}^, 80ΐη6 δ\ν66ΐ 
ιηείοάΐουδ οουηΐνγ-δοη^, υηΐο Ιΐΐ6 Μαία ; ίοΓ δ1ΐ6 Ιοο 
18 οί δίοίΐγ, δ1ΐ6 Ιοο οηο6 δρθΓΪ6ά οη Εΐηα'δ δ}ιθΓ6δ ; 
δ1ΐ6 Ι^ηολνδ ΐ1ΐ6 Όοήαη ιηπδίο ; δο Ιΐΐ7 ιη6ΐθ(ϋ68 δΐιαίΐ 
ηοΐ §ο λνίΐΐιοαΐ Γ6\ναΓ(1. Εν6η αδ οηοε δ1ΐ6 ^Γ^ιίβά 
θΓρΐΊ6υδ Ιιίδ ΕιΐΓ^άίοέ'δ Γβΐυπι 1)60ίΐυδ6 1ΐ6 ΙιείΓρεά δο 
δ\ν66ίΐ7, δο 1ΐ1ί6Λνίδ6 δ1ΐ6 δΙίίΐΠ §ίν6 πιγ Βΐοιι Ι^αοΐί 
υηΐο ΐίΐ6 Ιιίΐΐδ ; αηύ Ιιαίΐ 1)αί; ΐΐιίδ ιη^ ρίρβ ΐ1ΐ6 ροΛνβΓ 
οί Ιΐιαΐ Ιιίδ Ιιαί'ρ, Ι Ιΐίΐά ρΐΕγ6(1 ίοΓ ίΗίδ ίη Ιΐιβ Ιιοαδβ 
οί Ρ1υΐ6ΐΐ8 ιηγδ6ΐί. 

"ίΐΐθ Μαΐά": ΡβΓββρΙιοηέ, \ν1ιο Λναβ οαιτίβοί οίϊ Ι)^ ΡΙαίο — 
ΙΐΘΓΘ οαΐΐοά Ρΐιιίβηβ — \ν1ιβη βΙίθ \να8 ρ1α^ΐη§ ΐη Ιΐιβ ββίοΐβ οί 
δίοίΐγ. 455 ιν-νιι 

ο Γ ΐΗβ νβηιαΐηίη§ ροβτηε ίΐιβ βτεί ϊΗνββ ατβ φιοΐβά όζ/ 
8ίοΙ)α6η8, ΤΗβ Ια8ί 18 /οηηά ίη ίΗβ Αηί^οΙο§ΐ/ (Αηίΐι. 
ΡΙεπ.^ 4• 200), αηά ινα8 τννοπξΐι^ αεοήΒβά Ιο Μθ8€Ην8 
οηήηξ Ιο 118 πιβηϋοη ο/ Εηνορα8 ΜΙ, 457 IV 

Ύαν αλα ταν ^Χανκαν όταν ώνβμος άτρβμα βάΧλτ}, 
ταν φρένα ταν ΒβιΧαν βρβθίξομαι, ουδ' βτί μοι ηα ^ 
έστΙ φίλα, τΓοθίβί δε ττολύ ττΧέον α μβ'^αΚα μ αλ^.^ 
άλλ' όταν αγΎ}σΎ) ττόλώ<^ βυθός, α δε θάλασσα 
κνρτον ίτταφρίζΐ), τα δε κύματα μακρά μβμηνρ, 
ε'9 χθόνα ττατΓταίνω καϊ ΒβνΒρεα, ταν δ' αλα φεύ^ω, 
γα όε' μοι άστταστά, %ά ^άσκως εύα^εν ΰλα, 
ένθα καϊ ην ιτνεύστ} ττολύς ωνεμος, ά ττίτνς αδεί. 
ή κακόν 6 Ύρίττενς ζώει βίον, ω Βόμος α ναϋ<ζ, 
καϊ 7Γ0Ζ^09 εστί θάλασσα, καϊ ίχθύε^ζ ά ττΧάνος 

α<γρα. 10 

αύταρ εμοί ^γΧυκνς ΰττνος νττο ττΧατάνφ βαθυ- 

φνΧΧφ, 
καϊ τταγας φίΧέοιμι τον ε^<γνθεν αχον άκούειν, 
α τερττει Λίτοφεοισα τον αηρικόν^ ονγϊ ταράσσει» "Η/οατο* Ύίαν Άχώς τα9 η^ίτονο<^, ήρατο δ* Άχώ 
σκφτατα %ατύρω, Ι^άτνρος δ' εττεμηνατο Αν8α. 
ώ9 Άχώ τον ΤΙάνα, τόσον Σάτυρος φλέγει/ Άχώ, 
καΐ Κν^α ^ατυρίσκον "Ερω9 δ* εσμύχετ άμοιβα. 

^ μοι 7« Βθ8Ϊη8 : ηΐ88 μοΊσα ^ ιτΧίον ά μ^Ύαλα μ' αλί Ε : 
Π183 ττΧίονα μ^Ύαλαν αλα ' α-γρικίν 8ΐβρ1ιαηυ8 : ιη88 αγροΐκον 
* ¥ιραΎο "νν&Ιίβί : πΐ88 ^ρα 

458 IV.— [Α ΟΟΜΡΑΚΙδΟΝ] 

\νΗΕΝ Ιΐΐ6 Λνίπά δΐηΐίβδ §€η11)^ υροη α δοα ΙΙΐΆί ίδ 
ΒΙιΐΘ, ΐΐιίδ ΟΓανβη ΗβαιΊ: ίδ Γουδβά ΛνίΐΙιίη ιηβ^ αιιά ιηγ 
Ιονβ οί Ιΐιβ Ιαηά ^ίβΜδ ίο ΐΗβ άβδίΓβ οί" ΐΗο §γβΆΐ 
λναΙβΓδ. ΒιιΙ Λνΐιβιι ΐΐιβ άββρ Λναχβδ §ν&γ αηά 1οα(1^ 
αηά ΐΗθ δβα 1)6§ίηδ ϊο δλνβΐΐ αηά Ιο ίοαιη Άηά ΐ1ΐ6 
νν^Λνβδ Γαη 1οη§ αηά Λνίΐά, Ιΐΐ6η Ιοοίί Ι ιιηΐο ΐΐιο δΙιοΓβ 
αηά ίΐδ ΐΓ66δ Β,ηά άαρανί ΐτογπ Ιΐιβ Ι3ηη6, ΐΗεη λνβίοοτηβ 
18 ί1ΐ6 Ιαηά Ιο ιηε απά ρΐβαδαηΐ ΐ1ΐ6 δΐιαάγ §ΐ'66η\ντοο(1. 
\ν1ΐ0Γβ, 1)6 ΐΐιβ Λνϊηά ηβνβΓ 80 Ιιΐ§1ι, ΐΗβ ρίηβ-ΐΓββ δίη^δ 
ΗβΓ δοη§. Ο Ίίδ ί11 ίο 1)6 ίΐ βδΙιβΓ Λνίΐΐι α δΐιίρ ίοΓ Ηίδ 
Ηουδ6 αηά 1:1ΐ6 δ6Ε ίογ Ηΐδ 1αΙ)ουΓ αηά ϊ1ί6 βδΐιβδ ίΌιΊιίδ 
δΐίρρει•^ ρΓβγ. Κα11ΐ6Γ ίδ ίΐ; 8ΐ66ρ 1)6η63,ΙΐΊ ΐΐιβ ΐ6αί)7 
ρΐ£ΐη6 ίοΓ ιη6, αηά ΐΐιβ δοαηά ΙιαΓά 1)7 οί α 1)αΐ3ΐ)1ίη§ 
δρι•ίη§ βυοίι αδ άεΐί^ΐιΐδ αηά ηοΐ; άίδΐπΓΐϊδ Ιΐΐ6 ΐ'αδΐίο V.— [Α ΕΕδδΟΝ ΤΟ ΕΟΥΕΚδ] 

Ραν Ιονεά Ιιίδ ηβί^ΗΙ^οπΓ ΕοΗο ; ΕοΙιο 1ον6ά & 
£ηδ1ίίη§ δίΐΙγΓ ; αηά δαΙγΓ, 1ιβ \ναδ 1ΐ6αά ονβΓ 63,ι•8 
ίοΓ 1.7^6. Αδ Εοΐιο \ναδ Ραη'δ ήατηβ, δο \ναδ δαΙ^Γ 
Εοΐιο'δ, Επά ί.γάέ ιη&δ1:6Γ δαΙ^Γ'δ. 'ΤΛν&δ Ι.ον6 γ6- 459 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤ5 

οσσον ^αρ τήνων τις βμ,ίσββ τον φιΧβοντα, 
τόσσον όμως φιλέων ηγθαίρβτο, ιτάσγο. δ' α ιτοίβί. 
ταύτα Χβ^ω ιτάσιν τα ΒΰΒά'γματα τοις άνβράστοις' 
στ€ργ€Τ€ τώς φιλύοντας, ϊν ην ψίλέητβ φιΧήσθβ. 

VI 

ΆΧφβίος μ€τα ΤΙΐσαν βττην κατά ττοντον ο^βύτ), 
βρχ^βταί βίς ^Αρεθοισαν ά^ων κοτινηφόρον ν8ωρ, 
βΒνα φέρων κα\α φνΧΚα και άνθβα και κόνιν 

Ιράν, 
καΐ βαθύς βμβαίνβι τοις κύμασι, ταν Ββ θάλασσαν 
νίρθεν ύτΓΟτροχαβί, κού μί'^ννται νΒασιν ν8ωρ, 
ά δ* ουκ οΖδε θάλασσα Βιβρχομένω ττοταμοΐο. 
κωρος Χινοθβτας ^ κακομάγ^ανος αΐνα 8ίΒάσκων 
και ττοταμον Βια φίΧτρον "Έρως βΒίΒαξε κοΧνμβήν. 

VII— ΕΙ5 ΕΡΩΤΑ ΑΡΟΤΡΙΩΝΤΑ 

ΑαμττάΒα θείς καϊ τόξα βοηΧάτιν βΐΧετο ράβΒον 
ουΧος "Έ^ρως, ττηρην δ' βΐχβ κατωμαΒίην, 

καϊ ζβύξας ταΧαβρ^ον νττο ζν^ον ανγβνα ταύρων 
εσττειρεν Αηονς αύλακα ττνροφόρον. 

εΙτΓβ δ* άνω βΧέψας αύτω Αιί' ' ττΧήσον άρονρας, 
μή σε τον Έινρώττης βονν υττ άροτρα βάλω.' 

ϊ λϊνοβ€τα5 Ε, οί. ΤΙίθΟΟΓ. 21. 10 : ηΐ88 δ^ινοθ^τα! 460 Μθ80Ηυδ ν-νιι 

οίρΓοοαΙ ; ίοΓ Ι)^ ^αδΐ οουΓδβ, βνβη αδ εαοίι οί' Ιΐιοδθ 
ΙίΘαΓίδ (1ί(3 δοοΓη ίΐδ ΙονβΓ^ δο \ναδ ϋ αίδο δοοηιβά 
1)6ίη§ δαοΐι α ΙονβΓ ίΐδβΐί. Το αΐΐ δυοίι αδ 1)6 Ιιεαι-ί- 
\ν1ιοΐ6 1)6 Ιΐιίδ ΐ6δδοη Γβαά: Κ ^τοα \νου1ά 1)6 Ιονεά 
\ν1ΐ6ΐ•6 )'^ου 1)6 Ιονίη^, Ιΐΐ6η 1ον6 Ιΐΐ6ΐη Ιΐιαΐ 1ον6 γοιι. 

VI.— [Α ΚΙΥΕΚ ΙΝ Ι,ΟνΕ] 

\νΗΕΝ Α1ρ1ΐ6αδ ΐ6Εν6δ Ρΐδα 1)6ΐιίη(1 Ιιίιη αηά ΐΓαν6ΐδ 
1)7 1;Ιΐ6 δ6α, 1ΐ6 1)ηη§8 ΑΓ6ϋιυ8& ΐ1ΐ6 \ναΐ6ΐ• ίΙι&Ι ηΊα1ί68 
ϋΐ6 \νίΜ οΗνβδ §Γθ\ν ; αηά ΛνίΐΗ ά \)γΐά&-§ίΐ1 οοιιιίη^, 
οί' ρ3'6ΐ1:7 Ι6£ΐν6δ αηά ρΓ6ΐ;ΐ7 ί1ο\ν6Γ8 αηά 8Λ0Γ6ά άιΐδΐ, 
1ΐ6 ^οεΐΐι (ΐ66ρ ίηΐο Ιΐΐ6 Λναν6δ Άηά Γυηηβΐΐι Ιιίδ οοιΐΓδ6 
1)6η6αΐ1ι Ιΐΐ6 δ6α, αηά δΟ Γυηηεΐΐι ίΥΐΆΪ 1:Ιΐ6 1\νο Λνίΐΐ6Γδ 
ηιίη§ΐ6 ηοΐ ^ηά Ιΐΐ6 δ6α η6ν6ΐ• 1<:ηο\νδ οί 1;1ΐ6 Γίν6Γ'δ 
ραδδίη^ ΐΙίΓου^Ιι. 8ο ίδ ίΐ ΐΐιαί; Ιΐΐ6 8ρ6ΐ1 οί ΙΙιβ,Ι 
ίιηρίδΐι 86ϋ;6ΐ' οί πείδ, ΙΙνΛ βίγ Άηά ογ&ίίγ Ϊ6&ο1ΐ6Γ οί 
ί;ΓθυΙ)ΐ68, 1.ον6, Ηαΐΐι β'εη ίίΐιι§1ι1; α ην6ΐ• ΙιοΛν Ιο άίνβ. 

VII.— ΟΡ Ι,ΟνΕ ΡΙ,ΟυΟΗΙΝΟ 

ΕονΕ Ιΐΐ6 θ6δΐΓογ6Γ 861: άοΛνπ Ιιίδ ΐοΓοΗ αηά Ιιίδ 
1)0\ν, αηά δϋη^ίη^ α Λνα1ΐ6ΐ; οη Ιιίδ 1)£ΐο1ί_, ΐοοίί απ οχ- 
^Ο'άά ϊη Ιιαηά, γοΐίβά Ιιίιη α δΐαι-ά^ ραΐΓ οί δΐ66Γδ, αηά 
ίβΐΐ Ιο ρ1ου§1ιίη§ αηά δθ\νΐη§ ΟειηεΙβΓ'δ οοΓπΙίΐηά ; 
ίίικί Λν1ιίΐ6 1ΐ6 άΐ(1 8θ, 1ΐ6 Ιοοίίβά υρ ιιηΐο ^ΓοαΙ Ζεαδ 
δίΐγίη^ " Β6 8αΓ6 Ιΐιου ιη3,1ν6 ιηγ ΙιαΓνεδΐ ίαΐ ; ίοι• ίί 
ίΐιοα ίίΐϊΐ 1116 Γ11 1ΐ3,ν6 Ιΐιαΐ 1)π11 οί Ευΐ'ορα'δ Ιο ιηγ 
ρίου^ΐι." 

" βαοΓβά άιΐδΐ": Ιΐιβ (1α8ΐ ο£ ϋιβ γ£ιοθ-οοιιγ86 3,1; ΟΙ^Ίΐιρία 
(Ρίδα). 461 ΜΕΟΑΗΑ 

Τηε ροβτη §ίνβ8 α ριοίητβ ο/' ΗβταοΙβε ηή/β αηά ιηοΐΚβ) 
αί ΚοΊΆβ Ίη 1ύ8 Ηοη8β αί Τίν^ηβ τνΜΙβ Ηβ 18 αΰνοαά αΒοιιί 
Λίί ί.αΰοηΓ8. ΤΗβ ίτνο τνονιβη δϋ ινββρϊη^. ΤΗβ ίνί/β 
δβιναίίχ Μβ ιηαά ιηπτάετ ο/ ίΚείν οΜΙάνβη, αηά §67ΐίΙι/ 
Ηίηί8 ϋιαί ΐΚβ νιοίΗβν ν?ΐ§Ηΐ §ίν6 Ηβτ 7ηο?'6 8ΐ/ηιραίΗι/ ίη Ιιβν 
8θη•οιν ί/ 8ΐΐ6 τνοηΐά ηοΐ Ββ /ον βνβΓ Ιαηιβηίίη^ Ιιβν οινη. 
Το ινΗίοϊι ίΚβ Ιάηά οΐά ΑΙαηβηα ν6ρΙί68, " 8η£ίά6ηΙ ηηίο 
ΐΗβ άαιι 18 ίΐιβ βυίΐ ί/ιβκβο/'" ; 1)ηί ίΗοη^Η Ιιβν οτνη αηχνείτ) 
/ον ίΚβ 8α/6ΐι^ 0^ ίΚβ ΙαΙ)θΐιήη§ Η6?•ααΐ68, ί?ια^6α86ά ηοιυ 
Βι^ αη βνΐΐ άνβατη, 18 /οοά βηοηφ, θοά ίηο?ν8, /ον 
Ιωηβηίαίιοη, 8^16 ^66ΐ8, α8 ίηάββά Μββατα ηιιαί Ιύηοιν βιΙΙ 
ϊνβΙΙ, /ον Ηβτ 8θννοινίη§ άαη^Μβν ίοο. ΤΗβ ροβηι 1)6αν8 
α Γ686ΐη1)Ιαηο6 ίο [ΓΛβοοτίϊί/ί] XXV, αηά 18 ίΙιοη^Μ Ι^ 
80ΐη6 ίο ΰβίοη^ ίο ίΐιβ 8αΊηβ αιιίΙιοΓ. 465 ΜΕΓΑΡΑ * Μήτε ρ €μή, τίφθ^ ώδε φίΧον κατά θυμ,ον ίάτΓτει^ 
βκττά^Χως άχβονσα, το ττρϊν Βέ τοι ονκέτ ερενθος 
σωζβτ 67γΙ ρεθββσσι; τι μοι τόσον ηνίησαί; 
ηρ* οτί άΧ<γ€α ττάσχε* άπβίριτα φαίΒιμος νί6<ί 
άνΒρος ντΓ οντιΒανοΐο, Χβων ώσβίθ^ ύττο νββρον; 
ώμοι εγώ, τι νυ Βή με θεοί τόσον ητίμησαν 
αθάνατοι; τι νύ μ ώδε κακχι 'γονέες τίκον αϊστ/; 
Βνσμορος, ητ ε'ττεί άνΒρός άμνμονος ε'ς λεχο9 ηΧθον, 
τον μ€ν εγώ τίεσκον ίσον φαεεσσιν εμοΐσυν 
ήΒ* 6τι νυν σέβομαι τε καΐ αΙΒεομαι κατά θυμόν 
τον δ' οντί'ζ γεζ/ετ' αΧλο^ άτΓοτμότερος ζωόντων, 
ονΒε τόοων σφετερυσιν ε<γεύσατο φροντίσω κηΒεων. 
σ'χ^ετΧίο^;, 09 τόξοισιν, α οι ττόρεν αντό^ Άττολλωζ/ 
Ύ]ε Τίνος Κ,ηρών η ^Έίρινύος αΐνα βελεμνα, 
ΊταΐΒας εονς κατέττεφνε καί εκ φίΧον εϊΧετο^ θυμόν 
μαινόμενος κατά οίκον, ο δ' εμττΧεος εσκε φόνοιο. 
τους μεν ε'γώ Βύστηνος εμοΐς ϊΒον όφθαΧμοΐσι 
βαΧΧομενους υττό ττατρί, το δ' οϋΒ^ οναρ ήΧυθεν 

άΧΧφ. 
ούΒε σφιν Βυνάμην α,Βινόν καΧεουσιν άρήξαι 
μητερ εην, εττεί εγγυ9 ανίκητον κακόν ήεν. 

^ €Ϊλ6το : ηΐ88 αίβο ώλεσε 
466 ΜΕΟΑΕΑ 

Μββανα ΐΗβ ΐνι/β ο/ ΗβταοΙββ αάάν68868 Με ιηοίΗβΊ' 
ΛΙσιηβηα. 

^' ΜοΙΙΐΘΓ άβαΐ', Ο \ν1ι^ ίδ Ιΐιγ ΗβαΓΐ οβ,δΐ; άο\νη ΐη ίΐιίβ 
βχο66ί1ίη§ δΟΓΓΟΛν^ απά Ιΐΐ6 Γ08Θ ο' ΐΐιγ οΐιββίί: α-λνίΐΗβΓ- 
ΐη§ {ΐ\νίΐ^ ? ^V}1&ι ίδ ίΐ^ 8\ν66ΐ, Ιιαίΐι πιαάβ ΐΐΐθθ δο δ&ά ? 
Ι δ ίΐ; ΐ36οαυδ6 Ιΐΐ}^ άοα^ΐιΐ^ δοη 1)θ §ίν6η ΐΓοαΜβδ ίηηυ- 
ιη6ΓίΐΙ)ΐ6 Ι)^ Ε ιηαη οί" ηου§;1ιΙ, αδ α Ηοη ιηί^ΐιΐ: 1)6 ^ίνβη 
1)7 Ε ίαΜπΡ Ο ΛνβΙΙ-Η-άα^ Ιΐιαΐ Ιΐΐθ Οοάδ δΐιοιιΐά Ιιανβ 
δεηΐ ιη6 ΐΐιίδ άίδΙιοηοπΓ ! αηά αΐ&δ ΐΐιαΐ Ι δΐιουΐά Ιιανβ 
1)6611 1)6§οϋ6η ύηΐο δυοίι αη 6νΐ1 Ιοί ! λΥοε'δ ηΐ6 Ιΐιαί 
Ι \}ά2Χ Λν&δ 1)6(1(ΐ6ά Λ\'ίΐ1ι α ιηαη αΙ)ον6 ΓορΓοαοΙι^ Ι 
Ιΐΐίΐί; 68ΐ66ΐη6ά Ιιίιη &8 ΐΙΐ6 Η^ΙιΙ οί ιιιγ 6768 Εΐιά άο 
Γ6ηοΐ6Γ Ιιίηι 1ΐ6&Γΐ'δ ΛνοΓδΙιίρ αηά ΙιοηουΓ ίο Ιΐιίδ (Ιαγ, 
δΐιοαίά Ιια,νε 1ίν6ά Ιο δ66 6ίιη οί α11 Ιΐΐ6 \νοΓΐ(1 ιηοδ* 
πιίδ6ΓαΙ)ΐ6 αηά 1)6δΙ αοί^υαίπΐ \νίΙΙι ίίιβ Ιαδίβ οί Λνθ6 ί 
Ο πιΐδ6ΐ•γ Ιΐιαΐ 11)6 1)θΛν αηά απ'ΟΛνδ §;ίν6η Ιιΐιη αί Ιΐΐ6 
§ι•6&1 Αροΐΐο δΚουΙά ρΐ'ονβ ίο 1)6 Ιΐΐ6 άίΓ6 δΐιβ,ίΐδ οί α 
Ε)6α11ι-8ρΐηΐ ογ α Ριιγ^, δο Ιΐΐίΐΐ: 1ΐ6 δΚουΙά Γπη δίαΐ'ΐν 
Μαά ίη Ιιίδ ο^νη Ιιοιηβ αηά δίαγ Ιιίδ ο\νη οΐιϊΐάΐ'βη 
^νίΐΐιαΐ, δΚουΙίΙ Γ6£ΐν6 Ιΐιβηι οί (16£ΙΓ Ηίβ αηά β11 Ιΐΐ6 
1ιου86 \νϊ1:Ιι η[ΐαΐ'ά6Γ &η^ 1)1οοά ! 

Α^β, Λνϊΐΐι ηαγ ΟΛνη ιηίδ6Γ&1)ΐ6 6^68 Ι 8Ε\ν ιη^ 
ο1ιί1άι•6η δΐηίΙΙεη οί 11ΐ6 Ιιαηά οί ΐ1ΐ6ίΐ' ίίΐ1;1ΐ6Ρ, αηά 
ΐΗ&ΐ Ιιαίΐι ηο οΙΗ6γ δο ηιυοίι αδ. οΐΓβαηιΙ οί. Αηά 
ίοΓ αΐΐ Ιΐιεγ οι-ίεά αικί 0ΓΪ6ά υροη ΙΙιβίΓ ηιο11ΐ6ΐ• Ι 
οουΐά ηοΐ ίιείρ ί1ΐ6ΐη, 8θ ρΓ6δ6ηΐ αηά ίηνίηοΐΜβ λν&δ 

467 
π Η 2 ΤΗΕ ΒϋΟΟΕΙΟ ΡΟΕΤδ 

ώς δ' ορνίς ^ύρηταν βττΐ σφβτεροίσί νβοσσοΐζ 
οΧλυμένοίς, οΰστ αίνος οφΐζ βη νηΊΤΐάχοντα^; 
θάμνοι^; βν ττνκινοΐσι κατβσθίβΐ' ή Βε κατ αυτούς 
ττωτάταί κλάζονσα μάΧα λίγυ ττότρία ^ μητηρ, 
ούδ' α/)' €χ€ί τβκνοισιν βτταρκβσαί' η <^άρ οΐ αυττι 
ασσον ϊμβν μί^^α τάρβος άμβιλίκτοιο ττεΧώρον 
0)9 εγώ αΐνοτόκαα φίΧον ^6νον αΐάζουσα 
μαινομβνοίσι ττόΒεσσί Βόμον κάτα ττοΧΧον έφοίτων, 
ώς 7* οφεΧον μβτά πταίσΐν άμα θν^σκουσα καΐ 

αύτη 
κβίσθαυ φαρμακόεντα Βι^ ήπατος Ιον βγουσα, 30 

"Αρτβμι θηΧντβρχισί μβ^α κρείουσα γυναιξί, 
τω χ' ημβας κΧαύσαντβ φίΧΎ}σ βνΐ χβρσί τοκηβς 
ΤΓοΧΧοΐς συν κτβρββσσί ττυρης έττεβησαν ομοίης, 
και κβν βνα 'χ^ρύσβιον €? οστβα κρωσσον άττάντων 
Χίξαντες κατβθαψαν, οθι ττρώτον 'γβνόμεσθα. 
νυν δ' ο'ί μβν θηβην ΙτΓττοτρόφον ενναίουσιν 
^Αονίου τΓβΒίοίο βαθβίαν βώΧον άροΰντβς' 
αύταρ εγώ Τίρυνθα κάτα κραναην ιτόΧιν "Ηρης 
ΤΓοΧΧοΙσιν Βύστηνος Ιάτττομαι άΧ'^εσιν ητορ 
αίεν ομως' Βακρύων δε τταρεστί μοι ούδ' Γ ερωη. 40 

άΧΧά ττόσιν μεν ορώ ττανρον •χρόνον οφθαΧμοΐσιν 
οίκω εν ημετερω• ττοΧεων γα/? οι ερ^ον ετοΐμον 
μόχθων, τους εττΐ ηαίαν άΧώμενος ηΒε θάΧασσαν 
μοχθίζευ ττετρης ογ' έχων νόον ήε σιΒήρου 
καρτερον εν στήθεσσι• συ δ' ήύτε Χείβεαι ^ ΰΒωρ, 
νύκτας τε κΧαίουσα καΐ εκ Δί09 ήμαθ^ όττόσσα. 
άΧΧος μάν ούκ αν τίς εϋφρηναί με τταραστάς 
κηΒεμόνων ού <γάρ σφε Βόμων κατά τεΐχος εερ^ει* 

1 τ^άτνια = Γανίη§ Ε, θ£. ΤΙοτνιαΧ, ■κοτνια5, ιτοτνιάομαι ^ ηΐ83 
β,ίβο λ6ί)Γίται 

468 ΜΕΟΑΒΑ, 21-48 

ΙΙιείΓ θνίΐ Ηίΐρ. Βπί βνβη αδ α 1)Ϊγ(1 ϊ\ιάϊ λναίΐθΐΐι 
υροη 1ΐ6Γ γοαη^ οηβδ' ρβΓίδΙιίη^ \ν1ΐ6η Ιι€γ 1)αΙ)6δ 
1)6 (16νοα^^^1 οηβ 1)7 οηβ ο£ α άίι•© δβΐ'ρβηΐ ίη Ιΐιβ 
φίοΐίεΐ, ?ιη(1 ίΐίεδ Ιο Άπά ίτο, ΐ1ΐ6 ροοΓ τανιη^ ιηοΙΙιεΓ, 
δθΓ6ίΐιηϊιι^ αΐ3ον6 ΙΐθΓ οΐιίΐάΐ'βη, Άπά οαηιιοί ^ο ηείΐΓ 
Ιο αίά Ιΐΐ6ΐη ίοΓ Ιιθγ ο\νη §Γ6£ΐΐ ΐειτοΓ οί" ΐΐιαΐ 
ΓβηιοΓδβΙβδδ ιηοηδΐ6Γ ; βνβη δο ΐΐιίδ υηΐιαρρίβδΐ οί 
ιηοΙΙΐΘΓδ Ιΐιαΐ 'δ Ι^βίοΓβ ΐΐιββ άίά δρεβά 1)αο1ί αηά £θΓΐ1ι 
ΐΙίΓου^Ιι ίΐΐΐ ΐΐι&ΐ Ιιουδβ ΐη ά ΐνΒΐιζγ, ^Υ^^η§ ^νο& υροη 
1ΐ6ΐ• ρΓβΙΙγ 1)ΐΌθά. Ο ΛνοιιΜ Ιο Ιΐΐ€6 Ιζϊικί ΑΓίβηιίδ, 
^1-63,1 ^α^6η οΓ ιΐδ ροοΓ λνοηιβη^ Λνουΐά Ι ΐοο Ηαά 
ΜΙβη λνΐΐΐι α ροίδοηεά &ΓΓθ\ν ΐη ηΐ7 ΙιβαΓΐ αηά δο 
άίβά αίδο ! ΤΗβη ΙΐΆά τηγ ραΐ'βηΐδ ΐαΐίβη αηά Λν^ρΐ 
ονβΓ υδ Ιο^βΐΙιβΓ^ αηά Ιαΐά ιΐδ \νίΐ1ι δβνβΓ&Ι ηΐβδ οη 
οηβ ίιιηβΓαΙ ρϋβ, 9-ηά δο §£ΐΐ1ΐ6Γβ(1 α11 ΐΐιοδβ ΒδΗβδ ίη 
οηβ ^οΐάεη ιιΐ'η Β,ηά 1)ΐιη6(1 ΐΐιβπι ΐη ΐΗβ Ιειηά ο£ οαΓ 
1)ΪΓΪ;Ιι. Βαΐ αίαδ ! ΐΗογ άΛνβΠ ΐη ΐΐιβ Τ1ΐ6ΐ)ίΐη οοιιηΐι•^ 
ο£ δίββάδ αηά άο ΙΐΠ Ιΐιβ άββρ Ιοαηι οί Ιΐιβ Αοηΐαη 
ΙοΛνΙαηάδ, ν/ΐιΐΐβ Ι 1)6 ΐη Ιΐιβ αηοΐβηΐ ΤίΓ^ηΐΙιΐαη Ηοΐά 
ο£ Η6ΓΕ, αηά ηιγ ΙιβαΓΐ οαδΐ άο\νη \νΐΐ1ι ηιαηΐίοΐά ραΐη 
6ν6Γ αηά υηοεαδΐη^ΐγ, αηά ηβνει* α ηιοηιβηΐ'δ Γ6δρΐίβ 
£γοπι ΐ6αΓδ. 

ΡοΓ αδ £θΓ ηι^ ΗπδΙίαηά, 'ΐΐδ Ι3η1: α Ιΐΐΐΐβ ο£ ΐΗ6 Ιΐηιβ 
πιγ 676δ άο Ιοοίίκ υροη Ιιΐιη ΐη ουΓ Ιιοηιβ, δ66ΐη§ 1ιβ 
Ηαΐΐι δο ηιαηγ 1αΙ)ουΓδ Ιο άο αΐ3ΐΌαά Ι)^ Ιαηά αηά δ6α 
Λνΐΐΐι ΐΐιαΐ ύι-ανβ Ιΐ6αΓΪ ο£ Ιιΐδ δΟ δίΓοη^ αδ δίοηβ 
οΐ' δΐ66ΐ ; αηά αδ £ογ γου^ ^ου αΓ6 ρουΓβά ουί 1ΐ1ί6 
Λναΐ6Γ, \ν66ρΐη^ ΐΐιβ 1οη§ ο£ βνεΐ'γ άαγ αηά ηΐ^ΐιΐ Ζβυδ 
^ΐνβΐΐι Ιο ΐΗβ λνοΓίά : αηά ηοηβ οΙΙιβΓ ο£ ηιγ Ιίΐηάΐ'βά 
οαη €θηΐ6 αηά ρΐαγ πΐ6 οοΗΐίοΓίβΓ ; ΐΐιβ^ 1)6 ηο ηβχί- 
άοοΓ η6Ϊ§1ιΙ)ουΓδ; Ιΐιε^, δ66ΐ秕 ^^^^γ άλνεΐΐ ενβΓ^ οηβ 469 ΤΗΕ ΒυΟΟΣΙΟ ΡΟΕΤδ 

και \ίην 7Γ(ίντ€<ζ γβ ττερην τητνώΒεος ^Ισθμού 
ναίουσ, ούΒέ μοί βστι ττρο^ ονηνά κε βΧεψασα 
οία ^/ννη ττανάτΓΟτμος άναψύξαιμί φίλον κήρ, 
νόσφί γβ δ^ ΤΙνρρης σννομαίμορος- ή δε καΐ αύτη 
άμφΐ ΊΓοσει σφετβρφ ττΧβον άγνυται, ^Ιφίκλήι, 
σω υΐ€Ϊ• ττάντων 'γαρ οϊζνρώτατα τέκνα 
^είνασθαί σβ θβω τε κα\ άνίρι θνητω έ'ολττα/ 

&)? άρ' βφη' τα δε οι θαΧβρώτβρα δάκρυα μήλων ^ 
κόΧτΓον ε'ί ίμβρόβντα κατά βΧβφάρων ^.γβοντο, 
μνησαμβνΎ) τέκνων τε καΐ ων μετεττειτα τοκηων. 
0)9 δ' αΰτως Βακρύοισί τταρήΐα Χενκ ε^ίαινεν 
^ΑΧκμηνη• βαρύ δ' -^γε καΐ βκ θυμον στενά'χ^ουσα 
μνθοισίν ττυκινοίσι φΙΧην ννον ώδε μετηύ^α' 

'οαίμονίη τταί^ων, τι νύ τοί φρεσίν εμττεσε τούτο 
ττευκαΧίμαί^ ; ττως άμμ βθέΧείς οροΘυνεμεν άμφω 
κή^ε άΧαστα Χε'^ουσα; τα δ' ού νυν ττρώτα 

κέκΧανται. 
η ούκ άΧί^ί, οϊς εχ^όμεσθα το Βεντατον αΐεν εττ' 

ημαρ^ 
^ινομενοις; μάΧα μεν γε φιΧοθρηνης^ κε τ^? εΧη^ 
όστις άριθ μησειεν ε'φ' ήμετεροις αγεεσσι. 
θάρσεΐ' ου τοιησΚ εκνρησαμεν εκ θεού αϊσης. 

καΐ δ' αυτί] ν ορόω σε φίΧον τεκος άτρύτοισιν 
αλγεσί μογθίζουσαν. εττί'^νώμων δε τοί είμυ 
άσγαΧάαν, οτε 8 ή «γε και ευφροσύνης κόρος εστί' 
και σε μαΧ! εκττά^Χως οΧοφύρομαι ^ ήΒ^ εΧεαίρω, 
οΰνεκεν ήμετέροίο Χυ^ρού μετά Βαίμονος εσοχές, 
οσθ' ημΐν εφύττερθε κάρης βαρύς αΙωρεΐται. 1 οί. 11. 17. 437 2 ^'ττ» ^μαρ : οί. ΤΗβοοΓ. Ιηβΰν. 8 

' ιη83 αΐ8θ <ρι\οψρην}}$ * ϊάββ άΙβο ^ττοΖύρομαί 

470 ΜΕΟΑΚΑ, 49-74 

οί" Ιΐιβπι α,νί&γ Ι^εγοηά ΐΐιβ ρΐηγ Ιδί^ΐιπιαδ^ ίΐηά 8θ 
Ι 1ΐ3.ν6 ηοηβ Ιο Ιοοίί Ιο^ δΐιοΐι £ΐ8 ά ΐ1ιηο6-ιηΐδ6Γα1)ΐ6 
λνοΐϊΐΕπ ηεεάδ ίο Γβνίνβ Ηθγ 1ι6εγ1: — δανβ οηΐγ τηγ 
δίδΙβΓ Ρ)'Γγ1ι3^ Β-ηά δ1ΐ6 ΙιαίΗ Ιιθγ ο\νη δΟΓΓΟλν ίοΓ ΙιβΓ 
1ιιΐδΙ)&η(ΐ ΙρΗίοΙβδ^ ίΐηά Ιιβ γοαί' δοη ; ίοΓ πιβίΐιίηΐίδ 
ηβνβΓ ΐη α\\ ίΐιβ ΛνοΓίά Ηαΐΐι Λνοιηαη 1)0Γη6 δο ίΠ-ΓαΙεά 
οΐιΐΐάΐ'βη Εδ Ά Οοά αηθ α τηαη άίά 1)β§6ΐ ιιροη γου." 

δο ΐ&ν δραΙνΘ Μβ^αΥΆ, Ιΐιβ ^τβαΐ ΙβαΓδ ί&11ίη§ δο \}ί§ 
αδ 3,ρρΐ6δ ίηΐο Ιιθγ Ιονεΐ^ Ιίοδοιη^ βΐ'δΐ αϊ ίΗ^ 11ιοα§1ιΐ 
οί ΙιβΓ οΗίΙάΓβη αηά ΐ1ΐ6Γ6αί"ί;€Γ αΐ ΐ1ΐ6 ίΐιου^ΐιΐ ο£ ΙιβΓ 
ίαΐΗβΓ αηά πιοΐΙιεΓ. Αηά Α1οιηβη&, δΐιβ ίη Ιίΐίβ ιηαη- 
ηβΓ.βίά Ι36(ΐ€\ν ΙιβΓ ραίε Λναη οΐιεβίίδ Λνίΐΐι ΙβίΐΓδ^ αηά 
ηοΛν ίβίοΐιίη^ α άβθρ άββρ δί§1ι^ δραΐίβ λνοΐ'άδ ο£ 
Λνίδάοιη υηΐο ΙιβΓ άβ&Γ άαυ^ΙιΙβΓ : 

'^ Μγ ροοΓ §ΐν\," δαγδ δΐιβ;, " ΛνΙι&Ι ίδ οοιηβ ονβΓ 
ύιγ ρΐ'υάεηΐ 1ι6εγΙ? Ηο\ν ΐδ ϋ; ΐΗοιι Λνίΐί 1)6 άίδ- 
(][υΐβΙΐη§ υ δ 1)θ11ι Λνίΐΐι ΐΐιίδ ΐαΐΐί οί δΟΓΓΟΛνδ υηίοΓ^βΙ- 
ΙεΙ)16? ΤΗου Ιιαδΐ 1)6\ν6ρΙ ΐΐιειη δο πΐΆτιγ ΐίιηεδ 
1)6ίθΓβ; αΓ6 ηοΐ Ιΐιβ ιηίδίοΓίυηεδ Λνΐιίοΐι ροδδβδδ υδ 
βηου^Ιι βαοΐι άΒ,γ αδ ίΐιεγ οοιηβ ? δαΓβ Ιιβ ΙΥιβΛ 
δΗοιιΜ ίαΐΐ α-οουηΐΐη^^ ίη ίΐιβ ηιίάδΐ οί ηιίδβηβδ Ιίΐίβ 
οαΓδ \νοη1ά 1)6 α νβΓγ ίοηά Ιονβΐ' οί ΙαηιβηΙαΙίοη. 
Β6 οί ^Όοοΐ €ΐΐ66Γ ; Ηβίαγβη ΙιαίΗ ηοΐ ίαδίιίοηεά υδ οί 
δυοίι δΐυίί &δ Ιΐιαΐ. 

Αηά ΛνΙίΕΐ ίδ ηΐ0Γ6, Ι η66(1 ηο ΐβΐΐίη^, άβΆΥ οΐιίΐά, 
οί ΐΐιγ δαάηβδδ ; ίοΓ Ι οίΐη δ66 ΐ1ΐ66 ΐ36ίθΓ6 ηΐ6 ΙαΙίοπΓ- 
ίη§ οί υη&Ιί&Μη^ Λνο6δ, Β,ηά Οοά \νοΐ Ι 1<:ηο\ν λνΐιαΐ 

'ΐίδ Ιο 1)6 δΟΓ6 ν6Χ6ά \ν1ΐ6η Ιΐΐ6 ν6Γ^ ^Ο^δ οί Ιίίβ 3.Γ6 

1θ£ΐΐΗδοηΐ6, Β,ηά Ι Β,τη 6Χ066άίη§ δίΐά αηά δθΐτ7 Ιΐιου 
δΙιουΜβδΙ Ηίΐνβ ραιΊ ίη ΐΐιβ Ιί&ηβίαΐ ίοτΐυηε Ιΐιαΐ 1ΐ3,η§δ 
υδ δο 1ΐ63.ν7 ον6Γΐΐ6αά. Ρογ ΙίβίοΓβ ίΐιβ Μαία Ι δλνε&Γ 

" ϋιβ ιηίδίοΓί,ιιηθβ τνΐιίοΐι ρο88β83 113": ίίΐΐθ Ορββ]^ ίβ *ΑΓβ 
ηοΐ) Ιΐιβ \νοβ8 -ννΐιΐοΐι ρο88β88 υβ, οοιηίη§ βνβΓ^ ΙαΙβδί άαγ, 

ίίΠΟΙΙβΙΐ ? ' 

471 ΤΗΕ βυΟΟΙ.10 ΡΟΕΤδ 

ϊστω ^αρ Κονρη τβ καΐ βύβανος Αημητηρ, 

ας Κ€ μ€^α βΧαφθείς τις βκων εττίορκον ομόσσαι ^ 

Βνσμενβων,^ μηθβν σβ 'χ^ερβίότβρον φρβσΐν γισί 

στέρ^αν ^ η εϊττβρ μοι ύττβκ νη^υιόφιν ηΧθβς 

και μοί τηΧνγετη βνΐ Βώμασι τταρθβνος ησθα. 

ούδ' αυτήν γβ νυ ττάμτταν βοΧττά σβ τοντό γε Χηθβιν, 80 

τω μη μ βξείττ'ρς ττοτ, βμον θάλος, ως σευ άκη^εω, 

μηΒ^ €ί κ ηνκόμον Ί^ίόβης Ίτυκινώτερα κλαίω, 

ούδ' 0)9 ^αρ νβμεσητον ντΓβρ τέκνου ^οάασθαι 

μητερι Βνστταθεοντος' εττεί Βέκα μήνας εκαμνον 

ττρίν και ττερ τ * ΙΒεειν μιν, εμω ύττο ήττατ έχουσα, 

και με ττυΧάρταο σχεΒον τ/γαγεν ΑΙΒωνήος' 

ώδε ε Βυστοκεουσα κακάς ώΒΐνας άνετΧην, 

νυν δε μοί οϊγεταί οίος εττ άΧλοτρίης νέον αθΧον 

εκτεΧεων ουδ' οΙΒα Βυσάμμορος, εϊτε μιν αΰτις 

ένθάΒε νοστησανθ^ ύττοΒεξομαί, εϊτε καΐ ούκί. ^^ 

Ίτρος δ' ετί μ ετττοίησε Βία <γΧυκύν αίνος ονειρος 
ΰττνον Βειμαίνω δε τταΧι^κοτον οψι,ν ΙΒοΰσα 
εκ7Γά<γΧως, μή μοι τι τεκνους αιτοθύμιον ερΒοι. 
εϊσατο ^άρ μοι έχων μακεΧην εύερ^έα χερσί 
τταΐς εμος άμφοτέρ7]σι, βίη 'Ή,ρακΧηείη' 
ττ) μβ^άλην εΧάχαινε ΒεΒε^μενος ως εττΐ μισθω 
τάφρον τηΧεθάοντος εττ* εσχατίτ) τίνος ά^ροΰ, 
"γυμνός ατερ χΧαίνης τε καΐ ευμίτροίο χιτώνος, 
αύταρ εττειΒη τταντος άφίκετο ττρος τεΧος ερ>γου 
καρτερον οίνοφόροιο ττονεύμενος ερκος άΧωής, ιοο 

ήτοι ο Χίστρον εμεΧΧεν εττΐ ττρούχοντος ^ ερείσας 
άνΒηρου καταΒΰναι, α καϊ ττάρος εϊματα εστο' 
εξαττίνης δ' άνεΧάμψεν υττερ καττετοιο βαθείης 

^ δμόσσαι ΒΓαηοΙί : ηΐ88 -ση ^ Ζυσμ€νίων ραΓϋοΐρΙβ 

^ στ^ρΎ^ιν ι β^ηίαχ βΐιϊίΐβά ο\νίη§ Ιο ΙΙιθ ίηί,βΓνβηΐΐοη οί 

472 ΜΕΟΑΚΑ, 75-Ι03 

α, Άπά 1)€£θΓ6 Ιΐΐ6 ΓθΙ)6(1 ΌβπιβΙβΓ — αιιά Άϊΐγ ΐίιαΐ 
Λ\ά11ίη§1)^ αηά οί ί11 ίηίβηΐ ίοΓδλνεαΓβΙΙι Ιΐΐ68β ΛνΐΠ ταε 
ίΐ δΟΓβ — Ι 1ον6 Ιΐιββ ηο Λνΐιίί; Ιβδδ Ιΐιαη Ι Ιιαά Ιονβά 
Ιΐιβο ΛνβΓΐ Ιΐιοα οοηιβ οί" ηιγ ΛνοιηΙ> αηά \ν6ΓΪ ΐΚοιι Ιΐΐ6 
άε&Γ οηΐγ (ίαυ^ΙιΐβΓ οΓ ηιγ Ιιοιίδε. Αηά οί ΐΗίδ ηΐ6- 
ίΐιίηΐίδ ίΐιοα ΐ1ΐ7δ6ΐί οαηηοΐ 1)6 ί^ηοΓαηΐ; α1ΐο§6ΐ1ΐ6Γ. 
\νΐΐ6ΐ'€ίΌΓ6 ηβνβΐ' δαγ Ιΐιου^ δλνεβίΐιεαΓί, Ιΐιαΐ Ι Ιιβεά 
ΐΗεβ ηοΐ^ &11)6ϋ Ι δίιουΐθ Λνββρ ίαδΐβΓ Ιΐιαη Ιΐιβ ϊάιυ- 
Ιΐ'βδδβά ΝΐοΙ^β ΙιβΓδβΙί. ΡοΓ 6ν6η δΐιοΐι ΙαιηβηΙδ αδ 
1ΐ6Γδ αΓβ ηο δΙιαπίΘ Ιο ΐ3β πιαάβ οί α ιηοΐΙιβΓ ίοι* ΐΗβ 
ί11 Ηαρ οία οΐιϊΐά ; \ν1ιγ, Ι αίΐβά ίοΓ ηίηβ ιηοηΐΐΐδ 1)ί§ ΛνίΐΗ 
Μιη ΟΓ βνεΐ' Ι δο ιηαοΐι αδ Ιίβΐιβίά Ιιίιη^ αηά Ιιβ ΙίΐΌα^ΙιΙ 
1Τ16 ηί^ΐι ιιηΐο Ιΐιβ ΡοιΊβΓ οί Ιΐιβ Οα,Ιβ ο' Ό&α11ϊ, δο ΐ11- 
1)68ΐ6(1 \\'αδ Ι ίη ΐΐΐθ 1)ίΓΐΙιραη§δ οί Ηιπι ; αηά ηονν Ιιβ 
ίδ §οη6 αΛνα^ υηΐο α ηολν ΙαΙίΟΙίΓ, αίοηβ ίηΐο α ίοΓβί^η 
Ιαηά^ ηοΓ οαη Ι Ιβΐΐ, πιοΓβ'δ Ιΐΐ6 Λνοβ, ΛνΙιβΐΙιβΓ Ηβ Λνίΐΐ 
1)6 ^ίνβη ηΐ6 α^αίη ογ ηο. 

Αηά λνΐιαί; ίδ ηιοΓβ^ ΐΗβΓβ ίδ €οηΐ6 Ιο άίδθ[πί6ΐ πιγ 
δλνοβΐ δ1ιιπιΙ)€Γ α άίΐ'βίυΐ άΓβαηι, αηά Ιΐιβ αάνβΓδβ 
νίδίοη ηιαίνβδ ηιβ βχοββάίη^ΐγ αίταίά ΙβδΙ βνβΓ ίΐ 
ΛνοΓίι δοηΐ6ΐ1ιίη§ υηΙοΛναΓά ιιροη ηΐ}Γ οΙιίΙάΓβη. Τ1ι6Γ6 
αρρβαΓβά υηΐο πΐ6_, α ΐυυδΐγ ηιαΐΐοοίί ^Γαδρβά ίη 
1)θ11ι Ιιαηάδ, ηιγ δοη ΗβΓαοΙβδ ΐΐιβ ηιί^ΙιΙγ ; αηά 
λνίΐΐι ΐΗαΙ: ιηαΐΐοοίί, ενεη αδ οηβ ΙιΪΓβά ίο 1αΐ3θυι•, 
Ιιβ \ναδ άί^^ίη^ οί α άίΐοΐι α1οη§ ΐ1ΐ6 βά^β οί 
α δρηη^ίη^ ββΐά, αηά Λναδ Λνίΐΐιοηΐ είΙΙιβΓ οίοαίί ογ 
1)6ΐ1:6ά ΐβΓίίΐη. Αηά \ν1ΐ6η Ηίδ ΙαΙ^οιίΓΐη^ οί Ιΐΐ6 δίΓοη^ 
ίβηοε οί ΐΗαΙ ρΐαοβ οί νίηβδ \ναδ §οΙ α11 Ιο ίΐδ βηά, 
Ιΐιβη Λνοηΐά Ιιβ δΐίοΐί Ιιίδ δραάβ υροη ΐΐιβ ρϊΐβ οί ΐΙΐ6 
βαΓίΙι 1ΐ6 Ιιαά άί^^εά αηά ρηΐ οη ΐΗοδο οίοΐΐιβδ Ιιβ 
ΛνοΓΘ 1)6ίθΓ€ ; 1)ΐιΙ 1ο ! ΙΙιβΓβ ουΐδΗίηβά αΐίονβ Ιΐιβ 
άβθρ ΐΓβηοΙι α ήτβ ίη6χΙίη§αίδ1ιαΙ)ΐ6, αηά ΐΚβΓβ ΓοΠβά 

ομόσσαι, οί. ΤΙιβοοΓ. 12 4 * πρΚ' καί ττξρ τ' οί. II. 15. 588, 

ΤΙιβοοΓ. 2. 147 ** ηΐ88 αίβο χΊστρον 4ιγϊ νρούχοντο5 σπεΟδει/ 

473 ΤΗΕ ΒυΟΟΙ,ΐα ΡΟΕΤδ 

ττνρ άμοτον, Ίτβρί δ' αύτον άθβσφατος είλεΐτο φ\όξ. 
αύταρ ογ' αΐβν οτησθβ θοοΐς άνβχ^άζβτο ττοσσίν, 
€κφυ<γ€€ίν μ€μαω<ζ οΧοον μβνο<ί ^ ΉφαίστοίΟ' 
αΐβΐ Ββ ττροττάροίθεν ίου χροος ηντε η^ρρον 
νωμασκεν μακβΧην ττερί δ' ομμασίν βνθα καΐ βνθα 
Ίτάτΐταινεν, μη Βη μιν βπι,φΧεξβί Βηυον ττΰρ. 
τω μβν άοσσησαί ΧβΧίημβνος, ώς μοι βίκτο, 
^ΙφίκΧεης μ€^άθυμο<^ βττ οΰΒβϊ κάττττβσ^ οΧίσθων 
ττρίν ίΧθεΙν, ούΒ^ ορθός άναστηναι Βννατ αντι<ζ, 
αλλ* άστεμφβς εκείτο, <^ερων ώσείτ άμενηνός, 
οντε καΐ ουκ εθεΧοντα βίησατο 'γήρα<; άτερττε^ί 
καΐΓττεσεείν' κείται δ* ογ' εττί χθονος εμττεΒον 

αντως, 
εΐσόκε τί9 χειρός μιν άνειρύσσΎ} τταριόντων 
αΙΒεσθείς οττιΒα ττροτερην ττοΧίοΐο <γ€νείον. 
ως εν 7^ ΧεΧίαστο σακεσττάΧος ^ΙφίκΧείης' 
αύταρ εγώ κΧαίεσκον άμηχανεοντας ορωσα 
τταϊΒας εμούς, μ^χρί' Βη μοι άττεσσυτο νηΒυμος 

νττνος 
όφθαΧμων, ηως δε ιταραυτίκα φαινόΧίς ήλθε. ^ 
τοΐα, φίΧη, μοί όνειρα Βια φρενας ετττοίησαν 
ττανννχίη' τα δε ττάντα ττρος Έ^ύρυσθηα τρέττοιτο 
οϊκου άφ^ ήμετίροιο, γένοιτο δε μάντις εκείνω 
θυμός εμάς, μηΒ^ άΧΧο τταρεκ τεΧεσειε τι Βαίμων.^ 

^ μίνο5 : ιη88 αίδο /θβλοϊ ^ ψαινόλΐί ^λΟε : ιηδδ αίδο 

ψαίΐ'ίτο δια 474 ΜΕΟΑΚΑ, Ι04-Ι2 5 

ίΐΙ)οιιΙ Ιιίιη ε ιηαΓνβΙΙουδ ^Γβαί ίίαπιε. Αϊ ΐΗίδ Ηϋ 
\ν6η1: (^αίοΐνΐ^ 1)αο1ί\ναΓ(1, αηά 8θ Γ&η ΛνϊΐΙι ίηίβηί; Ιο 
6δ0Ερ6 Ιΐΐ6 Ι^αΐβίαΐ ιηί^ΐιΐ οί ΐ1ΐ6 Οοά ο' Ρϊγθ, λνίΐΗ Ηίβ 
ηΐίΐΐΐοοίί ενβΓ Ηβΐά Ι^είοΓΟ Ηίδ 1)0(1 γ Ιίΐίβ 8, 1)ΐιο1ίΐ6ΐ• αηά 
Ηίδ β^βδ Ιυηιεά ηονν' ΐΐιίδ \ν3,γ αηά ηοΛν ΐΐιαΐ^ Ιβδΐ ΐΐιβ 
οοηδΐιιηίη<5 βι*6 δΗουΙά δβΐ Ιιίιη 3.1ί§1ιΙ. Τΐιεη ιηβ- 
ίίιου^ΐιΐ Ιΐΐ6 ηοΜβ Ιρίιίοΐβδ, Λνΐ1]ίη§Ιο&ίάΙιίιη^8ΐίρρ6(1 
ΟΓ 6ν6Γ 1ΐ6 οαιηβ άΙ Ηίπι, Β,ηά ίθΠ Ιο Ιΐιβ εαΓίΗ, ηοΓ 
οοιιΜ ηοΐ: πδβ υρ α^αΐη ; ηΆγ, \)\ιϊ \8.γ ΐΙιβΓβ Ιιβίρίβδδ, 
1ϊ1<6 δοηιβ ροοΓ Μ'βαΐί οΐά ιηίΐιι\ν1ιο οοηδίΓαίπεά οί" 30^- 
Ιοδδ ίΐ§6 Ιο {άΥΙ, Ιίβίΐι οη ίΗβ ^γοηηά Β,ηά ηβεάδ ιηυδί 
]\&, ΐίΐΐ Ά ρΗδδβη^βΓ, ίοΓ ΐΗβ δαίίβ οί Ιΐιβ ιηοΓβ Ιιοηουΐ' 
οί Ιιίδ Ιιοη,Γγ 1>βΆνά, Ι&ΐνβ Κίιη Ι:)^ Ιΐιβ Ηαηά αηά ταϊδβ 
Ιιίιη ιιρ. δο Ιΐιοη Ιαγ ΙαΓ^θΙεβΓ Ιρίιίοΐβδ α1οη§ ; Άπά 
ίΐδ ίοΓ ηΐ6, Ι ΛνβρΙ Ιο 1)6ΐιο1(1 Ιΐΐ6 ραιΊοιίδ ρϋ^Ηί; ο£ 
πιγ ο\ϊΐ\άτ&η, ΙίΠ δίεερ Ιΐιβ άβΙοοΙαΗε Λναδ §οη6 ή'οιη 
ιηγ βγβδ^ αηά Ιο ! ΐΗβΓβ οοηιβδ ηιβ ίΐιβ 1ί§1ιΐ8θπΐ6 
ά&νη. 

διιοΐι ίΐΓ6 Ιΐιβ (ΐΓβαηΐδ, άβΕΐ* Ιιεαι-ΐ^ Ιιανβ οϋδί^υίείβά 
ιη6 α11 ΐΗβ ηί^ΐιΐ 1οη§ ; αηά Ι οηΐ^ ρταγ ίΐιβγ β\\ τααγ 
ΐιίΓη ίΓοηι αηγ ΙιιιγΙ οί οπγ Ιιοιίδβ Ιο ηια1<:6 ηιίδοΐιΐβί 
υηΐο ΕιΐΓ}7δ11ΐ6υ8 ; α^ίΐίηδΐ Ιιίηι 1)6 ΐΗβ ρΓορΙιβογ οί τηγ 
50ώ\, ίΐηά Γαΐ6 ονάίΐίη ΐΗαΙ, αηά ΐΗαΙ οηΐγ, ίοΓ Ιΐΐ€ 
ίυΐβΐηιοηΐ οί ϋ." 475 ΤΗΕ ΟΕΑϋ ΑϋΟΝΙ8 ΤΗΕ ΌΕΑΌ ΑΌΟΝΙδ 

Τηι8 ρίβαβ ο/' ΑηαοΊ'βοηΙβαη νβναβ 18 εΚοτνη ΒοίΙι &«/ είι/Ιβ 
αηά Ώΐβίτβ ίο 1)6 ο/' Ιαίβ άαίβ, αηά ιναχ ρνοΙ)αΙ)Ιίΐ ίηοον- 
ροναΐβά ϊη ΐΗβ ΒηοοΙία ΟοΙΙβοϋοη οηΐι^ 1)6€αη86 ο^ Ίίε 
οοΊΐηβχιοη Ίη ειώ^βοί ίνίίΐι ίΚβ ί.αιη€ηί; ίοΓ Αάοηίδ. 479 Εβ ΝΕΚΡΟΝ ΑΔΩΝΙΝ 

"ΑΒωνίν ή Κνθηρη 
ώς βΙΒβ νβκρον ή8η 
στνμναν ^ άγοντα γαίιαν 
ωχράν τ€ τ αν τταρβιάν, 
αη^ιν τον υν ττρο^ αύταν 
βταξβ τως "Ερωτα<;. 
οϊ δ' €νθίω<ζ ΐΓοτανοϊ 
Ίτάσαν Βραμόντβς νΧαρ 
στνηνον τον νν άνβνρον, 
Βήσαν δε ^ καΐ πβΒασαν. 
χω μ€ν βρόχω καθάχΙ^ας 
βσυρβν αΙχμά\ωτον, 
ο δ' βξότΓίσθ^ βΧαύνων 
βτυτττε τοΐσί τόξοι^ί. 
ο θηρ δ' ββαινβ δβίλώί, 
φοββΐτο γα/3 Κνθήρην. 
τω δ' βϊτΓβν ΆφροΒίτα 

* Ίτάντων κάκιστε. Θηρών ^ 
συ τόν^β μηρον ίψω ; 

συ μου τον άν^ρ €Ίυψα<ζ ;^ 
6 θηρ δ' βΧβξβν ώδε* 

* ομνυμί σα Κυθηρη 

*. ,/,Τ^'*""" ^' ^^• ^ίοη ΐ• 74: 11188 στυ-γρ^ρ 
θ€ ννιΐ : ιη88 Τ6 10 20 4δο ΤΗΕ ΟΕΑΟ ΑΟΟΝΙδ 

\νΗΕΝ Ιΐΐ6 Ο^ΙΙιβΓβΕπ 8αΛν Αάοπίδ 
θεαά, 1ιί8 Ιιηιγ άίδΙιβνθΠβά αηά Ιιίδ 
οΐιβεΐίδ Λναη αηά ραΐβ^ δΐιβ Ι^αάβ ΐΗβ 

ί.θν68 §0 ίβίοΐΐ 1ΐ6Γ ΐΗβ ΙΐΟΕΓ^ 3,ηά Ιΐιβγ 

ίοΓΐ1ι\νί1:1ι ί1β\ν 3,\ναγ ίΐηά δοοαι-εά ΐΐιβ 
\νοο(1δ Ιΐΐΐ Ιΐΐ€7 ίουηά Ιΐιβ δπΐΐβη Ι^οαΓ. 
Τ1ΐ6η 1ίιβ7 δΙιβ,οΜεά Ιιίηι ΒοΐΚ 1)θίοΐ'β 
βη(1 1)6ΐιίηά, πηά οηε άίά ρυΐ α ηοοδβ 
&1)ου1: ΙΙΐΘ ρηδοηβΓ'δ ηεοί^ αηά δο άγ&§ 
Ιιΐιη, αηά 3,ηο11ΐ6Γ 1)6ΐαΐ30ΐΐΓ€(1 Ιιίιτι ΛνΐΙ;1ι 
Ιιίδ 1)θ\ν αηά δΟ άΐά άι-ΐνβ, αηά Ιΐιβ 
οι-ανβη 1)β3,δ1: \νβη1; 3,1οη^ ίη εΙ)]6οΙ 
(1γ6&(1 οί" ΐΐιβ ΟγΐΗβΓβαη. Τΐιεη υρ- 
δραΐίβ ΑρΙίΓοάϋε, δαγίη^, "Υϋεδί; ο£ 
&11 Ι363.δ1δ^ ο&τι ίΐ 1)6 ΐΐιου Ιΐιαΐ άίοΐδΐ 
άβδρίΐβ Ιο ίΐιίδ ίαΐΓ Ιΐιί^ΐι, »ηά ΐΐιοιι 
1\\ΆΪ άίάδϊ δΐήΐίβ ιη^ 1ιιΐ8ΐ)&Γι(1 ? " Το 
Λνΐιϊϋΐι 1;1ΐ6 1)€ίΐ5ί; " Ι δννκίΐΓ Ιο Ιΐιβο, 1 ι 48] ΤΗΕ ΒϋΟΟΣΙΟ ΡΟΕΤδ 

αύτην σε και τον άν8ρα 
και ταντά μου τα Ββσμα 
καΐ τώσΒβ τως κυνα^ώς' 
τον άνΒρα τον καΧόν σβυ 
ουκ ήθέΧον ττατάξαι 
αλλ,' ώ9 ά^αΧμ έσβιΒον, 
και μη φέρων το καϋμα 
^υμνον τον βΐχβ μηρον 
εμαινόμαν φίλάσαι. 
και μ βν κατβκσίναζβ' ^ 
τούτους Χαβοΰσα τέμνβ, 
τούτους κόλαζε, Κ-ύττρί' 
τι Ύαρ φέρω ττερισσως 
ερωτικούς οΒόντας; 
εΐ ^' ούγ^ί σοι τάδ' άρκεΐ, 
καΐ ταντά μου τα χβ/λ ;. 
τί <γαρ φίλ,είν ετοΧμων 
τον δ' ήΧεησε Κύττρίς, 
είττεν τε τοις "Έιρωσι 
τα Βεσμά οι ^ττιΧυσαί. 
εκ τώδ' εττηκοΧούθει, 
κάς νΧαν ουκ έβαινε, 
κα) τω ττυρί ^ ττροσεΧθων 
έκαιε τους οΒόντας.^ 

^ μ'ίΐι οί. Ρΐαΐ). ΤΚβαβί. 169 β μάλ' €^ (μ^) 
συγκ€κ6ψασυ/ αηά βι/ιηρ. 194 α «δ καϊ μάλ' &ν 
φόβοιο : «183 μβυ κατίκσίναζΐ 8θΛΐϊ§βΓ : ιη88 
κατ^σίναζί ^ τφ ττυρΙ Ηβίηβίιΐδ : ιηβθ τόί 

χ^ρΐ 6^όντα5 ν^ίΐ : ΙΏ88 ε/ιωταϊ 482 ΤΗΕ ΌΕΑΒ ΑΒΟΝΙδ 

0}Γΐ:1ΐ6Γ6ίΐη^" αηδλνβΓβά Ηβ, " Υ^γ ΐΗγββΙί 
Άπά \)γ Ιΐιγ 1ια5ΐ3αηά, Εΐιά \)γ Ιΐιβδβ 
ιηγ Ιίοηάδ ππά Ιΐιβδβ Ιΐιγ Ηυηΐδίιιβη, 
ιιβνβΓ Λνουΐά Ι Ηανβ δΐηΐίΐβη Ιΐι^ 
ρΐ'βΙΙγ 1ιυ8ΐ)αη(1 1)ΐιΙ ΐΐιαΐ Ι δ3,\ν Ιιίηι 
ί;1ΐ6Γ6 ΙίβΕΐιϋίΊιΙ αδ α δΐ;αΐα6; αηά €οα1(1 
ηοί Λνίΐΐΐδΐαηά ΐΗβ 1)ΐιηιίη§ ηιαά άβδίΓβ 
Ιο §ΐνο Ιιϊδ ηαΐίβά Ιΐιί^ΐι α 1<ίδδ. Αηά 
ηο\ν Ι ργαγ Ιΐιββ πΐΑΐίε ^οο(3 Ιιανοο 
οί 1116 ; ρΐ'£ΐ7 Ιαΐίβ αηά ουί οίΤ Ιΐιβδβ 
Ιαδίνδ, ρΓ&7 Ϊ3^1^6 »ηά ρυηίδΐι Ιΐιβιη — 
ίοΓ Λν1ΐ7 δΐιουΐά Ι ροδδβδδ Ιββίΐι δο 
ρίΐ8δΐοη£ΐ1;6 ? Αηά ίί Ιΐιβγ δυίίϊοβ Ιΐΐ66 
ηοΐ^ Ιΐιβη ΐαΐίβ ιηγ ο1ΐ3|)δ αίδο — ίοΓ 
ΛνΙιν άιίΓδΙ ίΐΐθγ Ι^^ίδδ ? " Τΐιβη Ηαά 
ΟγρΓΪΒ οοιηρ.ΐδδίοη αηά Ι^αββ ΐΙΐΘ Ι-ονβδ 
1οοδ6 Ιιίδ 1)οηίΙδ ; αηά 1ΐ6 λνβηΐ ιιοί Ιο 
Ιΐιε Λνοοάδ^ 1)υΙ ίτοπι Ιΐιαΐ ά'άγ £οι1:1ι 
ίοΐΐοννβά 1ΐ6Γ^ Άϊΐά ιηοΓβ, \ν6ηΙ Ιο Ιΐΐθ 
βΓ6 ϋΐιά 1)αι•ηί; ΐΐιοδβ Ιιίδ ΐυδίίδ ίΐννίΐν. 483 Ι Ι ΤΗΕ ΡΑΤΤΕΚ,Ν-ΡΟΕΜδ 8ΙΜΙΑ8 

Ι.-ΤΗΕ ΑΧΕ 

Τηι8 ροβνι ίναχ ρ7Όΐ)αΙ)/ι/ τνήίΐβη ίο 1)6 νιβοήΒβά ηροη α 
νοίίνε οορί/ ο/ ί^€ αηάβηί αχβ τνϊίΚ η^Μο/ι ίναάτύοη .9αζά 
Ερβΐη.^ ηιαάβ ΐΗβ ΙΥοοάβη Ηοτββ αηά ινΜοΚ τναδ ρτβββι-νβά 
ιη α ΙοηρΙβ ο/ ΑίΗβηα. ΤΗβ Ιίηβε ανβ ίο δβ τβαά ααοοτά- 
ί?ι§ ίο ίΗβ ηηΐη()€ήη§. ΤΗβ τηβίτβ 18 οΗοήαιπΜο, αηά βαοΗ 
ραη ο/ βφιαΐ Ιίηβί! €0ηίαΊη8 οηβ /οοί 1688 ίΗαη ίΗβ ρνβ- 
€6άΐη§. ΤΙιβ ιιηη8ΐίαΙ αΐΎαιψοηβηί ο/ ΐΊη68 18 ρνοδαΒΙι/ 
Μΐ^8αο. 8ίνηα8 ο^Κ^ιοά68 βοηΗ8Η6ά αδοηί β. ο. 300. 487 Ε-, 

ο 

Χ Ο ν^ β- 

3 ^ Ο 

< 9^ 
_0 αι Ο -δ -Μ- 

ο δ-^Ι 


ο 

Ο-, (Λ 

ο 

δ =^ 

^ Α, 

? - 

^ >ΰ ο. 

^^ 3 ΰ 
. ^5 ^ *ό 

1 ^^ "^ -§ 

^1 11 1 

0Λ α ^ α< Ρ 

^ί 5>ί 13 § 

' Λ 2 

,_, ύΟ Γ^ 1 ° Ε^^ 1 1 δ" 

ο. «Η 
ν» •ο « .3 : 

«ι; ^.{ί 
ί « Ε 

§ 2 « . 
= «& Λ^ 

«^ «« Φ Φ 

|ίΙι 

Ι! .1 :2 β 
««β - 2 

<3 <35. φ 5 

'< - .9^ 

ΐί « ι— ι ο *3 ^ Η ^ 488 [8ΙΜΙΑδ, Ι "^ -^, ^ Β- Μ ^ .^^ -^ ί, ^ § ^ ^ 

^ 23 σί ^ ,Ώ >-^ > 

^ Β ^ Λ '^ ^ 'Π 

,ώ •ΐ3 '— • π3 υ 


Η 


ω > •1 -^ 1 § ^^ - ^ ^ 

Χ -^^ ' ^ Ι ^ ^ § § Ι 

•δ ^. ^" ΐ Ι Ι ϋ Ι 


4δ9 ΤΙ.— ΤΗΕ \\ΙΝΟδ 

Γηι8 ροβηι 8661713 ίο Ηανβ ί)66η ίη8€ή})6ά οη ΐΗβ ηήη§8 ο/ 
α 8ίαΙη6 — ρ67•/ιαρ8 α νοϋνβ 8ίαίη6 — τβρνβββηϋη^ Σονβ α,ν 
α δβανάβά οΜΙά. Τ1ΐ6 7η6ίΓ6 18 ΐΗε 8α'ηΐ6 α8 Οιαί ο/ ΐΗε 
Αχ€ πήίΗ ΐΗε άί^'6Γ6)ΐ€6 ίΗαί ΐΗβ Ιϊη68 ανβ ίο 1)6 Τ6αά ΐη 
ίίιε η8ΐιαΙ ονάετ. ΤΗε ροετη αΐ80 άίβ^6Γ8 β'οτη ΐΗβ Αχβ ίη 
7ηαΜη§ ηο τεβ'ετ&ηοε, 6Χ06ρΙ ό^ 118 8}ιαρ6, ίο ΐΗε \νϊη§8 ο/ 
ί/Ονβ. Μοτεουβτ ίΐ οοηίαίη8 ηο Μηί ο^^ άβάίοαϋοη. 491 ^ 

νφ ι Ι τ 
^ ι- 

>ΰ 


(υ Γ- 0Λ 

< ξ 492 < 

^ ^ ^ ■Ι- 

Ο 
2•«>5 


^ .5 0Λ 1 

^ φ ^ 

§ ί ^ 

Χ "§ '3 

-Ι 

ο 


1 


δ ^, „ 

/< ο α- 


ο 


^ 

^ 


^ 


.5 5 

««-3 3 


ί2 
Ι 


^-η 


δ 

'<!; 


1^ 


ν 
-§" ! 


ίΟ 


ο 


Ι 


Ι" ^ 


δ- 

-ο 


3. 


ι 
Α 


(ϋ 


-3 


.ί§ 2 


'§ 


μ 


ί. 


Η 2-1 


Ο- 


'<' 


ζ5 


(ο .. 'ϊί 


^ 


53 

13 


4 
νί- 


ν§ 


^ 


-ϋ 


^ 


^ 
ΰ 


;^ 


<ϊ> 


ο 
;:^ 
ι 


^3 


-ϊ 


Ι 
?- 
2ο 


'* ^ δ" 


*5> 
ί3 


'^ 4ΐ 


Ο 


•^2 


ι- 


Ι^Η [δΙΜΙΑδ, II ^ ^ Ί3 δ ^^ «5 *^ 

ν. ^ ^ > η ^-^ 

4) ϋ <1ί "^ «ί ο ™ 

3 ϊ^ ^ ^ ^ "^ 4^^ 

^^ -^ -ώ 55 5^ ^ 


"" § "^ Έ ^ ο 2; Ο Μ 3 -«Γ 

^ ν^ ο ω ίΛ « ^ Ε. Ι £■ Μ "δ Ι Ι 
& ^ .:§ ι ^ - ^• δ -^ 

2 2 Ο ί+Η α; <ϋ ΐχΐ ^ - :^ .3 Ξ 2 ■§ β ^Η ^^'^β^^,,, β<ϋ < 
-Β ^ -^ .Β ^ % ^^^ -^ Γ^ . ^ ^ - ^ ^ ,^ β 

■^2=«β5-'^'^•'3 

/ν^^!ΟΗ^ββ.'^_^>ίΛ 

Μβο<υα>^:Ϊ3>> 

Ό ί^ ^ Μ ^^ ,_Η Γΐ 

:/:) υ ϋ β :ί :« β 493 5, 6^--^-|^-ν^-|ν^-- 
9,10 -----ί ..-^..-1 ^-1 > ι 

"---Ι--— Ι— ---!- — Ι 

ν/ — ^— ι ν^_ν^_ ι — ι — ι _ν>ν^ ι — ν^ν^Ι 

1δ, 16 — Ι — Ι ν^ν^^-|^/ν^^-|ν^νν^-|^-ν^-^ 

19, 20 - - Ι ^- _ Ι ^ .. _ Ι ^ V. - Ι ^ ^ - Ι ^ V. _ Ι 

Ν^ ν-' ^-/ •^ ν^ 1^ ν^ ν^ Ι 494 III.— ΤΗΕ ΕΟΟ 

Γηι8 ρίβοβ τνοηΐά αρρβαν ίο Ηαυβ δββη αβΙηαΙΙ^ ίη8€ήΙ)6ά 
ιψοη αη 6§§, αηά ιυαβ ρνοΒαδΙι/ οοηιρολβά ηιβί'βΐι/ αί; α 
ΙοπΓ-άθ-ί'οΓοε. 1/ ^0, α /Όηί?ίί α Ιΐηΐι ίη ίίιβ άονβίορηιβηΐ 
ο/" 8ηοΗ ρίβοββ })6ΐινββη ΐΗβ ίτνο ρτβββάίη^ ροβιηα αηά 
ΤΗβοοήίη^' Ρΐρ6. ΤΗβ Ιϊηξ8, Ιίίίβ ΐΗοεβ ο/* ίΚβ Αχβ, ανβ 
ίο 1)6 τβαά αα ίΐιβ'ΐ^ ατβ ηηττώβτβά, αηά αβ ίΐιβτβ 18 ηο 
βνίάβιιοβ ϊιβί'β ο/ άβάϊβαίίοη, ίίιβ αηη8ααΙ οιάεν ιηιΐ8ί Ηανβ 
α άίββνβηί ρηνρο86 ; ίΐιβ ροβτη 7ηιΐ6•ί 6β ο^' ίΐιβ ηαίηνβ ο/ α 
ρηζζΐβ ον ήάάΐβ. ΤΗβ ριβϋβ Ϊ8 ιηατίίβά οηί /νοτη ίΗβ 
Αχ6 αηά ίΚβ \νίη§8 οη ίΗβ οηβ 8ίάβ, αηά /τοιη ίΗβ Ρίρβ 
οη ίΗβ οίΗβν, ί}ΐ/ ίΗβ ναήβίι/ ο/ α8 ιηβίήοαΐ 8€Ηβηιβ. ΤΗβ 
Ιΐηβ8 ξταάηαΙΙ^ι ίηο7•βα8β ^^0Μ α ίνοοΠαιο ιηοηοηιβίβτ 
βαίαΙβοΐΊο ίο α οοτηρϋβαΐβά άβααηιβίβΓ ο/' ,ψοηάββ8, 
αηαραβ8ΐ8, ραβοη8, αηά άαβίι/ίχ. 

ΤΗβ " ϋοήαη ηί§1ι1ίη§3,1β " Ϊ8 ίΗβ ροβί αηά ίΗβ " ηενν 
\ν^ίΙ" ίΗβ ροβηι ϊί8βίβ 495 III.— ΟΙΟΝ 

1 Κωτί^\α9 

3 τη τόδ' άτρίον νεον^ 
5 ττροφρων δε θνμω δε^ο• δ^ <γαρ (Ί^να<; ^ 
7 το μίν Θβών έρίβόας ' \ίρμά<ί βκίξβ ^ κάρυξ 
9 άνω^ε δ' έκ μέτρου μονοβάμονο<ζ μεζω ττάροίθ^ άεξειν 
1 1 θοω^ δ' ΰ'ΐτερθεν ώκυΧεχρων νεύμα ττοΒών σττοράΒω 13 θοοΐσί^ τ αΙολαΐ<ζ νεβροΐς ΛτώΧ' άΧΧάσσων ορσίττόΒων 

εΧάώων τέκεσσιν 

15 τηΧεκραίττνοί^ί^ νττερ άκρων ίεμεναί ττοσΐ Χόφων κατ 

άρθμίας ίχνος τίθήναζ, 

17 καί Τις ώμόθνμος άμφίτταΧτον αΙ^Ιτ αυΒαν θηρ εν 

κόΧττω Βεξάμενο<ζ θαΧαμάν ττυκωτάτω ^ 

19 κατ ώκα βοά<; άκοαν μεθέττων ογ' αφαρ Χάσιον 

νίφοβόΧων αν ορέων εσσυται ά^κος' ^ 

20 τα.?9 δτ) Βαίμων κΧντο<; Ισα θοοίσι ττόνον Βονεων ττοσΐ 

ΤΓοΧνττΧοκα μεθίει μέτρα μοΧιτάς. 

18 ρίμφα ττετρόκοιτον^^ εκΧιττων ορονσ εύναν ματρ6<; 

ττΧα'γκτον μαι6μενο<; βαΧίά<; εΧεΐν τεκο<ζ' 

16 βΧαχα δ* οΙών ττοΧυ βάτων αν ορεον νομον εβαν 

ταννσφνρων τ αν άντρα ^^ Ήνμφάν, 

14 ταΐ δ' άμβρότω ττόθω φίΧας ματρος ρωοντ αίψα 

μεθ^ ίμεροεντα μαζόν, 
12 ϊχνεί θενων τόνον^^ τταναίοΧον, ΐΙιερίΒων μονόΒονττον 

αύΒάν, 
1 αριθμόν εΙς άκραν δε/ίάδ' Ιγνίων, κόσμον νέμοντα ^^ 
ρυθμών 
8 φΟλ' 69 βροτών ύτΓΟ φίΧας εΧων τττεροΐσί ^^ ματρό<;, 
6 Χί<γείά νι>ν κάμ άμφΐ ματροζ ώΒί<ζ' ^^ 
4 Αωρία<ζ άηΒόνο<ζ• 
2 ματέρο^ 

Ι'οΓ οιϊΐ,ίοαΐ ηοΙβ8 8ββ ρ. 499. 
496 III.— ΤΗΕ ΕΘΟ 

Ικ) 1ΐ6Γ6 Ά ηβΛν Λνβίΐ: ο£ α ΙλνϊΙΙβηη^ ιηοΙΙιβΓ, β. 
Οογϊειι ηί^ΐιΐίη^αΐβ ; Γβοείνβ ίΐ ^ΗΗ α γϊ^ΙιΙ: ^οοά 
\ή11, ίογ ραΓβ Λν&8 Ιΐιβ ιηοΙΙιβΓ λνΐιοδβ δΐιηΐΐ^ ΙΙίΓΟβδ 
(ϋά ΙαΙ^οιίΓ £θΓ ϋ. ΤΗβ Ιουά-νοΐοβά ΙιβΓ&Μ οί" Ιΐιβ 
Οοάδ Ιοοίϋ ίΐ υρ ίτοιη 1)6ηβΕΐ1ι ίΐε άβ&Γ πιο11ι6γ'8 
\ν1ιι§8, αηά ο&δΐ ΐΐ »ιηοη§ Ιΐιβ ΙτΛεδ ο£ ιηβη &ηά 1)3,ά6 
ΐΐ; ΐηοΓεαδβ ϋδ ηυιηΙ)6Γ οπΛναΓά πιογθ αηά πιογθ — Ιΐιαΐ 
ηυιηΙ)6Γ Ιίεβρΐη^ Ιΐιβ \ν1ιίΐ6 άυβ οιάβΓ ο£ ιΊΐ7ΐ:1ιιη8 — 
Γγοπι α οηε-ίοοίβά ιηβαδαΓΘ βνβη αηΐο ά ΐχήΐ ΐβη 
ιηε&δΐΐΓβδ : αηά (^αΐοΐίΐγ 1ΐ6 ΐϊΐαάβ ΐ&Ι ίτοτη αΙ)ον6 Ιΐΐ6 
δλνίίΐΐ^-δίβ,ιιΐίη^ δίορβ ο£ ίΐδ να^ΓαηΙ ίεβΐ, δίΓίΙίίη^, 3,δ 
Ηβ Λνεηΐ οη, α ιηοΐΐβγ δίΓ&ίη ίηάββά 1)υί; α ή^ΐιΐ οοη- 
οοΓάαηΙ οτγ οί ίΐιβ Ρίβηαηδ, Β,ηά ιη&1ίΐη§ βχοΐιαη^β οί 
1ίιηΙ)δ Λνϋΐι Ιΐιβ ηίιιιΙ)ΐ6 ίανν^ηδ ΐΗβ δ\νίίΙ οΐιΐΐάΐ'βη ο£ 
1;1ΐ6 ίοοΙ-δΙΪΓΓίη^ δΐΛ§. — Νο\ν Ιΐιβδβ ίαλνηδ ΙΙίΓου^Ιι 
ίιηπιοΓίίΐΙ άβδίΓβ οί" ΐΙιβίΓ άααν ά&τα άο τυδίι αραοβ α£ΐ6Γ 
Ιΐΐ6 Ιίβίονβά ΐεαΐ, α11 ραδδίη^ λνίΐΐι £αΓ-1ΐΕδΙίη§ £66ΐ 
ονβΓ Ιΐιβ Ιιίΐΐΐορδ ίη Ιΐιβ ΐΓΕοΙί ο£ ΐΗαΐ £η6ηάΐ7 ηυΓδβ, 
αηά Λνΐΐΐι & 1)163,1 ΐΗβγ §ο \)γ Ιΐΐ6 ιηοπηΐαίη ραδΐηΐ'βδ 
ο£ ΐΗβ Ιΐιοιίδαηά ίεβάίη^ δΐιβερ αηά ΐΐιβ ο&νβδ ο£ ΐΗβ 
δΙβηάβΓ-αηΙίΙείΙ Νγιηρίΐδ^ ΐΐΐΐ αΐΐ αΐ οηο6 δοιηβ οΓαβΙ- 
1ΐ63,Γΐ6(1 1)6αδΐ^ Γ606ίνίη§ ΙΙιβΐΓ βο1ιοίη§ ΟΓγ ίη ίΐιβ 
άεηδβ £ο1(1 ο£ Ιιίδ άβη, Ιβαρδ δρεβάίΐγ £θΓΐ;1ι ο£ ΐ1ΐ6 
Ι36ά ο£ Ιιίδ Γοοίί)^ Ι&ίτ ΛνίΐΗ ίηίβηΐ ίο οαΐοΗ οηβ ο£ ίΐιβ 
λναηάβηη^ ρΓΟ^βη^ ο£ ΐΗαί; άαρρίβά πιο11ι6γ, αηά 
Ιΐιβη δ\νί£ΐ1^ £ο11θΛνΐη§ ΐΐιβ δοηικί ο£ ΐΙιβΪΓ ονγ 
8ΪΥΆ\§Υιϊ\νΆγ άβ,ΓίβΙΙι ΐΙίΓοιι^Ιι Ιΐΐ6 δΐια^^^ (ΙβΠ ο£ Ιΐιβ 
δηοΛν-οΙαά Ιιίΐΐδ. — 0£ £β€ΐ; &δ δΛνίΛ αδ ΐΙιβίΓδ ΠΓ^εά ΐΐιαΐ 
Γβηολνηβά Οοά ΐΐιβ ΙαΙϊοαΓ, αδ 1ιβ δρεά ΐΚε ιη&ηί£ο1(1 
πιεαδίιτεδ ο£ Ιΐιε δοη§. 

497 
κ κ δΙΜΙΑδ, III ΝοτΒβ το ρ. 49β. 

^ Ιΐιηβ ΒβΓ§^:-"ν\''ΐ1 : ιηβδ (ννίΐΐι ίηοοΓροΓαΙβά §1θ38β8) τη τόδ' 
ώ})ν νίον α.Ύνα8 αηζόνοί• πανΒιωνίΒαΒ 5ωρία5• νασιώτα5 &τριον• 
βόζου (ΟΓ τί τό8' ώ})ν νίον ατηζόνοί Αωρίαί αΎρίου) ^ δή Ύαρ 

ά^να8 8α1ηΐ&8ίιΐ8 : ΐη88 §€? -γαρ άγί'α, δή ά'γνίί ^ βκιξί : Π188 

αίβο ^ίκιζί * Π188 αίβο 6ι^φ δ' μίζω Ε : Π188 μί^αν αέξ^ιν : 
ιη88 αίβο ώι/|? ^ ωκυλίχριον Ε: ΐη83 ωκυ λί'χ. φέρων 
τΓΪασκ^ν, οί. ΡίηΛ. Ρ. 4. 150 : ιη88 8,ΐ8θ πίφαυσκίν ^ θοοΊσι Ε : 
11133 Θοαίσί "^ τηλίκρ. Ε : «188 τΓαλαικραητνοΐε ^ θαΚαμαν 

Η8.βΙ)βΓΐίη : ηΐ88 •ων πυκωτάτφ : ΐη83 ττουκότατον, ττουκότητα 
^ κάτ' \νί1 : ηΊ83 καί τάδ' Χάσιον δίΐΐιη : ιπδδ -ων ϊσσυται 
άγκοΓ δειίπι : τη83 ίσσυτ ανά^και^ ^° κλυτίΐί Β§1ί : ηΐ88 -οΓ$ 

ίσο θοοίσι τιάνον ιονίων Ίτοσ\ ^Ε^οι)8-Ε : ηΐ88 Ίσα θ^οΐί -ποσΧ 
δορίων ΟΓ θβ. 7Γ. Έονέων ^^ ττΐτρόκ. 8α1ηι : ηΐ88 ΐΓΤ€ρ6κ. ον 

■ηΐρίκ. ^^ βΧαχα Ε : ιηββ βΚαχαί, ΧαχαΧ 6ρ4ον = ορ^ιον Ε : 
Γη88 ορίων τ αν* άντρα Ε : ιη88 τ' &ντρα ΟΓ άντρα ^^ θ^νίύν 
τόνον Ε : Π188 θένον τί»ν, θενώ τον ^^ ΐη88 8,ΐ8θ &κρον 

ύχχΐΒ Β^ΐί : Π188 κάσμιοί νίμοντο βυθμφ, κόσμον νίμοντα ^υθμ})ν 
^* Ίττΐροίσι 8οαΙί§βΓ : Ιϊΐ88 ττίτροιε, ττίτροισι ^• κάμ ίμψΐ Ε : 

Π183 καμψι ώ5ί$ : ΐη88 3,180 ώδ1$ αγναε 499 
κ 2 ΤΗΕΟΟΚΙΤυδ 

ΤΗΕ δΗΕΡΗΕΚΟ'8 ΡΙΡΕ 

Τηε ίί7ΐ€8 ο/ ίΜί ρηζζίβ-ροεηι ατ6 αηα^ΐξβά ιη ραιτ8, 
βαοΗ ραίν 1)είη§ α ^Ί/ίίαΒίβ ,ύοΗβτ ΐΗαη ΐΗβ ρτβοεάΐηξ, αηα 
ί/ιβ άαοίι/ίΐο τηβίτβ άββοβηάιη^ ^τοιη α Ηβχατηβίβν ίο α 
οαΐαΐβοϋο άίτηβίετ. ΤΗβ εοίηϋοη ο/ ϋ ίε α εΚερΙιβτά'ε 
ρΐρβ άβάίβαΐβά ίο Ραη 6^ ΤϊιβοοήΙηε. ΤΗβ ρίβαβ 18 80 
^ηιι ο/* ριιηε α8 ίο ρνβοίηάβ αοοιιταίβ ίταηείαίϊοη. ΤΗβ 
βρίίΐιβί ΜβΓορε, α8 αρρίίβά ίο ΕβΙιο, 18 βχρίαίηβά α& 
86ηίβηα6-€ΐινίαίΙΐηξ, ύβοαηεβ εΚβ §ίν68 οηΐι^ ίΗβ ΙαεΙ 
8ΐ^ΙίαΙ)ΐ€8 (?), 1)Ίΐί ίΙιβΓβ 18 αΐ80 α ρίαιι οη ΜβΓορε 
" Τ1ΐ688αίίαη." ΤΗβ είτοηββεί νβαεοη^ ^ον άοηί>ίίη§ ίΗβ 
8βΙ/-€θηίαίη6ά αεσήρίίοη ο/ ίΗίε τβτηανΙίαΜβ ΐοιίΓ-άε-ίοΓΟβ 
ίο ΤΗβοβήίηε 18 ίΗαί ίΗβ εΗβρΗβτά'ε ρίρβ ο/ ΤΗβοοήίηε' 
ίίτηβ ινοηΐά 8ββηι ίο Ηαυβ Ιββη νβείαη^ηίαν, ίΗβ ίιώβ8 6βίη§ 
ο/ β(ΐηαΙ αρρανβηί ίβη§ίΗ, αηά ίΗβ άίβ^βτβηββ ο/ ίοηβ 
8β€ίΐνβά ό^ ιυαχβ11ΐηξ8. Βηί ίο ίΗβ ήάάΐβ-ηιαίβτ αηά Ηί8 

^ Αάνβ,ηοβ(1 \)γ Μγ. Α. 8. Γ. Οο\ν^ ϊη Εΐη ιιηριιΜίδΙιβά ραρβΓ 
νΐιίοΐι 1ΐ6 Ιΐ8.8 Ιίΐηάΐ^ αΐΐο^νθά ηιβ Ιο Γβαά. ΤΗΕ ΡΑΤΤΕΚΝ-ΡΟΕΜδ 

ρηΐύίο α ροβηι τναε ρήπιαήίι/ εοτηβΐΗΐη^ Ηβατά, ηοέ εοτηβ- 
ίΜη§ 8€6η, αηά ΐΗβ ναήαύοη ίη ίΐιβ Ηβατά Ιβη^ΐΗ ο/ ΐΗβ 
Ιίηβε τϋοηΐά οοιττββροηά ηαίηταΐΐι/ βηοηφ Ιο ίΚβ ναήαϋοη 
ίη ηοίβ ο/ ΐΗε ίιώεε ο/ ίΗβ ρίρβ. Μονβονβτ, βνβτί^ 
ιηιιείοαΐ ρβτεοη τηηεί Κανβ Ιοιοτυπ ίΚαί, β^βοίίνβΐτ/, ΐΗβ ίηΐβχ 
τνβΓβ ηηβφιαί. ΤΗε άοιώΙίη§ ο/ ίΐιβ Ιίηβ8 18 ίο 1)6 
βχρίαίηβά α8 α ιηβτβ βνοΙηϋοηαΐΊ/ 8ΐιτνίναΙ. ΤΗβ αρρίίβα- 
ϋοη ο/ρηζζίβε οτ Ηάάΐ68 Ιο ίΜ8 /οτπι ο/ οο'ηιρο8ίίΐο?ι ίνα 8 
ηβτν, 1)ΐιΙ ίη §ίνΐ?ι§ Μ7)286ΐ/^ ί/ιβ ραίτοηΐ/τηίο 8ίηιί€Μάα8 ΐΗβ 
αηίΐιοτ 18 ρνοΒαΗ^ α€ΐ(ηοη)ΐ6ά§ίηξ Μ8 άβΒί ίο Μ8 ρτβ- 
ά6θ€88θτ, 8ί'ηιί€Ηη8 1)6ίη§ α ρβΐ-ηατηβ /οντη ο/ 8ί7ηΐα8, απ 
ΑΜ^ηύο}ιη8 /οτ Αηι^ηΙα8 ίη VII. 1/ 80, ίΗβ Ρίρβ 18 
αηίβήον ίο ίΗβ ΗαΓνβδΙ Ηοπιε, αηά ινβ Ηανβ Ηβνβ ίΗβ 
οήφ,η ο/ ίΗβ ροβί'8 ηίϋΐίηαιηβ. 5θί ΘΕΟΚΡΙΤΟΤ— 2ΤΡΙΓΞ 

Ούδ€ΐ^θ9 €ννάτ€ΐρα μακροτΓτοΧβμοοο Ββ μάτηρ 

μαία<; άντοττβτροίο θοον τέκβν Ιθνντήρα, 

ού'χι κβράσταν, 6ν ττοτβ θρέψατο τανροττάτωρ, 

αΧλ' ον 7Γ€ίλί7Γ69 οΊθβ Ίτάρος φρένα τέρμα σάκον<!, 

οΰνομ οΚον Βίζων, ο<ζ τά<; Μέροττος ττόθον 

κούρας <γηρυιγόνας βχβ τάς άνβμώκβος, 

ος Μ.οίσα Χι<γύ ττάξβν Ιοστβφάνω 

βΧκος ά^αΧμα ττόθοω 7Γυρίσμαρά<^ου} 

09 σβέσβν άνορέαν ΙσανΒέα .^ 

τΓατΓΤΓοφόνον Ύνρίας τ €ξηΧασ€ν'^ 

ω τόδε τυφΧοφόρων βρατον 

ττήμα ΤΙάρι,ζ θέτο Χίμιγ^ίΒαζ* 

ψυχαν α^ βροτοβάμων 

στήτας οίστρβ ^αέττας 

κΧωττοττάτωρ άττάτωρ 

Χαρνακό^υιβ γ^αρζΐς * 

άΒύ μβΧίσΒοι^; 

βλλοτΓί κούρα, 

Καλ,Χίόττα 

νηΧβύστω. ' Π188 Η,ΙδΟ Ίτνρισφαρά^ου ' 80 ΗαβΙ) : ηΐ88 άψζίλ^το ΟΓ ςβ,ρ 

^ Ι Ηβο^θΓ ; ιηκδ άΐΐ οτ ώ * χαρ€Ϊ$ ΗβοΙί : ηΐ88 χαίρζΐ$ 502 ΤΗΕΟΟΚΙΤϋδ.— ΤΗΕ 8ΗΕΡΗΕΚϋ'8 ΡΙΡΕ 

0(1^886118 Τβίβ- 

Τηε 1)6(1£βΓ6 οί ηοΐ^οάν &η(1 πιοΙΙίογ ο£ Ιΐιβ λν&Γ- 

ηΐίΐο1ιυ8 1ιεΓθΐ8ηΐ;λη οί (^^οαίβ) ίΐιβ ξΟΛί 

ιώιάίιατ Ιίγοη^ΐιϊ ίΌΓΐΙι α ηίιιι1)1β ί1ίΓ€€ΐθΓ ο£ 

Ιΐΐίΐί; «αοΙ^Ιβά οηβ (Ζοιικ) ίοι• -^Ιιοιη & 8ΐ;οηο ■«■αβ 8αΙ)3ΐί1;υ1;οά 0βΓίΐ8ΐ:£ΐ8, 

ΐΗβ ηιΐΓ86 οί ΐΐιβ νίθ6-8ΐοηβ, ηοί ΐ1ΐ6 

1οη^-1αοι•η6(1 = 0οιη£ΐί&8, 1οη8•-1ΐΛίΓβ(1 Ι^οβδ, οί. 7. 80 Ληά Υβι•^. β. 4. 550 

Ιιοηιέά οηβ \νΙιο Λνα8 οηοβ ΐβά \^γ ΙΙιθ 8οη οί* α 1)α11, 

ΡϊΙ^δ (Ρίηβ) = Γ+ϊ1>'8 ; ϊίγβ = εΙιίβΗ-ητη ; ΐηβ(ο1<ί 

1)υΙ ΙιίΐΌ \ν1ιοδ6 Ιιθεγϊ λναδ ήτβά οί οΜ Ι)^ Ιΐιβ Ρ-Ιβδδ 

8ρβ11ίηί?)=β768, ί.(. 1)08868 Ιϋ. ν^ΐιοΐβ ; ρΕΐι=α11 βο&Ι- 

ΐηβ οί 1)αο1ίΐ6Γ8^ άίδΐι Ι^γηαιηβ αηά (1ουΙ[)1β 

\)γ ηαΙπΓβ, Ηίιη Ιΐιαΐ Ιονβά ΐΗβ Λνίηά-δΛνίίΙ νοίθ6-1)οηι 

Εοΐιο ίΐί. νοϊοΘ-άΐνΜίη^ί (οί Μαιι) 8>'Γίηχ αίβο = ββίαΐα 

πιαίάθη οί ιώογΙ&Ι δρεβοΐι^ ΐίίιη Ιΐιαΐ; ίαδίιίοηεά α δΟΓβ 
ΐΗαΙ δΙίΓίΙΙεά Λνίΐΐι ΐΗβ νίοΙθΐ-ΟΓΟΛνηβά Μυδβ ίηΐο α 

ίοΓ δγηηχ 

ιηοηιιιηβηΐ οί Ιΐιβ ήβγγ ίπΓπαοβ οί Ιιίδ Ιονε, Ιιίιη Ιΐιαΐ 

ίΐιβ ΡβΓβΐίΐη βΛ, ΜιΐΓ&ΙΙιοη 

βχΐίη^υίδΐιεά Ιΐιβ ΐϊΐαηΐιοοά \ν1ιίο1ι λν&δ οί 6ς[ΐΐίΐ1 δοαηά 

ΡβΓ8βιΐ8 Βυτορ» (ΒαΓορο) ννα» άαιίί^ΜβΓ 

\νίΐ1ι α ^Γ&ηθδίΓβ-δΙαγβΓ αηά άΓονβ ίΐ οιιΐ οί & ιηαίά οί 

οί Λ Ρ1ιοοηϊοΐ3,ιι Τ1ΐ6θ-οτίΙ;ιΐ8=ΐιΐ(3ρθ 1>β1;^ββη 

Τ^Γβ, Ηίιη, ίη δΙιοΓΐ:, ίο \ν1ιοιη ίδ δβΐ υρ 13^ ΐίιίδ Ραηδ 

ΟογΙθΙ ηϊοΐιηαιηβ οί Τ1ιοοοι•ΐΙπ8 ■ννο6=ρο58θ88Ϊοη, Γβί. Ιο 1;1ιβ 

ΐΐιαΐ 18 δοη οί δίιηίοΐιιΐδ ΐΗίδ (ΙβΙβοΙαΜε ρίβοε οί υη- 

8Ο10 ηΐ^ονβ ΐ.ί. ιηοΐοβίίίη \ν»11βί;, Ιϋ. ννβαΓβΓδ οί 1;1ιβ Μίηά ; 

ρβαοβίαΐ ^οοάδ άβΕΓ Ιο ΐΗβ λνεαΓβΐ'δ οί ϊΙίθ Ιίΐίηάιηαη'δ 

Μΐηά^ντϋΐΐοΐ; Ιί(. ίαΐΐη-ίηίΆά\Ώ§ ; ΡΐΌπιείΙιβαβ ηι&άβ 

δΐ^ίη^ λνίΐΐι Λνΐιίοΐι Ιιε&ΐ'ΐϊΐ^ λνβΐΐ ρΙθΕδεά, Ιΐιοιι οίαγ- 

Μηιι οί οίαγ Ιιείονβά Οιηρία&ΐέ (οί. Ονΐά, ΡοΛί. 2, 305) βοη οί 

ίΓβαάίη^ ^Β,όΆγ οί ΐΐιβ Ι^γάίαη ^[αβαη, αϊ οηοβ ίΐιΐβί- 

ΗβΐΊΏβΒ, &ηά, ΐη α βοηδβ, βοη οί Οά3'88βϋ8 Ιΐΐ;. ΐ3θχ-1β§^β(1 

1)6§οΐί:6η &ηά ηοηβ-Ι^β^οΙΐβη, \ν1ιθ8β ρ6§8 1)6 1β§8, 

1)θχ=1ιοοί 

\ν1ΐ08β Ιβ^δ 1)6 ρβ§δ, γΑ^γ δννεβίΐγ ί ρια)^ ΐΗββ πηΐο 

Εοΐιο οαιιηοΐ; βρβαΐί οί ΙιβΓβοΙί 

£1 πι&ίάβη λνΐιο ίδ πιιιΐβ ίηάββά ίΐηθ γζΧ 18 αηοΐΙιβΓ 

=οί 1)β&η1;ίία1 νοΐοβ 

ΟαΠΐορβ ΐΐιαί ίδ Ηβ&Γά 1)αΙ ηοΐ δββη. 

' δίΓίοίΙ)^ ϋιβ οοιηροιιηά δΐιοιιΐά ιηβΛη ' 3«(3§β€ΐ Β^ Οοά.' 

5^3 υ08ΙΑΒΑ8 

ΤΗΕ ΡΙΚδΤ ΑΙ.ΤΑΚ 

Τηι8 ριιζζΐβ 18 τνήϋβη ίη ίΚβ Ιατηδίο τηβίνβ αηά οοηιροθβά 
ο/ ίινο. ραίτ.Ί ο/ οοτηρίβίβ Ιΐηβε,βνβ ραίνε ο/ Ιιαί/Ι^-Ιίηββ , 
αηά ίτνο ραίνε ο^ ίΐιτββ-ψιανίβν Ιίηβε,ανναη^βά ίη ϊΗβ βονηι 
ο/ αη αΐίαν. Ο/' ίΐιβ τννίίβν ηοΐΜη^ ίε Ιίηοτνη ; Ηβ τναε 
οδνίοηείι/ αοφιαίηΐβά ινίίΗ ΐΗβ Ρίρβ αηά αΐεο ινίίΗ 
Ι,ι^οορΗτοη 8 ΑΙβχβ,ηάΓΕ. ΤΚβ ροβτη ίε τηβηίίοιιβά ό^ 
ί,ηοίαη (Εεχίρΐι. 25), διιί τηβίνίοαΐ οοηείάβναίίοηβ ροίηί 
Ιο ίίε Ββίη^ ο/' οοηείάβναΙΙι^ Ιαίβτ άαίβ ίΗαη ΐΗβ Ρίρβ. 
Μονβονβν, ΐΗβ ίάβα ο/' ηια/ίίη§ αη αΐίαν ο/' νβνεβε ρνβ- 
εηρροεβε α οΗαηξβ ίη ίΐιβ οοηοβρίίοη ο/ ινίιαί α ροβτη ίε. 
Η τναε ηοη) α ίΜη§ ο^ ίη^ αηά ραρβν ; αηά Όοείαάαε 
εββτηε ίο Ηανβ ίηΐβνρνβίβά ΐΗβ Ρίρβ ίη ίΚβ ίί§Ιιί ο/ ΐΗβ 
ρίρβε ο/' Με οτνη ίίτηβ, αε νβρνβεβηίίηξ ΐΗβ οηίη)ανά 
αρρβαναηοε ο/ αη αοίηαί ρίρβ. 505 ΔίΙΧΙΑΔΑ ΔΩΡΙΕΩΝ 
ΒΩΜ02 

Έίΐ μάρσβνός μβ στητας 
ττόσις, μβροψ Βίσαβο^;, 
τβΰξ , ον στΓοΒβννας ΐνις ΈμτΓονσα^ζ μ6ρο<ζ 
Ύβνκροω βούτα καΙ κυνο^ τεκνώματος, 
χρνσάς δ' ^ αίτας, αμος εψάνΒρα 
τον ^υιό'χαΧκον ουρον βρραισβί', 
ον άττάτωρ Βίσβννο^; 
μό^ησβ ματρόρίτττος' 
€μον δε τβυ^μ άθρήσα<; 
€>€θκρίτοίο κτάντας 
τριβστΓβροίο κ,αύστα^ 
θώνξεν αΧν Ινξας ^ 
γ^άΧξψε <γάρ νιν ίω 
σύρηαστρο<ζ έκΒυ^ήρα<ζ ^ 
τον δ' αίΧινβνντ * βν άμψίκΧνστφ 
Τ1ανό<ζ τ€ ματρος βννέτας ψώρ 
Βίζωος ΐνίζ τ άνΒροβρώτος ^ΐΧοραιστάν^ 
ηρ αρτίων €9 ΎβνκρίΒ^ αηαηον τρίττορθον. 

^ χρυσά! Ε: ΐη88 χρυσα5, -οΓϊ, -οί)? δ' : αάάβά Ι)^ 

ΥίΐΙοϊίβηαβΓ ^ αϊν* ίύξαί δαίπι : ιη88 ανιύξαί ^ ίκ^νγ-ηρα^ 

8α1πι : Γη88 ^κδι»5 Ύηραε * αίλιν^υντ ΗβοΙίβΓ : ιη88 άεΐ 

λινΐΰί^τ' ΟΓ 4\\ιν(υντ^ * ηΐ88 Ινορα,ίσταν, ΙλοραΙσταχ^ ί\ιο- 

ραίσταί 

5ο6 ϋ08ΙΑϋΑ8 
ΤΗΕ ΡΙΚδΤ ΑΙ.ΤΑΚ 

^Η8011 Μοίΐβίΐ ριιΐ; οη ηιαη'β οίοίΐιοβ 

Ι ΑΜ ΐΗβ ΛνοΛ ο£ Ιΐιβ ΙιυδΙίαηά οί' β. ΐϊΐαηηίδΐι- 

Ιο β}• ϊιιίο ΜοιΙΪΗ Γβ^υνβηίΐίβά ίη Μβάβ&'δ ολΜγοπ ίΐιίδ ίΐίδο = Τ1ιβ88*1ΪΑη 

ηιειηΐΐεά ψι^αη, οί ά ϊ\νίοβ-γο\ιη^ τηογϊαΐ, ηοΐ 

ί.ί. Τΐιοίΐ», ■«■ίο οουΐά Τΐιβίΐβ ριιΐ; ΑοΜΠε» ϊη ϋοϋνβ 

ϋΐΐδ,ηβ^ο ΙιοΓ ίοηη ΙϊΙίΘ Ε. ίΐιβ βΓβ ίο ΐπιιηοΓίαΙϊβΘ Ιιϊιη 8,η(1 ραββΐνε 

Ειηρυβα'δ οίηάβΓ-ΐ3€€ΐ(ΐ6(1 δοΐοη^ \ν1ιο \ν&8 Ιΐιβ Η11ίη§ 

1ιβ χνω 1εϊ11ΐί(1 1)γ Ρατίδ αηά Ι^ίΠον οί ΐίβΰΐοτ βοη οί ΗβουΜ, -ντίκ» 

οί & ΤβυοΓΪ&η ηθίΐίΙιβΓά Άπά οί Ιΐιβ ο1ιί1(ϋη§ ο£ α 

ϊ.β. ^ϋ8οη, -ννΐιο ΙιυίΙΙ ΙΙιϊβ ειΐί&ν ίο 
^βοΑτηβ Ά άο§ 01ιι•>•3έ ( = (3ο1άβη) οη ίΐιβ Μν&γ ίο ΟοΙοΜβ 

1)ΐΙοΙι, 1)υΙ ίΐΐθ Ιθιπεπ οί & ^οΐάβη λνοιηαη ; αηά 1ΐ6 

Μθάο:ι, 

ιιιαάθ 1116 ν/1ΐ6η ίΐιε ΙιυδΙίίΐηά-ΙϊοίΙεΓ δΐηοΐβ (3ο\νη 

Τϋΐ1θ3 ίΐιε \)ΤΛΖ6η να&η 

ρνοίβοίβά ΟΓβίβ £ΐΐ8θ=§;α3,Γ(ϋΗ.η ΛποΙ οίΙιβΓ ίΐιϊη^β Ηβρίΐίΐοβίιΐδ 

ΐΗε 1)Γ£ΙΖ6η-ΐ6§:§6(1 1)Γ66Ζ6 ΛνΓΟΠίτΙΐΙ οί Ιΐΐ6 ΐΛνίοβ- 
«Όοΐίΐοά ΑρΙίΓοάΐίβ Λΐιά Α^ΐαΐα, Ληά ιν^αβ & νΐΓβΐη- 
1)ϊι•ί1ι ο{ Ίΐβΐ'ά, \ν1ιο 03.81; Ιιίηι Γγοιπ ΟΙ^ιηρνιβ 

Ννεά ιηοΐΙιβΓ-ΙιυΓίΙβά νΪΓ§ΐη-ΐ3θΓη ; αηθ Λνΐιβη ΐ1ΐ6 

Ρΐιίΐοοίβίοβ Ραη3, ββθ ίΐιβ Ρίρβ Ιϊ^ΙιίβΓ οί ίΐιβ ργι•β ΗβΓβ,οΙββ 

δίαυ^ΐιΐβπηίΐη οί ΤΙιεοοήΙαδ αηά ΙϊαΓηεΓ οί ΐΗβ ίΙΐΓββ- 

τναδ 1)β§οίΙβη οη ίΐιιοο ηί^Μβ ίΐιβ Αΐίβ,ν 

ηί^ΐιίεά §•αζ6(1 υροη Ιΐιίδ \νΓου^1ιΙ ρίεοβ, β, ίίιΐΐ 

α 

(ΙοΙοΓουδ δΐιπβΐί Ιιβ δΗπ^ΙιΙ^ ίοι* α. 1)6ΐΐ7-οι•66ρίη^ 

ΗΟΓρβηί ροίβοη = αΓΓΟχν 

δΙιβάάβΓ οί Ε§6 (Ιίά Ιιίιη άβδρϋβ Λνΐΐΐι εηδίΐαίΐεά νεηοπι ; 

ίβΐβ υί 1ιθΐηηθ3 

1)α1 νν^ΐιβη 1ιο λναδ αΙαοΙίΆάΆγΐΏ^ ίη Ιΐιε λνανε-γΛναδΙιβη, 

0(17880119 οαιτίβά οβ ί\\β 
Ρβηβίορέ Ρ&ΙΙθ,άίιιπι αηά οίίπιβ κΐϊνβ ίΓοηι Ηίΐάββ 

Ρ&η'δ ιηο11ΐ6Γ'δ Ιΐιίενίδΐι ΐλν^-ΙίνβΛ ΙίβάίεΙΙοΛν ο&ηιβ 

ϋίοηιβά, 8οη οί Τγάβαβ -«τΐιο αΐβ Μβίαηϊρρυβ' Ιιββ,ά 

ννΐΐΐι Ιΐΐ6 δοίοη οί & οαηηίΐ3α1, άπα οβ,Γπβά Ιιίιη ίηΐο 

1)5^ ΗβΓαοΙοΒ, ίΐιβ Απιαζοηβ, Ιΐιβ Οΐ'ββίεβ &ΐ8θ=1αηά οί Τγο^ 

Ιΐΐ6 ίΙΐΓίοβ-δαοΙίβά ά&υ^ΙιΙβΓ οί ΤβαοθΓ ίοΓ ΐΗο 

ίΐιβ 8ΐτο•«Γ8 οί ΗβΓ£ΐοΐ68 1)Γθυ§;1ιί 1)γ Ρΐιΐΐοοίβίββ 

ΟΛαββά (Ττο^'β ίίΐΐΐ αηά) ϋχθ άθβίΓαοϋοη οί ίΐιβ 

ίοπιΐ) (β,ηά οοΓρδβ) ο£ Ιΐαβ 

δ&ΐίβ οί 11α5-5ΐιίν€Γίη§ ΕΓΓθ\ν-1καοΐ8. 

507 νΕ8ΤΙΝυ8 

ΤΗΕ δΕΟΟΝΟ ΑΕΤΑΚ 

Τηε Ββδ&ηΐίηυδ ο/ ίΚβ ιηαηιΐ8€νίρί8 ί& νβνι/ ρνοΒαΒΙι/ α 
ϋονηιρίίοη ο/ Ββδϋηυδ^ ίΐιαέ 18 Σ. ^ιιι^η8 νββϋηηβ, ινΗο 18 
ά68α'ΐ})6ά ΐη αη ίη8€ήρύοη α8 " Ι1Ίφ-ρτΊ68ί ο^ Α Ιβχαηάήα 
αηά αΙΙ Ε§ι/ρί, ΟηταΙοτ ο/ ΐΗβ Μίί86ΐιηι, Κββρβν ο/ ίΐιβ 
Σ,ίΙ)Γαή68 1>οίΗ Ονββίί αηά Ιίοηιαη αί Κοτηβ, 8ηρ6ΐΎί8θν ο^ 
ϋιβ ΕάιΐϋαΙΐοη ο/' Ηαάήαη, αηά 86€Γ6ία)Ί^ ίο ΐΗβ 8ατΗ€ 
Εηιρ6Γ0?•." ΤΗβ άβάίοαύοη Ιο Ηαάήαη Ϊ8 οοηίαίηβά ΐη 
ίΚβ αονο8αο, τυΚιοΚ τηη8, " Ο ΟΙτ/τηρίαη, 7ηαί/8ί ΐΗοη 
8αοήβ€6 Ίη^ ηιαπι^ ι^6αν8'' ΤΗβ ΑΙΙαΓ 18 ϋθΐηρο86ά ο/ 
ίΗνββ ΑηαοΓβοηίβαη Ιΐη68, ίΗνββ ίτοϋΚαίο ί6ίί'α?η6ί6}'8, ίΐινββ 
ρΗαΙαβάαη8, βίβυβη ίαπώίο άϊιη6ί6ν8, ίίινββ αηαραββίίο 
άΪ7η6ί6Τ8, αηά ΐΗτββ αΗοήατηδίο ί6ί?'α7?ΐ6ί6?'8. ΤΗβ ροβιη 1$ 
ηοΐ α ρηζζΐβ, βχοβρί ίη 80 /αν α8 ΐΗβ αονθ8αβ /ΐίτηΪ8Ηβ8 
ΐΗιε βίβτηβηί ; /οτ, ηηΜβ ίΐ8 ρτβάβ€β88ον8, ϋ νβ/βΤ8 ίο α8βΙ/ 
ίη άβ/ίηϋβ ίβττηε. ΤΗβ αηίΗοτ Ηα8 οοηβηβά Ηί8 ΐιηϋαίίοη 
ο/ Όθ8ίαάα8 Ιο ΐΗβ 8Ηαρβ ο/ ίΗβ ροβτη αηά ίΗβ η8β ο/ οηί- 
οβ-ίΚβ-ιναι^ η)οτά8 αηά 6χρ7'β88Ϊοη8. 

^ Οι• ρβΓίιαρδ "ίοΓ," ί.β, "ίη Ηοποιιγ οί." 509 ΒΗΧΤΙΝΟΤ1 

ΒΩΜ02 

Ο Χ6<; ον μ€ λίβρ6<ζ Ιρών 
Λ φάΒεσσιν οία κάλχης^ 
Υ ττοφοίνίτισί τ€γγ€6, 
Μ ανΧίβς δ' ΰττβρθε ττβτρί) ^αξίτ] ^ θοονμβναι 
Π αμάτων φείΒοντο ΤΙανός, ου στροβίΧφ * Χί^γρνϊ 
Ι ^09 εύώΒης μελαίνει τρεχνεων με Ννσίων 
Ε 9 ^γαρ βωμον ορη με μήτε ^Κούρου ^ 
Π Χίνθοίς μήτ ^ΑΧύβης ιταηενΎα ^ βώλοι^, 
Ο ύδ* ον ΚυνθοΎενης ετενξε ψύτΧη 

Λ αβόντε μηκάΒων κέρα, 10 

Λ ισσαΐσίν άμφϊ Βείράσιν 
Ο σσαί νέμονται Κννθίαις, 
Ι σόρροτΓος ττελοίτό μοί• 
Σ ύν ουρανού ^αρ εκ^όνοι^ί 
Ε Ινά(ί μ ετενξε '^η^γενή^;, 
Τ άων άείζωον τεχνην 
Ε νευσε ττάλμνς άφθίτων. 
Σ ν Β\ ώ ΤΓίών κρήνηθεν ήν 
Ι νί<; κόΧαψε Τορ<γ6νος, 

θ νοί<; τ ετΓίσττενΒοί^; τ εμοϊ 20 

Υ μηττιάΒων ΤΓοΧύ Χαροτερην 
Σ ΤΓονΒην άΒην ϊθν Βη θαρσεων 
Ε 9 ε μην τενξίν, καθαρός <^αρ εγώ 
! ον ίεντων τεράων, οΙα κέκενθ^ εκείνος, 
Α μφΐ Νεαίς ©ρηϊκίαις ον σγεΒόθεν ένρινης 
Σ οι, Ύριττάτωρ, ιτορφυρεου φώρ άνεθηκε κριού, 

^ Βηστίνου ΗαβΙ) : ηΐ88 Β-ησαντίνου " κάλχηχ Βηιηοΐί-Ε : 
11188 κάχλ-ην ^ ηΐ88 7Γ6τρ7?ϊ να^ία$ ^ στροβίλψ δαίηι : ηΐ88 
-ων ^ ηΐ83 όρρϊ μ. -/λούρου Β§1ί : ιη88 μ. ταΎχούρου, 

μηταχούρου * λαβόνη \νί1 : Π188 -το 

5ΙΟ νΕ8ΤΙΝυ8 

ΤΗΕ δΕΟΟΝΟ ΑΙ,ΤΑΚ 

Τη Ε ιηαΓίίγ Ηυχ οί δαοΓίβοβ 1)6(ΐ€\ν8 ιηβ ηοΐ Λνίΐΐι 
Γυάάγ ΙήοΜβδ Ηΐίβ ίΐιβ Ηυχ οί ε ρυΓρΙβ-βδΗ, Ιΐιβ 
Λνΐιίΐΐΐβδ ΛνΚβΙΙβά υροη Ναχίαη δίοηβ δραΓβ ονβΓ πΐ)^ 
Ηβαά Ιΐΐ6 ρο886δ8ίοη8 οί" Ϋαη, αηά ΐ1ΐ6 ίΓα^ΐίΐηΙ οοζβ ο£ 
Ν^δί&η 1)ου§ΐΊ8 1)1αο1^6ΐΐ8 πιβ ηοΐ: \νϋ1ι Ηϊδ 1\νίΓΐϊη^ 
Γββίί; ίοΓ ίη ιηβ Ι^βΐιοΐά απ άΚάυ ΙϋΐίΙ ηβίΐΗβΓ οί Ιίήοΐίδ 
ααΓβαίβ ηοΓ οί ηη^^βίδ ΑΙγΙ^αεαη, ηοΓ γ^ϊ ΐΐιαΐ αΐίατ 
λνΐιίοΐι Ιΐΐ6 ^βηβΐ'αΐίοη οί ΐ\νο ΙΙίΕί: \ν9,8 Βογπ υροη 
ϋγηΐΐιπδ άίά 1)αίΜ \νί11ι 1ίι<ί ΗοΓΠδ οί δαοΗ .ΐδ Ι^ΙβαΙ αηά 
1)ΐΌ\ν86 ονβΓ Ιΐΐ6 δΐϊΐοοίΐι Ο^ηΐΐιίίΐη τΐά^βδ, ϊ)& ηοΐ ΐΗ&ί; 
ηιαάβ πιγ 6(^113,1 ίη 1;}ιβ Λνβίβΐήη^: ίοΓ Ι \ν3.δ Ι^αΐΐάβά 
Λνΐΐΐι Ά,ίά οί οθΓίαΐη οίίδρηη§ οί Ηεανεη Ι)}^ ΐΐιβ Νίηβ 
ϊΐιαΐ \νθΓβ 1)0Γη οί Ε&γϊΙι, ίΐηά ϊΐιβ 1ί6§6-1θΓά οί ΐ1ΐ6 
ββΒ,ΐΙιΙβδδ άεοΓβεά ίΙιβΪΓ λυογΙ^ δΐιοαίά 1)6 βΙ^ΓΠβ. Αηά 
ηο\\', §οοά άηηΙίβΓ οί ΐΗβ δρΐ'ΐη^ ίΐιαΐ Λναδ δΐηιοΐίβη 
οί Ιΐΐ6 δοΐοη οί Ιΐιβ ΟοΓ^οη, Ι ιργ&γ Ιΐι&ΐ ΐΐιοα ηια^βΐ άο 
8ίΐοηβθ6 αροη πΐ6 απά ρουΐ' ρΐεηΐϊίυΐ ΙίΙ>αΙϊοη οί ϊάυ 
§οο(11ί€Γ §ιΐδΙ ΐΐιαη Ιΐΐ6 άαυ^ΙιΙβΓδ οί ΗγιηεΐΙιΐδ ; πρ 
&η(1 οοηΐ6 Ιίοΐάΐγ υηΐο Ιΐιΐδ ΛνΓοα^ΙιΙ: ρίεοε, ίοΓ 'ίίδ 
ριΐΓ6 ίΓοηι νεηοηι-νβηΐϊη^ ρΓοάί^ϊβδ δυοίι αδ \νβΓ6 Ηΐά 
ίη ΙΙίΕΐ οΐΙιβΓ, Λνΐιίοΐι ΐΗβ ΐΗίεί \ν1ιο δίοΐο α ρυΐ'ρΐβ ΥΆτη 
δβΐ υρ αηΐο ΐ1ΐ6 άαυ,^ΗΐβΓ οί Ιΐιι•66 δίΓβδ ίη Τΐη-αοί&η 
Νβαβ ονβΓ ίΐ^αίηδί; Μγηηέ. 

"ρο88β88ίοιΐ8 ο£ Ρίΐπ " : δΗββρ αηά οχβη. " ίιει^Γαηί, 

οοζβ ο£ Ν3'8Ϊειη 1>οιι§1ΐ8 " : ίΓαηΙίίηοβηδΘ. '*ηυ§§βΐ8 Αίγ- 
1)8,6£ΐη" εχρίαΐηβά }:>γ ΙΙίαά, 2. 857. "οββρηη^ ο£ Ηβανβη": 
ϋΐ6 (χΓαοβδ. "ΐίίβΝΐηΘ": ΐΗβ Μυβθδ. " άίΐιι§1ι1.βΓ ο£ 

ΙΙΐΓββ 8ΪΪΘ3 ": αη βί;}^πιο1ο§ΐθ3,1 ναΓίαϋοη οί ΤηΙο^βηβία. Τΐιβ 
ΐΕ8ί) £Θ\ν Ηπθδ Γβ£βΓ ίο Ιΐιβ ΑΙίαν ο£ Όοβΐαάαβ, Μ^Γϊηέ 1^6ίη§ 
£ΐηοΐ.1ΐθΓ ηαιηβ £ογ ΙίββΙίοβ. ΙΝΒΕΧ 1.1 ΙΝΒΕΧ Νοΐ€. — Τϊιβ ΓθίβΓθηοβ8 ίο Τ1ιβοοΓΪ1;ιΐ3 αιβ 5^ ηηηιΙ)βΓ3 οηΐγ. ΕΙο. ιηβαηδ 
Ιΐι&ί ΙΙιβΓΘ &Γβ οΐΙιβΓ ))υΐ ηηίιηροΓίαηί, οοοιίΓΓβηοεβ οί ΐΐιβ \\όγ(1 ϊη ϋιβ βαηΐΘ 
ροβιη. ΑΟΗΑΕΑΝ : XV. 61, XVIII. 20, XXII. 
157, 219, XXIV. 76, XXV. 163, 
180; Βΐοη, π. 12; Αχβ, 5; ίΓοηι 
ίΐιβ Ν. ραΓί οί ί;1ιβ Ρβίοροηηβδβ; 
δοιηβίίιηββ υδβά ββηβΓαΙΙγ ίοΓ 

ΟΓββΙί. 

ΑϋΙιαΓπαβ : νΐΐ. 71 ; α Ιο\νη οί 

ΑοΙιβΓοη : Χΐΐ. 19, XV. 86, 102, 136, 
XVI. 31, XVII. 47; Βϊοη, ΐ. 51; 
Μοδοΐι., Ι. 14 ; Ιΐιβ ΓΪνβΓ οί ϋβαϋι. 

ΑοΜΐ63 : XVI. 74, χνΐΐ. 55, XXII. 
220, XXIX. 34; Βΐοη, II. 9, 15, 
VIII. 6; 8011 οί Ρβίβηβ αηά ϋιβ 
8β&-ηνηιρ1ι Τ1ιβ1.ΐ3, ί,ΐιβ ΙιβίΌ οί 
ΙΙιβ Ιΐϊαά. 

Αοίδ : Ι. 69 ; α 8ΐηίΐ1Ι ΓΪνβΓ αϊ ί;1ιβ 
ίοοί, οί Μί. Εί,ηα. 

Αοπιοη : Τνίη^β, 1 ; ΙΙοανβη. 

ΑοΓΟΓβϊα : χχν. 31; Ιίιβ ηρΐ&ικί 
άί3ΐ.ΓΪοί οί Εΐίβ. 

ΑοΓοΐίΐΒέ : XXVII. 44. 

Α(1όηΐ3 : Ι. 109, III. 47, XV. 23, 96, 
βί,ο., XX. 35 ; Βΐοη, Ι. βίο. ; Μο3θ1ι., 
III. 69; Αάοη., 1; ά γοηίϊι 1)β- 
Ιονβά 1)γ ΑρΙίΓοάΐί β ; 1ιβ \ν&3 1ίϋ1β(1 
Ιιυηίΐηκ 1)ν α ΐ3θαΓ, αηιΐ ηίΐ,βι- 
νν^αΓ(ΐ3 3ρβη1:, Κ&ΐί οί βνβΓγ γβαΓ 
ννΐΐΐι ΑρΙίΓούΐΐβ οη βαΓίή, αηά 
Ιιαίί \ν•ΐϋι ΡβΓδβρΐιοηβ ΐη ίΐιβ 1ο\ν•θΓ 
ννοιίά. 

ΑάΓ&8ίη8 : XXIV. 131 ; ηιγίΐιΐοαΐ 
1ίΐη§ οί ΑΓβ03, οηβ οί ίίιβ " 8βνβη 
α8»ίπ8ΐ> Ϊ1ΐ6ΐ)03." 

Αββοίά (8οη οί Αβαοηβ) : χνΐΐ. 56 ; 
Βΐοη, VIII. 6 ; βρΐΐΐιβΐ; οί ΑοΙιΐΠββ 
ΟΓ οί Ρβ1βιΐ8 1ιΐ8 ία1;ΐιβΓ. 

Αββΐΐυβ : Ι. 147 ; & ΐοννη οί Αίίίοίΐ, 

Ι. Ι. 2 Αβ^οη : IV. 2, 26. 

Αβ8άΓϋ8 : IV. 17 ; α ηνβΓ ηβαι 

ΟΓοίοη ΐη 8. Ιί&Ιγ. 
Αβ8οΐιΐη&8 : χιν. 2, βϊο. 
Αβ3οη : XIII. 17 ; ίαίΐιβι οί ^α3οη. 
Αβ&πιβηιηοη : χν. 137•; Ιίΐη^ οί 

Μγοβηαβ αηιΐ 1β£ΐ(1βΓ οί ϋιβ Οιββίίδ 

ΙϊβίΟΓβ ΤΓογ. 

Αβάνβ : XXVI. 1 ; άαυβΙιίβΓ οί 

Ο&άιηιΐδ, ιηγϋιΐοα,Ι Ιίΐη^ οί Τ1ιβ1)68. 
Α^βαηαχ : νιΐ. 52, 61, 69. 
Αβΐδ : XIV. 13. 
ΑβΓοβο : III. 31. 
Αί&χ (Αΐ&8) : XVI. 74, χν. 138. 
Αίοαβιΐδ : Μοβοΐι., ιιι. 89; ίΐιβ βΓβ&ί 

ΙγΓΐο ροβί; οί Ι,β8ΐΰ03 ; ΐιβ βοιαπδΐιβά 

&1»οιιί) 590 Β.ο. 
ΑΙοΜβδ : Μθ3ο1ι, ΙΠ. 117 ; ΗβΓαοΙββ. 
ΑΙοΐρρα : ν. 132. 
Α1οπΐ6η& : χιιι. 20, XXIV. 2, βίο. ; 

Μβ&. 60; ηαοϋιβΓ 1)ν Ζβηβ οί 

ΗβΓαοΙβδ αηά 1)γ Απιρ1π1;Γ3Όη οί 

Ιρ1ιΐοΐ63. 
Αίβυαβ : χνΐ. 34 ; α ιηνίΐιΐοαΐ 1ίΐη§ 

οί Τ1ιβ88α1ν, ίοηηάβΓ οί Ιΐιβ ηοΙ)1β 

Ιιουδβ οί Αΐβααάαβ. 
Αΐβχαηάβι• : χνΐΐ. 18 ; Μηβ οί 

Μαοβάοη, 336-323 Β.Ο. 
Α1ρ}Ίβ8Ϊΐ30βα : ΐιΐ. 45 ; ά&ιΐβΙιί,βΓ οί 

ΒΪ&8 ΙίΓΟίΙΐβΓ οί ίΐιβ 8ββΓ Μβ- 

Ιαπιραβ, &ηά οί ΡβΓΟ (ΙαυβΙιίβΓ 

οί Νβ1βιΐ8 \ίη\§ οί Ργ1α8. 
Α1ρΙιβϋ3 : IV. 6, χχν. 10; Μοβοΐι., 

VI. 1 ; & ΓΪνβΓ οί Ε1ΐ3. 
Α1;>γΙ)6 : Υβδί.. 8 ; & πιγίΐιΐοαΐ ίο^νη 

οί Α8Ϊ& ΜΐηοΓ, ί&Π10\13 ίΟΓ ϋβ 

βίΙνβΓ-ηιΐηβδ. 
Απι&Γ5'1ΙΪ3 : III, 1, βίο., IV. 36, 3». 

515 ΙΝΒΕΧ ΑπιρΜοΙββ : Ιηβοτ., χιπ. 3. 
ΑιηρΙιϋΓϋέ : XXI. 55 ; \νϋθ οί 

Ροδβϊάοη. 
ΑιηρΙιϋΓγοιι : χΐΐΐ. 5, XXIV. 5, βίο. 

ιηγΐΐιΐο&ΐ ρπηοΘ οί Τίτγηβ; ίιβ 

ϋνβά εΛ Τ1ΐ6ΐ)β3, \ν1ιβΓβ Ιιβ 1)βοαιηβ 

ϋγ Α1οηΐθη& ίαϋιβΓ οί Ιρ1ιίο1β3; 

8ββ Αίοπιβηα. 
ΑιτιρΙιϋΓγδηί&ίΙ (8οη οί ΐΐιβ &1)ονβ) : 

XIII. 55, XXV. 71, βΙο.; βββ 

Α1θΓη6η3,. 
Αιηγοίαβ : ΧΙΙ. 13, ΧΧΠ. 122 ; & 

ίο^νη οί Ιίβ,οοηία. 
Απιγοιιβ : XXII. 75, βίο. ; 3οη οί 

Ρθ3βί(1οη αη(1 Ιίίηβ οί ίΐιβ Ββ- 

1)Γγοί&η3. 
ΑιηγηίΜ : νπ. 2, 132; βββ Ιηίτο• 

άυ,οΐίοη, ρ. χϋ. 
ΑηαοΓβοη : Ιπβοτ., χνιΐ. 3 ; Μοδοίι., 

ιπ. 90; ϋιβ 8Γ63.1; ΙγΓίο ροβί οί 

Τβ03 ; Ιιβ βοιιι•Ϊ3ΐιβ(1 αϊ ϋΐ6 οοατί 

οί Ρο1γοι•α,ίβ3 οί 8αιηο3 αϋοαί; 

530 Β.Ο. 
Αη&ραβ : ι. 68, νΐΐ. 151 ; ϋΐθ ήνβΓ 

οί 8γΓίΐοα3β. 
Αηαχο : ιι. 66. 
Αηο1ιί8β3 : Ι. 106; α ρΓϊηοβΙγ οο\ν- 

ΙιεΓά οί Μί. Ι(1& ΐη ϋιβ ΤΓοαά ; Ιιβ 

\ναδ ίΐιβ ί&ί,ΙιβΓ 1>γ ΑρΙίΓοάίίβ οί 

Αβπβ&3. 
Αηϋ8βηβ3 : νΐΐ. 4. 
Αηΐϊβοηβ : χνΐΐ. 61 ; ηϊβοβ οί Αηίί- 

ραίβΓ Γ68βη1> οί Μαοβ(1οη, \νίίβ 

οί Εα§α3 1;1ιβ ίαΐΐιβτ οί Ρίοίβηιγ 

Ι. 
Αηϋοοίιαδ : XVI. 34 ; α Ιίΐηβ οί 

Τ1ΐβ339,1γ. 

Αοηΐίΐ : Μβς., 37 ; ραιΐ; οί Βοβοϋ». 
ΑρΐΊ{ίΓθΐΐ3 : XXII. 139, βίο. ; α 

ιηγϋιϊοαΐ ρΓΪηοβ οί Μβ33βηία, 

ίαΙΙιβΓ οί 1(10.3 αηά Ι^νηοβα3. 
ΑρϊίΓοάΙΐΘ : Ι. 138, π. 7, 30, VII. 

55, Χ. 33, XV. 101, XVII, 45, XIX. 

4, XXVII. 64 ; Βίοη, 1. 19 ; Μοδοΐι. 

III. 84; Αάοη., 17. 
Αρϊαη Ιαηά, Ιΐιβ : XXV. 183 ; ίΐιβ 

Ρβίοροηηβδβ, 30 οαΐΐβιΐ ίιοιη 

Αρΐδ, α ιηγΐΐιίοαΐ Ιίΐηβ οί ίΐιβ 

Ρβίοροηηβδβ. 
.Αηοΐΐο : ν. 82, χνΐΐ. 67, 70, ΧΧίν. 

106, XXV. 21; Ιη8θΤ., XXI. 4, 

XXIV. 1 ; Βϊοη, ν. 8; Μοβοΐι., ΙΠ. 

26; ΜβΟ; 13. 
ΑΓα1)ΐα : χνΐΐ. 86. ΑΓάίαβ : VI, 2, νπ. 98, βίο. ; βμ 

ΙηίτοάηοΙίοη, ρ. χι. 
ΑΓοαίϋα : π. 48, νπ. 107, χχπ. 

157; ίΐιβ οβηίΓαΙ άΐδίΓίοΙ; οί ί,Ιιβ 

Ρβ1οροηηβ3β. 
ΑΓοΙιί&δ : XXVIII. 17; οί Οοηηΐΐι, 

ίοηηάβΓ οί 8νΓΕου8θ &})ονΛ 740 

Β.ο. 
ΑΓοΙιϊΙοοΙιηβ : Ιηββτ.,χχιΛ; Μοβοΐι., 

III. 91; 1;1ιβ ^τβΆί 1•γήο Άηά 

ΐΆπύ)ΐβ ροβί; οί Ραιοβ; Ιιβ 

βουήβΐιβά 3,1)ονι1; 670 Β.ο. 
ΑΓβ3 : XXII. 175; Βϊοη, π. 14; 

^νΊτΐύβ 9. 
ΑΓβϋιύδδί : Ι. 117, χνΐ. 102 ; Μοδοΐι., 

III. 10, 77, VI. 2 ; ί\\& ίοαηΐαΐη οί 

8νΓ£10113β. 

Αγ§ο : χιπ. 21, βίο., XXII. 28. 
ΑΓβοβ : χιπ. 49, XIV. 12, χν. 97, 

142, χνπ. 53, XXII. 158, XXIV. 

78, βίο., XXV. 164, βίο. ; α οίίν οί 

ί,ΐιβ Ρβ1οροηη63β. 
Αΐβαδ : ΜοδοΙι., II. 57 ; ί,ΐιβ Ιιωκίτβά- 

βγβά, δβί 1)γ ΗβΓο, ίο βπαΓά Ιο; 

■ννΐιβη ο,ί Ζβηδ' οοΓηηιαηά Κβ νναβ 

βίαιη 1>ν ΗβΓπιβ3, ΗβΓίΐ, αοοονάΐη^ 

ίο Ονίά, ίι&ηδίβΓΓβίΙ ήί3 βγθ3 Ιο 

ίϊϊβ ίαΐΐ οί 1ΐ6Γ 1»ίΓ(1 Ιΐιβ ρβαοοο^; 

80Π16 -νν^ΓϋβΓδ πι&ΐίθ ΗβΓ3, ίοτη 

Ιιϊηι ΐηίο ίίϊβ ρβ&οοοίί. 
Αιΐ&άηβ : π. 46 ; (Ιαιι^ίϋ^βΓ οί Μΐηοβ 

ηιγίΐιϊοαΐ Ιίΐηβ οί ΟΓβίβ ; 3ίΐ6 νναβ 

1)β1ονβ(1 \)γ Τΐιβδβηδ, ϋυί αΐ^ιιη- 

(Ιοηβά 1)ν ΙιίΐΒ αί Ν8.Χ03 οη ίΐίβ 

νογαββ ίο Αίΐιβηβ. 
ΑΓΪ8ίί3 : νπ. 99 ; 8ββ ΙηΙτοάηοϋοη, 

ρ. χί. 
ΑΓ8ΐηοβ : XV. 111; ά&η^ΙιίβΓ οί 

Ρίοίβηιγ Ι, αηά λνϊίβ δΐιοοοδδϊνβΐγ 

οί Εγδίηι&οΐιιΐδ, Ρίοίβηιγ ΟβΓαα- 

ηπδ, αηά Ιιβι 1)Γθί1ιβΓ Ρίοΐβιηγ II. 
Αιίβηιίδ : π. 33, 67, XVIII. 36, 

χχνπ. 16, βίο.; Μβ3., 31. 
Α80Γ& : Μοδοΐι., III. 87; η, ίοννη οί 

Βοβοίία, ίΐίβ Ιοΐτίΐιρίαοβ οί Ηβ3ίοά. 
Αδρίιαϋοη : χχΐ. 26. 
Α38γΓΪα : π. 162 ; Βίοη, ΐ. 24. 
Αί&ΐαηία : ΙΙΙ. 41, ινίιβτβ 8ββ ηοΐβ. 
Αίΐιδηα : V. 23, XV. 80, χνΐ. 82, 

XVIII. 36, XX. 25, XXVIII. 1 ; Βίοη, 

V 7 ' .Λ.ΧΘ 1 
Αίίι'βη3 : χΐΐ'. 28, XIV. 6. 
Αί1ιο3 : VII. 77 ; α ιηοηηίίΐΐη 

ρΓοηιοηίοΓγ οί ίήβ Ν.\ν. Αβ^βαη. 5ΐ6 ΙΝΟΕΧ Αί,Γβυβ : XVIII. 6, χνιι. 118; Μθ8θ1ι., 

ΠΙ. 79 ; 8οη οί Ρβίορβ αηοΐ ίαΙΙιβΓ 

οί Αβ&ιηβΓηηοη αηά Μβηβΐίΐυβ. 
Αυββαβ : χχν. 7, βίο. ; 8οη οί ίΐιβ 

8ηη, αηά 1ίίη§ οί ί,ΐιβ Ερβΐαηβ οί 

Ε1ΐ3. 
Αιΐ8οηΪ3, : Μοδοΐι., ΐΐΐ. 94; 8. ϊίΆΐγ 

(Μα^ηδ, θΓ3,βοϊα). 
Αυίοηοβ : χχνι. 1, βίο. ; άαιι^ΙιΙβΓ 

οί Οαάιηιΐδ Γηγϋιίο&ί 1ίΐη§ οί 

Τ1ιβΙ)β8. 

Βαοοίιτιβ : χχνι. 13, Ιπεστ., χνιιι. 3. 

Β&1ία9 : IV. 41, 56. 

ΒβΙ)Γγοϊαη8 : χχΐΐ. 29, βίο. ; α 

ρβορίβ οί Βίί;1ιγηΪ3,. 
ΒβΠβΓορΙιοη : XV. 92 ; 8οη οί α 

Ιίίπδ οί Οοπη1;1ι; Γΐιΐϊηβ ϋΐθ 

τνΐη^βΛ ΙιΟΓδβ Ρ⧻8ϋ3, 1ιβ 1ίί1ΐΘ(1 

ίΐιβ ΟΙιίηηαβΓΕ. 
ΒβιηΙ)ϊη& : ΧΧν. 202 ; & 1ο\νη οί ίΐιβ 

Ρβίοροηηβδβ ηβίΐΓ Νβτηβα. 
ΒβΓβηϊοέ : XV. 107, 110, χνΐΐ. 34, 

βίο. ; \νΐίβ οί Ρΐοίβιηγ Ι. 
ΒΪ&8 : III. 44 ; 8ββ Μβίαιτιρυδ. 
ΒίΙ)1υ3 : XIV. 15; & ί,ο\νη οί Ρΐιοβ- 

ηίοϊ». 
Βΐοη : Μοδοΐι., ΐΐΐ. 2, βίο. 
Βϊδίοηί&η : Μοδοΐι., ΙΠ. 18 ; 

Τ1ΐΓαοΪ9η. 
Β1βιηγαη3 : νιΐ. 114• α, ρβορίβ οί 

ΕΙ.ήίορΐα, \ν1ιο Ιΐνβα αί; ΐΐηβ 8ουΓ0β 

οί Ιΐιβ ΝΠβ. 
Βοβοίΐ» : Μο8θ1ι., ΙΠ. 88 ; α (ϋβίΓΐοΙ; 

οί οβηΐΓ&Ι ΟΓββοβ. 
ΒοιηΙ)γθ{ΐ : Χ. 26, 36. 
ΒΓ38ί1&3 : VII. 11. 

Βυο&βιΐ3 : χι, βίο. 
Βηρι&βϊαηι : χχν. 11 ; α οίί,γ οί Ε1ΐ3. 
ΒιΐΓΐηίΐ : VII. 6 ; ίίιβ ίοιιηίαΐη οί Οο8. 
ΒγΜίδ : VII. 115; α ίοιιηί&ϊη οί 
Μίΐβΐυβ. 

Ο&άπηιβ : χχνι. 36; ιηγϋιϊοαΐ Ιίίπβ 

οί Τ1ιβΙ>β3. 
Ο&ϊοιιβ : Ιη80Τ., χιν. 3. 
ΟαΠΐορδ: Μοδοίι.,ΐπ. 72; Ρϊρβ,19; 

οηβ οί Ιΐιβ Μιΐ8β3. 
Οαΐγάοη : χνιι. 54 ; α. ίο^νη οί ΑβΙοϋα 

ίη ΟβηίΓ&Ι ϋ 16606. 
Οαίγιηπα : ι. 57 : απ ΐβίαηά οί ίΐιβ 

Αβββ&η ηβατ 0θ8. 
ΟβηήτυΒ : Ιηεοτ., χχιΐ. 4; α Βοπαη 

αϋγ οί Εΐιοάθβ. Οαπα : χνΐΐ. 89; & (Ιίδίήοΐ; οί δ.\ν. 

Αδία ΜΐηοΓ. 
Ο&Γπβα : ν. 83 ; ίΐιβ ϋοΓΪαη ίβ9ϋν»Ι 

ο£ Αροΐΐο. 
ΟαδΐαΙΪΛ : νΐΐ. 148 ; α ίουηίαϊη οί 

Μί. ΡαΓηη83ΐΐ3, βαοΓΰά ίο ίΙ\β 

Μιΐδββ. 
Οα3ίθΓ : XXII. 2, βίο., ΧΧίν. 129, 132 ; 

8οη οί Ζβπδ αηά ΣβοΙα, ΐΐιβ \νί£β οί 

ϊνηάατβϋδ Ιίΐη^ οί δραιία; Ιΐιβ 

1\νΐη-1)Γθί1ιβΓ οί Ρο1γ(1βιιοβ3 αηά 

1)Γθί,1ιβΓ οί Ηβιβη. 
Οαηο&8ϋ8 : νΐΐ. 77. 
€β08 : XVI. 44; αη ίδίαηά οί ίΐιβ λΥ. 

Αβ^βαη, 1)ΪΓίΐιρΙαοβ οί Ιΐιβ ^ιβαί 

ΕγΓΪο αηα ]•:ΐβ§ΐαο ροβΐ 8ίηιοηΐάβ3 

(556-467 κ.ο.) 
0θΓΐ)βηΐ3 : XXIX. 38; Ιΐιβ λναί,οΐι-άο^ 

οί ίΐιβ 1ονν?ι• λνοΓίά. 
Γβγχ : Μθ8ΰ1ι., ΙΠ. 40, 8ββ Ηαΐογοη. 
ΟΠαΙοοη : νιΐ. 6, ινίιβτβ 86β ηοΐβ. 
€ΐΊαο3 : λνίηςΒ, 7 ; αοοοΓάΐη^ ίο 

ΟΓρΙιΐο ηοίϊοη3, ίΐιβ νοϊά \ν1ιΐο1ι, 

\νίίΙι ίΐιβ ΑβίΙιβΓ ΟΓ ΑΪΓ, θχίδίβά 

1)βίθΓβ ίΐιβ υηίνβΓδο αηά \να8 ίΐιβ 

οΙιΠά ο£ 01ΐΓοηιΐ3 ογ Τϊηιβ αηά 

ΑηαηΙίέ ογ Νβοοδδϊίγ. 
0ΊιαπΙβ3 (ίΐιβ ΟΓαοβδ) : χνΐ. 6, βίο., 

109, ινίιβτβ 8ββ ηοίβ, χχνίΐι. 7; 

Βίοη, Ι. 91; Μοδοΐι., ΐΐ. 71. 
Οΐιίοδ : VII. 47 ; χχΐΐ. 218 ; αη ίδίαηά 

οί ίΐιβ Ε. Αβββαη, οηβ οί ίΐιβ οίίίβ8 

\\•1ιϊοΙι 1)οα8ίβά ίο ϋβ ίΐιβ 1)ΪΓί1ιρ1αοβ 

οί ΗοηιβΓ. 
ΟΙιΙΐΌη : νπ. 150 ; ίΐιβ ΟβηίαπΓ ; 1ιβ 

Ιϊνβά ϊη α α οανβ οη Μί. Ρβΐϊοη ίη 

Τίιβδδαΐγ, ΛνίιβΓβ Ιιβ ίανίδΐιί Ρβίβηβ 

αηά οίίιβΓ ίιβΓοββ. 
ΟΙίΓδηιίδ : ΐ. 24. 

ΟίίΓγδα : ])ο8.. 5, ΐνΗβτβ 8ββ ηοΐβ. 
0}ιΓγ8θ§οηβ : Ιηδοτ., χΐιΐ. 2. 
Οίαηίαηβ : χΐΐΐ. 30 ; α ηιγίίιίοαΐ 

ρβορίβ οί ίίιβ Ριοροηίίδ. 
Οίΐίοία : XVII. 88; α άίδίποί οί 8.Ε. 

Α3ία ΜίηοΓ. 
ΟίηαβίΙια : ν. 102; ίΐιβ ηαπιβ οί α 

δΐιββρ, 
ΟίηγΓαβ : Βίοη, ΐ, 91 ; Ιίίη^ οί Ογριυβ 

αηά ίαίΙιβΓ οί Αάοηί3. 
ΟϊΓοέ : π. 15, IX. 36; α ηανίΜοαΙ 

δΟΓοβνβδβ \ν1ιο ίυιηβά Οάγδββηδ' 

οοπιραηίοηβ ίηίο ρίβδ. 
ΟίδβαβίΙια : ι. 151 ; ίΐιβ ηαπιβ οί Ά 

8οαί. 517 ΙΝϋΕΧ 01β8ΓΪ8ί;8, : II. 74. 

ΟΙβϋΆ: Ιη8βτ., χχ. 2. 
Οΐβοάαιηυβ : Βϊοη, π. 11. 
01βιιηϊου3 : χιν. 13. 
Οΐ3?^ϋ& : VII. 5, ιοΤιβτβ 8ββ ηοΐβ. 
Οο1ο1ιΐ3 : XIII. 75 ; 11ΐ6 άϊδ^Γίοί αί; 

ΙΙιβ Ε. βηά οί ίΥίβ Βίαοΐν 8βίΐ, 

Λνΐιβηοβ Τ&δοη Ι^Γοα^ΙιΙ ί,ίιβ ΟοΜβη 

Πββοβ. 
Οοιηάΐαδ : ν. 9, βίο. 
VII. 83, 89; Ρίρβ, 3 ; α ΐΒγΗιί- 

08ΐ βοαΐΐιβιά. 
Οδηβιιιβ : ν. 102 ; ίΐΐθ ηαηιβ οί & 

δΐιββρ. 
Οοπηίΐι : XV. 91. 
ΟοΓγάοη : IV. 1, βίο. 

V. 6. 

Οοβ : XVII. 58, 64 ; αη ί3ΐαηά οί ίΐιβ 

8. Ε. Αβββαη. 
Οοίνίί&ΓΪδ, VI. 40. 
ΟΓ&ηηοη : χνΐ. 38 ; & ίοννη οί 

Τ1ΐβ853ί1ν. 

0Γ&ϋιΪ8 : ν. 16, 124; & πνβΓ οί ϋιβ 

(ϋΗί,ΓΪοί οί δγΐ^αρίδ ίη 8. Ιίαΐγ. 
ΟΓ&ίκΙίΐδ : ν. 90, 99. 
Οιβοηά&β : χνΐ. 39 ; α ηο1)1β 1ιοιΐ3β 

οί Ϊίΐβ33&1γ. 

ΟΓβίβ : Μο3ο1ι., Π. 158, 163. 

θΓθογ1ιΐ8 : ν. 11. 

0Γθβδα3 : VIII. 53, χ. 32 ; α 'ϊνβ&ΐίΐιγ 
Κΐηβ οί 1,γά\&, Λνΐιο βουιίδΐιβά 
3,1)ουΐί 560 Β. ο. 

ΟΓΟηίάββ ααά Οιοπίοη (3οη οί 
Οιοηυβ) : χιι. 17, χν. 124, χνιι. 
24, 73, XVIII. 18, 52, XX. 41; 
Βΐοη, VII. 6; Μοβοΐι., ΙΙ. 50, 74, 
166; Ζβϋβ. 

ΟΓοίοη : IV. 32, α Οιββίί οϋγ οί 8. 
Ιίαΐν. 

Ογΐ3βΐ6 : XX. 43 ; β,η Οπβηίαΐ άβϋν 
ΐάβηΐίβθά \νϊ1τίι Κΐιοα. 

Ογο1α(1β3 : χνΐΐ. 90 ; α βίουρ οί 
ί8ΐ{ΐηά3 ίη ίΐιβ 8. Αβββαη. 

Ογο1όρβ3 : XI. 7, βίο., XVI. 53 ; Βΐοη, 
II. 2; Μο3ο1ι., III. 60; Ά γ&οθ οί 
οηβ-βγεά 8Ϊ&ηΐ3 (1•νν'6ΐϋιΐ8 ίη ίΐιβ 
άϊδίΓίοΙ οί 8γΓίΐοαδβ ίη Βίοίΐγ ; ίΐιβ 
πιοδί ίίΐηιου» Λν&8 Ροίγρίιβιηυβ, 
Λνίιο (ΙβνουΓβ(1 δοηιβ οί ίΐιβ 
οοπιρ£ΐηίοη3 οί Οίίγδββιιβ &ηά 
ν,'ΆΆ αίίβΓ\ναΓ(ΐ8 τααάβ άιηηΐί }3γ 
Ιιίιη &η(1 ίΐιβη ι)1ίη<1β^ 1)ΐ^ ηιβαηβ 
οί α Ιιβαίβά βίαΚβ. ΟγοηιΐΒ (5\ν3,η) : χνΐ. 49 ; β βοη οί 
Ροββίάοη, αηά Κίπβ οί Οοΐοη&β 
ίη ίΐιβ Ττο&ά, ίαηιοιΐ3 ίοΓ ίΐιβ 
Λν1ιίίβηβ33 οί Ιη3 βΐίίη; 1ιβ λνα8 
8ΐαίη Ι) γ ΑοΙιίΠβδ. 

Ονάδηΐδ : νΐΐ. 12; & οϋγ οί Οιβίβ. 

0γ1&βί1ιί3 : ν. 15. 

ΟγηιαβίΙια : IV. 46 ; ίΐιβ η&πιβ οί α 
οαΐί. 

Ογηίδοα : ΧΓν. 8, 31. 

Ογη11ιη3 : Υβδί., 9, 12; & πιοαηίίΐίη 
ίη Ιΐιβ ίδΐ&ηά, οί ϋβ1ο3, 3οβηβ οί 
ίΐιβ 1)ίΓί1ι οί Αροΐΐο &η(1 ΑΓί.βηιί3. 

ΟνρΓί3 (ΙΙιβ ΟγρΓίαη) : ι. 95, βίο., 
Π. 130, 131, XI. 16, XV. 106 βίο., 
XVIII. 51, XX. 34 βίο., XXVIII. 4, 
XXX. 31, Ιη8ΰτ., IV. 4; Βίοη, ι. 3, 
βίο., VII. 1 ; χ. 1 ; Μοδοΐι., ι. 1, 4, 
II. 1, 76, ΙΠ. 68 ; Αάοη., 34, 40 ; 
Τνϊη98, 8 ; ΑρΙίΓοάίίβ ; Ογρηιβ \νΕ3 
οηβ οί ίΐιβ ΟΓίκίηαΙ 8βαί3 οί ΙιβΓ 
ννοΓδΙιίρ. 

0γρι•α8 : XVII. 36 ; ίίιβ βαδίβΓηηιοβί 
ίδίαηά οί ίΐιβ ΜβάίίβΓΓαηβαη, 
οοηίαίηίη^ ηααηγ ΟΓββΙί οίίίβ8. 

ΟγίΙιβΓβα : III. 46, χχίπ. 16 ; Βίοη 
Ι. 17, βίο. ; Αάοη., ΐ, βίο. ; & ηαπιβ 
οί ΑρΙίΓΟάίίβ αηοίβηίΐν οοηηβοίβοί 
Λνίίΐι ίΐιβ ίβίαηά οί ΟγίΙιβΓίΐ. 

Ογί1ιβΓ& : Βίοη, ΐ. 35; αη ίβΐ&ηά οδ 
ίΐιβ 8.Ε. βχίΓβηιίίγ οί ίΐιβ 
Ρβ1οροηηβ3β. Βάηιοβίαβ : VI. 1, βίο. 

ϋαρϊιηίβ : Ι. 19, βίο., ί/'Λβ^β βββ 

ΙηΙΐοάηοΙίοη, ν. 20, 81, VI. 1, βίο., 

VII. 73, VIII, 1, βίο., IX. 1, βίο., 

XXVII. 42, ΙηδΰΤ. ,11. 1, III. 1, IV. 

14, ν. 4. 
ϋαΓάαηίάβ (βοηβ οί ΒαΓ(3&ηη3) : 

Αχβ, 4 ; ίΐιβ Τ^ο^αη8. 
ϋβΕί1ι-8ρίπί : Λίεο., 14. 
ΕβϊΊδίηβία : Βίοη, π. 9, 22 ; ά&υ^ΙιίβΓ 

οί Ιιγοοιη6(ΐ63 ιηγίίιίοαΐ Μη^ οί 

δοντοβ. 
ϋβίοδ : XVII. 67, Ιηεοτ., χχΐ. 4 ; απ 

ίδίαηά οί ίίιβ 8. Αβ^βαη, ίΐιβ οΐιίβί 

οβηίΓβ οί ίΐιβ ΛνοΓίΙιίρ οί Αροΐΐο. 
])6ΐρΜ3 : II. 21, βίο., /ηβοτ., ι. 4. 
1)βηΐ6ίβΓ : νπ. 32, 155, Χ. 42, Μ«ς., 

75. 
ϋβηιοηιδίββ : Ιηεοτ., χΐΐ. 1. 
Γβο : VII. 3 ; ΜοβοΙι., νπ. 4 ; ΡβιηθίβΓ. 5ΐ8 ΙΝΌΕΧ ϋβυοίΐΐίοη : χν. 141 ; 90η οί Ριοιτιβ- 
ί-1ιβα8; 1ΐθ λγκΙ 1ιΐ3 \νΐίβ Ρ^γγΗ» 
ννβΓβ ϋιβ οηΐγ δνίΓνίνοΓβ οί α βοοά 
ννΐήοΐι άβδ^Γογβά ΐΏ&ηΙίϊηά. 

ΌϊΆ : II. 46 ; Ναχοδ, αη ίβΐ&ηά οί ίΐιβ 
8. Αβββαη. 

ϋϊηοη : χν. 11. 

ϋΐοοίβΐάαδ : χν. 18, 147. 

ϋΐοο1β8 : XII. 29, ϊνΗβτβ 8ββ ηοίβ. 

ϋίοηιβ(1 : Ι. 112; ΐΒγΙΙιίοαΙ 1ίίη§ οί 

ΑΓ§09, όΐΐβ οί ΙΗβ ΒΓβίίί'βδΐ (τΓββΙί 

νν&ΓΓΪθΓ8 ί3βίθΓβ Τιογ ; 1ιβ ννοαπάβά 

ΑρΙίΓοάϊΐΘ. 
Οΐδηέ : νΐΐ. 116, XV. 106, χνΐΐ. 36; 

ΑρΙίΓΟίϋΙβ ΟΓ ΙιβΓ ιηοΙΙιβΓ 
ϋίοηΡβαβ (Ββοοίιυβ) : Π. 120, χνΐΐ. 

112, XX, 33, XXVI. 6 βίο., Ιηβοτ., 

XII. 1. 
ϋϊορίι&ηίαδ : χχΐ. 1. 
ϋοπ»η : Π. 156, χν. 93, χνΐΐ. 69, 

XVIII. 48, XXIV. 138, Ιηβΰτ., χνιιι. 

1; Μθ30ΐι.,ΙΙΙ. 1, 12, 18, 96, 122; 

Είΐϋ, 4. 
ϋΓδοαηυβ : χχνί. 33, Εη υη1ίηο\ν•η 

ιηοαηί.&ΐη. 

ΕατίΚ : ΤνίηοΒ, 1, 4. 

Εατ(Η•8ΐια1ίβτ (ΡοδβΜοη) : Μοβοΐι., 

II. 39, 120, 149. 
Εοΐιο : Μθ9ο1ι.,ΐΐΐ. 30, ν. 1, 3; α 

ηγιηρίι \ν1ιο \ν&3 οΐι&ηκβά ίηΐο 

ίΐιβ 6θΙΐΟ. 

Εθϋοη : Ιηβοτ., νιιι. 5 ; ρβΓίι&ρβ ϋιβ 

ί&ηιοα3 αΓΐϊδί \νΙιο ρ&ϊηΐβά Ι^ιβ 

λνβίϊάίηκ οί ΑΙβχ&ηάβΓ αικ^Ι 

Κοχ&ηα (327 Β.σ.). 
Εβγρΐ; : XIV. 68, χν. 48, χνπ. 79, 

101. 
Εΐ1βϋ1ιγΐ& : XVII. 60, χχνίι. 29; 

(ϊοά(ϊβ83 οί 1)ϊγ1:.}ι. 
Ε1ί3 : XXII. 156; Βΐοη, π. 13; ϋιβ 

Ν.\ν. (ΙίίίΓίοί οί ί,ΐιβ Ρβ1οροηηβ3β. 
Ειηρϋ8£ΐ : ϋθ3., 3. 
ΕηάγΓηίοη : ιΐΐ. 50, XX. 37; α 

γοιιί,Ιι 1)β1ονβ(1 1)γ ΐ1ΐ6 Μοοη, \ν1ιο 

8βηΐ Ιιΐιη ΐηί,ο α ρβΓρβ1;ιι&1 βίββρ 

οη ΜΙ. ΕαΙίΏα» ΐη Ο&ΓΪίΐ, 80 ί.1ΐ3-<; 

ϊιβ ιηϊσΐιί; Γβπΐίάη αΐνναγ» γοαιι^ 

&ηά 1)βαηίίίιχ1. 
Ερβίαηδ : XXV. 43, 166 ; Ιΐιβ ιηγίιΐιϊοαΐ 

ϊη1ι&1)ίί,αηί,3 οί Ιΐιβ Ν. (ϋβί,ΓΪοΙ. 

οί Ε1Ϊ3. 
Ερβία8 : Αχβ, 2 ; ίΐΐθ 1)ΐιϋάβΓ οί ΐίιβ 

ννοοάθιι ΗθΓ8θ 1)7 ιηβαηβ οί Ανίιίοΐι ίΐΐθ (ΪΓθβ:^8 ίιοοίς Ττογ. 

Ηβ \ν£13 80.1(1 αίίθΓ\ν&Γ(ΐ3 ίΟ ΐΛΆΧβ 

ίοαηάβί ΜβΐαροηΙυιη ΐη 8. Ιΐ,ίΐΐν, 
ννίιβΓβ ίη ΐΐιβ ίβπιρίθ οί Αί;1ιβη& 
ϋιβ ίοοΐ3 1ΐ6 υββά \νβΓβ ρι•β3βΓνβ(1. 

ΕρΙιγΓίΐ : XVI. 83, χχνίΐΐ. 17; &η 
οΐά ηαηιβ οί ΟοΓΪηίΙι. 

ΕρΐοΙι&Γηΐϋβ : Ιπβοτ., χνίπ. 2; (,ΐιβ 
βΓΘ&ί; ϋΟΓί&η οοπιίο ροβί; Ιιβ 
θοΠΓΪδΙίβίΙ Άί 8νΓ£ΐοιΐΒβ Β,1>ονΛ 
470 Β.σ. 

Εγο3 : 8ββ Ιονβ. 

Εγυχ : XV. 101 ; α ηιοηηίίΐΐη ηβαΓ 
ϋιβ \ν. βχίΓβιηϋγ οί 8ϊοΐ1ν, & 
8β&ί οί ί,ΙΐΘ λνοΓβΙιϊρ οί ΑρΙίΓοάϋβ. 

Εί;βοοΐ68 : χνΐ. 104, ιοΙιβΓβ βββ ηοΐβ. 

ΕίΜορΐα : νΐΐ. 113, χνπ. 87. 

Εΐηα: ι. 65, 69, ΐχ. 15, XI. 47; 
Μοβοΐι., III. 121. 

Εαίιαίτΐδ : ΐΐ. 66. 

ΕυοΓϋαβ : νΐΐ. 1, 131. 

Ειιάαηιΐρριιβ : π. 77. 

ΕυδΓβδ : χχιν. 71 ; ίαίΙιβΓ οί 
ΤβϊΓβδίαβ. 

Εηηΐ£ΐβυ3 : χνΐ. 55 ; ΐιΐΐθ 3\νΐηθ1ιβΓ(1 

οί 0(1^336118. 

ΕηπιάΓ&β : ν. 10, 73, 119. 

Εηηιβάβδ : ν. 134. 

Ευπιοΐραβ: χχιν. 110; α ρΓβ- 

ΗοηιβΓίο ροβί, αηά πιιΐΒίοίαη οί 

ΤίίΓαοβ. 
Ευηϊοα: χΐΐΐ. 45. 

XX 1 42. 

Εηηδα : χν, 2, βίο. 

Εητδρα : Μθ3θ1ι., Π. 1, 8ΐ;ο., νΐΐ, 6; 

ΐη ίΐιβ ίοΓπι οί ί.1ιβ πιγίΐι ίοΐΐο^νβά 

\)Υ Μθ80ΐΐΐ13 δΐΐβ δβθΠΙδ ίο 1)6 ίΐιβ 

άαυβΙιίβΓ οί Ρΐιοβηΐχ Ιίΐη» οί 

ϊγΓβ, αηά ίο 1)β οαηΐβά οίί ίιοπι 

ΤνΓ6 Ι) γ Ζβαδ ίο 0Γβί6. 
ΕιΐΓόί&3 : XVIII. 23 ; ίΐιβ ιΐνθΓ οί 

8ρ&Γί;&. 
ΕιίΓνάϊοέ! : ΜοβοΙι., Ιΐΐ. 124; & 

ηνηιρίι, ί;1ΐ6 τνΐίθ οί 0Γρ1ΐ6α8; 

αίΙβΓ ΙιβΓ άβΆίΙι 1ΐ6 ννβηΐ; άοννη ίο 

ίΐϊβ ΙολνβΓ ■ννοΓΐ(1, αη(1 Ι^γ ίΐΐθ 

Ρ0\ν6Γ οί 1ΐΐ3 Π1113Ϊ0 Χνοη ΙιβΓ \)Άΰ\ί 

οη οοηάΐΐΐοη ί,ΐαηί; 1ιβ δΙιοηΜ ηοί; 
Ιοοίί υροη ΙιβΓ ίΐΐΐ Ιΐιβγ ιβαοΐΐθά 
ί,ΐιβ ηρρβΓ λνοΓΜ; 1)ΐι1; Ιιβ ίαΐΐθίΐ 
ί,ο Ιίββρ ΙΙιΐβ οοη(1ΐϋοη, β,η(1 1θ3ί 
ΗβΓ αίίίΐΐη. 

ΕιίΓγπιβίΙοη : Ιηβοτ., νΐΐ. 2, χν. 3. 

ΕιίΓγβΐίιβΐΐβ : XXV. 205; Μ^ο-, 128; 

519 ΙΝΟΕΧ Ιίίηβ οί ΤΪΓγη3, ΙαβΙίΐηαδίιβΓ οί 

Ε\ΐΓγ1;ιΐ3 : χχίν. 108; α ίη,ιηοηβ 
β,ΓοΙιβΤ•, Ιίΐηβ οί Οβοΐιαίΐα ϊη 
Τ1αβ33α1γ. 

Εη3ΐ;ΐΊ6ηβ3 : Ιηεστ., XI. 1. 

ΕηΙγο1ιΪ3 : XV. 67. 

Ενεηΐηα 8ίατ (Ηββρβηιβ) : Βίοη, 
IX. 1. 

ί'αίβ : Ι. 93, 140, II. 160, XXIV. 70; 

Βίοη, Ι. 94, VII. 3, 6, 15, XI. 4. 
Ροατη, ΟΜΙά ο/ ίίιβ : Βίοη, ΐχ. 1 ; 

Μθ3θ1ι., π. 71 ; ΑρΙιΐΌίΙϋβ ; αοοοιά- 

ίπβ ίο οηβ 8ΐθΓ5^ βΐιβ \να3 1)0Γη 

οί ΙΙιβ 8βα-ίθ3,ιη. 
ΙΊιτν (ΕΓΪηγβ) : Μββτ., 14; 11ιβΕαΓΪ63 

\νβΓβ £ΐνβη§ίη8 (Ι6ϋΐβ3 \ν1ιο ρτιτ- 

311β(1 \νΓοη§-(1οβΓ8. 

ΟαΜβα : νι. 6, χι. 8, βίο. ; Βίοη, 
II. 3, XII. 3 ; Μθ80ΐι., ΙΠ. 58, 61 ; 
α 863,-ηνιηρΙι, άαιψΙιΐβΓ οί ΝβΓβυβ. 

(τ&ηγιηβίΐ : Χΐΐ. 3δ ; α 1)βαιιίΐίιι1 
γουίΐΐ 0&ΓΓίβ(1 οίϊ 1)γ β3,8ΐβ3 ίο 
1)6 ΐΐΐβ Οΐΐρΐ3βίΙΓβΓ οί Ζβ118. 

Οίαυοέ : IV. 31 ; 8. ροβί.β83 οοηίβιη- 
ροΓ&Γγ Λνΐίΐι Τίιβοοηΐαβ. 

ΙΠΒΟΤ., XXIII. 2. 

Οοΐβΐ : XV. 100 ; α ίο\νη οί 0γρΓΐΐ3, 
Ά 8βα1; οί ίΐαβ \νοΓ8ΐιίρ οί Αρίιτο- 
(ϋΐβ. 

βοΓβο : XV. 1, θΙ;ο. 

βοΓδοη : νβ3ΐ., 19; & \νοιη3.η-1ί1ίΘ 
ποηβΙβΓ \νϊ1;1ι 8βΓρβη1;3 ίοΓ Ιι&ϊγ; 
βνθΓγ οηβ ίίιαΐ) Ιοοίίβά υροη ΙιβΓ 
1)β03,πιβ βΐ,οηθ; \ν1ιβη βΐιβ να3 
δίαΐη 1)7 ΡβΓ8θη3 ί,ΐΐθ χνΐη^βά 
ΙιΟΓββ Ρβ8α8ΐΐ3 βρΓ&ηβ ίτοπι ΙιβΓ 
1)1οοά. 

0Γββΐ£ : Βίοη, π. 12. 

Η&άβΒ : Ι. 63, 103, 130, Π. 33, 160, 
IV. 27, XVI. 30, 52, Ιηβοτ., VI. 3 ; 
Βίοη, Ι. 94, VIII. 3 ; ΜοβοΙι., Ι. 14 ; 
Μβθτ.,δβ. 

Ηαβηιιιβ : νΐΐ. 76 ; α ηιοιιηίιαίη οί 
ΤίϊΓαοβ. 

Η&ΐογοη (ΑΙογοηβ) : ΜοδοΙι., ΙΠ. 
40, ο/, αίβο ΤΙιβοοΓ. VII. 59 αηά 
ηοΐβ; άΆΜκΙ^ίβτ οί Αβο1νΐ3 β,ηά 
\νίίθ οί Οβγχ Ιίίηβ οί ΤΓ&οΙιίβ; 
1ιβ ρβΓί3ΐιβ(1 αί) 863,, 8.η(1 1113 1)0(ΐ7 
^03 ίοαηά 1)7 Ιιϊβ \νίίθ ιιροη ίίιβ 

520 ΒίιΟΓβ ; δίιβ ίίΐΓβ\ν ΙιβΓδβΙί ίηΐχ) ίίιβ 
ββα αηά \ν&3 οΐιαπ^βά ίηϊο α 
1ίίη§ή8ΐιβΓ ΟΓ Ιιαίογοη. 

Ηδίβίδ : ν. 123; & τίνβΓ οί ίΙιβ 
άίδΐποί οί 87ΐ)&Γίδ ίη 8. ΙΙ&Ι7. 

VII. 1 ; α ΓίνβΓ ογ ιίνβΓ-ν&ΙΙβν 

οί 0θ3. 

Η&ΓραΙ 70118 : XXI ν. 116; α ίβαοΙιβΓ 
οί ΗβΓ&οΙββ, οίΐΐΐβά βΐ8β\νΙιβΓβ 
Αυΐ,οΐ7οη3. 

ΗβΙ)6 : XVII. 32 ; σοάάβ83 οί Υοαί.1ι, 
\νίίβ οί ΗβΓαο1β3 ίη Ιιβανβη. 

ΗβΙ)ηΐ8 : VII. 112 ; α τίνβΓ οί 
ΤΙίΓαοβ. 

Ή.60Ά\^ : II. 12, 14. 

ΗβοΐοΓ : XV. 139 ; βοη οί Ρπαπι αηά 
οΐιίβί ΙιβΓΟ οί ΐΐιβ ΤΓ0]&η 8ΐ(1β. 

ΗβοιιΙ)α : XV. 139; \νίίβ οί Ριίαπι 
Μη§ οί Τγο7. 

Ηβί1ί38οη; χχν. 9; & τίνβΓ οί 
ΑΓΟ&άία αηά Εΐίβ. 

Ηβίβη : XV. 110, χνιπ. 6, βίο., χχιι. 
216, XXVII. 1, 2; Βίοη, π. 10; 
ά&α^ΙιίβΓ 1)7 Ζβιΐδ οί Ι.βάα ίίιβ 
\νίίβ οί Τ7ηάαΓβϋ3, Ιίίη^ οί 
δραιία. ΑίΐβΓ βΐιβ 1)βοαπΐ6 ίίιβ 
λνίίβ οί Μβηβ1αϋ3, βΐιβ νν&Β 
οίΐΓΠβά οβ 1)7 Ρ&ΓΪβ, αηά ίίιίβ 
β&νβ Γί8β ίο ΐίΐθ ΤΓ0]&η \ν&Γ. 

Ηβΐίοδ : Ι. 125; θ3.11ί3ίο, άαυκΙιίβΓ 
οί Ι/70ίΐοη Ιίίηκ οί ΑΓοα,άί&; 8ΐΐθ 
\ν&8 Ββίονβά 1)7 Ζβη3, &ηά Ιιανίπβ 
1)ββη οΐιαηββά 1)7 ίίιβ ]β&1οιΐ3 
ΗβΓα ίηίο 8, 1)βαΓ, \ν&3 ρΐαοβά 1)7 
Ιιίπι &ηιοη8 ίΚβ βίαιβ α3 Ιΐιβ 
οοηδΙβΠαίίοη οί ίίιβ Οιβαί Ββατ 
(Ηβΐίοέ). 

XXV. 165, 180; ίίιβ οίιίβί οϋν 

οί Αοΐιαβα. 

Ηβΐίοοη : χχν. 209, Ιηβΰτ.,ΐ. 2; ά 
ηαουηίαίη οί Βοβοίία βαοιβά ίο 

ίΐΐθ ΜΐΙ863. 

ΗβΙΙββροηί : χΐΐΐ. 29. 

Ηβρίααβδίυβ : II. 134 ; Μθ8θ1ι., II. 

38; Μβ3., 106. 
ΗβΓα: IV. 22, XV. 64, XVII. 133, 

XXIV. 13; Μθ3ο1ι., II. 77; Μβρ., 

38. 
ΗβΓαο1β3 (ΗβΓοηΙββ) : II. 121, IV. 8, 

VII. 150, XIII. 37, 70, 73, XVII. 20, 

26, 27, XXIV. 1, βίο., XXV. 71, 

βίο.; Μβςι., 95. 
ΗβΓπιββ : Ι. 77, XXIV. 115, χχν. 4; 

Βίοη, ν. 8 ; Μοβοΐι., ΐΐ. 56 ; Εσα, 7. ΙΝΌΕΧ Ηββίοά, ΜοβοΙι. ιπ., 87 ; ίΐιβ βατίγ 

Ερΐο ροβί.; 1ιβ \να8 Γβ8»Γ(1βά Λ8 

Ββοοηά ίο ΗοιηβΓ. 
Ηβ8ρβηΐ3 : Βίοη, IX. 1. 
ΗίβΓο : XVI. 80, βίο. ; 1{ΐη§ οί Βγια- 

οαδβ, 270-216 Β.Ο. 
ΗίιτιβΓ& : ν. 124; 3. ιΐνβΓ οί ΐΐιβ 

(ΙίβίΓίοί οί 8γΙ)&ΓΪ8 ίη 8. ϋίάγ. 
ΗΐιηβΓα,8 : νΐΐ. 75 ; & ΓΪνβΓ ηοαι ίΐιβ 

ίο'ννη οί ΗϊιηβΓα. ϊη Ν. δΐοίΐγ. 
Ηΐρροοοοη : νΐ. 41, χ. 16 
ΗϊρροιπΘηβθ : ΐιΐ. 40, «•Λβ/β 8ββ ηοίβ. 
Ηίρρδηαχ : Ιπεοτ., XIX. 1; Ιϊιβ 

ΐΕΐηΙ)ίο ροβί οί Ερίιβδίΐδ; 1ιβ \ν&θ 

ί&ιηοιΐ3 ίΟΓ 1ιΪ3 Ιαιηροοηδ, αηά 

βοιίΓΪδϊιβά &ΐ30νΐί; 540 Β.Ο. &% 

ΟΙ&ζοιηβηαβ ΐη Αδία ΜϊηοΓ. 
ΗοιηβΓ: χνΐ. 20; ΜοΒ^^..,III. 71; 

Αχβ, 7. 
Ηδιηόΐέ : VII. 103 ; & ιηοαηίίίϊη οί 

ΪΙιβδδ&Ι^, 3. Ββαί οί ϋΐ6 \νοΓ8ΐιίρ 

οί Ραη. 
ΗγδΙΐβ : VII. 115; & βρηη^ ηβ&Γ 

Μΐΐβίιΐδ ϊη Αδΐα ΜϊηοΓ. 
Ηγίαβ : χίπ. 7, βίο. ; & γοηί,ΐι 1)β- 

Ιονβά Ιογ ΗβΓ&ο1β8. 
Ηγιηβη : χνΐΐΐ. 58 ; Βίοη, Ι. 37, 90, 
Ηγιηβίίιΐδ : ν68ΐ.,21; α ηιουηΐίΐΐη 

οί Αί,ί.ίθα ίαΐΏΟΙΙδ ίΟΓ ϋ8 Π1ίΙΓΐ3ΐβ 

αηά ΐΐ3 ίιοηβ}^. 

ΐ38ίοη : 6(6 Τ&δίοη. 

Ιο&Γϊίΐ : IX. 26; αη ΐδΐ&ηά οί ίΐιβ 

Ε. Αβ§βαη. 
Ιά& : Ι. 105, XVII. 9; Βίοη, ιι. 10; 

α ιηοαηία,ΐη οί Ιΐιβ ΤΓοαά. 
Ιά&ϋυπι : XV. 100 ; α ΐ;ο\νη οί 

ΟγρΓΐΐ8, 3, ββαΐ, οί Ιΐιβ χνοΓδΙιίρ οί 

ΑρΙίΓοάΐίβ. 
Ιά&8 : XXII. 140, βίο. ; 8οη οί 

Αρ1ΐ£ΐΓθΐΐ8 ιηγ11ιΐθ3ΐ Ιίΐηβ οί Μββ- 

ββηία. 
Ιΐΐηιη : χχιι. 217 ; ΤΓογ, 
Ιΐηδ : XVI. 75 ; ϋθ3., 17 ; ^τίΐηίΙίϋίΙιβΓ 

οί Ργϊ&πι αηά Μη§ οί Τιογ. 
Ιη&οΙιιΐΒ : Μοδοΐι., ΐΐ. 44, 51; 8οη οί 

Οοβαηυβ αηά ίΐΓ3ί Ιίΐηβ οί Αγ^οβ ; 

1ιβ \ν&3 ίίΐθ ίαίΙιβΓ οί Ιο. 
ΙηΗοΒφϊΙαΗβΒ : Βίοη, νίπ. 4, ΐίΛβτβ 

δββ ηοΐβ. 
Ιηο : XXVI. 1, 22; άαηβΙιί,ΘΓ οί 

Οίΐάηηιΐδ τηγύύα&Ι ίιίηβ οί Τ1ιβΙ)β3. 
Ιο : Μοδοϊι., II. 44; αη ΑΓβΐνβ ρπη- 

0Θ88 1)β1ονβά 1)7 Ζβιιβ; ΟΜ'ίηκ ίο ΗβΓ&'β ίβαΐουβγ 1ιβ ίηΓηβΛ ΚβΓ 
ίηίο α οο\ν, ίη \ν1ιίο1ι δΐιαρβ, 
ριίΓδίιβά 1)γ Ά ^ο,άΆγ ββηί ϋγ 
ΗβΓα, 8ΐιβ -νναηάβΓβά ονβΓ Ιαηά 
αηά 863, ίΐΐΐ εΐιβ Γβαοΐιβά Ε§γρί, 

ννΙΐβΓΘ ΖβΙΙδ ΓβδίΟΓβά ΙΐβΓ ίΟ 

Ιιαπιαη ίοιπι αηά 8ΐιβ ΐοβοαηιβ 1)ν 

Ιιϊιη ιηοίΙιβΓ οί Εραρίιηδ Ιίϊη^ 

οί Ε87ρί. 
Ιοίουβ : χιΐΐ. 19; ίΐιβ οΐίγ οί Τΐιββ- 

δίΐΐγ \νΐΊβηοβ Ταβοη δβί οηί ΐη 

ςιιβδί οί ίϊΐθ (τοίίΐβη Εΐββοβ. 
Ιοηΐα : χνΐ. 57, χχνίιι. 21 ; ίίιβ 

ΟΓββΙί οϊίίβδ οί ίΐιβ πτιί(1-Αβ8β3,η 

0038ί οί Α8Ϊ& ΜΐηοΓ. 
Ιρίιϊοΐβδ : XXIV. 2 βίο.; Μβς., 53, 

111, 118; 1)Γ0ί1τιβι• οί Ηβι&οΐββ; 

δββ Αίοπιβηα. 
Ιπδ : XVII. 134 ; πι